навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.

В сила от 01.01.2016 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., доп. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. разходи по области на политики и бюджетни програми съгласно приложение № 1.
Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 2.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешнокомпенсирани промени на предназначението на субсидиите по ал. 1.

Чл. 3. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за юридическите лица с нестопанска цел съгласно приложение № 3.

Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2016 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".
(2) Министърът на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2016 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.

Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" утвърждават годишни разчети за 2016 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2016 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.

Чл. 6. Утвърждава норматив за час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 1628 лв.

Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 410 лв.

Чл. 8. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 4.

Чл. 9. (1) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.
(2) Промени по реда на чл. 109, 112 - 115 и 117 от Закона за публичните финанси се представят в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет внасят мотивирани предложения за извършване на промени по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси не по-късно от 20 декември 2016 г.

Чл. 10. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 693 лв.

Чл. 11. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове - до 2,90 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития - до 1,00 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.
(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(5) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.), се определя в размер до 30 лв. и се предоставя от бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при съобразяване с националното и общностното законодателство в областта на държавните помощи.

Чл. 12. (1) Определя минимален размер на добавката за условнопостоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 41а, ал. 6 от Закона за народната просвета, както следва:
1. за училище - 27 000 лв.;
2. за детска градина - 17 000 лв.
(2) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за училище от минималния по ал. 1, т. 1, но не по-малко от 18 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 1, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за съответните училища.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина от минималния размер по ал. 1, т. 2, но не по-малко от 10 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 2, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за детските градини.
(4) Размерът на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина може да бъде намален до 4000 лв., ако средният брой на децата в детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител с бюджет, е под 40.
(5) Първостепенният разпоредител с бюджет може да не определя добавката за условнопостоянни разходи за училища, които имат статут на защитени съгласно Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г., бр. 2 от 2011 г., бр. 40 от 2013 г. и бр. 8 и 92 от 2014 г.).

Чл. 13. Първостепенните разпоредители с бюджет утвърждават бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена в съответствие с разпределението на средствата по стандарти и добавки, извършено по реда на чл. 41а от Закона за народната просвета.

Чл. 14. Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница училищата, детските градини и обслужващите звена подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с бюджет.

Чл. 15. Неусвоените към 31 декември 2016 г. средства по приложение № 5, раздел I, т. 1 към чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. се възстановяват до 31 януари 2017 г. по сметката, от която са получени.

Чл. 16. (1) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания "Железопътна инфраструктура" се предоставят при условия и по ред, определени с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
(2) Субсидиите за "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, по чл. 24, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за изпълнението на обществена превозна услуга - превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт, се предоставят и отчитат при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач.
(3) Неусвоените към 31 декември 2016 г. средства за субсидии по ал. 1 се възстановяват до 31 януари 2017 г., а по ал. 2 - до 31 декември 2016 г., по сметката, от която са получени.

Чл. 17. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава разпределението на капиталовите трансфери за 2016 г. по приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. на:
1. "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД - в съответствие с дългосрочния договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач;
2. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
3. Национална компания "Железопътна инфраструктура" - в съответствие с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура.
(2) Разпределените капиталови трансфери, придружени с обяснителна записка, и годишната програма се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(3) В капиталовите трансфери на Национална компания "Железопътна инфраструктура", разпределени в годишната програма по ал. 1, т. 3, се включват и средства за финансиране от бенефициента и за данък върху добавената стойност (ДДС) за проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г. и по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г., както и по Механизма за свързване на Европа.
(4) Компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1 за капиталови трансфери на предприятията по ал. 1 за 2016 г. се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2016 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни след утвърждаването им.
(5) С тримесечните финансови отчети Национална компания "Железопътна инфраструктура", "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представят в Министерството на финансите информация за фактически изпълнените и разплатени капиталови трансфери.
(6) Неусвоените към 31 декември 2016 г. средства по ал. 1 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2017 г. по сметката, от която са получени.

Чл. 18. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 197 732,7 хил. лв. и усвояванията в размер до 88 990,2 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределя по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет, както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо разходи - 176 020,8 хил. лв., и усвоявания - 88 990,2 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо разходи - 17 219,6 хил. лв.;
3. Министерството на финансите - общо разходи - 533,5 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 633,4 хил. лв.;
5. Министерството на икономиката - общо разходи - 156,5 хил. лв.;
6. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - 375,8 хил. лв.;
7. Министерството на здравеопазването - общо разходи - 339,5 хил. лв.;
8. Министерството на енергетиката - общо разходи - 2369,9 хил. лв.;
9. Министерството на образованието и науката - общо разходи - 31,2 хил. лв.;
10. Министерството на земеделието и храните - общо разходи - 52,5 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането, като уведомяват министъра на финансите.
(3) Със сумите на начислените разходи по държавните инвестиционни заеми се променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2015 г., първостепенните разпоредители с бюджет приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите и усвояванията по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

Чл. 19. (1) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят 101 800 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт - до 22 000 хил. лв.;
2. за пътувания по вътрешноградския и автомобилния междуселищен транспорт - до 37 800 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета - до 25 500 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - до 16 500 хил. лв.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(3) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.
(4) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.
(5) Разпределенията на средствата по ал. 2 - 4 по общини се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(6) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 и 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2016 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.
(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Чл. 20. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини средствата по раздел II, т. 2 от приложение № 4 към чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Чл. 21. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 9 декември 2016 г.
(2) В срок до 16 декември 2016 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.

Чл. 22. През 2016 г. при необходимост могат да се откриват социални услуги за деца, предоставяни в общността като делегирани от държавата дейности, за сметка на освободените средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. в резултат от закриването на домовете за медико-социални грижи за деца.

Чл. 23. Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1008 хил. лв. за финансиране като делегирана от държавата дейност на девет центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив - 2 броя, Русе, Търговище и Столична община. Средствата се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на централния бюджет.

Чл. 24. (1) За изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни от централния бюджет се предоставят средства в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2016 г.
(3) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 25 февруари 2016 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.

Чл. 25. (1) За изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г. и бр. 55 от 2014 г.), от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2016 г.

Чл. 26. За финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.).

Чл. 27. Предвидените в централния бюджет средства за археологически разкопки на Комплекс "Перперикон - Кърджали" в размер до 180 хил. лв. се предоставят по бюджета на Община Кърджали.

Чл. 28. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер до 10 000 хил. лв. за увеличение на разходите за персонал на заетите в сферата на музеите, художествените галерии и библиотеките, разпределени, както следва:
1. до 3600 хил. лв. по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за разходи за персонал по "Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство", бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" - до 2805,0 хил. лв., и "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" - до 795 хил. лв.;
2. до 6400 хил. лв. по бюджетите на общините, разпределени съгласно приложение № 6.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят за увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на дейностите в сферата на музеите, художествените галерии и библиотеките.
(4) Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
(5) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г.

Чл. 29. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 6528,6 хил. лв. по бюджетите на общините за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация, разпределени съгласно приложение № 7.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.
(3) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г.

Чл. 30. (1) Министърът на образованието и науката въз основа на данните от Информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ" в срок до 1 април 2016 г. предлага на министъра на финансите да извърши промени по и между бюджетите на министерствата, финансиращи училища и детски градини, и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата за учебната 2015 - 2016 г., въз основа на които се разпределят средствата по стандарти и целевите средства за образование.
(2) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., е по-висок от броя на децата и учениците по Информационна система "АдминМ" към 1 януари 2016 г., до извършването на промените по ал. 1 първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния стандарт или целева добавка.
(3) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., е по-нисък от действителния брой на децата и учениците по Информационна система "АдминМ" към 1 януари 2016 г., първостепенният разпоредител с бюджет разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на промяна по реда на ал. 1.
(4) Недостигът на средства в резултат от прилагането на ал. 1 се осигурява за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 110, ал. 3 и 4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(5) Освободените средства в резултат от прилагането на ал. 1 се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и науката и могат да се използват за финансиране на недостига на други средства в системата на образованието по реда на чл. 110, ал. 3 и 4, чл. 111, ал. 1 и чл. 112 от Закона за публичните финанси.

Чл. 31. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването в срок до 12 февруари 2016 г. публикува на интернет страницата си информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2016 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 10 април 2016 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.
(4) Въз основа на данните от Информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ", представени от министъра на образованието и науката, и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на обединените детски заведения за учебната 2015 - 2016 г., които се финансират по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.

Чл. 32. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2015 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация - за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г.
(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2016 г.

Чл. 33. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 8000 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за сметка на разчетените приходи и разходи по централния бюджет от постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача.
(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите и разходите, в т.ч. и по политики и програми, по бюджета на Министерството на външните работи на базата на фактически реализираните постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 34. (1) Министърът на икономиката разпределя предвидените средства по бюджета му в размер 10 000 хил. лв. за изпълнението на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда по търговски дружества от въгледобива, рудодобива и уранодобива.
(2) Информацията за разпределените средства се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката.

Чл. 35. Предвидените в централния бюджет по приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. средства за финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети се разходват за програми по изпълнителни споразумения или договори.

Чл. 36. Предвидените в централния бюджет средства за осигуряване обезщетяването на собствениците по § 9, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията се отпускат от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените граждани.

Чл. 37. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. се разходват въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(2) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
(3) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(4) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 3 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(5) Възстановените средства по ал. 2 и 4 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(6) Наличните към 31 декември 2016 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 5, се разходват през 2017 г. за обектите, за които са предоставени.
(7) Алинеи 1, 2 и 5 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.

Чл. 38. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.

Чл. 39. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2016 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г. и бр. 51 и 57 от 2015 г.).

Чл. 40. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на Генералния секретар на Съвета/Върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.

Чл. 41. (1) Бюджетните организации по приложение № 1 към чл. 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 42. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
3. на общините - от съответния общински съвет.

Чл. 43. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

Чл. 44. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция "Разузнаване", а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция "Разузнаване", се определя със заповед на съответния министър (ръководител).

Чл. 45. Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата, министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. средства.

Чл. 46. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на народната просвета средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.

Чл. 47. (1) Министърът на образованието и науката до 15 април 2016 г. да предложи на Министерския съвет за одобряване националните програми за развитие на средното образование.
(2) Средствата за изпълнение на дейностите по одобрените от Министерския съвет програми по ал. 1 се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по предложение на министъра на образованието и науката.

Чл. 48. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет, които утвърждават формули по реда на чл. 41а, ал. 3 от Закона за народната просвета, не по-късно от 10 март 2016 г. публикуват на интернет страницата си, а при липса на такава - по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на директорите на звената от съответната дейност заедно с утвърдения им бюджет.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят информацията по ал. 1 на директорите на звената от съответната дейност и при извършването на промени в разпределението на средствата по формула.

Чл. 49. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други трансфери".

Чл. 50. При промени в броя на децата и учениците първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища и детски градини, които прилагат система на делегирани бюджети, могат да извършват промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година само в следните случаи:
1. на преместване на дете или ученик между звена, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет;
2. когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият брой деца или ученици в някои звена при намаление на броя на децата и учениците в други звена, финансирани от същия първостепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 51. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
1. остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия - по формула.
(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.
(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за обслужващото звено.

Чл. 52. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.

Чл. 53. Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.

Чл. 54. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2016 г. места в детските ясли, детските кухни, целодневните детски градини и обединените детски заведения, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи на общините.
(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 юни 2016 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2016 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.

Чл. 55. (1) Неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по бюджетите на общините през 2015 г., без тези по ал. 2, се разходват за същата цел през 2016 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2016 г.
(2) Неусвоените до 25 януари 2016 г. целеви трансфери, предоставени на общините за 2015 г. по реда на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват до 31 януари 2016 г. по сметка на централния бюджет. Тези средства могат да се преразпределят за същите цели през 2016 г. при условията и по реда, определени в наредбата по изречение първо.

Чл. 56. (1) Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за зимния сезон 2014 - 2015 г. могат да се използват за същата цел през 2016 г., както и за разплащане на стари задължения за дейността.
(2) При наличие на остатък от средствата по ал. 1 същият се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2016 г.

Чл. 57. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. общините не могат да финансират разходи за автомобили за общинската администрация, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за закупуване на мобилни телефони и на офис обзавеждане за административни сгради.

Чл. 58. (1) Общините представят на Фонд "Социална закрила" в края на всеки месец при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, информация за таксите за социални услуги, определени с тарифата по чл. 17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.

Чл. 59. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.

Чл. 60. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и по ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за тази дейност и при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.

Чл. 61. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности:
1. осигуряване на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии и лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене за пациенти със "синдром на късото черво";
2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза;
3. продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания;
4. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и стационарно лечение на пациенти със СПИН;
5. диагностика и стационарно лечение на пациенти с инфекциозни заболявания за предотвратяване на епидемиологичен риск;
6. поддържане на медицински регистри;
7. осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
8. терапевтична афереза;
9. бъбречнозаместителна терапия;
10. (нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания, които не се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
(2) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за следните дейности:
1. стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;
2. медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.
(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира:
1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;
2. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2001 г. и бр. 18 от 2014 г.).
(4) Министерството на здравеопазването субсидира общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(5) Субсидирането по ал. 1 - 4 се извършва по критерии и по ред, определени с методика на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. и при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.
(6) С методиката по ал. 5 се определят критериите и редът за финансиране на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение.

Чл. 62. Необходимите разходи за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 63. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2015 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2016 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2015 г.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.

Чл. 64. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

Чл. 65. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, на лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г.).

Чл. 66. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.

Чл. 67. (1) Бюджетните организации да предприемат необходимите мерки и действия за преминаване към отчитане на начисляването на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи съгласно чл. 65 от Закона за счетоводството, без активите по ал. 2, с оглед отразяването на тази информация за пръв път в техните годишни оборотни ведомости и финансови отчети за 2017 г.
(2) Бюджетните организации не начисляват амортизации:
1. на земи, гори и трайни насаждения;
2. на активи с историческа и художествена стойност;
3. на книги в библиотеките;
4. на активи в процес на придобиване;
5. в други случаи, определени със стандартите и/или указанията съгласно чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.
(3) Конкретният ред за преминаване към отчитането на амортизациите по ал. 1, включително и определянето на временни изключения, облекчен режим и други мерки с преходен характер, се определя с указания на министъра на финансите съгласно чл. 164, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Чл. 68. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.

Чл. 69. (1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.
(2) Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.

Чл. 70. (1) Министърът на финансите да сключи споразумение съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за Българската народна банка във връзка с прилагането на лихвената политика на Българската народна банка по отношение обслужваните от банката единна сметка и други сметки и депозити на бюджетните организации, включително да договаря целево ниво съгласно тази политика.
(2) В случай че се дължи отрицателна лихва върху средствата на единната сметка и обслужваните от Българската народна банка други сметки и депозити на бюджетни организации, включително и за средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, дължимата сума е за сметка на централния бюджет и се отразява в намаление на приходите от лихви.

Чл. 71. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2016 г.)

Чл. 73. (1) Считано от 1 януари 2016 г. средствата на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, се включват в системата на единна сметка съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси чрез използването на една или повече банкови сметки за чужди средства, обслужвани от Българската народна банка.
(2) За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси средствата по ал. 1 и операциите с тях се включват и отчитат в консолидираната фискална програма като чужди средства.
(3) Плащания със средствата по ал. 1 може да се извършват чрез Системата за електронни бюджетни разплащания и да се обслужват чрез Българската народна банка и/или банки.

Чл. 74. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване правилата на Европейския съюз за допустима държавна помощ.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на временна безлихвена финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.

Чл. 75. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на енергетиката размера на средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, за които да се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка, по реда на чл. 154, ал. 22 от Закона за публичните финанси.
(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци" за сметка на приходите от лихви по централния бюджет.
(3) Начисляването и превеждането на лихвите по ал. 1 и 2 се извършва тримесечно в рамките на бюджетната година.

Чл. 76. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г. за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) и Програма морско дело и рибарство (ПМДР).
(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие", Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по ПРСР, и от Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - за ползватели по ПМДР/ОПРСР, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.
(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР и ПМДР, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по ПРСР и ПМДР, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР/ПМДР.
(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и ОПРСР/ПМДР недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г.
(9) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г. (*)) Агенция "Митници" възстановява частта от стойността на акциза по схемата за държавна помощ по реда на чл. 47ж от Закона за подпомагане на земеделските производители за сметка на централния бюджет чрез Държавен фонд "Земеделие" до размера по чл. 57 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
(10) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г. (*)) Индивидуалните размери на помощта по ал. 9 се изплащат от Държавен фонд "Земеделие" след превеждането от Агенция "Митници" по негова сметка на средствата по ал. 9 и след извършени проверки по чл. 37 и при спазване на глава четвърта "а" и на инструкцията по чл. 47д от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(11) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г. (*)) Заповедта по чл. 47б, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

Чл. 77. В случаите, когато по одобрени проекти ДДС е финансиран като разход от първостепенни разпоредители с бюджет и/или бюджетни организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата подлежи на връщане в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените суми в срок се дължи лихва за забава съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Чл. 78. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. за Работната програма за 2016 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2015 - 2020 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.

Чл. 79. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2016 г.
(2) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(3) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата на предоставяне субсидия за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2015 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2016 г. за същата цел.

Чл. 80. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв. се предоставят на "ТЕРЕМ" - ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно на военно положение, поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция.

Чл. 81. "Вазовски машиностроителни заводи" - АД, Сопот, в срок не по-късно от 29 декември 2016 г. да възстанови по държавния бюджет:
1. предоставените като временна финансова помощ с Решение № 88 на Министерския съвет от 2001 г. средства в размер 8200 хил. лв. и дължимите към 31 декември 2003 г. лихви по тях;
2. заплатените от държавата средства в размер 211 046 630 японски йени и начислените към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по договора за заем, сключен между "Ничимен корпорейшън" и "Вазовски машиностроителни заводи" - АД, Сопот.

Чл. 82. С оглед осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми.

Чл. 83. (1) Вътрешните одитори в бюджетните организации по чл. 4 - 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., в т.ч. във второстепенни разпоредители с бюджет към тях и в общините, да извършват преимуществено одитни ангажименти на ефективността на публичните разходи в съответните организации, включително:
1. системата и процедурите по възлагане на обществени поръчки;
2. изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;
3. изпълнението на програмните бюджети.
(2) Одитните доклади за извършените одитни ангажименти по ал. 1 се изпращат на министъра на финансите в седемдневен срок от окончателното им връчване.

Заключителни разпоредби


§ 1. В Постановление № 334 на Министерския съвет от 2011 г. за българските неделни училища в чужбина (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 5 и 62 от 2013 г. и бр. 32 от 2014 г.) в чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "а за българските неделни училища към дипломатическите представителства на Република България в чужбина - на база на тяхна заявка, но не повече от 50 на сто от определената сума;".
2. В т. 2 думите "50 на сто" се заменят със "средства".

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2016 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от датата на получаване на окончателен номер на схемата за държавна помощ в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.

Приложение № 1 към чл. 1


Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. разходи по области на политики и бюджетни програми

1. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

0300.01.00

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

8 222 000

0300.01.01

Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"

5 010 000

0300.01.02

Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"

3 212 000

0300.02.00

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

561 000

0300.02.01

Бюджетна програма "Координация при управлението на средствата от ЕС"

561 000

0300.03.00

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

22 787 100

0300.03.01

Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"

22 787 100

0300.04.00

Политика в областта на правото на вероизповедание

4 673 000

0300.04.01

Бюджетна програма "Вероизповедания"

4 673 000

0300.05.00

Политика в областта на архивното дело

6 262 000

0300.05.01

Бюджетна програма "Национален архивен фонд"

6 262 000

0300.06.00

Бюджетна програма "Администрация"

10 300 700

0300.07.00

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

29 994 200

0300.07.01

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

21 994 200

0300.07.02

Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

8 000 000

 

Общо:

82 800 000

 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

0300.01.01 Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

5 010 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

4 175 000

 

 Издръжка

835 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 010 000

 

 

0300.01.02 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 312 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

2 062 000

 

 Издръжка

250 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

900 000

 

от тях за:

 

 

 Комуникационна стратегия на Република България

900 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 212 000

 

 

 

 

 0300.02.01 Бюджетна програма "Координация при управлението на средствата от ЕС"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

561 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

515 000

 

 Издръжка

46 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

561 000

 

 

 

 

 0300.03.01 Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

21 148 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

13 860 000

 

 Издръжка

6 875 100

 

 Капиталови разходи

412 900

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 639 100

 

от тях за:

 

 

 Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

474 100

 

 Провеждане на ежегодния поход "По пътя на Ботевата чета" и чествания на Шипченските боеве

165 000

 

 За прилагане разпоредбите на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

1 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

22 787 100

 

 

 

 

 0300.04.01 Бюджетна програма "Вероизповедания"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

173 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

146 000

 

 Издръжка

27 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 500 000

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията

4 500 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 673 000

 

0300.05.01 Бюджетна програма "Национален архивен фонд"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

6 262 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 227 000

 

 Издръжка

710 000

 

 Капиталови разходи

325 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 262 000

 

 

 

 

 0300.06.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

10 300 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

3 665 000

 

 Издръжка

4 435 700

 

 Капиталови разходи

2 200 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 300 700

 

 

 

 

 0300.07.01 Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

21 994 200

 

от тях за:

0

 

 Персонал

15 298 000

 

 Издръжка

4 755 200

 

 Капиталови разходи

1 941 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

21 994 200

 

 

 

 

 0300.07.02 Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

8 000 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

4 266 000

 

 Издръжка

3 453 600

 

 Капиталови разходи

280 400

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 000 000

 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

75 760 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

49 214 000

 

 Издръжка

21 387 600

 

 Капиталови разходи

5 159 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

7 039 100

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

82 800 000

 2. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. 

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1000.01.00

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

54 543 800

1000.01.01

Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление"

8 450 700

1000.01.02

Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси"

46 093 100

1000.02.00

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

257 126 900

1000.02.01

Бюджетна програма "Администриране на държавни приходи"

257 126 900

1000.03.00

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

43 329 300

1000.03.01

Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"

619 000

1000.03.02

Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"

38 966 300

1000.03.03

Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри"

3 744 000

1000.04.00

Политика в областта на управлението на дълга

4 868 000

1000.04.01

Бюджетна програма "Управление на ликвидността"

4 868 000

1000.05.00

Други бюджетни програми

11 371 000

1000.05.01

Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

11 371 000

1000.06.00

Бюджетна програма "Администрация"

32 233 000

 

Общо:

403 472 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1000.01.01 Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

8 403 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

7 506 700

 

 Издръжка

894 200

 

 Капиталови разходи

2 200

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

47 600

 

от тях за:

 

 

 Информационно издание на министерството

47 600

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 450 700

 

 

 

1000.01.02 Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

11 093 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

9 638 100

 

 Издръжка

1 355 000

 

 Капиталови разходи

100 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

35 000 000

 

от тях за:

 

 

 Съдебни и арбитражни производства

35 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

46 093 100

 

 

 

1000.02.01 Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

251 264 540

 

от тях за:

 

 

 Персонал

197 962 700

 

 Издръжка

51 998 540

 

 Капиталови разходи

1 303 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 862 360

 

от тях за:

 

 

 Концесионна дейност по Закона за концесиите

5 192 360

 

 Национална игра на лотариен принцип с касови бележки в изпълнение на специфична за страната препоръка 1 на Съвета на ЕС от 8 юли 2014 г.

670 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

257 126 900

 

 

 

 

1000.03.01 Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

619 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

523 000

 

 Издръжка

96 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

619 000

 

 

 

 

1000.03.02 Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

38 966 300

 

от тях за:

 

 

 Персонал

22 723 400

 

 Издръжка

8 662 900

 

 Капиталови разходи

7 580 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

38 966 300

 

 

 

 

1000.03.03 Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 744 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 452 000

 

 Издръжка

277 000

 

 Капиталови разходи

15 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 000 000

 

от тях за:

 

 

 Мерки за отговорен хазарт по Закона за хазарта

2 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 744 000

 

 

 

 

1000.04.01 Бюджетна програма "Управление на ликвидността"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 218 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 012 100

 

 Издръжка

205 900

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 650 000

 

от тях за:

 

 

 Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България

3 650 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 868 000

 

 

 

 

1000.05.01 Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

241 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

180 700

 

 Издръжка

55 300

 

 Капиталови разходи

5 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 130 000

 

от тях за:

 

 

 Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

11 130 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 371 000

 

 

 

 

1000.06.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

(в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

30 628 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

7 808 700

 

 Издръжка

16 721 800

 

 Капиталови разходи

6 097 500

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 605 000

 

от тях за:

 

 

 Отпечатване и контрол върху ценни книжа

105 000

 

 Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

1 500 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

32 233 000

 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите

Сума

(в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

344 177 040

 

от тях за:

 

 

 Персонал

248 807 400

 

 Издръжка

80 266 640

 

 Капиталови разходи

15 103 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

59 294 960

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

403 472 000

3. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1100.01.00

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

102 953 900

1100.01.01

Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

20 703 200

1100.01.02

Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

82 250 700

1100.02.00

Политика в областта на публичната дипломация

730 700

1100.02.01

Бюджетна програма "Публични дейности"

536 200

1100.02.02

Бюджетна програма "Културна дипломация"

194 500

1100.03.00

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

18 915 900

1100.03.01

Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

1 090 000

1100.03.02

Бюджетна програма "Двустранни отношения"

330 000

1100.03.03

Бюджетна програма "Международно сътрудничество"

14 215 900

1100.03.04

Бюджетна програма "Европейска политика"

310 000

1100.03.05

Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"

2 500 000

1100.03.06

Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

470 000

 

Общо:

122 600 500

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1100.01.01 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

19 878 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

10 777 500

 

 Издръжка

6 910 700

 

 Капиталови разходи

2 190 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

825 000

 

от тях за:

 

 

 Издигане кандидатурата на Ирина Бокова за поста Генерален секретар на ООН с мандат от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2021 г. - съгл. РМС № 404/19.06.2014 г.

106 300

 

 50-годишнина от установяване на дипломатически отношения с Канада

20 000

 

 Програма "Присъединяване на Република България към ОИСР"

8 000

 

 Председателство на комитета на Съвета на министрите на Съвета на Европа

75 000

 

 60-годишнина от членството на Република България в ЮНЕСКО

138 700

 

 Председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

477 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 703 200

 

 

 

1100.01.02 Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

81 750 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

9 484 700

 

 Издръжка

68 500 000

 

 Капиталови разходи

3 766 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

 

от тях за:

 

 

 Изпаднали в беда български граждани в чужбина

500 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

82 250 700

 

 

 

 

1100.02.01 Бюджетна програма "Публични дейности"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

536 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

358 100

 

 Издръжка

175 100

 

 Капиталови разходи

3 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

536 200

 

 

 

 

1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

194 500

 

от тях за:

 

 

 Персонал

117 300

 

 Издръжка

73 200

 

 Капиталови разходи

4 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

194 500

 

1100.03.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

320 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

320 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

770 000

 

от тях за:

 

 

 Финансиране на вноските на Република България към бюджета на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, Кралство Белгия

770 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 090 000

 

 

 

 

1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни отношения"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

330 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

330 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

330 000

 

 

 

 

1100.03.03 Бюджетна програма "Международно сътрудничество"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

460 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

460 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

13 755 900

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

8 755 900

 

 Дейност "Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ"

5 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 215 900

 

 

 

 

1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

310 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

310 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

310 000

 

 

 

 

1100.03.05 Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 500 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

2 500 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 500 000

 

 

 

 

1100.03.06 Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

470 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

470 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

470 000

 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи 

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

106 749 600

 

от тях за:

 

 

 Персонал

20 737 600

 

 Издръжка

80 049 000

 

 Капиталови разходи

5 963 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

15 850 900

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

122 600 500

4. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1200.01.00

Политика в областта на отбранителните способности

932 349 000

1200.01.01

Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"

646 244 000

1200.01.02

Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"

12 101 000

1200.01.03

Бюджетна програма "Военна полиция"

23 157 000

1200.01.04

Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"

84 428 000

1200.01.05

Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"

25 526 000

1200.01.06

Бюджетна програма "Изследвания и технологии"

7 382 000

1200.01.07

Бюджетна програма "Военно образование"

2 016 000

1200.01.08

Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"

131 495 000

1200.02.00

Политика в областта на съюзната и международна сигурност

70 740 000

1200.02.01

Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"

31 621 000

1200.02.02

Бюджетна програма "Военна информация"

39 119 000

 

Общо:

1 003 089 000

Разпределение на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"

 

Разходи по програмата

Сума (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

645 904 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

553 697 000

 

 Издръжка

77 223 000

 

 Капиталови разходи

14 984 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

340 000

 

от тях за:

 

 

 Стипендии

110 000

 

 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

230 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

646 244 000

 

 

 

 

1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

12 101 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

9 236 000

 

 Издръжка

2 810 000

 

 Капиталови разходи

55 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 101 000

 

 

 

 

1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

23 157 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

21 028 000

 

 Издръжка

1 521 000

 

 Капиталови разходи

608 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 157 000

 

 

 

 

1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

83 358 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

54 126 000

 

 Издръжка

27 632 000

 

 Капиталови разходи

1 600 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 070 000

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за нефинансови предприятия

1 065 000

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

5 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

84 428 000

 

 

 

 

1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

25 524 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

12 845 000

 

 Издръжка

10 159 000

 

 Капиталови разходи

2 520 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 000

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

25 526 000

 

 

 

 

1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

7 378 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 344 000

 

 Издръжка

1 954 000

 

 Капиталови разходи

80 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 382 000

 

 

 

 

1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 016 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

2 016 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 016 000

 

 

 

 

1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

129 726 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

39 751 000

 

 Издръжка

56 742 000

 

 Капиталови разходи

33 233 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 769 000

 

от тях за:

 

 

 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

730 000

 

 Субсидии за нефинансови предприятия

913 000

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

126 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

131 495 000

 

 

 

 

1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

17 337 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

17 337 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

14 284 000

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

14 284 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

31 621 000

 

 

 

 

1200.02.02 Бюджетна програма "Военна информация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

39 119 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

31 473 000

 

 Издръжка

6 391 000

 

 Капиталови разходи

1 255 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

39 119 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

985 620 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

727 500 000

 

 Издръжка

203 785 000

 

 Капиталови разходи

54 335 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 469 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 003 089 000

5. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1300.01.00

Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

628 856 000

1300.01.01

Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"

628 856 000

1300.02.00

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси

161 646 000

1300.02.01

Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"

161 646 000

1300.03.00

Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

193 502 000

1300.03.01

Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"

193 502 000

1300.04.00

Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи

142 973 000

1300.04.01

Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"

110 554 000

1300.04.02

Бюджетна програма "Медицинско обслужване"

13 360 000

1300.04.03

Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"

19 059 000

 

Общо:

1 126 977 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

628 855 800

 

от тях за:

 

 

 Персонал

578 777 000

 

 Издръжка

38 752 800

 

 Капиталови разходи

11 326 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

200

 

от тях за: