навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 6 Октомври 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства.

Чл. 2. Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.


Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за вещества, предмети или части от предмети, съответстващи на определението за отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
(2) Наредбата не се прилага за отпадъците по чл. 2, ал. 2 ЗУО.


Чл. 4. (1) Причинителят на отпадъци е длъжен да класифицира отпадъците, образувани в резултат от дейността му, като предприеме всички необходими действия по реда на тази наредба.
(2) Причинителят на отпадъци извършва нова класификация на отпадъците при промяна на суровините и/или технологичните процеси, която води до изменение на състава и свойствата на отпадъка.
(3) При промяна на актуалното състояние на причинителя на отпадъка по търговския регистър не се извършва нова класификация на отпадъка освен в случаите по ал. 2.
(4) Когато причинителят на отпадъка е неизвестен, класификацията на отпадъка се извършва от лицето, в чието владение се намира отпадъкът.
(5) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за причинителите на домакински отпадъци, както и на подобните на домакински отпадъци, образувани от търговски обекти и административни сгради.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Раздел I.
Ред за класификация на отпадъците


Чл. 5. (1) Класификацията на отпадъците се извършва чрез избор на шестцифрен код, посочен в списъка на отпадъците по приложение № 1, при спазване на следната последователност:
1. проверяват се групите от 01 до 12 и от 17 до 20, като проверката не включва отпадъците с кодове, завършващи на "99";
2. при отсъствие на подходящ код за отпадъка от изброените в т. 1 групи се проверяват групите 13, 14 и 15;
3. в случай че нито един от кодовете от изброените в т. 1 и 2 групи не може да се приложи за съответния отпадък, се проверява група 16;
4. ако липсва подходящ код за отпадъка и в група 16, се използва кодът, завършващ на "99" - "отпадъци, неупоменати другаде" от групата, определена в съответствие с произхода на отпадъка по т. 1.
(2) При наличие на огледални кодове отпадъкът се класифицира с кода, отбелязан със знак звезда (*), освен ако се докаже, че отпадъкът не притежава опасни свойства.


Чл. 6. (1) Като опасни се класифицират отпадъците, когато са:
1. отбелязани със знак звезда (*) в списъка на отпадъците по приложение № 1;
2. определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасните отпадъци и тяхното обезвреждане, ратифицирана със Закон за ратифициране на Конвенцията за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (ДВ, бр. 8 от 1996 г.).
(2) Отпадъците се класифицират като опасни и в случаите, в които отговарят на едно или повече от следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) съдържат опасни вещества в концентрации, които биха довели до проява на едно или повече от опасните свойства от НP 1 до НP 8, и/или от HP 10 до HP 15, посочени в приложение № 3 от ЗУО, и/или HP 9 съгласно заповедта по чл. 14, ал. 2;
2. изброени са в приложение № 3, част I и притежават едно или повече от свойствата, посочени в приложение № 3 от ЗУО;
3. изброени са в приложение № 3, част II, съдържат един или повече от компонентите, посочени в приложение № 4, и концентрацията на опасни вещества в тях е:
а) такава, че отпадъците проявяват едно или повече от свойствата по приложение № 3 от ЗУО;
б) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) по-голяма от или равна на посочените гранични стойности за свойствата от НP 4 до НP 8, НP 10, НP 11 и НP 13 в приложение № 3 от ЗУО, освен ако в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353, 31.12.2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1272/2008", е посочено друго чрез провеждане на изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008 г. за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (OB L 142, 31.05.2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 440/2008", или в съответствие с други международно признати методи и указания за изпитване, при отчитане на посоченото в чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 по отношение на изпитванията върху животни и хора; граничните стойности на концентрацията, дефинирани в приложение № 3 от ЗУО, не се отнасят за сплавите от чисти метали в съответната им масивна форма (без замърсявания с опасни вещества); отпадъчните сплави, които се считат за опасни отпадъци, са специално изброени в приложение № 1 и са отбелязани със знак звезда (*);
4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2020 г.) съдържат полихлорирани дибензо-р-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF), ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис (4-хлорофенил)етан), хлордан, хексахлороциклохексани (включително линдан), диелдрин, ендрин, хептахлор, хексахлоробензен, хлордекон, алдрин, пентахлоробензен, мирекс, токсафен, хексабромобифенил и/или PCB в концентрация, надхвърляща граничните стойности, посочени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1272/2008; отпадъците, които се състоят, съдържат или са замърсени с някои от веществата, изброени в приложение IV към Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични замърсители (ОВ, L 169 от 25.06.2019 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 2019/1021", се обезвреждат или оползотворяват без неоправдано забавяне и в съответствие с приложение V, част 1 към Регламент (ЕС) № 2019/1021 по начин, който гарантира, че съдържанието на устойчивите органични замърсители е унищожено или необратимо трансформирано, така че останалите отпадъци и изпускания да не проявяват характеристики на устойчиви органични замърсители;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) съществува съмнение, че притежават едно или повече от свойствата по приложение № 3 от ЗУО.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2020 г.) Определянето на опасното свойство HP 14 се извършва въз основа на критериите, определени в Регламент (ЕС) 2017/997 на Съвета от 8 юни 2017 г. за изменение на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците по отношение на опасното свойство HP 14 "Токсични за околната среда" (ОВ, L 150 от 14.06.2017 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) При определянето на опасните свойства на отпадъците могат да бъдат вземани предвид следните бележки, включени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, когато са приложими:
1. бележки B, D, F, J, L, M, P, Q, R и U относно идентификацията, класификацията и етикетирането на вещества от т. 1.1.3.1;
2. бележки 1, 2, 3 и 5, отнасящи се до класифицирането и етикетирането на смеси от т. 1.1.3.2.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За класифициране на отпадъците лицата по чл. 4 са длъжни да подадат за всеки отпадък не по-късно от два месеца преди образуването му до директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се образува отпадъкът, следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 с определен шестцифрен код на отпадъка;
2. описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали;
3. информационни листове за безопасност на химичните вещества и смеси, използвани като изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (обн., OB, специално българско издание, глава 13, том 60);
4. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2018 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2020 г.)
(2) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице може еднократно да изиска:
1. предоставяне на липсващи документи по ал. 1 или предоставяне на допълнителна информация с цел изясняване на произхода на образувания отпадък;
2. с мотивирано становище отстраняване на несъответствие между избрания код и вида на отпадъка или характера на производството, както и други нередовности в попълнения работен лист по ал. 1, т. 1.
(3) В случаите по ал. 2 директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява причинителя на отпадъци в 15-дневен срок от датата на получаване на документите по ал. 1.
(4) В 15-дневен срок от датата на получаване на уведомлението по ал. 3 причинителят на отпадъци предоставя липсващите документи по ал. 1 и/или допълнителната информация и/или работен лист с отстранени нередовности.
(5) В случай на необходимост за установяване на съответствието на отпадъка и характера на производството РИОСВ извършва проверка намясто.
(6) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) За един и същ отпадък, който се образува от различни обекти на един и същ причинител на отпадъци на територията на една РИОСВ, се попълва само един работен лист.
(7) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Документите по ал. 1 се подават чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО) по чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2020 г.) В 3-дневен срок след постъпване на документи за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01 директорът на РИОСВ изпраща документите по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 3 за становище до регионалната здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия се образува отпадъкът.
(2) В случаите, когато се касае за дейности по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазването на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО и едновременно с издаването на становището по ал. 1 издава и хигиенно заключение за спазване на наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО в случаите, когато такова заключение се изисква, но не е издадено до момента по искане на причинителя на отпадъците.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2020 г.) За издаване на становище по ал. 1 в РЗИ се заплаща държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 86 от 2020 г.) Становището по ал. 1 се издава в 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 1 и заплащане на таксата по ал. 3.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от датата на представяне на документите по чл. 7, ал. 1 или 4 и на становището от РЗИ в случай на класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 утвърждава работния лист чрез НИСО, като използва електронен подпис.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2018 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) В случай че класифициран отпадък, за който е утвърден работен лист, започне да се образува и от друг обект или обекти на един и същ причинител на отпадъци на територията на една РИОСВ, причинителят на отпадъка попълва чрез НИСО в работния лист новите обекти и го представя в срока по чл. 7, ал. 1 за утвърждаване от директора на същата РИОСВ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Директорът на РИОСВ прилага при необходимост чл. 7, ал. 2 - 5 и утвърждава работния лист по реда на чл. 9, ал. 1 или ал. 2.

Раздел II.
Ред за класификация на отпадъците при наличие на огледални кодове


Чл. 10. (1) При наличие на огледални кодове причинителят може да класифицира отпадъка с кода без знак звезда (*), като докаже, че отпадъкът не притежава опасни свойства въз основа на:
1. документите по чл. 7, или
2. изпитване на отпадъка по реда на чл. 11.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 причинителят може да класифицира отпадъка с кода без знак звезда (*) по реда и в сроковете на чл. 7 и 8.
(3) Когато информацията, съдържаща се в документите по чл. 7, ал. 1 , не е достатъчна за класификация на отпадъка с кода без знак звезда (*), причинителят:
1. класифицира отпадъка с кода, отбелязан със знак звезда (*), или
2. доказва, че отпадъкът не притежава опасни свойства по реда на чл. 11.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 отпадъкът запазва кода, отбелязан със знак звезда (*), до приключване на процедурата за класификация по реда на чл. 11.


Чл. 11. (1) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 причинителят може да класифицира отпадъка с кода без знак звезда (*), като докаже, че отпадъкът не притежава опасни свойства въз основа на изпитване на отпадъка:
1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) за свойствата от НP 1 до НP 15 по приложение № 3 от ЗУО, или
2. по компонентите от С 1 до С 51 по приложение № 4, чието съдържание би довело до свойство по приложение № 3 от ЗУО, определящо конкретния отпадък като опасен.
(2) Причинителят може да преустанови изпитването на отпадъка за свойства по приложение № 3 от ЗУО или по компоненти по приложение № 4, когато при изпитването се докаже, че отпадъкът притежава едно или повече от свойствата, изброени в приложение № 3 от ЗУО.
(3) В случаите по ал. 2 отпадъкът се класифицира с кода, отбелязан със знак звезда (*).


Чл. 12. (1) Вземането на проби и изпитването на отпадъците по чл. 11 се провежда от акредитирани лаборатории за вземане на проби и/или за изпитване на отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 7 ЗУО.
(2) Преди вземане на проби за изпитване се изготвя план за вземане на пробите, с който се определя количеството отпадък, което ще се охарактеризира с взетите проби и за което ще са валидни определените стойности на параметрите.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) (1) Планът за вземане на проби по чл. 12, ал. 2 се съгласува предварително от причинителя на отпадъка с избраната акредитирана лаборатория или лаборатории по отношение на използваните аналитични методи за изпитване и методи за пробовземане.
(2) След извършване на предварителното съгласуване три екземпляра на хартиен и електронен носител на плана за вземане на проби се представят на министъра на околната среда и водите.
(3) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок от представяне на плана за вземане на проби го изпраща на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за становище относно използваните аналитични методи за изпитване и методи за пробовземане и на директора на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и директора на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) за становища съгласно тяхната компетентност.
(4) Изпълнителният директор на ИАОС, директорът на НЦОЗА и директорът на НЦЗПБ изготвят и предоставят на министъра на околната среда и водите становища по плана за вземане на проби в 14-дневен срок от постъпването му.
(5) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от получаване на становищата на изпълнителния директор на ИАОС, директора на НЦОЗА и директора на НЦЗПБ може да изисква отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация от причинителя на отпадъка.
(6) Причинителят на отпадъка отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителна информация в срок, определен от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.
(7) В едномесечен срок от представяне на плана за вземане на проби или от отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителната информация министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице съгласува плана за вземане на проби или мотивирано го връща в случаите, когато същият не отговаря на изискванията на заповедите по чл. 14, ал. 1 и 2.
(8) След съгласуване на плана за вземане на проби от министъра на околната среда и водите причинителят на отпадъка пристъпва към неговото изпълнение, като своевременно го информира за датите на планираните пробовземания.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2020 г.) (1) Изпитването на отпадъците за свойствата по приложение № 3 от ЗУО се извършва по методите, описани в Регламент (ЕО) № 440/2008 и в други пояснителни бележки на Европейския комитет за стандартизация (CEN-CENELEC) или други международно признати методи и насоки за изпитване.
(2) За класификация на отпадъците в случаите по ал. 1 се прилагат критериите по приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008, а за свойството НР 9 "Инфекциозни" - критериите, утвърдени по реда на чл. 14, ал. 2.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Изпълнителният директор на ИАОС утвърждава със заповед референтни методи за вземане на проби и за изпитване на отпадъците по компоненти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2020 г.) Директорът на НЦОЗА и директорът на НЦЗПБ определят свойството НР 9 "Инфекциозни" чрез оценка на отпадъка по критериите от Ръководството за класификация на отпадъците, утвърдено със заповед на министъра на околната среда и водите, и техническите насоки на Европейската комисия относно класифицирането на отпадъци.
(3) Вземането на представителни проби от отпадъци и последващото им изпитване се извършва от изпитвателни лаборатории, акредитирани като такива от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" или от друг национален орган по акредитация, страна по многостранното споразумение на Европейската агенция за акредитация.
(4) Вземането на проби от отпадъци и последващото им изпитване се извършва съгласно съответните стандарти, като се спазва следният приоритетен ред:
1. европейски стандарти, въведени като български стандарти;
2. международни стандарти, въведени като български стандарти, когато липсват стандарти по т. 1;
3. български стандарти, когато липсват стандарти по т. 1 и 2;
4. международни и национални стандарти на други страни, когато липсват стандарти по т. 1 - 3;
5. вътрешноведомствени методи, одобрени от оторизирани институции за акредитация на лаборатории, когато липсват стандарти по т. 1 - 4.


Чл. 15. (1) В случаите по чл. 11 причинителят на отпадъци подава заявление до министъра на околната среда и водите за издаване на становище относно класификацията на отпадъка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2018 г.) Към заявлението по ал. 1 причинителят на отпадъци прилага документите по чл. 7, ал. 1, т. 2, 3 и 5, оригинали на протоколите за вземане на проби за анализ и на протоколите с резултатите от изпитване на отпадъка по компонентите по приложение № 4 или за свойствата по приложение № 3 от ЗУО и обосновка за отпадане на необходимостта от анализиране на отпадъка по определени компоненти по приложение № 4, както и на невъзможността за притежаване на определени свойства по приложение № 3 от ЗУО от отпадъка.


Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице в 30-дневен срок от подаване на заявлението и документите по чл. 15 или от представяне на допълнителната информация по чл. 18 изпраща документите на министъра на здравеопазването заедно с оценката по ал. 7 за изготвяне на становище относно класификацията на отпадъка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок от получаване на документите по ал. 1 ги изпраща на директора на НЦОЗА и/или на директора на НЦЗПБ за становище.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) В срок до 5 дни от постъпване на документацията по ал. 2 директорът на НЦОЗА и/или директорът на НЦЗПБ уведомяват заявителя за установени непълноти в предоставената документация и изискват допълнителна информация по реда на чл. 18 за уточняване на класификацията на отпадъците.
(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Директорът на НЦОЗА и/или директорът на НЦЗПБ в 14-дневен срок от датата на получаване на документите по ал. 1 или от представяне на допълнителната информация по чл. 18 изготвят и предоставят на министъра на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице оценка относно класификацията на отпадъка.
(5) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице, директорът на НЦОЗА и/или директорът на НЦЗПБ извършват оценка за влиянието на отпадъка върху живота и здравето на хората въз основа на резултатите от проведените по чл. 11 изпитвания на физикохимичните и токсикологичните свойства от НP 1 до НP 13 и НP 15 или въз основа на резултатите от изпитване на отпадъка по компонентите от С 1 до С 51.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице в 10-дневен срок от датата на получаване на оценките по ал. 4 и въз основа на документите по чл. 15 и допълнителната информация по чл. 18 изпраща писмено становище до министъра на околната среда и водите относно класификацията на отпадъка.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице извършва оценка на екотоксикологичните свойства на отпадъка въз основа на изпитването, проведено по реда на чл. 11.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице в 15-дневен срок след получаване на становището по чл. 16, ал. 6 и въз основа на оценката по чл. 16, ал. 7 изпраща на причинителя на отпадъка становище относно класификацията на отпадъка.
(2) Въз основа на становището по ал. 1 причинителят на отпадъка представя в РИОСВ попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 6 в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) След утвърждаване на работния лист за класификация на отпадъка по ал. 2 директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице по служебен път въвежда същия в НИСО.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) Министърът на околната среда и водите и/или министърът на здравеопазването може да изисква от причинителя на отпадъци допълнителна информация за уточняване на класификацията на отпадъците, а в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 2 - допълнително изпитване в зависимост от характера на отпадъка за наличие на свойства от НР 1 до НР 15 по приложение № 3 от ЗУО.
(2) Сроковете по чл. 16 и 17 спират да текат до получаване на допълнителната информация.

Раздел III.
Ред за нова класификация на отпадъците


Чл. 19. (1) В случаите по чл. 4, ал. 2 не по-късно от два месеца преди промяна на суровините и/или технологичните процеси, която води до изменение на състава и свойствата на отпадъка, причинителят на отпадъци представя в РИОСВ нови документи по чл. 7, ал. 1.
(2) Проверката за установяване на съответствието на кода и свойствата с вида на отпадъка и характера на производството, в резултат на което се образува отпадъкът, се извършва по реда на чл. 8 и 9.
(3) В 10-дневен срок от извършването на нова класификация на отпадъка директорът на РИОСВ уведомява изпълнителния директор на ИАОС за настъпилата промяна.


Чл. 20. (1) В случаите по чл. 4, ал. 3 причинителят на отпадъка уведомява директора на РИОСВ в 10-дневен срок от настъпилата промяна.
(2) В 10-дневен срок от получаването на уведомлението по ал. 1 директорът на РИОСВ уведомява изпълнителния директор на ИАОС за настъпилата промяна.

Глава трета.
РЕД ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИ ПРЕУСТАНОВЕНО ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) В случай че даден отпадък престане да се образува и липсват източници, от които би могъл да се образува, причинителят на отпадъка подава чрез НИСО до директора на РИОСВ уведомление за преустановяване образуването на отпадъка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2020 г.) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 РИОСВ извършва проверка на съответния обект за установяване на наличието на източници, от които би могъл да се образува отпадъкът.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице, отбелязва чрез НИСО, че работният лист е с прекратено действие.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Директорът на РИОСВ издава мотивирано становище за отказ да се прекрати действието на работния лист, когато образуването на отпадъка не е преустановено и/или са налице източници, от които би могъл да се образува отпадъкът.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) В случай че образуването на отпадъка по ал. 1 бъде възобновено, причинителят на отпадъка попълва в работния лист обекта или обектите, от които е възобновено образуването на отпадъка, и го представя в срока по чл. 7, ал. 1 чрез НИСО за утвърждаване от директора на РИОСВ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) В случай че при проверка на РИОСВ бъде констатирано, че не е преустановено образуването на отпадък, за който работният лист е с прекратено действие, причинителят на отпадъка е длъжен да извърши отново класификация на отпадъка по реда на чл. 7.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) В случай че класифициран отпадък, за който е утвърден работен лист, престане да се образува от някой от обектите на един и същ причинител на отпадъци на територията на една РИОСВ, причинителят на отпадъка подава чрез НИСО уведомление по чл. 21, ал. 1 до директора на същата РИОСВ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) В случаите по ал. 1 директорът на РИОСВ прилага чл. 21, ал. 2, 3 и 5.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) В случай че образуването на отпадъка по ал. 1 бъде възобновено, причинителят на отпадъка попълва в работния лист обекта или обектите, от които е възобновено образуването на отпадъка, и го представя чрез НИСО в срока по чл. 7, ал. 1 за утвърждаване от директора на РИОСВ.

Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Когато при проверка от страна на РИОСВ се установи, че даден отпадък не се образува и липсват източници, от които би могъл да се образува, директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице отбелязва чрез НИСО, че работният лист е с прекратено действие.

Чл. 22. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Министърът на околната среда и водите уведомява чрез НИСО в 10-дневен срок директора на РИОСВ по местонахождение на обекта и изпълнителния директор на ИАОС след издаването на решение по чл. 4, ал. 2 ЗУО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) След получаване на уведомлението по ал. 1 директорът на РИОСВ отбелязва, че работният лист е с прекратено действие, като в коментар отбелязва основанието за това по чл. 4, ал. 2 ЗУО.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Огледални кодове" са една или повече двойки кодове в една и съща подгрупа от списъка по приложение № 1, при които:
а) отпадъкът, съдържащ опасни вещества, е класифициран като опасен и е отбелязан със знак звезда (*);
б) същият отпадък, който не съдържа опасни вещества, не е класифициран като опасен и не е отбелязан със знак звезда (*).
2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) "Опасни вещества" са всички вещества, за които са изпълнени критериите по отношение на физичните опасности, опасностите за здравето или опасностите за околната среда, определени в части 2 - 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008.
3. "Тежки метали" са елементите в метална форма и/или съединенията на антимон, арсен, кадмий, хром (VI), мед, олово, живак, никел, селен, телур, талий и калай, доколкото са класифицирани като опасни.
4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) "Притежател на отпадъци" е притежателят на отпадъци по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
5. (нова - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) "Причинител на отпадъци" е причинителят на отпадъци по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
6. (нова - ДВ, бр. 46 от 2018 г.) "Обект" е:
а) площадка за извършване на дейности с отпадъци;
б) инсталация и/или съоръжение, при чиято дейност се образуват отпадъци, или
в) друго местоположение на дейността на лицата по чл. 4, ал. 1 или ал. 4, при която се образуват отпадъци.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.


§ 3. Наредбата отменя Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 44 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2012 г.).


§ 4. Утвърдените работни листове по Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците запазват своето действие до преустановяване на образуването на отпадъка или до извършване на нова класификация на същия отпадък или до издаване на решение по чл. 4, ал. 2 или чл. 5, ал. 2 ЗУО.


§ 5. В 10-дневен срок от влизане в сила на наредбата министърът на околната среда и водите уведомява директорите на РИОСВ по местонахождение на обектите и изпълнителния директор на ИАОС за издадените до момента решения по чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 2 ЗУО.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2017 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 14. В срок до шест месеца от влизане в сила на наредбата се утвърждава заповедта по чл. 14, ал. 1.

§ 15. В срок до една година от влизане в сила на наредбата се утвърждава заповедта по чл. 14, ал. 2.

§ 16. (1) В шестмесечен срок от влизане в сила на наредбата министърът на околната среда и водите и министърът на здравеопазването преразглеждат служебно всички случаи на класификация на отпадъци като неопасни по реда на чл. 11.
(2) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява причинителите на отпадъци при започването на процедура по ал. 1.

§ 17. В срок до една година от влизане в сила на наредбата министърът на околната среда и водите утвърждава със заповед Ръководство за извършване на класификация на отпадъците след съгласуване с министъра на здравеопазването и изпълнителния директор на ИАОС.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2018 Г.)

§ 11. Разпоредбата на чл. 7, ал. 6 не се прилага в случаите, когато за всеки от обектите на един и същ причинител на отпадъци на територията на една РИОСВ е утвърден отделен работен лист до влизането в сила на тази наредба.

§ 12. Започналите и недовършени до влизане в сила на тази наредба производства за класификация по чл. 7 се довършват по досегашния ред.

§ 13. Параграф 1, т. 3 и § 3, т. 1 влизат в сила от 1.01.2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2022 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3, буква "б"

(Предишно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1, изм. - ДВ, бр. 32 от 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.)

01

ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОУЧВАНЕ, МИНЕН ДОБИВ, КАРИЕРЕН ДОБИВ, ФИЗИЧНО И ХИМИЧНО ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

01 01

отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми

01 01 01

отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми

01 01 02

отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

01 03

отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми

01 03 04*

отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидна руда

01 03 05*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

01 03 06

остатъци от обогатяване, различни от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05

01 03 07*

други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

01 03 08

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07

01 03 09

червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 10

01 03 10*

червен шлам от производството на алуминиев оксид, съдържащ опасни вещества, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07

01 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 04

отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми

01 04 07*

отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

01 04 08

отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 09

отпадъчни пясъци и глини

01 04 10

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 11

отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 12

отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11

01 04 13

отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 05

промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране

01 05 04

сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране

01 05 05*

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти

01 05 06*

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества

01 05 07

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 08

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

02

ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ГРАДИНСКОТО РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ОТГЛЕЖДАНЕТО НА АКВАКУЛТУРИ, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

02 01

отпадъци от селското стопанство, градинското растениевъдство, отглеждането на аквакултури, горското, ловното и рибното стопанство

02 01 01

утайки от измиване и почистване

02 01 02

отпадъци от животински тъкани

02 01 03

отпадъци от растителни тъкани

02 01 04

пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки)

02 01 06

животински изпражнения, урина и тор (включително използвана постелна слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им

02 01 07

отпадъци от горското стопанство

02 01 08*

агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества

02 01 09

агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08

02 01 10

метални отпадъци

02 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 02

отпадъци от производство и преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход

02 02 01

утайки от измиване и почистване

02 02 02

отпадъци от животински тъкани

02 02 03

материали, негодни за консумация или преработване

02 02 04

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 03

отпадъци от обработване и преработване на плодове, зеленчуци, зърнени култури, хранителни масла, какао, кафе, чай и тютюн; производство на консерви; култивиране на дрожди и екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа

02 03 01

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне

02 03 02

отпадъци от консерванти

02 03 03

отпадъци от екстракция с разтворители

02 03 04

материали, негодни за консумация или преработване

02 03 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 04

отпадъци от производство на захар

02 04 01

почва от почистване и измиване на захарно цвекло

02 04 02

нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал)

02 04 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 05

отпадъци от млекопреработвателната промишленост

02 05 01

материали, негодни за консумация или преработване

02 05 02

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 06

отпадъци от производството на тестени и сладкарски изделия

02 06 01

материали, негодни за консумация или преработване

02 06 02

отпадъци от консерванти

02 06 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 07

отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао)

02 07 01

отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини

02 07 02

отпадъци от алкохолна дестилация

02 07 03

отпадъци от химично обработване

02 07 04

материали, негодни за консумация или преработване

02 07 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

03

ОТПАДЪЦИ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДЪРВЕСНИ ПЛОСКОСТИ И МЕБЕЛИ, ЦЕЛУЛОЗА, ХАРТИЯ И КАРТОН

03 01

отпадъци от дървообработването и от производството на дървесни плоскости и мебели

03 01 01

отпадъци от корк и дървесни кори

03 01 04*

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества

03 01 05

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

03 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

03 02

отпадъци от консервация на дървесина

03 02 01*

нехалогенирани органични консерванти за дървесина

03 02 02*

органохлорирани консерванти за дървесина

03 02 03*

органометални консерванти за дървесина

03 02 04*

неорганични консерванти за дървесина

03 02 05*

други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества

03 02 99

отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде

03 03

отпадъци от производство и преработване на целулоза, хартия и картон

03 03 01

отпадъчни кори и дървесина

03 03 02

утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)

03 03 05

утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия

03 03 07

механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон

03 03 08

отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране

03 03 09

отпадъчен шлам, съдържащ вар

03 03 10

отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали

03 03 11

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 03 03 10

03 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

04

ОТПАДЪЦИ ОТ КОЖАРСКАТА, КОЖУХАРСКАТА И ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

04 01

отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост

04 01 01

леш и изрезки от варосани кожи

04 01 02

отпадъци от варосване на кожа

04 01 03*

отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза

04 01 04

дъбилни разтвори, съдържащи хром

04 01 05

дъбилни разтвори, несъдържащи хром

04 01 06

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром

04 01 07

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром

04 01 08

отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа)

04 01 09

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка

04 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

04 02

отпадъци от текстилната промишленост

04 02 09

отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)

04 02 10

органични материи от природни суровини (напр. мазнини, восъци)

04 02 14*

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители

04 02 15

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14

04 02 16*

багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества

04 02 17

багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16

04 02 19*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

04 02 20

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19

04 02 21

отпадъци от необработени текстилни влакна

04 02 22

отпадъци от обработени текстилни влакна

04 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

05

ОТПАДЪЦИ ОТ РАФИНИРАНЕ НА НЕФТ, ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ПИРОЛИЗА НА ВЪГЛИЩА

05 01

утайки от рафиниране на нефт

05 01 02*

утайки от обезсоляване

05 01 03*

дънни утайки от резервоари

05 01 04*

кисели утайки от алкилиране

05 01 05*

нефтени разливи

05 01 06*

утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

05 01 07*

кисели катрани

05 01 08*

други катрани

05 01 09*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

05 01 10

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 05 01 09

05 01 11*

отпадъци от пречистване на горива с основи

05 01 12*

нефтопродукти, съдържащи киселини

05 01 13

утайки от пречистване на захранваща вода за котли

05 01 14

отпадъци от охлаждащи колони

05 01 15*

отработени филтруващи глини

05 01 16

отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт

05 01 17

битум

05 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 06

отпадъци от пиролиза на въглища

05 06 01*

кисели катрани

05 06 03*

други катрани

05 06 04

отпадъци от охлаждащи колони

05 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 07

отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ

05 07 01*

отпадъци, съдържащи живак

05 07 02

отпадъци, съдържащи сяра

05 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

06

ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

06 01

отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба (ПФДУ) на киселини

06 01 01*

сярна киселина и сериста киселина

06 01 02*

солна киселина

06 01 03*

флуороводородна киселина

06 01 04*

фосфорна и фосфориста киселина

06 01 05*

азотна и азотиста киселина

06 01 06*

други киселини

06 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 02

отпадъци от ПФДУ на основи

06 02 01*

калциев хидроксид

06 02 03*

амониев хидроксид

06 02 04*

натриев и калиев хидроксид

06 02 05*

други основи

06 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 03

отпадъци от ПФДУ на соли и техни разтвори и метални оксиди

06 03 11*

твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди

06 03 13*

твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали

06 03 14

твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13

06 03 15*

метални оксиди, съдържащи тежки метали

06 03 16

метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15

06 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 04

металосъдържащи отпадъци, различни от упоменатите в 06 03

06 04 03*

отпадъци, съдържащи арсен

06 04 04*

отпадъци, съдържащи живак

06 04 05*

отпадъци, съдържащи други тежки метали

06 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

06 05 02*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

06 05 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02

06 06

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи сяра, от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризация

06 06 02*

отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

06 06 03

отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02

06 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 07

отпадъци от ПФДУ на халогенни елементи и от химични процеси с участие на халогенни елементи

06 07 01*

отпадъци от електролиза, съдържащи азбест

06 07 02*

активен въглен от производство на хлор

06 07 03*

утайки на бариев сулфат, съдържащи живак

06 07 04*

разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод

06 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 08

отпадъци от ПФДУ на силиций и силициеви производни съединения

06 08 02*

отпадъци, съдържащи опасни хлоросилани

06 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 09

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи фосфор, и от химични процеси с участие на фосфор

06 09 02

шлака, съдържаща фосфор

06 09 03*

отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества

06 09 04

отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03

06 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 10

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи азот, от химични процеси с участие на азот и от производство на торове

06 10 02*

отпадъци, съдържащи опасни вещества

06 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 11

отпадъци от производство на неорганични пигменти и оцветители

06 11 01

отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид

06 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 13

отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде

06 13 01*

неорганични продукти за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди

06 13 02*

отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)

06 13 03

технически въглерод

06 13 04*

отпадъци от производство на азбест

06 13 05*

сажди

06 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

07

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

07 01

отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба (ПФДУ) на основни органични химични вещества и смеси

07 01 01*

промивни води и матерни луги

07 01 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 01 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 01 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 01 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 01 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 01 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11

07 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 02

отпадъци от ПФДУ на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна

07 02 01*

промивни води и матерни луги

07 02 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 02 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 02 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 02 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 02 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 02 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 11

07 02 13

отпадъци от пластмаси

07 02 14*

отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества

07 02 15

отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14

07 02 16*

отпадъци, съдържащи опасни силикони

07 02 17

отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в 07 02 16

07 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 03

отпадъци от ПФДУ на органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11)

07 03 01*

промивни води и матерни луги

07 03 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 03 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 03 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 03 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 03 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 03 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 03 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 03 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 03 11

07 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 04

отпадъци от ПФДУ на органични препарати за растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), препарати за консервация на дървесина (с изкл. на 03 02) и други биоциди

07 04 01*

промивни води и матерни луги

07 04 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 04 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 04 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 04 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 04 11

07 04 13*

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 05

отпадъци от ПФДУ на фармацевтични продукти

07 05 01*

промивни води и матерни луги

07 05 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 05 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 05 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 05 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 05 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 05 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 05 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 05 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11

07 05 13*

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 05 14

твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13

07 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 06

отпадъци от ПФДУ на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти

07 06 01*

промивни води и матерни луги

07 06 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 06 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 06 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 06 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 06 11

07 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 07

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси с висока степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде

07 07 01*

промивни води и матерни луги

07 07 03*

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 07 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 07 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 07 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 07 09*

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 07 10*

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 07 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 07 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11

07 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

08

ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СТЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА

08 01

отпадъци от ПФДУ и отстраняване на бои и лакове

08 01 11*

отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 12

отпадъчни бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 11

08 01 13*

утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 14

утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13

08 01 15*

утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 16

утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15

08 01 17*

отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 18

отпадъци от отстраняване на бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 17

08 01 19*

водни суспензии, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 20

водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19

08 01 21*

отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове

08 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 02

отпадъци от ПФДУ на други покривни материали (включително керамични материали)

08 02 01

отпадъчни покривни прахове

08 02 02

утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали

08 02 03

водни суспензии, съдържащи керамични материали

08 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 03

отпадъци от ПФДУ на печатарски мастила

08 03 07

утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила

08 03 08

отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила

08 03 12*

отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

08 03 13

отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12

08 03 14*

утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

08 03 15

утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14

08 03 16*

отпадъчни разтвори от ецване/гравиране

08 03 17*

отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества

08 03 18

отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17

08 03 19*

диспергирани масла

08 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 04

отпадъци от ПФДУ на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти)

08 04 09*

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 10

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09

08 04 11*

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 12

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11

08 04 13*

утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 14

утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13

08 04 15*

отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 16

отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15

08 04 17*

масло от дървесна смола/колофон

08 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 05

отпадъци, неупоменати другаде в група 08

08 05 01*

отпадъчни изоцианати

09

ОТПАДЪЦИ ОТ ФОТОГРАФСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

09 01

отпадъци от фотографската промишленост

09 01 01*

разтвори от проявител и активатор на водна основа

09 01 02*

разтвори от офсетов проявител на водна основа

09 01 03*

разтвори от проявител на основата на разтворители

09 01 04*

фиксиращи разтвори

09 01 05*

избелващи разтвори или избелващи фиксиращи разтвори

09 01 06*

отпадъци, съдържащи сребро, от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване

09 01 07

фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения

09 01 08

фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения

09 01 10

фотоапарати за еднократна употреба без батерии

09 01 11*

фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03

09 01 12

фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в 09 01 11

09 01 13*

отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро, различни от упоменатите в 09 01 06

09 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10

ОТПАДЪЦИ ОТ ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ

10 01

отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на глава 19)

10 01 01

сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

10 01 02

увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища

10 01 03

увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина

10 01 04*

увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво

10 01 05

твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове

10 01 07

отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове

10 01 09*

сярна киселина

10 01 13*

увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво

10 01 14*

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества

10 01 15

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14

10 01 16*

увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества

10 01 17

увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатата в 10 01 16

10 01 18*

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 01 19

отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18

10 01 20*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 01 21

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20

10 01 22*

утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества

10 01 23

утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22

10 01 24

пясъци от горене в кипящ слой

10 01 25

отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища

10 01 26

отпадъци от пречистване на охлаждащи води

10 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 02

отпадъци от производство на чугун и стомана

10 02 01

отпадъци от преработване на шлака

10 02 02

непреработвана шлака

10 02 07*

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 02 08

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 02 07

10 02 10

нагар/окалина

10 02 11*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 02 12

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 11

10 02 13*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 02 14

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13

10 02 15

други утайки и филтърен кек

10 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 03

отпадъци от пирометалургия на алуминий

10 03 02

аноден скрап

10 03 04*

шлаки от първия етап на производство

10 03 05

отпадъчен алуминиев оксид

10 03 08*

солеви шлаки от втория етап на производство

10 03 09*

черни дроси от втория етап на производство

10 03 15*

леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 03 16

леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15

10 03 17*

отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

10 03 18

отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17

10 03 19*

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 03 20

прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 03 19

10 03 21*

други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

10 03 22

други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21

10 03 23*

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 03 24

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 03 23

10 03 25*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 03 26

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25

10 03 27*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 03 28

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 27

10 03 29*

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества

10 03 30

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 29

10 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 04

отпадъци от пирометалургия на оловото

10 04 01*

шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 02*

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 03*

калциев арсенат

10 04 04*

прах от димни газове

10 04 05*

други прахови частици и прах

10 04 06*

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 04 07*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 04 09*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 04 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 04 09

10 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 05

отпадъци от пирометалургия на цинка

10 05 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 05 03*

прах от димни газове

10 05 04

други прахови частици и прах

10 05 05*

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 05 06*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 05 08*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 05 09

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 05 08

10 05 10*

дроси и леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 05 11

дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10

10 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 06

отпадъци от пирометалургия на медта

10 06 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 06 02

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 06 03*

прах от димни газове

10 06 04

други прахови частици и прах

10 06 06*

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 06 07*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 06 09*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 06 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 06 09

10 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 07

отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина

10 07 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 07 02

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 07 03

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 07 04

други прахови частици и прах

10 07 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 07 07*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 07 08

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 07

10 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 08

отпадъци от пирометалургия на други цветни метали

10 08 04

прахови частици и прах

10 08 08*

солеви шлаки от първия и втория етап на производство

10 08 09

други шлаки

10 08 10*

дроси и леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 08 11

дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10

10 08 12*

отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

10 08 13

отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12

10 08 14

аноден скрап

10 08 15*

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 08 16

прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 08 15

10 08 17*

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

10 08 18

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 08 17

10 08 19*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 08 20

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 08 19

10 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 09

отпадъци от леене на черни метали

10 09 03

шлака от пещи

10 09 05*

неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 06

неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05

10 09 07*

използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 08

използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07

10 09 09*

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 09 10

прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 09 09

10 09 11*

други прахови частици, съдържащи опасни вещества

10 09 12

други прахови частици, различни от упоменатите в 10 09 11

10 09 13*

отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 09 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 09 13

10 09 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 09 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15

10 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 10

отпадъци от леене на цветни метали

10 10 03

шлака от пещи

10 10 05*

неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 06

неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05

10 10 07*

използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 08

използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07

10 10 09*

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 10 10

прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 10 09

10 10 11*

други прахови частици, съдържащи опасни вещества

10 10 12

други прахови частици, различни от упоменатите в 10 10 11

10 10 13*

отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 10 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13

10 10 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 10 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15

10 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 11

отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло

10 11 03

отпадъчни материали на основата на стъклени влакна

10 11 05

прахови частици и прах

10 11 09*

отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества

10 11 10

отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09

10 11 11*

отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

10 11 12

отпадъци от стъкло, различни от упоменатите в 10 11 11

10 11 13*

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества

10 11 14

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13

10 11 15*

твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 16

твърди отпадъци от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 11 15

10 11 17*

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 18

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 11 17

10 11 19*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 11 20

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19

10 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 12

отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали

10 12 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 12 03

прахови частици и прах

10 12 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 12 06

изхвърлени калъпи

10 12 08

отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)

10 12 09*

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 12 10

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 12 09

10 12 11*

отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали

10 12 12

отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11

10 12 13

утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване

10 12 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 13

отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях

10 13 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 13 04

отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 13 06

прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)

10 13 07

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 13 09*

отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест

10 13 10

отпадъци от производство на азбестоцимент, различни от упоменатите в 10 13 09

10 13 11

отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10

10 13 12*

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 13 13

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12

10 13 14

отпадъчен бетон и утайки от бетон

10 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 14

отпадъци от крематориуми

10 14 01*

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак

11

ОТПАДЪЦИ ОТ ПОВЪРХНОСТНА ХИМИЧНА ОБРАБОТКА И НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ; ОТ ХИДРОМЕТАЛУРГИЯ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

11 01

отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности - байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране)

11 01 05*

киселини от химично почистване на повърхности

11 01 06*

киселини, неупоменати другаде

11 01 07*

основи от химично почистване на повърхности

11 01 08*

утайки от фосфатиране

11 01 09*

утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества

11 01 10

утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09

11 01 11*

отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества

11 01 12

отпадъчни промивни води, различни от упоменатите в 11 01 11

11 01 13*

отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества

11 01 14

отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13

11 01 15*

елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества

11 01 16*

наситени и отработени йоннообменни смоли

11 01 98*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

11 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 02

отпадъци от хидрометалургия на цветни метали

11 02 02*

утайки от цинкова металургия (включително ярозит и гьотит)

11 02 03

отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда

11 02 05*

остатъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества

11 02 06

отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от упоменатите в 11 02 05

11 02 07*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

11 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 03

утайки и твърди материали от процеси на закаляване/темпериране

11 03 01*

отпадъци, съдържащи цианиди

11 03 02*

други отпадъци

11 05

отпадъци от горещо галванизиране/поцинковане

11 05 01

твърд цинк

11 05 02

цинкова пепел

11 05 03*

твърди отпадъци от пречистване на газове

11 05 04*

отработен флюс

11 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

12

ОТПАДЪЦИ ОТ ФОРМОВАНЕ, ФИЗИЧНА И МЕХАНИЧНА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И ПЛАСТМАСИ

12 01

отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси

12 01 01

стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 02

прах и частици от черни метали

12 01 03

стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

12 01 04

прах и частици от цветни метали

12 01 05

стърготини, стружки и изрезки от пластмаси

12 01 06*

машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

12 01 07*

машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

12 01 08*

машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи

12 01 09*

машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи

12 01 10*

синтетични машинни масла

12 01 12*

отработени восъци и смазки

12 01 13

отпадъци от заваряване

12 01 14*

утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества

12 01 15

утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14

12 01 16*

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества

12 01 17

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16

12 01 18*

утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които съдържат масло

12 01 19*

бързо биоразградими масла от машинна обработка

12 01 20*

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества

12 01 21

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20

12 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

12 03

отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11)

12 03 01*

промивни води

12 03 02*

отпадъци от обезмасляване с пара

13

ОТПАДЪЦИ ОТ МАСЛА И ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА (с изключение на хранителните масла и на тези от групи 05, 12 и 19)

13 01

отработени хидравлични масла

13 01 01*

хидравлични масла, съдържащи полихлорирани бифенили (PCBs)

13 01 04*

хлорирани емулсии

13 01 05*

нехлорирани емулсии

13 01 09*

хлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 10*

нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 11*

синтетични хидравлични масла

13 01 12*

бързо биоразградими хидравлични масла

13 01 13*

други хидравлични масла

13 02

отработени моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 04*

хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05*

нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 06*

синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 07*

бързо биоразградими моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 08*

други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 03

отработени изолационни и топлопредаващи масла

13 03 01*

изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs

13 03 06*

хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01

13 03 07*

нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

13 03 08*

синтетични изолационни и топлопредаващи масла

13 03 09*

бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла

13 03 10*

други изолационни и топлопредаващи масла

13 04

трюмови масла

13 04 01*

трюмови масла от речно корабоплаване

13 04 02*

трюмови масла от канализационни системи на кейове

13 04 03*

трюмови масла от други видове корабоплаване

13 05

отпадъци от маслено-водна сепарация

13 05 01*

твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори

13 05 02*

утайки от маслено-водни сепаратори

13 05 03*

утайки от маслоуловителни шахти

13 05 06*

масло от маслено-водни сепаратори

13 05 07*

води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла

13 05 08*

смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори

13 07

отпадъци от течни горива

13 07 01*

газьол, котелно и дизелово гориво

13 07 02*

Бензин

13 07 03*

други горива (включително смеси)

13 08

маслени отпадъци, неупоменати другаде

13 08 01*

утайки или емулсии от обезсоляване

13 08 02*

други емулсии

13 08 99*

отпадъци, неупоменати другаде

14

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ И ИЗТЛАСКВАЩИ ГАЗОВЕ (с изключение на 07 и 08)

14 06

отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и изтласкващи газове за пяна и аерозоли

14 06 01*

флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди (HFC)

14 06 02*

други халогенирани разтворители и смеси от разтворители

14 06 03*

други разтворители и смеси от разтворители

14 06 04*

утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители

14 06 05*

утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители

15

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА

15 01

опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)

15 01 01

хартиени и картонени опаковки

15 01 02

пластмасови опаковки

15 01 03

опаковки от дървесни материали

15 01 04

метални опаковки

15 01 05

композитни/многослойни опаковки

15 01 06

смесени опаковки

15 01 07

стъклени опаковки

15 01 09

текстилни опаковки

15 01 10*

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

15 01 11*

метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане

15 02

абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла

15 02 02*

абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

15 02 03

абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

16

ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА

16 01

излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектуване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08)

16 01 03

излезли от употреба гуми

16 01 04*

излезли от употреба превозни средства

16 01 06

излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

16 01 07*

маслени филтри

16 01 08*

компоненти, съдържащи живак

16 01 09*

компоненти, съдържащи PCBs

16 01 10*

експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)

16 01 11*

спирачни накладки, съдържащи азбест

16 01 12

спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11

16 01 13*

спирачни течности

16 01 14*

антифризни течности, съдържащи опасни вещества

16 01 15

антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14

16 01 16

резервоари за втечнени газове

16 01 17

черни метали

16 01 18

цветни метали

16 01 19

Пластмаси

16 01 20

Стъкло

16 01 21*

опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14

16 01 22

компоненти, неупоменати другаде

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 02

отпадъци от електрическо и електронно оборудване

16 02 09*

трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs

16 02 10*

излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09

16 02 11*

излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFС), флуоровъглеводороди (HFC)

16 02 12*

излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест

16 02 13*

излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

16 02 14

излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

16 02 15*

опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване

16 02 16

компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15

16 03

бракувани партиди и неизползвани материали

16 03 03*

неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 03 04

неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03

16 03 05*

органични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 03 06

органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05

16 03 07*

метален живак

16 04

отпадъчни взривни материали

16 04 01*

отпадъчни муниции

16 04 02*

отпадъци от пиротехника

16 04 03*

други отпадъчни взривни материали

16 05

газове в съдове под налягане и отпадъчни химикали

16 05 04*

газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества

16 05 05

газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04

16 05 06*

лабораторни химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химикали

16 05 07*

отпадъчни неорганични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

16 05 08*

отпадъчни органични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

16 05 09

отпадъчни химикали, различни от посочените в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08

16 06

батерии и акумулатори

16 06 01*

оловни акумулаторни батерии

16 06 02*

Ni-Cd батерии

16 06 03*

батерии, съдържащи живак

16 06 04

алкални батерии (с изключение на 16 06 03)

16 06 05

други батерии и акумулатори

16 06 06*

разделно събран електролит от батерии и акумулатори

16 07

отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели (с изключение на 05 и 13)

16 07 08*

отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

16 07 09*

отпадъци, съдържащи други опасни вещества

16 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 08

отработени катализатори

16 08 01

отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

16 08 02*

отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходни метали

16 08 03

отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, които не са упоменати другаде

16 08 04

отработени течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07)

16 08 05*

отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина

16 08 06*

отработени течности, използвани като катализатори

16 08 07*

отработени катализатори, замърсени с опасни вещества

16 09

окисляващи вещества

16 09 01*

перманганати, например калиев перманганат

16 09 02*

хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат

16 09 03*

пероксиди, например водороден пероксид

16 09 04*

окисляващи вещества, неупоменати другаде

16 10

отпадъчни водни разтвори, предназначени за пречистване извън мястото на образуване

16 10 01*

отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества

16 10 02

отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 01

16 10 03*

концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества

16 10 04

концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03

16 11

отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали

16 11 01*

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 02

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01

16 11 03*

други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 04

други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03

16 11 05*

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 06

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05

17

ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА)

17 01

бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия

17 01 01

Бетон

17 01 02

Тухли

17 01 03

керемиди, плочки и керамични изделия

17 01 06*

смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества

17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 02

дървесина, стъкло и пластмаса

17 02 01

Дървесина

17 02 02

Стъкло

17 02 03

Пластмаса

17 02 04*

стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества

17 03

асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти

17 03 01*

асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран

17 03 02

асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01

17 03 03*

каменовъглен катран и катранени продукти

17 04

метали (включително техните сплави)

17 04 01

мед, бронз, месинг

17 04 02

Алуминий

17 04 03

Олово

17 04 04

Цинк

17 04 05

чугун и стомана

17 04 06

Калай

17 04 07

смеси от метали

17 04 09*

метални отпадъци, замърсени с опасни вещества

17 04 10*

кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества

17 04 11

кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

17 05

почва (включително почва, изкопана от замърсени места), камъни и изкопани земни маси

17 05 03*

почва и камъни, съдържащи опасни вещества

17 05 04

почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

17 05 05*

драгажна маса, съдържаща опасни вещества

17 05 06

драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05

17 05 07*

баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества

17 05 08

баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07

17 06

изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали

17 06 01*

изолационни материали, съдържащи азбест

17 06 03*

други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

17 06 04

изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

17 06 05*

строителни материали, съдържащи азбест

17 08

строителни материали на основата на гипс

17 08 01*

строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества

17 08 02

строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01

17 09

други отпадъци от строителство и събаряне

17 09 01*

отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак

17 09 02*

отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, запечатани стъклопакети, съдържащи PCB, кондензатори, съдържащи PCB)

17 09 03*

други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

17 09 04

смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

18

ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННОТО ИЛИ ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНА С ТЯХ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (без кухненски отпадъци и отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от дейности на здравеопазването)

18 01

отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване

18 01 01

остри инструменти (с изключение на 18 01 03)

18 01 02

телесни части и органи, включително контейнери за пренасяне и съхранение на кръв (с изключение на 18 01 03)

18 01 03*

отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции

18 01 04

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна употреба, памперси)

18 01 06*

химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

18 01 07

химикали, различни от упоменатите в 18 01 06

18 01 08*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

18 01 09

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08

18 01 10*

амалгамни отпадъци от зъболечението

18 02

отпадъци от изследване, диагностика, медицински манипулации или профилактика във ветеринарното здравеопазване

18 02 01

остри инструменти (с изключение на 18 02 02)

18 02 02*

отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции

18 02 03

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 02 05*

химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

18 02 06

химикали, различни от посочените в 18 02 05

18 02 07*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

18 02 08

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07

19

ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ИЗВЪН МЯСТОТО ИМ НА ОБРАЗУВАНЕ И ОТ ВОДНОТО СТОПАНСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ И ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

19 01

отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци

19 01 02

черни метали, отделени от дънна пепел

19 01 05*

филтърен кек от пречистване на газове

19 01 06*

отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води

19 01 07*

твърди отпадъци от пречистване на газове

19 01 10*

отработен активен въглен от пречистване на димни газове

19 01 11*

дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 12

дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11

19 01 13*

увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества

19 01 14

увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13

19 01 15*

прах от котли, съдържащ опасни вещества

19 01 16

прах от котли, различен от упоменатия в 19 01 15

19 01 17*

отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества

19 01 18

остатъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17

19 01 19

пясъци от горене в кипящ слой

19 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 02

отпадъци от физикохимично обработване на отпадъци (включително отстраняване на хром, отстраняване на цианови съединения, неутрализация)

19 02 03

предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци

19 02 04*

предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък

19 02 05*

утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества

19 02 06

утайки от физикохимично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05

19 02 07*

масла и концентрати от сепариране

19 02 08*

течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 09*

твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 10

запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09

19 02 11*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 03

стабилизирани/втвърдени отпадъци

19 03 04*

отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани, различни от упоменатите в 19 03 08

19 03 05

стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04

19 03 06*

втвърдени отпадъци, маркирани като опасни

19 03 07

втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06

19 03 08*

частично стабилизиран живак

19 04

встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване

19 04 01

встъклени отпадъци

19 04 02*

увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на димни газове

19 04 03*

невстъклена твърда фаза

19 04 04

отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци

19 05

отпадъци от аеробно третиране на твърди отпадъци

19 05 01

некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци

19 05 02

некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци

19 05 03

нестандартен компост

19 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 06

отпадъци от анаеробно третиране на отпадъци

19 06 03

течности от анаеробно третиране на битови отпадъци

19 06 04

остатъци от анаеробно третиране на битови отпадъци

19 06 05

течности от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци

19 06 06

остатъци от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци

19 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 07

инфилтрат от депа за отпадъци

19 07 02*

инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества

19 07 03

инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02

19 08

отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде

19 08 01

отпадъци от решетки и сита

19 08 02

отпадъци от пясъкоуловители

19 08 05

утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места

19 08 06*

наситени или отработени йоннообменни смоли

19 08 07*

разтвори и утайки от регенериране на йонообменици

19 08 08*

отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали

19 08 09

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини

19 08 10*

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09

19 08 11*

утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 12

утайки от билогично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11

19 08 13*

утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 14

утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13

19 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 09

отпадъци от предварителна подготовка на питейна вода или на вода за промишлени цели

19 09 01

твърди отпадъци от първична филтрация и от решетки и сита

19 09 02

утайки от избистряне на вода

19 09 03

утайки от отстраняване на въглерода

19 09 04

отработен активен въглен

19 09 05

наситени или отработени йоннообменни смоли

19 09 06

разтвори и утайки от регенерация на йонообменици

19 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 10

отпадъци от раздробяване/смилане на отпадъци, съдържащи метали

19 10 01

отпадъци от чугун и стомана

19 10 02

отпадъци от цветни метали

19 10 03*

лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества

19 10 04

лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03

19 10 05*

други фракции, съдържащи опасни вещества

19 10 06

други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05

19 11

отпадъци от регенериране на масла

19 11 01*