навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 20 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4. "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

В сила от 30.10.2015 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.84 от 30 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. подобряване опазването на околната среда.

Чл. 3. Финансовата помощ по тази наредба се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 4. По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
9. гроздова мъст, вино и оцет.
(2) Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по чл. 26 и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по ал. 1.
(3) Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по ал. 1, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък "приложение № І от Договора", и в приложение № 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Съответствието на проектите със секторите по ал. 1 се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, както и получените крайни продукти.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Финансова помощ не се предоставя за:
1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) разходи, включени в оперативните програми на кандидати - организации на производители на плодове и зеленчуци съгласно Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.);
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) дейности, допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и 89 от 2014 г.) за производството на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки;
3. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) дейности, свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
4. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) дейности, подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30 ноември 2005 г.);
5. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти.

Раздел II.
Допустими кандидати


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са:
1. земеделски стопани;
2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Земеделските стопани по ал. 1, т. 1 към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:
1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.
(4) Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по ал. 3, т. 2 се доказва с декларация по образец съгласно приложение № 2 за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:
1. регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или
2. документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или
3. анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
(5) Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да противоречи на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават обстоятелствата по ал. 1, т. 1, ал. 3 и 4 като физически лица.
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават и обстоятелствата по ал. 1, т. 1, ал. 3 и 4 на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Не се подпомагат кандидати/бенефициенти, при които за представляващия ги, негов законен или упълномощен представител е налице някое от следните обстоятелства:
1. е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:
а) да повлияе на лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от РА и/или Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. (УО), свързано с одобрението на проектното предложение или плащане на безвъзмездната финансова помощ;
б) да получи информация от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от РА и/или УО, която може да им даде неоснователно предимство, свързано с одобрението на проектното предложение или плащане на безвъзмездната финансова помощ;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
3. е лице, което е или е било на трудово или служебно правоотношение в РА или УО - до една година от прекратяване на правоотношението;
4. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или в РА, което е участвало при одобряването на проектно предложение или при обработката на искане за плащане по сключения договор за предоставяне на финансова помощ;
5. е лице, което попада в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(2) Не се предоставя финансова помощ на кандидати/бенефициенти, които:
1. не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
2. имат изискуеми и ликвидни задължения към РА, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
3. имат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община по седалище на кандидата за данъци и/или задължителни вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
4. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, или са в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си;
5. са включени в Система за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012";
6. доказано виновно не са изпълнили свое задължение по договор за предоставяне на финансова помощ, сключен с РА, което е довело до пълен отказ от изплащане на безвъзмездната финансова помощ по подадено искане за плащане/заявка за плащане или до претенция на РА за възстановяване на изплатена безвъзмездна финансова помощ по договора, когато неизпълнението засяга повече от 50 на сто от стойността на изплатената по договора безвъзмездна финансова помощ, включително когато неизпълнението е констатирано при проверки, одити или разследвания, проведени от Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата или други компетентни органи;
7. чрез измама или по небрежност са предоставили невярна информация пред Разплащателната агенция (РА), необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договора за предоставяне на финансова помощ, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 2 се доказва:
1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 2а;
2. при издаване на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заявка за авансово, междинно или окончателно плащане с декларация съгласно приложение № 2а само в случаите, когато са настъпили промени в декларираните обстоятелства.
(4) Основанията за отстраняване по ал. 1 се прилагат до изтичане на следните срокове:
1. определени с влязъл в сила акт на компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
2. пет години от влизането в сила на присъдата по отношение на обстоятелства по ал. 1, т. 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
3. три години от влизането в сила на акт на компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, по отношение на обстоятелства по ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и 7, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
(5) Кандидати/бенефициенти, за които е налице обстоятелство по ал. 1 и/или 2, имат право да представят доказателства при подаване на декларация съгласно приложение № 2а или в срок до 10 работни дни от получаване на уведомление за констатираните обстоятелства по ал. 1 и/или 2, че са предприели действия за тяхното отстраняване.
(6) Разплащателната агенция сключва договор за предоставяне на финансова помощ, когато представените доказателства по ал. 5 са достатъчни, за да се гарантира, че по отношение на кандидатите/бенефициентите не е налице някое от обстоятелствата по ал. 1 или 2.
(7) Изпълнителният директор на РА издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездната финансова помощ, когато е налице някое от обстоятелствата по ал. 1 и/или 2 или представените доказателства по ал. 5 не са достатъчни, за да се гарантира, че по отношение на кандидатите/бенефициентите не е налице обстоятелство по ал. 1 и/или 2.
(8) Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора или памук, за кандидати, които попадат в някоя от категориите, определени в чл. 1, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 702/2014 от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB, L 193, 1 юли 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 702/2014".

Чл. 9. (1) Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане или негови членове са създали изкуствено условията след 1 януари 2014 г., необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство в областта на селското стопанство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Финансовата помощ не се предоставя на кандидати/бенефициенти на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство в противоречие с целта на подмярката по ПРСР 2014 - 2020 г., включително с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по тази наредба максимални размери.

Раздел III.
Финансови условия


Чл. 10. Финансова помощ по реда на тази наредба се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 - 2020 г. под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Чл. 11. (1) Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
(2) Финансовата помощ за общите разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11 по проекта и за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост се определя съгласно съответното процентно съотношение по ал. 1.

Чл. 12. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Чл. 13. (1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е левовата равностойност на 2 000 000 евро.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители по чл. 7, ал. 1, т. 2, включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат, е левовата равностойност на 2 000 000 евро.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. не може да надвишава размера, посочен в ал. 2 и 3, за кандидатите и/или бенефициентите по чл. 7, ал. 1, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Когато кандидат по чл. 7, ал. 1, т. 1 и 3 участва в юридическо лице за колективни инвестиции, което е кандидат/бенефициент по тази подмярка, в максималния размер по ал. 2, 3 и 4 се включва размерът на допустимите разходи по проекта за колективни инвестиции, изчислен пропорционално спрямо дела, с който участва в капитала на юридическото лице за колективни инвестиции.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Когато в кандидат по чл. 7, ал. 1, т. 2 има член, който е бенефициент или кандидат по предходен прием по тази подмярка, в максималния размер по ал. 2, 3 и 4 се включва размерът на допустимите разходи по проекта на участника, изчислен пропорционално спрямо дела, с който участва в капитала на кандидата за колективни инвестиции.


Чл. 14. Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.

Чл. 15. (1) Допустимо е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и по реда на сключения договор.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава 10 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта. Авансово плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.
(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди крайната дата за изпълнение на инвестицията по сключения договор за отпускане на финансовата помощ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Когато се изплаща авансово плащане, се изисква представяне от бенефициента на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника - бенефициент на помощта, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане.
(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:
1. да е юридическо лице - търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон, и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко три години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) двадесет и пет на сто от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети, публикувани в търговския регистър за всяка една от последните две приключени финансови години и последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 100 на сто от стойността на искания аванс;
8. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) двадесет на сто от размера на нетните приходи от продажби, отразени в отчетите му за приходи и разходи, публикувани в търговския регистър за всяка една от последните две приключени финансови години, да е по-голям или равен на 100 на сто от стойността на искания аванс;
9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) коефициентът на обща ликвидност за последните две приключени финансови години, изчислен въз основа на публикуваните в търговския регистър финансови отчети, да е число, равно или по-голямо от 1.
(6) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Когато едно лице е поръчител на повече от един бенефициент по ПРСР 2014 - 2020 г., поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство, като общият размер на обезпечените вземания за авансови плащания по сключените между съответния поръчител и РА договори за поръчителство не може да надхвърля 1 500 000 лв.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Разплащателната агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника - бенефициент на помощта, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане.
(9) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 4 или срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансовата помощ, удължен с шест месеца.
(10) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава или договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява до 10 работни дни от момента, в който РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
(11) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Авансово плащане за бенефициентите, които са възложители по Закона за обществените поръчки, се допуска при следните условия:
а) в размер до 12 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта само за разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11 и представено копие на документацията за проведена/и обществена/и поръчка/и и сключен/и договор/и за тях;
б) в размер до 38 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта след представено копие на документацията за проведения/те избор/и на изпълнител/и за възлагане на обществена/и поръчка/и и сключен/и договор/и за изпълнението на дейностите по проекта;
в) сборът от размера на авансовото плащане по букви "а" и "б" не може да надхвърля 50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Междинно плащане се извършва при условие, че такова е заявено от кандидата/бенефициента и е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ.
(2) Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта, а в случай на проекти с включени строително-монтажни работи - не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.
(3) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, като същото може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за предоставяне на финансова помощ.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 17. Финансова помощ се предоставя за проекти, които се осъществяват на територията на Република България.

Чл. 18. (1) Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора или памук за проекти, които:
1. са подадени от кандидати големи предприятия, или
2. не се осъществяват на територията на селските райони съгласно приложение № 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Проектите, представени от признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г., трябва да са пряко свързани с основната земеделска дейност на всеки член и с основната за групата/организацията.

Чл. 19. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.

Чл. 20. (1) За подпомагане по реда на тази наредба кандидатите представят бизнес план по образец съгласно приложение № 4, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период.
(2) Бизнес планът по ал. 1 трябва да показва подобряване на дейността на земеделското стопанство или предприятието на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите съгласно чл. 2 и в съответствие с принципите по чл. 2 и 3.
(3) Бизнес планът трябва да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството или предприятието за периода, посочен в ал. 1, и постигането на показателите, посочени в приложение № 4.
(4) Бизнес планът за интегрирани проекти трябва да доказва, че изпълнението му води до по-добри финансови резултати от дейността на кандидата, отколкото ако операциите или дейностите се изпълняват поотделно, като показателите на бизнес плана за интегрирани проекти трябва да надвишават с не по-малко от 10 на сто показателите на същия съгласно ал. 3.
(5) Бизнес планът, представен от група/организация на производители, трябва да доказва подобряване на дейността на земеделските стопанства на членовете и основната дейност на групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече цели съгласно чл. 2, както и да показва, че инвестициите и дейностите са от полза на цялата група/организация на производители.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50 % от капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по технологичен проект.
(2) Минималният размер на произведената продукция по ал. 1 се изчислява средноаритметично за срок от:
1. три години от датата на получаване на окончателно плащане - за бенефициенти, които са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
2. пет години от датата на получаване на окончателно плащане - за бенефициенти, които са големи предприятия.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50 % осигурена суровинна база по видове основни земеделски суровини съгласно производствената програма за първата прогнозна година от изпълнение на бизнес плана.
(2) Най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани.
(3) В случай на осигуряване на суровинна база по ал. 2 от кланични пунктове суровината трябва да е придружена от доказателство за произход от регистрирани земеделски стопани.
(4) Кандидати с инвестиции за производство на гранулирани фуражи трябва да докажат осигурена реализация на 100 на сто от готовата продукция за целия период на изпълнение на бизнес плана.

Чл. 23. (1) Проектите се изпълняват върху имот - собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж - в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на проектното предложение - в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
б) строително-монтажни работи извън случаите по т. 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Документ по ал. 1, т. 2, буква "а" не се изисква при кандидатстване за подпомагане за закупуване на специализирани транспортни средства и мобилни преработвателни съоръжения, които:
1. не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
2. поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.
(3) Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:
1. заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията;
2. одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.);
3. подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице;
4. разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
5. становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията.
(4) Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) За проектите, в които не са включени строително-монтажни работи, но включват заявени за подпомагане разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството, за които съгласно технологичен проект се изисква поставяне в затворени помещения, кандидатът предоставя документ за собственост или документ, доказващ правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на проектното предложение, на сградите или помещенията, където ще бъдат поставени или монтирани, и за срок 8 години - за кандидати големи предприятия.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Към проектите се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес и описание на годишния капацитет на преработвателното предприятие по видове продукция, заложени в производствената и търговската програма на бизнес плана.

Чл. 24. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.

Чл. 25. Когато правилата на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС или схеми за директно подпомагане, финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието, налагат ограничения върху производството или върху подпомагането на ЕС на равнището на отделния земеделски стопанин или отделното стопанство, инвестиции, които биха увеличили обема на производството над тези ограничения, не се подпомагат.

Чл. 26. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
(2) Инвестиции по ал. 1, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат, ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.
(3) При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия.
(4) При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия.
(5) Проекти с инвестиции за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37 - 40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
(6) Използваните за производство на биоенергия, включително биогорива, суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи, не трябва да надхвърлят 20 на сто от общия обем суровини, използвани за това производство.
(7) Условието по ал. 6 не се прилага за отпадъчни продукти от култури, които не се използват за фуражи.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Към проектното предложение се прилага анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по ал. 2 - 7, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област.
(9) При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес плана.

Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Не се подпомагат като самостоятелен проект или дейност:
1. събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
2. инвестициите в нематериални активи;
3. единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато проектът е за пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка на селскостопански продукти, извършена от кандидата;
4. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) закупуване на специализирани транспортни средства.

Чл. 28. (1) Изборът се извършва при даване приоритет на проекти:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) с инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори съгласно приложение № 5, измерени в приложимите мерни единици;
2. с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
3. с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
4. с инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
5. с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост;
6. чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
7. изпълнявани в Северозападния район.
8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност;
9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност.
(2) Кандидати с проекти за инвестиции за насърчаване на интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост може да са само лица, които са регистрирани като земеделски стопани най-малко две години преди датата на кандидатстване, с изключение на признати групи/организации на производители.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Кандидати с проекти за инвестиции за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса са лица, при които в проекта са включени разходи за инвестиции в котли на твърдо гориво за най-малко 15 на сто от общите допустими разходи и същите са в съответствие с изискванията на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (OB L 285, 31 октомври 2009 г.) и Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.).
(4) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Кандидати с проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост, са такива, които водят до създаване на работни места и/или запазване на броя съществуващи работни места към предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване.
(5) Кандидати с проекти, изпълнявани на територията на селски район, са лица, при които всички инвестиции по проекта, за които се кандидатства, се намират в един или няколко селски района съгласно приложение № 3.
(6) Кандидати с проекти, изпълнявани в Северозападния район, са лица, при които всички инвестиции по проекта, за които се кандидатства, се намират в административна област, посочена в приложение № 6.
(7) Кандидати с проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС са лица, при които в проекта са включени инвестиции за постигане на съответствие с Регламент /ЕО/№ 853/2004/ чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 г. за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара (ДВ, бр. 60 от 2014 г.) и същите са млади земеделски стопани.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Кандидати, които извършват селскостопанска дейност по приоритета по ал. 1, т. 8, са лица, регистрирани като земеделски стопани за всяка от предходните три календарни години, предхождащи годината на публикуване на обявата за откриване на процедура за подбор на проектни предложения, или в Интегрираната система за администриране и контрол. Кандидати, които извършват преработка на селскостопански продукти по приоритета по ал. 1, т. 8, са предприятия, чиято дейност за всяка една от предходните три календарни години, предхождащи годината на публикуване на обявата за откриване на процедура за подбор на проектни предложения, е с код съгласно Класификацията на икономическите дейности (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), свързан с преработка на селскостопански продукти, съгласно приложение № І от Договора.
(9) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) За еднолични търговци, които не са регистрирани или са регистрирани през текущата годината или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават обстоятелствата по ал. 1, т. 8 и 9 и ал. 2 и като физически лица.
(10) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) За признати групи/организации на производители обстоятелството по ал. 1, т. 8, че кандидатът:
1. извършва селскостопанска дейност, се счита за изпълнено, когато сборът от средносписъчния брой на персонала на членовете на групата/организацията, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, за всяка от последните 3 години е число не по-малко от 5 и кандидатът поема ангажимент, че този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта за срока по чл. 53, ал. 1;
2. не е получавал финансова помощ за сходна дейност, се отнася за всеки един от членовете на групата/организацията.
(11) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) За признати групи/организации на производителите съответствието с приоритета по ал. 1, т. 9 се изчислява като съотношение на приходите на членовете на групата/организацията от износ и/или вътрешнообщностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти спрямо общите приходи на всички членове.
(12) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават обстоятелствата по ал. 1, т. 5, 8 и 9 и ал. 2 и на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала. Физическото лице, собственик на капитала, се задължава за срока по чл. 53, ал. 1 да запази средносписъчен брой на персонала, с който кандидатът е доказал съответствие с минималното изискване по приоритета по ал. 1, т. 8 за най-малко 5 лица.
(13) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Проекти, включващи мобилни преработвателни съоръжения, за които не е представено разрешение за поставяне, издадено по реда на Закона за устройство на територията, не получават приоритет по т. 7 и по критерия "Проекти, които се изпълняват на територията на селските райони в страната.
(14) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Тежестта на приоритетите по ал. 1 се определя в съответствие с критерии за подбор на проекти съгласно приложение № 7 и се преценява към датата на подаване на проектното предложение съобразно приложените към него документи.
(15) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) В случай че изпълнението на приоритетите по ал. 1 е станало основание за класиране на кандидата пред други кандидати по реда на тази наредба, той се задължава да поддържа съответствие с приоритетите по ал. 1, в срока по чл. 53, ал. 1.

Чл. 29. Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за подбор, посочени в приложение № 7.

Раздел V.
Допустими разходи


Чл. 30. (1) Допустими за финансова помощ са следните разходи:
1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 3;
5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
9. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) закупуване на софтуер, свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10.
(2) Допустимите разходи по ал. 1, т. 11 не може да превишават следните стойности:
1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) за консултантски и правни услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 10, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) разходите за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да превишават 2,25 % от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 10;
3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) разходите за строителен надзор, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта, като част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 10;
5. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) разходите, свързани с допустимите инвестиционни разходи по проекта за предпроектно проучване, енергийно обследване, оценка на въздействието върху околната среда, хонорари за архитекти и инженери, както и извън тези по т. 1, 2 и 4, като част от разходите по ал. 1, т. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 10.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти, свързани с дейностите по проекта, по ал. 1, т. 3 и 4 не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по ал. 1, т. 1 и 2 и т. 5 - 10.
(4) Разходите по ал. 1, т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по ал. 1, т. 11, са допустими, ако са извършени след подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти - недвижима собственост, свързани с дейностите по проекта, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.
(8) Разплащателната агенция извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по ал. 1 чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, се съгласува от министъра на земеделието, храните и горите и се публикува на електронната страница на РА и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, наричана по-нататък "ИСУН", не по-късно от датата на публикуване на обява за откриване на процедура чрез подбор.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, който към датата на подаване на проектното предложение е включен в списъка по ал. 9, кандидатът представя една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС). Разплащателната агенция извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и на предложения за финансиране от кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, който към датата на подаване на проектното предложение не е включен в списъка по ал. 9, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за оферта по образец съгласно приложение № 9, а когато не е избрал най-ниската оферта - писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. В тези случаи РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор.
(12) В случаите по ал. 10 и 11 оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага за Националната служба за съвети в земеделието, физически лица, предоставящи услуги по ал. 1, т. 11.
(13) Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил съпоставими оферти, независимо че разходът е включен в списъка по ал. 9, РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, и размера на определения референтен разход, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер. Когато кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор, съпоставката се извършва между размера на определения референтен разход и размера на предложения за финансиране разход, като РА одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.
(14) Изискванията по ал. 8 - 13 не се прилагат по отношение на заявени за финансиране разходи за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти.
(15) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) За разходите по ал. 1, т. 11, извършени преди датата на подаване на проектното предложение, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, при подаване на проектното предложение представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки процедура за избор на изпълнител/и.
(16) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, обосноваността на разхода може да се преценява чрез съпоставяне с определени референтни разходи.

Чл. 31. (1) Финансова помощ не се предоставя за разходи за:
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
2. данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
3. лизинг, с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по чл. 30, ал. 7;
4. оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка;
5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
6. принос в натура;
7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
8. търговия на дребно;
9. сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;
10. закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им стойност;
11. плащания в брой;
12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите на финансов лизинг;
13. инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
15. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) разходи за строително-монтажни работи, извършени преди посещението на място по чл. 38.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) Финансова помощ за преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора или памук се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014.
(2) Кандидатите за финансова помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на ал. 1, представят декларация за размера на получените държавни помощи по образец съгласно приложение № 10.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2017 Г.)

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор започва в деня на публикуването на обява за откриване на процедурата чрез подбор в ИСУН. Обявата се издава от изпълнителния директор на РА след одобрение от министъра на земеделието, храните и горите или упълномощено от него лице. Обявата съдържа началния и крайния срок за приемане на проектни предложения, както и бюджета на подмярката за съответния период на прием. Обявата може да бъде оспорена в срока по чл. 27, ал. 2, изречение второ от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, наричан по-нататък "ЗУСЕСИФ".
(2) Периодът на прием не може да бъде по-кратък от 60 календарни дни.
(3) В обявата по ал. 1 могат да бъдат определени и допълнителни ограничения относно допустимите за финансова помощ разходи, инвестиции, кандидати и интегрирани проекти. В обявата се определят нововъведените стандарти на Европейския съюз, за които са допустими инвестиции в конкретния прием.
(4) Обявата по ал. 1 може да бъде изменяна при условията на чл. 26, ал. 7 ЗУСЕСИФ.
(5) Безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се предоставя по реда на ЗУСЕСИФ и съобразно тази наредба.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Кандидатите могат да искат разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на посочен в обявата електронен адрес. Разясненията се утвърждават от ръководителя на управляващия орган на ПРСР. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.
(2) Разясненията се публикуват на електронните страници на МЗХГ, на РА и на ИСУН до две седмици преди изтичане на крайния срок за кандидатстване.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН до областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по място на извършване на инвестицията. В случаите на включени в проектното предложение строително-монтажни работи техническите или работните проекти могат да се представят на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФЗ - РА, по място на извършване на инвестицията.
(2) Проектното предложение се състои от:
1. електронен формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 11;
2. основна информация за проектното предложение съгласно приложение № 12;
3. документи съгласно приложение № 12а.
(3) С квалифициран електронен подпис, наричан по-нататък "КЕП", кандидатът подписва единствено електронния формуляр, което удостоверява достоверността на всички приложени документи. Когато кандидатът се представлява от няколко лица заедно, формулярът се подписва от всяко от тях с КЕП. Когато проектното предложение се подава от упълномощено лице, се прилага копие на изрично нотариално заверено пълномощно и формулярът се подписва с КЕП на упълномощеното лице.
(4) Документите се прилагат към формуляра за кандидатстване във формат "рdf", "xls" или друг формат, указан в приложение № 12а. Основната информация за проектното предложение се прилага във формат "рdf", подписан от кандидата, и във формат "xls". Оригиналите на документите се съхраняват от кандидата/бенефициента и се представят при поискване.
(5) Документите, приложени към формуляра за кандидатстване, както и тези, представени от кандидатите/бенефициентите в резултат на допълнително искане от РА, трябва да бъдат представени на български език. Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил. Когато държавата, от която произхожда документът, е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47 от 2000 г.), и има договор за правна помощ с Република България, освобождаващ документите от легализация, документът трябва да е представен съгласно режима на двустранния договор.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка.
(2) Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.
(3) За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН.
(4) От кандидатите/бенефициентите не може да се изисква представяне на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен регистър или когато информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на РА по служебен път.
(5) Не се изисква представяне на документи, които вече са предоставени и срокът им на валидност не е изтекъл.
(6) Разплащателната агенция регистрира подадените проектни предложения в Интегрираната система за администриране и контрол.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Проектното предложение може да бъде подадено и при липса и/или нередовност, но само когато те се отнасят за документи, които не променят качеството на проектното предложение и това изрично е отбелязано срещу съответния документ в приложение № 12а.
(2) За проектни предложения с липси и нередовности по ал. 1, неотстранени най-късно в срока по чл. 41, ал. 3, производството по отношение на кандидата се прекратява.
(3) За проектни предложения с липсващи документи, извън изброените в ал. 1, производството по отношение на кандидата се прекратява. При липси или нередовности на документи, доказващи съответствие с критерии за подбор, проектното предложение не получава точки по съответния критерий.
(4) Допълнителна пояснителна информация или документ относно декларираните обстоятелства и представените документи може да бъде предоставена от кандидатите само по искане на оценителната комисия.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) В случай на проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни работи, РА задължително извършва посещение на място.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Предварителна оценка на проектните предложения се извършва, когато размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет за съответния период на прием.
(2) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, назначава комисия, която извършва предварителна оценка на проектните предложения. В едномесечен срок след приключване на периода на прием съответната комисия оценява и класира проектните предложения по критерии за подбор съгласно приложение № 7 и изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно на Държавен фонд "Земеделие".
(3) Кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. в едноседмичен срок от публикуването на списъка по ал. 2.
(4) Ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. назначава комисия за разглеждане на възраженията по ал. 3. Комисията се произнася в двуседмичен срок от подаване на всяко възражение и уведомява комисията по ал. 2.
(5) Въз основа на извършената предварителна оценка, съответно на уведомлението по ал. 4, комисията по ал. 2 изготвя и своевременно публикува на интернет страницата на ДФЗ списък на:
1. проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в обявата за откриване на производството за съответния период на прием, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки;
2. всички проектни предложения извън посочените в т. 1.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) В срок до една седмица от крайния срок за подаването на проектните предложения, а в случаите по чл. 39, ал. 1 - от публикуване на списъците по чл. 39, ал. 5, изпълнителният директор на РА назначава оценителна комисия.
(2) Комисията по ал. 1 оценява и класира проектните предложения до три месеца от нейното назначаване. Работата на комисията приключва с оценителен доклад до изпълнителния директор на РА.
(3) Членовете и резервните членове на комисията са служители на РА. В комисията може да се включат и външни оценители. По своя преценка управляващият орган може да излъчи свои представители, които се включват в комисията със статут на наблюдатели.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) В срока по чл. 40, ал. 2 оценителната комисия въз основа на оценителни листове, утвърдени от изпълнителния директор на РА и публикувани в ИСУН не по-късно от датата на публикуване на обява за откриване на процедура чрез подбор, извършва:
1. проверка за административно съответствие и допустимост;
2. техническа и финансова оценка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани с проектното предложение, включително окончателна оценка по критериите за подбор.
(2) В случаите по чл. 39, ал. 1 проверките за административно съответствие и допустимост по ал. 1, т. 1 се извършва за проектните предложения по чл. 39, ал. 5, т. 1 до достигане на до 110 на сто от бюджета.
(3) Когато при проверките по ал. 1, т. 1 се установи липса на документи по чл. 37, ал. 1 и/или друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН за установените липси/нередовности и определя срок 15 дни за тяхното отстраняване.
(4) Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.
(5) Въз основа на извършените проверки по ал. 1, т. 1 комисията изготвя списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.
(6) В списъка по ал. 5 се посочват и основанията за недопускане и той се публикува на интернет страницата на ДФЗ - РА, а за недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в него, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Кандидат, чието проектно предложение е включено в списъка по ал. 5, може писмено да възрази пред изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в едноседмичен срок от съобщаването.
(8) За разглеждане на възраженията по ал. 7 и проверка на основателността им изпълнителният директор на ДФЗ - РА, определя служители, различни от тези, участвали в проверката по ал. 1, т. 1, които изготвят мотивиран доклад.
(9) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА, се произнася по основателността на възражението в едноседмичен срок от неговото получаване, като:
1. връща проектното предложение за техническа и финансова оценка, или
2. прекратява производството по отношение на кандидата.
(10) Когато при оценката по ал. 1, т. 2 се установи нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН, като определя срок 15 дни за отстраняването и.
(11) Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.
(12) Като част от проверките по ал. 1 РА може да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
1. посещението на място се извършва в присъствието на кандидата или на упълномощен негов представител;
2. след приключване на посещението на място служителят на РА изготвя протокола с резултатите от посещението, представя го за подпис на кандидата или на упълномощен негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
3. екземпляр от протокола по т. 2 се предоставя на кандидата или на упълномощен негов представител веднага след приключване на посещението на място;
4. в случай че кандидатът или упълномощен негов представител не е открит при извършване на посещението на място, оценителната комисия уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола чрез ИСУН;
5. в едноседмичен срок от получаването на протокола по т. 4 за посещението на място кандидатът може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.
(13) След оценяване на проектните предложения по чл. 39, ал. 5, т. 1 и при наличие на остатъчен бюджет до 110 на сто, и преди класиране се извършва проверка за административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка и на проектните предложения по чл. 39, ал. 5, т. 2 до 110 на сто от бюджета.
(14) Въз основа на извършените проверки по ал. 1, т. 2 и ал. 13 комисията изготвя оценителен доклад, който включва:
1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране по критериите за подбор, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях;
2. списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране по критериите за подбор, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране;
3. списък на проектни предложения, за които да бъде отказано предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и основанието за отказа им, като в него се включват и проектните предложения по чл. 39, ал. 5, т. 2, за които не е приложена процедурата по ал. 13.


Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Кандидатът може по всяко време да оттегли изцяло или частично проектното предложение, като подаде писмено искане до изпълнителния директор на РА на хартиен носител. Това обстоятелство се отбелязва в ИСУН от потребител на системата със съответните права. Оттеглянето поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях. В случай че кандидат е подал повече от едно проектно предложение в рамките на една процедура, на оценка подлежи единствено последното подадено по време проектно предложение.
(2) Когато кандидатът е уведомен от оценителната комисия за случаи на несъответствия и/или нередовности в документите в проектното предложение или когато кандидатът е уведомен за намерението на оценителната комисия да извърши проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередовност, не се разрешава оттегляне по отношение на частите на тези документи, засегнати от нередовността. В тези случаи оценителната комисия писмено уведомява кандидата за решението си по направеното искане за оттегляне.
(3) При оттегляне изцяло на проектно предложение, което не попада в обхвата на ал. 2, РА прекратява образуваното пред нея административно производство, а кандидатът има право да подаде ново проектно предложение за същата инвестиция, в случай че е обявена нова процедура за подбор по подмярката.
(4) Проектното предложение може да бъде поправяно по всяко време след подаването само в случай на очевидни грешки.
(5) Поправката в проектното предложение се извършва от оценителната комисия до приключване на работата и, а след решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - от определени от изпълнителния директор на РА служители.
(6) Разплащателната агенция може да признае очевидни грешки само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща се в документите по чл. 35, ал. 2, при условие че кандидатът е действал добросъвестно.
(7) Не се допуска поправяне на проектното предложение и представените от кандидата удостоверителни документи извън хипотезата по ал. 4.
(8) Когато е допуснато частично оттегляне по ал. 1, новите обстоятелства не се вземат под внимание, ако водят или биха довели до увеличаване на определения от оценителната комисия брой точки по критериите за подбор, както и ако биха довели до определяне на по-голям размер на финансовата помощ при условията на чл. 13, ал. 2 и 3.

Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) В 10-дневен срок от получаване на оценителния доклад по чл. 41, ал. 14 с приложените към него документи изпълнителният директор на РА:
1. одобрява доклада;
2. връща доклада за провеждане на оценяването и класирането от етапа, където са допуснати нарушения, когато те са отстраними;
3. не одобрява доклада, когато в процедурата са допуснати съществени нарушения.
(2) Преди сключване на договора за предоставяне на финансова помощ РА изисква от кандидатите, чиито проектни предложения са включени в списъка по чл. 41, ал. 14, т. 1, а в случаите на остатъчен финансов ресурс и/или увеличаване на бюджета по обявената процедура за подбор по ал. 2 - и от списъка по чл. 41, ал. 14, т. 2, в 10-дневен срок от уведомяването да представят декларацията по чл. 8, ал. 3.
(3) Изпълнителният директор на РА прекратява процедурата:
1. в случаите по ал. 1, т. 3;
2. когато няма постъпили в срок проектни предложения или всички подадени предложения са оттеглени;
3. при спиране на финансирането по ПРСР 2014 - 2020 г. или на част от нея.
(4) Разплащателната агенция публикува списък на проектните предложения, предложени за одобрение, списъка с резервните проекти и списъка с проектите, за които да бъде отказано предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 41в. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) В двуседмичен срок от одобряването на оценителния доклад, съответно от представянето на декларацията по чл. 8, ал. 3, т. 2 изпълнителният директор на РА взема решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всяко проектно предложение, включено в списъка по чл. 41, ал. 14, т. 1.
(2) При остатъчен финансов ресурс безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за проектни предложения от списъка по чл. 41, ал. 14, т. 2 по реда на тяхното класиране.
(3) Решението на изпълнителния директор на РА да предостави безвъзмездна финансова помощ се обективира в договор с бенефициента, който съдържа реквизитите на чл. 37, ал. 3 ЗУСЕСИФ.
(4) Одобреният проект е неразделна част от договора по ал. 3.
(5) В срок 15 календарни дни от получаване на уведомление за решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ кандидатът има право да подпише договор за предоставяне на финансова помощ.
(6) Образецът на договор по ал. 5 се утвърждава от изпълнителния директор на РА след съгласуване с министъра на земеделието, храните и горите и се публикува на електронните страници на МЗХГ, РА и ИСУН заедно с обявата за откриване на процедурата по чл. 33, ал. 1 като част от пакета документи.
(7) Когато при обработката на проектното предложение бъдат установени съмнения за изкуствено създадени условия, РА може да предвиди в договора извършване на допълнителни проверки преди изплащане на финансовата помощ и в срок до три години от датата на получаване на окончателното плащане за малки и средни предприятия, съответно до пет години - за големи предприятия.
(8) Когато проектът е получил приоритет при условието на чл. 28, ал. 12, договор за предоставяне на финансова помощ се подписва и от едноличния собственик на капитала на едноличното дружество с ограничена отговорност.

Чл. 41г. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) В 10-дневен срок от одобряване на оценителния доклад изпълнителният директор на РА издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездната финансова помощ за всяко проектно предложение, включено в списъка по чл. 41, ал. 14, т. 3.
(2) Изпълнителният директор на РА издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездната финансова помощ, в 10-дневен срок от:
1. изтичане на срока по чл. 41в, ал. 5 за проектно предложение, включено в списъка по чл. 41, ал. 14, т. 1 и 2 при несъгласие или неявяване на кандидата да сключи договор за предоставяне на финансова помощ;
2. уведомяването за кандидат, който не е представил в срок документите по чл. 41б, ал. 2.
(3) Кандидатът се уведомява за решението, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 41д. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Процедурата по проектното предложение се прекратява или проектното предложение получава пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 41, ал. 1;
2. несъответствие с целите и изискванията към кандидатите, дейностите, проектите и заявените разходи, определени в тази наредба;
3. несъответствие на проектното предложение с минималния брой точки съгласно чл. 29;
4. неотстраняване на нередовност на документи, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти и/или непредставяне на изисканите от оценителната комисия документи, необходими за удостоверяване съответствие на заявените от кандидата данни, до изтичане на срока по чл. 41, ал. 3 и 10, като оценителната комисия отказва изцяло финансирането или намалява финансовата помощ в съответствие с естеството на неотстранените нередовности, непълноти, неясноти и/или липси;
5. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото проектно предложение, определен в обявата за откриване на съответната процедура;
6. проект с допустими разходи под определения минимален размер, съответно над определения максимален размер, посочени в чл. 13;
7. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 8, ал. 1 и/или 2, както и непредставяне на някой от документите в срока по чл. 41б, ал. 2;
8. установени изкуствено създадени условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на подмярката.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1 кандидатът има право да сключи договора за предоставяне на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба с изключение на случаите по ал. 1, т. 8.

Чл. 41е. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) До 30 дни от датата на сключване на договора РА организира въвеждащо обучение за изпълнение на проектите по съответната процедура за бенефициентите, изрично заявили, че ще се възползват от тази възможност.

Чл. 41ж. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) В периода на прием по чл. 33, ал. 1 кандидати със заявления за подпомагане/проектни предложения, подадени в предходни периоди на прием, за които няма издадена заповед/решение за отказ, могат да поискат прехвърляне на заявлението/проектното предложение или да подадат ново проектно предложение за същите инвестиции. При подаване на ново проектно предложение за същите инвестиции производството по предходното заявление за подпомагане/проектно предложение се прекратява.
(2) Когато кандидатът заявява искане за прехвърляне:
1. във формуляра за кандидатстване съгласно приложение № 11, в наименование на проектното предложение и в т. 11.1 от формуляра изрично посочва желанието за прехвърляне на заявлението/проектното предложение;
2. в основната информация за проектното предложение съгласно приложение № 12 има право:
а) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) да заяви само точки по критериите за подбор, които не са били приложими към момента на подаване на проектното предложение;
б) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) да включи само дейности и разходи, които са включени в таблицата за допустимите инвестиции, приложена към подаденото проектно предложение, за което се отнася искането;
в) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) само да намали размера на разходите, за които е заявил финансова помощ в проектното предложение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за подбор, могат да бъдат представени само за критериите за подбор по чл. 28, които не са били приложими към момента на подаване на проектното предложение.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ (ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2017 Г.)

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Финансовата помощ може да бъде изплатена и преди извършване на цялата инвестиция при спазване на изискванията на чл. 15 и 16.
(3) Финансовата помощ не се изплаща на бенефициенти, за които е установено, че са създали изкуствено условията, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на подмярката.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Финансовата помощ се изплаща, при условие че в срока по чл. 46, ал. 2 бенефициентът е представил съответните лицензи, разрешения и/или удостоверения за регистрация за извършването на всички дейности и/или функционирането на всички активи, включени в одобрения проект, за които съгласно действащото законодателство се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) При кандидатстване за плащане бенефициентът подава искане за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА. Искането за плащане се подава чрез ИСУН.
(2) Искането за плащане се състои от:
1. електронен формуляр по образец;
2. документи, описани в приложение № 13 при кандидатстване за авансово плащане или приложение № 14 при кандидатстване за междинно/окончателно плащане.
(3) В случай че искането за плащане се подава от упълномощено лице, се прилага копие на изрично нотариално заверено пълномощно.
(4) Документите се прилагат към исканията за плащане във формат "рdf", "xls" или друг формат, указан в приложение № 13 или 14. Оригиналите на документите се съхраняват от бенефициента и следва да бъдат представени при поискване.
(5) Документите, приложени към исканията за плащане, както и тези, представени от бенефициентите в резултат на допълнително искане от РА, трябва да бъдат представени на български език. Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил. Когато държавата, от която произхожда документът, е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47 от 2000 г.), и има договор за правна помощ с Република България, освобождаващ документите от легализация, документът трябва да е представен съгласно режима на двустранния договор.
(6) Кореспонденцията и уведомленията във връзка с обработка на исканията за плащане се осъществява през ИСУН чрез електронен профил на бенефициента по реда на чл. 36, ал. 3.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава искане за авансово плащане чрез ИСУН и прилага документи съгласно приложение № 13. В случай че искането за плащане се подава от упълномощено лице, се прилага копие на изрично нотариално заверено пълномощно.
(2) Оригиналът на банковата гаранция се предава лично от бенефициента в срок до три дни от подаване на искането за плащане с приемно-предавателен протокол в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по чл. 44 от Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" по място на извършване на инвестицията.
(3) Искането за авансово плащане се подава най-рано 10 работни дни след датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(4) Когато бенефициентът не е приложил документ, необходим за извършване на авансовото плащане, или не представи обезпечение, РА изпраща уведомително писмо на бенефициента чрез ИСУН, който в срок до 15 дни от получаването му е длъжен да предостави изисканите допълнителни документи и/или информация.
(5) В срок до 25 работни дни от датата на подаване на искането за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане, за което уведомява бенефициента. Срокът спира да тече до датата на представянето на документите по ал. 4.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане бенефициентът подава искане чрез ИСУН, като прилага към него документите, посочени в приложение № 14. В случай че искането за плащане се подава от упълномощено лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.
(2) Искането за окончателно плащане се подава не по-късно от един месец след изтичане на срока по чл. 50, ал. 1 и 2.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) В срок до три месеца от подаване на искане за междинно/окончателно плащане РА:
1. извършва проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани с искането за плащане;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи и за установяване спазването на критериите за допустимост, както и на ангажименти или други задължения на бенефициента по тази наредба, договора за предоставяне на финансова помощ и/или ПРСР 2014 - 2020 г., като:
а) проверката се извършва в присъствието на бенефициента или на упълномощен негов представител;
б) при приключване на проверката на място служителят на РА изготвя протокол за резултатите от проверката и го представя за подпис на бенефициента или на упълномощен негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) след приключване на проверката на място, ако е установено неспазване на условията по договора за предоставяне на финансова помощ или наредбата, на бенефициента или упълномощен негов представител се изпраща копие от протокола по буква "б" чрез ИСУН;
г) в случай че бенефициентът или упълномощен негов представител не е открит при извършване на посещението на място, РА уведомява бенефициента, като му изпраща копие от протокола чрез ИСУН;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола по буква "б" бенефициентът или упълномощен негов представител може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА;
3. се произнася по размера на допустимите разходи след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрената и реално извършената инвестиция и изплаща съответстващата на този размер финансова помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ в съответствие с т. 3.
(2) В случай на нередовност или липса на документи, при възникване на необходимост от представяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, както и с цел да се удостовери съответствието на заявените данни, РА изпраща уведомително писмо чрез ИСУН до бенефициента за необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи, включително такива, които не са посочени в приложение № 14. Бенефициентът представя изисканите му данни и/или документи в срок до 15 работни дни от уведомяването. Тримесечният срок по ал. 1 спира да тече до предоставянето на исканите документите или данни, но за не повече от един месец.
(3) Бенефициентът може по всяко време да оттегли изцяло или частично искането за плащане и приложените към него документи. Оттеглянето поставя бенефициента в положението, в което се е намирал преди подаването на искането за плащане, на приложените към него документи или на част от тях.
(4) Когато бенефициентът е уведомен от РА за констатирани нередовности в документите по чл. 45, ал. 1 или чл. 46, ал. 1 или когато при проверката на място се установи нередовност, не се разрешава оттегляне по ал. 3 на документи по отношение на инвестицията, засегната от нередовността. Разплащателната агенция уведомява писмено бенефициента за решението си по направеното искане за оттегляне.
(5) При оттегляне на исканията за плащане, което не попада в хипотезата на ал. 4, бенефициентът има право да подаде ново искане за плащане в срока по чл. 46, ал. 2.
(6) Исканията за плащане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от РА въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие че бенефициентът е действал добросъвестно.
(7) Разплащателната агенция може да признае очевидни грешки само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща се в документите по ал. 6.
(8) Не се допуска коригиране или поправяне на искане за плащане и приложените към тях документи извън случаите по ал. 6.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Размерът на дължимите на бенефициентите плащания се изчислява въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014", и на чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие, наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014".

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането, както и да изиска възстановяване на част или цялата финансова помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, както и когато бенефициентът не отстрани непълнотите и пропуските и не представи изисканите му документи в срока по чл. 47, ал. 2;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. наложи административна санкция по чл. 63, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014;
4. инвестицията не е изпълнена или нейното изпълнение не е започнало в срока, посочен в договора за предоставяне на финансова помощ;
5. инвестицията е изпълнена неточно, включително когато бенефициентът е придобил активи и/или изпълнил дейности - предмет на подпомагането, с технически параметри или в отклонение от количествено-стойностна сметка, различни от одобрените от РА - когато констатираните отклонения водят до недопустимост или необоснованост на заявените за подпомагане дейности или разходи или засягат основната цел на проекта, или променят предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект, или водят до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за подбор, определени в тази наредба и договора за предоставяне на финансова помощ;
6. с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено, че бенефициентът е представил пред РА декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправени такива, включително когато тази декларация и/или документ са представени при или по повод кандидатстването му за подпомагане;
7. бъде наложена финансова корекция на заявените за плащане разходи;
8. при извършване на проверките по букви "iii" и "v" от раздел 2 "Контролни дейности", т. А "Процедури по одобряване на заявленията" от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.) във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, РА установи, че бенефициентът, подаденият от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията за допустимост за подпомагане, посочени в настоящата наредба;
9. бенефициентът или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверка по чл. 47, ал. 1, т. 2, с изключение на случаи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства;
10. установи наличие на някоя от хипотезите, уредени в чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181/48 от 20 юни 2014 г.);
11. към датата на подаване на искането за окончателно плащане бенефициентът с одобрени за финансиране разходи по чл. 30, ал. 1, т. 7 и 8 не е удостоверил със сертификат постигането на съответния стандарт;
12. бенефициентът не е изпълнил друго задължение, посочено в договора.
(2) В случаите по ал. 1, т. 8 и 10 РА извършва проверка за съответствието с изискванията за допустимост за подпомагане преди предоставяне на помощта въз основа на представените в проектното предложение и изискани допълнително документи.
(3) Изпълнителният директор на РА определя размера на допустимите разходи по чл. 47, ал. 1, т. 3 въз основа на резултатите от проверките по чл. 47, ал. 1 при спазване на изискванията по ал. 1.
(4) В случаите, когато размерът на определените като допустими за възстановяване разходи надхвърля размера на изплатеното авансово плащане по договора, изпълнителният директор на РА издава решение за одобрение на плащането с посочване на размера на подлежащата на изплащане финансова помощ, а в случай че е налице частичен отказ от изплащане на заявената финансова помощ - излага мотиви за частичния отказ от изплащане на помощта.
(5) Алинея 4 се прилага и когато по договора не е извършено авансово плащане.
(6) Когато в случаите по ал. 3 РА установи, че размерът на определените като допустими разходи по искането за плащане налага пълно или частично възстановяване от страна на бенефициента на извършените по договора авансово и/или междинни плащания, изпълнителният директор на РА издава акт за установяване на публично вземане по чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ, като в мотивите посочва и основанията за отказа от изплащане на помощта.
(7) Финансовите корекции по ал. 1, т. 7 се определят в съответствие с Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 27 от 2017 г.), и чл. 35 от Делегиран регламент № 640/2014. Основанието и размерът на финансовите корекции, определени въз основа на чл. 35 от Регламент № 640/2014, се включват в договора за предоставяне на финансова помощ.
(8) Когато е приложимо, Разплащателната агенция налага и административни санкции на бенефициента в случаите, посочени в чл. 35 от Делегиран регламент № 640/2014.
(9) При пълен или частичен отказ за изплащане на финансовата помощ бенефициентът не може да подаде друго искане за плащане за същата инвестиция.

Раздел II.
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)

Раздел II.
Условия за изпълнението на дейностите по проекта и контрол


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи - в срок до 36 месеца, считано от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с РА.
(2) Крайният срок по ал. 1 е до 15 септември 2023 г.
(3) До датата на подаване на искането за окончателно плащане бенефициентите трябва да отговарят на всички задължителни стандарти, отнасящи се до подпомаганите дейности, в т.ч. опазването на компонентите на околната среда, фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, ветеринарно-санитарните изисквания, безопасността на храните и фуражите, хигиената, безопасните условия на труд.
(4) Когато преди извършване на окончателно плащане РА установи, че не е изпълнено задължение по ал. 3, отказва изплащането на финансовата помощ и бенефициентът дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Бенефициенти, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ с изключение на обществените поръчки за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11, за които при подаване на проектното предложение представят заверено от възложителя копие от документацията от проведената обществена поръчка или процедура за възлагане по Закона за обществените поръчки.
(2) В срок до 15 работни дни от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ с Държавен фонд "Земеделие" бенефициентите, които са възложители на обществени поръчки, предоставят на РА чрез ИСУН документите съгласно процедурата по ал. 4 за извършване на предварителна проверка по ал. 6.
(3) Крайният срок за откриване възлагането на обществените поръчки за избор на изпълнител за всички разходи по чл. 30, ал. 1, т. 1 - 11 в проекта е до три месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Бенефициентът уведомява РА за публикуване/изпращане на всяка обява/покана в случаите на възлагане по реда на чл. 20, ал. 3 ЗОП в срок до три работни дни от датата на публикуването, а за всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - в срок до 7 работни дни от датата на публикуването. Бенефициентите са длъжни да представят на РА документите за възложените обществени поръчки в срок до три работни дни от датата на подписване на договора по чл. 20, ал. 6 ЗОП или издаване на документите по чл. 20, ал. 8 ЗОП.
(4) Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки съгласно утвърдена от изпълнителния директор на РА процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
(5) Указанията на РА при осъществяване на предварителната проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта са задължителни за бенефициента.
(6) Разплащателната агенция осъществява предварителна проверка по ал. 4 в срок до 20 работни дни от получаването на списъка на планираните обществени поръчки, който е по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА.
(7) Разплащателната агенция извършва последващ контрол по ал. 4 в срок до три месеца от получаване на документите за проведената обществена поръчка за избор на изпълнител.
(8) При нередовност или липса на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на проверка по ал. 6 или контрол по ал. 7 РА може да изиска от бенефициента представяне на допълнителни данни и/или документи чрез ИСУН. Бенефициентът е длъжен в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението да представи изисканите му данни и/или документи. Представени след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от РА, не се вземат предвид.
(9) Сроковете по ал. 6 и 7 спират да текат, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на проверката или контрола.
(10) Въз основа на последващия контрол по ал. 4, както и при установяване на неспазване на правилата на Закона за обществените поръчки, РА налага финансови корекции на основание и в размер съгласно приложение № 1 към Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ и при съответно спазване на процедурата за налагане на финансови корекции, регламентирана в ЗУСЕСИФ.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Договорът за предоставяне на финансова помощ, включително одобреният с него проект, може да бъде изменян и допълван при условията на чл. 39, ал. 1 - 3 ЗУСЕСИФ и изрично предвидените в самия договор основания.
(2) Бенефициентът може да подаде искане за изменение и/или допълнение на договора през ИСУН чрез електронния си профил, като към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност.
(3) Не се допуска изменение или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за подбор, определени в тази наредба и договора за предоставяне на финансова помощ;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;
4. се основава на сключения от бенефициента договор за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на одобрения проект и това изменение е извършено в нарушение на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
(4) В случай на нередовност или липса на документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти в искането за изменение на договора, както и с цел да се удостовери верността на заявените данни, РА уведомява бенефициента за необходимостта от предоставяне на допълнителни данни и/или документи. Бенефициентът представя изисканите му данни и/или документи в срок до 15 дни от уведомяването.
(5) За дата на получаване на уведомлението по ал. 4 се счита датата на изпращането му в ИСУН. Срокът започва да тече за бенефициентите от изпращането на уведомлението в ИСУН.
(6) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, а когато са изискани документи и/или информация по ал. 4 - до 14 дни от изтичане на срока за представянето им, РА одобрява или отказва исканата промяна. Бенефициентът се уведомява за мотивите за отхвърлянето на искането, а при одобрение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението трябва да се яви в РА за сключване на допълнително споразумение към договора. В случай че бенефициентът или упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице не се яви в посочения срок, правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.
(7) При искане за промяна на договора за предоставяне на финансова помощ, свързано с конкретен актив или услуга, РА извършва проверка за обоснованост на съответния разход от искането въз основа на списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, актуален към датата на подаване на искането за промяна.


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Бенефициентът е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до:
1. три години от датата на получаване на окончателно плащане - за бенефициенти, които са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
2. пет години от датата на получаване на окончателно плащане - за бенефициенти, които са големи предприятия.
(2) Бенефициентът съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за сроковете по ал. 1.


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) В сроковете по чл. 53, ал. 1 бенефициентът е длъжен да:
1. използва подпомаганите активи и изпълнява подпомаганите дейности съгласно определеното им с бизнес плана предназначение и капацитет;
2. не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. не променя местоположението на подпомаганата дейност извън територията на страната;
4. поддържа съответствие с всяко от условията за даване на приоритет по чл. 28, по които проектът му е бил оценен;
5. не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство и/или предоставяне на услуги и при положение, че тези обстоятелства са изрично посочени в представения от бенефициента на етапа на кандидатстването по подмярката бизнес план;
6. запази съществуващия към края на предходната година спрямо годината на кандидатстването средносписъчен брой на персонала, както и броя на допълнително наетите въз основа на бизнес плана лица, когато проектът му е бил одобрен за подпомагане поради съответствие с условието за даване на приоритет в чл. 28, ал. 1, т. 6;
7. не променя местоположението на подпомаганата дейност, когато проектът му е бил одобрен за подпомагане поради съответствие с условието за даване на приоритет по т. 6.1 и 7 от приложение № 7 към чл. 28, ал. 14;
8. спазва и другите свои задължения, уговорени в договора за предоставяне на финансова помощ;
9. запази минималния средносписъчен брой на персонала, когато проектът му е бил одобрен за подпомагане поради съответствие с условието за приоритет в чл. 28, ал. 1, т. 8.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната е допустима за новопроизведено оборудване със същите или по-добри характеристики и се осъществява след одобрение на РА.
(3) В случаите на проекти на признати групи/организации на производителите преотстъпване ползването на активите - предмет на подпомагане на съдружниците и/или акционерите и/или членовете на юридическите лица - кандидати, не се смята за неизпълнение на задължението по ал. 1, т. 2.
(4) В срок 10 години от крайното плащане бенефициентите, които са големи предприятия, са длъжни да не преместват производствената дейност извън границите на Европейския съюз в съответствие с условието по чл. 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
(5) Изискването по ал. 1, т. 2 бенефициентът да не прехвърля правото на собственост не се прилага, когато собствеността върху активите - предмет на подпомагане, се прехвърля в резултат на прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец - бенефициент, на еднолично търговско дружество, в което той е едноличен собственик на капитала, съчетано със заличаване на едноличния търговец. В тези случаи бенефициентът - едноличен търговец, е отговарял на изискването на чл. 28, ал. 1, т. 5, 8 и 9 към момента на кандидатстване.
(6) Едноличният собственик на капитала на ЕООД, получило приоритет за проектно предложение при условието на чл. 28, ал. 12, е длъжен да възстанови получената финансова помощ, в случай че е продал дял от капитала на дружеството в периода от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до изтичане на срока по чл. 53, ал. 1.
(7) Физическото лице, собственик на ЕТ, и едноличният собственик на капитала на ЕООД за кандидати, получили приоритет при условията на чл. 28, ал. 9, съответно по чл. 28, ал. 12, са длъжни да спазват изискването по ал. 1, т. 6 и 9.
(8) Членовете на група/организация на производители, получила приоритет при условията на чл. 28, ал. 10, са длъжни да поддържат общо най-малко пет души средносписъчен брой на персонала за периода от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до изтичане на срока по чл. 53, ал. 1.
(9) Група/организация на производители, получила приоритет при условията на чл. 28, ал. 11, губи право на подпомагане и дължи възстановяване на получената безвъзмездна финансова помощ, когато член на групата/организацията, въз основа на чийто приход е получен приоритетът, напусне групата/организацията в периода от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до изтичане на срока по чл. 53, ал. 1.


Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Бенефициентите застраховат активите, предмет на подпомагане, за срока, рисковете и при условията, посочени в договора за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение изискванията на тази наредба, условията по договора за предоставяне на финансова помощ, процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, Министерството на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите и Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове".
(3) На контрол по ал. 2 подлежат бенефициентите, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) Когато Министерството на земеделието, храните и горите или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР 2014 - 2020 г., бенефициентът предоставя на оправомощените от тях лица всички документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Когато след извършване на окончателното плащане бенефициентът не изпълнява задължение по тази наредба или по договора, РА оттегля предоставеното подпомагане, като изисква възстановяване на цялата или на част от изплатената по договора финансова помощ.
(2) Разплащателната агенция определя размера на подлежащите на възстановяване суми по ал. 1, като дава възможност на бенефициента да представи в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, своите писмени възражения и при необходимост - доказателства, относно липса на основание за претендиране на посочената от РА сума и/или по отношение на нейния размер.
(3) За установяване дължимостта на подлежащата на възстановяване сума по ал. 2 изпълнителният директор на РА издава акт за установяване на публично вземане по чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) Когато установеното неизпълнение по ал. 1 попада в хипотеза, посочена в Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, изпълнителният директор на РА налага финансова корекция по проекта на бенефициента по реда на раздел III от глава пета на ЗУСЕСИФ, като при определяне на окончателния размер на финансовата корекция се съобразяват критериите, посочени в чл. 35, параграф 3 на Делегиран регламент № 640/2014.
(5) Разплащателната агенция налага административни санкции на бенефициента, произтичащи от установеното неспазване, в случаите, посочени в чл. 35 от Делегиран регламент № 640/2014.
(6) Административни санкции по ал. 5 не се налагат в случаите, посочени в чл. 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20.12.2013 г.).


Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Разплащателната агенция изисква възстановяване на цялата или на част от изплатената по договора финансова помощ при спазване на изискванията по чл. 57, ал. 2 - 6 и когато:
1. с влязъл в сила акт на компетентен орган бъде установено, че бенефициентът е представил декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправени такива, независимо от момента на представянето им, включително когато този документ и/или декларация са били представени на етапа на кандидатстването му за подпомагане;
2. се установи, че бенефициентът изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
3. бенефициентът е получил допълнителна публична финансова помощ за активите и/или дейностите, финансирани по реда на тази наредба;
4. Разплащателната агенция установи, че е било налице обстоятелство по чл. 8, ал. 1 и 2 към датата на извършване на окончателното плащане.

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Сумите по определените, но неизвършени финансови корекции, както и подлежащите на възстановяване суми, определени с актовете по чл. 49, ал. 6 или чл. 57, ал. 3 и които не са доброволно възстановени от бенефициента, подлежат на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) Дължимите суми по ал. 1 могат да се прихващат и от бъдещи плащания, извършвани от РА към бенефициента.
(3) В случаите, когато с акта по чл. 49, ал. 6 е установена дължимост на цялото или на част от извършеното авансово плащане по договора, РА се удовлетворява до размера на дължимата сума от предоставеното по реда на чл. 15, ал. 4 обезпечение.


Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) (1) Бенефициентът не отговаря за неизпълнение на свое нормативно или договорно задължение, когато то се дължи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства.
(2) Бенефициентът или упълномощено от него лице уведомява писмено РА за възникването на обстоятелствата по реда на чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.

Глава пета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на шест месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект на бенефициенти на помощта:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) лично и фамилно име на бенефициентите - физически лица;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) наименование на бенефициентите - юридически лица;
3. вид на подпомаганите дейности;
4. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта;
5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) място на изпълнение на проекта;
6. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) наименование на доставчиците/изпълнителите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година РА публикува на електронната си страница следната информация за предходната финансова година за бенефициентите на помощта, на които е извършено плащане по подмярката:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) лично и фамилно име на бенефициентите - физически лица;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) наименование на бенефициентите - юридически лица;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) общината, в която бенефициентът на помощта живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) общата сума на публично финансиране, получена от бенефициента на помощта за съответната финансова година, която включва както съфинансиране от ЕС, така и национално съфинансиране;
5. вид на подпомаганите дейности;
6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и ЕЗФРСР за всеки бенефициент на финансова помощ.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)
(4) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Данните на бенефициента на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344/549 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1306/2013" и с цел изпълнение на условието на чл. 9, параграф 2, буква "в" от Регламент (ЕС) № 702/2014, и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Европейския съюз и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Съюза.

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Бенефициентът на помощта се задължава от сключване на договора за отпускане на финансова помощ до крайната дата за изпълнение на проекта да постави на видно за обществеността място:
1. плакат с размер не по-малък от А3, съдържащ информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР - за проекти с размер на публичната финансова помощ от 10 000 евро до 50 000 евро включително;
2. табела с размери не по-малко от 50 см височина и 70 см широчина, съдържаща информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР - за проекти с размер на публичната финансова помощ над 50 000 евро;
3. временен билборд с размери не по-малко от 3 м височина и 4 м широчина за проекти, включващи строителство с размер на публичната помощ над 500 000 евро.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Бенефициентът на помощта се задължава да включва на професионалната си електронна страница, ако има такава, кратко описание на подпомаганата дейност. Описанието трябва да включва целите и резултатите от дейността, като подчертава финансовото подпомагане от Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Бенефициентът на помощта се задължава до 3 месеца след крайната дата за изпълнение на проекта да постави и поддържа на видно място постоянен билборд с размери не по-малко от 3 м височина и 4 м широчина с информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато размерът на публичната помощ надхвърля 500 000 евро и проектът включва помощ за закупуване на движими или недвижими вещи или строителни дейности в срока по чл. 53, ал. 1.
(4) Електронната страница, плакатът, табелата или билбордът по ал. 1, 2 и 3 съдържат описание на проекта/дейността, която се подпомага, емблемата на Европейския съюз с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони."
(5) Информацията по ал. 4 заема не по-малко от 25 на сто от плаката, табелата, билборда или електронната страница.
(6) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно Приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)
2. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 63 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.).
3. "Биоенергия" е енергия, включително под формата на течни или газообразни горива, която е получена от преработката на биомаса.
4. "Биомаса" е всяка органична материя с растителен произход, която може да бъде рециклирана, включително специализирани култури и горски продукти, селскостопанска храна и фураж, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци от дървесина, водни растения, животински и торов отпадък, органични, битови отпадъци и други отпадъчни материали.
5. "Биогориво" са течни, газообразни или твърди горива, произведени от биомаса (пелети, брикети, нарязана и пресована слама и други остатъчни продукти от преработка на земеделски суровини, биодизел, биоетанол, етери, произведени от биоетанол), включително биогориво, произведено от зърнени култури и други култури, богати на скорбяла, захар и маслодайни култури, съгласно определението в чл. 1, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ, L 239/1 от 15.9.2015 г.).
6. "Възобновяеми енергийни източници" са неизкопаеми енергийни източници, които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергия от биомаса и енергията от индустриални и битови отпадъци.
7. "Големи предприятия" са предприятия, които не изпълняват критериите на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия, и предприятия, при които 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече публични органи с изключение на случаите по чл. 4, ал. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
8. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Дейност" е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно заложените в ПРСР 2014 - 2020 г. критерии, който се отнася до и се осъществява от един или повече бенефициенти на помощ, предвид постигането на поставените цели в ПРСР 2014 - 2020 г.
9. "Добра производствена практика" е система за осигуряване на качество и безопасност, която гарантира, че храните се произвеждат и контролират в съответствие с утвърдените стандарти, нормативи и други изисквания за качество и безопасност съобразно предназначението им и в съответствие с изискванията за издаване на разрешително за тяхното производство, търговия и употреба.
10. "Доминиращо влияние" върху юридическо лице е влиянието на друго лице, което:
а) притежава мажоритарния дял от капитала на юридическото лице, или
б) притежава блокираща квота в капитала на юридическото лице, или
в) може да назначава повече от половината от членовете на управителните или контролните органи на юридическото лице.
11. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Енергийна ефективност в рамките на предприятието" е съотношението между изходното количество произведена стока или продукция и вложеното количество енергия, като инвестициите по проекта трябва да допринасят за енергийно спестяване в рамките на цялото предприятие спрямо годишното потребление на енергия за годината, предхождаща годината на подаване на проектното предложение. За нови предприятия трябва да е налице надхвърляне на задължителните минимални изисквания за енергийна ефективност по Закона за енергийна ефективност и Закона за устройство на територията и е налице повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 на сто за предприятието.
12. "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
13. "Икономическа жизнеспособност" е генерирането на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на предприятието за периода на бизнес плана.
14. "Икономически размер на стопанство" е размерът на земеделското стопанство, изразен в стандартен производствен обем.
15. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Иновации" са: иновативен продукт, произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение. За иновации не се смятат малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в стопанството.
16. "Интегрирани проекти" са проекти, изпълнявани от един кандидат и съчетаващи най-малко две дейности или операции, попадащи в обхвата на две различни мерки:
а) мярка 4 и мярка 6;
б) мярка 4 и мярка 8;
в) мярка 4 и мярка 9;
или подмерки от тези мерки от ПРСР 2014 - 2020 г., като проектите трябва да допринасят и показват по-добри финансови резултати от дейността на кандидата в резултат на едновременното изпълнение на съответните дейности или операции.
16а. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Кандидати, получавали финансова помощ за сходна дейност" са кандидати, получили плащане по мярка 123. "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" или мярка 121. "Модернизиране на земеделските стопанства" за преработка (ПРСР 2007 - 2013 г.) или са сключили договор за предоставяне на финансова помощ по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" (ПРСР 2014 - 2020 г.).
16б. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Коефициентът на обща ликвидност" е съотношение на краткотрайните активи (КА) към краткосрочните пасиви (КП). Определя се по формулата: Коефициентът на обща ликвидност = КА/КП.
17. "Колективни инвестиции" са инвестиции, свързани с осигуряване на сътрудничеството между над 6 земеделски стопани или признати групи/организации на производители, чрез предприемане на по-ефективни и икономически изгодни инвестиции в общи съоръжения, оборудване, инфраструктура и др.
18. "Маркетинг на продукт" е притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за продан, доставяне или изнасяне на пазара по какъвто и да било начин на даден продукт; маркетинг на продукт включва и дейностите по неговото съхранение, сортиране, маркиране, опаковане и транспортиране.
19. "Материални активи" са активи, отнасящи се до земя, сгради, машини и съоръжения.
20. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
21. "Международно признат стандарт" е стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.
22. "Места по националната екологична мрежа Натура 2000" са защитените зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
23. "Микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия" са предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
24. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Млади земеделски стопани" са лица, които към момента на подаване на проектното предложение са на възраст между 18 и не повече от 40 години и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на проектното предложение. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета. Не са млади земеделски стопани кандидати - юридически лица, чийто мажоритарен дял от капитала е придобит от физическото лице на възраст между 18 и 40 ненавършени години след 1 януари 2014 г. Установяването като ръководител на земеделско стопанство е настъпването на първото от следните събития:
а) регистрация на кандидата (физическо или юридическо лице), на друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, на мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата, за първи път като земеделски стопанин по Закона за подпомагане на земеделските производители;
б) започване на отглеждане на животни в животновъден обект - собствен или нает от кандидата (физическо или юридическо лице), от друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата;
в) стопанисване на земя с цел производство на земеделска или животинска продукция от страна на кандидата (физическо или юридическо лице), друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял се притежава от кандидата, мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата.
24а. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Мобилни преработвателни съоръжения" са инсталации, съоръжения и/или машини, използвани в процеса на преработка, съгласно технологичния проект, които могат да се транспортират и да работят на избрана площадка, в близост до животновъдни обекти или насаждения от съответните селскостопански продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства.
25. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
26. "Нематериални активи" са активи, възникнали от трансфер на технологии чрез придобиване на патентни права, лицензи или ноу-хау.
27. "Непреодолима сила или извънредни обстоятелства" са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.
28. "Непреработена растителна и животинска продукция" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения.
29. "Нередност" е всяко нарушение на правото на ЕС или на българското законодателство, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
30. "Новообразувани предприятия" са предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
31. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
32. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Организации и/или групи на земеделски производители" са организациите и/или групите, признати от министъра на земеделието, храните и горите.
33. "Обособена част от инвестицията" е завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.
34. "Пазар на производител" е място по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата.
35. "Полезна топлоенергия" е понятие по смисъла на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО.
36. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Подмярка" е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 - 2020 г.
36а. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Подготовката на продукцията за продажба" включва една или комбинация от дейности, свързани с почистването, подготовката за съхранение, съхранението, сортирането, маркирането, опаковането и транспортирането на земеделски продукти.
37. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)
38. "Преработка на селскостопански продукти" е всяко обработване и технологично въздействие на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба.
39. "Принос в натура" е предоставяне на земя или друг недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
39а. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Процентът на приходите на кандидата за предходните три финансови години от реализиран износ и/или вътрешнообщностни доставки" се изчислява като съотношение между приходите от износ и вътрешнообщностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти спрямо общите приходи за последните три финансови години преди годината на публикуване на обявата за откриване на процедура чрез подбор.
40. "Продукти, имитиращи или заместващи мляко и/или млечни произведения" са продукти, които могат да бъдат взети за мляко и/или млечни произведения, но чийто състав се различава от тези произведения по това, че съдържа мазнини и/или протеини от немлечен произход със или без протеин, получен от мляко ("Продукти, различни от млечни произведения", както са посочени в чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета от 2 юли 1987 г. относно закрила на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти (ОВ, L 182 от 3 юли 1987 г.).
41. "Продукти, наподобяващи или заместващи пчелен мед и/или пчелни продукти" са такива по смисъла на Закона за пчеларството.
42. "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
43. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Проект" е проектно предложение заедно с всички приложени към него документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР 2014 - 2020 г.
44. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, ще се разглежда като обществен дял.
45. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 02.09.2016 г.) "Първично селскостопанско производство" е производство на растителните и животинските продукти, изброени в Приложение № I по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти.
46. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта" са разходи, извършени преди подаване на проектното предложение и такива по време на изпълнение на проекта, които задължително включват подготовка на проектно предложение, изработка на бизнес план, анализ за икономическа устойчивост на проекта и подготовка на заявки за плащане, включително отчитане и управление на проекта.
47. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Разходи за предпроектно проучване" са разходите за анализите по чл. 26, ал. 8, становища и доклади, изготвени от правоспособни лица и представени от кандидата за доказване на техническа осъществимост на проекта, и доклади за екологична устойчивост на проекта.
48. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.
49. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.
50. "Референтни разходи" са цени и пределни стойности, ползвани от РА за сравняване при определяне основателността на разходите за различни инвестиции.
51. "Селскостопански продукти" са продуктите, изброени в Приложение № I от Договора, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, изброени в Приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28 декември 2013 г.).
52. "Специализирани транспортни средства" са транспортни средства с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.
53. "Стандартен производствен обем" е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро по таблица съгласно приложение № 15.
54. "Схеми за директно подпомагане" са правилата за предоставяне на финансова помощ, уредени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347/608 от 20 декември 2013 г.).
55. "Съпоставими оферти" са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата и съдържат:
а) еднотипни основни технически характеристики - в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини и земеделска техника;
б) общ капацитет на оборудването - в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване или производствени линии, съставени от различни машини, съоръжения и оборудване;
в) количествено-стойностни сметки - в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи.
56. "Създаване на работни места" е нетното увеличение на броя на служителите в съответното предприятие в сравнение със средния им брой през предходните 12 месеца, след като от номиналния брой създадени работни места бъдат приспаднати изгубените през този период работни места.
57. "Технологично въздействие" е онази част от производствения процес, при която има пряко преобразуване на свойствата или качественото състояние на първоначалния продукт.
58. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след положително становище от извършен преглед на документите към проектното предложение.
59. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР 2014 - 2020 г.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 3. В Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2008 г.; изм., бр. 107 от 2008 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 83 от 2011 г., бр. 23 и 60 от 2012 г., бр. 44 от 2013 г. и бр. 76 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 2, т. 2 след думата "оценка" се добавя "или над извършената оценка от независим оценител".
2. В чл. 8а, ал. 2, т. 2 след думата "оценка" се добавя "или над извършената оценка от независим оценител".
3. В приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 и чл. 26, ал. 2 "Документи при подаване на заявка за второ плащане" в раздел "Специфични документи" се правят следните допълнения:
а) в т. 2 от подраздел "Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство" след думата "оценка" се добавя "или оценка, извършена от независим оценител,";
б) в т. 4 от подраздел "Подобряване на сградния фонд чрез строителство, покупка, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството" след думата "оценка" се добавя "или оценка, извършена от независим оценител,".
4. В приложение № 8 към чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
а) в раздел "ІІІ. Описание на инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи на най-малко левовата равностойност на 2000 евро", в таблицата, в колона пет думите "Данъчна оценка в лв." се заменят с "Данъчна оценка или оценка, извършена от независим оценител в лв.";
б) в раздел "Общи документи":
аа) в т. 2 от подраздел "В случай на закупуване на земя:" след думата "оценка" се добавя "или оценка, извършена от независим оценител,";
бб) в т. 4 от подраздел "В случай на подобряване на сградния фонд чрез строителство, покупка, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството:" след думата "оценка" се добавя "или оценка, извършена от независим оценител,".
5. В приложение № 9 към чл. 30а "Документи, необходими при деклариране на инвестициите за най-малко левовата равностойност на 2000 евро от второто получено плащане" се правят следните допълнения:
а) в т. 2 от раздел "В случай на закупуване на земя:" след думата "оценка" се добавя "или оценка, извършена от независим оценител,";
б) в т. 4 от раздел "В случай на подобряване на сградния фонд чрез строителство, покупка, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството:" след думата "оценка" се добавя "или оценка, извършена от независим оценител,".

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2015 Г.)

§ 47. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4. "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 02.09.2016 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4. "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4. "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2017 Г.)

§ 31. За заявления за подпомагане, подадени преди влизането в сила на тази наредба, се прилагат досегашните условия и ред, както и § 4 относно чл. 8, § 6, т. 3 относно чл. 15, ал. 5, т. 7 - 9, § 15 по отношение на чл. 41ж, § 16 по отношение на чл. 52, ал. 7, § 17 относно чл. 60, ал. 1, т. 5 и 6, § 21 относно приложение № 2а, § 28 относно приложение № 13 и § 29 относно приложение № 14.

§ 32. (1) Заявление за подпомагане, подадено преди влизане в сила на тази наредба, за което кандидатите заявяват искане за прехвърляне, се одобрява и финансовата помощ се изплаща при условията и по реда, определен в тази наредба, с изключение на § 16 по отношение на чл. 38.
(2) За заявленията за подпомагане по ал. 1 допустими за подпомагане са и дейностите и разходите, извършени след подаване на заявлението за подпомагане, и разходите по чл. 30, ал. 1, т. 11 при спазване на условията по чл. 30, ал. 4.

§ 33. (1) Бюджетът, определен за прием, обявен преди влизане в сила на настоящата наредба, може да бъде увеличен след крайната дата за прием на заявления за подпомагане със заповед на министъра на земеделието, храните и горите при наличие на бюджет по мярка 4. "Инвестиции в материални активи".
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за един кандидат, одобрени след увеличаване на бюджета по реда на ал. 1, не може да надхвърля максималния размер, определен в подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 към датата на публикуване на заповедта по ал. 1.
(3) В срок до 14 дни от публикуване на заповедта по ал. 1 на електронната страница на МЗХГ кандидатите със заявления за подпомагане с размер на заявените разходи, надвишаващ максималния размер по ал. 2, представят в РА предложение за съответното им намаляване.

§ 34. (1) За прием на заявления за подпомагане, обявен преди влизане в сила на настоящата наредба, министърът на земеделието, храните и горите може да издаде заповед за сключване на договори над бюджета, определен за приема.
(2) В заповедта по ал. 1 се определя бюджет за договаряне.
(3) Разплащателната агенция одобрява заявленията за подпомагане и предлага на кандидата да сключи договор за предоставяне на финансова помощ под условие, че финансовата помощ ще бъде изплатена при наличие на финансов ресурс.
(4) Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за един кандидат не може да надхвърля максималния размер, определен в подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 към датата на публикуване на заповедта по ал. 1.
(5) В срок до 14 дни от публикуване на заповедта по ал. 1 на електронната страница на МЗХГ кандидатите със заявления за подпомагане с размер на заявените разходи, надвишаващ максималния размер по ал. 4, представят в РА предложение за съответното им намаляване.

§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 3


Списък по член 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Работни операции по първична преработка на памук

А. Списък по член 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз

№ в Брюкселската номенклатура

 Описание на продуктите

1

Глава 1

Живи животни

2

Глава 2

Месо и карантия

3

Глава 3

Риба, ракообразни и мекотели

4

Глава 4

Млечни продукти; яйца от птици; натурален пчелен мед

-

Глава 5

 

5

- 5.04

Черва, мехури и стомаси на животни (освен риба), цели части от тях

6

- 5.15

Животински продукти, които не са посочени или включени другаде; мъртви животни по глава 1 или глава 3, негодни за човешка консумация

7

Глава 6

Живи дървета и други растения; луковици, корени и други подобни; рязан цвят и цветарска продукция

8

Глава 7

Зеленчукови, кореноплодни, грудкови и други растителни храни

9

Глава 8

Месести и черупкови плодове; кори от цитрусови плодове и пъпеши

10

Глава 9

Кафе, чай и подправки, без мате (тарифна позиция № 09.03)

11

Глава 10

Зърнени продукти

12

Глава 11

Продукти на мелничарската промишленост; малц; нишестени продукти; глутен; инулин

13

Глава 12

Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове зърнени храни, семена и плодове; индустриални и медицински растения; слама и фураж

-

Глава 13

-

14

- ех. 13.03

Пектин

-

Глава 15

-

15

- 15.01

Сланина и друга топена свинска мас; мас от домашни птици

16

- 15.02

Нетопена мас от волове, овце или кози; лой, включително "от първа ръка"

17

- 15.03

Стеарин от сланина, маслен стеарин и стеарин от лой; мас, растително масло и лой, неемулгирано и смесено, или приготвено

18

- 15.04

Мазнини и масло от риба и морски бозайници, рафинирани и нерафинирани

19

- 15.07

Готови зеленчукови масла, течни или твърди, сурови, рафинирани или пречистени

20

- 15.12

Животински или растителни мазнини и масла, хидрирани, рафинирани или не, но без допълнителна преработка

21

- 15.13

 Маргарин, заместители на сланина и други приготвени мазнини за ядене

22

- 15.17

Остатъчни продукти, получени от обработката на мазнини или на животински или растителен восък

23

Глава 16

- Изделия от месо, риба, ракообразни и мекотели

-

Глава 17

-

24

- 17.01

 Цвеклова и тръстикова захар, на кристали

25

- 17.02

 Други видове захар; захарен сироп, изкуствен мед (смесен или не с естествен); карамел

26

- 17.03

 Меласи, обезцветени или не

27

- 17.05 (*)

Ароматизирани или оцветени захари, сиропи и меласи (включително и ванилови и ванилирани захари), но без плодови сокове, съдържащи добавка на захар в каквото и да е количество

-

Глава 18

-

28

- 18.01

 Какао на зърна, цели или начупени, сурови или печени

29

- 18.02

 Какаови шушулки, обвивки, люспи и отпадъци

30

Глава 20

 Изделия от зеленчуци, плодове или други части от растения

-

Глава 22

-

31

- 22.04

Гроздова мъст в процес на ферментация или в процес на задържане на ферментацията по друг начин, освен чрез прибавяне на алкохол

32

- 22.05

 Вино от прясно грозде; гроздова мъст, чиято ферментация е в процес на задържане чрез прибавяне на алкохол (в това число мъст)

33

- 22.07

 Други ферментирали напитки, например сайдер, сок от круши и медовина

34

- предишен 22.08(*) и предишен 22.09(*)

Етилов алкохол с непроменени или променени свойства, с каквато и да е сила, получени от селскостопански продукти, посочени в Приложение № I от Договора, с изключение на ракии, ликьори и други спиртни напитки и сложни алкохолни субстанции (познати като "концентрати") за производство на напитки

35

- 22.10 (*)

Хранителен оцет и заместители на оцет

36

Глава 23

Остатъци и отпадъчни продукти на хранително-вкусовата промишленост; фуражни смеси

-

Глава 24

-

37

- 24.01

Непреработен тютюн, тютюневи отпадъци

-

Глава 45

-

38

- 45.01

Естествен корк, необработен, натрошен, гранулиран или смлян; отпадъчен корк

-

Глава 54

-

39

- 54.01

Лен, суров или преработен, но непреден; ленени кълчища и отпадъци (включително накъсани или нарязани парцали)

-

Глава 57

-

40

57.01

Естествен коноп (Саnnаbis sаtiva), суров или преработен, но непреден; кълчища и отпадъци от естествен коноп (включително накъсани или нарязани влакна)

Забележка. * - Позиция, добавена с член 1 от Регламент 7а на Съвета на ЕИО от 18 декември 1959 г. (ОВ № 7, 30.1.1961 г., стр. 71/61).

Б. Работни операции по първична преработка на памук

• Омаганяване - изсушаване на влакното и почистване от примеси, включително балиране на влакното.


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА МИНИМАЛНИЯ СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ НА СТОПАНСТВОТО ПРЕЗ ТЕКУЩАТА СТОПАНСКА ГОДИНА КЪМ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Декларацията се попълва от земеделски стопани и лицата, участващи в юридическо лице - кандидат за колективна инвестиция)

Долуподписаният(ата) ...........................................................................................................,

                                                                       (име, презиме, фамилия)

с л. к. № ......................., издадена от ..................................... на ..............................................,

ЕГН ..............................., адрес: ..................................................................................................,

в качеството си на ......................................................................................................................,

(представляващ, управител)

на фирма ...................................................................................., с ЕИК ....................................,

                                       (наименование на фирмата)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За определяне на минималния стандартен производствен обем (СПО) на стопанството за текущата спрямо подаването на проектното предложение стопанска година отглеждам:

I. Следните земеделски култури, регистрирани в ИСАК:

Земеделска култура

Площ, служеща за изчисление на СПО (дка)

Засадени/

засети

ДА/НЕ

Поземлен/и имот/и, върху които е извършено/ще се извърши засаждането/засяването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Следните земеделски култури, описани в анкетната карта за регистрация като земеделски стопанин:

Земеделска култура

Площ, служеща за изчисление на СПО (дка)

Засадени/

засети

ДА/НЕ

Поземлен/и имот/и, върху които е извършено/ще се извърши засаждането/засяването

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Следните земеделски култури, за които съм предоставил документи за собственост, ползване на земята и/или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ:

Земеделска

култура

№ на

поземлен

имот

Площ, служеща за изчисление

на СПО

(дка)

Засадени/

засети

ДА/НЕ

Поземлен/и имот/и, върху които е извършено/ще се извърши засаждането/засяването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Следните видове животни, за които към анкетната карта съм приложил опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение и/или съм регистрирал в ИСАК:

Вид животни

Брой

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ............................

гр. ................................

Декларатор ..........................

(подпис, печат)Приложение № 2а към чл. 8, ал. 3, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ*

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …………………………………………………………………………………..……..,

притежаващ/а лична карта № …………………………………………………………….,

 издадена на ………………………………………………………………………………..

(дата на издаване)

от МВР - гр. ……………………………………………………………………………….,

адрес: ………………………………………………………………………………………,

(постоянен адрес)

в качеството си на ………………………………………………………………..………..

………………………………………………………………………………………..………

(посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява)

на …………………………………………………………………………………...………,

(наименование на кандидат/бенефициент)

ЕИК по БУЛСТАТ ……………………………………………………………....………..,

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

Представляваният, управляваният,

контролираният от мен

……………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………...………:

(наименование на кандидат/бенефициент)

1. няма неизпълнено разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

2. няма изискуеми и ликвидни задължения към РА, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

3. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или към община за данъци и/или задължителни вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. не е обявен в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, не е в процедура по ликвидация и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или е преустановил дейността си;

5. не е включен в Система за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

6. чрез измама или по небрежност не е предоставил невярна информация пред РА, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договора за предоставяне на финансова помощ, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

7. виновно не е изпълнил задължение по договор за предоставяне на финансова помощ, сключен с РА, което е довело до пълен отказ от изплащане на безвъзмездната финансова помощ по подадено искане за плащане/заявка за плащане или до претенция на РА за възстановяване на изплатена безвъзмездна финансова помощ по договора, неизпълнението не засяга повече от 50 на сто от стойността на изплатената по договора безвъзмездна финансова помощ, включително когато неизпълнението е констатирано при проверки, одити или разследвания с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата или други компетентни органи.

Като представляващ, управляващ, контролиращ

……………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………:

(наименование на кандидат/бенефициент)

1. не съм опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:

а) да повлияя на лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от РА и/или УО, свързано с одобрението на проектното предложение или плащане на безвъзмездната финансова помощ;

б) да получа информация от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от РА и/или УО, която може да ми даде неоснователно предимство, свързано с одобрението на проектното предложение или плащане на безвъзмездната финансова помощ;

2. не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

3. не съм лице, което е или е било на трудово или служебно правоотношение в РА или УО - до една година от прекратяване на правоотношението;

4. не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или в РА, не съм участвал при одобряването на проектно предложение или при обработката на искане за плащане по сключения договор за предоставяне на финансова помощ;

5. не попадам в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Представям следните доказателства съгласно чл. 8, ал. 6: ...................................................

……………………………………………………………………………………….....………

Декларирам, че в случай че настъпят промени в декларираните обстоятелства, в рамките на 10 работни дни РА ще бъде уведомена за настъпилите промени чрез подадена актуална декларация.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а, ал. 2 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.*

 

........ 20….. г.                                                         Подпис на деклариращия: .........................

______________

(*) Декларацията се попълва и подписва от представляващия кандидата/бенефициента, неговите законни и упълномощени представители.Приложение № 3 към чл. 18, ал. 2, т. 2

Списък на селските райони

Област

Селски райони

1

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

2

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

3

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

4

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

5

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

6

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

7

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

8

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

9

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

11

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

12

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

13

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

14

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

16

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, "Марица", Перущица, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

17

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

18

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

22

София област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

23

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

24

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

25

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

26

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

27

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа


Приложение № 4 към чл. 20, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.)

Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г.

БИЗНЕСПЛАН

По

Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

……………………………............................................................................……………………..…

(име на проекта)

……………………………..............................................................................………………….

(име на кандидата)

Сума на инвестицията ….........………………................ лв.

(без разходите по чл. 30, ал. 1, т. 11 от настоящата наредба)

Декларирам, че съм запознат с обстоятелството, че нося наказателна отговорност по Наказателния кодекс за представени от мен неверни сведения.

Подпис/печат: ....................

Забележки:

1. Кандидатът/законният представител на кандидата задължително подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнесплана (за физически лица подпечатването не е задължително).

2. В приложените в бизнесплана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнеспланът, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.

Обща информация

 

А

Б

Име на кандидата (юридическото лице, ЕТ)

 

Седалище и адрес на управление

 

Място на извършване на инвестицията

 

Планиран краен срок за извършване на инвестицията:

 

 

I. Въведение

А. Кратко описание на проекта:

     •   кратко описание на инвестициите по проекта;

     •   описание как ще се подобри дейността на земеделското стопанство или предприятието на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите и принципите на подмярката;

     •   описание на дейността на интегрирани проекти как изпълнението им води до по-добри финансови резултати от дейността на кандидата, отколкото, ако операциите или дейностите се изпълняват поотделно;

     •   описание на дейността на група/организация на производители как изпълнението води до подобряване на дейността на земеделските стопанства на членовете и основната дейност на групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и да показва, че инвестициите и дейностите са от полза на цялата група/организация на производители; проектите им трябва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете и основна за групата/организацията.

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Б. Очакван резултат след завършване на проекта, в т. ч.:

Б.1. Начини за повишаване на конкурентоспособността чрез:

 

Начини за повишаване на конкурентоспособността на стопанството

Съответствие

(отбележете с Х
или V)

А

Б

В

1.

по-добро използване на факторите за производство;

?

2.

въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

?

3.

подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

?

4.

постигане на съответствие със стандартите на Общността;

?

5.

подобряване опазването на околната среда.

?

 

• Допустимо е отбелязването на повече от едно съответствие.

Обосновка: ……………………… (посочват се мотиви за направения избор)

Б.2. Подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 

Подобряване на цялостната дейност на предприятието

Съответствие

(отбележете с Х
или V)

А

Б

В

1.

внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

?

2.

внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

?

3.

намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

?

4.

постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Европейския съюз, и/или

?

5.

подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

?

6.

опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или

?

7.

подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

?

8.

подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

 

9.

подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

 

10.

подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 

 

• Допустимо е отбелязването на повече от едно съответствие.

Обосновка: ……………………… (посочват се мотиви за направения избор)

II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност:

А. Кратка информация за дейността на кандидата:

•     Пълно наименование на кандидата;

•     Законова форма на дейността и дата на регистрация;

•     Териториално разположение.

Б. Организация, структура и управление:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Таблица Б. Допълнителна заетост на предприятието, свързана с изпълнението на проекта (попълва се в случай, че кандидатът планира създаване на нови работни места за реализацията на дейностите по проекта и изпълнява приоритет по чл. 28, ал. 1, т. 6)

 

Брой на персонала към края на предходна финансова година

(за цялото предприятие)

Планиран брой на допълнително наетите на трудово правоотношение лица към датата на подаване на заявката за окончателно плащане

(за реализация на дейностите по проекта)

Брой на персонала, за който кандидатът поема задължение да поддържа за период от 3 години за МСП и 5 години за големи предприятия след датата на окончателното плащане

(за цялото предприятие, включително за реализация на дейностите по проекта)

Планиран брой на персонала, увеличен за реализация на дейностите по проекта

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

* В колона "А" се попълва броят на персонала, зает в предприятието на кандидата.

* В колона "Б" се попълва броят на допълнително наети по трудови правоотношения лица за реализация на дейностите по проекта.

* В колона "В" се попълва броят на персонала за цялото предприятие, включващ задължително данните, посочени в колона "А", както и планирания брой на персонала, увеличен за реализация на дейностите по проекта.

* В колона "Г" се попълва разликата между данните от колони "В" и "А", като данните от тази колона ще бъде бъдат взети предвид при оценка на проекта по приоритета по чл. 30, ал. 1, т. 9.

 

Таблица Б1. Средносписъчен брой на персонала за предходните три години (попълва се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 28, ал. 1, т. 8)

 

Средносписъчен брой на персонала за всяка от предходните три финансови години към датата на обявяване на откриване на процедура за подбор на проектни предложения

А1

(n-3)

А2

(n-2)

А3

(n-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. "n" е годината на публикуване на обявата за откриване на процедурата за подбор.

2. За признати групи/организации на производители таблицата се попълва за всеки един от членовете и се представя обобщена таблица.

 

III. Приходи на кандидата от реализиран износ или вътрешнообщностни доставки:

Таблица В. Приходи на кандидата от реализиран износ или вътрешнообщностни доставки

 

Приходи (лв.)

А1

А2

А3

(А1+А2+А3)

година (n-3)

година (n-2)

година (n-1)

1. Общо приходи

 

 

 

 

2. Приходи от износ и вътрешнообщностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти

 

 

 

 

3. Процентно съотношение на приходите от износ и вътрешнообщностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти спрямо общите приходи

 

 

 

1. "n" е годината на публикуване на обявата за откриване на процедурата за подбор.

2. Приходите по т. 1 и 2 се попълват в съответствие с годишния финансов отчет на кандидата.

3. В ред "1. Общо приходи" се отразяват приходите от всички дейности на кандидата (код 18 000 от ОПР).

4. В ред "2. Приходи от износ и вътрешнообщностни доставки" се отразяват приходите само от произведени или преработени от кандидата селскостопански продукти.

5. Описаните приходи следва да са без начислен ДДС.

Таблица В2. Описание на първичните счетоводни документи

 

Номер на първичен счетоводен документ (фактура), доказващ съответствие с критерия по т. 9 от приложение № 7

Дата

Контрагент/клиент

Наименование и правна форма и № за целите за ЗДДС

Вид на произведената или преработената продукция

Приходи

без ДДС (лв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

  

VI. Анализ за икономическа устойчивост на проекта

VI.1. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти.

А. Обект и източници за финансиране на проекта.

Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта (с изключение на разходите по чл. 30, ал. 1, т. 11)

(лева)

Инвестиция

Единична цена

Стойност*

Включително

 

Собствени средства (%)

Кредит (%)

Други (%)

 

Вид

Марка, модел, други

К-во

Мярка

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.

Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане, но са част от цялостния обект на инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно.

(лева)

 

Инвестиция

Единична цена

Стойност*

Включително

 

Собствени средства (%)

Кредит (%)

Други (%)

 

Вид

Марка, модел, други

К-во

Мярка

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.

Таблица 3. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект

(лева)

 

Дейности/Активи

Вложени средства

Източник

А

Б

В

 

 

 

 

 

 

 

Попълва се в случаите, когато кандидатът е извършил дейности по реализация на инвестицията преди датата на подаване на проектното предложение

Кандидатът посочва: дейностите по реализация на инвестицията преди датата на подаване на проектното предложение в колона А; вложените до момента средства при осъществяване на посочените дейности в колона Б; източника на вложените средства в колона В.

В. Бъдещи доставчици - Договори с описани количества и цени на суровините като доказателство, че са осигурени най-малко 50 % от суровините за преработвателното предприятие съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ. Най-малко 30 % от общата суровинна база е от собствена продукция или от регистрирани земеделски стопани за всички кандидати, с изключение на кандидатите в сектор "месо и месни продукти".

Таблица 4.1

 

4.1.1. Вид суровина, използвана от предприятието за преработка, доставена от регистриран земеделски стопанин

мярка

Количество суровина, договорена за изкупуване за първа прогнозна година

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Вид суровина, използвана от предприятието за преработка, доставена от НЕрегистриран земеделски стопанин

мярка

Количество суровина, договорена за изкупуване за първа прогнозна година

 

 

 

 

4.1.3. Вид собствена суровина, използвана от предприятието за преработка

мярка

Количество суровина, договорена за изкупуване за първа прогнозна година

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2. За кандидати в сектор "Месо и месни продукти"

4.2.1. Вид суровина, използвана от предприятието за преработка, доставена от регистриран земеделски стопанин

мярка

Количество суровина, договорена за изкупуване за първа прогнозна година

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Вид суровина, използвана от предприятието за преработка, доставена от НЕрегистриран земеделски стопанин

мярка

Количество суровина, договорена за изкупуване за първа прогнозна година

 

 

 

 

4.2.3. Вид собствена суровина, използвана от предприятието за преработка

мярка

Количество суровина, договорена за изкупуване за първа прогнозна година

 

 

 

4.2.4. Вид суровина, използвана от предприятието за преработка, доставена от кланични пунктове

мярка

Количество суровина, договорена за изкупуване за първа прогнозна година

 

 

 

4.2.5. Вид суровина, доставена от регистрирани земеделски стопани, доставена на кланични пунктове по т. 4.2.4

мярка

Количество суровина, договорена за изкупуване за първа прогнозна година

 

 

 

 

 

 

 

VI.2. Финансово-икономически статус - приходи и разходи

А. Приходи

А.1. Приходи от дейността.

Таблица 5. Производствена и търговска програма

(лева)

 

Вид продукция*

по години

Мярка

Коли-

чество/ средно-

годишна натова-

реност

Продукция

Средна цена за единица продукция

Приходи от продажби на продукция

 

за износ

за местния пазар

за собствено потребление

 

за

износ**

за местния пазар

за износ

за местния пазар

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

 

Предходна година/ Последен отчетен период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

І година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

ІІ година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

ІІI година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

ІV година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

N година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

* В колона А се посочват видовете продукти, които кандидатът произвежда и които са пряко свързани с инвестицията, за която кандидатства. В случай че даден вид продукция на кандидата е свързан косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в Таблица 8 "Други приходи".

**Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.

Таблица 6. Производствен капацитет на преработвателното предприятие съгласно технологичен проект

 

Вид на продукцията

Предходна година/ Последен отчетен период

I година

ІI година

ІІI година

IV година

N година

Годишен производствен капацитет на предприятието (съответна мерна единица)

Годишен производствен капацитет на предприятието (съответна мерна единица)

Годишен производствен капацитет на предприятието (съответна мерна единица)

Годишен производствен капацитет на предприятието (съответна мерна единица)

Годишен производствен капацитет на предприятието (съответна мерна единица)

Годишен производствен капацитет на предприя-

тието (съответна мерна единица)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо продукция (съответна мерна единица)

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва продуктите, които произвежда/ще произвежда, и годишното количеството на всеки продукт съгласно технологичен проект

Обосновка за съответствие на капацитета на подпомаганите активи и дейности с прогнозния размер на преработената и произведената от кандидата продукция:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Таблица 7. Производствен капацитет на преработвателното предприятие, планиран в Производствена и търговска програма

 

Вид на продукцията

Предходна година/ Последен отчетен период

I година

ІI година

ІІI година

IV година

N година

Планиран годишен производствен капацитет на предприятието (съответна мерна единица)

Планиран годишен производствен капацитет на предприятието (съответна мерна единица)

Планиран годишен производствен капацитет на предприятието (съответна мерна единица)

Планиран годишен производствен капацитет на предприятието (съответна мерна единица)

Планиран годишен производствен капацитет на предприятието (съответна мерна единица)

Планиран годишен производствен капацитет на предприятието (съответна мерна единица)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо продукция (съответна мерна единица)

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8. Други приходи

(лева)

 

Други приходи

(вид)

Предходна година/Последен отчетен период

I година

II година

III година

ІV година

N година

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва други приходи, свързани косвено с приходите от основна дейност, посочени в Таблица 5 "Производствена и търговска програма", в колона А; стойността на реализираните други приходи по вид за предходната година (отчетен период) в колона Б; предвижданата стойност на други приходи през първата година от периода на бизнес плана, в колона В; предвижданата стойност на други приходи за целия период на бизнес плана в колони Г, Д, Е и Ж; за "Общо" се вписват сумите по колони Б, В, Г, Д, Е и Ж.

Б. Разходи

Б.1. Разходи за дейността

Таблица 9. Разходи за суровини, материали и външни услуги

(лева)

 

Вид на разходите

Предходна година / Последен отчетен период

I година

II година

III година

IV година

N година

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът описва подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на дейността (която ще се подпомогне чрез инвестициите, за които се кандидатства), в колона А; стойността на разходите по вид за предходната година (отчетен период) в колона Б; прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан в бизнес плана, в колона В; сумите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан в бизнес плана, се вписват в колони Г, Д, Е и Ж;

за "Общо" се вписват сумите по колони Б, В, Г, Д, Е и Ж.

Таблица 10. Разходи за заплати и социални осигуровки

(лева)

 

Вид на персонала

Брой на заетите лица

Месечно възнаграждение

Общо заплати за година

Социални осигуровки*

Общо за година

А

Б

В

Г

Д

Е

Предходна година / Последен отчетен период

Управленски

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

Общо

 

I година

Управленски

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

Общо

 

II година

Управленски

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

Общо

 

ІІI година

Управленски

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

Общо

 

IV година

Управленски

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

Общо

 

N година

Управленски

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

Общо

 

 

*Кандидатът описва подробно разходите за заплати и социални осигуровки, като посочва: заетия персонал по групи (управленски, административен, производствен) както за предходната година, така и за всички прогнозни години, включени в бизнес плана в колона А;

броя на заетия персонал (по години и по групи) в колона Б;

месечното възнаграждение на персонала по групи в колона В;

годишната сума на разходите за заплати в колона Г (тази сума се получава след попълване на колони Б и В; сумата в колона В се умножава по броя на заетите лица от колона Б и след това се умножава по 12 месеца);

социалните осигуровки (по години и по групи) в колона Д;

общите разходи за заплати и социални осигуровки в колона Е (тази сума се получава, като се съберат сумите от колони Г и Д);

за "Общо" се вписва сумата на разходите по години от колона Е.

*Социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя.

Таблица 11. Разходи за амортизация (амортизационен план)

(лева)

 

Актив

Дата на придобиване

Цена на придо-

биване

Период на експлоа-

тация

Аморти-

зационна норма

Амортизационна квота

Предходна година / Последен отчетен период

I год.

II год.

III год.

IV год.

N год.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К