навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 АПРИЛ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И РЕДА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

В сила от 14.04.2015 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015г., доп. ДВ. бр.26 от 28 Март 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията за регистрация на животновъдни обекти (пчелини), в които се отглеждат пчелни семейства;
2. редът и начинът за идентификация на кошерите и пчелните семейства;
3. задълженията на ветеринарномедицинските органи, физическите и юридическите лица при извършване на дейностите по т. 1 и 2.

Чл. 2. (1) Регистрацията на животновъдните обекти, в които се отглеждат пчели, се извършва от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), а идентификацията на кошерите с пчелните семейства - от собствениците и ползвателите на пчелините.
(2) Регистрацията на животновъдните обекти (пчелините) се извършва по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Раздел II.
Условия за регистрация на животновъдни обекти, в които се отглеждат пчели


Чл. 3. Регистрацията на животновъдните обекти за отглеждане на пчели и идентификацията на кошерите с пчелните семейства в тях имат за цел:
1. гарантиране на здравословното състояние на пчелните семейства, ограничаване разпространението на заразни заболявания по пчелите и успешно провеждане на държавната профилактична програма;
2. гарантиране на качеството и безвредността на пчелните продукти.

Чл. 4. (1) Регистрационният номер на животновъдния обект за отглеждане на пчели се състои от осем позиции и се образува от пощенския код на населеното място в землището, на което се намира обектът, и поредния му номер съгласно регистрацията в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Когато няколко населени места са с един и същ пощенски код, към него се добавя и главна буква от българската азбука, съответстваща на буквата, с която започва наименованието на съответното населено място.
(2) Регистрационният номер на животновъдния обект за отглеждане на пчели се дава еднократно и остава постоянен независимо от промяната на броя на кошерите, пчелните семейства или промяната на собственика.

Чл. 5. (1) Регистрационният номер на животновъдния обект за отглеждане на пчели, както и броят на пчелните семейства се записват във:
1. ветеринарномедицинския дневник на пчелина;
2. регистъра на ОДБХ;
3. интегрираната информационна система на БАБХ - ВетИс.
(2) Документите по ал. 1 съдържат:
1. регистрационен номер на животновъдния обект за отглеждане на пчели;
2. име и адрес на собственика или ползвателя на животновъдния обект;
3. населеното място, в землището на което се намира обектът;
4. броя на отглежданите пчелни семейства;
5. имената на регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ обекта.
(3) При промяна на обстоятелства по ал. 2, т. 2 и 4 собственикът писмено информира директора на ОДБХ и регистрирания ветеринарен лекар, който обслужва обекта.
(4) Информацията за промяна на обстоятелство по ал. 2, т. 2 се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната, а при промяна на обстоятелства по ал. 2, т. 4 - до 30-и април и до 30-и октомври всяка година.
(5) При промяна на обстоятелство по ал. 2, т. 3 регистрацията се заличава и животновъдният обект за отглеждане на пчели се регистрира отново по общия ред.

Чл. 6. При подвижно пчеларство разрешение за настаняване или преместване на временен пчелин се издава по реда на чл. 14 от Закона за пчеларството.

Раздел III.
Идентификация на кошерите и на пчелните семейства


Чл. 7. (1) Всеки кошер в животновъдния обект се маркира от собственика.
(2) Маркировката на кошерите по ал. 1 се извършва, като от лявата страна на предната част на капака се обозначава регистрационният номер на животновъдния обект.
(3) Пчелните семейства се идентифицират от собственика или ползвателя на животновъдния обект, като от дясната страна на предната част на капака на кошера се обозначава поредният номер на кошера. Когато в кошера се отглежда повече от едно пчелно семейство, след номера на кошера се добавя тире и цифра, съответстваща на броя на пчелните семейства, отглеждани в него.
(4) Номерата по ал. 2 и 3 се обозначават ясно и четливо чрез:
1. изписване с боя;
2. обгаряне;
3. трайно закрепване на ламиниран стикер или табелка, върху която е изписан номерът.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2017 г., в сила от 28.03.2017 г.) (1) Средството за официална идентификация на пчелните семейства, чиито собственици или ползватели участват за подпомагане по мерки "Агроекология и климат", "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. е индивидуална идентификационна табела.
(2) Средството за официална идентификация на пчелните семейства е:
1. изработено от гъвкав, пластичен материал;
2. защитено от фалшифициране, лесно да се разчита през целия живот на пчелното семейство и надписът му да не може се заличава;
3. направено така, че след поставяне на капака на кошера да остава на мястото на поставяне.
(3) Средството за официална идентификация на пчелните семейства отговаря на следните специфични изисквания:
1. да бъде с жълт цвят;
2. има правоъгълна форма - височина 45 - 60 мм и дължина 65 - 90 мм;
3. структурата на номера се състои от: абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), номер "100 XXX XXXXХ XXXX", като първите три цифри на табелата показват кода на страната (100), следващите три показват кода на производителя и/или търговеца на табелата, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация на пчелното семейство, като последните четири цифри са с по-голям размер;
4. надписите са в черен цвят, разположени са на три реда съгласно образеца в приложението и съдържат:
а) абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), като символите са с минимална височина 5 мм;
б) баркод с номера на индивидуалната идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство с минимална височина 8 мм;
в) номера на индивидуална идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство, като първите 11 символа са с височина 5 мм, а последните 4 - с височина 10 мм.
(4) Допустимо е идентифициране на пчелни семейства с табела с вграден електронен транспондер, отговарящ на ISO стандарти 11784 и 11785, които са:
1. само четими пасивни транспондери (електронни устройства), използващи HDX или FDX-B технология, в съответствие с ISO стандарти 11784 и 11785;
2. четими от четящите устройства, отговарящи на ISO стандарт 11785, и четящи HDX или FDX-B транспондери (електронни устройства), като разстоянието за четене на портативни четящи устройства трябва да бъде минимум 12 см.
(5) При използване на табела с вграден електронен транспондер тя трябва да отговаря на изискванията по ал. 3, т. 2 - 4, като цветът е оранжев, а номерът на електронния транспондер съответства на баркода и изписания номер.
(6) Средството за официална идентификация на пчелното семейство е негодно за използване:
1. при производствен дефект;
2. ако вече е използвано.
(7) Средството за официална идентификация на пчелните семейства е невалидно:
1. при пълна или частична невъзможност да се разчита надписът (баркодът или номерът);
2. когато пчелното семейство е умряло/принудително унищожено;
3. при повреждане по време на поставянето;
4. при повреждане по време на употреба;
5. при опит за манипулация (опит за промяна на производствената форма и номер).
(8) Средствата за официална идентификация се отразяват като невалидни от собственика на животновъдния обект (пчелина) в тридневен срок от датата на събитието, за което се съставя протокол от собственика на пчелното семейство по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.
(9) Средствата за официална идентификация на пчелните семейства, отразени за невалидни по реда на ал. 8, и съпровождащият ги протокол се предават на регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект, в срок не по-късно от един месец считано от датата на събитието, за което се съставя приемно-предавателен протокол.
(10) Невалидните средства за официална идентификация на пчелните семейства се унищожават съгласно Закона за управление на отпадъците с изключение на средствата за официална идентификация по ал. 7, т. 2, които се унищожават заедно с пчелното семейство и за тях не се прилага редът по ал. 8 и 9.

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2017 г., в сила от 28.03.2017 г.) (1) Пчелните семейства се идентифицират от собственика на животновъдния обект, като:
1. от дясната страна на предната част на капака на кошера се поставя индивидуална идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство;
2. индивидуалната идентификационна табела се закрепва трайно, така че да остане на мястото на поставяне.
(2) Когато индивидуална идентификационна табела е невалидна поради пълна или частична невъзможност да се разчита надписът, номерът или баркодът съгласно чл. 7а, ал. 7, т. 1, пчелното семейство се идентифицира с нова индивидуална идентификационна табела. Връзката между двата номера на индивидуалните идентификационни табели се отразява в дневника на пчелина и в Информационната система на БАБХ - ВетИС.
(3) Индивидуалната идентификационна табела съпровожда пчелното семейство при преместване в друг кошер от пчелина, като се отстранява от стария и се поставя на новия кошер. Когато пчелното семейство се търгува с кошера, индивидуалната идентификационна табела не се отстранява.
(4) При принудително убиване на пчелно семейство по чл. 8, ал. 1 индивидуалната идентификационна табела се унищожава заедно с унищожаването на пчелното семейство.
(5) Индивидуалната идентификационна табела не може да се използва повторно за официална идентификация на друго пчелно семейство.
(6) Данните от извършената официална идентификация и движението на пчелното семейство се отразяват в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните - ВетИС.

Раздел IV.
Мерки при констатиране на заболявания


Чл. 8. (1) При констатиране на заболяване, включено в Списъка по чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, изискващо принудително убиване на всички или част от пчелните семейства в пчелина и унищожаване на всички кошери в обекта, официалният ветеринарен лекар предприема действия за отразяване на настъпилите промени в документите и регистрите, посочени в чл. 5, ал. 1.
(2) При констатиране на заболяване, включено в Списъка по чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, при което не се изисква принудително убиване на едно или повече пчелни семейства в пчелина и унищожаване на кошерите, се извършват лечебно-профилактични мероприятия до неговото оздравяване.
(3) При констатиране на заболяване, което не е включено в Списъка по чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, се извършват лечебно-профилактични мероприятия на всички пчелни семейства в пчелина.
(4) При смърт на пчелно семейство по причини, различни от заболявания, кошерът може да се засели отново след извършване на механично почистване и дезинфекция и отразяването им в дневника на пчелина.

Чл. 9. Собствениците и ползвателите на пчелини:
1. съхраняват ветеринарномедицинския дневник за срок 3 години от прекратяване на дейността;
2. предоставят на контролните органи дневника по т. 1 за проверка.

Чл. 10. Областната дирекция по безопасност на храните съхранява информацията, свързана с регистрацията на пчелините, придвижването на пчелните семейства и реализацията на продукцията от пчеларството.

Чл. 11. В Централното управление на БАБХ се събира, обработва и съхранява информация за регистрацията на пчелините и идентификацията на кошерите и пчелните семейства. Регистърът се публикува на електронната страницата на БАБХ на основание чл. 7, ал. 3, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Раздел V.
Контрол


Чл. 12. Българската агенция по безопасност на храните контролира спазването на изискванията по тази наредба съгласно чл. 130 и 131 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание на чл. 51, ал. 9 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§ 2. Наредбата отменя Наредба № 27 от 2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 70 от 2002 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И РЕДА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.03.2017 Г.)

§ 3. Пчелните семейства на собствениците или ползвателите, участващи по мерки "Агроекология и климат", "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., трябва да бъдат идентифицирани по реда на чл. 7а към момента на кандидатстване.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 7а, ал. 3, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2017 г., в сила от 28.03.2017 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума