навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

В сила от 22.01.2016 г.
Приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят методите за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните (В и К) услуги на В и К операторите съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), правилата за тяхното образуване или изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цени и утвърждаването на цените и тяхната структура, правилата за регулаторна отчетност на В и К операторите.
(2) Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък "Комисията", дава писмени указания по прилагането на наредбата.
(3) Указанията по ал. 2 се дават преди началото на регулаторния период, за който се прилагат.

Чл. 2. (1) По реда на наредбата се регулират цените, по които В и К операторите:
1. доставят вода на потребителите;
2. отвеждат отпадъчните води;
3. пречистват отпадъчните води;
4. присъединяват потребителите към водоснабдителните системи;
5. присъединяват потребителите към канализационните системи.
(2) Цените, по които В и К оператори или други предприятия доставят вода от собствени или от предоставени им за експлоатация водовземни съоръжения или системи до водоснабдителни системи на други В и К оператори, се регулират по реда на тази наредба.
(3) Комисията регулира цените на В и К услугите, извършвани от В и К операторите, включително от предприятията по чл. 2, ал. 3 ЗРВКУ, независимо от формите на собственост и управление на В и К системите.

Чл. 3. (1) Чрез регулирането на цените на В и К услугите, предоставяни от съответния В и К оператор, Комисията създава условия за получаването на необходимите приходи за експлоатация, поддържане и развитие на системите и за достигане и поддържане на показателите за качество, определени по реда на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.
(2) За целите по ал. 1 Комисията извършва сравнителен анализ и оценка както между отделните В и К оператори, така и с добри международни практики по отношение на ценообразуващите елементи за осигуряване на необходимите приходи за постигане на показателите за качество на В и К услугите.

Чл. 4. (1) Комисията изменя с коефициент Y и коефициент Qи необходимите приходи на В и К оператора при прилагане на методите по чл. 6, т. 2 и 3 и в случаите, предвидени в Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, в зависимост от изпълнението на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите.
(2) С решение на Комисията се определят:
1. набор от показатели за качество, които ще служат като единни показатели за ефективност по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗРВКУ и Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, които се вземат предвид за целите на изменението по ал. 1 за съответния регулаторен период;
2. допустимите максимални и минимални нива на изменението по ал. 1.
(3) Изменението по ал. 1 представлява прилагане на финансови корекции по смисъла на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и се изразява в намаляване или увеличаване на необходимите приходи съобразно констатираното ниво на изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност от страна на В и К оператора.
(4) Изменението по ал. 1 се извършва:
1. след третата година на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа за съответния пети ценови период;
2. след края на регулаторния период, като в този случай намалението или увеличението на необходимите приходи действа през втория ценови период от следващия регулаторен период.
(5) Решението по ал. 2 се приема не по-късно от 9 месеца преди началото на регулаторния период.
(6) Единните показатели за ефективност, определени по реда на ал. 2, не се променят през регулаторния период, за който се прилагат.

Чл. 5. (1) В и К операторите предоставят на Комисията информация, необходима за целите на ценообразуването.
(2) Комисията дава задължителни указания за формата и съдържанието на информацията по ал. 1.

Глава втора.
МЕТОДИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА В И К УСЛУГИТЕ


Чл. 6. Комисията прилага следните основни методи на ценово регулиране по отношение на цените по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 3:
1. "Норма на възвръщаемост на капитала" ("разходи плюс"), при който:
а) Комисията утвърждава цени и наблюдава текущо фактическите стойности на необходимите приходи на В и К оператора и техните компоненти;
б) продължителността на регулаторния период се определя с решение на Комисията, прието не по-късно от 9 месеца преди неговото начало, и не може да бъде по-кратка от една година;
в) следващ регулаторен преглед се извършва по инициатива на Комисията или на В и К оператора при съществени отклонения между одобрени и действителни разходи и/или възвръщаемост по преценка на Комисията;
г) по време на регулаторния период цените може да се изменят при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е било възможно да се предвиди при утвърждаването на цените, по реда на глава четвърта, раздел ІІІ;
д) Комисията извършва периодични регулаторни прегледи, които включват и анализ и оценка на разликата между утвърдения бизнесплан на В и К оператора и реалното му изпълнение.
2. "Горна граница на цени", при който Комисията едновременно утвърждава цени на В и К оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент Х; регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 ЗРВКУ; Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрената цена за следващата година от бизнесплана на базата на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период и коефициент X; изменението се извършва по реда на глава четвърта, раздел ІІ и се изчислява по следната формула:

Цt = Ц (БПt) x (1 + И - X) t,

където:
Ц са цените на В и К оператора;
t - времевият индекс;
Ц (БПt) - одобрената цена на В и К оператора за съответната година от бизнесплана;
И - инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението, която влияе върху разходите на В и К оператора;
X - коефициент, който се изчислява по следната формула:

Х = Е +Q + Y,

където:
E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е индивидуален за всеки В и К оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1;
Q - коефициент, който се изчислява по следната формула:

Q = Qр + Qи,

където:
Qр е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи; с решението по чл. 27, ал. 1 Комисията определя конкретните разходи за всеки В и К оператор, за които ще се прилага коефициентът Qр;
Qи - коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4;
Y - коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4.
3. "Горна граница на приходи", при който Комисията едновременно утвърждава приходи на В и К оператора за първата година от регулаторния период и одобрява приходи за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент Х, и с разлики между прогнозните и действителните необходими приходи, породени от разликата между прогнозните и действителните количества доставени, отведени и пречистени води; регулаторният период е с продължителност по чл. 10, ал. 1 ЗРВКУ; Комисията по реда на чл. 29 изменя одобрените необходими приходи за следващата година от бизнесплана на база на актуална информация за инфлацията от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период, коефициент X и коефициент Z; изменението се извършва по реда на глава четвърта, раздел ІІ и се изчислява по следната формула:

НПt = НП (БПt) x (1 + И - Х) t +/- Z,

където:
НП са необходимите приходи на В и К оператора;
t - времевият индекс;
НП (БПt) - одобрените необходими годишни приходи на В и К оператора за съответната година от бизнесплана;
И - инфлацията за периода от влизането в сила на утвърдената цена за първия ценови период до датата на изчисление на изменението, която влияе върху разходите на В и К оператора;
X - коефициент, който се изчислява по следната формула:

Х = Е + Q + Y,

където:
E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е индивидуален за всеки В и К оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1;
Q - коефициент, който се изчислява по следната формула:

Q = Qр + Qи,

където:
Qр е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи; с решението по чл. 27, ал. 1 Комисията определя конкретните разходи за всеки В и К оператор, за които ще се прилага коефициентът Qр;
Qи - коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4;
Y - коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4;
Z - разликите между прогнозните и действителните необходими приходи, породени от разликата между прогнозните и действителните количества доставени, отведени и пречистени води, определени по реда на чл. 14, 15 и 16.

Чл. 7. (1) Комисията утвърждава цените на В и К услугите, както следва:
1. цена за доставяне на вода на потребителите в левове за кубически метър;
2. цена за отвеждане на отпадъчни води в левове за кубически метър;
3. цена за пречистване на отпадъчни води в левове за кубически метър.
(2) Комисията утвърждава цените за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система в левове за присъединен обект.
(3) Утвърдените и одобрени цени се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.

Чл. 8. (1) За целите на регулирането на цените на В и К услугите Комисията разделя В и К операторите на групи по реда на чл. 23 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.
(2) При регулиране на цените на В и К услугите Комисията може да използва различни методи по чл. 6 за различните групи В и К оператори.
(3) Приложимият метод на ценово регулиране за съответната група В и К оператори се определя с решение на Комисията не по-късно от 9 месеца преди началото на регулаторния период.
(4) Методът на ценово регулиране, определен по реда на ал. 3, не подлежи на изменение през регулаторния период, за който се прилага.

Глава трета.
ЦЕНИ НА В И К УСЛУГИТЕ

Раздел I.
Ценообразуващи елементи


Чл. 9. Необходимите годишни приходи на В и К оператора включват разходи, подлежащи на утвърждаване от Комисията, и възвръщаемост на инвестирания капитал по следната формула:

НП = Р + (РБА x НВ),

където:
НП са необходимите годишни приходи, хил. лв.;
Р - признатите годишни разходи за дейността на В и К оператора в реално изражение, включващи амортизационни отчисления върху всички активи, експлоатирани от В и К оператора, хил. лв.;
РБА - регулаторната база на активите в реално изражение, хил. лв.;
НВ - нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период, %.

Чл. 10. (1) Видовете разходи, които са пряко свързани с предоставяне на В и К услуги и могат да се включат в необходимите приходи, се определят с указания на Комисията.
(2) Признатият размер на годишните разходи се утвърждава от Комисията.
(3) В и К операторите предоставят информация за разходите и връзката им с изпълнението на показателите за качество на В и К услугите.
(4) В цените се включват разходите съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗРВКУ, както и други икономически обосновани разходи по преценка на Комисията с цел да се гарантира устойчивостта на предоставянето на В и К услуги.
(5) За целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи - публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на В и К оператора.
(6) Амортизационните отчисления върху активи - публична държавна и/или общинска собственост, се използват от В и К оператора за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични В и К активи.
(7) За целите на ценовото регулиране Комисията не включва в признатите разходи:
1. разходи, които не са свързани с регулираната дейност по предоставянето на В и К услуги;
2. разходи, които не са обосновани или за които се установи, че са прекомерно високи; при установяване на тези обстоятелства Комисията се ръководи от принципите по чл. 7 ЗРВКУ и може да вземе предвид отчетни данни на В и К операторите за предишни години, сравнителни анализи и оценки между отделните В и К оператори, както и добри международни практики по отношение на ценообразуващите елементи;
3. корпоративния данък върху печалбата;
4. имуществени санкции, наложени от Комисията или от други държавни органи, както и лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори;
5. разходи, покрити от трети лица за тяхна сметка;
6. разходи за амортизационни отчисления върху имуществените права върху системи и съоръжения - публична държавна и/или общинска собственост, предоставени на В и К операторите по реда на чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите;
7. разходи за амортизационни отчисления върху активи - държавна или общинска собственост, експлоатирани от В и К оператора, с които се надхвърля размерът на социалната поносимост на В и К услугите по смисъла на ЗРВКУ.

Чл. 11. Регулаторната база на активите, пряко свързани с В и К услугите, е признатата стойност на активите, върху която В и К операторът получава възвръщаемост от вложения капитал, и се изчислява по следната формула:

РБА = А - Ам + ОК + Инв,

където:
РБА е регулаторната база на активите, хил. лв.;
A - признатата отчетна стойност на активите (дългосрочни материални и нематериални активи, изградени със средства на В и К оператора, с които се осъществява предоставянето на В и К услуги), които се използват и имат полезен живот, хил. лв.;
Ам - натрупаната амортизация за изтеклия период на използване върху призната стойност на активите за извършване на В и К услуги, хил. лв.;
ОК - необходимият оборотен капитал, хил. лв.;
Инв - размерът на инвестициите, одобрени от Комисията при използване на методи на ценово регулиране "горна граница на цени" и "горна граница на приходи".

Чл. 12. (1) Нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е равна на прогнозната среднопретеглена цена на капитала. Среднопретеглената цена на капитала е утвърдената от Комисията норма на възвръщаемост на привлечения и на собствения капитал на В и К оператора, претеглена според дела на всеки от тези източници на финансиране в утвърдената целева структура на капитала.
(2) Нормата на възвръщаемост на капитала се определя като реална норма преди данъчно облагане по следната формула:

където:
НВ е нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, %;
ДСК - делът на собствения капитал в общия капитал, %;
НВСК - нормата на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане, %;
ДС - данъчната ставка на корпоративния данък върху печалбата, %;
ДПК - делът на привлечения капитал в общия капитал, %;
НВПК - нормата на възвръщаемост на привлечения капитал, %.

Чл. 13. (1) Комисията утвърждава цени на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнесплана в зависимост от:
1. прогнозните доставени, отведени и пречистени количества вода;
2. максималния размер на допустимото ниво на неносеща приходи вода според индивидуалните годишни целеви нива на съответния показател по Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.
(2) Цената за пречистване на отпадъчни води се утвърждава по групи потребители.
(3) В случаите по ал. 2 Комисията определя коефициенти за обосновано разпределение на разходите към всяка група потребители в зависимост от степента на замърсеност на пречистените отпадъчни води.
(4) В и К операторът обособява водоснабдителни и/или канализационни системи в случаите, когато доставя вода и/или отвежда и/или пречиства отпадъчни води на друг В и К оператор и когато доставя вода с непитейни качества на потребителите.

Раздел II.
Образуване на цените


Чл. 14. Цената за доставяне на вода на потребителите се образува, като се разделят необходимите годишни приходи за услугата на прогнозните годишни количества доставена вода, определени като разлика между годишните количества вода на вход на водоснабдителната система и максималните количества неносеща приходи вода, определени по чл. 13, ал. 1, т. 2 за съответната година.

Чл. 15. (1) Цената за отвеждане на отпадъчни води се образува, като се разделят необходимите годишни приходи за услугата на прогнозните годишни количества отведени отпадъчни води.
(2) Прогнозните годишни количества отведени отпадъчни води в канализационната система се приемат за равни на прогнозните количества фактурирана доставена вода на потребителите, които ползват услугата "отвеждане". Към тези количества се прибавят и прогнозните количества изразходвана от потребителите вода от други водоизточници съгласно договора между В и К оператора и потребителя.

Чл. 16. (1) Цената за пречистване на отпадъчни води се образува, като се разделят необходимите годишни приходи за услугата на прогнозните пречистени годишни количества отпадъчни води в зависимост от степента на замърсеност, определена от акредитирана лаборатория за промишлените и други стопански потребители.
(2) Прогнозните годишни количества пречистени отпадъчни води се приемат за равни на прогнозните годишни количества отведени отпадъчни води от потребителите, които ползват услугата "пречистване".
(3) Прогнозните годишни количества отведени отпадъчни води по ал. 2 се определят по реда на чл. 15.

Чл. 17. (1) Цените по чл. 2, ал. 1, т. 4 и 5 включват разходите за извършване на услугите, които В и К операторите предоставят в процеса на присъединяване на потребители към водоснабдителните и/или канализационните системи. Те се изчисляват по изготвена от Комисията методика. Предлагат се от В и К операторите и се одобряват с решение на Комисията.
(2) Разходите за изграждане на сградни отклонения по чл. 2, ал. 1, т. 4 и 5 са за сметка на оператора и не се включват в цените по ал. 1.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

Раздел I.
Утвърждаване и одобряване на цени


Чл. 18. В едномесечен срок преди подаване на заявлението по чл. 19 В и К операторът оповестява по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата си предложението си за утвърждаване и одобряване на цени.

Чл. 19. (1) В и К операторът подава заявление до Комисията:
1. за утвърждаване на цени за регулаторния период - при прилагане на метода "норма на възвръщаемост на капитала" по чл. 6, т. 1;
2. за утвърждаване на цени или необходими приходи за първия ценови период и одобряване на цени или необходими приходи за всеки от следващите ценови периоди от регулаторния период - при прилагане на методите "горна граница на цени" по чл. 6, т. 2 или "горна граница на приходи" по чл. 6, т. 3.
(2) Заявлението по ал. 1 е неразделна част от бизнесплана на В и К оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 ЗРВКУ.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава по образец, утвърден от Комисията, едновременно с представянето на бизнесплана за одобряване по реда на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.
(4) Комисията може да изиска становище от органите по чл. 198б от Закона за водите по основните цели на бизнесплана и необходимите приходи за тяхното постигане.

Чл. 20. (1) Към заявлението по чл. 19 се прилагат:
1. годишни финансови отчети за последните три години, предхождащи представянето на бизнесплана с всичките им съставни части, изготвени в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, заверени от регистриран одитор;
2. годишни отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство, изготвени в съответствие с правилата и инструкциите на Единната система за регулаторна отчетност;
3. технически, икономически и финансови данни, включително годишни отчети за продажбите през трите години, предхождащи представянето на бизнесплана, както и всяка друга информация, свързана с предлаганите за утвърждаване цени;
4. информация по групи потребители, включително брой на потребителите, приходи от услугите "доставяне на вода на потребителите", "отвеждане на отпадъчни води" и "пречистване на отпадъчни води", и информация, свързана с фактурирането;
5. данни, които са поискани от Комисията, необходими за целите на ценообразуването;
6. други данни в подкрепа на подаденото заявление, които В и К операторът прецени, че следва да се вземат предвид от Комисията;
7. доказателства за изпълнение на задължението на В и К оператора по чл. 18;
8. информация за разходите, свързани с нерегулираната дейност на В и К оператора - по вид и стойност;
9. анализ на социалната поносимост на предложените цени на В и К услуги.
(2) В и К операторите не са задължени да предоставят информация, документи и данни по ал. 1, които Комисията може да получи чрез безплатен достъп до публичен регистър или които вече са били предоставени на Комисията по законоустановения ред. Наличието на тези обстоятелства се посочва изрично в заявлението по чл. 19.

Чл. 21. (1) В заявлението по чл. 19 В и К операторът посочва:
1. прогноза за очакваните допълнителни разходи в реално изражение към датата на изготвянето на бизнесплана за всяка от годините на регулаторния период; допълнителните разходи могат да са свързани със:
а) нови активи, които ще бъдат въведени в експлоатация през регулаторния период;
б) промяна на разходите вследствие експлоатацията на нови активи;
в) промени в задължения към държавата (такси, данъци и др.), които водят до промени в нивата на разходите или в нормата на възвръщаемост;
г) разлики между прогнозните и действителните разходи, директно прехвърляеми от предходния регулаторен период;
2. прогноза за очакваните намаления на разходи в реално изражение към датата на изготвянето на бизнесплана за всяка от годините на регулаторния период вследствие на повишена ефективност;
3. прогнозна стойност за регулаторната база на активите в реално изражение към датата на изготвянето на бизнесплана за всяка от годините на регулаторния период, изчислена в съответствие с чл. 11, и прогнозна стойност на нормата на възвръщаемост на капитала, изчислена в съответствие с чл. 12;
4. прогнозата за необходимите приходи за всяка от годините на регулаторния период, изчислена в съответствие с чл. 9;
5. прогнозните количества по глава трета, раздел ІІ, изчислени съгласно указания на Комисията;
6. обосновка на предложените изменения на ценообразуващите елементи по т. 1 - 5.
(2) В и К операторът представя технически, икономически и финансови данни, върху които се основават прогнозите и обосновката по ал. 1.

Чл. 22. Комисията приема включването на допълнителни разходи при утвърждаване на цените на В и К услугите, когато данните по чл. 21 позволяват:
1. оценка на допълнителните разходи по чл. 21, ал. 1;
2. определяне на времето на извършване на допълнителните разходи.

Чл. 23. (1) Заявлението по чл. 19 и приложенията към него се подават до Комисията на хартиен и на електронен носител.
(2) Информацията в заявлението и в приложенията към него се верифицира в съответствие с изискванията, определени в указания на Комисията.

Чл. 24. В случаите, когато заявлението и/или приложенията към него не съответстват на изискванията на тази наредба или указанията на Комисията, Комисията уведомява В и К оператора да отстрани недостатъците в 14-дневен срок от получаването на съобщението за това.

Чл. 25. (1) Преди приемането на проекта на решение по чл. 26 Комисията обсъжда с В и К оператора бизнесплана и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени по ред, определен с указания на Комисията.
(2) Комисията може да поиска от заявителя допълнителни данни и информация, като определи подходящ срок за тяхното представяне, но не повече от 14 дни.

Чл. 26. (1) Комисията приема проект на общо решение по бизнесплана и заявлението по чл. 19.
(2) Проектът на решение съдържа:
1. одобряване на техническата и икономическата част на бизнесплана;
2. определяне на годишните нива на показателите за качество на В и К услугите;
3. посочване на съответния регулаторен период, за който се отнася решението, и на приложимия метод на ценово регулиране, определен по реда на чл. 8, ал. 3;
4. необходимите приходи за всяка година от бизнесплана;
5. прогнозните количества доставени, отведени отпадъчни и/или пречистени отпадъчни води за всяка година от бизнесплана;
6. стойността на коефициента за подобряване на ефективността E за всяка година от бизнесплана и разходите, за които се прилага коефициентът Qр;
7. стойността на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнесплана;
8. определената норма на възвръщаемост на капитала;
9. групите потребители;
10. цени на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнесплана;
11. анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнесплана.
(3) При прилагане на методите на ценово регулиране "горна граница на цени" и "горна граница на приходи" в решението по ал. 1 стойностите по ал. 2, т. 2, 4 - 7 и 10 се определят за всеки ценови период в рамките на регулаторния период.
(4) При прилагане на методите на ценово регулиране "горна граница на цени" и "горна граница на приходи" Комисията утвърждава цени на В и К оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период съгласно чл. 6, т. 2 и 3.

Чл. 27. (1) Комисията приема решение по бизнесплана и заявлението по чл. 19 след провеждане на открито заседание и обществено обсъждане.
(2) Откритото заседание и общественото обсъждане се провеждат по ред, определен в Правилника за дейността на Комисията.
(3) Решението по ал. 1 се приема в закрито заседание не по-късно от 30 дни след провеждане на общественото обсъждане.
(4) Решението по ал. 1 и мотивите към него се публикуват на интернет страницата на Комисията в 14-дневен срок от приемането му.

Чл. 28. (1) Комисията уведомява В и К оператора за решението по чл. 27 в 3-дневен срок от приемането му по реда на чл. 61 АПК.
(2) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 В и К операторът публикува утвърдените и одобрените цени по реда на чл. 20 ЗРВКУ.
(3) Последващите изменения на цените и необходимите приходи се извършват в съответствие с приложимата методика за ценово регулиране по реда на раздел ІІ и раздел ІІІ.

Раздел II.
Годишни изменения на цените през регулаторния период


Чл. 29. (1) При прилагане на методите на ценово регулиране "горна граница на цени" и "горна граница на приходи" одобрените цени за всяка година от бизнесплана се изменят служебно от Комисията в съответствие с чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с чл. 4.
(2) Измененията по ал. 1 се извършват ежегодно с решение на Комисията, което се взема в закрито заседание преди началото на ценовия период, за който се отнасят.
(3) При измененията по ал. 1 се извършва анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги.
(4) В и К операторите предоставят на Комисията информация, необходима за приемане на решението по ал. 2, по ред, определен с Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.
(5) Решението по ал. 2 влиза в сила от 1 януари на ценовия период, за който се отнася.

Чл. 30. (1) Решението по чл. 29, ал. 2 и мотивите към него се публикуват на интернет страницата на Комисията в 14-дневен срок от приемането му.
(2) В и К операторът публикува приетите годишни изменения в одобрените цени по реда на чл. 20 ЗРВКУ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението за приетото от Комисията решение.

Раздел III.
Преразглеждане на цените


Чл. 31. (1) Процедура по преразглеждане на цените по този раздел се открива при следните условия:
1. възникване на непредвидено или непредотвратимо събитие или събития от извънреден характер, и
2. съществени промени в приходите или икономически обоснованите разходи на В и К оператора съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2.
(2) Процедурата по ал. 1 се открива по заявление от заинтересования В и К оператор. За подаването и разглеждането на заявлението се прилагат съответно разпоредбите на раздел І.
(3) В 14-дневен срок преди подаване на заявлението по ал. 2 В и К операторът оповестява по подходящ начин в средствата за масово осведомяване и на интернет страницата си предложението си за изменение на цени и мотивите към него.
(4) При наличие на обстоятелствата по ал. 1 процедурата може да се открие и служебно от Комисията, като в тези случаи Комисията уведомява заинтересования В и К оператор.
(5) В случай на оттегляне на внесеното заявление от В и К оператора Комисията може да не прекрати административното производство и да утвърди цени въз основа на данните, с които разполага.
(6) В случай че В и К операторът не подаде заявление по реда на чл. 2, Комисията може да утвърди цени въз основа на данните, с които разполага.

Чл. 32. (1) Преразглеждане на цените на В и К услуги по реда на този раздел може да се допусне, ако едновременно са налице следните условия:
1. събитието или събитията по чл. 31, ал. 1, т. 1 водят до изменение на приходите или икономически обоснованите разходи на В и К оператора с повече от 2 на сто;
2. В и К операторът е положил дължимата грижа според особеностите на случая да избегне събитието по т. 1 и да предотврати неговите последици; доказателства за изпълнение на това условие се прилагат към заявлението на В и К оператора по чл. 31, ал. 2; при необходимост Комисията може да поиска допълнителни доказателства.
(2) Когато събитията по ал. 1, т. 1 в тяхната съвкупност водят до изменение на приходите или икономически обоснованите разходи на В и К оператора с повече от 10 на сто, може да се открие процедура за актуализация на бизнесплана.
(3) Изменението на приходите или икономически обоснованите разходи на В и К оператора по реда на този раздел не се отчита повторно при извършване на годишните изменения на цените по реда на чл. 29.

Чл. 33. (1) Комисията се произнася за наличието или липсата на условията по чл. 32, ал. 1 с решение.
(2) Решението по ал. 1 и мотивите към него се публикуват на интернет страницата на Комисията в 14-дневен срок от приемането му.
(3) В и К операторът публикува решението по ал. 1 по реда на чл. 20 ЗРВКУ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението за приетото от Комисията решение.
(4) Изменението на цените, допуснато по реда на ал. 1, се извършва с решението на Комисията по чл. 29.

Глава пета.
РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ НА В И К ОПЕРАТОРИТЕ


Чл. 34. (1) За целите на регулирането В и К операторите водят регулаторна отчетност съгласно чл. 15 ЗРВКУ.
(2) Правилата за водене на регулаторната отчетност по ал. 1 за целите на регулирането се приемат с решение на Комисията съгласно чл. 16 ЗРВКУ.
(3) Правилата по ал. 2 представляват Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО), която осигурява стандартизиран подход за отчетност за всички В и К оператори за целите на регулирането.
(4) Формата и съдържанието на годишните финансови отчети за регулаторни цели са неразделна част от ЕСРО.
(5) В и К операторите представят на Комисията одиторски доклад за спазването на правилата за водене на ЕСРО.
(6) В и К операторите прилагат ЕСРО чрез сметкоплан, приет от Комисията.
(7) Правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети се прилагат не по-рано от началото на календарната година, следваща датата на тяхното приемане. Началната дата на прилагане се определя с решението по ал. 2.
(8) Изискванията по ал. 5 не се прилагат за В и К оператори, които не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството. В тези случаи В и К операторът представя допълнителна информация, доказваща внедряването на ЕСРО.

Чл. 35. (1) Правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети се изменят по преценка на Комисията или по предложение на В и К операторите.
(2) Измененията по ал. 1 се прилагат не по-рано от началото на календарната година, следваща датата на тяхното приемане. Началната дата на прилагане се определя с решението на Комисията по ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Възвръщаемост на инвестирания капитал" е произведението от регулаторната база на активите и нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период.
2. "Годишните количества вода на вход водоснабдителна система" са количествата, определени чрез средства за измерване, поставени на входа на водоснабдителните системи, експлоатирани от В и К оператора, чрез които се измерват количествата от водоизточници, както и количествата, подадени от друго дружество или В и К оператор.
3. "Групи потребители" за целите на регулирането на цената за пречистване на отпадъчни води са:
а) потребители, на които се предоставят водоснабдителни и/или канализационни услуги за питейно-битови нужди;
б) обществени, търговски и други потребители, които са приравнени на потребителите по буква "а";
в) потребители, на които се предоставят водоснабдителни и/или канализационни услуги за промишлени и други стопански нужди.
4. "Необходими приходи" са приходите, от които се нуждае В и К операторът за постигане и поддържане на нивата на показателите за качество на В и К услугите и постигане на определената норма на възвръщаемост.
5. "Непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер" е събитие по § 1, ал. 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗРВКУ.
6. "Полезен живот" е срокът, за който Комисията приема, че даден актив може да се използва ефективно.
7. "Потребители" са потребители по смисъла на ЗРВКУ.
8. "Призната отчетна стойност на активите" е одобрената от Комисията отчетна стойност на активите, изградени със средства на В и К оператора, които имат полезен живот и се използват за осъществяване на В и К услугите при образуване и утвърждаване на цените.
9. "Реално изражение" е стойността на разходи, активи, инвестиции, цени и други, в която не се включва или се премахва ефектът на инфлацията.
10. "Регулаторен период" е времевият период съгласно чл. 10, ал. 1 ЗРВКУ, през който Комисията регулира нивата на показателите за качество на В и К услугите и цените на В и К услугите.
11. "Структура на капитала" изразява относителните дялове на собствения и на привлечения капитал в общия размер на капитала на В и К оператора.
12. "Цена за доставяне на вода на потребителите" е цената, чрез която се покриват всички икономически обосновани разходи за услугата на В и К оператора и се осигурява възвръщаемост на капитала.
13. "Цена за отвеждане на отпадъчни води" е цената, чрез която се покриват всички икономически обосновани разходи за услугата на В и К оператора и се осигурява възвръщаемост на капитала.
14. "Цена за пречистване на отпадъчни води" е цената, чрез която се покриват всички икономически обосновани разходи за услугата на В и К оператора и се осигурява възвръщаемост на капитала.
15. "Ценови период" е една календарна година от регулаторния период.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
(2) Комисията издава указанията по чл. 1, ал. 2 не по-късно от 31 януари 2016 г.

§ 3. (1) По отношение на регулиране на цените на В и К услугите чрез методите "горна граница на цени" и "горна граница на приходи" наредбата се прилага за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.
(2) За настоящия регулаторен период продължава да се прилага Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 32 от 2006 г.).
(3) За целите по ал. 1 Комисията приема решенията по чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 3 не по-късно от 31 март 2016 г.

§ 4. (1) Към бизнесплановете, които В и К операторите изготвят и представят на Комисията за одобряване за регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г., се прилагат заявления по глава четвърта, раздел І от тази наредба.
(2) За целите на изготвяне на бизнесплановете по ал. 1 данните по чл. 20, ал. 1, т. 2 се вземат от действащата към момента Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО) с изключение на данните за разходите за амортизации на дълготрайни активи. Амортизацията на дълготрайни активи се определя чрез линеен метод при амортизационни норми, определени от Комисията. В и К операторът следва да предостави допълнителна информация, доказваща внедряването на действащата към момента Единна система за счетоводно отчитане, съгласно указания, дадени от Комисията.
(3) Заявленията по ал. 1 се разглеждат по реда на тази наредба.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума