навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ

Приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г.

Обн. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г., отм. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с параграф единствен, т. 1 на заключителната разпоредба на Постановление № 20 от 25 януари 2017 г. за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци - ДВ, бр. 11 от 31 януари 2017 г., в сила от 04.02.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. видът и произходът на подходящите за биологично третиране биоотпадъци и други подходящи биоразградими отпадъци;
2. условията, при които продуктът компост и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
3. изискванията към производството на компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от процеса на механично-биологично третиране (MБT);
4. изискванията за качество на компост, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от MБT;
5. изискванията за етикетиране, употреба и пускане на пазара на получения компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от МБТ.

Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за:
1. биоотпадъци, които не попадат в обхвата на приложение № 1;
2. утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) от населените места, които не отговарят на критериите за качество по приложение № 1, таблица А1-3 и които се управляват в съответствие с наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО;
3. биоотпадъците, които са предмет на дейности по компостиране на място.
(2) Наредбата не изключва действието на други нормативни изисквания, които се отнасят до компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от процеса на MБT.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 3. (1) Лицата, които извършват дейности по третиране на биоотпадъци, трябва да притежават съответния документ по чл. 35 ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1, чиито биоотпадъци са странични животински продукти (СЖП), изпълняват изискванията за одобрение и регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно СЖП и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300/1, 14.11.2009 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 1069/2009, и на Закона за ветеринарномедицинската дейност или ги предават въз основа на сключен договор на лице, което е изпълнило тези изисквания.


Чл. 4. (1) За производството на компост и ферментационен продукт се използват само:
1. разделно събрани биоотпадъци и биоразградими отпадъци по приложение № 1;
2. утайки от ПСОВ по приложение № 1, таблица A1-2, които отговарят на граничните стойности, посочени в приложение № 1, таблица A1-3;
3. добавки в установените количества по приложение № 1.
(2) Стабилизираната органична фракция от процеса на MБT се произвежда от отпадъците по приложение № 1.


Чл. 5. (1) Компостът и ферментационният продукт трябва да отговарят на изискванията за качество по приложение № 2, таблица А2-1.
(2) Органичният почвен подобрител трябва да отговаря на изискванията за качество по приложение № 2, таблица A2-2.
(3) Стабилизираната органична фракция от МБТ трябва да отговаря на изискванията за качество по приложение № 2, таблица A2-2 и таблица A2-3.


Чл. 6. (1) Компостът и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати на пазара като продукт, когато са изпълнени следните условия:
1. произведени са само от биоотпадъци, утайки и добавки по чл. 4, ал. 1;
2. отговарят на изискванията за качество по приложение № 2, таблица А2-1;
3. посочена е най-малко една специфична област на употреба от производителя;
4. употребата на компоста и ферментационния продукт няма да доведе до вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве.
(2) Компостът и ферментационният продукт, получени от СЖП или смес от биоотпадъци и СЖП, трябва да отговарят и на изискванията на глава III от Приложение V на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ, L 54 от 26.02.2011 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 142/2011.


Чл. 7. За органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от процеса на MБT се посочва най-малко една специфична област на употреба от производителя.

Раздел II.
Допълнителни изисквания към компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ в зависимост от областта на употреба


Чл. 8. Допълнителните изисквания към компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ в зависимост от областта на употреба са посочени в приложение № 2, таблица A2-4.


Чл. 9. (1) Максималното количество компост, което може да се използва върху земеделски земи, е средно 12 t/ha сухо вещество за година в рамките на 5-годишен период.
(2) Максималното количество компост, което може да се използва върху неземеделски земи, е средно 40 t/ha сухо вещество в рамките на 3-годишен период.
(3) Максималното количество компост, което може да се използва за рекултивация на нарушени терени, е еднократно до 400 t/ha сухо вещество за съответния терен.
(4) Максималното количество компост, което може да се използва в частното градинарство за редовна употреба, е 10 л компост на кв. м годишно.
(5) Максималното количество компост, което може да се използва в частното градинарство еднократно за рекултивация на почвата, е 40 л компост на кв. м за период 5 години.
(6) Максималното количество компост, което може да се използва за растежна почвена среда, е 40 % на единица обем.


Чл. 10. Максималното количество ферментационен продукт и органичен почвен подобрител от процеса на анаеробно разграждане, което може да се използва за неземеделски земи и ландшафтни дейности в съответствие с правилата за добри практики при торене, не трябва да надвишава 170 кг от общото количество азот на хектар за година.


Чл. 11. (1) Максималното количество органичен почвен подобрител, което може да се използва върху неземеделски земи за рекултивация на нарушени терени, депа и минни разкривки и ландшафтни дейности, е еднократно до 200 t/ha сухо вещество за съответния терен.
(2) Максималното количество органичен почвен подобрител, което може да се използва върху неземеделски земи за поддръжка на рекултивирани нарушени терени, депа и минни разкривки и за ландшафтни дейности, е 20 t/ha сухо вещество за съответния терен в рамките на 3 години.
(3) Максималното количество органичен почвен подобрител, което може да се използва за растежна почвена среда за производство на нехранителни продукти, е 40 % на единица обем.


Чл. 12. (1) Максималното количество стабилизирана органична фракция от МБТ, което може да се използва за рекултивация на депа и минни разкривки, както и за ландшафтни дейности при строителството на пътища, е еднократно до 200 t/ha сухо вещество за съответния терен.
(2) Максималното количество стабилизирана органична фракция от МБТ, което може да се използва за поддръжка на рекултивирани депа и минни разкривки, както и за ландшафтни дейности при строителството на пътища, е 20 t/ha сухо вещество за съответния терен в рамките на 3 години.

Глава трета.
КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО

Раздел I.
Входящ контрол


Чл. 13. (1) Операторът на съоръжението за компостиране или на съоръжението за производство на биогаз е длъжен:
1. да приема само разделно събрани биоотпадъци и утайки от ПСОВ, които не са предварително смесени или третирани, с изключение на нарязаните зелени отпадъци;
2. да осъществява входящ контрол и проверка на приетите биоотпадъци за съответствие с приложение № 1;
3. да оценява качеството (чистотата) на биоотпадъците и да връща обратно на притежателя биоотпадъците, които не отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 4 от наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО относно разделното събиране на биоотпадъците.
(2) Операторът на съоръжението за МБТ е длъжен да осъществява входящ контрол и проверка на приетите отпадъци за съответствие с приложение № 1.
(3) Операторът на съоръжението за компостиране или за производство на биогаз или за МБТ е длъжен да спазва забраната за смесване и разреждане на отпадъци съгласно чл. 8, ал. 2, т. 3 ЗУО.

Раздел II.
Изследване на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и на стабилизираната органична фракция от МБТ


Чл. 14. (1) Операторът на съоръжението за компостиране или за производство на биогаз или за МБТ е длъжен да осъществява периодичен контрол на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция посредством аналитични изпитвания, осъществявани от акредитирана лаборатория.
(2) Изпитванията по ал. 1 се извършват и документират в съответствие с условията и по реда на приложение № 3.
(3) Въз основа на резултатите от изследването акредитираната лаборатория изготвя доклад съгласно приложение № 3.


Чл. 15. Въз основа на доклада по чл. 14, ал. 3 и резултатите от изпитването операторът на съоръжението за третиране на биоотпадъците определя допустимостта или изключването на една или повече области на употреба.

Глава четвърта.
ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ


Чл. 16. (1) Лицата, които произвеждат компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от МБТ, са длъжни:
1. да предоставят декларация по приложение № 4 за съответствие на качеството на всяка партида с качеството на партидата, за която е направено изследване от акредитирана лаборатория по чл. 14;
2. да прилагат изискванията за етикетиране по приложение № 5.
(2) Етикетирането се извършва за насипни и пакетирани партиди под формата на стикер или придружаващ документ или се отпечатва върху опаковката веднага след като съхраняваният компост или ферментационен продукт е готов за продажба.
(3) Всяка партида компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от МБТ се идентифицира с етикета и декларацията за съответствие по ал. 1.
(4) Лицата по ал. 1, които третират СЖП или смес от биоотпадъци и СЖП, прилагат изискванията на чл. 21 и 22 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 142/2011.


Чл. 17. (1) В случаите, когато произведеният компост и ферментационен продукт се използват за собствена употреба, лицето, което произвежда компост и ферментационен продукт, може да не прилага разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 2.
(2) В случаите по ал. 1 декларацията по чл. 16, ал. 1, т. 1 се допълва с термина "за собствена употреба".

Глава пета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА И ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ


Чл. 18. Министърът на околната среда и водите утвърждава със заповед инструкции:
1. за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците (компостиране и анаеробно разграждане), които не попадат в обхвата на приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда;
2. за прилагане на нормативните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците;
3. за изискванията към управлението на система за осигуряване качеството на крайните продукти (компост и ферментационен продукт) и управление на съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане;
4. за осъществяване на контрол и проверка на място на съоръженията за третиране на биоотпадъците.


Чл. 19. (1) Създава се Национална организация за осигуряване качеството на компоста за постигане на следните цели:
1. създаване и управление на система за осигуряване на качеството при управление на съоръженията за компостиране в съответствие с изискванията на наредбата и техническите изисквания по чл. 18, т. 1;
2. извършване на периодични проверки на място и удостоверяване на съответствието с изискванията на системата за осигуряване на качеството при управление на съоръженията за компостиране и произвеждания компост;
3. обучение на операторите на съоръженията за компостиране.
(2) Структурата и функциите на организацията по ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите.

Глава шеста.
ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 20. Лицата по чл. 3 водят отчетни книги и предоставят отчети съгласно изискванията на приложение № 4 и Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2013 г.).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Биоотпадъци" са биоотпадъците по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
2. "Биоразградими отпадъци" са биоразградимите отпадъци по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
3. "Директна продажба" е предаването на компоста, ферментационния продукт от производителя директно на потребителя на компоста.
4. "Индивидуална проба" е количеството на пробата, взета от всяка точка за вземане на проби.
5. "Количество на партидата за изпитване" е минимално количество компост от партидата, необходимо за вземане на проби за изпитване на компоста по съответния стандарт.
6. "Компост" е богат на хумус продукт, съдържащ най-малко 15 % и не повече от 50 % сухо органично вещество от общото тегло, получен в резултат на процеса компостиране.
7. "Компостиране" е процес на контролирано аеробно, екзотермично, биологично разграждане на разделно събрани биоотпадъци и утайки с цел получаване на компост.
8. "Компостиране на място" е дейност по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО относно разделното събиране на биоотпадъците.
9. "Лабораторна проба" е тази част от съставната проба, която е намалена до количеството, необходимо за извършване на изпитванията.
10. "Области на употреба" са следните възможни области на употреба на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител или на стабилизираната органична фракция от МБТ:
а) "Земеделие", когато може да се използват при производството за земеделска продукция;
б) "Ландшафтни дейности", когато може да се използват като съставка за създаването или запазването на рекултивационния слой в неземеделски земи, паркове, градини, включително спортни и развлекателни съоръжения;
в) "Рекултивация на нарушени терени" обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни, селскостопански, горскостопански и други дейности, изпълнението на които води до възстановяване на нарушените терени и до подобряване на ландшафта, с цел възстановяване годността на земята за земеделско или горскостопанско ползване, както и оформяне на подходящ ландшафт;
г) "Рекултивация на депа и мини", когато може да се използват като компонент за създаване или запазване на рекултивационния слой на депото или мината;
д) "Производство на почви и растителни почвени среди", когато може да се използват като компонент за производство на почви или растежни почвени среди;
е) "Производство на биофилтри", когато може да се използват като съставен материал за производство на биофилтри.
11. "Оценъчна стойност" е средноаритметичната стойност на няколко индивидуални измервания на даден параметър.
12. "Органичен почвен подобрител" е органична фракция, получена в резултат от процеса на компостиране или анаеробно разграждане на разделно събрани биоотпадъци, която не отговаря на критериите за качество за продукт като компост или ферментационен продукт, но може да се използва като подобрител на почвата в почви, непредназначени за производство на храни при определени условия.
13. "Партида компост" е всяко отделно количество компост (ред, куп, купчина), произведено при еднакви условия и по едно и също време.
14. "Предварително третиране на биоотпадъци" означава предварително третиране на биоразградими отпадъци преди биологичния процес на третиране, така че да се постигне оптимално разграждане (например отделяне на примеси, хомогенизиране на входящите материали, регулиране на съдържанието на вода, размер на частиците, обем на порите или постигане на съотношение въглерод (C)/азот (N), съдържание на хранителни вещества или добавки).
15. "Причинител на отпадъци" е лице по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
16. "Пускане на пазара" е дейност по смисъла на § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
17. "Разделно събиране" е дейност по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
18. "Собствена употреба" е използването на компост или ферментационния продукт от производителя върху собствена или наета земя.
19. "Стабилизирана органична фракция" е фракция по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО относно разделното събиране на биоотпадъците.
20. "Стойност на индивидуалното измерване" е резултатът от определянето на даден параметър.
21. "Съставна проба" е общото количество на отделните проби, които се смесват в една обща проба.
22. "Точки за вземане на проби" са точките, разпределени равномерно на цялото количество материал, от които са взети индивидуални проби.
23. "Третиране на отпадъците" е дейност по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
24. "Ферментационен продукт" е остатъчна органична фракция от процеса ферментиране, отговаряща на определени критерии за качество.
25. "Ферментация" е анаеробно биологично разграждане на биоотпадъците в биогаз.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците.


§ 3. Контролът по прилагане изискванията на наредбата се осъществява от министъра на околната среда и водите, а в случаите на прилагане изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно СЖП и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300/1 от 14.11.2009 г.) се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 4, чл. 13, ал. 1, т. 2 и ал. 2

ДОПУСТИМИ ВИДОВЕ БИООТПАДЪЦИ

За целите на документиране на разделно събраните биоотпадъци, приемани в съоръженията за компостиране, анаеробно разграждане и МБТ, в допълнение към кода и наименованието на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО се описват отпадъците, както е посочено в колона (б) на таблица A1-1, таблица A1-2 и таблица A1-4.
Допълнителна информация се посочва в колона (в).

ДОПУСТИМИ БИООТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОСТ И ФЕРМЕНТАЦИОНЕН
ПРОДУКТ

Таблица A1-1: Биоотпадъци и други разделно събрани биоразградими отпадъци, подходящи за производство на компост и ферментационен продукт


Описание на отпадъците Допълнителна Код и наименование на отпадъците
  информация съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
(а) (б) (в) (г) (д)
1 Отпадъци за биологично третиране, изключително от растителен произход (без странични животински продукти или месо)
1.1 Органични растителни отпадъци от градините и парковете и други зелени биоотпадъци
1.1.01 Смеси от органични отпадъци в съответствие с 1.1 зеленчуци, плодове и градински отпадъци; разделени в зависимост от техния произход    
1.1.02 Трева, сено, листа   20 02 01 биоразградими отпадъци
1.1.03 Листа   20 02 01 биоразградими отпадъци
1.1.04 Растителни отпадъци, цветя от пазари и домакинства 20 02 01 биоразградими отпадъци
1.1.05 Дървесна кора само кора, която не е химически третирана, включително с препарат "линдан" 03 01 01 отпадъци от корк и дървесни кори
  03 03 01 отпадъчни кори и дървесина
1.1.06 Дървесина, дървесни изрезки и храсти само нетретирана дървесина 03 01 05 трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
1.1.07 Дървесина от преработката на необработен дървен материал само нетретирана дървесина 03 01 05 трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
1.1.08 Отпадъци от гробищните паркове - разделено събрани растителни отпадъци, цветя, дървесина 20 02 01 биоразградими отпадъци
1.2 Растителни отпадъци от производството и консумацията на храна и напитки
1.2.01 Зърнени култури, плодове и зеленчуци   02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
1.2.02 Листа от чай, кафе   02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
1.2.03 Отпадъци от хлебопекарната и сладкарската промишленост тесто, мая 02 06 01 материали, негодни за консумация или преработване
  02 06 02 отпадъци от консерванти
  02 06 03 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
1.2.04 Подправки и билки   02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
1.2.05 Храна с изтекъл срок на годност само храна с растителен произход 02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.2.06 Зеленчуци, хранителни отпадъци разделно събрани биоотпадъци от централната градска част, както и от кухните в домакинствата и заведенията за обществено хранене 20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
1.2.07 Използвано олио за готвене   20 01 25 хранителни масла и мазнини
1.2.08 Биоотпадъци от пазарите зеленчуци и плодове 20 03 02 отпадъци от пазари
1.3 Биоотпадъци от търговски източници или от земеделския и производствен сектор, преработка и търговия на земеделски и горски продукти - изцяло от растителен произход
1.3.01 Остатъци от жътвата, сено и силаж   02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
1.3.02 Кора   02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
1.3.03 Зърно/зърнен прах   02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
1.3.04 Слама   02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
1.3.05 Лозя   02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.06 Тютюн   02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.07 Цвекло   02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.08 Остатъци от обработка на консервирана и дълбоко замразена храна   02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.09 Остатъци от плодов сок и конфитюр   02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.10 Остатъци от производство на нишесте   02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.11 Остатъци от производството на захар   02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.12 Фуражи и остатъци от негодна за употреба храна за животни само от растителен произход 02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
1.3.13 Остатъци от производството на чай и кафе   02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.14 Семена, черупки с произход от маслобойни, ечемик, добив на хмел; джибри, само материали, които не са били третирани с биологични агенти 02 03 01 утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне
1.3.15 Трошено зърно или остатъци от процеса   02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
1.3.16 Плодове, зърнени храни и обелки от картофи с произход от пивоварни и дестилационни съоръжения 02 03 01 утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне
1.3.17 Чиста утайка или остатъци от филтър-преси от третиране на отработени води при производство на хранителни продукти, напитки, тютюн и фураж само от зеленчуци, плодове и растителна тъкан 02 03 01 утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне
1.3.18 Отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао)   02 07 01 отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини
  02 07 02 отпадъци от алкохолна дестилация
  02 07 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.3.19 Семена   02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
1.3.20 Дървесина, храсти напълно нарязани и надробени 20 01 38 дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
  20 02 01 биоразградими отпадъци
1.3.21 Дървесина от преработката на необработен дървен материал само нетретирана дървесина 03 01 05 трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
1.3.22 Дървесни стърготини   03 01 05 трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
1.3.23 Дестилатни остатъци от производството на рапично семе, масло, метилов естер   02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
1.4 Други органични остатъци - изцяло от растителен произход
1.4.01 Подводни растения, водорасли вкл. водорасли от промишлено отглеждане (напр. алгинат) 02 01 03 отпадъци от растителни тъкани
1.4.02 Мицели и утайки от производство на антибиотици които не съдържат антибиотици 07 05 14 твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13
1.4.03 Биоразградими опаковки и биопластмаси само материали, сертифицирани в съответствие със стандарти EN 13432/EN 14995 07 02 13 отпадъци от пластмаси
  15 01 02 пластмасови опаковки
1.4.04 Дървесни опаковки за храна и храна за животни само нетретирана дървесина 15 01 03 опаковки от дървесни материали
1.4.05 Текстилни опаковки за храна и храна за животни само 100 % естествени материали - лен, памук и др. 15 01 09 текстилни опаковки
1.4.06 Хартия и картон само хартия и картон, които се използват за опаковки на храни 15 01 01 хартия и картон
1.4.07 Олио и мазнини, остатъци от растителен произход   20 01 25 хранителни масла и мазнини
1.4.08 Отпадъци от горското стопанство   02 01 07 отпадъци от горското стопанство
1.4.09 Дървесни кори и дървесина отпадъци от производството и преработката на целулоза, хартия и картон 03 03 01 отпадъчни кори и дървесина
1.4.10 Остатъци от процеса на пресяване на компоста материали, получени при пресяването на компоста    
1.4.11 Инфилтрат от процеса на компостиране само при третиране на растителни отпадъци или получени от материали от положителния списък 19 05 99 отпадъци, неупоменати другаде, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
1.5 Преработени остатъци от анаеробно разграждане на отпадъчните материали - чист растителен произход
1.5.01 Остатъчна органична фракция от процеса на анаеробно разграждане на отпадъците от 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4   19 06 06 остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци
1.5.02 Инфилтрат от анаеробно разграждане на отпадъците от 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4   19 06 03 течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци
1.5.03 Инфилтрат от анаеробно разграждане на растителни остатъци   19 06 05 течности от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци
2 Отпадъци за биологично пречистване, включително и с животински произход
2.1 Животински отпадъци, особено отпадъци от приготвянето на храни
2.1.01 Хранителните отпадъци от домакинства и други подобни източници само разделно събрани биоотпадъци; категория 3 - хранителни отпадъци, съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
2.1.02 Хранителните отпадъци от заведения за обществено хранене с животински остатъци категория 3 - хранителни отпадъци, съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
2.1.03 Храни с изтекъл срок на годност от животински произход категория 3 - хранителни отпадъци, съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 02 02 02 отпадъци от животински тъкани
  02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
2.1.04 Яйчени черупки категория 3 - хранителни отпадъци, съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 02 02 02 отпадъци от животински тъкани
  02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
2.2 Органични отпадъци от търговски източници, земеделско и промишлено производство, преработка и маркетинг на земеделски и горски продукти, включително от животински произход
2.2.01 Утайки от производството на храна и на фураж и отпадъци от животински произход   02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване
2.2.02 Отпадъци от филтър-преси, добив на масло и фураж с отпадъци от животински произход   02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване
2.2.03 Фуражи от животински произход от фуражната промишленост категория 3 съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване
  02 03 04 материали, негодни за консумация или преработване
2.2.04 Рога, копита, косми, вълна, пера   02 02 02 отпадъци от животински тъкани
2.2.06 Съдържание на храносмилателния тракт категория 2 - материали, съгласно чл. 9 (а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 02 02 02 отпадъци от животински тъкани
2.2.07 Твърда и течна оборска тор категория 2 - материали, съгласно чл. 9 (а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009 02 01 06 животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им
2.2.08 Биоотпадъци от преработка на месо, риба и други храни с животински произход категория 3 съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 02 02 02 отпадъци от животински тъкани
  02 02 03 материали, негодни за консумация или преработване
2.2.09 Биоотпадъци от млекопреработвателната промишленост категория 3 съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 02 05 01 материали, негодни за консумация или преработване
  02 05 02 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им
2.2.10 Биоотпадъци от хлебопекарната промишленост категория 3 съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 02 06 01 материали, негодни за консумация или преработване
2.3 Преработени остатъци от анаеробно третиране на отпадъчни материали, които могат да съдържат части от животински произход
2.3.01 Остатъчна органична фракция от анаеробно разграждане на материали от категория 2 по Регламент (ЕО) № 1069/2009 може да включва остатъчна органична фракция от анаеробно разграждане на мазнини и олио от животински произход 19 06 06 остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци
2.3.02 Остатъчна органична фракция от анаеробно разграждане на домакински отпадъци от клане на животни и вторични продукти категория 2 съгласно чл. 9 (б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, максимален размер на частиците < 6 mm 19 06 06 остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци
3 Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде
3.1 Утайки от биологично третиране на промишлени отпадъчни води от преработката на селскостопански продукти само стабилизирана утайка, разрешена за ползване върху земеделските земи, съгласно наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО 19 08 12 утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
3.2 Утайки от друг вид пречистване на промишлени отпадъчни води от преработката на селскостопански продукти преди първата доставка собственикът на утайката трябва да представи удостоверение, че процесите не носят риск от появата на ксенобиотични съставки и потенциални токсични елементи 19 08 14 утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
3.3 Утайки от филтър-преси от кланици   02 02 02 отпадъци от животински тъкани
3.4 Утайки от фармацевтичната промишленост, без медицински остатъци необходимо е одобрение от компетентните органи 07 05 12 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО

ДОПУСТИМИ БИООТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОМПОСТ, СЪДЪРЖАЩ УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Таблица A1-2: Биоотпадъци, подходящи за производството на компост, съдържащ утайки

Вид на Допълнителни пояснения Код и наименование
отпадъците   на отпадъците
    съгласно наредбата
    по чл. 3, ал. 1 ЗУО
4 Отпадъци от битови и промишлени пречиствателни станции за
  отпадъчни води
4.0.01 утайки от Само стабилизирани утайки, които 19 08 05 утайки от
  ПСОВ отговарят на критериите за качество, по   пречистване
    приложение № 1, таблица А1-3 и ако   на отпадъчни
    утайката е разрешена за употреба   води от
    върху земеделските земи съгласно   населени
    наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО.   места
    За всеки 200 тона с.в. утайки от    
    отпадъчни води и най-малко на всеки    
    три години трябва да бъдат изпитвани    
    параметрите по приложение № 2, таблица    
    3. Ако се получат различни утайки от    
    отпадъчни води от различни ПСОВ, те се    
    изпитват поотделно преди смесване.    
    Честотата на определените изпитвания е    
    приложима към всяка отделна    
    пречиствателна станция за отпадъчни    
    води. Изпитването на утайките от    
    пречиствателната станция за отпадъчни    
    води ще бъде признато, при условие че    
    проверката се извършва от    
    акредитирана лаборатория.    

Таблица A1-3: Гранични стойности за утайките от ПСОВ, използвани като суровина за производство на компост, съдържащ утайки от ПСОВ

Параметри Мерна единица Гранични стойности, изразени спрямо
    (сухо вещество)
Cd mg/kg 3
Cr mg/kg 150
Cu mg/kg 500
Hg mg/kg 3
Ni mg/kg 100
Pb mg/kg 200
Zn mg/kg 1500

Отпадъчни материали, подходящи за получаване на стабилизирана органична фракция от процеса на МБТ

Следните видове отпадъчни материали (входящи суровини) са разрешени да бъдат приемани в съоръжението за МБТ за получаване на стабилизирана органична фракция:
1. битови отпадъци и отпадъци от търговски източници с подобен характер и състав, които се събират чрез общинската система за събиране на отпадъците (смесени битови отпадъци);
2. битови, търговски и промишлени утайки от пречистване на отпадъчни води, които отговарят на изискванията, посочени в наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО;
3. биоразградими отпадъци (20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, ако са събрани заедно с градински отпадъци и отпадъци от паркове от домакинствата и подобни институции), които не могат да бъдат сортирани поради замърсяване, не са разделно събрани при източника на образуване по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО относно разделното събиране на биоотпадъците.
Смесването на добавки или други материали или отпадъци с ниска концентрация на замърсители, например изкопни и минерални строителни отпадъци, не е разрешено.

ДОБАВКИ

Таблица A1-4: Допустими добавки за производство на компост

Вид на Допълнителни пояснения Код и наименование на отпадъците съгласно
отпадъците   наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО
5 Добавки за компостиране
  [добавят се в малки количества (до 10-15%) с цел подобряване процеса на
  компостиране, узряване на компоста или екологичните характеристики на
  процеса]
5.01 Прах от скали Незамърсен, не може да 01 03 08 прах и
    превишава пределно   прахообразни
    допустимите стойности за   отпадъци,
    компоста по таблица А2-1.   различни от
    Изпитване се извършва   упоменатите в 01
    само при съмнение за   03 07, съгласно
    замърсяване.   Списъка на
        отпадъците от
        наредбата по
        чл. 3, ал. 1 ЗУО
      01 04 09 отпадъчни
        пясъци и глини
5.02 Прах от варовик Незамърсен, не може да 02 04 02 нестандартен
    превишава пределно   калциев
    допустимите стойности за   карбонат (вар)
    компоста по таблица А2-1.    
    Изпитване се извършва    
    само при съмнение за    
    замърсяване.    
5.03 Бентонит Също така бентонит, --- ---
    използван като сорбент в    
    хранително-вкусовата    
    промишленост.    
5.04 Пепел от изгаряне на Растителна тъкан пепел, 10 01 01 сгурия, шлака и
  растителни тъкани без летлива пепел (прах от   дънна пепел от
  (напр. дърво, слама) котли).   котли (с
    Трябва да бъдат изпълнени   изключение на
    следните гранични   пепел от котли,
    стойности: макс. 5 % от   упомената в 10
    масата.   0104), съгласно
    Трябва да се спазват   Списъка на
    следните гранични   отпадъците от
    стойности [mg/kg. d.m.]:   наредбата по
    - за тежки метали Cd-8,   чл. 3, ал. 1 ЗУО
    Co-100, Cr-250, Cu-250,    
    Mo-20, Ni-100, Pb-100,    
    ванадий-100, Zn-1500;    
    - за PCDD/PCDF 100 hg    
    TE/kg. dm.    
    Изследване се извършва,    
    ако се предполага, че    
    пепелта надвишава    
    посочените гранични    
    стойности.    
5.05 Изкопаната пръст Максимално 15 % от обема; 17 05 04 почва и камъни,
    незамърсена земна маса,   различни от
    която не е била химически   упоменатите в 17
    третирана.   0503, съгласно
        Списъка на
        отпадъците от
        наредбата по
        чл. 3, ал. 1 ЗУО
5.06 Измита почва от Спазват се следните 02 04 01 почва от
  захарно цвекло и гранични стойности   измиване и
  преработка на картофи [mg/kg. d.m.]:   почистване на
    Cd-2, Cr-200, Cu-140, Hg-1,   захарно цвекло
    Ni-80, Pb-100, Zn-250.    
    Изследване се извършва,    
    ако се подозира, че    
    почвата или утайката    
    надвишават посочените    
    гранични стойности.    
5.07 Продукти от процеса Произведен само от не е не е отпадък
  пиролиза - ("биовъглен") материали, включени в отпадък  
    таблица А1-1.    

Добавките могат да се добавят в началото или по време на процеса на компостиране на биоотпадъци в количества максимум 5% m/m (5.01-5.04), максимум 15% m/m материали (5.05-5.07), максимум 15% m/m свеж компост с цел да се оптимизира процесът на компостиране.
Допустими добавки за производство на ферментационен продукт
С цел да се стабилизира и оптимизира ферментационният процес могат да се добавят различни добавки. Максималното количество е 2% (свежа маса) от входящия материал. Трябва да се използват само добавки с деклариран и доказан ефект за подобряване производството на биогаз.
Следните ефективни материали са подходящи да бъдат използвани като добавки:
1. флокулационни агенти;
2. микроелементи;
3. утаители;
4. ензими;
5. прокариотна и еукариотна биомаса;
6. емулгатори (например тензиди);
7. вещества против образуване на пяна;
8. комплексообразуващи агенти;
9. антискаланти;
10. макромолекули (Na, Mg, Ca, карбонат фосфат).


Приложение № 2 към чл. 5, чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 8


ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО КЪМ КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ ЗА КОМПОСТ, КОМПОСТА, СЪДЪРЖАЩ
УТАЙКИ ОТ ПСОВ И ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ
 
Таблица A2-1: Гранични стойности за тежки метали за компост и ферментационния продукт,
изразени спрямо сухо вещество
 
ПАРАМЕТРИ МЕРНА ЕДИНИЦА ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ (СЛЕД ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ОТ 7 ГОДИНИ) ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ (ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ОТ 7 ГОДИНИ)
Cd mg/kg 1,3 2
Cr mg/kg 60 100
Cu mg/kg 200 250 (1)
    етикетиране: > 100 етикетиране: > 100
Hg mg/kg 0,45 1,0
Ni mg/kg 40 80
Pb mg/kg 130 180
Zn mg/kg 600 8001
    етикетиране: > 400 етикетиране: > 400

(1) Ако е превишена стойността за елементите мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да бъде отбелязано върху етикета на крайния продукт в съответствие с изискванията, посочени в приложение № 4.

Таблица A2-2: Гранични стойности за тежки метали за органичния подобрител на почвата и ста-
билизирана органична фракция от МБТ, изразени спрямо сухо вещество
 
ПАРАМЕТРИ МЕРНА ЕДИНИЦА ПРАГ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ (1) ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
Cd mg/kg --- 3,0
Cr mg/kg --- 200
Cu mg/kg 200 mg/kg 400
Hg mg/kg --- 2,0
Ni mg/kg --- 100
Pb mg/kg --- 250
Zn mg/kg 400 mg/kg 1200

(1) Ако са надхвърлени граничните стойности за мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да бъде посочено на етикета в съответствие с приложение № 4.

Таблица A2-3: Допълнителни изисквания към стабилизираната органична фракция от МБТ, изра-
зени спрямо сухо вещество
 
ПАРАМЕТРИ МЕРНА ЕДИНИЦА ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
PAH (16) mg/kg 6
PCB (7) mg/kg 0,7
PCDD/F ng TU*/kg 30

* ng TU - нанограма токсични единици.

Таблица A2-4: Изисквания за компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител
и стабилизираната органична фракция от МБТ в зависимост от възможната употреба
 
ПАРАМЕТРИ ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ПРИ КОМПОСТИРАНЕ (ЕДИНИЦА) ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ПРИ АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ (ЕДИНИЦА)
Органично вещество Всички области на употреба с изключение на производството на биофилтри => 15 % сухо вещество Няма изисквания
Електропроводимост Частно градинарство, растежни почвени среди <= 3 mS/cm <= 3 mS/cm
Максимален размер на частиците Всички области на употреба с изключение на производството на биофилтри <= 40 mm <= 40 mm
Сума общо Земеделие, нарушени терени < 0,5 % сухо вещество < 0,5 % сухо вещество (1)
примеси (пластмаси, метали, стъкло)> 2 мм (игрални площадки и спортни площадки) (7 години транзитен период, < 1,0) (7 години транзитен период, < 1,0)
Сума общо примеси (пластмаси, метали, стъкло) > 2 мм Нарушени терени с изключение на игрални площадки и спортни площадки < 1,0 % сухо вещество < 1,0 % сухо вещество (1)
Сума общо примеси (пластмаси, метали, стъкло) > 2 мм Рекултивация на депа и мини < 2,5 % сухо вещество < 2,5 % сухо вещество (1)
Реакция на растенията /изпитване за растеж Частно градинарство, съставка на растежни почвени среди 25 % компост: свежа растителна материя: => 90 % в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост: => 90 %, забавяне на покълването: 0 дни; 25 % ферментационен продукт: свежа растителна материя: => 90 % в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост: => 90 %, забавяне на покълването:
    50 % компост: свежа материя 0 дни;
    => 80 % в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост: => 80 %, забавяне на покълването: 0 дни 50 % компост: свежа материя: => 80 % в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост: => 80 %, забавяне на покълването: 0 дни
Плевелни семена, части от растения, способни да поникнат Градинарство като съставка на растежни почвени среди <= 2 покълнали семена/литър <= 2 покълнали семена/литър
Индикатор за патогени Всички видове продукти компост и области на Салмонела: отсъствие 25 г проба (2) Салмонела: отсъствие 25 г проба (2)
  употреба (произведени от всички видове биоотпадъци) Ешерихия коли: < 1000 CFU/g свежа материя (2) Ешерихия коли: < 1000 CFU/g свежа материя (2)

(1) Да се анализира само ако се третират разделно събрани биоотпадъци от домакинствата.
(2) Когато животинските продукти са различни от посочените в приложение № 4, т. 3, 3.1, буква "а", изпитването и оценката на изискванията за обеззаразяване се извършват в съответствие с глава III, раздел III от Приложение V на Регламент (ЕО) № 142/2011.


Приложение № 3 към чл. 14

ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ И ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1.1. Производителите на компост трябва да докажат чрез външен контрол на качеството, че има достатъчно висока степен на вероятност всяка обявена партида компост, ферментационен продукт или стабилизирана органична фракция от МБТ, която се пуска на пазара, да бъде в съответствие с минималните изисквания за качество и обявените свойства. Може да се приложат различни изисквания за вземане на проби в зависимост от конкретната ситуация на всяко съоръжение за компост или стабилизирана органична фракция от МБТ.
1.2. Външният контрол на качеството се извършва от акредитирана лаборатория.
1.3. Външните проверки за качество включват най-малко:
1.3.1. вземане на проби от партида/и компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от МБТ;
1.3.2. аналитично изпитване на взетите проби.

2. ВЪНШНА ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО И ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ
2.1. Вземането на проби и последващото им изпитване се извършва съгласно съответните:
2.1.1. европейски стандарти, въведени като български стандарти;
2.1.2. международни стандарти, въведени като български стандарти, когато липсват стандарти по т. 2.1.1;
2.1.3. български стандарти, когато липсват стандарти по т. 2.1.1 и т. 2.1.2;
2.1.4. международни и национални стандарти на други страни, когато липсват стандарти по т. 2.1.1 - т. 2.1.3.

3. ЧЕСТОТА НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИТЕ
3.1. Година на признаване.
3.1.1. Минималният брой на вземане на проби и честота на анализите на компоста през първата година (годината на признаване) трябва да бъде най-малко 4 пъти (една проба на всеки сезон), освен ако на съоръжението за компостиране се третират по-малко от 4000 тона от входящия материал в случаите на компостиране и МБТ и по-малко от 6000 тона от входящия материал в случаите на анаеробно разграждане. Минималният брой на анализите на компоста, които трябва да се извършват, е посочен в таблица А3-1.
Таблица А3-1. Минимален брой на анализите на компоста, органичния почвен подобрител и стабилизираната фракция от изхода на МБТ, които трябва да се извършат по време на годината на признаване, в зависимост от годишното количество на третираните биоотпадъци

Количество на третираните биоотпадъци Честота на извършване на пробите и анализите
< 1000 t 1
1001 - 2000 t 2
2001 - 4000 t 3
> 4001 t 4
3.1.2. По време на годината на признаване в случаите, когато съоръженията за анаеробно разграждане третират по-малко от 6000 тона, минималният брой анализи на ферментационния продукт или на органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане е 2 пъти годишно. За съоръженията за анаеробно разграждане, които третират повече от 6000 тона, минималният брой на анализите е 4 пъти годишно.
3.2. Честота на анализите през последващите години след годината на признаване качеството на произведения компост.
3.2.1. Минималните изисквания за вземане на проби и честота на анализите за следващите години се изчислява по формулата:
    количеството на вложения материал (в тонове)  
брой на анализите =   +1
за година   8000  
с максимум 12 анализа на година.
3.2.2. Всяка стойност трябва да бъде закръглена към следващото цяло число.
3.2.3. Изключение от т. 3.2.1 се прави за съоръженията за компост с капацитет, по-малък от 2500 t/у. Честотата трябва да бъде най-малко веднъж годишно за съоръженията с капацитет, по-малък от 2500 t/у. За съоръженията с капацитет > 85 000 t/у трябва да бъде до 12 пъти годишно.
Минимално количество на проверките и пробите за анализ на качеството


3.2.4. Стабилизираната органична фракция от МБТ се анализира на всеки 2000 тона получена стабилизирана органична фракция от МБТ.

4. МЕТОД НА ПРОБОВЗЕМАНЕ
Основни изисквания за вземане на представителни проби
4.1. Метод за вземане на проби на компоста и стабилизираната органична фракция от МБТ.
4.1.1. Методът за вземане на проби трябва да се извършва в съответствие със стандарт EN 12579 "Подобрители на почвата и растежни среди - вземане на проби".
4.1.2. Пробата след процеса на приготвяне (пресяване, премахване на вредни вещества и др.) трябва да бъде в същото състояние като партидата компост, която е предназначена да бъде използвана или пусната в продажба.
4.1.3. Окончателната комбинирана проба трябва да представлява цялото количество материал за пробата. Точките за вземане на проби трябва да бъдат определени на случаен принцип или равномерно разпределени в съответната партида.
4.1.4. За партидите, за които съставът на компонентите се различава повече от 20 %, се вземат отделни проби.
4.1.5. Препоръчително е вземането на проби да бъде предприето по време на товарене или разтоварване, в случай че комбинираната проба представлява цялата партида.
4.1.6. Минималното количество на партидата за оценка е посочено в таблица A3-2.
Таблица А3-2. Минимално количество на материала от изследваната партида, откъдето се взема пробата
Количество на третираните входящи биоотпадъци Минимално количество на материала от изследваната партида
< 2,000 t 50 m3
2,001 - 10,000 t 100 m3
> 10,000 t 150 m3
4.1.7. В случай на стабилизираната фракция от МБТ количеството на компоста, от което се взема пробата, следва да бъде най-малко 500 m3.
4.1.8. Методът за вземане на проби трябва да се извършва в съответствие със стандарт EN 12579 "Подобрители на почвата и растежни среди - вземане на проби".
4.1.9. Методът за вземане на проби трябва да се извършва в съответствие със стандарт EN ISO 5667-13:2011 "Ръководство за вземане на проба от утайки".
4.1.10. За изпитването на всички задължителни параметри по приложение № 2 параметрите, както се изисква в декларацията по чл. 16, ал. 2, и етикетирането на компоста по приложение № 5 количеството на крайната комбинирана лабораторна проба трябва да бъде 15 - 20 литра.
4.2. Метод за вземане на проби на ферментационния продукт.
4.2.1. Вземането на проби на ферментационния продукт трябва да се извърши в съответствие със стандарт EN ISO 5667-13.
4.2.2. Проби за изследване трябва да се вземат от ферментационния продукт, готов за употреба или продажба. Ако съставът на ферментационния продукт е повече от 20 % от обема, пробите се изпитват поотделно:
4.2.2.1. когато ферментационният процес е завършен и ферментационният продукт се продава директно, или
4.2.2.2. след отделяне на течната и/или полутвърдата органична фракция.
4.2.3. Всяка крайна проба, изпратена за анализ, е представителна за крайния продукт.
4.2.4. Обемът на крайната проба трябва да бъде достатъчно за извършване на всички задължителни анализи. Като общо правило количеството на проба трябва да бъде приблизително от 7 до 10 литра.

5. ПРОТОКОЛ ОТ ПРОБИТЕ
5.1. Лицето, което взема пробите, изготвя Протокол за вземане на проби от всяка проба.
5.2. Протоколът за вземане на проби трябва да бъде включен в доклада по чл. 14, ал. 3 и да обхваща най-малко следните елементи:
5.2.1. име (фирма) и адрес на производителя на компоста;
5.2.2. адрес на съоръжението за компостиране;
5.2.3. име на лицето, което взема пробите;
5.2.4. име и адрес на договора с лабораторията, която извършва анализ на компоста;
5.2.5. датата на вземане на пробите;
5.2.6. код/ове на партидата/ите, от който/които е взета пробата;
5.2.7. код на пробата;
5.2.8. място, количество (t или m3) и напречен разрез (в случаите на купчини от твърди материали) на представителната извадка за партидата;
5.2.9. вид на материала (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция от МБТ);
5.2.10. размер на ситото за пресяване;
5.2.11. описание на визуалните свойства (хомогенност, форма, мирис);
5.2.12. общото време за обработка на извадковата партида компост;
5.2.13. описание на вземането на пробите (брой и разпределение на точките за вземане на проби, обема на индивидуалните проби, използвано оборудване, вземане на проби по време на пресяването и т.н.);
5.2.14. ако е необходимо - допълнителни коментари;
5.2.15. подпис за вземане на пробите от оператора или от неговия упълномощен представител.

6. ПОВТАРЯЩИ СЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИТЕ
6.1. Повторен анализ на неорганичните замърсители от паралелни проби.
6.1.1. Трябва да се извърши повторен анализ (до максимум 6 проби) на неорганичните замърсители, ако първата измерена стойност за кадмий, хром, мед, никел, живак, олово и цинк е повече от 90 % от референтната стойност от предложената декларация по чл. 16, ал. 1, т. 2 за компоста.
6.1.2. Повторни анализи следва да се извършат на представителни паралелни проби от партидата.
6.1.3. В случай на повторни анализи оценъчната стойност (средноаритметичната стойност от всички индивидуално измерени стойности, ако е необходимо след премахването на максимум две отделни в съответствие със стандартните статистически процедури) трябва да отговаря на граничната стойност на съответния параметър. Нито една отделно измерена стойност не може да надвишава пределно допустимата стойност с повече от 30 %.
6.2. Повторен анализ на органичните замърсители.
6.2.1. Повторен анализ (до максимум 6 проби) за органични замърсители трябва да се извършва, ако първоначално измерената стойност е повече от 80 % от референтната гранична стойност.
6.2.2. Повторни анализи следва да се извършат на представителни паралелни проби от партидата.
6.2.3. В случай на повторни анализи стойността на оценката (средноаритметичната стойност от всички индивидуално измерени стойности, ако е необходимо след премахването на максимум две отделни в съответствие със стандартните статистически процедури) трябва да отговаря на граничната стойност на съответния параметър.
6.2.4. Нито една отделно измерена стойност не може да надвишава пределно допустимата стойност с повече от 30 %.
6.3. Остатъчни параметри.
6.3.1. В случай на изследване на параметрите "съдържание на органично вещество" и "електропроводимост" всяка отделно измерена стойност трябва да съответства на съответната гранична стойност.
6.3.2. Допустимо е извършването на допълнителни анализи в съответствие с процедурата за повторни анализи, както е описана за неорганичните замърсители, в случай че някой друг параметър превишава съответната пределно допустима стойност.

7. ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО ОТ СТРАНА НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ
7.1. Докладът от изпитването, издаден от акредитираната лаборатория, трябва да включва следните елементи:
7.1.1. данни за оператора на съоръжението (име, адрес, ЕИК, лице за контакт);
7.1.2. протокол за вземане на проби;
7.1.3. данни за лицето, което извършва пробата;
7.1.4. информация за приемане на пробата;
7.1.5. обобщаване на аналитичните резултати от изпитването, съдържащи: наименование (код) на пробата, наименование на лабораторията, (код) на пробата и в случай че е приложимо, паралелните проби, които са взети, индивидуалните резултати от изпитването, стойност на оценката, отклонението и евентуалното елиминиране на големите различия в стойностите за всички изследвани параметри;
7.1.6. информация за значително отклонение от аналитичните методи;
7.1.7. потвърждение, че е взета под внимание цялата налична информация, няма признаци, че са използвани неразрешени биоотпадъци за производство на компост като цяло или за предложената декларация (чл. 16, ал. 1, т. 2);
7.1.8. дата на изготвяне на доклада;
7.1.9. подпис на акредитираната лаборатория.

8. АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА КОМПОСТА И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ (CEN СТАНДАРТИ)
Таблица A3-3. Аналитични методи, които следва да бъдат използвани при изпитване на компоста
ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗПИТВАНЕ МЕТОД - СТАНДАРТ
Вземане на проби на компост и МБТ БДС EN 12579:2000 от 18 януари 2001 г.
  "Подобрители на почвата и растежни почвени среди - вземане на проби"
Вземане на проби на органичната EN ISO 5667-13:2011
фракция от анаеробно разграждане "Ръководство за вземане на проба от утайки"
Предварително третиране на БДС EN 16179:2012 10 15
пробата "Утайки, третирани биоотпадъци и почви - ръководство за предварително третиране на пробите; prEN 16179:2010"
Определяне на количеството БДС EN 12580:2000 от 3 ноември 2001 г.
  "Подобрители на почвата и растежни почвени среди - определяне на количеството"
pH стойност БДС EN 15933:2012 10 01
(Ca Cl2) "Утайки, третирани биоотпадъци и почви - определяне на pH"
Електрическа проводимост БДС EN 13038:2011 12 01
  "Подобрители на почвата и растежни почвени среди - определяне на електрическата проводимост"
  FprCEN/TS 15937:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви - определяне на специфична електрическа проводимост"
Съдържание на вода БДС EN 15934:2012 10 01
  "Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци - изчисляване на количеството на сухата фракция след определяне на сухите остатъци или съдържанието на вода"
Съдържание на сухо вещество БДС EN 15934:2012 10 01
  "Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци - изчисляване на количеството на сухата фракция след определяне на сухите остатъци или съдържанието на вода"
Съдържание на органично вещество/ БДС EN 15936:2012
общ органичен въглерод "Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци - определяне на общ
Загуба при накаляване органичен въглерод (ТОС), чрез сухо изгаряне"
  БДС EN 15935:2012 10 01
  "Утайки, третирани биоотпадъци, почви и отпадъци - определяне на загуба при накаляване"
  БДС ISO 14235:2002
  "Качество на почвите. Определяне на органичен въглерод чрез сулфохромно окисление"
Размер на частиците БДС EN 15428:2007
  "Подобрители на почвата и растежни среди - определяне на размера на частиците"
N (общ азот) БДС EN 16169:2012
(Kjeldahl N) "Подобрители на почвата и растежни среди - определяне на общия азот"
  БДС EN 16168:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви - определяне на общия азот, използвайки метод на изгаряне"
NO3-N Определяне на разтворими форми на нитратен и амониев азот в екстракт
NH4-N с 1 mol/dm3 KCl
  СД CEN/TS 16177:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви - екстракция и определяне на амоний, нитрати и нитрити"
  Определяне на разтворими форми на нитратен и амониев азот във водни екстракти
  БДС EN 13652:2003
  "Почви и растежни среди - екстракция на водноразтворими елементи и хранителни вещества"
Плевелни семена CEN TS 16201
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви - определяне на жизнеспособни семена"
Реакция на растенията БДС EN 16086-1:2011
  "Почви и растежни среди - определяне на реакцията на растенията - част 1: Изпитване за растеж на китайско зеле в саксия"
Примеси ONR CEN/TS 16202:2010
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви - определяне на примеси и камъни (CEN/TS 16202:2010)".
  Този стандарт описва два метода за определяне на физическите примеси > 2 mm, камъни> 5 mm в почви, утайки и третирани биоотпадъци. За целите на тази наредба се използва на сух метод пресяване прилагането на пряк анализ, без да се измива, както е описано в глава 7.2 на стандарта
Тежки метали и фосфор  
Методи за екстракция БДС EN 16173:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Усвояване на разтворими в азотна киселина фракции и елементи"
  БДС EN 16174:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Усвояване на разтворими в царска вода фракции и елементи"
Определяне на екстрахируемите форми на тежките метали и фосфора в екстракти, получени с азотна киселина/царска вода
P (общ) СД CEN/TS 16170:2012
K (общ) "Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез
Mg (общ) оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
CaO (ICP-OES)"
S (общ) СД CEN/TS 16188:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви - определяне на елементите в царска вода и азотна киселина - метод на атомно-абсорбционна спектрометрия (FAAS)"
Pb, Cd СД CEN/TS 16170:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)"
  СД CEN/TS 16171:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви - определяне на елементите, използвайки индуктивна спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012)"
  СД CEN/TS 16172:2013
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на следи от елементи чрез метода на атомноабсорбционна спектрометрия в графитена пещ (GF-AAS)"
Cr, Cu, Ni, Zn СД CEN/TS 16170:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)"
  СД CEN/TS 16171:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементите, използвайки индуктивна спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012)"
  СД CEN/TS 16172:2013
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на следи от елементи чрез метода на атомноабсорбционна спектрометрия в графитена пещ (GF-AAS)"
  СД CEN/TS 16188:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи след изваряване с царска вода и азотна киселина. Метод на пламъчна атомноабсорбционна спектрометрия (FAAS)"
Hg СД CEN/TS 16170:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES"
  СД CEN/TS 16171:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви - определяне на елементите, използвайки индуктивна спектрометрия (ICP-MS) (FprCEN/TS 16171:2012)"
  СД CEN/TS 16175-1:2013
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на живак в разтвори от царска вода и азотна киселина. Част 1: Атомноабсорбционна спектрометрия по метода чрез студена пара (CV-AAS)"
  СД CEN/TS 16175-2:2013
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви. Определяне на живак. Част 2: Атомнофлуоресцентна спектрометрия по метода чрез студена пара (CV-AFS)"
PCB(7) БДС EN 16167:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви - определяне на полихлорирани бифенили (PCB) чрез газова хроматография със селективно определяне (GC-MS) и газова хроматография с електронно определяне (GC-ECD)"
PCDD/PCDF СД CEN/TS 16190:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почва - определяне на диоксини и фурани и диоксиноподобни полихлорирани бифенили чрез газова хроматография с висока резолюция за селективно откриване" (HR GC-MS) (CEN/TS 16190:2012)"
PAH (16) СД CEN/TS 16181:2012
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почви - определяне на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) чрез газова хроматография (GC) и висококачествена течна хроматография (HPLC) (FprCEN/TS 16181:2012)"
Салмонела СД CEN/TR 15215-2:2006
  "Характеризиране на утайки - откриване на салмонела в утайки, почви, подобрители на почвата, растежни среди и биоотпадъци - част 3"
Ешерихия коли СД CEN/TR 16193:2013
  "Утайки, третирани биоотпадъци и почва - откриване на ешерихия коли"

9. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО - В СЛУЧАЙ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
9.1. Изискванията на наредбата следва да се считат за изпълнени, ако никоя индивидуално измерена стойност (при необходимост, след елиминиране на големите различия в стойностите) не превишава съответната пределно допустима стойност с повече от 50%, или в случая на параметъра цинк - с повече от 30%.
9.2. По отношение на параметрите "органично вещество" и "електропроводимост" изискванията на наредбата се считат за изпълнени, ако всяка отделна измерена стойност (при необходимост, след елиминиране на големите различия в стойностите) е в съответствие със съответната гранична стойност. В случай на параметъра "реакция на растенията" изискванията се считат за изпълнени, ако резултатът от изпитването е в съответствие с пределните стойности по приложение № 2, таблица A2-4.


Приложение № 4 към чл. 16, ал. 1, т. 2

ДОКУМЕНТИРАНЕ И ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ

1. Производителят на компост или лицето, което отговаря за експлоатацията на съоръжението за компостиране или стабилизирана органична фракция от МБТ, следва да записва за всеки отделен случай приемането на отпадъците за третиране, като посочва по-специално:
а) датата на получаване;
б) вида на отпадъците;
Във връзка с това броят и предназначението на отпадъчните материали, съответстващи на колони (а) и (б), както и на кодовете от Списъка на отпадъците, колона (г) на таблици A1-1, A1-2 и A1-4 от приложение № 1, трябва да бъдат записани. По отношение на стабилизираната органична фракция от съоръженията за МБТ се посочва количеството на смесените битови отпадъци заедно с всички разрешени материали, посочени в приложение № 1.
в) количеството на приетите отпадъци (в kg);
По отношение на доставките от събирането на битови отпадъци обобщаване на количеството на приетите отпадъци се допуска веднъж седмично или по време на интервалите между доставките. Седмичното обобщение се разрешава също и за малки количества отпадъци (< 5 m3 на доставка) от частни домакинства или подобни източници. Лицето, което доставя отпадъците, трябва да бъде определено като "малък доставчик" с общински произход.
Що се отнася до смесените битови отпадъци за производство на "стабилизирана органична фракция от MБT", количеството на тази фракция може да бъде обобщено на дневна база за всеки източник (община).
г) произход на приетите отпадъци (община - в случай на отпадъци от общинската система за събиране на отпадъци, в противен случай - името и адреса, както и региона за управление на отпадъците на частни, публични или търговски субекти, от които произхождат отпадъците);
д) ако е необходимо - превозвача и доставчика на отпадъците, ако не е идентична информацията, посочена в букви "в" и "г";
е) вид (код и наименование на отпадъците), количество и крайна дестинация на остатъците от приетата партида на отпадъците, отделени или премахнати по време на входящия контрол или по време на по-нататъшно третиране; отделните фракции трябва да бъдат означени с код, който най-добре описва вида на отпадъците; документацията трябва да съдържа най-малко вида на отпадъците (код на отпадъка), производител на компоста, получателя и количеството на приетите отпадъци или алтернативно количество на събраните отпадъци и честотата на събиране.
2. При изготвянето на партидата компост трябва да се запишат:
а) еднозначен код на партидата;
б) всички използвани отпадъци и добавки (предназначението на отпадъчните материали, съответстващи на колони (а) и (б), както и на кодовете от Европейския списък с отпадъците, колона (г) на таблици A1-1, A1-2 и A1-4 от приложение № 1);
в) ако две или повече партиди са обединени в една и съща партида компост, след това новата партида компост трябва на свой ред да се обозначи еднозначно с код на партидата.
3. По време на компостиране трябва да бъдат вписани:
3.1. С цел да се гарантира достатъчно намаляване на потенциално съдържащите се патогенни организми целият разграждащ се материал трябва да бъде изложен на следната минимална температура в посочения период от време:
а) материали, които не са странични животински продукти, както и хранителни отпадъци (които не са от международния транспорт), и ако се третират заедно с оборски тор, отпадъци на храносмилателния тракт, мляко, продукти на млечна основа, продукти от млечни производни; коластра, яйца, яйчени продукти, странични животински продукти, посочени в член 10 (е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, които са преминали преработка, както е определено в член 2 (1) (m) от Регламент (ЕО) № 852/2004, и всички останали СЖП, които са били преработени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 на друго място;
Таблица А4-1. Времеви температурни профили за обеззаразяване на материали, различни от странични животински продукти, както и хранителни отпадъци (които не са от международния транспорт)


Система на компостиране Температура Време За всички системи на компостиране е
Компостиране на открито > 55 °C 10 дни необходимо да се извършва аериране (обръщане
  > 65 °C 3 дни и смесване на материала, за да се гарантира, че
Закрита/реакторна система за > 60 °C 3 дни всичкият материал е изложен на необходимата
компостиране     температура за определения период от време.

Температурата може да бъде измервана непрекъснато, когато е необходимо, но поне веднъж на всеки работен ден през посочения период с калибрирана температурна сонда.
б) за всички други СЖП трябва да се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;
в) документирането на мерките за контрол и управление на процеса (брой и дата на обръщане, напояване, принудително аериране, смесване на материалите и др.) трябва да се извършва в съответствие с Националните критерии към съоръженията за компостиране.
3.2. В случай на анаеробно разграждане на материали, които не съдържат никакви странични животински продукти, са позволени следните температурни профили:
а) термофилно анаеробно разграждане при 55 °С в продължение на най-малко 24 часа и хидравличното време на задържане от най-малко 20 дни;
б) термофилно анаеробно разграждане при 55 °С, последвано от пастьоризация (70 °С, 1 час);
в) термофилно анаеробно разграждане при 55 °C, последвано от компостиране;
г) мезофилно анаеробно разграждане при
37-40 °С, последвано от пастьоризация (70 °С, 1 час);
д) мезофилно анаеробно разграждане при 37-40 °С, последвано от компостиране.
4. Декларация на крайните продукти от компостиране, анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от MБT:
Декларацията на крайните продукти от компостиране, анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от MБT включва:
а) код на партидата;
б) количество (маса);
в) определяне на вида (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител, стабилизираната органична фракция от MБT включва);
г) основните групи на третираните суровини (биоотпадъци, битови утайки от отпадъчни води, оборска тор, битови отпадъци);
д) позоваване на доклада за оценка;
е) предназначени области на употреба в съответствие с доклада за оценка.


Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1, т. 1

ЕТИКЕТИРАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Следната информация трябва да бъде предоставена с компостa, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ (когато са пакетирани или в насипно състояние), като върху опаковката или върху придружаващите ги фактологически данни следва да бъде написано:
1. име и адрес на производителя;
2. предназначение, идентифицирайки типа на продукта/материала (компост, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ);
3. код на партидата (с изключение на течни фракции);
4. количество (по тегло и/или обем);
5. основните качествени характеристики в съответствие с таблица А5-1.
Таблица А5-1. Задължителни параметри за етикетиране спрямо сухо вещество


Критерии за качество Параметри Мерни единици Детайли за етикетирането
Подобрение на почвата Органично вещество [%] -
  Варова стойност (CaO) [%] -
  Съотношение C/N   -
Наторяващи свойства Общ азот (N) [%] -
  Общ фосфор (P2O5) [%] -
  Общ калий (K2O) [%] -
  Магнезий (MgO) [%] -
  Сяра (S) общо [%] само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане
  Амониев нитрат (NH4-N) [mg/l] само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане
  Азотен нитрат (NO3-N) [mg/l] само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане
Свойства на материала Максимален размер на частиците [mm] -
  Плътност [g/l FM] -
  Сухо вещество [% FM] -
  Съдържания на соли/ електрическа проводимост [mS/m] изключване от прилагането за частното градинарство или като съставка на растежна почвена среда, ако е превишена пределно допустимата стойност, по приложение № 2, таблица A2-4
  pH   -

6. основните групи на използваните биоотпадъци/входящите материали са: биоотпадъци, оборска тор, утайки от отпадъчни води, смесени битови отпадъци;
7. етикет за съответствие с изискванията на наредбата;
8. препоръчителните условия на съхранение;
9. описание на областите на употреба, в които може да бъде използван компостът, ферментационният продукт, органичният почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ и всички ограничения при употреба;
10. препоръки за правилна употреба на количествата на компоста в съответствие с чл. 9 - 11 от наредбата.
С препоръките за правилна употреба трябва да се гарантира, че употребата отговаря на най-добрите практики в рамките на определена област на употреба.
Допълнителна информация, която да бъде включена в етикета
Ако компостът се предлага за употреба в биологичното земеделие, се посочва, че този компост е в съответствие с всички изисквания на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189 от 20.7.2007 г.).
Ако компостът се предлага за употреба в земеделието, се посочва, че в случай на употреба на компост в уязвимите зони по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2011 г.) трябва да се спазват изискванията на наредбата относно ограниченията за торене с азотосъдържащи торове и подобрители на почва.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума