навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

В сила от 22.01.2016 г.
Приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:
1. показателите за качество на водоснабдителните и канализационните (В и К) услуги във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ);
2. дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услугите;
3. условията и редът за формиране на годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите за всеки В и К оператор съобразно специфичните обстоятелства по дейността му;
4. съдържанието на бизнесплановете на В и К операторите;
5. редът за контрол на изпълнението на бизнесплановете и начинът на отчитане на изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество;
6. редът за предоставяне на публична информация за изпълнение на задълженията на В и К операторите по тази наредба;
7. редът за одобряване на общи условия на договорите за предоставяне на В и К услуги.
(2) Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията) дава писмени указания по прилагането на наредбата.

Глава втора.
НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА В и К УСЛУГИТЕ

Раздел I.
Показатели за качество на В и К услугите


Чл. 2. (1) Показателите за качество на В и К услугите са:
1. ПК1 - ниво на покритие с водоснабдителни услуги;
2. ПК2 - качество на питейната вода; показателят се състои от следните подпоказатели:
а) ПK2a - качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в големи зони на водоснабдяване;
б) ПК2б - качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в малки зони на водоснабдяване;
в) ПК2в - изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
3. ПК3 - непрекъснатост на водоснабдяването;
4. ПК4 - общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване;
5. ПК5 - аварии на водоснабдителната система;
6. ПК6 - налягане във водоснабдителната система;
7. ПК7 - ниво на покритие с канализационни услуги; показателят се състои от следните подпоказатели:
а) ПК7а - ниво на покритие с услугата отвеждане на отпадъчни води;
б) ПК7б - ниво на покритие с услугата пречистване на отпадъчни води;
8. ПК8 - качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води;
9. ПК9 - аварии на канализационната система;
10. ПК10 - наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията;
11. ПК11 - експлоатационни показатели за ефективност; показателят се състои от следните подпоказатели:
а) ПК11а - енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите;
б) ПК11б - енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води;
в) ПК11в - оползотворяване на утайките от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ);
г) ПК11г - рехабилитация на водопроводната мрежа;
д) ПК11д - активен контрол на течовете;
12. ПК12 - финансови показатели за ефективност; показателят се състои от следните подпоказатели:
а) ПК12а - ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите;
б) ПК12б - ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води;
в) ПК12в - ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води;
г) ПК12г - събираемост;
д) ПК12д - ефективност на привеждане на водомерите в годност;
е) ПК12е - ефективност на изграждане на водомерното стопанство;
13. ПК13 - срок за отговор на писмени жалби на потребителите;
14. ПК14 - срок за присъединяване на нови потребители към В и К системите; показателят се състои от следните подпоказатели:
а) ПК14а - присъединяване към водоснабдителната система;
б) ПК14б - присъединяване към канализационната система;
15. ПК15 - численост на персонала спрямо броя на обслужваните потребители; показателят се състои от следните подпоказатели:
а) ПК15а - ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите;
б) ПК15б - ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.
(2) Качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от В и К операторите се регулира отделно от качеството на останалите В и К услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а.

Чл. 3. ПК1 - ниво на покритие с водоснабдителни услуги (%); определя се чрез съотношението между общия брой на населението, което получава услугата доставяне на вода на потребителите, и общия брой на населението в обслужваната територия. Показателят се определя по следната формула:

ПК1 = (F1/iE5)*100,

където:
F1 е общият брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора (брой);
iE5 - общият брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора (брой).

Чл. 4. (1) ПК2а - качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в големи зони на водоснабдяване (%); определя се чрез процент на съответствие с изискванията, изчислен по следната формула:

ПК2a = (iD51a/D51a)*100,

където:
iD51a е общият брой анализи по съответен показател, извършени от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми в големи зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания. Тази променлива е сбор от следните променливи и се изразява чрез следната формула:

iD51a = iD62a + iD63a + iD64a + iD65a,

където:
iD62a е общият брой анализи по показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, извършени от В и К оператора в големи зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;
iD63a - общият брой анализи по микробиологични показатели за качеството на питейната вода, извършени от В и К оператора в големи зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;
iD64a - общият брой анализи по физико-химични показатели за качеството на питейната вода, извършени от В и К оператора в големи зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;
iD65a - общият брой анализи по радиологични показатели за качеството на питейната вода, извършени от В и К оператора в големи зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;
D51a - общият брой анализи по съответен показател, извършени от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми в големи зони на водоснабдяване. Тази променлива е сбор от следните променливи и се определя чрез следната формула:

D51a = D62a + D63a + D64a + D65a,

където:
D62a е общият брой на извършените анализи от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми в големи зони на водоснабдяване по показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода;
D63a - общият брой на извършените анализи от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми в големи зони на водоснабдяване по микробиологични показатели за качеството на питейната вода;
D64a - общият брой на извършените анализи от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми в големи зони на водоснабдяване по физико-химични показатели за качеството на питейната вода;
D65a - общият брой на извършените анализи от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми в големи зони на водоснабдяване по радиологични показатели за качеството на питейната вода.
(2) ПК2б - качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в малки зони на водоснабдяване (%); определя се чрез процент на съответствие с изискванията. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК2б = (iD51b/D51b)*100,

където:
iD51b е общият брой анализи по съответен показател, извършени от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми в малки зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания. Тази променлива е сбор от следните променливи и се изразява чрез следната формула:

iD51b = iD62b + iD63b + iD64b + iD65b,

където:
iD62b е общият брой анализи по показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, извършени от В и К оператора в малки зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;
iD63b - общият брой анализи по микробиологични показатели за качеството на питейната вода, извършени от В и К оператора в малки зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;
iD64b - общият брой анализи по физико-химични показатели за качеството на питейната вода, извършени от В и К оператора в малки зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания;
iD65b - общият брой анализи по радиологични показатели за качеството на питейната вода, извършени от В и К оператора в малки зони на водоснабдяване, съответстващи на нормативните изисквания.
D51b - общият брой анализи по съответен показател, направени от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми в малки зони на водоснабдяване. Тази променлива е сбор от следните променливи и се изразява чрез следната формула:

D51b = D62b + D63b + D64b + D65b,

където:
D62b е общият брой на извършените анализи от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми в малки зони на водоснабдяване по показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода;
D63b - общият брой на извършените анализи от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми в малки зони на водоснабдяване по микробиологични показатели за качеството на питейната вода;
D64b - общият брой на извършените анализи от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми в малки зони на водоснабдяване по физико-химични показатели за качеството на питейната вода;
D65b - общият брой на извършените анализи от В и К оператора в рамките на мониторинговите програми в малки зони на водоснабдяване по радиологични показатели за качеството на питейната вода.
(3) ПК2в - изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (%); определя се по следната формула:

ПК2в = (iD98/iD99)*100,

където:
iD98 е броят зони на водоснабдяване с изпълнен мониторинг по обем и честота, съгласно нормативните изисквания;
iD99 - общият брой зони на водоснабдяване.

Чл. 5. ПК3 - непрекъснатост на водоснабдяването (съотношение); определя се чрез съотношението между произведението на общия брой на населението, засегнато от прекъсвания на водоснабдяването по съответната продължителност (в часове), и произведението на общия брой на населението, което е водоснабдено, умножено по 24 и по броя дни в разглеждания период. Показателят се определя по следната формула:

ПК3 = (D35/F1*24*365)*1000,

където:
D35 е сумата на всички произведения на общия брой на населението, засегнато от съответното прекъсване на водоснабдяването (n-тото прекъсване), и продължителността на това прекъсване в часове за разглеждания период. Изчислява се по следната формула:
където:
D35n е общият всеки един случай, изразен чрез броя на населението, засегнато от прекъсване на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия в разглеждания период, умножено по продължителността на прекъсването (в часове).

D35n = F1n * H1n,

където:
H1n е продължителността на всеки един случай на прекъсване на водоснабдяването в разглеждания период (в часове);
F1n - броят на засегнатото население във всеки един случай на прекъсване на водоснабдяването в обслужваната от оператора област (брой);
n - съответното прекъсване в разглеждания период;
F1 - общият брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора (брой).

Чл. 6. ПК4 - общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване; определя се по два начина:
1. ПК4а - общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване (м3/км/ден); определя се чрез съотношението между разликата на подадената вода на вход водоснабдителна система и продадената фактурирана вода (като се изключва подадената към друг оператор вода) и дължината на водопроводната мрежа, като полученият резултат се разделя на 365 дни. Подпоказателят се изразява чрез следната формула:

ПК4а (м3/км/д) = [(A3 - iA10)/iC8]/365,

където:
A3 е подадената вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5 май 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи) (в м3);
iA10 - продадената фактурирана вода (Q3, съгласно Наредба № 1 от 5 май 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата, подадена към друг оператор) (в м3);
iC8 - общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа (в км). В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор.
2. ПК4б - общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване (%); определя се чрез съотношението на неносеща приходи вода и подадената вода на вход водоснабдителна система (като се изключва подадената към друг оператор вода). Подпоказателят се изразява чрез следната формула:

ПК4б (%) = (iA21/A3)*100,

където:
iA21 е неносеща приходи вода (Q9, съгласно Наредба № 1 от 5 май 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата, подадена към друг оператор) (в м3);
A3 - подадената вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5 май 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи) (в м3).

Чл. 7. ПК5 - аварии на водоснабдителната система (брой/100 км/година); определя се чрез съотношението между броя на авариите по водопроводната мрежа през разглеждания период и общата дължина на водопроводната мрежа. Показателят се изразява чрез следната формула:

ПК5 = D28/C8*100,

където:
D28 е броят на авариите по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги (брой);
C8 - общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа (км). В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения.

Чл. 8. ПК6 - налягане във водоснабдителната система (%); определя се чрез съотношението между броя на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход и изход зона, както и измерване на налягане в критична точка на зоната, и общия брой водомерни зони. Показателят се определя чрез следната формула:

ПК6 = (iDMAm/iDMAt)*100,

където:
iDMAm e броят на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, и в критична точка, с интервал на запис на данни 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, и
iDMAt - общият брой на водомерни зони в обслужваната от В и К оператора територия.

Чл. 9. (1) ПК7а - ниво на покритие с услугата отвеждане на отпадъчни води (%); определя се чрез съотношението между броя на населението, което получава услугата отвеждане на отпадъчни води, и общия брой на населението в обслужваната територия. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК7a = (wE4/iE5)*100,

където:
wЕ4 е броят на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период (брой);
iE5 - общият брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора (брой).
(2) ПК7б - ниво на покритие с услугата пречистване на отпадъчни води (%); определя се чрез съотношението между броя на населението, което получава услугата пречистване на отпадъчни води, и общия брой на населението в обслужваната територия. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК7б = (wE2/iE5)*100,

където:
wЕ2 е броят на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период (брой);
iE5 - общият брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора (брой).

Чл. 10. ПК8 - качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води (%); определя се чрез съотношението между броя на взетите проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване, и общия брой на взетите проби за качеството на отпадъчните води. Показателят се определя чрез следната формула:

ПК8 = (iD97/iD98)*100,

където:
iD97 е броят проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период (брой);
iD98 - общият брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване (брой).

Чл. 11. ПК9 - аварии на канализационната система (брой/100 км/година); определя се чрез съотношението между броя на авариите по канализационната мрежа и общата дължина на канализационна мрежа. Показателят се определя чрез следната формула:

ПК9 = (wD38a + wD38b + wD44)/wC1*100,

където:
wD38a е броят на запушванията на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (брой);
wD38b - броят на запушванията в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (брой);
wD44 - броят на авариите на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период (брой);
wC1 - общата дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от В и К оператора (в км).

Чл. 12. ПК10 - наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията (брой/10 000 потребители); определя се чрез съотношението между общия брой на оплакванията за наводнения на имоти от канализационната мрежа и общия брой потребители, обслужвани от В и К оператора. Показателят се определя чрез следната формула:

ПК10 = wF14/E10*10 000,

където:
wF14 е общият брой на оплакванията за наводнения на имоти от канализационната система, регистрирани от В и К оператора за разглеждания период (брой);
E10 - общият брой на потребителите, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите (брой).

Чл. 13. (1) ПК11а - енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите (кВтч/м3); определя се чрез съотношението между общото количество на изразходваната електрическа енергия за добив, пречистване и доставка на вода и количеството постъпила вода на вход водоснабдителна система. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК11a = zD1/A3,

където:
zD1 е общото количество на изразходваната електрическа енергия за добив, пречистване и доставка на вода от В и К оператора (кВтч);
A3 - общото количество постъпила вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5 май 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи) (м3).
(2) ПК11б - енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води (кВтч/м3); определя се чрез съотношението между общото количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода и общото количество постъпила вода на вход пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК11б = wD13/wA2,

където:
wD13 е общото количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ, управлявани от В и К оператора (кВтч);
wA2 - общото количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от В и К оператора (м3).
(3) ПК11в - оползотворяване на утайките от ПСОВ (%); определя се чрез съотношението между сухото тегло на оползотворените утайки до края на отчетната година, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и сухото тегло на произведените утайки през годината, предхождащата отчетната година. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК11в = (wA15/wA14)*100,

където:
wA15 е общото количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година (тон сухо вещество);
wA14 - общото количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество).
(4) ПК11г - рехабилитация на водопроводната мрежа (%); определя се чрез съотношението между дължината на рехабилитираната водопроводна мрежа и общата дължина на водопроводната мрежа. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК11г = (D20/C8)*100,

където:
D20 е сборът от дължината на рехабилитираната водопроводна мрежа (км);
C8 - общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа (км). В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения.
(5) ПК11д - активен контрол на течовете (%); определя се чрез съотношението между дължината на водопроводна мрежа, обследвана с оборудване за откриване на скрити течове, и общата дължина на водопроводната мрежа. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК11д = (D9/С8)*100,

където:
D9 е сборът от дължината на водопроводната мрежа, за която е реализиран процес на регулярно обследване и активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и др.), при който се откриват и отстраняват скрити течове (в км);
C8 - общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа (в км). В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения.

Чл. 14. (1) ПК12а - ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите; определя се чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата доставяне на вода на потребителите. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК12a = G1/G4,

където:
G1 е общата сума на приходите от оперативна дейност от услуга доставяне на вода на потребителите съгласно Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО) (в лв.);
G4 - общата сума на оперативните разходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСРО (в лв.).
(2) ПК12б - ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води; определя се чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата отвеждане на отпадъчни води. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК12б = iwG1b/iwG4b,

където:
iwG1b е общата сума на приходите от оперативна дейност от услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно ЕСРО (в лв.);
iwG4b - общата сума на оперативните разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно ЕСРО (в лв.).
(3) ПК12в - ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води; определя се чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата пречистване на отпадъчни води. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК12в = iwG1c/iwG4c,

където:
iwG1c е общата сума на приходите от оперативна дейност от услугата пречистване на отпадъчни води съгласно ЕСРО (в лв.);
iwG4c - общата сума на оперативните разходи за услуга пречистване на отпадъчни води съгласно ЕСРО (в лв.).
(4) ПК12г - събираемост (%); определя се чрез съотношението на несъбраните приходи и приходите от дейността. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК12г = [iG99 - (iG98 - iG97)]/(iG99 + iG97)*100,

където:
iG99 е общата сума на приходите от продажби на водоснабдителни и канализационни услуги за годината (в лв., с включен данък върху добавената стойност (ДДС);
iG98 - общата сума на вземанията от потребители и доставчици към края на годината (в лв., с включен ДДС);
iG97 - общата сума на вземанията от потребители и доставчици за предходната година (в лв., с включен ДДС).
(5) ПК12д - ефективност на привеждане на водомерите в годност (%); определя се като съотношение между броя водомери на сградните водопроводни отклонения (СВО), приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година, и общия брой водомери на СВО. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК12д = (iD45/iE6)*100,

където:
iD45 е сумата от всички водомери на СВО (средства за измерване), които са приведени в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип, които са монтирани на СВО през отчетната година. Включват се както водомери, тествани в лицензирана лаборатория, така и новомонтирани водомери.
iE6 - сумата от всички водомери на СВО (средства за измерване).
(6) ПК12е - ефективност на изграждане на водомерното стопанство (%); определя се като съотношение между общия брой водомери на СВО, които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип, и общия брой водомери на СВО. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК12е = (iD44/iE6)*100,

където:
iD44 е сумата от всички водомери на СВО (средства за измерване), които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип, и
iE6 - сумата от всички водомери на СВО (средства за измерване).

Чл. 15. ПК13 - срок за отговор на писмени жалби на потребителите (%); определя се чрез съотношението между броя отговори на оплаквания на потребители от В и К услуги в срок 14 дни и общия брой на оплакванията на потребители от В и К услуги. Показателят се определя чрез следната формула:

ПК13 = (iF98/iF99)*100,

където:
iF98 е общият брой отговори на оплаквания на потребители в срок 14 дни. Изчислява се по следната формула:

iF98 = F24 + wF20 + iF88,

където:
F24 е общият брой отговори на оплаквания на потребители за услугата доставяне на вода на потребителите (брой);
wF20 - общият брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой);
iF88 - общият брой на отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой);
iF99 - общият брой оплаквания на потребители от В и К услуги за разглеждания период. Изчислява се със следната формула:

iF99 = F23 + wF12 + iF89,

където:
F23 е общият брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услугата доставяне на вода на потребителите и се изразява по следния начин:

F23 = F16 + iF17 + F18 + F19,

където:
F16 е общият брой оплаквания за
налягане за услугата доставяне на вода на потребителите (брой);
iF17 е общият брой оплаквания за нарушено водоснабдяване (брой);
F18 - общият брой оплаквания за качеството на питейната вода (брой);
F19 - общият брой други оплаквания за услугата доставяне на вода на потребителите (брой);
wF12 - общият брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и се изразява по следния начин:

wF12 = wF13 + wF14 + iwF15 + wF16,

където:
wF13 е общият брой оплаквания за запушвания на канализационната мрежа (брой);
wF14 - общият брой оплаквания за наводнявания на имоти (брой);
iwF15 - общият брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи (брой);
wF16 - общият брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой);
iF89 - общият брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой).

Чл. 16. (1) ПК14а - присъединяване към водоснабдителната система (%); определя се чрез съотношението между броя на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията, и общия брой на окончателните договори за присъединяване, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК14a = (iE8/iЕ10)*100,

където:
iE8 е броят на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията (брой);
iE10 - общият брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (брой).
(2) ПК14б - присъединяване към канализационната система (%); определя се чрез съотношението между броя на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията, и общия брой на окончателните договори за присъединяване, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК14б = (iwE8/iwE10)*100,

където:
iwE8 е броят на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията (брой);
iwE10 - общият брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (брой).

Чл. 17. (1) ПК15а - ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите (брой/1000 СВО); определя се чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК15a = B1/C24*1000,

където:
B1 е общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите (брой);
C24 - общият брой на сградните водопроводни отклонения (брой).
(2) ПК15б - ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой/1000 сградни канализационни отклонения (СКО); определя се чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и общия брой на СКО. Подпоказателят се определя чрез следната формула:

ПК15б = wB1/C29*1000,

където:
wB1 е общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой);
C29 - общият брой на СКО (брой).

Раздел II.
Дългосрочни нива на показателите за качество на В и К услугите


Чл. 18. (1) Дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услугите са следните:
1. ПК1 - ниво на покритие с водоснабдителни услуги - 99 %;
2. ПK2a - качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в големи зони на водоснабдяване - 99 %;
3. ПK2б - качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в малки зони на водоснабдяване - 98 %;
4. ПК2в - изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите - 100 %;
5. ПК3 - непрекъснатост на водоснабдяването - 8 (съотношение);
6. ПК4а - общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване - 15 (м3/км/ден);
7. ПК4б - общи загуби на вода във водоснабдителните системи и срокове за тяхното намаляване - 49 %;
8. ПК5 - аварии по водопроводната мрежа - 60 (брой/100 км/година);
9. ПК6 - налягане във водоснабдителната система - 100 %;
10. ПК7a - ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води - 75 % (съответстващо на 100 % покритие за агломерации над 2000 е.ж.);
11. ПК7б - ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води - 75 % (съответстващо на 100 % покритие за агломерации над 2000 е.ж.);
12. ПК8 - качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води - 93 %;
13. ПК9 - аварии на канализационната мрежа - 120 (брой/100км/година);
14. ПК10 - наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията - 0,5 (брой/10 000 потребители);
15. ПК11a - енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите - 0,45 (кВч/м3);
16. ПК11б - енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води - 0,25 (кВч/м3);
17. ПК11в - оползотворяване на утайките от ПСОВ - 100 %;
18. ПК11г - рехабилитация на водопроводната мрежа - 1,25 %;
19. ПК11д - активен контрол на течовете - 1,25 %;
20. ПК12a - ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,10 (съотношение);
21. ПК12б - ефективност на разходите за услуга отвеждане на отпадъчни води - 1,10 (съотношение);
22. ПК12в - ефективност на разходите за услуга пречистване на отпадъчни води - 1,10 (съотношение);
23. ПК12г - събираемост - 95 %;
24. ПК12д - ефективност на привеждане на водомерите в годност - 20 %;
25. ПК12е - ефективност на изграждане на водомерното стопанство - 90 %;
26. ПК13 - срок за отговор на писмени жалби на потребителите - 100 %;
27. ПК14a - присъединяване към водоснабдителната система - 100 %;
28. ПК14б - присъединяване към канализационната система - 100 %;
29. ПК15a - ефективност на персонала за услуга доставяне на вода на потребителите - 4 (брой/1000 СВО);
30. ПК15б - ефективност на персонала за услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчни води - 3 (брой/1000 СКО).
(2) Комисията оценява степента на изпълнение на дългосрочните показатели, като закръглява резултатите на В и К операторите до:
1. втория знак след десетичната запетая -
в случаите по ал. 1, т. 14 - 16, 18 - 22;
2. цели числа - в останалите случаи.
(3) В случаите по чл. 2, ал. 2 не се определят дългосрочни нива на приложимите показатели за качество.

Чл. 19. Дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услугите са определени като общи цели за целия В и К отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество, одобрени по реда на раздел ІІІ.

Чл. 20. Дългосрочните нива на показателите за качество за целия В и К отрасъл трябва да бъдат постигнати за период до 10 години.

Раздел III.
Условия и ред за формиране на индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги


Чл. 21. (1) Комисията провежда обсъждания с всеки В и К оператор с оглед определяне на неговите прогнозни конкретни цели към края на регулаторния период.
(2) Въз основа на обсъжданията по ал. 1 Комисията уведомява писмено всеки В и К оператор за прогнозните конкретни цели по ал. 1, с които този оператор трябва да се съобрази при изготвянето на бизнесплана си.
(3) Прогнозните конкретни цели по ал. 1 се определят по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки В и К оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия В и К отрасъл по чл. 18 в срока по чл. 20. В случаите по чл. 2, ал. 2 конкретните прогнозни цели се определят с оглед специфичните обстоятелства по чл. 24, ал. 2, без да се обвързват с общи цели за целия В и К отрасъл.
(4) Прогнозните конкретни цели по ал. 1 за отделните В и К оператори може да са по-големи или по-малки от стойностите на дългосрочните нива по чл. 18.
(5) Уведомлението по ал. 2 се изпраща на В и К операторите не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период.

Чл. 22. (1) В и К операторите изготвят предложения за индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите за всяка година на регулаторния период с оглед постигане на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2.
(2) В и К операторът може да предложи индивидуални годишни целеви нива по ал. 1, които не водят до изпълнение на прогнозните конкретни цели, съдържащи се в уведомлението по чл. 21, ал. 2, ако представи писмена обосновка за отклоненията.
(3) Предложенията по ал. 1 се включват в бизнесплановете и се одобряват от Комисията по реда на глава трета от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ( ЗРВКУ) и тази наредба.
(4) Комисията отказва да одобри предложения от В и К оператора бизнесплан, ако той не съответства на изискванията на ал. 1 или представената обосновка по ал. 2 е неприемлива.

Чл. 23. (1) За целите на определяне на прогнозните конкретни цели по чл. 21, ал. 2 Комисията разделя В и К операторите на четири групи в зависимост от специфичните условия на дейността им:
1. микро В и К оператори;
2. малки В и К оператори;
3. средни В и К оператори;
4. големи В и К оператори.
(2) Специфичните условия на дейността на В и К операторите по ал. 1 включват:
1. брой на обслужваното население;
2. приходи от предоставяните В и К услуги;
3. количество подадена вода на вход водоснабдителна система.
(3) Комисията определя с решение групите по ал. 1 и публикува разпределението на В и К операторите по групи на своята интернет страница не по-късно от девет месеца преди изтичането на последната година на действащия регулаторен период.
(4) Редът за определяне на групите по ал. 1, включително относителната тежест на условията по ал. 2, се урежда в указанията на Комисията по чл. 1, ал. 2.
(5) При определяне на прогнозните конкретни цели по чл. 21, ал. 2 Комисията отчита групирането на операторите по ал. 1, като сравнява особеностите на дейността на отделните В и К оператори с други В и К оператори от същата група.
(6) Прогнозните конкретни цели по чл. 21, ал. 2 за В и К операторите от една и съща група може да се различават в зависимост от специфичните обстоятелства по дейността им.

Чл. 24. (1) Одобряването на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите съобразно специфичните обстоятелства по дейността на В и К оператора се извършва по следния ред:
1. установяване и оценка на достигнатите нива на показателите за качество на основата на информация, верифицирана по реда на глава четвърта;
2. разглеждане и одобряване от Комисията на предложените в проекта на бизнесплан годишни целеви нива на показателите за качество.
(2) При одобряването на индивидуалните годишни целеви нива се отчитат следните специфични обстоятелства по дейността на В и К оператора: средното ниво на достигнатите нива на показателите за качество в съответната група по чл. 23, географските особености на територията, в която се предоставят услугите, специфичното състояние на В и К системите в обслужваната територия, предложената инвестиционна програма, устойчивостта на предоставяните В и К услуги и социалната поносимост на цената им.

Чл. 25. (1) Комисията създава условия за получаването на необходимите приходи за постигането на годишните целеви нива на показателите за качество чрез регулирането на цените на В и К услугите, предоставяни от съответния В и К оператор.
(2) За целите по ал. 1 Комисията извършва сравнителен анализ и оценка както между отделните В и К оператори, така и на добрите международни практики по отношение на ценообразуващите елементи за осигуряване на необходимите приходи за постигане на показателите за качество на В и К услугите.

Глава трета.
БИЗНЕСПЛАН


Чл. 26. (1) В и К операторите представят за одобряване от Комисията бизнесплан за развитието и дейността си за период съгласно ЗРВКУ, който съдържа следните основни елементи:
1. обща част, която включва:
а) цел на бизнесплана;
б) резултати от консултациите с потребителите на В и К оператора;
в) описание на връзката на бизнесплана с регионалния генерален план на съответната обособена територия за предоставяне на В и К услуги по смисъла на Закона за водите;
г) описание на връзката на бизнесплана с показателите за качество, които са предвидени в договора с възложителя на В и К услугите по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите, ако към датата на изготвяне на бизнесплана има сключен договор с асоциацията по В и К;
2. техническа част, която представлява план за постигане и поддържане на годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите и включва:
а) предложение за годишните индивидуални целеви нива на показателите за качество на В и К услугите;
б) анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата доставяне на вода на потребителите;
в) анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата отвеждане на отпадъчни води;
г) анализ и програма за постигане на показателите за качество по отношение на услугата пречистване на отпадъчни води;
д) анализ и програма за подобряване на ефективността на дружеството;
е) анализ и програма за управление на В и К системите;
ж) производствена програма;
з) ремонтна програма;
3. финансова част, която описва необходимите приходи за постигане и поддържане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите и включва:
а) инвестиционна програма за постигане на показателите за качество и подобряване на дейността и ефективността на В и К оператора; инвестиционната програма трябва да е съобразена с техническата част на бизнесплана;
б) описание на механизмите за финансиране на инвестициите (източници, условия и др.);
в) амортизационен план за всички активи, използвани за предоставянето на В и К услуги, поддържани от В и К оператора, включително на новите активи, които ще бъдат изградени в изпълнение на инвестиционната програма; амортизационният план трябва да е съобразен със сроковете за въвеждане на активите в експлоатация, както и с полезния им живот по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги;
г) анализ на разходите за предоставяне на В и К услугите по отделни елементи, включително експлоатацията, поддръжката и управлението на В и К системите;
д) социална програма;
4. търговска част, която включва:
а) анализ на съществуващото и прогнозното ниво на потреблението на В и К услуги за регулаторния период;
б) анализ и програма за намаляване на търговските загуби и увеличаване на събираемостта;
в) предложение за цени и приходи от В и К услугите, включително анализ на социалната поносимост;
г) анализ на оплакванията на потребители на В и К оператора и план за подобряване обслужването на потребители;
5. част "Изпълнение", която включва график за изпълнението на бизнесплана.
(2) Финансовата и търговската част формират икономическата част на бизнесплана по смисъла на ЗРВКУ.
(3) Бизнеспланът по ал. 1 съдържа два основни раздела, както следва:
1. раздел, отнасящ се до всички В и К системи, с изключение на системата за доставяне на вода с непитейни качества, насочен към изпълнението на всички показатели за качество, с изключение на показателите по чл. 2, ал. 2;
2. раздел, отнасящ се до водоснабдителната система за доставяне на вода с непитейни качества, насочен към изпълнение на показателите по чл. 2, ал. 2.
(4) Разделът по ал. 3, т. 1 съдържа всички елементи по ал. 1, бизнесплана разделът по ал. 3, т. 2 - само елементите, които са приложими към него.

Чл. 27. (1) Бизнесплановете на В и К операторите се разработват и приемат по реда на чл. 10 и 11 ЗРВКУ.
(2) Бизнесплановете се представят в Комисията със становища на съответните общини.
(3) Бизнесплановете на В и К оператори, които са сключили договор с асоциациите по В и К, се представят в Комисията и със съгласувателно становище по чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.
(4) Становищата по ал. 2 и 3 се изпращат до В и К операторите:
1. в 30-дневен срок от получаване на бизнесплановете - за становищата по ал. 2;
2. в срока, посочен в договора между съответната асоциация по В и К и В и К оператора - за становищата по ал. 3.
(5) При неспазване на сроковете по ал. 4 се счита, че бизнеспланът е приет без възражения.

Чл. 28. (1) В случай че съдържанието на предложения бизнесплан не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 ЗРВКУ и чл. 22, ал. 1 и 2, Комисията дава указания за съответни изменения.
(2) В и К операторът преработва бизнесплана в съответствие с указанията на Комисията и го внася за одобряване в определения от Комисията срок на базата на заявлението за откриване на процедурата.

Чл. 29. Бизнесплановете на В и К операторите се изменят по реда за приемането им.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕСПЛАНОВЕТЕ


Чл. 30. Комисията упражнява контрол за изпълнението на бизнесплановете чрез:
1. извършване на проверки на докладите по чл. 32;
2. извършване на други планови и извънредни проверки.

Чл. 31. Проверките по чл. 30, т. 1 се извършват от длъжностни лица на Комисията, които могат да бъдат подпомагани от външни експерти.

Чл. 32. (1) В и К операторите предоставят ежегодно на Комисията в срок до 15 април отчетен доклад за изпълнението на бизнесплана за предходната година.
(2) Комисията може да поиска информация по отношение на стойностите на променливите за изчисляване на показателите за качество на В и К услуги и от други органи, които имат компетентност в областта на качеството на В и К услугите.
(3) Структурата на доклада по ал. 1 се определя с решение на Комисията.

Чл. 33. Комисията определя с указанията по чл. 1, ал. 2 изискванията към качеството на информацията, предоставяна от В и К оператора по реда на чл. 32.

Чл. 34. (1) Комисията оценява качеството на информацията за всяка променлива на показателите за качество и свързаната с нея допълнителна информация по отношение на специфичните обстоятелства за осъществяване на дейността, като използва система за оценка с 4 нива (добро, средно, лошо и липса на информация).
(2) Нивата за оценка по ал. 1 са едни и същи за всички В и К оператори.
(3) В този случай се прилагат съответно разпоредбите на чл. 37, ал. 4, чл. 38, ал. 2 и чл. 39, ал. 1.

Чл. 35. (1) В и К операторите упражняват постоянен вътрешен контрол върху изпълнението на бизнесплановете и съхраняват документацията за осъществения контрол 10 години след последната година на бизнесплана.
(2) За целите на вътрешния контрол В и К операторите събират, поддържат, обработват и отчитат данни за обхвата, ефективността и качеството на В и К услугите, предоставяни на потребителите.
(3) Комисията определя с указанията по чл. 1, ал. 2 изискванията към системите на В и К операторите за управление на качеството на дейността по изпълнение на бизнесплановете и за вътрешен контрол.

Чл. 36. Комисията оценява качеството на предоставените В и К услуги чрез достигнатите индивидуални годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите, определени по реда на глава втора.

Чл. 37. (1) За всеки показател за качество на В и К услугите се използва система за оценка на изпълнението с 4 нива (добро, средно, лошо и пълно неизпълнение).
(2) Ако качеството на информацията (необходима за изчисление изпълнението на определен показател за качество на В и К услугите), предоставена от В и К оператора по реда на тази наредба, е оценена от Комисията с най-ниското ниво по чл. 34, се смята, че по отношение на този показател е налице пълно неизпълнение.
(3) Нивата за оценка по ал. 1 са едни и същи за всички В и К оператори.
(4) Комисията определя с решение до 28 февруари на годината, предхождаща регулаторния период, единните показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗРВКУ. Не може да бъдат определяни за единни показатели за ефективност ПК4а, ПК4б, ПК5, ПК11г и ПК12а по отношение на годишните им целеви нива, определени за целите на чл. 2, ал. 2.
(5) Комисията определя с указанията по чл. 1, ал. 2 параметрите на нивата за оценка на изпълнението на показателите за качество по ал. 1 за всеки един показател за качество, начините на изчисляване на финансовите корекции по глава пета, които се налагат за изпълнението/неизпълнението на единните показатели за ефективност, както и минималните и максималните стойности на финансовите корекции.
(6) Комисията може да изменя параметрите на нивата за оценка на изпълнението на показателите за качество по ал. 1 не по-късно от 31 май на годината, предхождаща регулаторния период.

Чл. 38. (1) Комисията изготвя индивидуална оценка на изпълнението на всеки показател за качество от всеки В и К оператор чрез прилагане на системата по чл. 37.
(2) Индивидуалната оценка по ал. 1 се изготвя в срок девет месеца след края на всяка календарна година.
(3) Комисията уведомява писмено съответния В и К оператор за резултатите от индивидуалната оценка в срок 7 работни дни от изтичането на срока по ал. 2.
(4) Ако в резултат на оценката се установят обстоятелства, обуславящи прилагането на стимули или мерки за корекции, Комисията предприема съответните действия по глава пета.

Чл. 39. (1) Системата за оценка по чл. 37 не се прилага за целите на налагане на имуществената санкция по чл. 31 ЗРВКУ.
(2) Ако в хода на оценката по чл. 37 се открият данни за извършено административно нарушение от В и К оператора, срещу него се образува административнонаказателно производство.

Глава пета.
СТИМУЛИ И КОРЕКЦИИ


Чл. 40. Комисията прилага стимулите и мерките за корекции по тази глава, за да осигури изпълнението на показателите за качество на В и К услугите.

Чл. 41. Комисията прилага една или повече от следните мерки при добро изпълнение на годишните целеви нива на показателите за качество по смисъла на чл. 37, ал. 1:
1. публично оповестяване на данните за добро изпълнение от съответния В и К оператор извън мерките по глава шеста, включително уведомяване на възложителя на В и К услугите по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите, оповестяване на резултатите чрез средствата за масова информация;
2. финансови корекции - при добро изпълнение на единните показатели за ефективност, които се налагат по реда на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

Чл. 42. Комисията прилага една или повече от следните мерки при пълно неизпълнение или лошо изпълнение на годишните целеви нива на показателите за качество по смисъла на чл. 37, ал. 1:
1. публично оповестяване на данните за пълно неизпълнение или лошо изпълнение от съответния В и К оператор извън мерките по глава шеста, включително уведомяване на възложителя на В и К услугите по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите, оповестяване на резултатите чрез средствата за масова информация;
2. финансови корекции - при пълно неизпълнение или лошо изпълнение на единните показатели за ефективност, които се налагат по реда на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА В и К УСЛУГИТЕ


Чл. 43. (1) Комисията изготвя и публикува по реда на чл. 30 ЗРВКУ в срок десет месеца след края на всяка календарна година годишен доклад за своята дейност и за качеството на В и К услугите и състоянието на отрасъл В и К.
(2) Докладът по ал. 1 включва най-малко:
1. индивидуален раздел за всеки един В и К оператор с оценка на постигането по всеки един от показателите за качество на В и К услугите, както и съответните препоръки;
2. сравнителна оценка на достигнатите нива на показателите за качество между В и К операторите съгласно групите по чл. 23;
3. информация за състоянието на отрасъл В и К относно степента на постигане на всеки един от показателите за качество на В и К услугите и тяхната устойчивост;
4. друга информация, посочена в нормативен акт.
(3) В срока по ал. 1 Комисията изготвя и публикува на своята интернет страница и обобщена информация за изпълнението на годишните индивидуални целеви нива на показателите за качество за всеки В и К оператор.

Глава седма.
РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА В и К УСЛУГИ


Чл. 44. (1) Комисията одобрява общите условия на договорите за предоставяне на В и К услуги на потребителите.
(2) Общите условия по ал. 1 се изготвят от съответния В и К оператор и съдържат задължително:
1. правата и задълженията на оператора и на потребителите;
2. реда за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на изразходваната вода и отведените отпадъчни води;
3. отговорността при неизпълнение на задълженията;
4. условията и реда за включване, прекъсване и прекратяване на водоподаването и/или отвеждането на отпадъчните води;
5. реда за осигуряване на достъп до водомерите, включително в жилищата на потребителите, както и за прекратяване на водоподаването на отделните водоснабдявани имоти;
6. реда за откриване, промяна или закриване на партида, включително служебно от оператора.
(3) Общите условия следва да бъдат съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за потребителите форма.
(4) Проектите на общи условия или техните изменения се публикуват на интернет страницата на съответния В и К оператор или се оповестяват по друг подходящ начин и се поставят на видно място в центровете за работа с потребителите в срок, не по-кратък от 30 дни преди внасянето им в Комисията за одобряване.
(5) В и К операторът представя за одобряване в Комисията проекта на общи условия след изтичането на срока по ал. 4 с писмено заявление, към което се прилагат:
1. получените становища и бележки по проекта;
2. становище на В и К оператора по получените коментари и бележки;
3. решение на управителния орган на В и К оператора за приемане на проекта на общите условия;
4. решение за съгласуване на проекта от съответния орган - от асоциацията по В и К - в случаите по чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, или от общинския съвет - в случаите по чл. 198б, т. 3 от Закона за водите.
(6) При разглеждане на предложения проект на общи условия Комисията може да изисква от В и К оператора допълнителна информация и/или да дава задължителни указания и срок за изменение и допълнение на проекта за общи условия с оглед привеждането му в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Чл. 45. (1) Комисията се произнася с решение по искането за одобряване на общите условия в срок 45 дни от получаването на заявлението по чл. 44, ал. 5 или, ако Комисията е упражнила правомощието си по чл. 44, ал. 6, след получаване на допълнителната информация и/или изпълнение на задължителните указания.
(2) С решението по ал. 1 Комисията:
1. одобрява общите условия;
2. в случаите, когато В и К операторът не е изпълнил задължителните указания в определения срок и общите условия не осигуряват равнопоставеност между страните, одобрява общите условия съобразно дадените указания или отказва да одобри общите условия.

Чл. 46. (1) Общите условия може да се изменят и допълват с решение на Комисията:
1. по искане на В и К оператора;
2. по инициатива на Комисията, включително по предложение на сдружения на потребителите по Закона за защита на потребителите и на юридически лица с нестопанска цел за защита на потребителите.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 Комисията отправя писмено искане до В и К оператора да направи предложение за изменение и допълнение на общите условия. В искането на Комисията се посочва и срок за изготвяне на предложението, който не може да бъде по-кратък от 30 дни.
(3) Ако Комисията е поискала от В и К оператора да направи предложение за изменение и допълнение на общите условия и той не го направи в определения срок, Комисията изготвя проект за изменение на общите условия, който се публикува на интернет страницата й, и определя дата за провеждане на обществено обсъждане със заинтересованите страни.
(4) В срок 14 дни от датата на общественото обсъждане В и К операторът и заинтересованите лица имат право да представят писмени бележки по предложения проект за изменение на общите условия.
(5) Комисията се произнася по проекта за изменение и допълнение на общите условия в срок 30 дни от настъпването на обстоятелствата по чл. 45, ал. 1 или в случаите по ал. 4 - от изтичане на срока по тази алинея.
(6) Комисията се произнася с решение за:
1. изменение и/или допълнение на общите условия, или
2. отказ да измени и/или допълни общите условия.
(7) Към процедурата по изменение и допълнение на общите условия се прилагат съответно разпоредбите на чл. 44, 45 и 47.

Чл. 47. В и К операторите задължително публикуват одобрените общи условия на електронната си страница и най-малко в един централен и един местен ежедневник и осигуряват достъп до тях в срок 7 дни след приемането на решението на Комисията за одобряването им и ги предоставят в центровете за работа с потребителите през целия период на действието им.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "В и К оператор" е В и К оператор по смисъла на ЗРВКУ.
2. "Вода с непитейни качества" е вода, различна от питейната вода по смисъла на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, която съгласно чл. 1, ал. 2 на ЗРВКУ се използва за "промишлени и други нужди".
3. "Водоснабдителна система" е съвкупност от съоръжения за добиване на природни води, пречистването и/или обеззаразяването им до необходимото качество, съхраняването, транспортирането, разпределянето и доставянето им чрез водопроводни отклонения до имотите на потребителите.
4. "Зона на водоснабдяване" е географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници.
5. "Големи зони на водоснабдяване" са зони на водоснабдяване, в които се добива или разпределя над 1000 куб. м вода на денонощие и/или се водоснабдяват повече от 5000 души, постоянно свързани към водоснабдителната система.
6. "ЕСРО" означава Единната система за регулаторна отчетност по смисъла на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.
7. "Канализационна система" е съвкупност от канализационни отклонения, улични канализационни мрежи в урбанизираните територии, отвеждащи колектори и пречиствателни станции или пречиствателни съоръжения, чрез които се извършва отвеждане на отпадъчните и/или дъждовните води от имотите на потребителите, пречистването им и при необходимост обеззаразяването им до необходимите качества и заустването им в съответния воден обект.
8. "Малки зони на водоснабдяване" са зони на водоснабдяване, в които се добива или разпределя до 1000 куб. м включително вода на денонощие и/или се водоснабдяват до 5000 души, постоянно свързани към водоснабдителната система.
9. "Обновяване на водопроводната мрежа" е всяка физическа намеса, която поддържа нейната първоначална функция и капацитет или удължава живота й и/или подобрява нейните експлоатационни характеристики.
10. "Оплаквания на потребители" са жалби, сигнали и молби от потребители във формата на писмен документ, включително писмо, бележка, заявление или друга форма на писмена комуникация, подадени директно в дружеството или по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс или по друг технически възможен начин, отнасящи се до услуга или действие на В и К оператора или негови представители, в които са изложени твърдения, че не отговарят на нормативно определените изисквания за предоставяните услуги и/или се нарушават търговските отношения между страните. Задължителните изисквания, на които трябва да отговаря оплакването, се определят в общите условия между В и К оператора и потребителя. Оплакване, подадено от името на повече от един потребител, се смята за толкова оплаквания, колкото е броят на потребителите на услугата, подписали оплакването.
11. "Отчетна година" е годината, която се отчита по реда на чл. 30.
12. "Подмяна на водопроводната мрежа" е подмяната на съществуващ актив от водопроводната мрежа с нов актив със същата функция, при което старият актив се извежда от експлоатация.
13. "Потребители" са потребители по смисъла на ЗРВКУ.
14. "Регионален генерален план" е регионалният генерален план по смисъла на Закона за водите.
15. "Регулаторен период" е времевият период съгласно чл. 10, ал. 1 ЗРВКУ, през който Комисията регулира нивата на показателите за качество на В и К услугите и цените на В и К услугите.
16. "Рехабилитация на водопроводната мрежа" е съвкупност от действия по обновяване и подмяна на водопроводната мрежа.
17. "Водомерна зона" е част от водопроводната мрежа, чиито граници са изрично дефинирани и в която се измерват количествата вода, които влизат и/или излизат от зоната, както и налягането на вход и/или изход зона.
18. "Критична точка на зоната" е точката във водомерната зона, където винаги трябва да се осигурява минимално налягане на водоснабдяване, по смисъла на наредбата по § 18, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Мястото на критичната точка във водоснабдителната система може да се променя в зависимост от промяната на консумацията или в резултат от променящата се структура на системата.
19. "Мониторинг на качеството на питейната вода" е дейност по осъществяване на постоянно наблюдение с цел контрол на качеството на питейната вода по смисъла на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3 и чл. 10, ал. 8 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

§ 3. (1) Наредбата се прилага за регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.
(2) За настоящия регулаторен период продължава да се прилага Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 32 от 2006 г.).

§ 4. Десетгодишният период за постигане на дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услугите започва да тече от 1 януари 2017 г.

§ 5. (1) В и К операторите предоставят на Комисията информация за нивото на показателите за качество по смисъла на тази наредба към 31 декември 2015 г. не по-късно от 29 февруари 2016 г.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по реда на тази наредба.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя само за целите на определяне на годишните целеви нива на показателите за качество за регулаторния период, започващ на 1 януари 2017 г.

§ 6. Комисията определя с решение групите В и К оператори по чл. 23, ал. 1 и единните показатели за ефективност по чл. 37, ал. 4 за регулаторния период, започващ на 1 януари 2017 г., и ги публикува на своята интернет страница не по-късно от 31 март 2016 г.

§ 7. Уведомлението по чл. 21, ал. 2 за регулаторния период, започващ на 1 януари 2017 г., се изпраща на В и К операторите не по-късно от 15 май 2016 г.

§ 8. В и К операторите изготвят и представят на Комисията за одобрение плановете си за регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г., по реда на тази наредба.

§ 9. Комисията приема указанията по чл. 1, ал. 2 не по-късно от 31 януари 2016 г.

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума