навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 1996 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ДВ, БР. 6 ОТ 1997 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.39 от 29 Май 2015г.


§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
"(1) Условията за участие във форми за повишаване на квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се договарят между педагогическите кадри и техните работодатели по реда на чл. 234 от Кодекса на труда и в съответствие с чл. 130 и 131 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 68 от 1999 г.)."

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата "професионално" се заменя с думата "кариерно".
2. Създава се т. 3:
"3. да обнови и обогати професионалната компетентност на педагогическите кадри за ефективно изпълнение на възложената работа, включително за усвояването на нови методи и техники на обучение, на подкрепа и консултиране на децата и на учениците."

§ 3. В чл. 7 думите "специализираните институти за повишаване на квалификацията на учителите" се заменят с "департаментите в структурата им, които присъждат професионално-квалификационни степени".

§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата "инструктивен" се заменя с думата "въвеждащ";
б) създава се т. 8:
"8. майсторски клас и др."
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) След успешно завършване на обучението за повишаване на квалификацията във формите, провеждани от департаментите и висшите училища по чл. 7, педагогическите кадри получават:
1. удостоверение за допълнително обучение или специализация - за обученията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 8;
2. свидетелство за професионално-педагогическа специализация - за обучението по ал. 1, т. 4."

§ 5. В чл. 10 се създава т. 5:
"5. прилагат нови методи на обучение, подходи за организация на обучението и управление на образованието, включително за управление на групата в детската градина и на класа в училище."

§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
"1. институционално, което се отнася за квалификационните дейности в училището, детската градина или обслужващото звено;".
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата "училищно" се заменя с "институционално";
б) в т. 2 думите "и домовете за професионално-творческо развитие на учителите" се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Регионалните инспекторати по образованието разработват годишни планове за квалификация на педагогическите кадри на регионално равнище, част от плана по чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието (ДВ, бр. 61 от 2003 г.), като организират и координират изпълнението им."

§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "училищно" се заменя с "институционално".
2. В ал. 2 думата "работа" се заменя с думите "квалификационни дейности".
3. Създава се нова ал. 3:
"(3) Детските градини, училищата и обслужващите звена разработват план за квалификационната дейност като част от годишния им план в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за развитие на институцията и с установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като думата "училищно" се заменя с "институционално".
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като думите "специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите" се заменят с думите "департаментите по чл. 7".
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Департаментите, които присъждат професионално-квалификационни степени, разработват годишни планове за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри."
2. Алинея 2 се отменя.

§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "специализираните институти за повишаване на квалификацията на учителите: ЦИУУ - София, ИПКУ - Варна, и ИПКУ - Стара Загора" се заменят с "Департамента за информация и усъвършенстване на учители, София (ДИУУ - София), Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование, Варна (ДИКПО - Варна), и Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите, Стара Загора (ДИПКУ - Стара Загора)".
2. В ал. 2 думата "институтите" се заменя с "департаментите".

§ 10. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. заявление по образец до директора на съответния департамент (приложение № 6);".
2. В т. 2 думата "диплом" се заменя с "диплома".
3. В т. 5:
а) в буква "а" думите "експерт в" се заменят с "началника на";
б) в буква "б" думите "и експерт в РИ на МОНТ" се заличават;
в) в буква "в" думите "и експерт в МОНТ" се заличават;
г) в буква "г" думите "началник управление и експерт в МОНТ" се заменят с "министъра на образованието и науката или оправомощено от него лице".
д) в буква "д" думите "началник управление и заместник-министър в МОНТ" се заменят с "министъра на образованието и науката или оправомощено от него лице".
4. В т. 7 след думата "публикации" се добавят думите "в периодични издания".

§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите "четири последователни" се заменят с "две".
2. Създава се ал. 3:
"(3) Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да придобият педагогически кадри, учители по спортна подготовка в спортните училища, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания:
1. от I до XII място включително от световни първенства;
2. от I до VIII място включително от европейски първенства;
3. от I до IV място включително от балкански първенства;
4. от I до III място включително от държавни първенства на страната."

§ 12. В чл. 23, ал. 1 думите "специализираните институти за повишаване на квалификацията на учителите" се заменят с "департаментите".

§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата "педагогика" се поставя запетая и се добавят думите "социална педагогика".
2. В ал. 3 след думата "степен" се добавя думата "не".

§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "института" се заменя с "департамента".
2. В ал. 2 думата "института" се заменя с "департамента".

§ 15. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби след думата "специалисти" се добавя "и експерти".

§ 16. В § 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "специалисти" се добавя "и експерти".
2. В ал. 2 думите "експерт по организация и управление" се заменят с думите "началника на".

§ 17. В § 3 от допълнителните разпоредби след думата "изборно" се добавя "или".

§ 18. В допълнителните разпоредби се създава § 5а:
"§ 5а. По смисъла на тази наредба "майсторски клас" е интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики."

§ 19. В § 7 от допълнителните разпоредби след думата "технологиите" се поставя запетая и се добавят думите "Колективния трудов договор за системата на народната просвета и/или вътрешните правила за работната заплата".

§ 20. Навсякъде в текста на наредбата думите "регионалните инспекторати на МОНТ", "Министерството на образованието, науката и технологиите", "министъра на образованието, науката и технологиите" се заменят съответно с "регионалните инспекторати по образованието", "Министерството на образованието и науката" и "министъра на образованието и науката", а абревиатурите "РИ на МОНТ" и "МОНТ" - с "РИО" и "МОН".

§ 21. Приложения № 1 - 5 към чл. 15, ал. 2 се изменят така:
" Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2

...................................................................................................................................

(висше училище, град)

..............................                                                                       ..............................

(департамент)                                                                                               (град)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степен

 

Регистрационен № ............../................... 20......... г.

.................................................................................................................................. ,

(трите имена по лична карта)

ЕГН ................, роден(а) на ............., в .................................................................,

                                                             (гр./с.)

завършил(а) .............................................................................................................

(учебно заведение)

образователно-квалификационна степен ........................................................... ,

специалност: ………......, диплома серия ............................................................ ,

.......................................... от ..............................................................................,

                                                                                        (дата)

придобил(а) втора професионално-квалификационна степен на .............. със

                                                                                                               (дата)

свидетелство № ..................... ........, изд. от ...........................................................

                                                                                                         (департамент)

въз основа на .......... и заповед на директора на...................................................

.................................................................................................................................. ,

(департамент)

придобива ПЪРВА професионално-квалификационна степен.

 

                    Директор: ...............                                        Ректор: ……………….

                                      (подпис)                                                   (подпис и печат)

 


Приложение № 2 към чл. 15, ал. 2

...................................................................................................................................

(висше училище, град)

......................................                                                                   ..........................

(департамент)                                                                                                (град)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степен

 

Регистрационен № ............../................... 20......... г.

.................................................................................................................................. ,

(трите имена по лична карта)

ЕГН ................, роден(а) на ............., в .................................................................,

                                                              (гр./с.)

завършил/ а ...............................................................................................................

(учебно заведение)

образователно-квалификационна степен ......................................................... ,

специалност: ......................................................................................................... ,

диплома серия ....................................................................................................... ,

............................. ............... от ........................................................................... ,

                                                                                (дата на издаване)

придобил(а) трета професионално-квалификационна степен на ................ със

                                                                                                                (дата)

свидетелство № ..................... ........, изд. от ...........................................................

                                                                                                         (департамент)

въз основа на ...........................................................................................................

и заповед на директора на .................................................................................... ,

                                                                                                        (департамент)

придобива ВТОРА професионално-квалификационна степен.

 

                    Директор: ...............                                        Ректор: ……………….

                                      (подпис)                                                   (подпис и печат)


Приложение № 3 към чл. 15, ал. 2

...................................................................................................................................

(висше училище, град)

......................................                                                                   ..........................

(департамент)                                                                                               (град)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степен

 

Регистрационен № ............../................... 20......... г.

.................................................................................................................................. ,

(трите имена по лична карта)

ЕГН ................, роден(а) на ............., в .................................................................,

                                                             (гр./с.)

завършил(а) .............................................................................................................

(учебно заведение)

образователно-квалификационна степен ........................................................... ,

специалност: ………......, диплома серия ............................................................ ,

.......................................... от ..............................................................................,

                                                                                        (дата)

придобил(а) четвърта професионално-квалификационна степен на ..............

                                                                                                                       (дата)

със свидетелство № ............... ........, изд. от ...........................................................

                                                                                                         (департамент)

въз основа на .......... и заповед на директора на...................................................

.................................................................................................................................. ,

(департамент)

придобива ТРЕТА професионално-квалификационна степен.

 

                    Директор: ...............                                        Ректор: ……………….

                                      (подпис)                                                   (подпис и печат)Приложение № 4 към чл. 15, ал. 2

...................................................................................................................................

(висше училище, град)

......................................                                                                   ..........................

(департамент)                                                                                                (град)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степен

 

Регистрационен № ............../................... 20......... г.

.................................................................................................................................. ,

(трите имена по лична карта)

ЕГН ................, роден(а) на ............., в .................................................................,

                                                              (гр./с.)

завършил(а) .............................................................................................................

(учебно заведение)

образователно-квалификационна степен ........................................................... ,

специалност: ………......, диплома серия ............................................................ ,

.......................................... от ..............................................................................,

                                                                                        (дата)

придобил(а) пета професионално-квалификационна степен на ..............

                                                                                                                        (дата)

със свидетелство № ............... ........, изд. от ...........................................................

                                                                                                          (департамент)

въз основа на .......... и заповед на директора на...................................................

.................................................................................................................................. ,

(департамент)

придобива ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен.

 

                    Директор: ...............                                        Ректор: ……………….

                                      (подпис)                                                   (подпис и печат)


Приложение № 5 към чл. 15, ал. 2

...................................................................................................................................

(висше училище, град)

......................................                                                                   ..........................

(департамент)                                                                                               (град)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-квалификационна степен

 

Регистрационен № ............../................... 20......... г.

.................................................................................................................................. ,

(трите имена по лична карта)

ЕГН ................, роден(а) на ............., в .................................................................,

                                                             (гр./с.)

завършил(а) ............................................. , гр. ..............................................

                             (учебно заведение)

образователно-квалификационна степен ........................................................... ,

специалност: ………......, диплома серия ............................................................ ,

.......................................... от ..............................................................................,

                                                                                         (дата)

въз основа на .......... и заповед на директора на...................................................

.................................................................................................................................. ,

(департамент)

придобива ПЕТА професионално-квалификационна степен.

 

                    Директор: ...............                                        Ректор: ……………….

                                      (подпис)                                                   (подпис и печат)


"


§ 22. Приложение № 6 към чл. 17, ал. 1, т. 1 се изменя така:
"Приложение № 6 към чл. 17, ал. 1, т. 1

Вх. № .............. от .............................

                                                                                   ДО

                                                                                   ДИРЕКТОРА

                                                                                   НА ........................................

                                                                                           (департамент)

                                                                                   ГР. .........................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ...................................................................................., ЕГН ...............................,

                              (име, презиме, фамилия)

роден(а) в гр. (с.) ..............................................., обл. ...........................................,

завършил(а) .............................................., гр. .......................................................,

                                  (висше училище)

образователно-квалификационна степен ...........................................................,

специалност: ..........................................................................................................,

диплома № .............................../..............................................................................

                                                                               (дата)

Месторабота ........................................, гр. (с.) .....................................................,

обл. ........................, длъжност ...............................................................................,

преподавател по ....................................................................................................,

дом. адрес: ........................................................, тел.: ............................................

 

МОЛЯ ДА БЪДА ДОПУСНАТ(А) ДО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ............................................................................................................................

ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН.

ПРИЛАГАМ:

1. Диплома за завършено образование

2. Препис-извлечение от трудовата книжка

3. Препоръка

4. ...............................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................

Дата: ...............                                                        Подпис: ..................................

"

§ 23. Приложение № 7 към чл. 20, ал. 3 се изменя така:
"Приложение № 7 към чл. 20, ал. 3

 

......................................................................................................................................................

(наименование на висшето училище, град)

......................................................................................................................................................

(факултет, департамент)

....................................

(град)

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионално-педагогическа специализация

 

.....................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ...................................., роден(а) на ...................19.... г., в гр. (с.) .................., община

.............................., област ...................., е завършил(а) едногодишна професионално-педагогическа специализация в периода от ........................ г. до ................... г.

по .................................................................................................................................................

(тематика)

със среден успех .........................................................................................................................

(с думи и цифри)

 

Ректор: ...................

(подпис и печат)

Ръководител на основно звено: .................

                                                        (подпис)

 

Регистрационен № .............................................................../.................................................. г.

(дата на издаване)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

към свидетелство за професионално-педагогическа специализация

 

.....................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

притежаващ(а) диплома серия ………., № ..................., издадена от ....................................,

                                                                                                                    (учебно заведение)

специалност .................................................................................................................................,

по време на обучението по ............................. е защитил(а) дипломна работа на тема

........................................................................................................................................................,

успех от защитата .......................................................................................................................,

(с думи и цифри)

и е изучавал(а) и положил(а) изпити по следните учебни дисциплини:

......

......

......

Учебна дисциплина

....................................................

....................................................

....................................................

Оценка (с думи и цифри)

................................................

................................................

................................................

 

....................

....................

....................

 

Среден успех: ..................

 

Ректор: ...................

(подпис и печат)

 

Ръководител на основно звено: .................

                                                        (подпис)

 

Приложението не е валидно без свидетелство за професионално-педагогическа специализация, серия .......... № ................... с регистрационен № ................../...................г.

(дата)


"


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума