навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

В сила от 18.12.2015 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 25 Август 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.).
Чл. 2. (1) Прилагането на подхода ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация.
(2) Подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014 - 2020 г. и може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез:
1. Оперативна програма "Околна среда" за периода 2014 - 2020 г. (ОПОС 2014 - 2020 г.);
2. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014 - 2020 г. (ОПРЧР);
3. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г. (ОПИК);
4. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 2014 - 2020 г. (ОПНОИР);
5. Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. (ПМДР).
6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 3. Финансовата помощ, предоставяна по тази наредба, е безвъзмездна и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода ВОМР:
1. насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
2. интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
4. насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
5. повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури;
6. подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението.

Чл. 4. (1) Стратегията за ВОМР допринася и за постигане на специфичните за всяка програма цели, а именно:
1. за ЕЗФРСР:
а) развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
б) развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;
в) развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие;
г) развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;
2. за ОПИК:
а) инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия (МСП) за пазарно развитие, производителността на труда и намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството на тези територии;
б) насърчаване на иновационната активност, разработването и внедряването на иновации от и на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации;
в) подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване създаването на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му;
3. за ПМДР:
а) добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;
б) подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури;
в) подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;
г) насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство;
д) засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности;
4. за ОПОС 2014 - 2020 г. - подобряване и поддържане на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000;
5. за ОПРЧР:
а) преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии по отношение на пазара на труда и социалното включване;
б) устойчива и качествена заетост за уязвими групи;
в) мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението за по-голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса;
г) подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на заетите;
д) подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица;
6. за ОПНОИР:
а) повишаване на качеството на училищното образование в малките населени места;
б) подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места;
в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище.
(2) Подходът ВОМР се прилага при спазване на хоризонталните принципи на политиката за изпълнение на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Чл. 5. (1) Подмярката се прилага на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места - част от община/и, при следните условия:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) територията, на която се предоставя подпомагане, е с непрекъснати граници и включва най-малко всички населени места на една община с изключение на населените места, посочени като недопустими в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (ПМС № 161);
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) територията по т. 1 е с население между 10 000 и 150 000 жители по данни от Националния статистически институт към:
а) 31 декември 2014 г. - за заявления, подадени през 2016 г.;
б) 31 декември 2016 г. - за формуляри за кандидатстване, подадени през 2017 г.; и
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) в територията, на която се предоставя подпомагане, задължително е включен селски район съгласно приложение № 3 към чл. 4, ал. 4 от ПМС № 161.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Операциите в рамките на стратегии за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, се изпълняват на територията на селските райони или на друга територия, обхваната от МИГ, когато проектите допринасят за развитието на съответния селски район.
(3) Операциите в рамките на стратегии за ВОМР, финансирани от ЕСФ и ЕФРР, се изпълняват на територията на селски райони, рибарски райони и други територии със специфични характеристики в зависимост от условията за допустимост на оперативните програми, включени в подхода.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Териториите със специфични характеристики са определени в Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., одобрена с Протокол № 47.61 на Министерския съвет от 19 декември 2012 г., и са посочени в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 от ПМС № 161.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Териториите, на които са допустими операции, финансирани от ЕФМДР, се определят съгласно критериите за избор на потенциални рибарски райони за подкрепа на ВОМР, посочени в приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 от ПМС № 161.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Подходът не се прилага за населени места, за дейности, определени в чл. 4, ал. 5 от ПМС № 161.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 6. (1) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) За една територия се одобрява една местна инициативна група (МИГ), която изготвя и изпълнява една стратегия за ВОМР, подкрепена от повече от един фонд и включваща финансиране едновременно от ЕЗФРСР и ЕФМДР.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Създаване и одобрение на МИГ и местна инициативна рибарска група (МИРГ) и одобрение на повече от една стратегия за ВОМР на една територия се допуска, когато:
1. в стратегията за ВОМР на МИГ няма принос от ЕФМДР;
2. стратегията за ВОМР на МИРГ се финансира само от ЕФМДР, и
3. не се допуска финансиране на едни и същи дейности.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

Раздел I.
Финансови условия


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план на една стратегия за ВОМР, финансирана изцяло от ЕЗФРСР от ПРСР 2014 - 2020 г., е в размер до левовата равностойност на:
а) 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители (включително);
б) 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща територия с население над посоченото в буква "а".
(2) Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план на една стратегия за ВОМР, финансирана от повече от една програма по чл. 2, ал. 2, е определен съгласно чл. 9, т. 2 - 6 от ПМС № 161.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за ВОМР, финансиран от ЕЗФРСР, е в размер до левовата равностойност на 200 000 евро.
(2) Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за ВОМР, финансиран със средства от ПМДР, от ОПРЧР, от ОПИК, от ОПНОИР и от ОПОС, се определя в ПМС № 161.


Чл. 9. (1) Интензитетът на помощта се определя в стратегията за ВОМР в размер до 100 на сто в зависимост от получателя и от конкретната дейност, за която се предоставя финансиране, както и от приложимия режим на държавна помощ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Интензитетът на помощта за мярка от стратегията за ВОМР, финансирана изцяло или частично от ЕЗФРСР:
1. която е включена в ПРСР 2014 - 2020 г. или е част от Регламент (EC) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347/487 от 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1305/2013", не може да надвишава определения интензитет за съответната мярка в регламента;
2. която не е включена в ПРСР 2014 - 2020 г. и не е част от Регламент (EC) № 1305/2013, е в размер на:
а) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) до 100 на сто - когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно "Анализ разходи-ползи (финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
б) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) до 70 на сто - когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения "Анализ разходи-ползи (финансов анализ)", изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ;
в) до 60 на сто - когато получател е частно лице;
г) до 70 на сто - когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Интензитетът на помощта за проект, финансиран от фонд, различен от ЕЗФРСР, се определя в съответната програма.

Чл. 10. (1) За мярка от стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014 - 2020 г., се прилагат условията за държавна помощ за съответната мярка в ПРСР 2014 - 2020 г.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) За мярка от стратегия за ВОМР, финансирана изцяло или частично от ЕЗФРСР, която не е включена в ПРСР 2014 - 2020 г., се прилагат правилата за държавна помощ, определени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.) за дейностите, за които получателят на финансова помощ действа като предприятие и извършва икономически дейности.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) При изпълнение на проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Финансова помощ от ЕЗФРСР се предоставя за проектни предложения към стратегия за ВОМР, изпълнявана от МИГ, одобрена при условията и по реда на тази наредба и на ПМС № 161 от 2016 г.

Раздел II.
Изисквания към местните инициативни групи


Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство и:
1. има колективен върховен орган, чиито членове задължително са общината/ите от територията на действие на МИГ; членове на колективния върховен орган могат да бъдат:
а) физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, или юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ най-малко 5 години преди подаване на проектно предложение;
2. има колективен управителен орган в състав не по-малко от 5 лица, които имат постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, когато са физически лица, или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато са юридически лица;
3. съдържа в наименованието си обозначението "Местна инициативна група", или съкратено МИГ, и наименованието на общината/ите, на територията на действие на МИГ;
4. има седалище и адрес на управление на територията на селския район в рамките на територията, на която МИГ осъществява дейността си;
5. има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
6. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) включва в колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от местната общност, идентифицирани в анализа на стратегията за ВОМР включително уязвими групи и малцинства (когато е приложимо).
(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Местна инициативна група, член на колективния и управителен орган и представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, включително и когато член е юридическо лице, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) не е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си. Изискването не се прилага, когато член на колективния управителен орган и/или на контролния орган на МИГ е физическо лице, което не е търговец или е община;
2. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
3. не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
4. не е предоставил документ с невярно съдържание или не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
5. не е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
6. не е нарушил правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
7. не е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:
а) да повлияе на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР, и/или от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), свързано с одобрението за получаване на финансова помощ, чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация;
б) да получи информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да му даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване на финансова помощ;
8. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че е нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
9. не е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските инвестиционни и структурни фондове, договор за обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, което е било разкрито, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
10. не са констатирани при проверка, одит или разследване, проведено от разпоредител с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските инвестиционни и структурни фондове, на договор за обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, което е довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;
11. не е извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността;
12. няма изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ;
13. не е включен в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012";
14. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
15. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна длъжност в УО на някоя от програмите, отговорни за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР или в ДФЗ;
16. не е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ или УО на някоя от програмите, отговорни за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението;
17. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс;
з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;
и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
к) престъпление, аналогично на тези по букви "а" до "й", в друга държава членка или трета страна;
18. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) не е лице, което не е изпълнило разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ;
19. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) не е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата МИГ, свързани с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Алинея 3, т. 2 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски от лицето, за което е установено задължението, не надхвърля с повече от 1 на сто сумата на дължимите от него данъци и социалноосигурителни вноски за последната приключена финансова година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Основанията за отстраняване по ал. 3 се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Местната инициативна група, член на колективния и управителен орган и представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, включително и когато член е юридическо лице, за които е налице обстоятелство по ал. 3, има право да представи доказателства при подаване на декларация съгласно приложение № 6 или в определения срок за предоставяне на документи от получаването на уведомление от Министерството на земеделието, храните и горите за констатиране на обстоятелства по ал. 3, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел горепосочено лице може да:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) е погасило задълженията си по чл. 12, ал. 3, т. 2 и 12, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платило или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснило изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействало на компетентните органи, и е изпълнило конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Местната инициативна група може да бъде одобрена, когато представените доказателства по ал. 6 са достатъчни, за да се гарантира, че по отношение на МИГ, член на колективния и управителен орган и представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, включително и когато член е юридическо лице, не е налице обстоятелство по ал. 3.
(8) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Местната инициативна група не може да бъде одобрена, когато са налице обстоятелствата по ал. 3 или представените доказателства по ал. 6 не са достатъчни, за да се гарантира, че МИГ, член на колективния и управителен орган и представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, включително и когато член е юридическо лице, не е налице обстоятелство по ал. 3.
(9) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Членовете на контролния орган на МИГ, ако такъв орган е предвиден в устава на МИГ, трябва да отговарят на условията на ал. 3 и 10. Алинеи 5 - 7 се прилагат и по отношение членовете на контролния орган на МИГ.
(10) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Членовете на колективния управителен орган и представляващите членовете на колективния управителен орган на МИГ, когато същите са юридически лица, както и членовете на контролния орган не могат да са свързани лица помежду си по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
(11) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Алинея 1, т. 1, буква "а" не се прилага по отношение на община, член на МИГ, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) е включена в приложение № 3 към чл. 4, ал. 4 от ПМС № 161 и има седалище в съответния областен град;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) в територията на МИГ са включени населените места на общината, без града, център на общината, в строителните му граници, посочени в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 от ПМС № 161.
(12) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Местна инициативна група, регистрирана по реда на чл. 33 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е допустим кандидат, ако към момента на подаване на проектното предложение представи доказателства, че е в процес на преобразуване в сдружение.

Чл. 13. (1) Местната инициативна група осигурява за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР:
1. самостоятелен офис;
2. служители на пълен работен ден за позициите изпълнителен директор и експерт по прилагане на стратегията за ВОМР;
3. офисоборудване за осъществяване на дейността, в това число принтер, оборудвани работни места и компютри, съответстващи на броя на осигурените служители.
(2) Правомощията на изпълнителния директор се определят в устава на МИГ и в трудовия му договор.
(3) Изпълнителният директор трябва да има:
1. завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър";
2. професионален стаж най-малко 5 години;
3. управленски опит най-малко две години;
4. опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори.
(4) Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР трябва да има:
1. завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър";
2. професионален стаж най-малко две години.
(5) При необходимост МИГ може да наеме на трудов договор и други служители за изпълнение на стратегията, извън посочените в ал. 1, т. 2, които трябва да отговарят на изискванията на ал. 4 и 7.
(6) При наемане на служител по реда на ал. 5 на длъжност "счетоводител" се прилагат изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството, без да се изисква изпълнение на условията по ал. 4.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Служител на МИГ може да бъде физическо лице, което:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) отговаря на условията на чл. 12, ал. 3, т. 2 - 19;
2. не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
3. не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице.
(8) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Член 12, ал. 5, 6 и 7 се прилагат и по отношение на служителите на МИГ.

Раздел III.
Изисквания към стратегиите за ВОМР


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Стратегия за ВОМР е част от формуляра за кандидатстване и се разработва по образец, определен в приложение към условията за кандидатстване от насоките по чл. 24 от ПМС № 161.
(2) Проектът на стратегия за ВОМР се одобрява от колективния върховен орган на МИГ след публично проведени консултации, обсъждания, информационни срещи и други със заинтересованите страни, като поканата за събитието се публикува на интернет страницата на МИГ.
(3) При съгласуване на проекта на стратегия за ВОМР задължително се провежда обществено обсъждане.

Чл. 15. (1) В стратегията за ВОМР МИГ може да включи мерки, които:
1. са избрани в ПРСР 2014 - 2020 г.;
2. не са включени в ПРСР 2014 - 2020 г., но са част от Регламент (EC) № 1305/2013;
3. са извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстват на целите на регламента;
4. са определени в програмите, посочени в чл. 2, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Всяка мярка в стратегия за ВОМР съдържа описание на целите и обхвата на мярката, допустимите получатели, допустимите дейности и разходи, определените финансови параметри за проектните предложения, интензитет на финансовата помощ, размер на финансовата помощ, обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест и други елементи, когато е приложимо, според указанията на всяка от финансиращите съответната мярка програми.
(3) При избор на мерки, включени в ПРСР 2014 - 2020 г., МИГ може да определи условия, различни от програмата, но отговарящи на условията на Регламент (EC) № 1305/2013.
(4) При избор на мерки, включени в Регламент (EC) № 1305/2013, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г., мерките от стратегията трябва да съответстват на приложимите условия на регламента.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) При избор на мярка извън обхвата на Регламент (EC) № 1305/2013, финансирана от ЕЗФРСР, мярката трябва да допринася за постигането на приоритетите на ПРСР 2014 - 2020 г. и на стратегията за ВОМР.
(6) За мерки от стратегията за ВОМР, които са мерки/операции, финансирани от оперативните програми, се прилагат условия, определени от съответния УО.
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Избраните в стратегията за ВОМР мерки трябва да съответстват на идентифицираните в проучванията и анализите на територията нужди, включително на нуждата от финансиране от конкретна програма по чл. 2, ал. 2.

Чл. 16. (1) Мерките в стратегия за ВОМР се разработват при спазване на установената липса на припокриване и координация по всички програми, финансирани със средства на ЕС.
(2) Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микропредприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са допустими съгласно координацията на ОПИК с другите програми, финансирани със средства на ЕС.
(3) В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР, предвиждащи фиксирани плащания, и мерки, свързани със схеми за плащания на площ, в т. ч. подмерки 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители", 6.2 "Стартова помощ за неземеделски дейности" и 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" на мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) В стратегиите за ВОМР могат да бъдат включени дейностите по чл. 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, с изключение на подмярка 16.1"Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост", подмярка 16.2 "Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови продукти, практики, процеси и технологии" и подмярка 16.4 "Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари" от мярка 16 "Сътрудничество" от ПРСР 2014 - 2020 г.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР, предвиждащи инвестиции в държавна или общинска инфраструктура за здравеопазване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Не се предоставя финансова помощ от стратегията за ВОМР по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от ПРСР 2014 - 2020 г. на кандидати за получаване на финансова помощ, на които е предоставена финансова помощ по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Раздел IV.
Получатели, дейности и разходи, за които се предоставя финансова помощ по стратегиите за ВОМР


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 18. (1) Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес - за физическите лица, и седалище и адрес на управление - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.
(2) Изискването за седалище и адрес на управление не се прилага по отношение на община:
1. включена в приложение № 1, която има седалище в съответния областен град;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) когато в територията на МИГ са включени населените места на общината, без града, център на общината, в строителните му граници, посочени в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 от ПМС № 161;
3. когато в обхвата на стратегията за ВОМР е включена част от територията и.
(3) Не е допустим получател на финансова помощ клон на юридическо лице или на едноличен търговец, ако юридическото лице или едноличният търговец, открил клона, не отговаря на изискванията на ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Не е допустим кандидат/получател на помощ и/или негов законен или упълномощен представител, който не отговаря на условията, определени във:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) член 12, ал. 3 за проекти, финансирани от ЕЗФРСР;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми по чл. 2, ал. 2, в т.ч. специфичните цели на програмата, към които мерките ще допринасят, допустимите бенефициенти и допустимите дейности, категориите допустими разходи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Член 12, ал. 3, т. 1 не се прилага, когато кандидат/получател е физическо лице или община.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ, ако е предвидена във финансирана от ЕЗФРСР мярка от стратегията за ВОМР.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ от стратегията за ВОМР за дейности по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", ако мярката е избрана в стратегията.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Максималният размер на финансовата помощ за МИГ за мерки, финансирани от ЕЗФРСР, е в размер до 10 на сто от бюджета за проекти в стратегията за ВОМР от ЕЗФРСР.
(5) Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ, ако:
1. проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза,
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) никой от членовете на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

Чл. 20. (1) Допустими разходи по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" са:
1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) определени в Постановление № 189 от 2016 г. на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 61 от 2016 г.) (ПМС № 189) и в насоките за кандидатстване за ОПОС 2014 - 2020 г., ОПРЧР, ОПИК, ОПНОИР и ПМДР, когато в стратегия за ВОМР се предвижда финансиране на дейности по повече от един фонд;
4. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Разходите са допустими за финансиране от ЕСИФ, ако те са направени от получател на финансова помощ и платени до 31 декември 2023 г. Разходите са допустими за финансиране от ЕЗФРСР единствено когато ДФЗ действително е изплатил съответната помощ до 31 декември 2023 г.
(3) Опростени разходи може да се прилагат, когато са предвидени за използване от съответните мерки по програмите, включени в подхода ВОМР.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Не е допустимо финансиране на разходи:
1. определени като недопустими в ПМС № 189 от 2016 г.;
2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ;
3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3, както и други, за които са посочени ограничения в Регламент № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.);
4. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР и разходи:
1. за лихви по дългове;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) за закупуването на незастроени и застроени земи с пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
3. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
4. за обикновена подмяна и поддръжка;
5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
6. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искане за междинно или окончателно плащане за същия актив;
7. за режийни разходи;
8. за застраховки;
9. за закупуване на оборудване втора употреба;
10. извършени преди 1 януари 2014 г.;
11. за принос в натура;
12. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
14. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) извършени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ;
16. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтни разходи;
17. определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Не се предоставя финансова помощ по финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР проект за закупуване на транспортни, включително превозни средства, освен когато са допустими за финансиране съгласно наредбите по прилагане на съответните мерки/подмерки на ПРСР 2014 - 2020 г. и са оборудвани за целите на инвестицията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над 50 000 лв. с включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, или ако не са спазени изискванията на чл. 79, ал. 2.

Раздел V.
Изисквания при възлагане на дейности по проектите на получатели на финансова помощ от стратегиите за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР


Чл. 22. (1) Получател на финансова помощ, който е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, възлага изпълнението на дейности по проекта при спазване на съответната процедура.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Когато получателят на финансова помощ не е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, се прилага Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от получателя на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (ПМС № 160).
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

Раздел I.
Обявяване и прием на проектни предложения на МИГ и на стратегии за ВОМР (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Раздел I.
Обявяване и прием на заявления за одобрение на МИГ и на стратегии за ВОМР


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Местната инициативна група подава формуляр за кандидатстване, който съдържа стратегията за ВОМР, съгласно условията и реда, предвидени в чл. 24а от ПМС № 161, и прилага:
1. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) устава или учредителния акт на МИГ;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за вписване на юридическото лице;
4. решение на общото събрание на МИГ за одобрение на стратегията за ВОМР;
5. решение или становище, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
6. декларация/и от председателя/ите на общинския/те съвет/и, че стратегията за ВОМР е разработена въз основа на местните потребности и потенциал и съответства на политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация;
7. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) декларация от законния представител на МИГ, от членовете на колективния управителен орган и от представляващите по закон и пълномощие членове на колективния управителен орган на МИГ, когато същите са юридически лица, относно липсата на обстоятелства по чл. 12, ал. 3 и 10 съгласно приложение № 6;
9. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) декларация от членовете на контролния орган, ако такъв орган е предвиден в устава на МИГ, относно липсата на обстоятелства по чл. 12, ал. 3 и 10 и от служителите на МИГ относно липсата на обстоятелства по чл. 12, ал. 3 и чл. 13, ал. 7 съгласно приложение № 6;
10. списък на членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган на МИГ, подписан от представляващия МИГ и съдържащ:
а) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) за юридическите лица: наименование на юридическото лице, седалище и адрес на управление, сектор и заинтересована страна, на които лицето е представител, две имена на представляващия лицето (по закон и по пълномощие), телефон за контакт и електронен адрес;
б) за физическите лица: две имена, данни за постоянен адрес или месторабота, сектор и заинтересована страна, на които лицето е представител, телефон за контакт и електронен адрес;
11. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) удостоверения за постоянен адрес на физическите лица - членове на колективния върховен орган и на колективния управителен орган на МИГ, издадени от съответната община не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на формуляра за кандидатстване, или документи, доказващи заетост на територията на действие на МИГ;
12. документи, доказващи принадлежността на членовете на органите на МИГ към съответния сектор, в това число заповеди, решения, пълномощни (за представляващите юридически лица), както и такива, които доказват принадлежността на физическите лица;
13. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) доказателства за консултиране на проекта на стратегия за ВОМР със заинтересованите страни и доказателства за представителност на заинтересованите страни, включително уязвими групи и малцинства (когато е приложимо): отделни списъци за участие в обучения, срещи, семинари, конференции и обществени обсъждания, съдържащи поне две имена на участника, данни за адресна регистрация или седалище и адрес на управление на юридическо лице, заинтересована страна, към която лицето се причислява, телефон за контакт и/или електронен адрес (ако е приложимо за електронен адрес) и подпис на участника;
14. списък на населението, което подкрепя стратегията за ВОМР, съдържащ поне две имена на лицето, данни за адресна регистрация, данни за контакт - телефон за контакт и/или електронен адрес (ако е приложимо за електронен адрес), и подпис на лицето;
15. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) писмено споразумение с лицата, посочени за позициите изпълнителен директор и експерт за последващо наемане по трудов договор, в случай на одобрение на формуляра за кандидатстване; когато МИГ предвижда да наеме и други служители, споразумение се представя за всяко лице поотделно;
16. документи, доказващи изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 3 за изпълнителния директор на МИГ, за експерта по прилагане на стратегията за ВОМР и служителите по чл. 13, ал. 5, както и документи за допълнителния им опит (когато е приложимо);
17. длъжностни характеристики за позициите "изпълнителен директор на МИГ", "експерт по прилагане на стратегията за ВОМР", както и за други позиции (когато е приложимо);
18. документ, удостоверяващ наличие на правно основание за предоставяне на помещение/я за офис, съдържащ описание на характеристиките на помещението/ята;
19. документи, удостоверяващи наличието на офисоборудване и техника (договор за наем, за покупко-продажба, за предоставяне на право на ползване и други) съгласно изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 3;
20. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.)
21. декларация за съгласие да бъдат предоставяни данни от Националния статистически институт на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. съгласно приложение № 8;
22. документ, доказващ наличие на финансов ресурс за изпълнение на стратегията (ако е приложимо);
23. други документи, доказващи административен капацитет на кандидата (ако е приложимо);
24. (нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) проучвания и анализи на територията, изготвени при подготовката на стратегията за ВОМР.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Документите се подават в ИСУН в срока, определен в насоките, съгласно условията и реда на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 76 от 2016 г.).
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Формулярът за кандидатстване се подава с квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на МИГ. Когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, формулярът за кандидатстване се подписва от всяко от тях при подаването. Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния представител/и на МИГ, се прикачва нотариално/и заверено/и изрично пълномощно/и от съответното упълномощено лице във формат "рdf", подписано с КЕП на упълномощеното лице.
(6) Документите се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Формуляр за кандидатстване и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени в писмена форма до издаване на заповедта по чл. 35, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Не се допуска оттегляне на формуляр за кандидатстване, когато МИГ е уведомена от комитета за подбор за наличие на несъответствие и/или нередност в документите или когато МИГ е уведомена за намерението на Министерството на земеделието, храните и горите да се извърши посещение на място, или когато при посещението на място се установи нередност по отношение на документите, засегнати от нередността. В този случай кандидатът се уведомява писмено за отказ на направеното искане за оттегляне.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) При оттегляне на проектно предложение по ал. 1, което не попада в обхвата на ал. 2, образуваното административно производство се прекратява, а кандидатът има право да подаде нов формуляр за кандидатстване, ако е обявен нов период на прием по подмярката или обявеният срок на прием не е изтекъл.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Формулярът за кандидатстване и приложените към него документи могат да бъдат коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от комитета за подбор въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.

Раздел II.
Комитет за подбор (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Раздел II.
Комисия за избор


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Подбор на стратегии за ВОМР се извършва от Комитет за подбор, назначен със заповед на Ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., в срок до 5 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявления.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Структурният състав на Комитета за подбор, общите изисквания към лицата, участващи в него, както и правилата за неговата работа са определени в чл. 25 - 34 от ПМС № 161.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(9) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(10) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(11) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(12) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(13) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.)

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Външен експерт-оценител, член на Комитета за подбор, не може да участва в оценка на проекти от МИГ след одобрение на стратегията за ВОМР или да участва в изпълнение на дейности по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие", включително и като представител на юридическо лице.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице одобрява външни експерти-оценители, определени от УО на ПРСР 2014 - 2020 г., след подбор по документи и практически изпит по ред, определен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице при спазване на изискванията на чл. 204 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите публикува покана за избор на външни експерти-оценители от ПРСР 2014 - 2020 г. на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и на ПРСР.
(3) Поканата съдържа:
1. минималните и специфичните изисквания към кандидатите;
2. необходими документи;
3. началния и крайния срок за прием на заявления;
4. адреса, на който се приемат заявленията;
5. начина на определяне на възнаграждението;
6. начина на провеждане на практическия изпит.
(4) Външен експерт-оценител, определен от УО на ПРСР 2014 - 2020 г., може да бъде физическо лице, което:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) притежава висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър";
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) притежава не по-малко от 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура;
3. познава добре ПРСР 2014 - 2020 г. и приложимото европейско и национално право;
4. притежава опит в разработване, прилагане или оценка на стратегически документи;
5. притежава компютърна грамотност - MS офис.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Проверката за допустимост на кандидатите се извършва от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. Лицата, преминали успешно подбора по документи, се явяват на практически изпит, който се провежда от комисия, назначена от министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Комисията класира кандидатите за включване в списъка с външни експерти-оценители от ПРСР 2014 - 2020 г. и прави предложение до министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице за одобрение.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице издава заповед за одобрение или отхвърляне на кандидатите, участвали в процедурата за избор на външни експерти-оценители.

Раздел III.
Избор на местни инициативни групи и на стратегии за Водено от общностите местно развитие


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Подборът на стратегии за ВОМР, финансирани само от ЕЗФРСР, се извършва по условията и реда на чл. 23 - 34 на ПМС № 161.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Комитетът за подбор предлага на ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или оправомощено от него лице за отхвърляне подаден от МИГ формуляр за кандидатстване, получил:
1. по-малко от 21 точки за качество на стратегията, или
2. обща оценка, по-малка от 51 точки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) В 10-дневен срок от получаване на покана по реда на чл. 35, ал. 2 от ПМС № 161 одобрените МИГ представят в Министерството на земеделието, храните и горите:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) свидетелство за съдимост на законния представител на МИГ, както и временно изпълняващия такава длъжност, от членовете на колективния управителен орган, от представляващите по закон и пълномощие членове на колективния управителен орган на МИГ, когато същите са юридически лица, и от служителите на МИГ, издадено не по-рано от 6 месеца преди предоставянето му;
2. декларации за нередности съгласно приложение № 10; декларации се попълват от изпълнителния директор и от всички членове на колективния управителен орган на кандидата, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в колективния управителен орган;
3. трудови договори за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР с всички служители на МИГ и от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда;
4. резюме на одобрената стратегия за ВОМР (до 2 страници) на хартиен и електронен носител;
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) декларации от служителите на МИГ, че към момента на подписване на трудовите договори лицата отговарят на условията на чл. 13, ал. 7, т. 3;
6. (нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) копия на други документи съгласно изискванията на програмите по чл. 2, ал. 2;
7. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) уведомление за промяна на обстоятелство по чл. 43, когато такова е настъпило след подаване на формуляра за кандидатстване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Ако одобрено за съответната позиция лице откаже да подпише трудов договор, МИГ представя договор с лице, което отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 3, 4 или 6 и на условията, при които е оценено първоначално одобреното лице, и прилага съответните документи, включително декларациите по чл. 24, ал. 1, т. 9 и 21.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) При възникване на обстоятелство по чл. 43, ал. 1, т. 2 и 3 се представят доказателства за изпълнение на условията, при които е оценен формулярът за кандидатстване.
(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Срокът по ал. 1 се смята за спазен, ако документите по ал. 1 са депозирани в деловодството на Министерството на земеделието, храните и горите в определения срок. Документи, изпратени по пощата или по куриер, които не са получени в деловодството в посочения срок, се оставят без разглеждане.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Документите по ал. 1 се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала", и подпис на законния представител на лицето. Когато се представят заверени копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при поискване.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Когато документите по ал. 1 не са подписани от законния представител на лицето, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Документите се представят с опис и последователно номериране на страниците, съдържащи се в приложението.
(8) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) При нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти, по отношение на стратегии за ВОМР, финансирани само от ЕЗФРСР, УО на ПРСР 2014 - 2020 г. писмено уведомява МИГ, която в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, и/или информация по реда на ал. 4.
(9) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) В случаите по ал. 8 срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на изисканата информация.
(10) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Промените по ал. 1, т. 7 се одобряват от ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г.


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Раздел IV.
Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана само от ЕЗФРСР (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Раздел IV.
Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.)

Раздел IV.
Договор за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) За изпълнение на стратегия за ВОМР, финансирана само от ЕЗФРСР, между МИГ и УО на ПРСР 2014 - 2020 г. се сключва споразумение.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само:
1. във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с промяна на съответната програма;
2. при наличие на очевидна грешка;
3. по отношение на финансовите и параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2;
4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по т. 3 на минималната и максималната стойност на проектите или на интензитета на помощта по т. 5;
5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) по отношение на критериите за оценка, минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта;
6. за увеличаване или намаляване на финансовата помощ от ЕЗФРСР при условията и по реда на чл. 41.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Заявление за промяна на споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР се подава от МИГ до УО на ПРСР 2014 - 2020 г. Към заявлението се прилагат:
1. решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената стратегия за ВОМР;
2. обосновка за исканата промяна;
3. справка за подадените, одобрените и платените проекти;
4. справка за договорения и наличния бюджет и план за договарянето му;
5. други документи, когато е приложимо.
(2) Промяна по чл. 39, т. 3 - 6 се допуска, ако не противоречи на приоритетите на стратегията за ВОМР и са спазени условията, които са били предмет на оценка по чл. 29, ал. 1.
(3) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти УО на ПРСР 2014 - 2020 г. писмено уведомява заявителя, който в срок до 5 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи и/или информация. Когато документите и/или информацията не постъпят в срок, УО на ПРСР 2014 - 2020 г. не разглежда заявлението за промяна по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(8) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Заявлението за промяна на споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР може да бъде оттеглено при условията и по реда на чл. 25.
(9) Документите по ал. 1 представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала", и подпис на законния представител на лицето. Когато се представят заверени копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при поискване.
(10) Когато документите по ал. 1 не са подписани от законния представител на лицето, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
(11) Документите по ал. 1 се представят с опис и последователно номериране на страниците, съдържащи се в приложението.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) След извършен анализ УО на ПРСР 2014 - 2020 г. може да прехвърля средства от бюджета от ЕЗФРСР на една стратегия за ВОМР в бюджета на друга до стойността, определена в чл. 7, ако:
1. до изтичане на срока, определен в чл. 14, ал. 1, остава не по-малко от една година;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) когато до 30 юни 2019 г. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ са одобрени средства от ЕЗФРСР по проекти към мерките от стратегията на стойност, по-ниска от 50 на сто от одобрената финансова помощ от ЕЗФРСР, първоначално одобрената финансова помощ се намалява с 25 на сто.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Сумите по ал. 1 се предлагат от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. на МИГ по низходящ ред, според процента на усвояване на финансовата помощ от ЕЗФРСР спрямо сключените споразумения към 30 юни 2019 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) В срок до 10 работни дни от получаване на предложението по ал. 2 МИГ може да заяви интерес за увеличаване на финансова помощ от ЕЗФРСР с предложената сума и да определи разпределението и между одобрените мерки от ЕЗФРСР от стратегията за ВОМР. Когато заявлението за увеличаване на финансова помощ от ЕЗФРСР не е подписано от законния представител на лицето, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
(4) Ако в срока по ал. 3 МИГ не заяви интерес за увеличаване на финансовата помощ от ЕЗФРСР, УО на ПРСР 2014 - 2020 г. предлага на следваща МИГ, отговаряща на изискванията на ал. 1 и 2, да заяви увеличение на помощта.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Промяна на споразумението по ал. 1 се извършва с допълнително споразумение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за стратегия за ВОМР, подкрепена от повече от една програма по чл. 2, ал. 2.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР се променя едностранно от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. въз основа на заявление от МИГ при:
1. промяна на изпълнителния директор и персонала на МИГ;
2. промяна в състава на колективния върховен орган и на колективния управителен орган;
3. промяна на офиса.
(2) Промяната по ал. 1 е допустима, ако е извършена при спазване на условията, които са били предмет на оценка по чл. 29.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(4) Когато заявлението по ал. 1 не е подписано от законния представител на лицето, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) При подаване на заявление за промяна по ал. 1 не се представят документите по чл. 40, ал. 1, т. 1, 3 и 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) В случаите по ал. 1 одобрението влиза в сила от датата на подаване на заявлението за промяна.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР може да бъде изменен с едностранно писмено уведомление от МИГ до всички страни по споразумението при промяна на:
1. адреса за кореспонденция;
2. седалище и адрес на управление;
3. законния представител на МИГ.
(2) Когато уведомлението по ал. 1 не е подписано от законния представител на лицето, се представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) При подаване на уведомление по ал. 1 не се представят документите по чл. 40, ал. 1, т. 1, 3 и 4.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕЗФРСР ПО СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 25.08.2017 Г.)

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ОТ СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР

Раздел I.
Подбор на проектни предложения (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Раздел I.
Процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) Подборът на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР на МИГ, се извършва по условията и реда на раздел I "Подбор на проекти към стратегия за ВОМР" от глава пета от ПМС № 161.
(2) Когато редът за оценка е различен от минималните изисквания по чл. 41, ал. 2 от ПМС № 161, УО на ПРСР 2014 - 2020 г. в срок до 30 работни дни извършва проверка за съответствие с чл. 34, параграф 3, букви "б", "г", "д" и "е" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.".
(3) Редът за оценка по ал. 2 се представя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. в двумесечен срок от сключването на споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР и може да бъде променян само преди обявяване на прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по чл. 46а, ал. 2. Когато редът за оценка не е подписан от законния представител на лицето, се представя нотариално заверено пълномощно.
(4) При необходимост от допълнителна информация или нередовност, непълнота или неяснота УО на ПРСР 2014 - 2020 г. уведомява МИГ, която може да отстрани в срок до 5 работни дни констатираните нередовности, непълноти или неясноти.
(5) След одобрение МИГ публикува реда за оценка на интернет страницата си.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) Колективният управителен орган на МИГ одобрява обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР и насоки и образци на документи за кандидатстване по всяка мярка от стратегията за ВОМР.
(2) При разработване на документите по ал. 1 МИГ е длъжна да прилага Указанията за приложим режим на държавните помощи и условия, произтичащи от него, на Министерството на земеделието, храните и горите и да използва утвърдените по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове образци и формуляри.
(3) Обявата за прием съдържа най-малко:
1. наименование на мярката от стратегията за ВОМР;
2. допустими кандидати;
3. допустимите дейности;
4. период за прием и място за подаване на проектни предложения;
5. бюджет на приема;
6. минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект;
7. критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест;
8. лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;
9. начина за подаване на проектни предложения:
а) електронно чрез ИСУН;
б) на хартия чрез ИСУН; при избор на този начин на подаване на документи служител на МИГ прикачва в системата всички получени документи.
(4) Обявата съдържа всички допустими дейности, кандидати и разходи по съответната мярка от одобрената стратегия за ВОМР. Това изискване не се прилага, когато в ПРСР 2014 - 2020 г., в наредбата по съответната мярка или в друг нормативен акт е предвидено съответното ограничение.
(5) При обявяване на прием на проектни предложения максималният разполагаем бюджет на съответната обява не може да надвишава разликата между бюджета по мярката и стойността на финансовата помощ по одобрените от ДФЗ проектни предложения и тази по одобрените от МИГ проектни предложения, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на финансова помощ от ДФЗ.
(6) В документите по ал. 1 се съдържа най-малко следната информация:
1. наименование на проектното предложение;
2. данни за кандидата: ЕИК, ЕГН, банкова сметка, правно-организационна форма на лицето, пол на собственика/управителя, възраст на собственика/управителя, брой на работните места, които ще бъдат осигурени чрез осъществяването на проекта, сектор на основната дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД) на юридическото лице;
3. място на извършване на инвестицията (област, община, УПИ, имот, парцел, отдел, подотдел и др.);
4. декларативна част;
5. стойност на разходите, за които се кандидатства;
6. стойност на субсидията, за която се кандидатства;
7. стойност на разходите и субсидията на междинното плащане, в случай че се кандидатства за такова;
8. сектор на дейността, за която се кандидатства по КИД;
9. код на референтен разход, за който се кандидатства.

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) Местната инициативна група подготвя в ИСУН проекта на процедура за прием на проекти в съответствие с одобрената обява по чл. 46, ал. 1 и насоките за кандидатстване, включително относимите документи по приложение № 11, за което информира с писмо УО на ПРСР 2014 - 2020 г. не по-късно от 20 работни дни преди началния срок за прием на проектни предложения.
(2) Управляващият орган на ПРСР 2014 - 2020 г. активира процедурата по ал. 1 в ИСУН в срок до 10 работни дни от получаването на писмото, като чрез ИСУН информира МИГ.
(3) При необходимост от допълнителна информация или нередовност, непълнота или неяснота УО на ПРСР 2014 - 2020 г. писмено чрез ИСУН уведомява МИГ, която в срок до 5 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти и/или да представи допълнителни и/или нови документи и информация. В този случай срокът по ал. 2 спира да тече.
(4) Обявата по чл. 46, ал. 1 се публикува от МИГ на интернет страницата на МИГ и най-малко в един местен вестник или друга местна медия, както и на общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградите на общинските администрации на територията на МИГ не по-късно от 3 работни дни след активирането и в ИСУН.
(5) В срок до 3 работни дни от активирането на процедурата МИГ изпраща обявата по електронна поща във формат "МS word" и във формат "pdf" на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. за публикуването и на интернет страниците на ПРСР 2014 - 2020 г. и на Единния информационен портал.
(6) След активиране промяна в обявата и в процедурата се допуска по реда на одобрението и:
1. при промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, основана на стратегически документ или в ПРСР 2014 - 2020 г., които налагат привеждане на документите в съответствие с тях;
2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата;
3. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения;
4. за поправка на очевидна техническа грешка.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) Проектно предложение от кандидат към стратегия за ВОМР се подава в срока, определен в процедурата за прием на проектни предложения в ИСУН, съгласно условията и реда на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г.
(2) Към проектното предложение по ал. 1 се прилагат:
1. определените от МИГ документи по приложение № 11;
2. декларация съгласно приложение № 12;
3. формуляр за мониторинг съгласно приложение № 13.
(3) Документите се представят във формат "pdf", сканирани от оригинал или от нотариално заверено копие.
(4) Когато подаването на проектното предложение е по реда на чл. 46, ал. 3, т. 9, буква "б", документите се подписват от кандидата, преди да се сканират и да се прикачат в ИСУН.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Подбор и одобрение на проектни предложения по всяка мярка от стратегия за ВОМР се извършва от МИГ с изключение на проекти, подадени от кандидат - МИГ.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Проектното предложение и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата до сключване на договор за предоставяне на финансова помощ в писмена форма.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) При оттегляне на проектното предложение по ал. 3 кандидатът може да подаде ново проектно предложение, ако периодът на прием не е изтекъл.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Подбор и одобрение на проектни предложения по всяка мярка от стратегия за ВОМР се извършва в ИСУН съгласно условията и реда на ПМС № 161.
(2) Проверката по ал. 1 включва и:
1. проверка за липса на двойно финансиране;
2. проверка за наличие на изкуствено създадени условия;
3. проверка за минимални помощи;
4. посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения (когато е приложимо).
(3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) Не по-малко от 1/3 от членовете с право на глас на Комисията за подбор на проектни предложения (КИПП) са членове на колективния върховен орган на МИГ.
(2) Външните експерти-оценители, членове на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.
(3) Външен експерт-оценител, член на КИПП, не може да участва в оценка на формуляри за кандидатстване, ако е участвал в оценка на стратегията.

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 59. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверка за спазване на процедурата по подбор на проектни предложения, финансирани изцяло или частично от ЕЗФРСР, в срок до 1 месец от изготвянето на доклада по чл. 44, ал. 3 от ПМС № 161 в ИСУН.
(2) При установена неяснота, неточност и непълнота на представените документи ДФЗ уведомява чрез ИСУН писмено МИГ, която в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването може да представи допълнителна информация и/или документи.
(3) При съществено нарушение на процедурата за подбор на проектни предложения, установено по реда на ал. 1 или по реда на чл. 45 от ПМС № 161, ДФЗ връща процедурата на МИГ за преразглеждане, като посочва допуснатите нарушения и указва от кое действие процедурата трябва да бъде проведена повторно.
(4) Изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за отхвърляне на процедура, когато допуснатите съществени нарушения не могат да бъдат отстранени, и уведомява МИГ. Заповедта се съобщава и може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) За одобрените със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ процедури на МИГ за избор на проектни предложения ДФЗ прави окончателна проверка за допустимост и за съответствие на предложените за финансиране проектни предложения към съответния подбор към стратегия за ВОМР, с европейското право и националните правила, ПРСР 2014 - 2020 г. и със стратегията за ВОМР, с правилата за държавни помощи, включително извършва проверка за двойно финансиране, за основателност на предложените за финансиране разходи и други в срок до 1 месец след приключване на проверката по ал. 1.
(6) При установена неяснота, неточност и непълнота при разглеждането на представените проектни предложения ДФЗ уведомява чрез ИСУН писмено кандидата и МИГ, като в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването кандидатът може да представи допълнителна информация и/или документи.
(7) Когато кандидатът не отстрани установените неясноти, неточности и непълноти или не представи документи в срока по ал. 6 или представи документи, които не са изрично изискани, същите не се вземат предвид при последващата обработка на проектното предложение и размерът на финансовата помощ може да бъде намален.
(8) За резултата от проверките по ал. 1 и 5 ДФЗ изготвя доклад, който се изпраща и на ръководителя на ПРСР 2014 - 2020 г. и на МИГ чрез ИСУН за информация.
(9) Изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед с решение за предоставяне на финансова помощ за всеки проект в двуседмичен срок от издаването на доклада по ал. 8, която се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на МИГ, на кандидата и на УО на ПРСР 2014 - 2020 г.
(10) Държавен фонд "Земеделие" може да се произнесе с решение за предоставяне на финансова помощ на проектно предложение от резервния списък по чл. 44, ал. 3, т. 2 от ПМС № 161 в следните случаи:
1. одобрено от МИГ проектно предложение бъде отхвърлено за финансиране;
2. с одобрен кандидат не бъде сключен договор;
3. се увеличи размерът на финансовата помощ по реда на чл. 39, т. 3 и 6.
(11) В случаите по ал. 10 ДФЗ определя остатъка от определения по приема бюджет и в случай, че сумата покрива пълния размер на допустимите разходи на първия по ред проект и/или следващите от списъка с резервни проекти, до кандидата/ите с копие до МИГ в ИСУН се отправя запитване за интерес за финансиране на проектното предложение и определя срок за отговор. Проектното предложение се разглежда от ДФЗ съгласно ал. 5.
(12) В случай че кандидатът не проявява интерес за оценка на подаденото от него проектно предложение или не отговори в определения срок, ДФЗ установява размера на разходите на следващия по ред кандидат от списъка с резервните проекти.
(13) Ако се установи, че наличният бюджет по ал. 11 покрива частично размера на разходите на всяко от проектните предложения от списъка с резервни проекти, то ДФЗ изпраща писмо до МИГ и УО на ПРСР 2014 - 2020 г. с описание на освободените средства чрез ИСУН.

Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.)

Раздел I "а".
Процедура за разглеждане на проектни предложения за финансиране от ЕЗФРСР по условията и реда на чл. 19 (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)


Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Оценката на подадените проектни предложения с кандидат - МИГ, се извършва от ДФЗ в ИСУН.

Чл. 61б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) В срок до три месеца от подаването на проектно предложение от кандидат - МИГ, към стратегия за ВОМР ДФЗ:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани с проектното предложение;
2. може да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата - МИГ, или на упълномощен негов представител;
б) след приключване на посещението на място служителят на ДФЗ представя протокола с резултатите от посещението за подпис на кандидата - МИГ, или на упълномощен негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) екземпляр от протокола по буква "б" се предоставя на кандидата - МИГ, или на упълномощен негов представител веднага след приключване на посещението на място;
г) в случай че кандидатът - МИГ, или упълномощен негов представител не е открит при извършване на посещението на място, ДФЗ уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола чрез ИСУН;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола по буква "г" за посещението на място кандидатът - МИГ, може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации чрез ИСУН пред изпълнителния директор на ДФЗ;
3. одобрява или отхвърля проектното предложение.
(2) Когато проектното предложение включва разходи за строително-монтажни работи и/или залесяване, и/или засаждане на трайни насаждения, и/или в други, надлежно мотивирани от ДФЗ случаи, в срок до 10 работни дни от подаване на проектното предложение длъжностно лице от ДФЗ задължително извършва посещението на място по ал. 1, т. 2.
(3) При липса или нередовност на документи, при възникване на необходимост от предоставяне на допълнителна информация и/или документи или при непълнота и неяснота на заявените данни се прилага чл. 60, ал. 6 и 7.
(4) Срокът по ал. 1 се удължава, когато:
1. Държавен фонд "Земеделие" е упражнил правомощието си по ал. 3 - със срока за представяне на изисканите данни и/или документи от страна на кандидата;
2. в резултат от действията по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност - до установяване от ДФЗ на всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая, а при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
3. при обработката на проектното предложение ДФЗ установи необходимост от предоставяне на становище от други органи - до датата на получаването му.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за спиране на производството по обработка на проектното предложение, която се връчва на кандидата чрез ИСУН.
(6) Проектното предложение и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата по всяко време в писмена форма. Оттеглянето поставя кандидата - МИГ, в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях.
(7) Когато кандидатът - МИГ, е уведомен от ДФЗ чрез ИСУН за несъответствие и/или нередовности в документите или за намерението на ДФЗ да извърши проверка/посещение на място или когато при проверката/ посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по ал. 6 по отношение на частите на тези документи, засегнати от нередността. В тези случаи ДФЗ писмено чрез ИСУН уведомява кандидата - МИГ, за решението си по направеното искане за оттегляне.
(8) При оттегляне на проектното предложение, което не попада в обхвата на ал. 6, ДФЗ прекратява образуваното административно производство, а кандидатът - МИГ, има право да подаде ново проектно предложение за финансиране на същия проект, в случай че е обявен нов период на прием от МИГ и при спазване на условията на чл. 19.

Чл. 61в. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Постъпилото проектно предложение се оценява в ИСУН съгласно критериите за оценка, посочени в стратегията за ВОМР. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на проектното предложение съобразно приложените към формуляра за кандидатстване документи.

Чл. 61г. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) Проектното предложение получава пълен или частичен отказ за финансиране при:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 61б, ал. 1, т. 1 и 2;
2. несъответствие с целите и изискванията към кандидата - МИГ, дейностите и заявените разходи, определени в стратегията на МИГ;
3. неотстраняване на нередовност на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти и/или непредставяне на изисканите от ДФЗ документи, необходими за удостоверяване съответствие на заявените от кандидата - МИГ, данни до изтичане на срока по чл. 60, ал. 6, като ДФЗ отказва изцяло финансирането или намалява финансовата помощ в съответствие с естеството на неотстранените нередности, непълноти, неясноти и/или липси;
5. недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото проектно предложение, определен в заповедта за откриване на съответния прием;
6. несъответствие на допустимите разходи по проекта с определения минимален или максимален размер, определен в стратегията за ВОМР;
7. несъответствие с изискванията, посочени в чл. 12, ал. 3.
(2) При частичен отказ по ал. 1 кандидатът - МИГ, има право да сключи договор за предоставяне на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да кандидатства отново за същата инвестиция в рамките на следваща процедура на МИГ.
(3) При пълен отказ по ал. 1 кандидатът - МИГ, има право да кандидатства отново за същата инвестиция при спазване на чл. 19.

Раздел I "б".
Сключване на договор за предоставяне на финансова помощ (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)


Чл. 61д. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Преди издаване на заповед за одобрение на проектното предложение ДФЗ изисква от кандидата да представи в срок до 10 работни дни от уведомяването:
1. свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата; когато кандидат е МИГ, свидетелство за съдимост се предоставя и от членовете на колективния им управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, свидетелство за съдимост се представя от неговия представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата - МИГ, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му;
2. декларация съгласно приложение № 6 от представляващия/те кандидата; когато кандидат е МИГ, декларация се представя и от членовете на колективния му управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата;
3. декларация за нередности съгласно приложение № 10 от представляващия/те кандидата; когато кандидат е МИГ, декларация се представя и от членовете на колективния му управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата, от изпълнителния директор.

Чл. 61е. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) В срок 15 работни дни от датата на получаване на заповедта за предоставяне на финансова помощ кандидатът има право да сключи тристранен договор с ДФЗ и с МИГ или двустранен договор между ДФЗ и МИГ, когато МИГ е получател на помощта. При неявяване на кандидата в този срок за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ той губи правото на подпомагане по тази процедура, но може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност в следваща процедура.

Раздел II.
Задължения на страните по споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР във връзка с изпълнението на стратегията за ВОМР (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.)

Раздел II.
Задължения на страните по договора във връзка с изпълнението на стратегията за ВОМР


Чл. 62. За изпълнение на стратегията за ВОМР МИГ е длъжна да:
1. поддържа деловодна система и архив, от които може да бъдат проследени актовете на органите на МИГ;
2. информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) одобрява и публикува на електронната страница на МИГ индикативна годишна работна програма за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) подготвя и обявява прием на проектни предложения;
5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) разработва, одобрява и публикува в ИСУН насоки, образци на документи и процедури по чл. 46, ал. 1 за всяка мярка не по-късно от 20 работни дни преди началната дата за прием на проекти;
6. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) приема проектни предложения на кандидати към стратегия за ВОМР в ИСУН;
7. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
8. извършва подбор на проекти и определя размера на финансовата помощ;
9. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
10. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) сключва договор като трета страна с одобрените кандидати;
11. осъществява мониторинг на изпълнението на проектите и подпомага методически получателите на финансова помощ;
12. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) осъществява посещения на място на кандидати и получатели, когато това е предвидено в процедурата по чл. 41 от ПМС № 161, в нормативен акт или в споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР или договора за предоставяне на финансова помощ;
13. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) подпомага одобрените кандидати при подготовката на искания за плащане до ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР);
14. изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението на стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или от друг УО;
15. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) в срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвя и представя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по споразумението по чл. 38, годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР;
16. информира своевременно УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и останалите УО за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;
17. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
18. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
19. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) предоставя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., на УО на програмите, страна по споразумението по чл. 35 на ПМС № 161, и на ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) възможност за наблюдение на заседанията на КИПП;
20. извършва последваща оценка за изпълнение на стратегията;
21. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) осигурява на интернет страницата на МИГ връзка с интернет страниците на получателите на финансова помощ по стратегията за ВОМР, които имат такива;
22. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) изпълнява и други задължения, предвидени в споразумението по чл. 38 или по чл. 35 от ПМС № 161.

Чл. 63. За изпълнение на стратегия за ВОМР УО на ПРСР 2014 - 2020 г.:
1. координира действията на съответните програми във връзка с изпълнението на стратегии за ВОМР, финансирани по повече от един фонд;
2. изисква и предоставя на другите УО на програми информация, отчети, справки и други;
3. оказва съдействие на всички УО на програмите и методическа помощ на МИГ, участващи в изпълнението на ВОМР;
4. извършва мониторинг за изпълнение на стратегиите за ВОМР;
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) разглежда и одобрява годишните доклади на МИГ за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР след изразяване на становище от съответните УО, страна по споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР;
6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) извършва посещения на МИГ и на получателите на финансова помощ от стратегията за ВОМР за оценка на напредъка при прилагането на стратегията и за съответствие със споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР самостоятелно или съвместно с УО на останалите програми;
7. публикува на своята интернет страница в самостоятелна рубрика информация и документи, свързани с изпълнението на подхода ВОМР;
8. осигурява експерти за осъществяване на информационни дейности или обучение или предоставя информация и/или обучителни материали за провеждане на мероприятието;
9. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) предоставя експерти за наблюдатели без право на глас за участие в КИПП към МИГ;
10. изпълнява и други задачи, свързани с прилагането на подхода ВОМР и изпълнението на стратегиите;
11. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) разработва указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР, финансирани от повече от една програма по чл. 2, ал. 2 по реда на чл. 37 от ПМС № 161.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) За изпълнение дейностите по стратегията ВОМР ДФЗ извършва следните дейности за предоставяне на финансова помощ от ЕЗФРСР:
1. одобрява или отхвърля проведената от МИГ процедура за подбор на проекти;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) извършва проверка за допустимост на кандидата и проекта, за основателност на предложените за финансиране разходи и одобрява или отхвърля изцяло или частично предложените за финансиране от МИГ проекти със заповед на изпълнителния директор; ДФЗ извършва проверка за обоснованост на разходите чрез референтни разходи, сравняване на различните оферти или комисия за оценка;
3. проверява за наличие или липса на двойно финансиране;
4. публикува на електронната си страница информация за одобрените и отхвърлените проекти и уведомява МИГ и кандидата;
5. сключва договор в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването за одобряване на проекта с одобрените кандидати и с МИГ;
6. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) приема искания за плащане от получателя на помощта;
7. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) извършва административна проверка на исканията преди всяко плащане;
8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) осъществява контрол за законосъобразност на документацията по възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по одобрените проекти по Закона за обществените поръчки;
9. може да извършва проверка или посещение на място на получателя преди плащане;
10. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) одобрява или отхвърля (изцяло или частично) исканията за плащане със заповед на изпълнителния директор;
11. изплаща финансовата помощ;
12. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) може да извършва последваща проверка на получателя на помощта, включително във връзка с изпълнение на дейностите по Закона за обществените поръчки;
13. предоставя методическа помощ при поискване от МИГ;
14. изпраща писма за отстраняване на неточности, неясноти и непълноти;
15. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) налага финансови корекции по реда на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 27 от 2017 г.);
16. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) изпраща на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. информация за заявените, одобрените и изплатените суми по сключени договори за предоставяне на финансова помощ в срок до 15-о число след изтичане на всяко тримесечие;
17. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) изпраща на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. информация за изпълнението на индикаторите за мониторинг, свързани с прилагане на подхода ВОМР за предходната година в срок до 15 февруари.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) При съществено нарушение на процедурата за подбор на проекти по стратегията за ВОМР ДФЗ връща процедурата на МИГ за преразглеждане, като посочва допуснатите нарушения и указва от кое действие процедурата трябва да бъде проведена повторно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за отхвърляне на процедура по ал. 1, т. 1, когато допуснатите съществени нарушения не могат да бъдат отстранени, и уведомява МИГ. Заповедта се съобщава и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Заповедта на изпълнителния директор по ал. 1, т. 2 и 10 се съобщава на кандидата/получателя и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" уведомява МИГ и УО на ПРСР 2014 - 2020 г. за издаването на заповед по ал. 1, т. 1, 2 и 10.
(6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" уведомява УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и МИГ за резултата от проверките по ал. 1, т. 9 и 12, както и за извършено плащане по ал. 1, т. 11 в срок до 10 работни дни след извършването им.

Раздел III.
Общи условия за осъществяване на дейностите по проектите, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Раздел III.
Общи условия за осъществяване на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР


Чл. 66. (1) Получателят на финансовата помощ изпълнява проекта в съответствие с нормативните и договорните правила при спазване на условията на съответните програми, предоставящи финансова помощ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, е до 30 юни 2023 г.

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Получателят на финансова помощ е длъжен незабавно да уведоми УО на ПРСР 2014 - 2020 г., ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и МИГ за всяко обстоятелство, което би могло да възпрепятства или забави осъществяването на дейностите по проекта.

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Когато получателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансова помощ, ДФЗ може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с получателя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) В случаите по ал. 1 ДФЗ определя размера на средствата, които трябва да бъдат възстановени от получателя, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" може да поиска връщане на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, когато получателят на финансовата помощ:
1. е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
2. е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейности, финансирани по реда на тази наредба;
3. не изпълнява задълженията си по чл. 72.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Получателят на помощта дължи връщане на изплатено междинно или окончателно плащане, когато ДФЗ установи, че получателят:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 12, ал. 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) попада в хипотезите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и/или представляващият получателя или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в УО и/или РА, което е участвало при одобряването на проектното предложение от кандидат към стратегия за ВОМР или на искане за плащане.

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) При неизпълнение на задължение по чл. 72 ДФЗ писмено предупреждава получателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите, които се налагат за този случай.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Получателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение. Срокът се смята спазен, ако информацията и/или документите са депозирани в деловодството на ДФЗ в посочения срок. Получателят на помощта не се санкционира, когато отстрани в срок нередовностите.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 получателят на помощта дължи връщане на получената помощ ведно със законната лихва към нея.

Чл. 70. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задължение, ако то се дължи на непреодолима сила или извънредно обстоятелство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) В случаите по ал. 1 получателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен да уведоми писмено ДФЗ за възникването на непреодолима сила или извънредно обстоятелство и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 15 работни дни от датата, на която получателят или упълномощеното лице е в състояние да го направи. Срокът се смята спазен, ако информацията и/или документите са депозирани в деловодството на ДФЗ за ЕЗФРСР в посочения срок.

Чл. 71. (1) Получателят на финансовата помощ е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, в отделна аналитична счетоводна сметка.
(2) Получателят е длъжен да организира подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС по всеки договор.

Чл. 72. Ползвателите на помощ застраховат активите, предмет на подпомагане, за срока, рисковете и при условията, посочени в договора за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Получателят на помощта е длъжен да предоставя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., и на ДФЗ всяка поискана информация за осъществяването на дейността по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Получателят на помощта е длъжен да предоставя достъп до документи и да съдейства за осъществяване на проверки, осъществявани от надлежно упълномощените представители на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на ДФЗ, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", както и на всеки упълномощен външен одитор в срок до 5 години, считано от последното плащане по споразумението за предоставяне на финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Ако УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или Европейската комисия направи оценяване и/или наблюдение на ПРСР 2014 - 2020 г., ОПОС 2014 - 2020 г., ОПРЧР, ОПИК, ОПНОИР или ПМДР, получателят на помощта поема задължението да осигури на тях и/или на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението, както и проверките по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Длъжностните лица на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на ДФЗ и представителите на Европейската комисия са длъжни да се легитимират пред получателя на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.

(Раздел IV. Условия, отнасящи се до осъществяване на дейностите по проектите на получателите на финансова помощ от ЕЗФРСР зал. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Получателят на финансова помощ е длъжен да:
1. съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности;
2. използва закупените/подобрените/реконструирани/изградени въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
3. не прехвърля собствеността върху активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
4. не преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагането, под каквато и да е форма;
5. не променя местоположението на подпомогнатата дейност;
6. не преустановява подпомогнатата дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Изискването по ал. 1, т. 2, 3 и 4 не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване, придобито със средства от ЕЗФРСР, се осъществява след одобрение от ДФЗ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Изискването на ал. 1, т. 4 не се прилага за инвестиция, за която в проектното предложение е обосновано, че обичайното и предназначение е свързано с преотстъпване на правото на ползване на трети лица или когато това се изисква по закон. Изключението не се прилага, когато предоставянето на актива - предмет на инвестицията, на трети лица е за извършване на услуга с този актив.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Изискването на ал. 1, т. 5 не се прилага, когато промяната на местонахождението на придобита техника и оборудване е в резултат на промяна на адреса на офиса на територията на МИГ. В този случай промяната на местонахождението на активите, придобити със средства от ЕЗФРСР, се извършва след одобрение на ДФЗ.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Получателят е длъжен да изпълнява задълженията по ал. 1 за срок от:
1. три години след извършване на окончателното плащане, когато е малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
2. десет години от датата на сключване на договора, когато е предоставена държавна или минимална помощ;
3. пет години след извършване на окончателното плащане за всички останали случаи.

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Одобреният проект за финансиране от ЕЗФРСР се изпълнява в срок до тридесет и шест месеца.

Чл. 76. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Получателят на финансова помощ, който е възложител по Закона за обществените поръчки, провежда съответната процедура за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за финансова помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за разходи, извършени преди подаване на проектното предложение, за които кандидатът представя заверено копие от документацията от проведената процедура по Закона за обществените поръчки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Получателят представя на ДФЗ списък на планираните обществени поръчки в ИСУН по образец, утвърден от изпълнителния директор, в срок до 20 работни дни от датата на сключване на договора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи в проекта с изключение на разходите, извършени преди подаване на проектното предложение, е до два месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Получателят уведомява ДФЗ чрез ИСУН за публикуване на всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) За проект, по който е сключен договор за предоставяне на финансова помощ въз основа на представен технически проект, срокът за публикуване на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи в проекта с изключение на разходите, извършени преди подаване на проектното предложение, е до 4 месеца от датата на сключване на договора. Получателят уведомява ДФЗ чрез ИСУН за публикуване на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 работни дни от датата на публикуването.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Държавен фонд "Земеделие", осъществява предварителна проверка и последващ контрол на процедурите за обществени поръчки съгласно утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ процедури.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Указанията, дадени от ДФЗ при осъществяване на предварителната проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на всички дейности по проекта, са задължителни за получателя на помощта.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Държавен фонд "Земеделие", осъществява предварителната проверка по ал. 5 в срок до 20 работни дни от получаване на списъка по ал. 2.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Държавен фонд "Земеделие", извършва последващ контрол по ал. 5 в срок до 4 месеца от получаване на документите за проведената процедура за избор на изпълнител.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Когато в процеса на обработка на документи и/или информация ДФЗ установи необходимост от предоставяне на становище и/или информация от други органи или институции, нормативно или договорно установеният срок за произнасяне се счита удължен с периода от датата на изпращането на запитването до датата на получаването на становището и/или информацията.

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., предишен текст на чл. 77, изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) За възложители по Закона за обществените поръчки ДФЗ може да преценява обосноваността на разходите на представения работен/технически проект чрез съпоставяне с референтни разходи или с оценяваща комисия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) За получатели по чл. 49, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ДФЗ може да преценява обосноваността на разходите по представения работен/технически проект чрез референтни разходи, сравняване на различните оферти или комисия за оценка при спазване на условията на ПМС № 189.

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Получателят може да подаде заявление за промяна на договора за предоставяне на финансова помощ чрез ИСУН. Към заявлението се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността му.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за финансова помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) Получателят на финансова помощ може да поиска удължаване на срока за изпълнение на проекта до срока, определен в чл. 66, ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Местната инициативна група уведомява чрез ИСУН ДФЗ за одобреното заявление за промяна на договора за предоставяне на финансова помощ в ДФЗ не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на договора с получателя на финансова помощ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) В срок до един месец от подаването на заявлението за промяна ДФЗ приема или отхвърля исканата промяна.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Когато в процеса на обработка на документи и/или информация ДФЗ установи необходимост от предоставяне на становище и/или информация от други органи или институции, нормативно или договорно установеният срок за произнасяне се счита удължен с периода от датата на изпращането на запитването до датата на получаването на становището и/или информацията. Допълнителна информация се изисква чрез ИСУН.

Раздел V.
Условия и ред за изплащане на финансова помощ от ЕЗФРСР за осъществяване на проектите от стратегията за ВОМР


Чл. 79. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на дейностите по проекта.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Финансова помощ не се изплаща за разходи за изграждане и обновяване на места за настаняване, когато в резултат от дейностите по проекта:
1. за обекта не е създадена и не функционира интернет страница, която предоставя възможност за онлайн резервации;
2. интернет страницата не съдържа актуална информация за помещенията и удобствата в тях, включително снимков материал;
3. не е посочена цена за настаняване за съответен период;
4. не е налична връзка на интернет страницата по т. 1 в интернет страницата на МИГ и на специализиран туристически сайт.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) За инвестиционни проекти е допустимо авансово плащане в съответствие с чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013 и при спазване на условията на договора.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Междинно плащане може да се извърши при условие, че е предвидено в проекта и в договора за предоставяне на финансова помощ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Окончателно плащане се заявява след извършване на дейностите по проекта, но не по-късно от един месец след изтичане на срока за изпълнението му, определен в договора.

Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Искането за плащане и приложените към него документи, включително и формулярът за мониторинг, съгласно приложение № 12 се подават в ИСУН от получателя или упълномощено от него лице, което следва да представи изрично нотариално заверено пълномощно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Искане за плащане и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от получателя по всяко време в писмена форма, като оттеглянето поставя получателя в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Когато получателят е уведомен от ДФЗ за наличие на несъответствие и/или нередност в документите или за намерение да бъде извършена проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на документите, засегнати от нередността. В този случай получателят се уведомява писмено за отказ на направеното искане за оттегляне.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) При оттегляне на искане за плащане, което не попада в обхвата на ал. 3, образуваното административно производство се прекратява, а получателят има право да подаде ново искане в случай, че срокът по чл. 79, ал. 4 за окончателно плащане или определеният в договора за междинно плащане не е изтекъл.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Документите по ал. 1 се представят във формат "pdf", сканирани от оригинал или от нотариално заверено копие. Документите се номерират и подписват лично от получателя, преди да се сканират и да се прикачат в ИСУН.
(6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Искането за плащане и приложените към него документи могат да бъдат коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие, че получателят е действал добросъвестно. Държавен фонд "Земеделие" може да признае очевидна грешка само ако тя може да бъде непосредствено установена при техническа проверка на информацията, съдържаща се в искането за плащане и приложените документи. Не се допуска коригиране на искане за плащане и приложените към него документи извън случаите по ал. 3.

Чл. 81. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Авансово плащане е допустимо, ако надвишава левовата равностойност на 2000 евро и е в размер до 50 на сто от публичната помощ, свързана с инвестицията. Получател, който е възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, може да заяви авансово плащане не по-късно от шест месеца след съгласуване на обществената поръчка и сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на финансовата помощ за вписване на избрания изпълнител.
(2) Авансово плащане може да бъде заявено не по-рано от 10 работни дни и не по-късно от 6 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) При авансово плащане получателят представя банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане, когато това е предвидено в съответните наредби за прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Когато получател е община или е читалище, което изпълнява проект по мярка 7.2 от стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014 - 2020 г., авансово плащане се допуска след представяне на:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за поемането на дълг, или
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) запис на заповед, издадена от кмета на общината, в полза на ДФЗ в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Срокът на валидност на договора за поръчителство по ал. 3 или банковата гаранция по ал. 3 и ал. 4, т. 1 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 4, т. 2 трябва да покрива срока на договора за предоставяне на финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Банковата гаранция се освобождава, а записът на заповед се връща на издателя, когато ДФЗ установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
(7) За проект, по който получателят е възложител по Закона за обществените поръчки, авансовото плащане се изплаща след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) При кандидатстване за авансово плащане получателят на финансова помощ подава искане за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, в областната дирекция на фонда по място на извършване на инвестицията и прилага документи, посочени в образеца на искането.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Областната дирекция на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на получателя на помощта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 областната дирекция на ДФЗ връща документите на получателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) След отстраняване на констатираните нередовности по ал. 3 получателят на помощта има право в срока по чл. 81, ал. 2 отново да подаде искане за авансово плащане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) В срок до 20 работни дни от подаване на искане за авансово плащане ДФЗ изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

Чл. 83. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от проекта съгласно приложимата наредба към съответната мярка от ПРСР 2014 - 2020 г. и не повече от един път за проекти, за които няма публикувани наредби по съответните мерки по ПРСР 2014 - 2020 г.
(2) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за изпълнение на проекта.

Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане получателят на помощта подава искане за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, в областната дирекция на фонда по място на извършване на проекта и прилага изискуемите документи съгласно приложимата наредба към съответната мярка от ПРСР 2014 - 2020 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане по проекти, за които няма публикувани наредби по съответните мерки по ПРСР 2014 - 2020 г. и се изпълняват при условията и по реда, определени в съответната стратегия за ВОМР, получателят на помощта подава искане за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, в областната дирекция на фонда по място на изпълнение на проекта и прилага документите, указани в искането за плащане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Областната дирекция на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на получателя на помощта.
(4) В случай на липса или нередовност на документите областната дирекция на фонда връща документите на получателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Получателят на помощта има право в срока по чл. 83, ал. 2 отново да подаде искането за плащане.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Държавен фонд "Земеделие", има право да изиска и допълнителни документи, свързани с проекта.

Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) В срок до три месеца от подаване на искането за плащане, ДФЗ:
1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със искането за плащане включително посещения на място;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) проверката на място се извършва в присъствието на получателя, упълномощен негов представител или служител;
б) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) след приключване на проверката на място служителят на ДФЗ представя протокола с резултатите от проверката за подпис на лицето по буква "а", което има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) копие от протокола по буква "б" се предоставя на получателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място;
г) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) в случай че получателят на помощта, упълномощен негов представител или служител не е открит при извършване на проверката на място, ДФЗ уведомява получателя, като му изпраща копие от протокола;
д) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място получателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директора на ДФЗ;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ;
5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) уведомява писмено получателя и МИГ за извършеното плащане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) В случай на непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти ДФЗ уведомява писмено получателя, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(3) Срокът по ал. 1 може да се удължава:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена искане за плащане е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;
2. когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.) - с не повече от един месец;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност до установяване от ДФЗ на всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая, а при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) В случаите по ал. 3 ДФЗ уведомява кандидата за удължаването на срока по ал. 1.
(5) Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на чл. 63 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие, наричан по-нататък "Регламент № 809/2014".
(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ може със заповед да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на ал. 1, т. 1 и 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба или друг нормативен акт, и /или при неспазване на критериите за подбор;
3. получателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по ал. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) наложи административна санкция по чл. 63, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 или по чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014;
5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) установи, че получателят, негов законен представител или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 12, ал. 3;
6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) установи, че МИГ като получател на финансова помощ, член на колективния и управителен орган, представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, включително и когато член е юридическо лице, член на контролния орган на МИГ или служител на МИГ попада в някоя от категориите, определени в чл. 12, ал. 3;
7. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) е наложена финансова корекция, определена по Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
8. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) при извършване на проверките по букви "iii" и "V" от Раздел 2 "Контролни дейности", т. А "Процедури по одобряване на заявленията" от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент № 809/2014 ДФЗ установи, че ползвателят на помощта, подаденият от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията за допустимост за подпомагане, посочени в тази наредба;
9. установи наличие на някоя от хипотезите на чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L, бр. 181/48 от 20 юни 2014 г.).
(7) Заповедта по ал. 6 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) При отказ за изплащане на финансовата помощ по ал. 6 получателят на помощта не може да подаде друго искане за плащане за същите дейности и разходи, освен когато заповедта по ал. 6 е обжалвана и отменена от компетентен орган.
(9) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Размерът и начинът на определяне на налаганите от ДФЗ административни санкции в съответствие с изискванията по чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 се определя въз основа на Методика за отказване и намаляване на плащанията, утвърдена от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" след съгласуване от министъра на земеделието, храните и горите, и се публикува на електронната страница на ДФЗ.

Чл. 85а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) (1) Когато размерът на определените като допустими за възстановяване разходи надхвърля размера на изплатеното авансово плащане по договора, изпълнителният директор на ДФЗ издава решение за одобрение на плащането с посочване на размера на подлежащата на изплащане финансова помощ, а в случай че е налице частичен отказ от изплащане на заявената финансова помощ - излага мотиви за частичния отказ.
(2) Алинея 1 се прилага съответно и когато по договора не е извършено авансово плащане.
(3) Когато ДФЗ установи, че размерът на определените като допустими разходи по искането за плащане налага пълно или частично възстановяване от страна на получателя на помощта на извършените по договора авансови и/или междинни плащания, изпълнителният директор на ДФЗ издава акт за установяване на публично вземане по чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ, като в мотивите посочва и основанията за отказа от изплащане на помощта.

Глава пета.
ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 86. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Местната инициативна група и получателите на финансова помощ при изпълнение на стратегията за ВОМР са длъжни да осигурят публичност на дейността си и на източниците на финансиране съгласно:
1. изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г.;
2. приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 2014 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от 28 април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението и съдържанието на програмите за развитие на селските райони, публичността на тези програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29 април 2016 г.);
3. раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), приложими за мерките за информация и публичност.
(2) За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на интернет страницата си и следната информация:
1. одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи изменения;
2. всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и колективния върховен орган;
3. актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява;
4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения;
5. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките;
6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки;
7. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
8. електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР;
9. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8;
10. критерии за оценка на проектите;
11. решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за одобрение на проектите;
12. всички правила за работа на МИГ;
13. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Централния регистър при Министерството на правосъдието;
14. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред УО на ПРСР 2014 - 2020.
(3) Информация по ал. 1 се публикува при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за обществените поръчки и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L, бр. 345, 20 декември 2013 г.) след получаване на изрично писмено съгласие от физическите лица и едноличните търговци.

Чл. 87. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Управляващият орган на ПРСР 2014 - 2020 г., ДФЗ, МИГ и получателите на финансова помощ въвеждат, събират и систематизират коректна и достоверна информация относно подбора и изпълнението на стратегии за ВОМР, както и относно дейностите по изпълнението, управлението, наблюдението, оценката и контрола на проектите към тях съобразно своите отговорности в ИСУН.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) "Административно съответствие" е съответствие с формалните изисквания към документите, които включват: срок на подаване, комплектованост, спазване на изискуемата форма, валидност и други, определени в наредбата и в насоките за кандидатстване по съответната процедура.
2. "Актив" е материален или нематериален актив по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Европейската комисия от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L, бр. 187 от 26 юни 2014 г.).
3. "Възстановим ДДС" е ДДС, подлежащ на възстановяване от компетентен орган по приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и представлява недопустим разход по тази наредба.
4. "Заинтересована страна" е група лица с общ интерес и възможности, свързани с реализиране на стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на финансова помощ и ползватели на резултати от нейното изпълнение.
5. "Изкуствено създадени условия" са инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
6. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) "Инвестиция" или "инвестиционни разходи" са средствата, вложени за придобиване на активи, включително услугите по придобиването им.
7. "Интензитет на помощта" е съотношението на публичното финансиране спрямо допустимите разходи по проекта, изразено в процент.
8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) "Кандидат" е лице, подало проектно предложение към стратегия за ВОМР.
9. "Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на програмите по чл. 2, ал. 2.
10. "Невъзстановим ДДС" е ДДС, неподлежащ на възстановяване от компетентен орган по приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и представлява допустим разход по тази наредба.
11. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
12. "Нередност" е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 36 от Регламент № 1303/2013 г.
13. "Непреодолима сила или извънредно обстоятелство" е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).
14. "Обикновена подмяна" е замяна на дълготраен актив с друг, която не води до качествени или количествени изменения на произведения продукт.
15. "Обособена част от проекта" е завършен етап на изпълнение на проекта, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.
16. "Операция" е понятие по смисъла на чл. 2, т. 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
17. "Очевидна грешка" е писмена грешка, грешка в пресмятането или други подобни очевидни неточности, която може да бъде непосредствено установена при техническа проверка на информацията, съдържаща се в документите.
18. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) "Получател на финансова помощ" е бенефициент по смисъла на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
19. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
20. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) "Представител на нестопанския сектор" е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физическо лице, самоопределящо се като представител на този сектор. Физическото лице декларира писмено принадлежността си към този сектор. Общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се като представител на нестопанския сектор или представляващ друг представител на нестопанския сектор, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ. Юридическо лице, в управителните органи на което член е кмет, заместник-кмет, общински съветник или служител на МИГ, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на нестопанския сектор.
21. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) "Представител на публичния сектор" е юридическо лице, което се представлява от орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за администрацията или от служител на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кмет и заместник-кмет на община, кметство или район, кметски наместник, общински съветник и областен управител, който представлява съответния орган въз основа на писмено решение, представено на МИГ, както и публично лице, което получава финансиране от държавния или общинския бюджет.
22. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) "Представител на стопанския сектор" е лице, регистрирано да извършва дейност по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. По смисъла на тази наредба кмет, заместник-кмет или общински съветник, както и юридическо лице, собственост или управлявано от кмет, заместник-кмет или общински съветник или на служител на МИГ няма право да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на стопанския сектор.
23. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
24. "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕО) № 809/2014.
25. "Продължителност на неизпълнение" се преценява съобразно времето, през което траят последиците или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив за успешното изпълнение на проекта начин.
26. "Проект" е специфичен набор от координирани дейности, които се предприемат от кандидата за постигане на конкретни цели в определен период от време с определен бюджет.
27. "Публичен принос" е общият сбор от средствата, отпускани за финансиране дейностите по стратегията за ВОМР от ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ, ЕФМДР и от националното съфинансиране.
28. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) "Публично лице" е публичноправна организация съгласно § 2, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.
29. "Публично-частно партньорство" е партньорството между представители на публичния сектор, представители на стопанския сектор и представители на нестопанския сектор за реализиране на стратегия за ВОМР на определена територия.
30. "Работят на територията" са самоосигуряващи се лица, лица, които са наети на трудов договор, договор за управление, или лица на изборни длъжности, които осъществяват дейността си на територията на МИГ.
31. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) "Референтни разходи" са пазарни цени, ползвани от ДФЗ за сравнение при определяне основателността на разхода за различни инвестиции и/или общи разходи, определени чрез сравнение с цени на националния пазар или в други държави - членки на Европейския съюз.
32. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) "Степен на неизпълнение" на проекта се преценява съобразно последствията от неизпълнение на дейността и отражението върху целия проект и/или неизпълнението на определените в проекта индикатори.
33. "Съществено нарушение" е нарушение, което ако не е било допуснато, би довело до различен резултат при подбора на проекти.
34. "Управленски опит" е опит в управлението на юридическо лице или на ръководна длъжност в администрацията.
35. "Финансови параметри на стратегията за ВОМР" са минимален и максимален размер на публичния принос за целия период на действие на стратегията за ВОМР по съответния фонд за проекти, както и разпределението на средствата по мерките на стратегията за ВОМР.
36. "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите разходи по мярката.
37. "Частно лице" е всяко лице, което не може да бъде определено като публично лице.
38. (нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) "Иновативност на стратегия за ВОМР" е включване в стратегията за ВОМР на нов подход, метод или средства за реализирането и, които не са прилагани на територията на местната общност чрез:
а) възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга, и/или
б) включване на дейности/мерки, които предоставят възможност за нова за територията форма на използване на природните ресурси и/или културно-историческото наследство, и/или
в) нов метод и/или начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията, и/или;
г) определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на проектите.
39. (нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)
40. (нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) "Опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР" е опит като служител на МИГ, като член на колективния управителен орган на МИГ или като координатор или технически асистент по подмярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
41. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) "Места за настаняване" са къщи за гости и семейни хотели съгласно Закона за туризма.
42. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) "Нестопанска дейност" е дейност, която не генерира приходи от продажби.
43. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Обективни са критериите за подбор на проекти, когато осигуряват най-малко:
а) съответствие на проектите с характеристиката на територията, нуждите и потребностите на местната общност, общинските и секторните политики за развитие, и/или
б) подкрепа за дейности, които са пряко свързани с постигането на целите на стратегията за ВОМР на МИГ, и/или
в) подкрепа за проекти с положително въздействие върху социалната среда и/или околната среда, и/или заетостта.
44. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) "Обем на договора" е стойността на изплатената по договора финансова помощ.
45. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) "Самостоятелен офис" е помещение/я в сграда, което/ито се използва/т само от МИГ.
46. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) "Проект в обществена полза" е проект, в който е предвидена дейност по чл. 38, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
47. (нова - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) "Финансова помощ" е безвъзмездна финансова помощ по смисъла на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) За административен капацитет на кандидата се признава и изпълнението на проект по подмярка 431-2 "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., ако МИГ, подала формуляр за кандидатстване по тази наредба, е регистрирана в резултат на дейностите по проекта.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Представителите на уязвими групи и малцинства се самоопределят като такива пред колективния управителен орган на МИГ в писмена форма.

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Данните за броя жители към 31 декември 2014 г. и към 31 декември 2016 г., предоставени от Националния статистически институт, са публикувани на интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.

§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" няма право да изисква от кандидат/ползвател на финансова помощ представяне на документи за доказване на обстоятелства, които са достъпни чрез публичен регистър или когато информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на ДФЗ по служебен път.

§ 2в. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) Държавен фонд "Земеделие" няма право да изисква от кандидат/ползвател на финансовата помощ представяне на документи, които вече са предоставени и срокът им на валидност не е изтекъл. Това изискване не се прилага, когато кандидатът/получателят на финансова помощ не е посочил в декларация по образец на изпълнителния директор на ДФЗ кога и към кой формуляр/искане за плащане са представени съответните изискуеми документи.

§ 3. Координацията с управляващите органи на всички фондове, включени във финансирането на подхода ВОМР по повод изпълнението на дейностите по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие", се урежда в акт на Министерския съвет.

Заключителни разпоредби


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) За създаване на надеждна система за управление, контрол и проследяемост на отговорностите, стъпките и сроковете във връзка с прилагането на наредбата министърът на земеделието, храните и горите - за Министерството на земеделието, храните и горите, и изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" - за ДФЗ, одобряват със заповеди Правила за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие".

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2016 Г.)

§ 60. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" НА МЯРКА 19 "ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 25.08.2017 Г.)

§ 85. Местните инициативни групи, които са сключили споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР преди влизане в сила на настоящата наредба, са длъжни да изпълнят изискванията на § 9, т. 2 и т. 3, буква "б" и § 10 в двумесечен срок.

§ 86. Одобрените преди влизане в сила на наредбата процедури по реда на чл. 45 се привеждат в съответствие с наредбата преди обявяване на процедура по чл. 46а, ал. 2.

§ 87. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, т. 3

(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 4

(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)


Приложение № 4 към чл. 22, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)


Приложение № 5 към чл. 24, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8

 (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата …………………………………………………………..……...….….

………………………………………………………………………………………..……....…..,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …………………………………..…….., притежаващ лична карта №……..………….....,

издадена на ………………………………………………………………..………….……….....

(дата на издаване)

от МВР - гр. ……………………………………………………………..…………………….....,

(място на издаване)

адрес: ………………………………………………………....……….………………………….,

(постоянен адрес)

в качеството си на …………………………………………….....………………………………

…………………………………………………………………….....…………………………….

(посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява, членува в контролния орган на МИГ или е избрано за служител на МИГ)

на ……………………………………………………………….……………………...…………,

(наименование на кандидата)

вписано в регистър на Окръжния съд - …………………………………………….....……….

……………………………………………………………………......….….., № ……………….,

със седалище …………………………………………………………....………………………..

и адрес на управление………………………………………………….....……………………..,

БУЛСТАТ………………………………………………………………….......…………………,

тел.:……………………………………………………….……..., факс: ……….......……………

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност или не е в процедура по ликвидация, или не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или не е преустановило дейността си;

2. Аз или представляваното от мен лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община за данъци и/или задължителни осигурителни вноски, или аналогични задължения, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

3. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

4. Не съм предоставил документ с невярно съдържание или не съм представил изискваща се информация, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критерии за подбор или изпълнение на договор, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

5. Не съм сключвал споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

6. Не съм нарушавал правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

7. Не съм опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:

а) да повлияя на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), включен в стратегията за ВОМР, и/или от Държавен фонд "Земеделие" по отношение на одобрението за получаване на финансова помощ чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация;

б) да получа информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на някой от ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да ми даде неоснователно предимство, свързано с одобрение за получаване на финансова помощ;

8. Не съм нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган;

9. Спрямо мен не е доказано, че съм виновен за неизпълнение на договор с влязло в сила съдебно решение за предоставяне на финансова помощ от ЕСИФ, договор за обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, което е било разкрито, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

10. При проверка, одит или разследване, проведено от разпоредител с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, не са констатирани значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от ЕСИФ, договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга, на който съм страна или представлявам лицето, което е довело до предсрочното му/им прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;

11. Не съм извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността;

12. Нямам изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

13. Представляваното от мен лице не е включено в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012";

14. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна длъжност в УО на някоя от програмите, отговорни за управление на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР или в ДФЗ;

15. Не съм лице, което е на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ или УО на някоя от програмите, отговорни за управление на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР, до една година от прекратяване на правоотношението;

16. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако не съм реабилитиран, за:

а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;

ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс;

з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;

и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;

й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

к) престъпление, аналогично на тези по букви от "а" до "й", в друга държава членка или трета страна;

17. Не съм лице, което не е изпълнило разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ;

18. Не съм лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата МИГ, свързани с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР;

19. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ, или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ;

20. Не съм член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не съм свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

21. Към момента на подписване на трудов договор се ангажирам да не съм общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.

...... 20... г.                                                        Подпис на деклариращия: ……….......…………..

______________

(*1) Декларацията се попълва и подписва от всички членове на колективния управителен орган на МИГ, контролния орган, ако такъв е предвиден в устава на МИГ, от служителите на МИГ и от кандидатите/получателите на финансова помощ.

(*2) Когато член на колективния управителен орган или на контролния орган е юридическо лице, декларацията се подписва както от неговия/те представляващ/и по закон, така и от представляващия по пълномощие. При наличие на повече от един представляващ по закон и/или пълномощие декларацията се подписва от всеки един от тях.

(*3) Членовете на колективния управителен орган и на контролния орган на МИГ декларират липсата на обстоятелства по т. 1 - 19. Когато член на колективния управителен орган и/или член на контролния орган на МИГ е община, се декларират обстоятелствата по т. 2 - 19. Служителите на МИГ декларират липсата на обстоятелства по т. 2 - 21, без т. 13.

(*4) Физически лица - членове на колективния управителен орган и на контролния орган на МИГ, служителите на МИГ и кандидатите/получателите на финансова помощ не декларират обстоятелствата по т. 1 и 13, освен ако не са представители на МИГ по закон или пълномощие.

(*5) Точка 21 от декларацията не се отнася за случаите, когато определеният за служител на МИГ, преди подписване на трудов договор с МИГ, все още е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице. Това обстоятелство се отбелязва като забележка в декларацията.

(*6) Кандидатите/получателите на финансова помощ декларират липсата на обстоятелства по т. 1 до 18.Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1, т. 9

(Отм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.)


Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1, т. 21

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/ата ................................................................................................................,

с ЕГН .........................................., ................................................................, представляващ

                                                                             (длъжност)

.......................................................................................................................................................,

(наименование на МИГ)

с БУЛСТАТ ...................................................................., на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за статистиката и чл. 20, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11.03.2009 г. относно европейската статистика

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

съм съгласен/а данните от статистическите изследвания, провеждани от НСИ, за дейността на ………………………………………………………………....………...…..,

(име на фирмата/организацията)

необходими за кандидатстване, оценка на проектните предложения, мониторинг, измерване и отчитане на резултатите от изпълнението и контрола по изпълнението на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за периода до приключване на програмата, да бъдат предоставяни от Националния статистически институт на Управляващия орган на програмата, както и разпространявани/публикувани в докладите за изпълнение на програмата.

 

Дата: ...........................                                                 ДЕКЛАРАТОР: .................................Приложение № 9 към чл. 29, ал. 1

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР

I. Качество на партньорство                                                                                   25 точки

1. Обхват на предлаганото публично-частно партньорство:

1.1. Обхванати общини:

Две общини

3

Повече от две общини

6

1.2. Обхванати представители на НПО:

Две НПО

1

Повече от две НПО

3

1.3. Обхванати представители на частния сектор:

Двама представители на частния сектор

1

Повече от двама представители на частния сектор

3

1.4. Брой на обхванатото население:

 

От 10 001 до 20 000 жители

3

От 20 001 до 30 000 жители

4

Над 30 000 жители

5

2. Представителност на идентифицираните в анализа заинтересовани страни в колективния върховен орган:

2.1. Представени са от 50 % до 70 % включително от групите заинтересовани страни от територията

2

2.2. Представени са над 70 % от групите заинтересовани страни от територията

4

3. Устойчивост на публично-частното партньорство:

3.1. МИГ, изпълнявала проект в периода 2007 - 2013 г.

1

3.2. МИГ, изпълнявала стратегия в периода 2007 - 2013 г.

2

4. Брой членове на колективния върховен орган:

4.1. Представители на над 50 % от населените места на територията на МИГ

1

4.2. Над 30 членове на колективния върховен орган

1

II.  Степен на консултиране и включване на всички заинтересовани страни в процеса

      на създаване на партньорство и разработване на стратегията                      15 точки

1. Степен на информиране, консултиране и изграждане на партньорство:

1.1. Проведени срещи, семинари, конференции:

Над 5

2

1.2. Проведени обучения за екипа на МИГ и за местни лидери, свързани с разработването на стратегията за ВОМР:

 

Над 2

3

1.3. Проведени обществени обсъждания:

 

Над 2

3

2.   Представителност на заинтересованите страни в проведените обществени обсъждания  и обучения в процеса на разработване на стратегията:

2.1. Представени са между 50 % и 70 % включително от групите заинтересовани страни от територията

2

2.2. Представени са над 70 % от групите заинтересовани страни от територията

4

3. Население на територията на МИГ, подкрепящо стратегията за ВОМР

 

3.1. От 1 % до 2 % включително от населението на територията на МИГ подкрепя стратегията за ВОМР

2

3.2. Над 2 % от населението на територията на МИГ подкрепя стратегията за ВОМР

3

III. Качество на стратегия за ВОМР                                                                      40 точки

1. Оценка на качеството на анализите (анализи на територията и SWOT анализ)

0 - 6

2. Съответствие на избраните цели на стратегията с идентифицираните потребности на територията и уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива

0 - 6

3. Съответствие на избраните цели на стратегията с потенциала на територията

0 - 6

4. Съответствие на бюджета на стратегията за ВОМР с целите за развитие спрямо нуждите на територията

0 - 6

5. План за действие, показващ логическа свързаност между целите и дейностите, включени в стратегията за ВОМР

0 - 5

6. Степен на иновативност на стратегията

0 - 6

7. Оценка на съответствието на предложените индикатори със заложените дейности и цели

0 - 5

IV. Капацитет за прилагане на стратегията                                                            20 точки

1. Административен капацитет на кандидата:

1.1. Кандидатът е изпълнил проект/договор, финансиран със средства от ЕС/друг международен донор - до 100 000 лв.

2

1.2. Кандидатът е изпълнил проект/договор, финансиран със средства от ЕС/друг международен донор - от 100 000 до 500 000 лв.

3

1.3. Кандидатът е изпълнил проект/договор, финансиран със средства от ЕС/друг международен донор - над 500 000 лв.

4

2. Изпълнителен директор:

2.1. Управленски опит:

Наличие на управленски опит за период от 2 до 5 години

1

Наличие на управленски опит за период над 5 години

2

2.2. Опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или от други международни донори:

Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори

1

Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР

2

3. Опит на експерта:

Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори

1

Наличие на опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС или други международни донори, и наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР

2

4. Технически и финансов капацитет:

4.1. Наличие на осигурен финансов ресурс за управление на стратегията:

От 1 % до 2 % от размера на финансовия ресурс за управление на стратегията за ВОМР

1

От 2 % до 3 % от размера на финансовия ресурс за управление на стратегията за ВОМР

3

Над 3 % от размера на финансовия ресурс за управление на стратегията за ВОМР

5

4.2. Офис:

Достъпен за хора с увреждания

2

Осигурено помещение за провеждане на срещи и заседания, различно от работното

2

Осигурено архивно помещение

1Приложение № 10 към чл. 36, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

 

Долуподписаният/ата ...................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ..................................................., притежаващ лична карта № ..........................................,

издадена на ............................................. от МВР - гр. ..............................................................,

                        (дата на издаване)                                                    (място на издаване)

адрес: ...........................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството си на ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на ..................................................................................................................................................,

(наименование на кандидата)

вписано в регистър на Окръжен съд ............................................, № .....................................,

със седалище ......................................... и адрес на управление .............................................,

тел.: ..................................., факс: ................................................

БУЛСТАТ ........................................ - кандидат/получател на помощ по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие",

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г., а именно: Под "нередност" трябва да се разбира всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза;

2. запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ, L 316 от 1995 г.), а именно: Под "измама" трябва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;

- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;

- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;

- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект;

3. запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередност или измама, а именно:

- до служителя по нередности в ДФЗ или в Министерството на земеделието, храните и горите.

При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които трябва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:

- до изпълнителния директор на ДФЗ;

- до ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;

- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;

- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

......................20 ....... г.                                                                 Подпис на деклариращия:

_______________________________________________________________________________________________________________

(*1) Декларацията се попълва от изпълнителния директор и от всички членове на колективния управителен орган на МИГ, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в колективния управителен орган.Приложение № 11 към чл. 46а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

Списък на документи, които се предоставят заедно с проектното предложение

І. Общи документи
1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ;
2. Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни по образец съгласно приложение № 13;
3. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата;
4. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, а за кандидат - община - заповед на кмета;
5. Копие от учредителен акт или устав, когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища;
6. Документи по чл. 61д;
7. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите (когато е приложимо);
8. Становище от съответната басейнова дирекция, доказващо, че обектите, предмет на инвестицията, не противоречат на плановете за управление на речните басейни в случаите на инвестиции с дейности по напояване, водовземане, водоснабдяване;
9. Разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект в случаите, предвидени в Закона за водите (когато е приложимо);
10. Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък;
11. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг;
12. Бизнес план за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период - по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие";
13. Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, когато е приложимо;
14. Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството;
15. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по ПРСР;
16. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие, в случай на проект с кандидат за подпомагане община;
17. Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, издадено от Регионалната занаятчийска камара (за физически лица) в случай на кандидат, регистриран по Закона за занаятите (когато е условие за допустимост);
18. Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица и еднолични търговци);
19. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 Закона за малките и средните предприятия по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката, когато е приложимо;
20. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14, ведно с банкови извлечения;
21. Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя, когато кандидатът планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 или по Закона за обществените поръчки след сключване на договор за предоставяне на финансова помощ (когато е приложимо);
22. Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо);
23. Декларация от представляващия МИГ, че изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 5, т. 2 (при кандидат МИГ);
24. Други документи за доказване на изисквания от стратегията за ВОМР (когато е приложимо).
ІІ. Строително-монтажни работи: строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация
1. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя - и регистриран в съответната общинска служба по земеделие на Министерството на земеделието, храните и горите, в случаите на обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията;
2. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията;
3. Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
4. Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице;
5. Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти - недвижими културни ценности);
6. Удостоверение от Националния институт за недвижимо културно наследство за статута на обекта като недвижима културна ценност във връзка с т. 5;
7. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти;
8. Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице - за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
9. Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, когато е приложимо;
10. Декларация от кмета на общината, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период седем години, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ за съществуващи общински пътища, улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.
ІІІ. Машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане
1. Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице (когато инвестицията по проекта е част от технологичен процес);
2. Анализ, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса);
3. Документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от Българската агенция по безопасност на храните, в случай на производство и/или маркетинг на хранителни стоки/фуражи.
ІV. Обучения, курсове, информационни дейности
1. Учебна програма за всеки курс или информационна дейност;
2. График за провеждане на планираните дейности за всеки курс/информационна дейност по проекта и общ за целия проект;
3. Копие от документи за наем или други документи, доказващи правото на ползване на материално-техническата база, в която ще се проведе теоретичното и/или практическото обучение за периода на провеждането на курса/информационната дейност;
4. Документи, доказващи професионална компетентност на лицата, провеждащи обучението в областта на провежданото обучение.
(Посочените по-долу документи се прилагат, когато е приложимо съгласно изискванията на стратегията за ВОМР).
5. Трудов договор на представляващия кандидата (за професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, висши училища и научни институти), когато е приложимо;
6. Заповед на министъра на образованието и науката, придружена от справка от регионалния инспекторат на Министерството на образованието и науката за професионалното направление, професиите и специалностите, по които кандидатът обучава (за професионални училища, професионални гимназии и професионални колежи);
7. Лицензия на център за професионално обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (за центрове за професионално обучение);
8. Решение на Народното събрание, придружено от справка за акредитираните професионални направления, и документ, издаден от Националната агенция за оценяване и акредитация, доказващ акредитация по посочените професионални направления (за кандидати, акредитирани по Закона за висшето образование);
9. Правилник за устройството и дейността на научния институт или на по-висшата научна организация, към която институтът се числи като юридическо лице, и документ за правосубектност на научния институт (за научни институти).
V. Народни обичаи, традиционни и фолклорни събития, фестивали, събори, театрални поставки и др.
1. График за провеждане на планираните дейности;
2. Обосновка на предвидените за закупуване артикули (брой и прогнозна стойност);
3. В случай на закупуване на народни носии и/или друго сценично облекло, декор, реквизит и/или сценично оборудване - писмено становище от сценограф/художник;
4. В случай на организиране на фестивали, събори и други подобни събития - писмено становище от етнограф относно значимостта на събитието за местната културна идентичност.
VІ. Дейности в горския фонд, с изключение на строително-монтажни работи и закупуване на машини, съоръжения, оборудване: залесяване, преработка и маркетинг на горски продукти преди индустриалната преработка на дървесината, подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч. отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40-годишна възраст
1. Копие от акт за частна или общинска собственост на горските площи;
2. Технически проект за изграждане, одобрен от Регионална дирекция по горите и съпроводен с количествено-стойностни сметки (и на електронен носител във формат excel) при инвестиции за наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация и други, когато е приложимо;
3. Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от Регионална дирекция по горите;
4. В случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на мястото на инвестицията.


Приложение № 12 към чл. 47, ал. 2, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата __________________________________________________________________

с ЕГН: ____________________________________________________________________________________

в качеството ми на________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(кандидат/получател на финансова помощ/пълномощник)

по проект

с наименование__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

по мярка _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

към стратегия на Местна инициативна група,

финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.

Държавен фонд "Земеделие" обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерките/подмерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането и, Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и предвидените в други нормативни актове дейности.

Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, получатели на финансова помощ, и/или упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.

Кандидатите/получателите на финансова помощ предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки/подмерки, прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).

При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.

Дата:_________                                                                         Декларатор: _____________________

                                                                                                                          (подпис)


Приложение № 13 към чл. 47, ал. 2, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.)

ФОРМУЛЯР ЗА МОНИТОРИНГ

по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

1. За коя от изброените области проектът допринася в най-голяма степен?

Моля, отбележете само една област с поставен акцент

 

 

Области с поставен акцент (за които в най-голяма степен допринасят проектите)

Области с поставен акцент (за които в най-голяма степен допринасят проектите)

Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони

0

1B

Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели

0

1C

Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство

0

2A

Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед увеличаването на пазарното участие и ориентация и разнообразяването в селското стопанство

0

2B

Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията

0

3A

Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации

0

3B

Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата

0

4A

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по "Натура 2000" и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти

0

4B

Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите

0

4C

Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им

0

5A

Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство

0

5B

Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

0

5C

Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката

0

5D

Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство

0

5E

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство

0

6A

Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места

0

6B

Стимулиране на местното развитие в селските райони

0

6C

Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони

0

FA

Друга област

0

 

 

2. Какъв е видът на кандидата?

 

Вид на кандидата

МИГ

0

НПО

0

Публичен орган

0

Малко или средно предприятие

0

Микропредприятие (моля, отбележете и юридическата форма)

0

Физическо лице

0

ЕТ

0

Лице, регистрирано по ТЗ

0

Друго (моля, отбележете, ако е приложимо)

0

 

 

3. Планира ли се създаване на работни места в резултат от изпълнението на проекта?

При отговор ДА, моля, попълнете таблицата, като имате предвид следното:

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекта след неговото стартиране, например: ако проектът е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н.). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самонаемането следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.

 

Показател

Брой работни места

мъже

жени

Работни места, които ще бъдат разкрити в резултат от подпомагане на проекта

 

 

 

 

4. Какъв е броят на жителите, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура в резултат от изпълнението на проекта?

(Когато е приложимо)

 

 

Показател

Брой

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/ инфраструктура

 

Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ

 

 

 

5. Моля, попълнете таблицата на местата, приложими за Вашия проект.

 

Приоритет

Област с поставен акцент (за която в най-голяма степен допринася проектът)

Показател

Стойност/ количество

За всички мерки от стратегията, където е приложимо

P1

Стимулиране на трансфера на знания и иновации в областта на селското и горското стопанство и селските райони

Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони

Общо публични разходи, лв.

 

За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо)

P1

Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони

1B

Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели

Проектът е за сътрудничество по мярката за сътрудничество - член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

ДА 0

НЕ 0

За мярка 1.1 и други подобни, включени в стратегията за ВОМР

P1

Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони

1C

Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство

Брой на участниците в обучения

 

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и други подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР

P2

Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите

2A

Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед увеличаването на пазарното участие и ориентация и разнообразяването в селското стопанство

Брой на стопанствата/получателите, получаващи подкрепа

 

P2

Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите

2B

Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията

Брой на стопанствата/получателите, получаващи подкрепа

 

P3

Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното

отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство

3A

Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на мест-

ните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации

Брой на стопанствата/получателите, получаващи подкрепа

 

P3

Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство

3B

Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата

Брой на стопанствата/получателите, получаващи подкрепа

 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и други подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

4A

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по "Натура 2000" и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти

(за земеделие и развитие на селските райони)

Обща подпомогната площ (ха)

 

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

4A

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по "Натура 2000" и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти

(за горско стопанство)

Обща подпомогната площ (ха)

 

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

4B

Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите

(за земеделие и развитие на селските райони)

Обща подпомогната площ (ха)

 

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

4B

Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите

(за горско стопанство)

Обща подпомогната площ (ха)

 

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

4C

Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им

(за земеделие и развитие на селските райони)

Обща подпомогната площ (ха)

 

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

4C

Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им

(за горско стопанство)

Обща подпомогната площ (ха)

 

P5

Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство

5A

Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство

Обща подпомогната площ (ха)

(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)

 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и други инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР

P5

Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство

5B

Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)

 

P5

Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство

5C

Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката

Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)

 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и други подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР

P5

Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство

5D

Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство

Обща площ (ха)

 

За мярка 4 и други подобни, включени в стратегията за ВОМР

P5

Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство

5D

Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство

Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)

 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и други подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР

 

 

Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство

5E

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство

Обща площ (ха)

 

             

 

 

Подпис на представляващия кандидата:

*Важно: Формулярът за мониторинг се попълва при регистриране на проектно предложение от кандидат към стратегия за ВОМР и при подаване на искане за плащане. При подаване на искане за плащане във формуляра се отчитат актуалните данни.
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума