навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2014 Г.

В сила от 01.01.2014 г.

Обн. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.


Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. по приходи и трансфери - всичко на обща сума 3 048 110 хил. лв., както следва:
№ по Показатели Сума
ред   (в хил. лв.)
1 2 3
I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 3 048 110
1. Здравноосигурителни приходи 3 020 160
1.1. Здравноосигурителни вноски 1 819 900
1.2. Трансфери за здравно осигуряване 975 260
1.3. Допълнителни трансфери от централния бюджет 225 000
2. Приходи и доходи от собственост 20
3. Глоби, санкции и наказателни лихви 14 500
4. Други неданъчни приходи 30
5. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) 13 400
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. по разходи и трансфери - всичко на обща сума 3 148 110 хил. лв., както следва:
№ по Показатели Сума
ред   (в хил. лв.)
1 2 3
II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 3 148 110
1. Разходи 3 145 020
1.1. Текущи разходи 2 845 104
1.1.1. Разходи за персонал 34 454
1.1.2. Издръжка на административните дейности 13 188
1.1.3. Здравноосигурителни плащания 2 797 462
1.1.3.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 176 000
1.1.3.2. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ 181 000
1.1.3.2.1. в т.ч. амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания 1 000
1.1.3.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 120 000
1.1.3.4. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 71 500
1.1.3.5. здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и диетични храни за специални медицински цели 552 000
1.1.3.6. здравноосигурителни плащания за медицински изделия 92 000
1.1.3.6.1. предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО 18 000
1.1.3.6.2. прилагани в болничната медицинска помощ 74 000
1.1.3.7 лекарствена терапия при злокачествени заболявания 185 000
1.1.3.8. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 1 267 128
1.1.3.8.1. в т.ч. за диализа при терминална бъбречна недостатъчност 73 000
1.1.3.8.2. в т.ч. за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания 10 000
1.1.3.8.3. в т.ч. за интензивно лечение 42 000
1.1.3.8.4. в т.ч. дейности за асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. и са завършили през 2014 г. в частта, която е извършена през 2013 г. 1 000
1.1.3.8.5. в т.ч. за високоспециализирана диагностика РЕТ/СТ и за роботизирана лапароскопска хирургия 9 000
1.1.3.9. други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ 58 000
1.1.3.9.1. в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност 58 000
1.1.3.10. други здравноосигурителни плащания съгласно § 8 от преходните и заключителните разпоредби на този закон 94 834
1.2. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 5 13 400
1.2.1. Лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ 1 500
1.2.2. Дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение 400
1.2.3. Дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ 3 500
1.2.4. Плащания за сумите по чл. 37, ал. 6 ЗЗО 8 000
1.3. Придобиване на нефинансови активи 7 000
1.4. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи 279 516
2. Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 ЗЗО и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса 3 090
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Утвърждава бюджетното салдо по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., както следва:
III. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II) -100 000
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., както следва:
IV. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО 100 000
Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2014 г. в размер 8 на сто.

Чл. 3. (1) Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) определя:
1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2;
2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4.
(2) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава ред за прилагане на ал. 1.

Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.6.2, ред 1.1.3.7 и ред 1.1.3.8:
1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите, разпределена по месеци, за болнична медицинска помощ;
2. районните здравноосигурителни каси определят стойността по дейностите по ал. 1 към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ.
(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се контролира по месеци и се коригира на тримесечие.
(3) Стойностите по ал. 1, т. 2 и тяхното изменение по ал. 2 се утвърждават от Надзорния съвет на НЗОК.
(4) За определяне на стойностите по ал. 1, т. 2 и тяхното изменение Надзорният съвет на НЗОК приема правила.
(5) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава ред за прилагане на ал. 1 - 4.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Преизпълнението на здравноосигурителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 и ред 3 се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Надзорния съвет на НЗОК.

§ 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 5 за финансиране на разходите за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето; за дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания, дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето, и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.2 по бюджета на НЗОК.
(2) Трансферът по ал. 1 е в размер на поетото през месеца от НЗОК задължение към лечебните заведения за извършените от тях дейности, включително за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване, съответно към притежателите на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти за доставените и приложени ваксини.
(3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1, ред 5 се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.

§ 3. От държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването може да се получават по бюджета на НЗОК целеви субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване извън тези по чл. 1, ал. 1 за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.9 и 1.1.3.9.1.

§ 4. Средствата по договори за извършване на болнична помощ, сключени между разпоредители с бюджетни кредити и НЗОК, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 2.

§ 5. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване от бюджета на НЗОК към бюджета на Националната агенция за приходите се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравноосигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 2, ред 2.

§ 6. (1) С решение на Надзорния съвет на НЗОК на основание чл. 15, т. 7 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване могат да се използват средства от резерва по чл. 1, ал. 2, ред 1.4 за плащане на разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата за здравноосигурителни плащания.
(2) Неразплатените здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ за 2013 г. се разплащат за сметка на средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.4 по решение на Надзорния съвет на НЗОК.

§ 7. (1) Надзорният съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК може да одобрява компенсирани промени между показателите за разходите и предоставените трансфери за осигуряване на здравноосигурителни плащания.
(2) Надзорният съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК може да одобрява компенсирани промени между показателите по бюджета на НЗОК с изключение на такива, които водят до увеличаване на разходите за персонал. Тази разпоредба не се прилага, когато е необходимо да се осигури финансиране по ал. 1 и/или при неизпълнение на приходите по бюджета на НЗОК.
(3) Управителят на НЗОК отразява съответните промени по бюджета на НЗОК, които произтичат от допълнително предоставени трансфери от държавния бюджет.

§ 8. (1) Средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.10 могат да се разходват по решение на Надзорния съвет на НЗОК след предоставяне на пакет от мерки, свързани с оптимизиране на здравноосигурителните плащания и подоб­ряване на контрола върху тяхното разпределение и разходване, внесен от министъра на здравеопазването в Министерския съвет, в следните направления:
1. усъвършенстване на механизмите и критериите за договаряне и заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия, финансирани от бюджета на НЗОК;
2. прецизиране обхвата и съдържанието на медицинските стандарти в болничната и извънболничната медицинска помощ;
3. подобряване на изискванията и критериите за медицински и финансов контрол върху дейността на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ и аптеките.
(2) Мерките по ал. 1 се внасят в Министерския съвет в срок до 1 януари 2014 г.

§ 9. Надзорният съвет на НЗОК може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.3.

§ 10. (1) През 2014 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г. и бр. 29 от 2011 г.), са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.
(2) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с НЗОК, за предоставени лекарствени продукти на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.
(3) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК целевите средства за извършената диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравно­осигурителния процес.

§ 11. През 2014 г. дейностите по асистирана репродукция се заплащат, както следва:
1. Националната здравноосигурителна каса заплаща всички дейности по асистирана репродукция, които са започнали и са завършили през 2013 г.;
2. Националната здравноосигурителна каса заплаща всички дейности по асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. и са завършили през 2014 г. в частта, която е извършена през 2013 г.;
3. Министерството на здравеопазването заплаща всички дейности по асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. и са завършили през 2014 г. в частта, която е извършена през 2014 г.

§ 12. Надзорният съвет на НЗОК може да взема решения за авансово разходване до 5 на сто месечно от средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.4 "Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи" за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ.

§ 13. (1) Ваксините за задължителни имунизации и реимунизации, осигурявани от НЗОК през 2013 г., се финансират и осигуряват през 2014 г. от НЗОК по досегашния ред, до осигуряването им от Министерството на здравеопазването, но не по-късно от 1 април 2014 г. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5 по бюджета на НЗОК.
(2) Министерството на здравеопазването възстановява на НЗОК чрез трансфер сумите, които НЗОК е заплатила за доставените количества ваксини за задължителни имунизации и реимунизации в периода 1 януари 2014 г. - 1 април 2014 г.

§ 14. Националната здравноосигурителна каса внася чрез Министерския съвет в Народното събрание отчет за текущото изпълнение на бюджета на касата към 30 юни 2014 г. и информация за очакваното изпълнение за 2014 г.

§ 15. (В сила от 10.12.2013 г.) В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. (ДВ, бр. 101 от 2012 г.) в чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в текста преди таблицата думите "по разходите и трансферите на обща сума 2 710 276" се заменят с "по разходите и трансферите на обща сума 2 737 276";
б) в колона 3 на ред ІІ "Разходи и трансфери - всичко" числото "2 710 276" се заменя с " 2 737 276";
в) в колона 3 на ред 1 "Разходи" числото "2 707 186" се заменя с "2 734 186";
г) в колона 3 на ред 1.1 "Текущи разходи" числото "2 431 153" се заменя с "2 458 153";
д) в колона 3 на ред 1.1.3 "Здравноосигурителни плащания" числото "2 383 511" се заменя с "2 410 511";
е) в колона 3 на ред 1.1.3.7 "здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ" числото "1 189 511" се заменя с "1 216 511".
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Утвърждава бюджетното салдо по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. в размер на -27 000 хил. лв."

§ 16. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 4, 15, 20 и 23 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 37:
а) създава се нова ал. 2:
"(2) С постановлението по ал. 1 се определят по-ниски суми за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина на лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.";
б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите "ал. 1" се добавя "и 2";
в) досегашната ал. 3 става ал. 4;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите "ал. 1" се добавя "и 2";
д) създава се ал. 6:
"(6) Разликата между сумите по ал. 1 и 2 се заплаща на лекаря или на лекаря по дентална медицина от държавния бюджет по ред, определен с постановлението по ал. 1."
2. В чл. 45, ал. 1 т. 16 и 17 се отменят.

§ 17. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 30, 66, 68 и 99 от 2013 г.) в чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 10:
"10. асистирана репродукция."
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
"1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им."

§ 18. Изпълнението на закона се възлага на органите на управление на Националната здравноосигурителна каса.

§ 19. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 15, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".
------------------------
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 27 ноември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2014 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.08.2014 Г.)
§ 2. Извършените промени до влизането в сила на този закон се отразяват в изменение по бюджета на НЗОК.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2014 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума