навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

В сила от 01.07.2012 г.
Приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18 Март 2014г., изм. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г., доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2015г., доп. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., доп. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г., доп. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г., доп. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017г., доп. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017г., доп. ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.94 от 24 Ноември 2017г., доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 4 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г., доп. ДВ. бр.93 от 30 Октомври 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2020г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., изм. ДВ. бр.67 от 13 Август 2021г., доп. ДВ. бр.21 от 15 Март 2022г., изм. ДВ. бр.60 от 29 Юли 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г., изм. ДВ. бр.95 от 14 Ноември 2023г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


(Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 19.10.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 27.05.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 22.04.2016 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 01.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 02.06.2017 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 11.12.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 17.08.2021 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 22.12.2023 г.)


Номер по ред

Длъж- ностно ниво

Наименование на длъжностното ниво

Наименование на длъжността

Минимални изисквания за заемане на длъжността

Вид правоотно-шение

 

Образователна степен

Ранг

Професионален опит

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

1

Ръководно ниво 1

Главен секретар на Министерския съвет

магистър

III старши

8 години

служебно

2.

2

Ръководно ниво 2

Главен секретар в министерство

магистър

IV старши

7 години

служебно

2а.

2

Ръководно ниво 2

Административен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР)

магистър

ІV старши

7 години

служебно

2б.

2

Ръководно ниво 2

Директор на Националния инспекторат по образованието

магистър

ІV старши

7 години

служебно

3.

2

Ръководно ниво 2

Постоянен секретар на отбраната в Министерството на отбраната

магистър

IV старши

8 години

служебно

4.

2

Ръководно ниво 2

Главен секретар в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

IV старши

7 години

служебно

4а.

2

Ръководно ниво 2

Главен секретар в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

7 години

трудово

5.

2

Ръководно ниво 2

Главен секретар в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

IV старши

7 години

служебно

5а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

5б.

2

Ръководно ниво 2

Главен секретар в Изпълнителна агенция "Програма за образование"

магистър

IV старши

7 години

служебно

6.

3

Ръководно ниво 3А

Главен секретар в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

V старши

6 години

служебно

7.

3

Ръководно ниво 3А

Главен секретар в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

V старши

6 години

служебно

8.

3

Ръководно ниво 3А

Главен секретар в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

V старши

6 години

служебно

8а.

3

Ръководно ниво 3А

Главен секретар в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

магистър

V старши

6 години

служебно

9.

3

Ръководно ниво 3А

Секретар на Столичната община

магистър

V старши

6 години

служебно

10.

3

Ръководно ниво 3А

Директор на дирекция "Правна" в администрацията на Министерския съвет

магистър

V старши

6 години

служебно

11.

3

Ръководно ниво 3А

Директор на дирекция "Правителствена канцелария" в администрацията на Министерския съвет

магистър

V старши

6 години

служебно

12.

3

Ръководно ниво 3А

Ръководител на Главния инспекторат

магистър

V старши

6 години

служебно

13.

3

Ръководно ниво 3Б

Директор на дирекция в администрацията на Министерския съвет и в министерство

магистър

V старши

6 години

служебно

13а.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2020 г.)

14.

3

Ръководно ниво 3Б

Директор на дирекция в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

V старши

6 години

служебно

14а.

3

Ръководно ниво 3Б

Директор на дирекция в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

6 години

трудово

14б.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на звено към председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

магистър

V старши

6 години

служебно

15.

3

Ръководно ниво 3Б

Директор на дирекция в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

V старши

7 години

служебно

15а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

15б.

3

Ръководно ниво 3Б

Директор на дирекция в Изпълнителна агенция "Програма за образование"

магистър

V старши

6 години

служебно

15в.

3

Ръководно ниво 3Б

Началник на отдел в Националната служба за охрана

магистър

V старши

6 години

служебно

16.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен директор на главна дирекция в министерство

магистър

V старши

6 години

служебно

17.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен директор на главна дирекция в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и в Съвета за електронни медии

магистър

V старши

6 години

служебно

18.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен директор на главна дирекция в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

6 години

трудово

18а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

18б.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен директор на главна дирекция в Изпълнителна агенция "Програма за образование"

магистър

V старши

6 години

служебно

18в.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен директор на главна дирекция в Националната агенция за приходите

магистър

V старши

6 години

служебно

19.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на инспекторат в министерство

магистър

V старши

6 години

служебно

19а.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в министерство

магистър

V старши

6 години

служебно

20.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

V старши

6 години

служебно

20а.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

6 години

трудово

21.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

V старши

6 години

служебно

21а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

22.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт

магистър

 

10 години

трудово

23.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на звено за вътрешен одит в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

V старши

6 години

служебно

24.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на звено за вътрешен одит в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

V старши

6 години

служебно

24а.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на звено за вътрешен одит в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

6 години

трудово

25.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

V старши

6 години

служебно

25а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

26.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Националната агенция за приходите

магистър

V старши

6 години

служебно

26а.

3

Ръководно ниво 3В

Главен директор на главна дирекция в Агенция "Митници"

магистър

V старши

6 години

служебно

26б.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в специализираната администрация на Агенция "Митници"

магистър

V старши

6 години

служебно

26в.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в общата администрация на Агенция "Митници"

магистър

V старши

6 години

служебно

27.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

магистър

V старши

6 години

служебно

27а.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

магистър

V старши

6 години

служебно

28.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

V старши

6 години

служебно

29.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

V старши

6 години

служебно

30.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите

магистър

V старши

6 години

служебно

31.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на териториално поделение на Националния осигурителен институт

магистър

V старши

6 години

служебно

32.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на районна здравноосигурителна каса

магистър

 

6 години

трудово

32а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

32б.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

32в.

3

Ръководно ниво 3В

Заместник главен директор на главна дирекция в Комисията за регулиране на съобщенията

магистър

V старши

6 години

служебно

33.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на областна дирекция в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

V старши

6 години

служебно

34.

3

Ръководно ниво 3В

Заместник-директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите

магистър

V старши

6 години

служебно

35.

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г.)

35а.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

магистър

V старши

6 години

служебно

35б.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на териториална дирекция в Агенция "Митници"

магистър

V старши

6 години

служебно

36.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

V старши

6 години

служебно

37.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

V старши

6 години

служебно

38.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на звено за вътрешен одит в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

V старши

6 години

служебно

39.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

V старши

6 години

служебно

40.

4

Ръководно ниво 4А

Главен секретар на областна администрация

магистър

I младши

5 години

служебно

41.

4

Ръководно ниво 4А

Главен секретар на специализирана териториална администрация

магистър

I младши

5 години

служебно

41а.

4

Ръководно ниво 4А

Секретар на община с население над 50 000 души

магистър

I младши

5 години

служебно

42.

4

Ръководно ниво 4А

Секретар на съвет по чл. 21 от 3акона за администрацията

магистър

I младши

5 години

служебно

43.

4

Ръководно ниво 4А

Секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

магистър

I младши

5 години

служебно

44.

4

Ръководно ниво 4А

Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора

магистър

I младши

5 години

служебно

45.

4

Ръководно ниво 4А

Заместник главен директор на главна дирекция в министерство

магистър

I младши

5 години

служебно

45а.

4

Ръководно ниво 4А

Заместник-директор на дирекция в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

5 години

трудово

46.

4

Ръководно ниво 4А

Заместник главен инспектор в Министерството на отбраната

магистър

I младши

5 години

служебно

47.

4

Ръководно ниво 4Б

Заместник-директор на дирекция в Националната агенция за приходите

магистър

I младши

5 години

служебно

47а.

4

Ръководно ниво 4Б

Заместник-директор на дирекция в МВР

магистър

І младши

5 години

служебно

48.

4

Ръководно ниво 4Б

Заместник-директор на районна здравноосигурителна каса

магистър

 

5 години

трудово

49.

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г.)

49а.

4

Ръководно ниво 4Б

Заместник главен директор на главна дирекция в Агенция "Митници"

магистър

І младши

5 години

служебно

49б.

4

Ръководно ниво 4Б

Заместник-директор на дирекция в специализираната администрация на Агенция "Митници"

магистър

І младши

5 години

служебно

49в.

4

Ръководно ниво 4Б

Заместник-директор на териториална дирекция в Агенция "Митници"

магистър

І младши

5 години

служебно

50.

(зал. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.)

51.

5

Ръководно ниво 5А

Директор на дирекция в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

52.

5

Ръководно ниво 5А

Главен директор на главна дирекция в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

53.

(отм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

54.

(отм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

55.

5

Ръководно ниво 5А

Заместник-директор на дирекция в Министерството на отбраната

магистър

II младши

5 години

служебно

56.

5

Ръководно ниво 5А

Ръководител на инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

56а.

5

Ръководно ниво 5А

Директор на дирекция в териториалните звена на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

магистър

II младши

5 години

служебно

56б.

5

Ръководно ниво 5А

Директор на териториално статистическо бюро

магистър

II младши

5 години

служебно

57.

5

Ръководно ниво 5А

Ръководител на инспекторат в Столичната община

магистър

II младши

5 години

служебно

58.

5

Ръководно ниво 5А

Главен архитект в Столичната община

магистър

II младши

5 години

служебно

59.

5

Ръководно ниво 5А

Ръководител на звено за вътрешен одит в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

60.

5

Ръководно ниво 5А

Началник на регионално управление на образованието

магистър

II младши

5 години

служебно

60а.

5

Ръководно ниво 5А

Ръководител на регионален инспекторат за опазване на културното наследство

магистър

II младши

5 години

служебно

61.

(зал. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.)

61а.

5

Ръководно ниво 5А

Секретар на община с население до 50 000 души и на район

магистър

II младши

4 години

служебно

61б.

5

Ръководно ниво 5Б

Заместник-директор по чл. 41, ал. 5 и чл. 43, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи

магистър

II младши

5 години

служебно

62.

5

Ръководно ниво 5Б

Заместник главен директор на главна дирекция в централна администрация с изключение на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

63.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

63а.

5

Ръководно ниво 5Б

Ръководител на специализирано звено за разследване в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

магистър

ІІ младши

5 години

служебно

63б.

5

Ръководно ниво 5Б

Ръководител на звено за материални проверки в МВР

магистър

ІІ младши

5 години

служебно

64.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

5 години

служебно

64а.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

5 години

трудово

65.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

II младши

5 години

служебно

65а.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на сектор в Националната служба за охрана

магистър

II младши

5 години

служебно

66.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

магистър

II младши

5 години

служебно

67.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на митнически пункт I ниво

магистър

II младши

5 години

служебно

67а.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" и в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

магистър

II младши

5 години

служебно

68.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

II младши

5 години

служебно

68а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

68б.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Изпълнителна агенция "Програма за образование"

магистър

II младши

5 години

служебно

69.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

II младши

5 години

служебно

70.

5

Експертно ниво 1А

Правен съветник в дирекция "Правна" в администрацията на Министерския съвет

магистър

II младши

5 години

служебно

70а.

5

Експертно ниво 1А

(отм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*)) Главен юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс в дирекция "Съдебна защита" на Министерството на финансите

магистър

II младши

6 години

служебно

71.

5

Експертно ниво 1А

Държавен инспектор в Главния инспекторат

магистър

II младши

5 години

служебно

72.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

4 години

служебно

72а.

(зал. - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

73.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен експерт в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

4 години

служебно

74.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен експерт по приходите в Националната агенция за приходите и държавен експерт в Агенция "Митници"

магистър

II младши

4 години

служебно

75.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен експерт по осигуряването

магистър

II младши

4 години

служебно

75а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

75б.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен експерт в Изпълнителна агенция "Програма за образование"

магистър

II младши

4 години

служебно

75в.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен експерт в Националния институт за недвижимо културно наследство

магистър

II младши

4 години

служебно

76.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в министерство

магистър

II младши

4 години

служебно

76а.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор по разследване във връзка с безопасността на транспорта

магистър

 

4 години

трудово

76б.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в министерство

магистър

II младши

4 години

служебно

77.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

4 години

служебно

77а.

5

Експертно ниво 1Б

Инспектор в Служба "Военно разузнаване"

магистър

II младши

4 години

служебно

77б.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

4 години

служебно

77в.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

4 години

трудово

78.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

II младши

4 години

служебно

78а.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

магистър

II младши

4 години

служебно

78б.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в териториална дирекция на Агенция "Митници"

магистър

II младши

4 години

служебно

78в.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

магистър

II младши

4 години

служебно

79.

5

Експертно ниво 1Б

Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт

магистър

 

4 години

трудово

79а.

5

Експертно ниво 1Б

Финансов инспектор в Министерството на правосъдието по Закона за частните съдебни изпълнители

магистър

II младши

4 години

служебно

80.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите

магистър

II младши

4 години

служебно

81.

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г.)

82.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор по осигуряването

магистър

II младши

4 години

служебно

83.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в Националния осигурителен институт

магистър

II младши

4 години

служебно

84.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в Националната здравноосигурителна каса

магистър

II младши

4 години

служебно

84а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

84б.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

II младши

4 години

служебно

84в.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

85.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

II младши

4 години

служебно

85а.

5

Експертно ниво 1Б

Длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

магистър

 

3 години

трудово

85б.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

II младши

4 години

служебно

85в.

5

Експертно ниво 1Б

Длъжностно лице по вписванията по чл. 27д от Закона за особените залози

магистър

 

3 години

трудово

86.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен публичен изпълнител

магистър

II младши

4 години

служебно

87.

5

Експертно ниво 1Б

Актюер в Комисията за финансов надзор

магистър

 

4 години

трудово

88.

5

Експертно ниво 1Б

Актюер в Националния осигурителен институт

магистър

II младши

4 години

служебно

89.

5

Експертно ниво 1Б

Главен разследващ митнически инспектор

магистър

II младши

4 години

служебно

90.

5

Експертно ниво 1Б

Главен правителствен процесуален агент в администрацията на Министерския съвет

магистър

II младши

4 години

служебно

91.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен вътрешен одитор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

4 години

служебно

92.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен вътрешен одитор в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

4 години

служебно

93.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен вътрешен одитор в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

II младши

4 години

служебно

93а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

94.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

магистър

II младши

4 години

служебно

94а.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен одитор в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

магистър

II младши

4 години

служебно

95.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

4 години

служебно

96.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

4 години

служебно

96а.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

4 години

трудово

97.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

II младши

4 години

служебно

98.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

магистър

II младши

4 години

служебно

99.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

магистър

II младши

4 години

служебно

99а.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

магистър

II младши

4 години

служебно

100.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

II младши

4 години

служебно

100а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

100б.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Изпълнителна агенция "Програма за образование"

магистър

II младши

4 години

служебно

101.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

II младши

4 години

служебно

102.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

4 години

служебно

103.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

4 години

служебно

103а.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

4 години

трудово

104.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

II младши

4 години

служебно

105.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

магистър

II младши

4 години

служебно

106.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

магистър

II младши

4 години

служебно

106а.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

магистър

II младши

4 години

служебно

107.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

II младши

4 години

служебно

107а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

107б.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция "Програма за образование"

магистър

II младши

4 години

служебно

108.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

II младши

4 години

служебно

109.

5

Експертно ниво 1Б

Служител по сигурността на информацията в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

4 години

служебно

109а.

5

(В сила от 25.05.2018 г.) Експертно ниво 1Б

Длъжностно лице по защита на личните данни в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

4 години

служебно

110.

5

Експертно ниво 1Б

Служител по сигурността на информацията в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

4 години

служебно

110а.

5

Експертно ниво 1Б

Служител по сигурността на информацията в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

4 години

трудово

111.

5

(В сила от 25.05.2018 г.) Експертно ниво 1Б

Служител по сигурността на информацията в Държавната комисия по сигурността на информацията и Държавна агенция "Електронно управление"

магистър

II младши

4 години

служебно

111а.

5

(В сила от 25.05.2018 г.) Експертно ниво 1Б

Длъжностно лице по защита на личните данни в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, в Съвета за електронни медии, в Държавната комисия по сигурността на информацията и Държавна агенция "Електронно управление"

магистър

II младши

4 години

служебно

111б.

5

Експертно ниво 1Б

Длъжностно лице по защита на личните данни в Агенция "Митници"

магистър

II младши

4 години

служебно

111в.

5

Експертно ниво 1Б

Длъжностно лице по защита на личните данни в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

4 години

трудово

112.

5

Експертно ниво 1Б

Редактор-стилист на нормативни актове

магистър

II младши

4 години

служебно

113.

5

Експертно ниво 1Б

Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

 

4 години

трудово

113а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

114.

5

Експертно ниво 1Б

Главен инспектор в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

магистър

 

4 години

трудово

114а.

5

Експертно ниво 1Б

Експерт по проектиране на компютърни системи и мрежи

бакалавър

ІІ младши

4 години

служебно

114б.

5

Експертно ниво 1Б

Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии

бакалавър

ІІ младши

4 години

служебно

114в.

5

Експертно ниво 1Б

Експерт, координатор на информационни технологии

бакалавър

ІІ младши

4 години

служебно

114г.

5

Експертно ниво 1Б

Координатор на проекти за информационни и комуникационни технологии

бакалавър

ІІ младши

4 години

служебно

114д.

5

Експертно ниво 1Б

Архитект на компютърни/софтуерни системи

бакалавър

ІІ младши

4 години

служебно

114е.

5

Експертно ниво 1Б

Експерт, анализатор на работни процеси, І степен

бакалавър

ІІ младши

4 години

служебно

114ж.

5

Експертно ниво 1Б

Системен администратор,

І степен

бакалавър

ІІ младши

4 години

служебно

114з.

5

Експертно ниво 1Б

Програмист на софтуерни приложения, І степен

бакалавър

ІІ младши

4 години

служебно

114и.

5

Експертно ниво 1Б

Експерт по тестване на софтуер, І степен

бакалавър

ІІ младши

4 години

служебно

114к.

5

Експертно ниво 1Б

Експерт по мрежова и информационна сигурност І степен

бакалавър

ІІ младши

4 години

служебно

115.

(зал. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.)

116.

6

Ръководно ниво 6А

Директор на дирекция в областна администрация

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

117.

 

Ръководно ниво 6А

Директор на дирекция в Столичната община

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

118.

6

Ръководно ниво 6А

Директор на дирекция за местни приходи в Столичната община

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

119.

6

Ръководно ниво 6А

Главен архитект в община с население над 50 000 души

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

120.

6

Ръководно ниво 6А

Директор на дирекция в специализираната териториална администрация

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

120а.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

121.

6

Ръководно ниво 6А

Главен директор на главна дирекция в специализираната териториална администрация

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

122.

6

Ръководно ниво 6А

Директор на дирекция в териториалните звена на централната администрация

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

123.

6

Ръководно ниво 6А

Директор на дирекция в териториалните звена на Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на Съвета за електронни медии

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

124.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

125.

6

Ръководно ниво 6А

Ръководител на звено за вътрешен одит в Столичната община

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

126.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на отдел в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

126а.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на отдел в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София

магистър

ІІІ младши

4 години

служебно

126б.

6

Ръководно ниво 6А

Помощник-ректор в структура на МВР по чл. 37, ал. 1, т. 8 ЗМВР

магистър

ІІІ младши

4 години

служебно

126в.

6

Ръководно ниво 6А

Директор на структурно звено в структура на МВР по чл. 37, ал. 1, т. 8 ЗМВР

магистър

ІІІ младши

4 години

служебно

127.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на сектор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

128.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на сектор в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

128а.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на сектор в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

бакалавър

 

4 години

трудово

129.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на сектор в Държавната комисия по сигурността на информацията

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

129а.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на съобщителен обект със специално предназначение

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

129б.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

129в.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

130.

6

Ръководно ниво 6Б

Директор на дирекция в община и в район

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

131.

6

Ръководно ниво 6Б

Директор на дирекция за местни приходи в община

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

132.

6

Ръководно ниво 6Б

Главен архитект в общинска администрация с население до 50 000

магистър

IV младши

3 години

служебно

133.

6

Ръководно ниво 6Б

Главен архитект на район в градовете с районно деление

магистър

IV младши

3 години

служебно

134.

6

Ръководно ниво 6Б

Ръководител на звено за вътрешен одит в териториална администрация с изключение на Столичната община

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

135.

6

Ръководно ниво 6Б

Началник на сектор в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

136.

6

Ръководно ниво 6Б

Началник на митнически пункт II ниво

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

137.

6

Ръководно ниво 6Б

Началник на митническо бюро

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

138.

6

Ръководно ниво 6Б

Началник на сектор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

139.

6

Ръководно ниво 6Б

Началник на сектор в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

140.

6

Експертно ниво 2

Държавен експерт в държавна агенция

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

141.

6

Експертно ниво 2

Държавен експерт по чл. 83, ал. 2 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

141а.

6

Експертно ниво 2

Държавен експерт по чл. 229, ал. 7 от Закона за обществените поръчки

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

141б.

6

Експертно ниво 2

Държавен експерт в Агенцията за ядрено регулиране

магистър

III младши

4 години

служебно

142.

6

Експертно ниво 2

Държавен инспектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

142а.

6

Експертно ниво 2

Държавен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

143.

(отм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

144.

6

Експертно ниво 2

Държавен финансов инспектор

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

145.

(отм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

146.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

147.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

147а.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

бакалавър

 

3 години

трудово

148.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Държавната комисия по сигурността на информацията

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

149.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

150.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

150а.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

бакалавър

III младши

3 години

служебно

151.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт по приходите в Националната агенция за приходите

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

152.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

152а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

152б.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Изпълнителна агенция "Програма за образование"

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

153.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт по осигуряването

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

154.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

155.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в министерство

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

155а.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор по разследване във връзка с безопасността на транспорта

магистър

 

3 години

трудово

155б.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в министерство

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

156.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

156а.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

бакалавър

 

3 години

трудово

156б.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

156в.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

3 години

трудово

157.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Държавната комисия по сигурността на информацията

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

157а

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

157б.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в териториална дирекция на Агенция "Митници"

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

157в.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

158.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

159.

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г.)

160.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор по осигуряването

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

161.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Националния осигурителен институт

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

161а.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

162.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

162а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

162б.

6

Експертно ниво 2

Експерт, анализатор на работни процеси, ІІ степен

бакалавър

ІІІ младши

3 години

служебно

162в.

6

Експертно ниво 2

Системен администратор,

ІІ степен

бакалавър

ІІІ младши

3 години

служебно

162г.

6

Експертно ниво 2

Програмист на софтуерни приложения, ІІ степен

бакалавър

ІІІ младши

3 години

служебно

162д.

6

Експертно ниво 2

Експерт по тестване на софтуер, ІІ степен

бакалавър

ІІІ младши

3 години

служебно

162е.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

162ж.

6

Експертно ниво 2

Експерт по мрежова и информационна сигурност ІІ степен

бакалавър

ІІІ младши

3 години

служебно

163.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

163а.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

164.

6

Експертно ниво 2

Главен публичен изпълнител

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

165.

6

Експертно ниво 2

Старши разследващ митнически инспектор

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

165а.

6

Експертно ниво 2

Държавен инспектор по безопасност и регулиране в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

магистър

 

4 години

трудово

166.

6

Експертно ниво 2

Държавен вътрешен одитор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

167.

6

Експертно ниво 2

Държавен вътрешен одитор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

168.

6

Експертно ниво 2

Държавен вътрешен одитор в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

169.

6

Експертно ниво 2

Главен вътрешен одитор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

170.

6

Експертно ниво 2

Главен вътрешен одитор в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

170а.

6

Експертно ниво 2

Главен вътрешен одитор в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

бакалавър

 

3 години

трудово

171.

6

Експертно ниво 2

Главен вътрешен одитор в Държавната комисия по сигурността на информацията

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

171а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

172.

6

Експертно ниво 2

Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

172а.

6

Експертно ниво 2

Главен одитор в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

173.

6

Експертно ниво 2

Главен счетоводител в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

173а.

6

Експертно ниво 2

Главен счетоводител в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 5 и 8 ЗМВР, областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София

магистър

ІІІ младши

3 години

служебно

173б.

6

Експертно ниво 2

Главен юрисконсулт в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 5, 6 и 8 ЗМВР, областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София

магистър

ІІІ младши

3 години

служебно

174.

6

Експертно ниво 2

Главен юрисконсулт в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

174а.

6

Експертно ниво 2

Служител по сигурността на автоматизирани информационни системи

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

175.

6

Експертно ниво 2

Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в централна администрация с изключение на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

 

3 години

трудово

175а.

(зал. - ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

176.

6

Експертно ниво 2

Служител по сигурността на информацията в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

177.

6

Експертно ниво 2

Служител по сигурността на информацията в Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

178.

6

Експертно ниво 2

Служител по сигурността на информацията в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

178а.

6

(В сила от 25.05.2018 г.) Експертно ниво 2

Длъжностно лице по защита на личните данни в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство, в Националния осигурителен институт, в Националната здравно-осигурителна каса и в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

179.

6

Експертно ниво 2

Финансов контрольор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

180.

6

Експертно ниво 2

Финансов контрольор в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

180а.

6

Експертно ниво 2

Финансов контрольор в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

магистър

 

3 години

трудово

181.

6

Експертно ниво 2

Финансов контрольор в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

181а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

182.

6

Експертно ниво 2

Старши правителствен процесуален агент в администрацията на Министерския съвет

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

182а.

6

Експертно ниво 2

(отм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*)) Старши юрисконсулт по чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс в дирекция "Съдебна защита" на Министерството на финансите

магистър

ІV младши

3 години

служебно

183.

6

Експертно ниво 2

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

 

3 години

трудово

183а.

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

184.

6

Експертно ниво 2

Правителствен преводач

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

185.

6

Експертно ниво 2

Правителствен агент в Министерството на правосъдието

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

186.

6

Експертно ниво 2

Старши инспектор в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна авиация"

магистър

 

3 години

трудово

187.

6

Експертно ниво 2

Лекар, член на Националната експертна лекарска комисия в Националния осигурителен институт

магистър

 

5 години

трудово

188.

6

Експертно ниво 2

Лекар, председател на Медицинска комисия в Националния осигурителен институт

магистър

 

5 години

трудово

188а.

6

Експертно ниво 2

Главен счетоводител в териториално поделение на Националния осигурителен институт

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

188б.

6

Експертно ниво 2

Главен юрисконсулт в териториално поделение на Националния осигурителен институт

магистър

IIІ младши

3 години

служебно

189.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в областна администрация

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

190.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в Столичната община

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

191.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел за местни приходи в Столичната община

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

192.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в специализирана териториална администрация

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

193.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в териториалните звена на централната администрация

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

193а.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в структури по чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗМВР с район на действие извън територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие извън територията на гр. София

бакалавър

ІІІ младши

3 години

служебно

194.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в териториалните звена на Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

195.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в териториално поделение на Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

196.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в териториалните звена на Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

197.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на сектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

197а.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на сектор в структури по чл. 37, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 8 ЗМВР, областната дирекция на МВР с район на действие на територията на гр. София и териториални звена на структурите на МВР с район на действие на територията на гр. София

бакалавър

ІІІ младши

3 години

служебно

198.

7

Ръководно ниво 7А

Ръководител на звено в митнически пункт I ниво

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

198а.

7

Ръководно ниво 7А

Ръководител на звено в Главна дирекция на Агенция "Митници"

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

199.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на общинска служба по земеделие

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

200.

7

Ръководно ниво 7Б

Заместник-началник на общинска служба по земеделие

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

201.

7

Ръководно ниво 7Б

Началник на отдел в община и в район

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

202.

7

Ръководно ниво 7Б

Началник на отдел за местни приходи в община

бакалавър

IIІ младши

3 години

служебно

203.