навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № І-4 ОТ 13 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

В сила от 01.01.2016 г.
Издадена от Държавната агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 11 Януари 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждането на конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители по чл. 43, ал. 1, т. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ЗДАНС).
Чл. 2. Конкурсите се провеждат за последователно преминаване в по-висока по вид длъжност:
1. от младша изпълнителска длъжност за държавен служител със средно образование в изпълнителска длъжност за държавен служител с висше образование;
2. от изпълнителска длъжност за държавен служител с висше образование в ръководна, както и от ръководна във висша ръководна длъжност.

Чл. 3. (1) Конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност се обявява със заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).
(2) Ръководителите на основните структурни звена запознават със заповедта по ал. 1 служителите от поверените им структурни звена.
(3) Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" (САДЧР) осигурява административно-технически подготовката и провеждането на конкурсите.

Чл. 4. (1) Конкурсите за назначаване на по-висока по вид длъжност се организират и провеждат по предложение на заместник-председателите на ДАНС, административния секретар, директорите на специализирани дирекции, специализирани административни дирекции, териториални дирекции, както и на началниците на самостоятелни териториални отдели.
(2) Предложението се утвърждава от председателя на ДАНС.

Чл. 5. В заповедта за обявяване на конкурс се определят:
1. наименованието на вакантната длъжност и структурното звено, в което се намира;
2. общите и специфичните изисквания за участие в конкурса;
3. необходимите документи за кандидатстване, мястото и крайният срок за подаването им;
4. начинът за провеждане на конкурса и етапите, от които се състои;
5. срокът за провеждане на конкурса;
6. съставът на конкурсната комисия.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Заповедта по чл. 3, ал. 1 се изпраща до всички основни структурни звена на ДАНС от САДЧР.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ


Чл. 7. (1) Кандидатите за участие в конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност по реда на чл. 2 трябва да отговарят на следните общи изисквания:
1. да са държавни служители в ДАНС и да заемат, съответно да са заемали, по-ниска по вид длъжност в агенцията спрямо обявената конкурсна длъжност;
2. да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен на висше образование по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" или т. 2 от Закона за висшето образование, определена за съответната длъжност в Класификатора на длъжностите в ДАНС.
(2) Специфичните изисквания за участие в конкурса се определят в заповедта по чл. 3, ал. 1.
(3) Не се допускат до участие в конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност държавни служители:
1. на които е наложено дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 3 или 4 ЗДАНС и срокът на действие на наказанието не е изтекъл към крайната дата за подаване на заявленията за участие;
2. временно отстранени от длъжност по реда на чл. 99, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДАНС.

Глава трета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Раздел I.
Конкурсна комисия


Чл. 8. (1) Съставът на комисията включва председател, заместник-председател, редовни членове и резервни членове. При отсъствие на редовен член на комисията същият се замества от резервен член.
(2) Председател и заместник-председател на конкурсната комисия могат да бъдат само служители в ДАНС, които заемат длъжност, равна или по-висока от длъжността, за която се провежда конкурсът.
(3) Организационно-техническата дейност на конкурсната комисия се подпомага от технически секретар.

Чл. 9. (1) Заседанията на конкурсната комисия се организират и ръководят от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя.
(2) Комисията взема решения с обикновено мнозинство, като при равенство на гласовете председателстващият има право на решаващ глас.
(3) За заседанията на конкурсната комисия се води протокол, в който се отразяват дневният ред и взетите решения. Протоколът се изготвя от техническия секретар и се подписва от състава на конкурсната комисия.

Чл. 10. Председателят, заместник-председателят, членовете и техническият секретар на конкурсната комисия нямат право да разгласяват класифицирана информация, свързана с организирането и провеждането на конкурса, и лични данни на участниците в конкурса.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Председателят, заместник-председателят и членовете на конкурсната комисия са длъжни писмено да уведомят органа, обявил конкурса, ако някой от допуснатите до участие кандидати е свързано с тях лице по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) В случаите по ал. 1, когато уведомлението е подадено от председателя на конкурсната комисия, се издава заповед за определяне на нов председател на комисията.
(3) В случаите по ал. 1, когато уведомлението е подадено от заместник-председател или редовен член на конкурсната комисия, същият се замества от резервен член на комисията.

Чл. 12. Конкурсната комисия:
1. проверява подадените документи;
2. допуска до участие в конкурсната процедура кандидатите, които са подали в срок необходимите документи и отговарят на изискванията за участие в конкурса;
3. при провеждане на конкурсна процедура по чл. 2, т. 1 допуска до участие кандидатите, които са преминали елиминаторния праг на тестовете по чл. 14, ал. 2;
4. изготвя списък с допуснатите и недопуснатите кандидати, като посочва основанието за недопускането им, за което ги уведомява лично;
5. провежда конкурсната процедура;
6. оценява резултатите и класира кандидатите.

Раздел II.
Подаване на документите и допускане до участие в конкурса


Чл. 13. (1) За участие в конкурсите по чл. 2 всеки кандидат подава в САДЧР заявление до председателя на конкурсната комисия по образец заедно с документите по чл. 5, т. 3.
(2) Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" изготвя кадрова справка по данни, намиращи се в служебното досие на служителя, и изисква при необходимост документи съобразно обявените изисквания на конкурса.
(3) Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" окомплектува документите на кандидатите и ги предоставя на конкурсната комисия.

Чл. 14. (1) За държавните служители, участващи в конкурс по чл. 2, т. 1, се провежда медицинско освидетелстване от експертно-лекарска комисия към медицинско заведение по чл. 77, ал. 2 ЗДАНС, определено от председателя на Агенцията, като етап за допускане до участие в конкурса. Заключението на комисията е със срок на валидност шест месеца.
(2) При провеждане на конкурс по чл. 2, т. 1 кандидатите преминават и през следните етапи за допускане до участие в конкурса:
1. тест за проверка на езиковата култура, който се организира и провежда от САДЧР по ред, определен от председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол, който се предоставя на конкурсната комисия;
2. тест за проверка на общата компетентност, с който се установяват базисните познания по следните нормативни актове - Конституцията на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и правилника за прилагането му, Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му, организиран и провеждан от САДЧР по ред, определен от председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол, който се предоставя на конкурсната комисия.
(3) Процедурата за допускане до участие в конкурса по чл. 2, т. 1 се прекратява за кандидатите, които не са преминали елиминаторен праг на тестовете по предходните алинеи.
(4) Кандидатите по ал. 1 се отстраняват от участие в етапите за допускане до конкурсната процедура, в случай че:
1. не са се явили на посочените от САДЧР дата, час и място;
2. при опит за преписване по време на тестовете и неспазване на указанията, които се дават за провеждането им.
(5) За установяване на обстоятелствата по ал. 4 САДЧР изготвя констативен протокол, който се предоставя на конкурсната комисия.
(6) Когато за дадена длъжност се изисква ниво на достъп до класифицирана информация, което служителят не притежава, същият се допуска до участие в конкурса.

Раздел III.
Конкурсна процедура


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) (1) Конкурсът по чл. 2, т. 1 се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до участие в конкурсната процедура, както следва:
1. писмен тест за изследване на интелектуалните способности;
2. психологично изследване, което включва изследване с личностни въпросници и други психодиагностични методи; индивидуално психологично интервю и полифизиографски тест;
3. структурирано интервю.
(2) Етапите по ал. 1, т. 1 и 2 се провеждат от САДЧР по специализирани методики, утвърдени със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол, който се предоставя на конкурсната комисия.
(3) Структурираното интервю се провежда от конкурсната комисия съгласно специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол.
(4) Етапите по ал. 1, т. 1 и 3 имат елиминаторен характер.
(5) При провеждане на структурираното интервю се вземат предвид резултатите от полифизиографския тест.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) Конкурсът по чл. 2, т. 2 се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до участие в конкурса, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) проверка на професионалните знания на кандидатите с тест за познаване на законовата и подзаконовата нормативна уредба и актовете на председателя на агенцията, уреждащи дейността на ДАНС, който има елиминаторен характер;
2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) структурирано интервю, което се провежда от конкурсната комисия по специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, и има елиминаторен характер.
(2) Тестовете за проверка на професионалните знания, както и методиката за провеждането и оценяването им се разработват от съответните специализирани дирекции и специализирани административни дирекции по направления на дейност съвместно със САДЧР по ред, определен от председателя на ДАНС.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) Тестът по ал. 1, т. 1 се провежда от САДЧР по ред, определен със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол, който се предоставя на конкурсната комисия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) В заповедта по ал. 3 се определя и елиминаторният праг на теста за проверка на професионалните знания на кандидатите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) При непреминаване на елиминаторния праг на тест за проверка на професионалните знания участието на кандидата в конкурсната процедура се прекратява.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) Резултатите по чл. 15, ал. 1, т. 1 и чл. 16, ал. 3 се отразяват в протокол, който се предоставя на конкурсната комисия.

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) При провеждане на структурирано интервю оценката се формира по ред, определен в специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС.
(2) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) В специализираната методика по ал. 1 се определя и елиминаторният праг на структурираното интервю.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) При непреминаване на елиминаторния праг на структурирано интервю участието на кандидата в конкурсната процедура се прекратява.

Чл. 19. Кандидат, който се яви след обявеното начало на тестовете по чл. 15, ал. 1, т. 1 и чл. 16, ал. 1, т. 1, не се допуска до участие в конкурса.

Чл. 20. По искане на служителите, участващи в конкурса, ръководителите на структурните звена разрешават ползването на платен отпуск по чл. 83, ал. 1, т. 1 - 3 ЗДАНС или неплатен отпуск по чл. 83, ал. 1, т. 5 ЗДАНС за дните на провеждане на конкурса.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) При провеждането на конкурс по чл. 2, т. 1 крайната оценка на всеки участник се формира като сбор от оценките от етапите по чл. 15, ал. 1.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) При провеждане на конкурс по чл. 2, т. 2 крайната оценка на всеки участник се формира като сбор от оценките от етапите по чл. 16, ал. 1.

Чл. 23. (1) На база на крайната оценка комисията извършва класиране на кандидатите, за което ги уведомява лично.
(2) При равни крайни оценки предимство има служителят с по-висока последна обща годишна оценка за изпълнение на длъжността.

Раздел IV.
Прекратяване на участието на кандидат в конкурсната процедура


Чл. 24. (1) Участието на кандидат в конкурсната процедура се прекратява с решение на конкурсната комисия при:
1. временно отстраняване от длъжност по реда на чл. 99, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДАНС;
2. отнет или отказан достъп до класифицирана информация;
3. издадена заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 90, т. 3 - 5 ЗДАНС;
4. издадена заповед за прекратяване на служебното правоотношение;
5. неявяване или нарушаване на реда по време на провеждане на конкурсната процедура;
6. при опит за преписване по време на тестовете и неспазване на указанията, които се дават за провеждането им;
7. при деклариран писмен отказ на кандидата от участие в конкурса;
8. (нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) при непреминаване на елиминаторния праг на тест за проверка на професионалните знания;
9. (нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) при непреминаване на елиминаторния праг на структурирано интервю;
10. (нова - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) при непреминаване на елиминаторния праг на теста за изследване на интелектуалните способности;
11. (нова - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) неподаване на съгласие за провеждане на полифизиографски тест.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2019 г.) За констатираните нарушения по ал. 1, т. 5, 6 и 11 се изготвя протокол от САДЧР, който се предоставя на конкурсната комисия.

Глава четвърта.
ОБЖАЛВАНЕ НА КОНКУРСА И НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ


Чл. 25. (1) Кандидатите могат да обжалват недопускането до участие в конкурса в тридневен срок.
(2) Тридневният срок за подаване на жалбата тече от деня, следващ датата на уведомяване на кандидатите за допускане и недопускане до участие.
(3) Жалбата срещу решението за недопускане до участие в конкурсната процедура се подава до председателя на ДАНС чрез председателя на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.
(4) Конкурсната комисия изготвя становище по жалбата до председателя на ДАНС.
(5) Председателят на ДАНС се произнася с решение в седемдневен срок от датата на получаване на жалбата.
(6) В случай че жалбата срещу решението за недопускане до участие в конкурсната процедура е основателна, кандидатът се допуска до участие в конкурса.

Чл. 26. (1) Кандидатите могат да обжалват класирането в конкурса в тридневен срок.
(2) Тридневният срок за подаване на жалбата тече от деня, следващ датата на уведомяване на кандидатите за класирането.
(3) Жалбата срещу решението за класиране на кандидатите в конкурса се подава до председателя на ДАНС чрез председателя на конкурсната комисия.
(4) Конкурсната комисия изготвя становище по жалбата до председателя на ДАНС.
(5) Председателят на ДАНС се произнася с решение в четиринадесетдневен срок от датата на получаване на жалбата.
(6) В случай че жалбата срещу решението за класиране на кандидатите в конкурса е основателна, в решението по ал. 5 се дават указания за предприемане на по-нататъшни действия от комисията.
(7) Конкурсната комисия преразглежда класирането съобразно указанията по ал. 6 и изготвя решение за окончателно класиране на кандидатите, което се обявява по реда на чл. 23, ал. 1.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) След крайното класиране САДЧР изготвя заповед за назначаване на класирания на първо място кандидат на длъжността, за която е обявен конкурсът.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) При незаемане на длъжността от класирания на първо място кандидат след деклариран писмен отказ от същия САДЧР изготвя заповед за назначаване на следващия в класирането.

Чл. 28. (1) В случаите по чл. 14, ал. 6 за класираните кандидати се извършва проучване за надеждност по Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Назначаването на длъжност се извършва след издаване на разрешение за съответното ниво на достъп до класифицирана информация.
(3) Ако на служителя не бъде издадено разрешение за съответното ниво на достъп до класифицирана информация, същият не се назначава на длъжността. В този случай се прилага чл. 27, ал. 2.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се прилага и за служителите по § 98 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 63, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума