навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЗАКОННАТА ЛИХВА ПО ПРОСРОЧЕНИ ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

В сила от 01.01.2015 г.

Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени парични задължения в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни пункта.
(2) Дневният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, определен по ал. 1.
(3) Лихвеният процент по ал. 1 в сила от 1 януари на текущата година e приложим за първото полугодие на съответната година, а лихвеният процент в сила от 1 юли e приложим за второто полугодие.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Постановлението въвежда изисквания на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (OB, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. Постановление № 100 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (ДВ, бр. 42 от 2012 г.) се отменя.

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума