навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 112 ОТ 1995 Г.)

В сила от 07.08.2012 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 90, ал. 3, т. 4 буква "г" се изменя така:
"г) административни услуги за лица, които не са студенти, чиито размери не може да надвишават необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата;".


§ 2. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 63 от 2010 г.; изм., бр. 61 от 2011 г.) в § 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "2010/2011 г." се поставя запетая, а думите "и 2011/2012 г." се заменят с "2011/2012 г. и 2012/2013 г.".
2. В ал. 3 след думите "2011/2012 г." се добавя "и 2012/2013 г.".

Заключителни разпоредби


§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 25 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума