навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА (ДВ, БР. 32 ОТ 2002 Г.)

Обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 4 думите "освен в случаите по чл. 7, ал. 2" се заличават.


§ 2. (В сила от 01.01.2013 г.) В чл. 7 се създават ал. 9 и 10:
"(9) При условията на ал. 1, т. 1, 2 и 3 месечната помощ за деца с един жив родител се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.
(10) При условията на ал. 1, т. 1 и 3 месечна помощ се предоставя и за дете, което е завършило средното си образование преди навършване на 18-годишна възраст."


§ 3. (В сила от 01.01.2013 г.) В чл. 8 се създава ал. 9:
"(9) При условията на ал. 1, т. 1, 2 и 3, ал. 2, 5 и 6 месечната помощ за отглеждане на дете с един жив родител се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството."


§ 4. В чл. 10а ал. 4 се изменя така:
"(4) При условията на ал. 1, 2 и 3 еднократната целева помощ се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството за:
1. деца с трайни увреждания;
2. деца с един жив родител;
3. деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето."


§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
"2. "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето."
2. Създава се т. 9:
"9. "Дете с един жив родител" е ненавършило пълнолетие дете, както и навършилото пълнолетие, ако продължава да учи, до завършване на средното образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, на което единият от родителите (осиновителите) е починал и което се отглежда от другия родител (осиновител), в случай че не е сключил граждански брак."

Заключителни разпоредби


§ 6. Параграфи 2 и 3 влизат в сила от 1 януари 2013 г.
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 3 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума