навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

В сила от 27.02.2015 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г., доп. ДВ. бр.80 от 16 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017г., доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г., изм. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.73 от 4 Септември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на:
1. (нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за единно плащане на площ;
2. (нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за преразпределително плащане;
3. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за млади земеделски стопани;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за дребни земеделски стопани;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схеми за обвързано с производството подпомагане;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Специално плащане за култура - памук;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схеми за преходна национална помощ.

Раздел II.
Условия и ред за прилагане на схемите за директни плащания

Чл. 2. Право на зелено директно плащане имат земеделски стопани с право на плащане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), които спазват на допустимите си хектари, доколкото са приложими за тях, селскостопанските практики, благоприятни за климата и за околната среда по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347/608 от 20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1307/2013).

Чл. 3. Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, изчислява дяловете на различните култури във връзка с изпълнение на изискването за диверсификация по чл. 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 въз основа на периода от 15 май до 15 юли на годината на кандидатстване.

Чл. 4. (1) Екологично чувствителни постоянно затревени площи по реда на чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 са всички постоянно затревени площи, намиращи се в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Списъкът на тези защитени зони е обнародван в "Държавен вестник" по реда на чл. 10, ал. 4 ЗБР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Екологично чувствителните постоянно затревени площи са обособена част от слой "Постоянно затревени площи", който се одобрява със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 16д, ал. 2 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.).

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Екологично насочените площи (ЕНП) са земя, оставена под угар, особености на ландшафта, ивици допустими площи по краищата на гори, площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, площи с междинни култури или зелена покривка и площи с азотфиксиращи култури.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Екологично насочените площи се намират в рамките на земеделските парцели с обработваеми земи, с изключение на площите с дървесни култури с кратък цикъл на ротация. Особеностите на ландшафта може да бъдат и прилежащи на парцела (непосредствено допиращи се до него).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Екологично насочените площи трябва да се ползват от земеделските стопани съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Чл. 6. Не се допуска производство на земеделска продукция на площи, оставени под угар, в периода от 1 януари на календарната година на подаване на заявлението за подпомагане до 15 юли на същата година.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)

Чл. 8. Особености на ландшафта са:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) живи плетове, обрасли с дървесна растителност ивици или дървета в редица, които за целите на ЕНП се изчисляват с широчина до 10 м;
2. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) полски горички (дървета в група), които за целите на ЕНП се изчисляват с размер до 0,3 ха;
5. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) синори (полски граници) с широчина между 1 и 20 м, върху които не се произвежда земеделска продукция и които за целите на ЕНП се изчисляват до максимална широчина 20 м.
6. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) Ивици допустими площи по краищата на гори са площи с широчина от 1 до 20 м, върху които не се произвежда земеделска продукция, но може да се извършва паша или коситба, при условие че ивицата допустима площ продължава да бъде различима от съседната земеделска земя.

Чл. 11. (1) Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация са площите, засадени с бързорастящи дървесни видове с определен максимален цикъл на реколтиране, посочени в приложение № 1. Дървесните култури са многогодишни и техните корени или дънери остават в почвата след прибиране на реколтата, като през следващия сезон се появяват нови издънки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) За площите, заети с Черна елша (Alnus glutinosa), Сребролистна липа (Tilia tomentosa), Полски бряст (Ulmus minor), Леска (Corylus avellana), Източен чинар (Platanus orientalis) и/или Черница (Morus spp.), минималната гъстота е 6000 бр./ха.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Върху площите с дървесни култури с кратък цикъл на ротация не е разрешена употребата на минерални торове.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Продукти за растителна защита може да се употребяват върху площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация по отношение на върби и тополи до двегодишна възраст.

Чл. 12. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Площи с междинни култури или зелена покривка са площите, засети със смес от културите в приложение № 2 или подсети с трева или с бобови култури в основната култура.
(2) Междинни култури са смески от житни култури и нежитни култури със слята повърхност, които се отглеждат между две основни култури след прибиране на предшестващата основна култура и преди сеитбата на следващата основна култура.
(3) Не са площи с междинни култури или зелена покривка площите, засети със зимни култури за получаване на реколта или използване за паша.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Междинните култури следва да могат да бъдат проверени като засети или налични в периода от 1 октомври до 1 декември на годината на кандидатстване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април на годината, следваща годината на кандидатстване.

Чл. 13. Площи с азотфиксиращи култури са площите, засети с културите по приложение № 3, и могат да бъдат разположени на цялата територия на страната.

Чл. 14. При изчисляване на ЕНП се прилагат тегловни коефициенти и коефициенти за преобразуване съгласно приложение № 4.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Кандидатите за получаване на подпомагане по схемата за млади земеделски стопани, при кандидатстване за първи път по схемата или при промяна на обстоятелствата, предоставят до 1 декември на годината на подаване на заявлението за кандидатстване един от следните документи за придобити професионални умения и познания:
1. завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или
2. завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или
3. завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или
4. завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или
5. удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Физически лица млади земеделски стопани по смисъла на чл. 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 упражняват ефективен и дългосрочен контрол по смисъла на чл. 49, параграф 1, буква "б" от Делегиран Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (ОВ L 181/1 от 20.06.2014 г.) (Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията) върху юридическо лице по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове:
1. са управители или председатели и/или са повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията, и
2. притежават повече от половината от гласовете в общото събрание на дружеството или кооперацията, или
3. са повече от половината от неограничено отговорните съдружници, които управляват дружеството, или
4. притежават капитала на еднолично търговско дружество.
(3) Юридическото лице по ал. 2 получава плащане за млади земеделски стопани, ако поне едно от физическите лица по смисъла на чл. 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, упражняващи ефективен и дългосрочен контрол върху неговите решения, отговаря на изискванията на ал. 1.

Чл. 16. (1) Право на подпомагане по схемата за дребни земеделски стопани имат земеделските стопани, които през 2015 г. са подали заявление по СЕПП и отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания.
(2) Заявлението за участие в схемата за дребни земеделски стопани се подава до 15 октомври 2015 г.
(3) Кандидатите могат да оттеглят участието си по схемата, като изрично отбележат това при подаване на заявлението за подпомагане за следваща кампания.
(4) В случай че земеделски стопанин прекрати участие в схемата за дребни земеделски стопани, не се допуска повторно включване в нея.
(5) Размерът на годишното плащане по схемата за всеки земеделски стопанин се определя съгласно чл. 63, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС) № 1307/2013 при закръгляне на сумите, които са под 500 евро, на 500 евро.
(6) Кандидатите трябва да поддържат най-малко размера на допустимата площ, определена на база на подаденото заявление за кампания 2015, през целия период на участието си в схемата.

Чл. 17. (1) Право на специално плащане за памук имат земеделските стопани, които са спазили следните правила:
1. памукът е произведен на територията на страната;
2. използваните сортове са вписани в Сортовата листа на Република България за съответната година или в Европейския каталог на полските култури, публикувани на електронната страница на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
3. минималната гъстота на посевите е не по-малко от 8000 бр./дка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Кандидатите за подпомагане по схемата по ал. 1 предоставят:
1. сертификат, издаден при условията и по ред, определен от Закона за посевния и посадъчния материал, за сортовете, вписани в Сортовата листа на Република България, или документ/етикет, издаден от съответната служба на държавата членка, за сортовете, вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз - при подаване на заявлението за подпомагане;
2. сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от културата памук, а когато са производители и преработватели едновременно, могат да предоставят и складови разписки до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), по постоянен адрес на кандидата - физическо лице, или адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец. Документите се подават лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Културата памук трябва да бъде прибрана до 30 ноември в годината на кандидатстване.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Прилагат се следните схеми за обвързано с производството подпомагане:
1. схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
2. схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол;
3. схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 - 9 животни);
4. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
5. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол;
6. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 - 49 животни);
7. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
8. схема за обвързано подпомагане за биволи;
9. схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група);
10. схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде);
11. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група);
12. схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци;
13. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши);
14. схема за обвързано подпомагане за протеинови култури.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
4. имат индивидуални паспорти съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и най-малко на 2000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(5) Помощта по схемата по ал. 1 се изплаща до 250-ото допустимо за подпомагане по схемата животно в стопанството.
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са реализирали минималното количество мляко, определено по ал. 4, и са предоставени доказателства за тази реализация.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на мляко, които са вписани в Главния раздел на родословна книга съгласно Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (OB L 171, 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент относно разплодните животни".
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
5. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
6. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството;
7. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 4000 кг мляко на млечна крава, с изключение на кравите от застрашените от изчезване породи съгласно приложение № 6, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(5) Условията по ал. 2, т. 5 и 6 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са реализирали минималното количество мляко, определено по ал. 4, и са предоставени доказателства за тази реализация.

Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 - 9 животни) имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 (включително) крави с предназначение за производство на мляко и чиито стопанства са в планински район.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя въз основа на броя заявени и допустими за подпомагане животни в стопанството.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си пет и повече месодайни крави и/или юници с предназначение за производство на месо.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави и/или юници най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) В стопанството на земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са регистрирани новородени телета, различни от заявените за подпомагане животни, съответстващи най-малко на 0,4 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(5) Помощта по схемата по ал. 1 се изплаща до 250-ото допустимо за подпомагане по схемата животно в стопанството.
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които е изпълнено условието по ал. 4.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които оглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство на месо, които са вписани в Главния раздел на родословната книга в съответствие с изискванията на Регламента относно разплодните животни.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
5. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
6. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството;
7. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) В стопанството на земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са регистрирани новородени телета, съответстващи най-малко на 0,5 телета на допустимо за подпомагане по схемата животно за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(5) Условията по ал. 2, т. 5 и 6 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които е изпълнено условието по ал. 4.

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 - 49 животни) имат земеделски стопани, чиито стопанства са в планински райони и в тях се отглеждат:
1. от 10 до 49 (включително) овце-майки, или
2. от 10 до 49 (включително) кози-майки, или
3. от 10 до 49 (включително) овце-майки и кози-майки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Заявените за подпомагане по схемата по ал. 1 животни трябва да:
1. са идентифицирани с одобрени от БАБХ:
а) обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация - за животните, родени след 31.12.2009 г.;
б) обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация - за животните, родени преди 31.12.2009 г.;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя въз основа на броя на заявените и допустими за подпомагане животни в стопанството.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. с Решение № 8966 от 02.07.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 10.07.2018 г., нов - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си:
1. 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или
2. 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.
(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с одобрени от БАБХ:
а) обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация - за животните, родени след 31.12.2009 г.;
б) обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация - за животните, родени преди 31.12.2009 г.;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. са с доказан произход;
5. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството;
6. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.
(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да отговарят на следните условия:
1. да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка от млечните породи съгласно приложение № 7, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
2. в стопанството на земеделския стопанин да са регистрирани приплоди от допустимите животни от породи, ползвани за месо, съгласно приложение № 7, съответстващи най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
3. точки 1 и 2 не се прилагат за допустимите животни от автохтонни породи съгласно приложение № 7.
(5) Условията по ал. 2, т. 4 и 5 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са изпълнили условията по ал. 4.

Чл. 24. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за биволи имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече биволи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти за идентифициране съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените биволи най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 400 кг мляко на допустимо животно, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са изпълнили условието по ал. 4.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Земеделските стопани - кандидати по схемите по чл. 18, т. 1 - 8, могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че:
1. извършат замяната на кравите, юниците или биволите в срок до 20 дни и на овцете-майки или козите-майки в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило;
2. заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна на:
а) крави или юници;
б) овце-майки;
в) кози-майки;
г) биволи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Подпомагане по схемите по чл. 18, т. 1 - 8 се изплаща и когато кандидатите са преместили част или всички от заявените за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили по реда на ал. 1, в животновъден обект - пасище, отговарящ на условията по съответната схема, регистриран на името на земеделския стопанин и това е отразено в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.
(3) Замяната на животните по ал. 1 се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 30, т. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 181/48 от 20.06.2014 г.) (Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014).

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Едно животно може да бъде заявено за подпомагане само по една от схемите по чл. 18, т. 1 - 7.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Животните, заявени за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, не са допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) През периода на прилагане на схемите по чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 считано от 2015 г. (включително) се изплаща финансова помощ за допустими животни само по едно направление - млечно или месодайно.
(2) При прилагане на схемата по чл. 18, т. 3 се изплаща финансова помощ за допустими крави с предназначение за производство на мляко.
(3) При промяна на предназначението на животно, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане или породата по схемата по чл. 18, т. 7, то се счита за животно с нередност по схемите.
(4) В случай че при осъществяване на контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП при проверка на крави и биволи ДФЗ - РА, установи несъответствия във връзка със системата за идентификация и регистрация на БАБХ, които се отнасят до грешни данни в регистъра по чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД или паспортите на животните, при две последователни проверки за период от 24 месеца, животните се считат за животни с нередност.

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Реализацията на количествата мляко по чл. 19, 19а, 23 и 24 се осъществява в съответствие с чл. 55б от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, при спазване на реда за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.) и чл. 7, ал. 1, т. 3а от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и се доказва със:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
3. фактури за реализирани доставки - когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави - членки на Европейския съюз;
4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти - когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.), наричана по-нататък "Наредба № 26 от 2010 г.";
5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за реализирани млечни продукти от преработена собствена продукция, когато земеделските стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция IX - Млечни продукти;
6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;
7. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Документите по ал. 1 трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване и се представят в срок от 5 до 31 октомври на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ - РА по постоянен адрес на кандидата - физическо лице, или адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец. Документите се подават лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
(4) При превръщане на млякото от обемни в тегловни единици и при определяне на млечния еквивалент за млечни продукти се прилага методиката съгласно приложение № 8.
(5) Кандидатите по схемите по чл. 19, 19а, 23 и 24 удостоверяват реализираните количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, като представят декларация и опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - РА. В декларацията кандидатите отбелязват по коя схема за подпомагане е представен всеки документ по ал. 1.
(6) Документите по ал. 1 могат да бъдат предоставени от ДФЗ - РА за проверка от Националната агенция за приходите.
(7) Държавен фонд "Земеделие" - РА, установява приплодите от животните по чл. 20, 21 и 23 чрез проверка в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Земеделските стопани, които кандидатстват едновременно по схемите по чл. 20 и 21, представят декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - РА. В декларацията кандидатите отбелязват броя на приплодите по съответната схема. Декларациите се подават в периода от 5 до 31 октомври в годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ - РА.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед размера на плащането за едно допустимо животно по схемите по чл. 18, т. 1 - 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя размера на плащането по схемите по чл. 18, т. 2, 5 и 8, като прилага модулиран размер на подпомагането: за първите 250 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 250-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя размера на плащането по схемата по чл. 18, т. 7, като прилага модулиран размер на подпомагането: за първите 300 (включително) допустими животни и за над 300-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,25:1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на ДФЗ - РА.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове имат земеделските стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи с плодове от следните видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини.
(2) Заявените площи от кандидатите по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. са заети с културите по ал. 1 и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
3. през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара добив от заявените за подпомагане култури съгласно приложение № 5.
(3) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото земеделските стопани са реализирали количество плодове по ал. 2, т. 3 и са представили доказателства за това.
(4) Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за сливи и десертно грозде имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи със сливи и/или десертно грозде.
(2) Заявените площи от кандидатите по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. са заети с културите по ал. 1 и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
3. през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара добив от заявените за подпомагане култури съгласно приложение № 5.
(3) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото земеделските стопани са реализирали количество плодове по ал. 2, т. 3 и са представили доказателства за това.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, лук - кромид зрял, патладжан, моркови, чесън (зрял), картофи, и/или със зеленчуци - оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици.
(2) Заявените площи от кандидатите по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. са заети с културите по ал. 1 и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. през годината на заявяване на тях се отглеждат зеленчуци - полско производство;
3. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
4. през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара добив от заявените за подпомагане култури съгласно приложение № 5.
(3) На подпомагане по схемата по ал. 1 подлежат площите със зеленчуци - полско производство.
(4) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 2, т. 4 и са представени доказателства за това.
(5) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за главесто зеле, дини и пъпеши имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи от главесто зеле, дини и/или пъпеши - полско производство.
(2) Заявените площи от кандидатите по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. са заети с изброените култури и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. през годината на заявяване на тях се отглеждат зеле, дини и/или пъпеши - полско производство;
3. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
4. през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара добив от заявените за подпомагане култури съгласно приложение № 5.
(3) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 2, т. 4 и са представени доказателства за това.
(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането е 1,5:1.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство, имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер и краставици - оранжерийно производство, и/или със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, лук - кромид зрял, патладжан, моркови, чесън (зрял), картофи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, получават подпомагане, когато през годината на заявяване от заявените площи е получен и реализиран на пазара минимален добив съгласно приложение № 5 поне за една от заявените за подпомагане култури - оранжерийно производство. Кандидатите по схемата по ал. 1 с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от минималните добиви, определени в приложение № 5.
(3) Заявените площи по схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. са заети с културите по ал. 1 и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. през годината на заявяване на тях се отглеждат домати, пипер и/или краставици - оранжерийно производство;
3. отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(4) На подпомагане по схемата по ал. 1 подлежат площите със зеленчуци - оранжерийно производство.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане хектари, от които земеделските стопани са реализирали среден добив от домати, пипер и/или краставици - оранжерийно производство, съгласно приложение № 5 и са представили доказателства за този реализиран среден добив. Кандидатите по схемата по ал. 1 с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват средни добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от средните добиви, определени в приложение № 5.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Кандидатите по схемите по чл. 29, 29а, 30, 30а и 31 удостоверяват добиви от заявените площи за заявената култура, като представят декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Документите, които доказват реализацията на продукцията, по ал. 1 са:
1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Кандидатите по ал. 2, т. 1 с обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, в частта "Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци" - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Документите по ал. 1 могат да бъдат предоставени от Държавен фонд "Земеделие" за проверка от Националната агенция по приходите (НАП).
(5) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Кандидатите по схемите по чл. 29, 29а, 30, 30а и 31 с площи със сертифицирано биологично производство и площите в преход към биологично земеделие удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер 50 % от минималните добиви, определени в приложение № 5.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) В периода от 1 до 31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявлението, кандидатите за подпомагане представят документите по ал. 1 лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане".
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Документите по ал. 1 се представят в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по:
1. постоянен адрес на кандидата - физическо лице;
2. адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец.
(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Документите по ал. 1 следва да бъдат издадени в периода от 1 февруари на годината на кандидатстване до 31 януари на следващата календарна година.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Когато след извършена оторизация на плащания по схемите Държавен фонд "Земеделие" установи недължимо платени и надплатени суми, предприема необходимите действия за събирането им съгласно чл. 27 ЗПЗП.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури имат производители на територията на цялата страна, които отглеждат минимум 0,5 ха допустими площи (заедно или поотделно) от следните протеинови култури: фасул (зърно), леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен) и зелен грах, фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан и/или смески от тях, когато:
1. земеделските площи с протеинови култури по ал. 1 са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. площите отговарят на условията за подпомагане по смисъла на член 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(2) Помощта по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури се определя на хектар отглеждана култура.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед размера на подпомагането на хектар по схемите по чл. 18, т. 9 - 14.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Заповедите по ал. 1 се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд "Земеделие".

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" - РА, не извършва плащане на земеделски стопани, за които при проверки се установи, че са нарушили чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (OB L 347 от 20 декември 2013 г.).

Раздел III.
Специални изисквания по схемите за преходна национална помощ


Чл. 35. Прилагат се следните схеми за преходна национална помощ:
1. Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар;
2. Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството;
3. Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството;
4. Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.

Чл. 36. (1) Допустими за подпомагане с преходна национална помощ за земеделска земя на хектар са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими и заявени за подпомагане по СЕПП, с изключение на постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади) и площите:
1. с винени сортове лозя;
2. с тютюн.
(2) Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най-малко:
1. 0,5 ха трайни насаждения, или
2. 1 ха за всички останали земеделски площи.

Чл. 37. (1) Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007 - 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
(2) Допустими за участие в схемата за преходна национална помощ за тютюн са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и са запознати, че това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта:
1. са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или в база данни за производителите на тютюн, и/или
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) са собственици на селскостопанско животно, животновъден обект с поне едно животно и/или пчелно семейство, регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, и/или
3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) са регистрирали правно основание по чл. 41, ал. 1 ЗПЗП за най-малко 0,1 ха.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1 - 3 класа) тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи през референтния период по ал. 1 съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд "Тютюн". Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи за годините, през които е отглеждал тютюн.
(4) При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват участие в схемата, без да посочват количеството тютюн, подлежащо на подпомагане, и декларират, че продължават да упражняват земеделска дейност по смисъла на ЗПЗП.
(5) Наследниците на починали земеделски стопани по ал. 1 имат право на помощта, определена съгласно ал. 2, когато един или повече от тях продължават да извършват земеделска дейност. Те упълномощават с нотариално заверено изрично пълномощно един от тях, който извършва земеделска дейност, да подаде заявление за подпомагане, към което се прилага удостоверение за наследници.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, и продължават да извършват земеделска дейност.
(2) Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70 % от референтния брой животни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) Помощта по схемата за преходна национална помощ за говеда се определя въз основа на броя на говедата и/или биволите в животновъдните обекти на земеделския стопанин, регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ към 28 февруари 2009 г.
(4) Наследниците на починали земеделски стопани по ал. 1 имат право на помощта, определена съгласно ал. 2. Те упълномощават с нотариално заверено изрично пълномощно един от тях да подаде заявление за подпомагане, към което се прилага удостоверение за наследници.

Чл. 39. (1) Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, имат земеделските стопани, които:
1. отглеждат в стопанствата си:
а) 50 или повече овце-майки, или
б) 50 или повече кози-майки, или
в) 50 или повече овце-майки и/или кози-майки;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) животните по т. 1 са идентифицирани с одобрени от БАБХ:
а) обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация - за животните, родени след 31.12.2009 г.;
б) обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация - за животните, родени преди 31.12.2009 г.;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) животните по т. 1 са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
4. продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(2) Помощта по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, се определя въз основа на заявените за подпомагане овце-майки и кози-майки, които реално се отглеждат в стопанството.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Лицата, които кандидатстват по схемата по ал. 1, могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че:
1. извършат замяната на овцете-майки или козите-майки в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило;
2. заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна.


Чл. 40. Държавен фонд "Земеделие" предоставя информация на НАП за извършените плащания на земеделски стопани с източник на финансиране от държавния бюджет.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед размера на плащането:
1. на хектар за допустимите за подпомагане хектари;
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) на килограм тютюн съгласно чл. 37, ал. 3;
3. за едно допустимо за подпомагане животно по чл. 38 и 39.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на Държавен фонд "Земеделие".

Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2015 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, създава и поддържа електронна система, в която контролиращите лица въвеждат данни за извършените през текущата година проверки за площи за биологично земеделие и площите в преход към биологично земеделие.
(2) Данните по ал. 1 се въвеждат в електронната система в срок до 30 октомври на годината, за която се отнасят.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) (1) Проверките за изкуствено създаване на условия по чл. 43а, ал. 4, чл. 43б, ал. 2 и чл. 43в, ал. 3 ЗПЗП са документални и могат да се извършват по един или няколко от следните начини:
1. проверка на управлението и собствеността на юридическото лице - кандидат за подпомагане;
2. проверка за наличие на лица, пълномощници на повече от един кандидат през кампанията, в която лицата кандидатстват за подпомагане;
3. проверка по отношение на физическото лице - кандидат за директни плащания, като физическо лице - земеделски производител или като собственик в юридическо лице, е собственик на повече от 50 на сто от капитала на друго юридическо лице, без да е управител/пълномощник на съответното юридическо лице;
4. географска проверка на площите на всички кандидати, които през предходната година на годината на кандидатстване са декларирали над 30 ха по СЕПП, а за кампанията, в която лицата кандидатстват, са заявили под 30 ха или значително по-малко от площта, заявена през предходната година, или не са подали заявление;
5. географска проверка на площите на всички кандидати, които през предходната година на годината на кандидатстване са получили над 150 000 евро, а за кампанията, в която лицата кандидатстват, директните им плащания не подлежат на намаление по чл. 43а, ал. 1 ЗПЗП.
(2) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - РА, може да разпореди извършване на проверки за изкуствено създаване на условия въз основа на лични и географски данни извън посочените в ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Овца-майка" е всяко женско животно от рода на овцете, родило поне веднъж, или на възраст най-малко една година.
2. "Коза-майка" е всяко женско животно от рода на козите, родило поне веднъж, или на възраст най-малко една година.
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "Месодайни крави" са крави на възраст над 24 месеца, които в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ са вписани с предназначение за производство на месо.
4. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "Юници" са женски говеда на възраст над 8 месеца, които още не са се отелвали, които в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ са вписани с предназначение за производство на месо.
4а. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "Биволи по схемата за обвързано подпомагане за биволи" са женски животни на 18 месеца и повече.
5. "Говеда" са биците, воловете, кравите, юниците и телетата.
6. "Биволи" са биволските бици (мъжките биволи), биволиците, малакините и малачетата.
7. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "Млечни крави" са кравите на възраст над 24 месеца, които в системата за идентификация и регистрация на животните към БАБХ са вписани с предназначение за производство на мляко.
8. "Стопанството" включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на ЗВД.
9. "Удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство" означава удостоверение за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация по професии и специалности от професионално направление с код 621 "Растениевъдство и животновъдство" или с код 3451203 "Земеделско стопанство" или професионално направление с код 640 "Ветеринарна медицина". Удостоверението за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство трябва да бъде издадено от висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование с актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления "Растениевъдство", "Растителна защита", "Животновъдство", "Ветеринарна медицина". Удостоверението за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация трябва да бъде издадено от някоя от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение, които следва да имат право да обучават по специалността, по която е издадено удостоверението, а за центровете за професионално обучение (ЦПО) се изисква и да бъдат вписани в Регистъра на лицензираните ЦПО към Националната агенция за професионално образование и обучение.
10. "Контролиращо лице" е лице съгласно т. 6, § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (ДВ, бр. 16 от 2013 г.).
11. (нова - ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) "Географска проверка" е съпоставка на цифрови географски данни чрез специализиран в областта на Географските информационни системи софтуерен продукт. Резултатът от извършената географска проверка е цифрови географски данни и/или буквено-цифрова информация в табличен вид, които показват териториална съпоставимост между два и повече обекта от масиви с цифрова географска информация.
12. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "Планински райони" са землищата на населените места съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
13. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "Стопанство в планински район" е стопанство, в което всички регистрирани животновъдни обекти по реда на ЗВД на името на един земеделски стопанин, са разположени в планински райони.
14. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) "С доказан произход" по схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки са животни, посочени от развъдните организации или от ИАСРЖ в случаите по чл. 3б, ал. 1, т. 7 от Закона за животновъдството като вписани в Родословната книга.
15. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
16. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)
17. (нова - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 38а, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.04.2015 Г.)

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2016 Г.)

§ 17. За кампания за директни плащания 2015 се прилага досегашният ред.

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

§ 3. Параграф 1 относно допълнението в чл. 37, ал. 3, изречения първо и второ на думите "както и диференцирано за различните количества в сортовите групи" и § 2 относно замяната в чл. 41, ал. 1, т. 2 на думите "по сортови групи" със "съгласно чл. 37, ал. 3" се прилагат и за заявленията за подпомагане, подадени през 2015 г.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 02.09.2016 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2017 Г.)

§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 26.09.2017 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г., ДОП. - ДВ, БР. 42 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 22.05.2018 Г.)

§ 15. (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.) Неприключените производства по заявленията за кампания 2017 се довършват по досегашния ред с изключение на производствата по чл. 31.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 22.05.2018 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ


Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1

Списък на дървесни култури с кратък цикъл на ротация

1. Тополи (Populus ssp.)
• Черна топола (Populus nigra)
• Бяла топола (Populus alba)
• Трепетлика (Populus tremula)
Максимален цикъл на реколтиране - 6 години.
2. Върби (Salix spp.)
• Бяла върба (S. alba)
• Тритичинкова върба (S. triandra)
• Трошлива върба (S. fragilis)
• Ракита (S. purpurea)
• Ива (S. caprea)
Максимален цикъл на реколтиране - 6 години.
3. Черна елша (Alnus glutinosa)
Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.
4. Сребролистна липа (Tilia tomentosa)
Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.
5. Полски бряст (Ulmus minor)
Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.
6. Леска (Corylus avellana)
Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.
7. Източен чинар (Platanus orientalis)
Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.
8. Черница (Morus spp.)
Максимален цикъл на реколтиране - 20 години.Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1

Списък на смески с междинни култури

 

Група

Житни култури

Група

Нежитни култури

ръж

грах

тритикале

фий

ечемик

звездан

пшеница

еспарзета

овес

леща

лимец

фасул

просо

нахут

сорго

бакла

метла

лупина

 

бурчак

 

соя

 

синап

 

репко

 

фуражна ряпа

 

рапицаПриложение № 3 към чл. 13

Списък на азотфиксиращи култури

1. Люцерна (алфалфа) - Medicago sativa
2. Боб (обикновен фасул, фасул полски, неувивен фасул, нисък фасул, пешак) - Phaseolus spp.
3. Боб (апсержов боб, вигна) - Vigna spp.
4. Нахут - Cicer spp.
5. Детелина - Trifolium spp.
6. Бакла - Vicia faba
7. Леща - Lens culinaris
8. Лупина - Lupinus spp.
9. Грах - Pisum spp.
10. Фий - Vicia spp. (освен Vicia faba)
11. Еспарзета - Onobrychis spp.
12. Звездан - Lotus corniculatus L
13. Соя - Glycine max
14. Бурчак - Vicia Ervilia
15. Фъстъци - Arachis Hypogaea.Приложение № 4 към чл. 14

(Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.)

 

Коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти за ЕНП

Характеристики

Коефициент за преобразуване

Тегловен коефициент

ЕНП

Угари (за 1 кв. м)

-

1

1 кв. м

Жив плет/обрасла с дървесна растителност ивица (за 1 м)/редици от дървета (за 1 м)

5

2

10 кв. м

Полски горички (дървета в група) (за 1 кв. м)

-

1,5

1,5 кв. м

Синори (полски граници) (за 1 м)

6

1,5

9 кв. м

Ивици допустими площи на границата между обработваеми земи и гори без производство (за 1 м)

6

1,5

9 кв. м

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (за 1 кв. м)

-

0,5

0,5 кв. м

Площи с междинни култури или зелено покритие (за 1 кв. м)

-

0,3

0,3 кв. м

Площи с азотфиксиращи култури (за 1 кв. м)

-

1

1 кв.мПриложение № 5 към чл. 29, 29а, 30, 30а, 31 и 32

(Предишно Приложение № 5 към чл. 29, 30, 31 и 32, изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)


Култури

Добив, кг/ха

 

Зеленчукови култури - полско производство:

 

 

Домати

19 000

 

Пипер

13 400

 

Краставици

20 750

 

Корнишони

19 000

 

Главесто зеле

17 460

 

Лук - кромид зрял

12 450

 

Патладжан

18 980

 

Морков

12 430

 

Чесън (зрял)

3 510

 

Картофи

19 900

 

Дини

24 870

 

Пъпеши

 8 450

 

 

Овощни култури и десертно грозде (плодове):

Добив, кг/ха

 

Ябълки

12 830

 

Ягоди

4 980

 

Круши

7 600

 

Кайсии и зарзали

4 970

 

Праскови и нектарини

7 500

 

Сливи

7 800

 

Череши

4 700

 

Вишни

4 200

 

Малини

3 300

 

Десертно грозде

4 500

 

 

Оранжерийно производство - зеленчуци:

Минимален добив, кг/ха

Среден добив, кг/ха

Домати в оранжерии

72 000

224 000

Пипер в оранжерии

45 000

85 000

Краставици в оранжерии

81 000

320 000Приложение № 6 към чл. 19а, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)

Списък на застрашените от изчезване породи говеда под селекционен контрол
1. Българско сиво говедо;
2. Искърско говедо;
3. Родопско късорого говедо;
4. Българско родопско говедо;
5. Българско червено говедо;
6. Българско кафяво говедо;
7. Българско сименталско говедо.


Приложение № 7 към чл. 23, ал. 4, т. 1, 2 и 3

(Ново - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.)

Списък на автохтонните породи овце и кози под селекционен контрол
1. Каракачанска овца;
2. Копривщенска овца;
3. Сакарска овца;
4. Котленска овца;
5. Местна старозагорска овца;
6. Местна карнобатска овца;
7. Тетевенска овца;
8. Западностаропланинска овца;
9. Брезнишка овца;
10. Софийска (Елинпелинска) овца;
11. Средностаропланинска овца;
12. Среднородопска овца;
13. Медночервена шуменска овца;
14. Дъбенска овца;
15. Реплянска овца;
16. Бяла маришка овца;
17. Вакла маришка овца;
18. Калоферска дългокосместа коза;
19. Местна дългокосместа коза (Малашевски тип);
20. Българска виторога дългокосместа коза;
21. Местна дългокосместа коза.

Списък на млечните породи овце и кози под селекционен контрол

1. Синтетична популация Българска млечна;
2. Плевенска черноглава овца;
3. Лакон;
4. Асаф;
5. Аваси;
6. Хиос;
7. Българска бяла млечна коза;
8. Англонубийска коза;
9. Тогенбургска коза;
10. Саанска коза;
11. Алпийска коза.

Списък на породите овце и кози, ползвани за месо, под селекционен контрол

1. Ил дьо Франс;
2. Мутон шароле;
3. Старопланински Цигай;
4. Родопски Цигай;
5. Кавказка тънкорунна;
6. Асканийска тънкорунна;
7. Североизточна българска тънкорунна;
8. Тракийска тънкорунна;
9. Карнобатска тънкорунна;
10. Романовска;
11. Боер.


Приложение № 8 към чл. 27а, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.)

МЕТОДИКА

за превръщане на сурово мляко от обемни в тегловни единици и на млечните продукти от мляко в млечен еквивалент

 

І. 1. 1 литър сурово краве, козе и биволско мляко = 1,03 кг.

2. 1 литър сурово овче мляко = 1,035 кг.

ІІ. Необходимо количество сурово мляко в килограми за получаване на 1 килограм готов млечен продукт.

1. краве и козе мляко:

а) за 1 кг масло

= 22,5 кг мляко;

б) за 1 кг сметана

= 7,90 кг мляко;

в) за 1 кг сирене твърдо (кашкавал)

= 10,3 кг мляко;

г) за 1 кг сирене (бяло саламурено)       

= 6,8 кг мляко;

д) за 1 кг кисело мляко

= 1,04 кг мляко;

е) за 1 кг млечна извара

= 5,55 кг мляко;

ж) пастьоризирано мляко

з) за 1 кг други сирена

= 1,02 кг мляко;

= 12 кг мляко.

2. овче мляко:

 

а) за 1 кг сирене твърдо (кашкавал)

= 7 кг мляко;

б) за 1 кг сирене (бяло саламурено)      

= 4,8 кг мляко;

в) за 1 кг кисело мляко

= 1,06 кг мляко;

г) пастьоризирано мляко

д) за 1 кг други сирена

= 1,04 кг мляко;

= 12 кг мляко.

3. биволско мляко:

 

а) за 1 кг сирене твърдо (кашкавал)      

= 10,1 кг мляко;

б) за 1 кг сирене (бяло саламурено)      

= 6,6 кг мляко;

в) за 1 кг кисело мляко

= 1,04 кг мляко;

г) пастьоризирано мляко

д) за 1 кг други сирена

= 1,02 кг мляко;

= 12 кг мляко.
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума