навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 7 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 08.11.2013 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 27 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 6 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. вписването и отписването на сортовете растения във и от официалната сортова листа;
2. изпитването на сортовете земеделски растения с цел признаване за вписване в Официалната сортова листа на Република България и/или провеждане на експертиза по същество за получаване на правна закрила съгласно чл. 38 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ);
3. публикуването на официалната сортова листа и бюлетин с резултати от сортоизпитването на новопризнатите сортове съгласно чл. 13, ал. 9 от Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ);
4. воденето на регистър на заявените за изпитване и на признатите сортове земеделски растения по чл. 4, т. 2 ЗППМ.

Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА

Чл. 2. Официалната сортова листа е каталог, състоящ се от списък А и списък Б.


Чл. 3. (1) В списък А на официалната сортова листа се вписват сортовете от видове земеделски растения, посочени в приложение № 1, които отговарят на изискванията за различимост, хомогенност и стабилност (РХС) и на изискванията за биологични и стопански качества (БСК) за почвеноклиматичните условия на Република България.
(2) Сортовете от видовете земеделски растения, включени в Общия каталог на Европейския съюз за зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло и картофи, се вписват в списък А на официалната сортова листа само ако отговарят на изискванията за БСК за почвеноклиматичните условия на страната.


Чл. 4. (1) В списък Б на официалната сортова листа се вписват сортовете от видовете декоративни, медицински и ароматни растения, които отговарят на изискванията за РХС и не се изпитват за БСК за почвеноклиматичните условия на Република България.
(2) В списък Б се вписват и сортовете от видовете зеленчукови растения и лоза, които отговарят на изискванията за РХС. По преценка на заявителя (селекционера) на сорта могат да се извършат изпитвания за БСК за почвеноклиматичните условия на Република България.


Чл. 5. (1) Признатите сортове се вписват в списък А и списък Б на официалната сортова листа за период:
1. двадесет години - за сортовете от овощни видове и лоза;
2. десет години - за сортовете от останалите видове растения.
(2) Вписването на даден сорт може да бъде подновявано през определени интервали, ако този сорт все още се отглежда в размер, който оправдава това, или ако трябва да бъде запазен в интерес на съхраняването на генетичните ресурси и при условие, че изискванията за различимост, хомогенност и стабилност все още са изпълнени.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.) Заявката за подновяване съгласно приложение № 2 се подава не по-късно от две години преди изтичане на срока по ал. 1.
(4) Периодът на валидност на вписването се удължава временно до вземането на решение по заявката по ал. 3.


Чл. 6. (1) В официалната сортова листа се вписват:
1. научното име на таксона;
2. обозначението на сорта с код или с наименование, изписано на латиница и на кирилица, когато е приложимо;
3. специфичните стопански характеристики на сорта;
4. името и адресът на:
а) заявителя за вписване на сорта в официалната сортова листа;
б) лицето или лицата, които извършват сортоподдържане;
в) притежателя на сертификата за правна закрила на сорта;
5. годината на признаване и вписване на сорта в официалната сортова листа.
(2) При промяна на обстоятелствата по ал. 1 заявителят е длъжен в едномесечен срок от настъпването им да ги заяви пред Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).
(3) Ако сортът е генетично модифициран, това обстоятелство задължително се вписва в официалната сортова листа.


Чл. 7. Ако вписаното в регистъра на Патентното ведомство наименование се замени с друго или ако за един вписан в сортовата листа сорт се предостави правна закрила съгласно Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ) под друго наименование, сортът се вписва в официалната сортова листа под новото наименование.


Чл. 8. Наименованията на сортовете трябва да са в съответствие с чл. 63 на Регламент № 2100/94 за правата на сортовете в общността и с Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за установяване на подробни правила за допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ


Чл. 9. (1) Сортоизпитване за РХС и БСК се извършва въз основа на договор, сключен между заявителя за сортоизпитване и ИАСАС, след подадена заявка по образец съгласно приложение № 3 и попълнен технически въпросник за РХС.
(2) Заявка може да бъде подадена от:
1. селекционера на сорта;
2. притежателя/заявителя за сертификат за правна закрила на сорта;
3. представители и правоприемници на лицата по т. 1 и 2.
(3) Когато сортът е генетично модифициран, това обстоятелство се посочва в заявката.
(4) За сортовете по ал. 3 заявителят спазва изискванията на Закона за генетично модифицирани организми.
(5) Сортоизпитването на сортове от видовете по приложение № 1 за РХС и БСК трябва да започне едновременно, ако в момента на подаване на заявката за сортоизпитване не са били заявявани за РХС в държава-членка на UPOV.
(6) Крайните срокове за сключване на договор за сортоизпитване са:
1. до 1 август за оранжерийните култури;
2. до 15 август за зимна маслодайна рапица;
3. до 15 септември за есенните култури;
4. до 15 януари за ранните пролетни култури;
5. до 15 февруари за останалите пролетни култури;
6. до 30 септември за овощни видове растения, лоза, декоративни, ароматни и медицински видове растения - есенно засаждане;
7. до 28 февруари за овощни видове растения, лоза, декоративни, ароматни и медицински видове растения - пролетно засаждане.
8. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)
(7) Заявката по ал. 1 се подава не по-късно от един месец преди изтичане на крайния срок по ал. 6.
(8) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва проверка на документите по ал. 1 за спазване на формалните изисквания.
(9) При установяване на неточна, непълна и невярна информация в подадената заявка ИАСАС уведомява писмено заявителя и му предоставя едноседмичен срок за отстраняване на нередностите.
(10) При неспазване на срока по ал. 9 заявката се счита за оттеглена.


Чл. 10. (1) Сортовете са различими, хомогенни и стабилни при условие, че отговарят на изискванията на чл. 9, 10 и 11 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.
(2) За установяване на различимостта ИАСАС поддържа сравнителна колекция от общоизвестни сортове.


Чл. 11. (1) Сортовете отговарят на изискванията за БСК за почвеноклиматичните условия на страната, ако при сравняването им със сортовете стандарти показват при отглеждането им по-добри резултати по отношение на добив и/или качество на продукцията по функционални направления.
(2) Ако изпитваните сортове не отговарят на сортовете стандарти по някои биологични и стопански качества, това може да бъде компенсирано с други техни изключителни характеристики - продуктивност, качествена характеристика, функционално направление и устойчивост на икономически важни болести и неприятели.
(3) Не се изпитват за БСК сортове от фуражни видове растения, за които заявителят декларира, че няма да се използват за фуражни цели.


Чл. 12. (1) Сортоизпитването за РХС се извършва по протоколи на CPVO или по методики на UPOV.
(2) Сортовете от видовете растения, за които не съществуват протоколи на CPVO или методики на UPOV, се изпитват по национални методики за РХС, утвърдени от изпълнителния директор на ИАСАС.
(3) Сортоизпитването за БСК се извършва по методики и критерии, утвърдени от изпълнителния директор на ИАСАС.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва изпитване на сортове от видовете земеделски растения, изброени в приложения № 4 и 5, с цел вписването им в Официалната сортова листа на Република България съгласно чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредба № 77 от 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите - членки на ЕС (ДВ, бр. 51 от 2006 г.), за да установи изпълнени ли са изискванията по отношение на минималния брой наблюдавани признаци и условия за изпитване.
(2) При сортоизпитването за РХС:
1. видовете, изброени в приложение № 4, трябва да отговарят на изискванията, определени в Протоколите на CPVO за изпитване за различимост, хомогенност и стабилност;
2. видовете, изброени в приложение № 5, трябва да отговарят на изискванията, определени в Методиките на UPOV за изпитване за различимост, хомогенност и стабилност.
(3) Всички сортови признаци по смисъла на ал. 2, т. 1 и всички сортови признаци, обозначени със знак звездичка (*) в методиките, посочени в ал. 2, т. 2, се отчитат, при условие че наблюдението на даден признак не е възпрепятствано от изявата на всеки друг признак или от условията на околната среда, при които се извежда опитът.
(4) Минималните изисквания за изпитване по отношение на видовете, изброени в приложения № 4 и № 5, отнасящи се до схемата на опита и условията на отглеждане, посочени в протоколите на CPVO или методиките на UPOV, се утвърждават от изпълнителния директор на ИАСАС.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.) При сортоизпитването за БСК видовете, изброени в приложенията по ал. 2, трябва да отговарят на изискванията, определени в приложение № 6, с изключение на тези по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 77 от 2006 г. за реда за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите - членки на ЕС.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва изпитване на сортове от видовете зеленчукови култури, изброени в приложения № 7 и 8, с цел вписването им в Официалната сортова листа на Република България съгласно чл. 3 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на ЕС (ДВ, бр. 71 от 2006 г.), за да установи изпълнени ли са изискванията по отношение на минималния брой наблюдавани признаци и условия за изпитване.
(2) При сортоизпитването за РХС:
1. видовете, изброени в приложение № 7, трябва да отговарят на изискванията, определени в Протоколите на CPVO за изпитване за различимост, хомогенност и стабилност;
2. видовете, изброени в приложение № 8, трябва да отговарят на изискванията, определени в Методиките на UPOV за изпитване за различимост, хомогенност и стабилност.
(3) Всички сортови признаци по смисъла на ал. 2, т. 1 и всички сортови признаци, обозначени със знак звездичка (*) в методиките, посочени в ал. 2, т. 2, се използват, при условие че наблюдението на даден признак не е възпрепятствано от изявата на всеки друг признак или от условията на околната среда, при които се извежда опитът.
(4) Минималните изисквания за изпитване по отношение на видовете, изброени в приложенията по ал. 1, отнасящи се до схемата на опита и условията на отглеждане, посочени в протоколите на CPVO или методиките на UPOV, се утвърждават от изпълнителния директор на ИАСАС.


Чл. 15. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва сортоизпитване на лоза за установяване изпълнението на минималния брой признаци и минималните условия за изпитване, изброени в приложения № 9 и № 10.


Чл. 16. За сортоизпитване за РХС и БСК заявителят заплаща такси по Тарифата за таксите по чл. 6, ал. 6 ЗППМ, които се събират от ИАСАС.


Чл. 17. (1) Сортоизпитването за РХС и БСК се извършва в териториалните звена на ИАСАС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) Сортоизпитването за БСК може да се извърши и от физически и юридически лица, получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите при условията на чл. 18, ал. 4 ЗППМ.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол сключва договор с лицата по ал. 2 за извършване на сортоизпитване.
(4) Сортоизпитването за БСК на сортове лози и овощни видове може да се извърши и на насаждения, посочени от заявителя на територията на страната.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) (1) Срокът на сортоизпитването за РХС и БСК е не по-малък от две години, като:
1. за многогодишни житни и бобови треви срокът за сортоизпитване за БСК започва да тече една година след годината на засяването им;
2. за овощни, ягодоплодни и лоза срокът за сортоизпитване за БСК започва да тече след встъпване на сорта в плододаване;
3. (нова - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) за декоративни, медицински и ароматни растения срокът за сортоизпитване за РХС е с минимална продължителност една година, ако резултатите са убедителни и покриват изискванията на методиките на UPOV и протоколите на CPVO.
(2) Срокът за изпитване на сортовете за БСК може да бъде удължен до четири години, когато резултатите от изпитването варират през годините на сортоизпитването и заявителят желае продължаването му.
(3) Срокът за сортоизпитване за БСК може да бъде намален на една година за сортове, показали изключителни характеристики по чл. 11, ал. 2.
(4) За резултатите от техническото изпитване за РХС ИАСАС изготвя междинен или окончателен доклад съгласно приложение № 11 или приложение № 12.
(5) За разглеждане на резултатите от сортоизпитването на сорта от експертна комисия заявителят подава заявка в ИАСАС.


Чл. 19. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол признава окончателен доклад от техническото изпитване за РХС от официален орган на държава - членка на UPOV.
(2) За окончателния доклад по ал. 1 заявителят заплаща такса на офиса, провел техническото изпитване.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.)


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) При сортоизпитване за РХС на хибриди от земеделските видове растения по приложения № 4 и 5 заявителят предоставя за изпитване и родителските компоненти.

Чл. 21. (1) Заявителят предоставя в ИАСАС необходимото количество посевен или посадъчен материал, предназначен за сортоизпитването съгласно приложение № 13, при спазване на съответните митнически и фитосанитарни изисквания за територията на Република България.
(2) Количествата посевен и посадъчен материал по ал. 1 се доставят в ИАСАС в следните срокове:
1. за оранжерийните видове растения, отглеждани в стоманено-стъклени оранжерии - до 15 септември;
2. за видовете растения, чието отглеждане налага ползване на полиетиленови оранжерии - до 15 януари;
3. за есенните видове растения - до 30 септември, за зимна маслодайна рапица - до 15 август;
4. за ранните пролетни видове растения - до 15 януари;
5. за останалите пролетни видове растения - до 28 февруари;
6. за овощните видове растения, лоза, декоративни, ароматни и медицински видове растения:
а) за есенно засаждане - до 20 октомври;
б) за пролетно засаждане - до 15 март;
7. за многогодишни треви - до 31 януари.
(3) При неспазване на сроковете по ал. 2 процедурата по сортоизпитване се прекратява.
(4) Количествата посевен или посадъчен материал за сортоизпитване за РХС се предоставят нетретирани.
(5) Количествата посевен или посадъчен материал за сортоизпитване за БСК съгласно приложение № 13 се предоставят третирани с разрешени за употреба на територията на страната продукти.
(6) Всяко химическо третиране на семената по ал. 5 трябва да бъде отбелязано върху официалния етикет или върху етикет на заявителя, върху опаковката или вътре в нея.
(7) Количествата посевен материал за сортоизпитване за РХС и БСК се придружават от документ за посевни качества, предоставен от заявителя.
(8) Заявителят посочва следната информация върху етикета:
1. вид култура;
2. наименование на сорта и/или селекционен номер;
3. количество;
4. име на заявителя.


Чл. 22. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол ползва предоставения посевен или посадъчен материал само за целите на сортоизпитването.


Чл. 23. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол води регистър по чл. 4, т. 2 ЗППМ на заявените за изпитване сортове земеделски растения.
(2) В регистъра се вписват:
1. пореден номер на заявката;
2. дата на подаване на заявката;
3. номер на договора;
4. научно име на таксона;
5. наименование на сорта;
6. видът изпитване;
7. име на заявителя и селекционера на сорта;
8. специфични характеристики на сорта, посочени от заявителя.


Чл. 24. В случай на природни бедствия и други независещи от сортоизпитателя причини, оказали негативно въздействие на изпитването, изпълнителният директор на ИАСАС назначава комисия, която извършва проверка на място и уведомява възложителя или упълномощено от него лице за резултатите от проверката.


Чл. 25. Заявителят може да посещава опитите за РХС и БСК след предварително уведомление до ИАСАС.

Глава четвърта.
ПРИЗНАВАНЕ И ВПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТЕНИЯ


Чл. 26. (1) Признаването с цел вписване на сортовете земеделски растения в списък А и списък Б на официалната сортова листа се извършва от експертна комисия по съответните култури или групи култури, назначена от изпълнителния директор на ИАСАС съгласно чл. 20 ЗППМ.
(2) Експертната комисия по ал. 1 взема решение относно признаване на сортове земеделски растения по чл. 38, ал. 8 и 12 ЗЗНСРПЖ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.) Експертната комисия за РХС и БСК осъществява дейността си по ред, определен в правилник, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.


Чл. 27. (1) Определени от изпълнителния директор на ИАСАС длъжностни лица изготвят доклади за резултатите от изпитването за РХС и БСК, които се разглеждат от експертната комисия.
(2) Междинният и окончателният доклад за техническо изпитване за РХС се изготвят съгласно чл. 18, ал. 5 в два екземпляра - един за ИАСАС и един за заявителя.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол предоставя окончателен доклад за техническо изпитване при поискване от официален оторизиран орган на държава - членка на UPOV, след заплащане по Тарифата за таксите по чл. 6, ал. 6 ЗППМ, които се събират от ИАСАС.
(4) Докладът за БСК съдържа резултатите от изпитванията по приложение № 6 на чл. 13, ал. 5 и методиката за съответната култура.
(5) Докладите по ал. 1 се изпращат на членовете на експертната комисия най-късно 14 дни преди датата на заседанията и.


Чл. 28. Решенията за признаване и вписване на сортове генетически изменени висши растения се вземат при спазване изискванията на Закона за генетично модифицираните организми.


Чл. 29. (1) Когато решението на експертната комисия е сортът да не бъде признат и вписан в официалната сортова листа, ИАСАС в 15-дневен срок от вземане на решението писмено уведомява възложителя по договора за сортоизпитване, като посочва и мотивите за непризнаването.
(2) Заявителят може да възрази писмено срещу решението на експертната комисия в едномесечен срок, считано от датата на уведомяването.


Чл. 30. (1) Възраженията срещу решенията на експертната комисия се разглеждат от комисия по възраженията, чийто състав се определя със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Комисията по възраженията се произнася с решение по възраженията в едномесечен срок от получаването им.
(3) Решенията на комисията по възраженията са окончателни.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед утвърждава решението на комисията за признаване и вписване на сорта в официалната сортова листа или прави мотивиран отказ.
(2) В 15-дневен срок от постановяване на решението ИАСАС уведомява възложителя по договора за сортоизпитване.
(3) Заповедта или отказът на министъра по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 32. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол изготвя и съхранява досиетата на признатите и вписани сортове.
(2) Досието по ал. 1 съдържа:
1. подадената заявка по образец и попълнения технически въпросник за РХС по чл. 9, ал. 1;
2. докладите за РХС и БСК, когато това е приложимо, на основание на който/които е признат сортът;
3. друга текуща информация, свързана с изпитването, признаването и вписването на сорта в официалната сортова листа.
(3) Досиетата се съхраняват в срок 10 години след отписването на сорта от официалната сортова листа.
(4) В случай на непризнат или оттеглен от изпитване сорт, досиетата се съхраняват в срок 10 години от непризнаването или оттеглянето на сорта.


Чл. 33. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол води регистър на признатите за вписване в официалната сортова листа сортове земеделски растения по чл. 4, т. 2 ЗППМ.
(2) Регистърът съдържа:
1. пореден номер на сорта;
2. научно име на таксона;
3. код и/или наименование, с което е изпитван сортът;
4. постоянно наименование на сорта;
5. дата и година на признаване;
6. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) номер на заповедта на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване признаването на сорта;
7. заявител за сортоизпитване.


Чл. 34. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол съставя и публикува в официалния си сайт бюлетин с обобщените резултати от сортоизпитването за БСК на признатите сортове земеделски растения след издаване на официалната сортова листа по чл. 39.

Глава пета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ПРИЗНАТИТЕ СОРТОВЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г.) (1) Вписването на признатите сортове земеделски растения в официалната сортова листа се извършва въз основа на подадена заявка в ИАСАС по образец съгласно приложение № 14.
(2) Заявителят за вписване на сорта в официалната сортова листа ежегодно подава заявка за следващата година до 20 декември на текущата календарна година.
(3) Когато сортът има действащ сертификат за правна закрила, заявка за вписване на сорта в списъци А и Б се подава от притежателя на сертификата или от упълномощено от него лице.
(4) Заявителите по ал. 2 и 3 осигуряват сортоподдържане на заявените сортове.


Чл. 36. (1) При установяване на неточна, непълна и невярна информация в подадената заявка ИАСАС дава на заявителя едноседмичен срок за отстраняването и.
(2) При неспазване срока по ал. 1 заявката се счита за оттеглена.


Чл. 37. Процедурата по признаването на сортовете се прекратява, когато:
1. заявителят за сортоизпитване не е имал право да заявява сорта за изпитване с цел признаването и вписването му в официалната сортова листа;
2. по време на изпитването, признаването и вписването на сорта са предоставени неверни сведения, от които зависи признаването и вписването;
3. ако за даден сорт се установи, че са налице рискове за човешкото здраве и/или околната среда и че предприетите мерки за защита са недостатъчни или неефективни;
4. изискванията по чл. 5, ал. 2 не са изпълнени.


Чл. 38. Признатите сортове се отписват от официалната сортова листа в следните случаи:
1. не е подадена заявка по чл. 5, ал. 3;
2. при прекратяване на процедурата по признаването по чл. 37;
3. по искане на заявителя.


Чл. 39. Официалната сортова листа се издава ежегодно в началото на всяка календарна година и се допълва периодично с новопризнати за вписване сортове.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Общоизвестен сорт" е сорт, който:
а) е предлаган за търговия като размножителен или реколтиран материал или има публикувано подробно сортоописание;
б) има попълнена заявка за правна закрила или за включване в регистър на сортовете в държава - членка на UPOV;
в) е наличен, достъпен и съхранен като жив растителен материал в сортови колекции.
2. "Качествена характеристика" е характеристиката, включваща анализи, обосноваващи технологичната стойност на сорта.
3. "Селекционер" е лицето, създало или открило и разработило сорта (автор на сорта).
4. "Сорт стандарт" е наложил се в практиката сорт, който служи за сравнение на новозаявен за изпитване сорт и се определя от експертната комисия по съответната култура.
5. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.)
6. "CPVO" е офис на Общността за сортовете растения (Community Plant Variety Office).
7. "UPOV" е Международен съюз за закрила на новите сортове растения (International Union For The Protection Of New Varieties Of Plants).
8. "WIPO" е Световна организация за интелектуална собственост (World Intellectual Property Organization).


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2017 г., в сила от 06.06.2017 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.) С тази наредба се въвежда Директива 2004/29/ЕО на Комисията от 4 март 2004 г. относно определяне на характеристиките и минималните условия за изпитване на сортовете лози (обн., ОВ, L 71/22 от 10.03.2004 г.), Директива 2012/44/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (обн., ОВ, L 327 от 27.11.2012 г.), Директива за изпълнение 2013/57/ЕС на Комисията от 20 ноември 2013 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (обн., OB, L 312 от 21.11.2013 г.), Директива за изпълнение 2014/105/ЕС на Комисията от 4 декември 2014 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (OB, L 349 от 5.12.2014 г.), Директива за изпълнение 2015/1168/ЕС на Комисията от 15 юли 2015 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (OB, L 188 от 16.07.2015 г.), Директива за изпълнение (ЕС) 2016/1914 на Комисията от 31 октомври 2016 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (OB, L 296 от 1.11.2016 г.), Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100 на Комисията от 22 януари 2018 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (ОВ, L 17 от 23.1.2018 г.) и се осигурява прилагането на Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за установяване на подробни правила за допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове (обн., ОВ, L 191/10 от 23.07.2009 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 януари 2014 г. съгласно чл. 3 на Директива 2012/44/ЕС, могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива 2012/44/ЕС.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2014 г.) За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 юли 2014 г., съгласно чл. 3 на Директива 2013/57/ЕС могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива 2013/57/ЕС.


§ 4. Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България (обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 25 и 95 от 2007 г., бр. 68 и 109 от 2008 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 13 и 74 от 2012 г.) се отменя.


§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал.


§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАСАС.


§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2015 Г.)

§ 18. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 януари 2016 г., съгласно чл. 3 на Директива 2014/105/ЕС могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива 2014/105/ЕС.

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 14.06.2016 Г.)

§ 8. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 юли 2016 г., съгласно чл. 3 на Директива 2015/1168/ЕС могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива 2015/1168/ЕС.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 06.06.2017 Г.)

§ 7. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 юли 2017 г., съгласно чл. 3 на Директива за изпълнение (ЕС) 2016/1914 могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива за изпълнение (ЕС) 2016/1914.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 10.07.2018 Г.)

§ 14. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 септември 2018 г., съгласно чл. 3 на Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100 могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100.

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


Видове земеделски растения, сортове от които се вписват в списък А на официалната сортова листа
 

I. Цвекло

 

1. Beta vulgaris L. - Цвекло

 

II. Фуражни

 

2. Agrostis canina L. - Кучешка полевица
3. Agrostis gigantea Roth. - Гигантска полевица
4. Agrostis stolonifera L. - Издънкова (бяла) полевица
5. Agrostis capillaris L. - Тънка полевица
6. Alopecurus pratensis L. - Ливадна лисича опашка
7. Agropyron cristatum L. - Гребенчат житняк
8. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl. - Висок (френски) райграс
9. Bromus catharticus L. - Слабителна овсига
10. Bromus sithensis Trin. - Овсига
11. Cynodon dactylon (L.) Pers. - Бермудска трева
12. Dactylis glomerata L. - Ежова главица
13. Festuca arundinacea L. - Тръстиковидна власатка
14. Festuca filiformis Pourr. - Власатка (финолистна)
15. Festuca ovina L. - Овча власатка
16. Festuca pratensis Huds. - Ливадна власатка
17. Festuca rubra L. - Червена власатка
18.Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - Твърдолистна власатка
19. x Festulolium Aschers. et Graebn. - хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода Festuca с вид от рода Lolium
20. Lolium multiflorum Lam. - Многооткосен (италиански) райграс, вкл. вестерволдски райграс
21. Lolium perenne L. - Английски райграс (пасищен)
22. Lolium  x boucheanum Kunth - Хибриден райграс
23. Phalaris aquatica L. - Тръстичина (Фаларис)
24. Phleum nodosum L. - Тимотейка
25. Phleum pratense L. - Ливадна тимотейка
26. Poa L. - Метлица
27. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - Златна трева
28. Hedysarum coronarium L. - Сула (Хедизарум)
29. Lotus corniculatus L. - Звездан
30. Lupinus albus L. - Бяла лупина
31. Lupinus angustifolius L. - Теснолистна лупина
32. Lupinus luteus L. - Жълта лупина
33. Medicago sativa L. - Люцерна обикновена
34. Medicago x varia T. Martyn - Хибридна люцерна
35. Onobrychis viciifolia Scop. - Еспарзета
36. Pisum sativum L. (Partim) - Фуражен грах
37. Trifolium L. - Детелина
38. Тrigonella foenum-graecum L. - Сминдух
39. Vicia faba L. (Partim) - Бакла
40. Vicia pannonica Crantz - Панонски фий
41. Vicia sativa L. - Обикновен фий
42. Vicia villosa Roth. - Пясъчен фий
43. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Брюква
44. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Kръмно (фуражно) зеле
45. Phacelia tanacetifolia Benth. - Фацелия

46. Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers. - Фуражна ряпа

 

III. Маслодайни и влакнодайни
47. Arachis hypogaea L. - Фъстъци
48. Brassica juncea (L.) Czern. - Кафяв синап
49. Brassica napus L. (partim) - Рапица
50. Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch - Черен синап
51. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Репица
52. Cannabis sativa L. - Коноп
53. Carthamus tinctorius L. - Сафлор
54. Carum carvi L. - Ким
55. Glycine max (L.) Merril - Соя
56. Gossypium L. - Памук
57. Helianthus annuus L. - Слънчоглед
58. Linum usitatissimum L. - Лен
59. Papaver somniferum L. - Mак
60. Sinapis alba L. - Бял синап
IV. Зърнени
61. Avena nuda L. - Голозърнест овес
62. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Овес и червен овес
63. Аvena strigosa Schreb. - Черен (Брадат) овес
64. Hordeum vulgare L. - Ечемик
65. Oryza sativa L. - Ориз
66. Phalaris canariensis L. - Канарско просо
67. Secale cereale L. - Ръж
68. Sorghum bicolor (L.) Moench - Сорго
69. Sorghum sudanensе (Piper) Stapf - Суданка
70. x Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Тритикале
71. Triticum aestivum L. - Пшеница обикновена
72. Triticum durum Desf. - Твърда пшеница
73. Triticum spelta L. - Спелта пшеница
74. Zea mays L. - Царевица

 

V. Картофи

 

75. Solanum tuberosum L. - Картофи

 

VI. Тютюн

 

76. Nicotiana tabacum L. - Тютюн

 

VII. Овощни родове и видове

 

77. Castanea sativa Mill. - Кестен
78. Citrus L. - Портокал
79. Corylus avelana L. - Лешник (Леска)
80. Cydonia oblonga Mill. - Дюля
81. Ficus carica L. - Смокиня
82. Fortunella Swingle - Кумкуат
83. Fragaria L. - Ягода
84. Juglans regia L. - Обикновен орех
85. Malus Mill. - Ябълка
86. Olea europea L. - Маслина
87. Pistacia vera L. - Шамфъстък
88. Poncirus Raf. - Трифолиата, Трилистен "лимон"
89. Prunus amygdalus Batch. - Бадем
90. Prunus armeniaca L. - Кайсия
91. Prunus avium (L.) L. - Череша
92. Prunus cerasus L. - Вишна
93. Prunus domestica L. - Слива
94. Prunus persica (L.) Batsch - Праскова
95. Prunus salicina Lindley - Върбовидна слива
96. Pyrus L. - Круша
97. Ribes nigrum L. - Черно френско грозде (Касис)
98. Ribes rubrum L. - Червено френско грозде
99. Ribes uva-crispa L. - Цариградско грозде
100. Rubus L. - Къпина
101. Rubus idaeus L. - Малина
102. Vaccinium L. - Боровинка


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.)

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИАСАС

 

 

З А Я В К А ..................................................................................

 

рег. № на първоначалната заявка (попълва се от ИАСАС)

   
   
   

 

 

 

относно: подновяване вписването в Официалната сортова листа на Република България на сортове растения и породи/хибриди копринена пеперуда

1. Заявител/и: .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(име, седалище/адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(адрес за кореспонденция (при наличие на разлика в горепосочения)

 

2. Селекционер/и на сорта:

0 заявителят/ите

 

0 лице/а (ако е/са различно/и от заявителя)

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(име/на, адрес/и, телефон, факс и e-mail)

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Ако селекционерът/ите не е/са заявител/и, уточнете как сортът е прехвърлен на заявителя/ите:

0 Договор

0 Наследство

0 Друго

Забележка. Документите по тази точка представете в оригинал или заверени копия

 

3. Вид и подвид (научно име на таксона): ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

4. Наименование на сорта:

0 Код.......................................

 

0 Име......................................

 

5. Начин на създаване на сорта: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(опишете начина на създаване)

Формула: ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(посочете формулата)

6. Сортоподдържане

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(посочете физическо и/или юридическо лице/а и населено място, където се поддържа сортът)

 

Място:

Дата:

Заявител:

 

 

 

(подпис и печат)


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИАСАС

 

З А Я В К А .......................................................................................

(рег. №, попълва се от ИАСАС)

ДОГОВОР № ........................................................................

(попълва се от ИАСАС)

 

относно: Официално изпитване на сортове растения

[ ] с цел признаване и вписване в списък А и списък Б на официалната сортова листа

[ ] с цел получаване правна закрила на сорт

1. Заявител/и

................................................................................................................................................................................................

(име, седалище/адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

...............................................................................................................................................................................................

(адрес за кореспонденция (при наличие на разлика в горепосочения)

2. Селекционер/и на сорта:

 

[ ]

Заявителят/ите лице/а, ако е/са

 

[ ]

различно/и от заявителя:

..............................................................................................................................................................................................

(име/на, адрес/и, телефон, факс и e-mail)

Ако селекционерът/ите не е/са заявител/и, уточнете как сортът е прехвърлен на заявителя/ите:

[ ] Договор

[ ] Наследство

[ ] Друго

Забележка. Документите по тази точка представете в оригинал или официално заверени.

3. Научно име на таксона:

4. Наименование на сорта (за сортове

българска селекция на български език и на

латиница):

 

 

[ ]

Временно

 

 

 

 

 

(селекционен №)

 

 

 

 

 

..........................................................................

 

 

 

 

[ ]

Постоянно

 

 

 

 

 

код ...................................................................

 

 

 

 

 

име ..................................................................

5. Начин на създаване на сорта:

..............................................................................................................................................................................................

(опишете начина на създаване)

Формула: ..............................................................................................................................................................................

(посочете формулата)

6. Наименованието на сорта заявено ли е за регистриране, или е регистрирано като търговска марка в ЕС, в

държава - членка на UPOV, или чрез WIPO:

[ ] Да

[ ] Не

Ако е "Да", попълват се съответните колони на таблицата:

Държава -

членка на ЕС

и/или

UPOV/или

чрез WIPO

Дата на заявяване:

Дата на

регистрация:

Регистрационен номер:

 

7. Информация за всички други заявки, направени в държава - членка на Европейския съюз, и/или в държава -

 членка на UPOV

Държава/и - членка/и на ЕС

и/или на UPOV

..............................................................................................................................................................................................

(наименование на държавата/ите)

[ ] Правна закрила на сорта

[ ] Официален каталог на държава

[ ] Регистрация, година

...................................................................................................................................................................................................

[ ] В процес на регистрация, година

..................................................................................................................................................................................................

[ ] Все още не е в процес на регистрация

Оторизиран орган: ...............................................................................................................................................................

Заявка № .................................................

Етап:

[ ] Постоянно наименование на сорта:

...................................................................................................................................................................................................

[ ] Временно наименование на сорта (селекционен №):

...................................................................................................................................................................................................

Ако заявеният за изпитване сорт с цел признаване и вписване в Официалната сортова листа на Република

България е родителски компонент на хибриден сорт и е бил изпитан в държава - членка на ЕС и/или на UPOV, във

връзка с изпитването на хибридния сорт, посочете наименованието на хибридния сорт и държавата, в която е било

проведено изпитването:

...................................................................................................................................................................................................

8. Право на приоритет по отношение на най-рано подадената заявка за патентна закрила:

в държава:

...................................................................................................................................................................................................

на дата: (ден, месец и година на заявката)

...................................................................................................................................................................................................

9. Сортът бил ли е обект на търговия, или използван по друг начин:

[ ] Да

дата - .............

(ден, месец и година)

държава - ................................

(държава - членка на ЕС, или

трета държава)

 

Наименование на

сорта ........................

 

 

[ ] Не

Когато е "Да”, посочва се държавата на първото разполагане (търговия) със сорта и целта на неговата употреба.

10. За заявени хибридни сортове: (попълнете за родителските компоненти)

а) Информация за всички други заявки за родителския компонент, направени в държава - членка на

Европейския съюз, или в държава - членка на UPOV

...................................................................................................................................................................................................

(наименование на държавата)

 

(наименование на държавата)

[ ] Правна закрила на сорта

 

[ ] Правна закрила на сорта

[ ] Официален каталог на държавата

 

[ ] Официален каталог на държавата

[ ] Регистрация, година

........................................................................................

 

[ ] Регистрация, година

..............................................................................................

[ ] В процес на регистрация, година

........................................................................................

 

[ ] В процес на регистрация, година

.............................................................................................

[ ] Все още не е обект на регистрация

 

[ ] Все още не е обект на регистрация

Оторизиран орган:

......................................................................................

 

Оторизиран орган:

............................................................................................

Заявка №

.......................................................................................

 

Заявка №

.............................................................................................

Период на изпитване:

 

Период на изпитване:

[ ] Постоянно наименование на сорта:

.........................................................................................

 

 

[ ] Постоянно наименование на сорта:

..............................................................................................

[ ] Временно наименование на сорта (селекционен

№): ...................................................................

 

[ ] Временно наименование на сорта (селекционен №):

.....................................................................................

б) Родителският компонент използван ли е за създаване на други хибридни сортове:

[ ] Да

 

[ ] Не

Ако е "Да", посочете:

 

 

Наименование на

родителския компонент:

 

Наименование на

хибридния сорт:

........................................

 

........................................

11. Сортът генномодифициран ли е:

 

 

[ ] Да

 

 

 

[ ] Не

12. Сортоподдържане (посочете физическо и/или юридическо лице/а и населено място, където се поддържа сортът):

............................................................................................................................

 

13. Сортът вписан ли е във:

 

Общия каталог на Европейския съюз:

 

 

[ ] Да, година - ..................................

 

 

[ ] Не

 

Официален каталог на държава - членка на ЕС:

 

 

 

[ ] Да, година .....................................

държава ...................................................

 

година ....................................

държава .................................................

 

година ....................................

държава .................................................

 

[ ] Не

 

14. Описание на основните характеристики на сорта в съответствие с утвърдените методики за БСК (групи по

ранозрялост и качество, качествена характеристика, функционално направление, специфични изисквания при

отглеждане и прибиране, устойчивост на вредни организми и продукти за растителна защита и др.):

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Заявката се подава за всеки сорт.

 - При настъпили промени в обстоятелствата (по т. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13) заявителят е длъжен в едномесечен срок

да уведоми Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

 

Място:

 

 Дата:

 Заявител:

 

                                                                                       ( подпис и печат)

                                     Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2017 г., в сила от 06.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)


Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Festuca arundinacea Schreb.

Тръстиковидна власатка

TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca filiformis Pourr.

Финолистна власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca ovina L.

Овча власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca pratensis Huds.

Ливадна власатка

TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca rubra L.

Червена власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Твърдолистна власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Lolium multiflorum Lam.

Многооткосен (италиански) райграс

TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Lolium perenne L.

Английски райграс (пасищен)

TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Lolium x hybridum Hausskn.

Хибриден райграс

TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Pisum sativum L.

Фуражен грах

TP 7/2 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Poa pratensis L.

Ливадна ливадина

TP 33/1 от 15.3.2017 г.

Vicia sativa L.

Обикновен фий

TP 32/1 от 19.4.2016 г.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Брюква

TP 89/1 от 11.3.2015 г.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Фуражна ряпа

TP 178/1 от 15.3.2017 г.

Brassica napus L.

Рапица

TP 36/2 от 16.11.2011 г.

Cannabis sativa L.

Коноп

TP 276/1 от 28.11.2012 г.

Glycine max (L.) Merr.

Соя

TP 80/1 от 15.3.2017 г.

Gossypium spp.

Памук

TP 88/1 от 19.4.2016 г.

Helianthus annuus L.

Слънчоглед

TP 81/1 от 31.10.2002 г.

Linum usitatissimum L.

Лен

TP 57/2 от 19.3.2014 г.

Sinapis alba L.

Бял синап

TP 179/1 от 15.3.2017 г.

Avena nuda L.

Голозърнест овес

TP 20/2 от 1.10.2015 г.

Avena sativa L. (включва A. byzantina K. Koch)

Овес и червен овес

TP 20/2 от 1.10.2015 г.

Hordeum vulgare L.

Ечемик

TP 19/4 от 1.10.2015 г.

Oryza sativa L.

Ориз

TP 16/3 от 1.10.2015 г.

Secale cereale L.

Ръж

TP 58/1 от 31.10.2002 г.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Тритикале

(Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода Triticum и видове от рода Secale)

TP 121/2 rev. 1 от 16.2.2011 г.

Triticum aestivum L.

Пшеница обикновена

TP 3/4 rev. 2 от 16.2.2011 г.

Triticum durum Desf.

Пшеница твърда

TP 120/3 от 19.3.2014 г.

Zea mays L.

Царевица

TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum tuberosum L.

Картофи

TP 23/3 от 15.3.2017 г.Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2017 г., в сила от 06.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)

Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Методика на UPOV

Beta vulgaris L.

Кръмно цвекло

TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Agrostis canina L.

Кучешка полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis gigantea Roth.

Гигантска полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis stolonifera L.

Издънкова (бяла) полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L.

Обикновена полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Bromus catharticus Vahl

Овсига

TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Bromus sitchensis Trin.

Овсига

TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Dactylis glomerata L.

Ежова главица

TG/31/8 от 17.4.2002 г.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода Festuca и видове от рода Lolium

TG/243/1 от 9.4.2008 г.

Phleum nodosum L.

Тимотейка

TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Phleum pratense L.

Ливадна тимотейка

TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Lotus corniculatus L.

Звездан обикновен

TG/193/1 от 9.4.2008 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus angustifolius L.

Теснолистна лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Medicago doliata Carmign.

Стройностъблена люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Италианска люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Крайбрежна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago lupulina L.

Люцерна хмеловидна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago murex Willd.

Кръглоплодна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago polymorpha L.

Изменчива люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago rugosa Desr.

Набръчкана люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago sativa L.

Обикновена люцерна

TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Щитовидна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago truncatula Gaertn.

Отсеченолистна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago x varia T. Martyn

Хибридна люцерна

TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Trifolium pratense L.

Детелина червена

TG/5/7 от 4.4.2001 г.

Trifolium repens L.

Детелина бяла

TG/38/7 от 9.4.2003 г.

Vicia faba L.

Бакла

TG/8/6 от 17.4.2002 г.

Arachis hypogaea L.

Фъстъци

TG/93/4 от 9.4.2014 г.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Репица

TG/185/3 от 17.4.2002 г.

Carthamus tinctorius L.

Сафлор

TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Papaver somniferum L.

Мак

TG/166/4 от 9.4.2014 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Сорго

TG/122/4 от 25.3.2015 г.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Суданка

TG/122/4 от 25.3.2015 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Хибриди, получени от кръстосване на Sorghum bicolor и Sorghum sudanense

TG/122/4 от 25.3.2015 г.


Текстът на тези методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
* Изпитване за сортове тютюн се извършва по методика на UPOV Nicotiana tabacum L. TG/195/1 от 17.04.2002 г.


Приложение № 6 към чл. 13, ал. 5

Характеристики по отношение на изпитването за биологични и стопански качества

1. Добив
2. Устойчивост на вредни организми
3. Проявление по отношение на факторите на околната среда
4. Качествени характеристики


Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2017 г., в сила от 06.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)

Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Allium cepa L. (лукова група)

Лук и шалот

TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium cepa L. (сборна група)

Шалот

TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium fistulosum L.

Лук батун

TP 161/1 от 11.3.2010 г.

Allium porrum L.

Праз

TP 85/2 от 1.4.2009 г.

Allium sativum L.

Чесън

TP 162/1 от 25.3.2004 г.

Allium schoenoprasum L.

Лук резанец

TP 198/2 от 11.3.2015 г.

Apium graveolens L.

Листна и дръжкова целина

TP 82/1 от 13.3.2008 г.

Apium graveolens L.

Кореновидна целина

TP 74/1 от 13.3.2008 г.

Asparagus officinalis L.

Аспержи

TP 130/2 от 16.2.2011 г.

Beta vulgaris L.

Цвекло салатно, включително "Cheltenham"

TP 60/1 от 1.4.2009 г.

Beta vulgaris L.

Манголд

TP 106/1 от 11.3.2015 г.

Brassica oleracea L.

Листно зеле

TP 90/1 от 16.2.2011 г.

Brassica oleracea L.

Цветно зеле (карфиол)

TP 45/2 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Броколи

TP 151/2 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Брюкселско зеле

TP 54/2 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Алабаш

TP 65/1 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено главесто зеле

TP 48/3 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica rapa L.

Китайско зеле

TP 105/1 от 13.3.2008 г.

Capsicum annuum L.

Пипер

TP 76/2 rev. от 15.3.2017 г.

Cichorium endivia L.

Къдраволистна и обикновена ендивия

TP 118/3 от 19.3.2014 г.

Cichorium intybus L.

Индустриална цикория

TP 172/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Цикория

TP 173/1 от 25.3.2004 г.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Дини

TP 142/2 от 19.3.2014 г.

Cucumis melo L.

Пъпеши

TP 104/2 от 21.3.2007 г.

Cucumis sativus L.

Краставици и корнишони

TP 61/2 от 13.3.2008 г.

Cucurbita maxima Duchesne

Тиква

TP 155/1 от 11.3.2015 г.

Cucurbita pepo L.

Тиквички

TP 119/1 rev. от 19.3.2014 г.

Cynara cardunculus L.

Артишок и кардун

TP 184/2 от 27.2.2013 г.

Daucus carota L.

Моркови и фуражни моркови

TP 49/3 от 13.3.2008 г.

Foeniculum vulgare Mill.

Резене

TP 183/1 от 25.3.2004 г.

Lactuca sativa L.

Салата

TP 13/5 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Solanum lycopersicum L.

Домати

TP 44/4 rev. 2 от 19.4.2016 г.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Магданоз

TP 136/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus coccineus L.

Многоцветен фасул

TP 9/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus vulgaris L.

Фасул пешак и фасул вейков

TP 12/4 от 27.2.2013 г.

Pisum sativum L. (partim)

Грах набръчкан, грах кръглозърнест и грах захарен

TP 7/2 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Raphanus sativus L.

Репички и черна ряпа

TP 64/2 rev. от 11.3.2015 г.

Rheum rhabarbarum L

Ревен

TP 62/1 от 19.4.2016 г.

Scorzonera hispanica L.

Черен корен

TP 116/1 от 11.3.2015 г.

Solanum melongena L.

Патладжан

TP 117/1 от 13.3.2008 г.

Spinacia oleracea L.

Спанак

TP 55/5 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Полска салата

TP 75/2 от 21.3.2007 г.

Vicia faba L. (partim)

Бакла

TP Broadbean/1 от 25.3.2004 г.

Zea mays L. (partim)

Захарна царевица и пуклива царевица

TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Подложки домати

TP 294/1 rev. 2 от 15.3.2016 г.

Cucurbita maxima x Cucurbita moschata

Междувидови хибриди от Cucurbita maxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. за използване като подложки

TP 311/1 от 15.3.2017 г.

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2017 г., в сила от 06.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)


Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Методика на UPOV

Brassica rapa L.

Турнепс

TG/37/10 от 4.4.2001 г.

Cichorium intybus L.

Широколистна цикория или италианска цикория

TG 154/4 от 5.4.2017 г.


Текстът на тези методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
Приложение № 9 към чл. 15

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.)

Част А
Морфологични признаци, които се отчитат при изпитването за различимост, хомогенност и стабилност на сортове лоза

1. Разпукване на листна пъпка при развит летораст с дължина от 10 до 20 см:
1.1. форма;
1.2. цвят (при отваряне да позволява наблюдение на антоциана);
1.3. мъхнатост.
2. Млад летораст по време на цъфтеж:
2.1. напречно сечение (форма и контури);
2.2. мъхнатост.
3. Летораст:
3.1. повърхност;
3.2. вегетативни органи.
4. Разположение на мустаците.
5. Млади листа на върха на летораст с дължина от 10 до 30 см (след разпукване на пъпката първите три листа са ясно очертани):
5.1. оцветяване;
5.2. мъхнатост.
6. Зрял лист (разположен между 8-и и 11-и възел):
6.1. фотография;
6.2. скица или директен отпечатък със скала;
6.3. основна форма;
6.4. брой на листните дялове;
6.5. вряз на дръжката;
6.6. дълбочина на горния и долния страничен вряз;
6.7. четинки на долната повърхност;
6.8. повърхност;
6.9. странична назъбеност на листа.
7. Цвят:
очевиден пол.
8. Грозд във фаза стопанска зрелост (за винени и десертни сортове):
8.1. фотография (със скала);
8.2. форма;
8.3. размер;
8.4. дръжка (дължина);
8.5. средно тегло в грамове;
8.6. откъсване;
8.7. компактност на грозда.
9. Зърно във фаза стопанска зрелост (за винени и десертни сортове):
9.1. фотография (със скала);
9.2. форма;
9.3. форма с отбелязано средно тегло;
9.4. оцветяване;
9.5. кожица (по отношение на десертните сортове);
9.6. брой на семената (по отношение на десертните сортове);
9.7. пулпа;
9.8. сок;
9.9. вкус.
10. Семе (за винени и десертни сортове):
фотография на двете страни и профила (със скала).

Част Б
Физиологични признаци, разглеждани при изпитването за различимост, хомогенност и стабилност на сортове лоза

1. Фенологични наблюдения и отчитания:
1.1. установяване на фенологични дати.
Фенологичните дати се установяват в сравнение с един или повече контролни сортове.
1.1.1. контролни сортове за територията на Република България:

1.1.1.1. бели винени сортове - Мускат отонел, Ризлинг италиански, Шардоне, Димят
1.1.1.2. червени винени сортове - Мерло, Каберне Совиньон, Гъмза, Мавруд, Ранна мелнишка, Широка мелнишка лоза
1.1.1.3. десертни сортове - много ранни:
  Супер ран Болгар, Мискет русенски
  - ранни:
  Плевен Кардинал
  - средно ранни:
  Болгар, Хамбургски мискет
  - късни: Алфонс
  Лавале, Италия
  - много късни:
  Тича, Петричка есен
  - безсеменни:
  Русалка 3, Хибрид VI-4, Бяло без семе
1.2. дата на отваряне на очите:
Датата, на която половината от очите на нормално зарязана лоза (прочистена от леторасти) се разтварят, като показват своята мъхнатост в сравнение с тези на контролните сортове;
1.3. дата на пълен цъфтеж:
Датата, на която при съответния брой растения половината от цветовете са отворени в сравнение с контролните сортове;
1.4. зрелост (за винени и десертни сортове):
В допълнение към периода на зрелост трябва да се посочи гъстотата или вероятният градус на мъстта, нейната киселинност и съответстващият добив на грозде, изразен в килограми на хектар, в сравнение с един или повече контролни сортове, от които се получават подобни добиви.
2. Стопански признаци:
2.1. жизненост;
2.2. хабитус на растежа (разположение на първата плодна пъпка, размер);
2.3. производство:
2.3.1. регулярност;
2.3.2. добив;
2.3.3. аномалии;
2.4. устойчивост или чувствителност:
2.4.1. към неблагоприятни условия;
2.4.2. към вредители;
2.4.3. склонност към напукване на зърната на гроздето;
2.5. поведение по време на вегетативно размножаване:
2.5.1. присаждане;
2.5.2. размножаване чрез резници.
3. Използване:
3.1. за винени сортове;
3.2. за десертни сортове;
3.3. за подложки;
3.4. за индустриално приложение.


Приложение № 10 към чл. 15

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.)

Минимални условия за провеждане на изпитването на сортове лоза

1. Екологична информация:
1.1. място (район);
1.2. географски условия:
1.2.1. геогр. дължина;
1.2.2. геогр. ширина;
1.2.3. надморска височина;
1.2.4. изложение и склон;
1.3. климатични условия;
1.4. тип почва.
2. Техническа процедура:
2.1. при винени и десертни сортове грозде:
2.1.1. 24 лози по възможност на няколко различни подложки;
2.1.2. най-малко три години на плододаване;
2.1.3. най-малко две места (района) с различаващи се екологични условия (Северна и Южна България);
2.1.4. приемането на присадката трябва да се изследва върху поне три сорта подложки;
2.2. при сортове за подложки:
2.2.1. пет лози с най-малко две форми на хабитус на растежа;
2.2.2. пет години след засаждането;
2.2.3. три места (района) с различни екологични условия;
2.2.4. приемането на присадката трябва да се изследва при най-малко три присадени сорта.

Приложение № 11 към чл. 18, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.) 
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ТЕХНИЧЕСКО ИЗПИТВАНЕ
 
1. Справочен номер в ИАСАС -
2. Заявяващ орган -
3. Справочен номер на заявяващия орган -
4. Предложено наименование от автора -
5. Дата на заявката -
6. Заявител (име и адрес) ......................
  ул.
 
гр. ..................................................., обл. ..................................................................................
7. Представител (име и адрес) (ако е приложимо) -  
8. Научно име на таксона: -
9. Обикновено име на таксона: -
10. Наименование на сорта: -
11. Селекционер (име и адрес):
.....................................................................................................................................................
 
ул. ...................................................................................................................................................
  гр. ..............................., обл. .........................., държава
12. Сортоизпитващ орган: ИАСАС, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1
  1113 София, България
13. Опитна(и) станция(и): ИАСАС, ..............., България
14. Период на изпитване:
................................................................................................................................................
15. Дата и място на издаване на документа: ...................................... г., София
16. Обща информация  
(напр. недоставен растителен материал, неспазени изисквания за растителния материал, пропаднал опит (наблюдения)
(ако е необходимо, подробности се дават в отделно приложение)
17. Резултати от изпитването
(а) Без забележки [ ]
(б) Забележки [ ]
(ако е необходимо, подробности се дават в отделно приложение)  
18. Окончателният доклад ще бъде готов до  
(приблизителна дата)  
19. Забележки: Настоящият междинен доклад не може да предреши окончателния доклад.  
 

Сортът може да продължи изпитване за РХС. / Сортът може да бъде заявен за разглеждане пред експертна комисия.

 
20. Подпис:
  ..........................................
  Изпълнителен директор


Приложение № 12 към чл. 18, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г.) 
ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ТЕХНИЧЕСКО ИЗПИТВАНЕ
 
1. Справочен номер в ИАСАС -
2. Заявяващ орган -
3. Справочен номер на заявяващия орган -
4. Предложено наименование от автора -
5. Дата на заявката -
6. Заявител (име и адрес)
....................................................................................................................................................
  ул.
 
гр. ..................................................., обл. ..................................................................................
7. Представител (име и адрес) (ако е приложимо) -  
8. Научно име на таксона: -
9. Обикновено име на таксона: -
10. Наименование на сорта: -
11. Селекционер (име и адрес):
.....................................................................................................................................................
 
ул. ...................................................................................................................................................
  гр. ............................., обл. ............................., държава
12. Сортоизпитващ орган: ИАСАС, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1
  1113 София, България
13. Опитна(и) станция(и): ИАСАС, ................................, България
14. Период на изпитване: -
15. Дата и място на издаване на документа: ..................г. София
16. Резултати от техническото изпитване и решение  
(a) Доклад за Различимост:  
Сортът  
- е ясно различим от всички други сортове [ ]
- не е ясно различим от всички сортове, [ ]
чието съществуване ни е известно.  
(b) Доклад за Хомогенност:  
Сортът  
- е достатъчно хомогенен [ ]
- не е достатъчно хомогенен [ ]
по отношение на специфичните черти на своето полово или вегетативно размножаване.
(c) Доклад за Стабилност:  
Сортът  
- е стабилен [ ]
- не е стабилен [ ]
по своите основни признаци.  
17. Забележки:  
18. Подпис:  
  ..........................................
  Изпълнителен директор
 
Приложение - официално сортоописание в съответствие с използвания протокол/методика.


Приложение № 13 към чл. 21, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2017 г., в сила от 06.06.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)

Групи култури, научно и обикновено име на таксона

Вид и количество посевен/посадъчен материал

РХС

БСК

нетретирани (g)

третирани (g)

нетретирани (g)

 I. Цвекло

1.

Beta vulgaris L. - Цвекло (захарно и кръмно)

1000

1000

200

II. Фуражни култури

2.

Agrostis canina L. - Кучешка полевица

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

3.

Agrostis gigantea Roth. - Гигантска полевица

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

4.

Agrostis stolonifera L. - Издънкова (бяла) полевица

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

5.

Agrostis capillaris L. - Обикновена полевица

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

6.

Alopecurus pratensis L. - Ливадна лисича опашка

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

7.

Agropyron cristatum L. - Гребенчат житняк

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

8.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl. - Висок (френски) райграс

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

9.

Bromus catharticus L. - Овсига

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

10.

Bromus sithensis Trin. - Овсига

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

11.

Cynodon dactylon (L.) Pers. - Бермудска трева

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

12.

Dactylis glomerata L. - Ежова главица

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

13.

Festuca arundinacea L. - Тръстиковидна власатка

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

14.

Festuca filiformis Pourr - Финолистна власатка

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

15.

Festuca ovina L. - Овча власатка

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

16.

Festuca pratensis Huds. - Ливадна власатка

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

17.

Festuca rubra L. - Червена власатка

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - Твърдолистна власатка

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

19.

xFestulolium Aschers. et Graebn - хибриди, които са резултат от кръстосването на вид от рода Festuca с вид от рода Lolium

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

20.

Lolium multiflorum Lam - Многооткосен (италиански) райграс, вкл. вестерволдски

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

21.

Lolium perenne L. - Райграс

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

22.

Lolium x boucheanum Kunth - Хибриден райграс

1500

1000

150 само при заявена устойчивост

23.

Phalaris aquatica L. - Тръстичина (Фаларис)

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

24.

Phleum nodosum L. - Тимотейка

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

25.

Phleum pretense L. - Ливадна тимотейка

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

26.

Poa L. - Ливадина

600

1000

150 само при заявена устойчивост

27.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - Златна трева

1000

1000

150 само при заявена устойчивост

28.

Hedysarum coronarium L. - Сула (Хедизарум)

1000

1000

 

29.

Lotus corniculatus L. - Звездан (Лотус)

500

500

 

30.

Lupinus albus L. - Бяла лупина

2500

3000

 

31.

Lupinus angustifolius L. - Теснолистна лупина

2500

3000

 

32.

Lupinus luteus L. - Жълта лупина

2500

3000

 

33.

Medicago sativa L. - Обикновена люцерна

1000

500

 

34.

Medicago x varia T. Martyn - Хибридна люцерна

1000

500

 

35.

Onobrychis viciifolia Scop. - Еспарзета

1000

1000

 

36.

Pisum sativum L. (Partim) - Фуражен грах

1000

3000

600

37.

Trifolium L. - Детелина

1000

500

 

38.

Тrigonella foenum-graecum L. - Сминдух

1000

1000

 

39.

Vicia faba L. (Partim) - Бакла

3000

3000

 

40.

Vicia pannonica Crantz - Панонски фий

1000

3000

300

41.

Vicia sativa L. - Обикновен фий

1000

3000

300

42.

Vicia villosa Roth. - Пясъчен фий

1000

3000

300

43.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Брюква

50

500

 

44.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.medullosa Thell.+var. viridis L. - Кръмно (фуражно) зеле

100

300

50

45.

Phacelia tanacetifolia Benth. - Фацелия

500

1000

150

46.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Фуражна ряпа

100

500

50

III. Маслодайни и влакнодайни

47.

Arachis hypogaea L. - Фъстъци

2000

3000

300

48.

Brassica juncea (L.) Czern. - Кафяв синап

300

500

 

49.

Brassica napus L. (partim) - Рапица

500

500

 100

50.

Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch - Черен синап

300

500

 

51.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Репица

300

500

 

52.

Cannabis sativa L. - Коноп

500

2000

 

53.

Carthamus tinctorius L. - Сафлор

3000

500

 

54.

Carum carvi L. - Ким

200

200

 

55.

Glycine max (L.) Merrill - Соя

2000

3000

600

56.

Gossypium L. - Памук

3000 (омаганени семена)

3000 (омаганени семена)

250 (омаганени семена)

57.

Helianthus annuus L. - Слънчоглед

 

 

 

- за самоопрашващи се линии

5000 бр.

 

 

- за хибриди и свободноопрашващи се сортове

1000 (и по 5000 бр. от всеки родителски компонент или 200 бр. от родителски компонент при изпитване за идентичност)

1000

300

58.

Linum usitatissimum L. - Лен

1000

1000

 

59.

Papaver somniferum L. - Мак

50

50

 

60.

Sinapis alba L. - Бял синап

300

500

 

IV. Зърнени

61.

Avena nuda L. - Голозърнест овес

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за студоустойчивост

62.

Avena sativa L. (including A. Byzantina K. Koch) - Овес и червен овес

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за студоустойчивост

63.

Аvena strigosa Schreb. - Черен (брадат) овес

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за студоустойчивост

64.

Hordeum vulgare L. - Ечемик

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за студоустойчивост

65.

Oryza sativa L. - Ориз

3000

3000

 

66.

Phalaris canariensis L. - Канарско просо

500

1000

100

67.

Secale cereale L. - Ръж

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за студоустойчивост

68.

Sorghum bicolor (L.) Moench - Сорго

1000 (и по 500 бр. от всеки родителски компонент)

1000

150

69.

Sorghum sudanensе (Piper) Stapf - Суданка

1000 (и по 500 бр. от всеки родителски компонент)

1000

150

70.

хtriticosecale Wittm. ex A. Camus - Тритикале

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за студоустойчивост

71.

Triticum aestivum L. - Пшеница обикновена

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за студоустойчивост

72.

Triticum durum Desf - Пшеница твърда

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за студоустойчивост

73.

Triticum spelta L. - Спелта пшеница

3000

3000

250 за фитопатологична оценка и 250 за студоустойчивост

74.

Zea mays L. - Царевица

 

 

 

 

- за самоопрашени линии

1500 бр.

 

 

- за хибриди и свободноопрашващи се сортове

1000 (за сложни хибриди допълнително по 1500 бр. семена от всеки родителски компонент или 200 бр. от родителски компонент при изпитване за идентичност)

600

150

V. Картофи

75.

Solanum tuberosum L. - Картофи

150 бр. клубени

30 kg или 600 бр. клубени

10 бр. клубени

VI. Зеленчукови

76.

Allium cepa L. - Лук и шалот

 

 

 

 

- за размножаващи се със семена сортове

15 000 бр.

 

 

 

- за вегетативно размножаващи се сортове

300 бр. луковици

 

 

77.

Allium fistulosum L. - Лук батун

 

 

 

 

- за размножаващи се със семена сортове

60

 

 

 

- за вегетативно размножаващи се сортове

200 бр. растения

 

 

78.

Allium porrum L. - Праз

13 000 бр.

 

 

79.

Allium sativum L. - Чесън

60 бр. луковици

 

 

80.

Allium schoenoprasum L. - Лук резанец

5000 бр.

 

 

81.

Anethum graveolens L. - Копър*

25 000 бр.

 

 

82.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - Кервел

6

 

 

83.

Apium graveolens L. - Целина

 

 

 

 

1. Apium graveolens L. - Листна и дръжкова целина

6

 

 

 

2. Apium graveolens L. - Кореновидна целина

4

 

 

84.

Asparagus officinalis L. - Аспержи

 

 

 

 

- за размножаващи се със семена сортове

1200 бр.

 

 

 

- за вегетативно размножаващи се сортове

60 растения

 

 

85.

Beta vulgaris L.

 

 

 

 

1. Beta vulgaris L. - Цвекло салатно, включително "Cheltenham"

9000 бр.

 

 

 

2. Beta vulgaris L. - Манголд

9000 бр.

 

 

86.

Brassica oleracea L.

 

 

 

 

1. Brassica oleracea L. - Листно зеле

5000 бр.

 

 

 

2. Brassica oleracea L. - Цветно зеле (карфиол)

5000 бр.

 

 

 

3. Brassica oleracea L. - Броколи

5000 бр.

 

 

 

4. Brassica oleracea L. - Брюкселско зеле

5000 бр.

 

 

 

5. Brassica oleracea L. - Савойско зеле

5000 бр.

 

 

 

6. Brassica oleracea L. - Бяло главесто зеле

5000 бр.

 

 

 

7. Brassica oleracea L. - Червено главесто зеле

5000 бр.

 

 

 

8. Brassica oleracea L. - Алабаш

5000 бр.

 

 

87.

Brassica rapa L.

 

 

 

 

1. Brassica rapa L. - Китайско зеле

5000 бр.

 

 

 

2. Brassica rapa L. - Турнепс

50

 

 

88.

Capsicum annuum L. - Пипер

2500 бр.

 

 

89.

Cichorium endivia L. - Ендивия

 

 

 

 

1. Cichorium endivia L. - Къдраволистна ендивия

10 000 бр.

 

 

 

2. Cichorium endivia L. - Обикновена ендивия

10 000 бр.

 

 

90.

Cichorium intybus L. - Цикория

 

 

 

 

1. Cichorium intybus L. - Цикория

50

 

 

 

2. Cichorium intybus L. - Широколистна цикория или италианска цикория

25

 

 

 

3. Cichorium intybus L. - Индустриална цикория

100

 

 

91.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Дини

1000 бр.

 

 

92.

Cucumis melo L. - Пъпеши

2000 бр.

 

 

93.

Cucumis sativus L. - Краставици/корнишони

 

 

 

 

- за размножаващи се със семена сортове

1500 бр.

 

 

 

- за вегетативно размножаващи се сортове

50 бр. растения

 

 

94.

Cucurbita maxima Duchesnе - Тиква

1000 бр.

 

 

95.

Cucurbita moschata Duch. - Тиква мускатна*

1500 бр.

 

 

96.

Cucurbita pepo L. - Тиквички

200

 

 

97.

Cynara cardunculus L. - Артишок и кардун

 

 

 

 

- за размножаващи се със семена сортове

1500 бр.

 

 

 

- за вегетативно размножаващи се сортове

60 растения

 

 

98.

Daucus carota L. - Моркови

 

 

 

 

1. Daucus carota L. - Моркови

50 000 бр.

 

 

 

2. Daucus carota L. - Фуражни моркови

50 000 бр.

 

 

99.

Foeniculum vulgare Miller - Резене

4000 бр.

 

 

100.

Hibiscus esculentus L. - Бамя*

200

 

 

101.

Lactuca sativa L. - Салата

15 000 бр.

 

 

102.

Lens culinaris Medic. - Леща*

1000

 

 

103.

Pastinaca sativa L. - Пащърнак*

15 000 бр.

 

 

104.

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill - Магданоз

30 000 бр.

 

 

105.

Phaseolus coccineus L. - Многоцветен фасул

6000 бр.

 

 

106.

Phaseolus vulgaris L. - Фасул

 

 

 

 

1. Phaseolus vulgaris L. - Фасул пешак

15 000 бр.

 

 

 

2. Phaseolus vulgaris L. - Фасул вейков

15 000 бр.

 

 

107.

Pisum sativum L. (partim) - Грах

 

 

 

 

1. Pisum sativum L. (partim) - Грах набръчкан

12 000 бр.

 

 

 

2. Pisum sativum L. (partim) - Грах кръглозърнест

12 000 бр.

 

 

 

3. Pisum sativum L. (partim) - Грах захарен

12 000 бр.

 

 

108.

Rhaphanus sativus L.

 

 

 

 

1. Rhaphanus sativus L. - Репички

14 000 бр.

 

 

 

2. Rhaphanus sativus L. - Ряпа

14 000 бр.

 

 

109.

Rheum rhabarbarum L. - Ревен

10 бр. растения

 

 

110.

Satureja hortensis L. - Чубрица*

25 000 бр.

 

 

111.

Scorzonera hispanica L. - Черен корен

15 000 бр.

 

 

112.

Solanum lycopersicum L. - Домати

 

 

 

 

- за размножаващи се със семена сортове

2500 бр.

 

 

 

- за вегетативно размножаващи се сортове

25 бр. растения

 

 

113.

Solanum melongena L. - Патладжан

2500 бр.

 

 

114.

Spinacia oleracea L. - Спанак

20 000 бр.

 

 

115.

Valerianella locusta (L.) Laterr. - Полска салата

20 000 бр.

 

 

116.

Vicia faba L. (partim) - Бакла

6000 бр.

 

 

117.

Zea mays (partim)

 

 

 

 

1. Zea mays (partim) - Захарна царевица

1000

 

 

 

2. Zea mays (partim) - Пуклива царевица

1000

 

 

VII. Лоза

118.

Vitis L - Лоза

5 бр.

32 бр.

 

VIII. Тютюн

119.

Nicotiana tabacum L. - Тютюн

2

10

2

IX. Овощни родове и видове

120.

Castanea sativa Mill. - Кестен

6 бр.

 

12 бр.

121.

Citrus L. - Цитрусови

10 бр. едногодишни присадени дръвчета

 

10 бр.

122.

Corylus avelana L. - Лешник (Леска)

4 бр.

 

12 бр.

123.

Cydonia oblonga Mill. - Дюля

6 бр.

 

12 бр.

124.

Ficus carica L. - Смокиня

6 бр.

 

12 бр.

125.

Fortunella Swingle - Кумкуат

5 бр.

 

12 бр.

126.

Fragaria L. - Ягода

40 бр.

 

80 бр.

127.

Juglans regia L. - Обикновен орех

6 бр.

 

12 бр.

128.

Malus Mill. - Ябълка

6 бр.

 

12 бр.

129.

Olea europea L. - Маслина

6 бр.

 

12 бр.

130.

Pistacia vera L. - Шам фъстък

6 бр.

 

12 бр.

131.

Poncirus Raf. - Трилистен "лимон"

10 бр. едногодишни дръвчета

 

12 бр.

132.

Prunus amygdalus Batch. - Бадем

6 бр.

 

16 бр.

133.

Prunus armeniaca L. - Кайсия

6 бр.

 

20 бр.

134.

Prunus avium (L.) L. - Череша

6 бр.

 

12 бр.

135.

Prunus cerasus L. - Вишна

6 бр.

 

12 бр.

136.

Prunus domestica L. - Слива

6 бр.

 

12 бр.

137.

Prunus persica (L.) Batsch - Праскова

6 бр.

 

12 бр.

138.

Prunus salicina Lindley - Върбовидна слива

6 бр. 

 

12 бр. 

139.

Pyrus L. - Круша

6 бр.

 

12 бр.

140.

Ribes nigrum L. - Черно френско грозде (Касис)

10 бр.

 

30 бр.

141.

Ribes rubrum L. - Червено френско грозде

10 бр.

 

30 бр.

142.

Ribes uva-crispa L. - Цариградско грозде

6 бр.

 

20 бр.

143.

Rubus L. - Къпина

20 бр.

 

40 бр.

144.

Rubus idaeus L. - Малина

20 бр.

 

40 бр.

145.

Vaccinium L. - Боровинка

10 бр.

 

30 бр.
Приложение № 14 към чл. 35, ал. 1


ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАСАС
 
 
ЗАЯВКА
за вписване на сорт в официалната сортова листа
 
Списък А   Списък Б    
         
1. Научно име на таксона: ................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Обикновено име на таксона: ............................................................................................................................................................................................................................................................
3. Наименование на сорта: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
(име или код на сорта (на кирилица или на латиница)
4. Основни стопански характеристики на сорта: .............................................................................................................................................................................................................................................
5. За зеленчукови семена се посочва категорията:

0 сертифицирани

0 стандартни

6. Заявител: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, адрес, телефон, ЕИК, рег. по ЗДДС)

0 заявител за сортоизпитване

0 притежател на сертификата

0 упълномощено лице

7. Физическо и/или юридическо лице/а, които извършват сортоподдържане на заявения сорт:
........................................................................................................................….............................................................................................................................................................
(име, адрес, телефон)
8. Селекционер/и на сорта: ............................................................................................................................................................................................................................................................
(име, адрес, телефон)
9. Притежател/и на сертификат за сорта: ...................................................................................................................................................................................................................................................
10. Година на признаване на сорта: .....................................................................................................................................................................................................................................................
11. Година на вписване: ..........................................................................................…......................................................................................................................................................................
Забележка:
В случай на упълномощено лице се предоставя копие от документа, с който е извършено упълномощаването.
   
Дата: Заявител:
  (подпис)
   


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума