навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЮНИ 2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2022г., отм. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-1 от 14 февруари 2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица - ДВ, бр. 18 от 24 февруари 2023 г., в сила от 28.02.2023 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. (отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)
2. (отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)
3. (отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) правото на достъп до Информационната система "Единен регистър на вещите лица" и данните, които се въвеждат в нея.
(2) (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)
Чл. 2. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 3. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 4. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 5. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 6. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Глава втора.
УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА (ОТМ. С РЕШЕНИЕ № 4769 ОТ 18.05.2022 Г. НА ВАС - ДВ, БР. 96 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2022 Г.)

Глава втора.
УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Глава трета.
РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ПРОМЕНИ НА СПИСЪЦИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА. РЕД ЗА ОТПИСВАНЕ НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА


Чл. 8. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 9. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 12. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 13. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) При получаване на информация за настъпване на обстоятелството по чл. 7, ал. 2, т. 3 административните ръководители на съответните органи на съдебната власт правят предложение до комисиите по чл. 13, ал. 1 и 2 за отписване на вещите лица.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА


Чл. 18. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 19. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 20. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 21. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22 - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Когато за извършването на експертиза е определено вещо лице, което е служител на МВР, органите, назначили експертизата, заплащат на министерството направените разходи за труд, консумативи и режийните разноски.
(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Определените възнаграждения по чл. 21, ал. 1 и 2 в случаите, когато вещото лице е служител на МВР, се заплащат на министерството.

Чл. 22а. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г., отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 23. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 24. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 25. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 26. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 27. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 28. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 29. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 30. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 31. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 32. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Глава пета.
ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ (ОТМ. С РЕШЕНИЕ № 4769 ОТ 18.05.2022 Г. НА ВАС - ДВ, БР. 96 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2022 Г.)

Глава пета.
ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ


Чл. 33. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 34. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 35. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 36. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г., отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Глава шеста.
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА" (НОВА - ДВ, БР. 91 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2022 Г.)


Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) (1) Министерството на правосъдието поддържа Информационна система "Единен регистър на вещите лица".
(2) Информационната система "Единен регистър на вещите лица" съдържа данни за вещите лица от утвърдените списъци по чл. 398, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт и се състои от публична и непублична част.
(3) Публичната част на Информационната система съдържа следните данни за вещите лица:
1. три имена на вещото лице;
2. научна степен или академична длъжност на вещото лице, ако е налице такава;
3. специалност/специални знания на вещото лице в съответната област на науката, изкуството, техниката и други;
4. съдебен район на вещото лице;
5. образование и компетенции на вещото лице.
(4) Непубличната част на Информационната система съдържа следните поверителни данни за вещите лица:
1. единен граждански номер на вещото лице;
2. номер на карта на вещото лице;
3. адрес, телефон, електронна поща на вещото лице;
4. допълнителни данни за образованието на вещото лице;
5. допълнителна информация за вещото лице, включително за дейността на вещото лице по изготвяне на експертни заключения.
(5) Данните се въвеждат в регистъра по разпореждане на съответните административни ръководители в органите на съдебната власт незабавно след утвърждаването на списъците.
(6) Достъпът до данните по ал. 3 се предоставя и чрез информационната система за обмен на удостоверителна и справочна информация RegiX.
(7) Информационната система поддържа автоматизирани интерфейси за осигуряване на свободен публичен достъп до информацията по ал. 3 в машиночетим отворен формат, включително чрез ежегодното и публикуване в портала за отворени данни по реда на Закона за достъп до обществена информация и в съответствие с Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.).

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) (1) Достъпът до Информационната система "Единен регистър на вещите лица" е свободен.
(2) Публичните потребители на Информационната система "Единен регистър на вещите лица" имат достъп до публичната част от данните за вещите лица и до образците от документи, които се използват за кандидатстване или за промени във вписаните обстоятелства.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) (1) Служебен достъп до Информационната система "Единен регистър на вещите лица" имат:
1. служители на Министерството на правосъдието, определени със заповед на министъра на правосъдието;
2. съдебни регистратори, определени от административни ръководители на органите на съдебната власт, за чиито съдебни райони се съставят списъци на вещи лица;
3. съдиите, прокурорите и следователите;
4. вещите лица.
(2) Служебен достъп до Информационната система се осигурява чрез хоризонталната система еАвтентикация, разработена и поддържана от Държавна агенция "Електронно управление".

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) Служителите по чл. 40, ал. 1, т. 1 чрез потребителско име и парола имат достъп до Информационната система и право да извършват справки по досиетата на вещите лица от всички списъци за територията на цялата страна.

Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) Съдебните регистратори по чл. 40, ал. 1, т. 2 чрез потребителско име и парола имат достъп до данните на вещите лица в съответния съдебен район и права да ги въвеждат или актуализират незабавно след утвърждаването на списъците по чл. 398, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт. Те са длъжни в срока по чл. 15, ал. 3 да актуализират електронните досиета на вещите лица.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) Съдиите, прокурорите и следователите чрез потребителско име и парола имат достъп до досиетата на вещите лица от всички списъци за територията на цялата страна.

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.04.2022 г.) Вещите лица чрез потребителско име и парола имат достъп до своето досие.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2018 Г.)

§ 21. Параграфи 16 и 17 влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2022 Г.)

§ 4. (В сила от 02.11.2021 г.) До 1 март 2022 г. лицата по чл. 42 привеждат в съответствие с тази наредба електронните досиета на вещите лица в Информационната система "Единен регистър на вещите лица".

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 април 2022 г. с изключение на § 4, който влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)

Приложение № 2 към чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2

(Отм. с Решение № 4769 от 18.05.2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2022 г., в сила от 02.12.2022 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума