навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № І-3 ОТ 13 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

В сила от 01.01.2016 г.
Издадена от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС);
2. условията и редът за постъпване на държавна служба в ДАНС.
Чл. 2. Постъпването на държавна служба в ДАНС се предхожда от конкурс след проучване на потребностите от човешки ресурси в основните структурни звена на агенцията.

Чл. 3. (1) Основните структурни звена на ДАНС изпращат мотивирани предложения до специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" (САДЧР) относно необходимостта от назначаване на служители, като предлагат длъжностите, за които трябва да бъде обявен конкурс.
(2) Предложенията се анализират от САДЧР и се съгласуват със специализирана административна дирекция "Финансово-стопанска и управление на собствеността" с оглед разполагаемите бюджетни средства, след което се утвърждават от председателя на агенцията.

Чл. 4. (1) Председателят на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за провеждане на конкурс, с която се определят:
1. вакантните длъжности според Класификатора на длъжностите в ДАНС, за които се обявява конкурсът;
2. общите и специфичните изисквания за участие в конкурса;
3. необходимите документи за участие в конкурса и срокът за подаването им;
4. етапите на конкурса;
5. срокът за провеждане на конкурса;
6. съставът на конкурсната комисия;
7. коефициентът по чл. 27, ал. 3.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) Със заповедта за обявяване на конкурса по ал. 1 от вакантните длъжности могат да бъдат определяни длъжности за провеждане на конкурс за служители на ДАНС по чл. 43, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ЗДАНС).
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Съобщение за конкурса по ал. 1 се обявява на интернет страницата на ДАНС.

Глава втора.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) За държавни служители в ДАНС се приемат кандидати само с българско гражданство, които отговарят на общите изисквания по чл. 53, ал. 1 ЗДАНС и на следните специфични изисквания:
1. да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса;
2. да имат завършено образование и придобита минимална образователно-квалификационна степен, определени в Класификатора на длъжностите в ДАНС, както следва:
а) степен на висшето образование по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" или т. 2 от Закона за висшето образование - за длъжностите от ранговете "агенти";
б) средно образование - за длъжностите от ранговете "сътрудници";
3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) да не страдат от психични заболявания;
3а. (нова - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) да отговарят по медицински показатели за съответното направление на дейност в ДАНС;
4. да са физически годни за съответното направление на дейност в ДАНС;
5. да не злоупотребяват с наркотични вещества;
6. да не осъществяват дейност против националната сигурност, териториалната цялост или суверенитета на страната или целяща насилствена промяна на конституционно установения ред;
7. да не осъществяват дейност, насочена срещу обществения ред.
(2) В заповедта за обявяване на конкурса може да се определят и други допълнителни изисквания към кандидатите, които са свързани с изпълнението на конкретна длъжност, извън установените общи и специфични изисквания.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Специфичните изисквания по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 3а може да не се прилагат, в случай че кандидатът притежава специфични знания, умения и професионален опит от важно значение за защита на националната сигурност, относими към длъжността, за която кандидатства.
(2) Специфичното изискване по чл. 5, ал. 1, т. 1 не се прилага за кандидатите, които са лица, работещи по трудово правоотношение в ДАНС.
(3) Специфичното изискване по чл. 5, ал. 1, т. 4 се прилага само за длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

Чл. 7. (1) Специфичното изискване по чл. 5, ал. 1, т. 3 се удостоверява от експертно-лекарска комисия към медицинско заведение по чл. 77, ал. 2 ЗДАНС, определено със заповед на председателя на агенцията. Заключението на комисията е със срок на валидност шест месеца.
(2) На прегледите по ал. 1 кандидатите представят удостоверение от психиатричния диспансер по постоянен адрес.

Чл. 8. Специфичното изискване по чл. 5, ал. 1, т. 5 се удостоверява от медицинското заведение по чл. 7, ал. 1.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" издава писмо-направление, с което изпраща кандидатите, класирани по реда на чл. 27, към съответното медицинско заведение и определя срока за удостоверяване на специфичните изисквания по чл. 5, ал. 1, т. 3а и 5.
(2) Разходите за провеждане на медицинските прегледи и изследвания са за сметка на кандидатите.

Чл. 10. Обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 6 и 7 се установяват за кандидатите и техните съпруг/съпруга или лицето, с което съжителстват на съпружески начала, деца над 14-годишна възраст, родители, братя и сестри.

Глава трета.
ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Раздел I.
Документи за участие в конкурс


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) За допускане до участие в конкурса кандидатите подават заявление и анкетна карта - част І по образец и представят следните документи:
1. копие на лична карта;
2. автобиография;
3. нотариално заверено копие на диплома за завършено средно или висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
4. декларация, че кандидатът има само българско гражданство, по образец;
5. свидетелство за съдимост за работа в ДАНС;
6. удостоверяващи документи, че не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
7. декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по образец;
8. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
9. други документи съобразно специфичните изисквания за участие в конкурса.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) Образците на заявление, на анкетна карта - част І, и на документи по ал. 1, т. 4, 7 и 8 се публикуват на интернет страницата на ДАНС.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) Не се приемат документи, подадени след срока, посочен в заповедта за обявяване на конкурса.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) Разходите за издаване на документите по ал. 1 от съответните ведомства са за сметка на кандидатите.

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12, доп. - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) В заявлението по чл. 11, ал. 1 кандидатът посочва длъжността, за която кандидатства и номера на заповедта, с която е обявен конкурсът.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) В един конкурс се допуска участие само за една длъжност.

Чл. 13. Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси":
1. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.)
2. приема документите по чл. 11, ал. 1 и след регистрация на заявлението ги комплектова и съхранява в дело на кандидата;
3. предоставя на конкурсната комисия документите по т. 2.

Раздел II.
Допускане до участие в конкурсната процедура


Чл. 14. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на общите изисквания за постъпване на държавна служба в ДАНС по чл. 53, ал. 1 ЗДАНС, специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в ДАНС по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 и на допълнителните изисквания по чл. 5, ал. 2.
(2) Конкурсната комисия след проверка на редовността на представените в срок документи по чл. 11, ал. 1 и на обстоятелствата по ал. 1 изготвя решение, съдържащо списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса.
(3) Решението по ал. 2 съдържа и мотиви за недопускане на съответните кандидати.
(4) Списъците по ал. 2 се обявяват на интернет страницата на агенцията, като се посочват основанията за недопускане.

Раздел III.
Обжалване на решението за допускане до участие в конкурсната процедура


Чл. 15. (1) Кандидатите могат да обжалват недопускането си до участие в конкурса в седемдневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.
(2) Жалбата по ал. 1 се подава до председателя на ДАНС.
(3) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ датата на обявяване на списъците за допускане и недопускане до участие.
(4) Комисията изготвя становище по жалбата до председателя на ДАНС.
(5) Председателят на ДАНС се произнася с решение в четиринадесетдневен срок от получаване на жалбата. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол.
(6) Решението по ал. 5 се изпраща на конкурсната комисия, като в случай че жалбата е основателна, кандидатът се допуска до участие в конкурса.

Глава четвърта.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Раздел I.
Конкурсна комисия


Чл. 16. (1) Съставът на комисията включва председател, заместник-председател, членове и резервни членове.
(2) В състава на комисията задължително се включват директорът на специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" и директорът на специализирана дирекция "Сигурност на ДАНС".
(3) Организационно-техническото обезпечаване на дейността на конкурсната комисия се осигурява от технически секретар.
(4) При отсъствие на редовен член на комисията същият се замества от резервен член.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Председателят, заместник-председателят и членовете на конкурсната комисия са длъжни писмено да уведомят председателя на ДАНС, ако някой от допуснатите до участие кандидати е свързано с тях лице по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(6) В случаите по ал. 5 подалият уведомлението участник в конкурсната комисия се замества от резервен член на комисията.

Чл. 17. (1) Комисията взема решения с обикновено мнозинство, като при равенство на гласовете председателстващият има право на решаващ глас.
(2) За заседанията се води протокол, в който се отразяват дневният ред и взетите решения. Протоколът се изготвя от техническия секретар и се подписва от членовете на конкурсната комисия.

Чл. 18. Конкурсната комисия:
1. допуска до участие в конкурсната процедура кандидатите, които са подали в срок необходимите документи и отговарят на условията и изискванията за участие в конкурса;
2. обявява списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, като посочва основанията за недопускането им;
3. определя местата и графиците за провеждане на етапите от конкурса;
4. обявява резултатите, извършва класиране и допуска до следващия етап на конкурса класираните кандидати;
5. прекратява участието в конкурса на кандидатите в случаите по чл. 20, ал. 1;
6. класира по бал кандидатите, успешно преминали всички етапи на конкурса, и обявява крайното класиране;
7. разпределя спечелилите конкурса кандидати по реда на класирането.

Раздел II.
Конкурсни етапи


Чл. 19. (1) Конкурсът за постъпване на държавна служба в ДАНС се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до участие в конкурсната процедура, както следва:
1. изследване на физическата годност;
2. оценка на нивото на езикова култура;
3. оценка на нивото на обща компетентност;
4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) изследване на интелектуалните способности;
4а. (нова - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) психологично изследване;
5. полифизиографски тест;
6. заключително интервю с конкурсната комисия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) При необходимост от установяване на нивото на специфични знания и/или умения за изпълнение на длъжността със заповедта по чл. 4, ал. 1 се определя провеждането на изпит като етап на конкурса. В заповедта се определят тематиката, начинът на провеждане, елиминаторния праг и оценяването на изпита.
(3) Етапите на конкурсната процедура по ал. 1, т. 1 - 5 се провеждат от САДЧР и приключват с изготвяне на протоколи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) Преди провеждането на етапа по ал. 1, т. 3 кандидатите попълват анкетна карта - част ІІ, по образец, предоставен от САДЧР.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Етапите на конкурса по ал. 1, т. 1 - 4 и 6 и ал. 2 имат елиминаторен характер.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) При провеждане на етапите на конкурса комисията може да се подпомага от експерти в съответните области.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) Разходите по участие в конкурса са за сметка на кандидатите.

Чл. 20. (1) Кандидатите се отстраняват и участието им в конкурсната процедура се прекратява, в случай че:
1. не са се явили на определените за провеждане на конкурса дата, час и място;
2. при опит за преписване по време на тестовете и неспазване на указанията, които се дават за провеждането им;
3. при деклариран писмен отказ на кандидата от участие в конкурса;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) не отговарят на специфичните изисквания по чл. 5, ал. 1, т. 3, 3а и 5 - 7;
5. не са дали съгласие за провеждане на полифизиографски тест;
6. (нова - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) при непреминаване на елиминаторните прагове на етапите по чл. 19, ал.1, т. 1 - 4 и 6 и ал. 2.
(2) За установяване на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 САДЧР изготвя констативен протокол, който се предоставя на председателя на конкурсната комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) Конкурсната комисия се запознава с документите, установяващи обстоятелствата по ал. 1 и изготвя решение, с което прекратява участието в конкурса на кандидатите, за които са налице обстоятелства по ал. 1.
(4) Решението по ал. 3 съдържа и мотиви за прекратяване на участието в конкурса на съответните кандидати.
(5) Решението по ал. 3 се обявява на интернет страницата на агенцията, като се посочват основанията за прекратяване на участието в конкурса на кандидатите.

Раздел III.
Изследване на физическата годност


Чл. 21. Оценка на нивото на физическата годност се извършва по критерии, определени в специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС.

Чл. 22. Комисията обявява резултатите от етапа "Изследване на физическата годност" и допуска до участие в следващия конкурсен етап кандидатите, преминали елиминаторния праг.

Раздел IV.
Оценка на нивото на езикова култура


Чл. 23. Оценка на нивото на езикова култура се извършва чрез провеждане на тест по ред, определен със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол.

Чл. 24. Комисията обявява резултатите от етапа "Оценка на нивото на езикова култура" и допуска до участие в следващия конкурсен етап кандидатите, преминали елиминаторния праг.

Раздел V.
Оценка на нивото на обща компетентност


Чл. 25. Нивото на обща компетентност се оценява чрез провеждане на тест, с който се установяват базисните познания по следните нормативни актове - Конституцията на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и правилника за прилагането му, Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му, по ред, определен със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол.

Чл. 26. Комисията обявява резултатите от етапа "Оценка на нивото на обща компетентност" и кандидатите, преминали елиминаторния праг.

Раздел VI.
Класиране и допускане до следващите конкурсни етапи (Загл. изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.)

Раздел VI.
Допускане до следващите конкурсни етапи


Чл. 27. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Комисията класира по бал кандидатите, преминали елиминаторните прагове на етапите по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 и ал. 2, и ги допуска до участие в следващите конкурсни етапи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Балът се образува като математически сбор от точките от етапите по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 и ал. 2, умножен по коефициент 0,1.
(3) Броят на допуснатите до следващия конкурсен етап кандидати е равен на обявените вакантни длъжности, умножени по коефициент, който се определя със заповедта по чл. 4, ал. 1.

Раздел VI "а".
Изследване на интелектуалните способности (Нов - ДВ, бр. 4 от 2019 г.)


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) (1) Изследване на интелектуалните способности се провежда с кандидатите, допуснати по реда на чл. 27, ал. 1, които отговарят на специфичните изисквания по чл. 5, ал. 1, т. 3, 3а и 5 - 7, чрез писмен тест.
(2) Изследванията по ал. 1 се провеждат и оценяват по специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол.

Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Комисията обявява резултатите от етапа "Изследване на интелектуалните способности" и допуска до участие в следващия конкурсен етап кандидатите, преминали елиминаторния праг.

Раздел VII.
Психологично изследване


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Психологичното изследване се провежда с кандидатите на два етапа:
1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) изследване с личностни въпросници и други психодиагностични методи;
2. индивидуално психологично интервю.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Изследванията по ал. 1, т. 2 се провеждат и оценяват по специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС.
(3) Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" представя резултатите от психологичното изследване на конкурсната комисия.

Чл. 29. Участието на кандидатите, получили като резултат от психологичното изследване оценка "психологически непригоден" за държавна служба в ДАНС, се прекратява с решение на конкурсната комисия.

Раздел VIII.
Полифизиографски тест


Чл. 30. (1) На етапа "Полифизиографски тест" кандидатите се явяват за оценка на тяхната надеждност и интегритет.
(2) За участие на етапа по ал. 1 кандидатите дават писмено съгласие.

Чл. 31. Полифизиографските тестове в агенцията се организират и провеждат от САДЧР по специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се оформят в индивидуален протокол.

Чл. 32. Индивидуалният протокол с резултатите се предоставя от САДЧР на конкурсната комисия.

Раздел IX.
Заключително интервю


Чл. 33. На етапа "Заключително интервю" кандидатът се явява пред конкурсната комисия за оценка на мотивацията, професионално значимите личностни качества, познания, способности, надеждност и интегритет.

Чл. 34. (1) Заключителното интервю се провежда от конкурсната комисия, която оценява кандидатите след запознаване с резултатите от етапите в конкурсната процедура.
(2) Оценката от заключителното интервю за всеки кандидат се формира по ред, определен в специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, и се отразява в протокол.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г.) Комисията обявява резултатите от етапа "Заключително интервю" и кандидатите, преминали елиминаторния праг.

Глава пета.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ И ОБЖАЛВАНЕ


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г., в сила от 24.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Конкурсната комисия приема решение за крайното класиране на кандидатите на база резултатите, постигнати в етапите на конкурса по чл. 19, ал. 1 и ал. 2, при условията на чл. 27, ал. 2 и изготвя протокол.
(2) Решението по ал. 1 съдържа и списък на класираните кандидати, който се обявява на интернет страницата на ДАНС.

Чл. 36. (1) Крайното класиране може да бъде обжалвано пред председателя на агенцията в тридневен срок от датата на обявяването му по реда на чл. 35, ал. 2.
(2) Комисията изготвя становище по жалбата до председателя на ДАНС.
(3) Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.
(4) Решението по ал. 3 се изпраща на конкурсната комисия, като в случай че жалбата е основателна, в решението се дават указания за предприемане на съответните действия от комисията.
(5) Конкурсната комисия преразглежда класирането съобразно указанията по ал. 4, за което изготвя протокол и обявява окончателното класиране по реда на чл. 35, ал. 2.

Глава шеста.
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ


Чл. 37. (1) По реда на крайното класиране конкурсната комисия разпределя кандидатите за вакантните длъжности, обявени в заповедта по чл. 4, ал. 1.
(2) За извършеното разпределение се съставя протокол, който се подписва от комисията.
(3) Процедурата по разпределяне на кандидатите по структурни звена приключва след изчерпването на всички длъжности, обявени за съответния конкурс, или разпределянето на всички класирани кандидати.

Глава седма.
ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


Чл. 38. (1) За спечелилите конкурса кандидати, разпределени по реда на чл. 37, ал. 1, се изготвя предложение от САДЧР за назначаване на държавна служба в ДАНС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Кандидатите по ал. 1 се назначават на длъжностите, за които са разпределени, и им се присъжда ранг и степен на ранг.
(3) На длъжности, за които се изисква разрешение за достъп до класифицирана информация, могат да се назначават само спечелилите конкурса кандидати, получили съответното разрешение.
(4) При незаемане на длъжността от кандидата, както и при неполучаване на съответното разрешение за достъп до класифицирана информация, САДЧР изготвя предложение по ал. 1 за следващия в класирането.
(5) Назначените на длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, се изпращат на курс за първоначална професионална подготовка по ред и условия, определени със заповед на председателя на ДАНС.

Чл. 39. При първоначално постъпване на държавна служба в агенцията органът по назначаването може да присъжда степен, по-висока от минималната, в рамките на ранга, изискващ се за длъжността, когато това е възможно, съгласно Класификатора на длъжностите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
"Интегритет" е честност и степен, в която личността се придържа към установените правни, организационни, морални и социални норми.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 53, ал. 2 и чл. 54, ал. 1 ЗДАНС.

§ 3. Наредбата отменя Наредба № I-1 от 2008 г. на ДАНС за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (обн., ДВ, бр. 84 от 2008 г.; изм., бр. 31 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г. и бр. 6 от 2012 г.).

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-3 ОТ 2015 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.02.2017 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума