навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАЙ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

В сила от 03.06.2014 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015г., отм. ДВ. бр.10 от 27 Януари 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование - ДВ, бр. 10 от 27 януари 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата им в друго населено място и обратно.
(2) При условията и по реда на тази наредба не се възстановяват разходи за вътрешноградски превоз.

Чл. 2. Педагогическият персонал включва лицата, заемащи длъжностите: директор, помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските и възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.


Чл. 3. (1) Право на възстановяване на част от извършените разходи за транспорт имат лицата по чл. 2, работещи по трудово правоотношение в държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, чието местоживеене и месторабота са в различни населени места.
(2) Лицата от педагогическия персонал се ползват от правото по ал. 1 само по време на изпълнение на служебните си задължения на работното им място, установено с трудовия договор.
(3) Лицата от педагогическия персонал не се ползват от правото по ал. 1, когато има специализиран превоз, организиран от първостепенните разпоредители с бюджет или от директорите на детски градини, училища и обслужващи звена.
(4) Не се полага възстановяване на транспортните разходи на лица, когато те ползват безплатен транспорт на друго основание.

Раздел II.
Условия и ред за възстановяване на част от транспортните разходи


Чл. 4. (1) При условията и по реда на тази наредба се възстановяват разходи, направени при пътуване на лицата по чл. 3, ал. 1 с обществен автобусен и/или железопътен транспорт или с лични моторни превозни средства.
(2) Пътуванията на правоимащите лица по реда на тази наредба обхващат междуселищните превози от населеното място на тяхното местоживеене до населеното място, в което е местоработата им, и обратно.
(3) Адресът по местоживеене се удостоверява с документ за адресна регистрация по настоящ адрес.


Чл. 5. (1) Когато лицето работи по повече от едно трудово правоотношение в рамките на едно населено място, правото му на възстановяване на транспортни разходи по реда на тази наредба се реализира по основното му трудово правоотношение.
(2) Когато лицето работи по второ и следващо трудово правоотношение в различни населени места, възстановяването на част от транспортните разходи се извършва за всяко работно място след преценка на съответния работодател с цел недопускане дублиране на възстановяваните по реда на тази наредба разходи.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.02.2015 г.) Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал се възстановяват в размер до 100 на сто от стойността на реално извършените такива.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.02.2015 г.)
(3) Изплащането на средствата по ал. 1 се извършва на период не по-дълъг от 2 месеца след представяне на съответните разходооправдателни документи и издаване на заповед от директора на детската градина, училището или обслужващото звено за изплащането им.


Чл. 7. (1) Разходите при ползване на обществен транспорт се удостоверяват с представяне на билети, фактури и абонаментни карти за пътуване по маршрута от местоживеенето до местоработата и обратно.
(2) Когато по време на ползване на абонаментни карти за пътуване правоимащите лица са били в платен или неплатен отпуск, възстановяването на част от транспортните разходи се извършва след преизчисление на стойността на абонаментните карти за времето на изпълнение на служебните им задължения.


Чл. 8. (1) Разходите при ползване на лични моторни превозни средства се удостоверяват въз основа на данните за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и изминатото разстояние в километри.
(2) Разходът за гориво се изчислява по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.
(3) Видът и цената на горивото се удостоверяват с фактура за заредено гориво.


Чл. 9. (1) При ползване на лични моторни превозни средства, когато между населените места по местоживеене и месторабота няма организиран обществен транспорт или разписанията на обществения транспорт не съответстват с работното време на лицата по чл. 3, ал. 1, се възстановява част от разходите за гориво за ползваното моторно превозно средство.
(2) При ползване на лични моторни превозни средства, когато между населените места има организиран обществен транспорт и не е налице несъответствие на разписанията на обществения транспорт с работното време на лицата по чл. 3, ал. 1, се възстановява част от разходите за по-евтиния транспорт.
(3) Когато с едно лично моторно превозно средство пътуват повече лица от педагогическия персонал, се изплаща част от разходите на лицето, представило документите по чл. 8.

Раздел III.
Финансиране


Чл. 10. (1) Средствата от държавния бюджет за възстановяване на част от транспортните разходи по тази наредба се определят ежегодно със закона за държавния бюджет.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до 31 януари подават в Министерството на образованието и науката информация по образец съгласно приложението.
(3) Министърът на образованието и науката въз основа на подадената по предходната алинея информация изготвя разпределение на средствата по ал. 1 между първостепенните разпоредители с бюджет.
(4) При условие че заявените по реда на ал. 2 средства са в по-голям размер от определените със закона за държавния бюджет за съответната година, разпределението се изготвя пропорционално на заявените от първостепенните разпоредители с бюджет средства до размера на определените за тази цел в държавния бюджет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.02.2015 г.) В случаите по ал. 4 транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал могат да се възстановяват в пълен размер за сметка на бюджета на детската градина, училището или обслужващото звено при наличие на възможности за това.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.02.2015 г.) Информацията за разпределените средства по ал. 3 се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.


Чл. 11. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят средствата по чл. 10, ал. 3 между детските градини, училищата и обслужващите звена въз основа на справка от съответния директор, съдържаща информация за броя на лицата, размера на средствата, вида на транспорта и сумата на специализирания превоз.
(2) Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена изготвят справката по ал. 1 въз основа на утвърдени от тях поименни списъци на пътуващите лица и вида на използвания транспорт и специализиран превоз след подаване на заявление от служителите, отговарящи на изискванията на тази наредба.


Чл. 12. Получените по чл. 10, ал. 3 средства могат да се разходват от първостепенните разпоредители с бюджет или от директорите на детски градини, училища и обслужващи звена и за заплащане на организирания от тях специализиран превоз.


Чл. 13. Останалите в преходен остатък по бюджетите на детските градини, училищата и обслужващите звена средства за възстановяване на част от разходите за транспорт запазват целевия си характер и се ползват за същите дейности и през следващата бюджетна година.

Раздел IV.
Контрол


Чл. 14. Контролът по спазване изискванията на тази наредба от детските градини, училищата и обслужващите звена се упражнява от първостепенните разпоредители с бюджет.


Чл. 15. Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена носят отговорност за законосъобразното разходване на средствата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Специализиран превоз" по смисъла на тази наредба са автобусните или автомобилните превози на лицата от педагогическия персонал, организирани от първостепенните разпоредители с бюджет или от директорите на детски градини, училища и обслужващи звена по договор с определен маршрут и разписание.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Лицата от педагогическия персонал, отговарящи на изискванията на наредбата, подават заявления за възстановяване на част от транспортните разходи за 2014 г. в срок до 3 работни дни от влизане в сила на наредбата.
(2) Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена утвърждават поименните списъци по чл. 11, ал. 2 за 2014 г. и представят справката по чл. 11, ал. 1 на първостепенните разпоредители с бюджет за 2014 г. в срок до 5 работни дни от влизане в сила на наредбата.


§ 3. Срокът за подаване на информацията по чл. 10, ал. 2 за 2014 г. е не по-късно от 15 календарни дни от влизането в сила на наредбата.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 40в от Закона за народната просвета и е съгласувана с министъра на финансите.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 17.02.2015 Г.)

§ 3. Средствата за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена за 2015 г. се разпределят и възстановяват до размера, определен съгласно § 1.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 10, ал. 2


ПРБ ................................................

община, министерство

СПРАВКА
за необходимите средства за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал през ........ г.
 
№ по ред Детска градина, училище, обслужващо звено Видове маршрути на пътуване на педагогическия персонал от местоживеене до месторабота І. Обществен транспорт ІІ. Лични МПС III. Специализиран превоз Общо
      пътуване с билети пътуване с карта или фактура пътуване с лично МПС пътуване със специализиран превоз  
      пътуващи учители (брой) цена на билета за 1 ден в двете посоки обща сума за 1 месец (к.4*к.5*21) на 100 % пътуващи учители (брой) цена на картата за 1 месец обща сума за 1 месец (к.7*к.8) на 100 % пътуващи учители (брой) обща сума на разходите за гориво за 1 месец на 100 % пътуващи учители (брой) обща сума за 1 месец на 100 % обща сума на транспортните разходи за 1 месец на 100 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.         0,00     0,00   0,00   0,00 0,00
2.         0,00     0,00   0,00   0,00 0,00
3.         0,00     0,00   0,00   0,00 0,00
4.         0,00     0,00   0,00   0,00 0,00
5.         0,00     0,00   0,00   0,00 0,00
6.         0,00     0,00   0,00   0,00 0,00
7.         0,00     0,00   0,00   0,00 0,00
8.         0,00     0,00   0,00   0,00 0,00
    Общо средства за транспорт 0 х 0,00 0 х 0 0 0 0 0 0,00
    Неусвоени през предходната година средства за транспорт на педагогическия персонал (преходен остатък) x x x x x x x x x x 0,00
                           
Изготвил: ..................................


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума