навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВИЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

В сила от 08.07.2016 г.

Обн. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2022г., изм. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) С постановлението се определят правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите при провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ( ЗУСЕСИФ) от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки.
(2) Определянето на изпълнител от бенефициентите по ал. 1 се извършва в съответствие с чл. 50 - 53 ЗУСЕСИФ.
Чл. 2. (1) При провеждане на процедурата за избор на изпълнител по чл. 1, ал. 1 бенефициентът публикува публичната покана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, като едновременно с това се извършва и служебна публикация на Единния информационен портал.
(2) Бенефициентът може да публикува съобщение за поканата и в национални или регионални медии, както и да я публикува на своята интернет страница или да я изпрати до избрани от него лица, без да променя определените в публикуваната покана условия за участие в процедурата, на същата дата, на която поканата е публикувана в Единния информационен портал.
(3) Крайният срок за подаване на офертите в процедурата следва да е съобразен със сложността на подготовката на оферта от страна на кандидатите за изпълнител, но не може да бъде по-кратък от 7 дни от публикуването на поканата.
(4) При промяна на първоначалните условия бенефициентът е длъжен да прекрати процедурата и отново да приложи реда за събиране на оферти.
(5) Не се допуска разделяне на предмета на възлагане с цел заобикаляне на прилагането на процедурата за избор на изпълнител с публична покана.
(6) При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със срок на изпълнение над една година може да бъде проведена и повече от една процедура с един и същ предмет за всяка година от периода за изпълнение на проекта. Видът на тези процедури се определя с оглед на предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, за съответната услуга, доставка или строителство за целия период на проекта.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.)

Чл. 3. (1) Определянето на изпълнител при провеждане на процедурата по чл. 1 се извършва въз основа на икономически най-изгодната оферта.
(2) Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане:
1. най-ниска цена;
2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл;
3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на поръчката.
(3) Избраният критерий за възлагане по ал. 2 се посочва в публичната покана.
(4) Показателите, включени в критерия по ал. 2, т. 3, могат да съдържат:
1. измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия;
2. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване;
3. организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката.
(5) Показателите, включени в критериите по ал. 2, т. 2 и 3, трябва да са свързани с предмета на поръчката. Те могат да съдържат фактори, които се отнасят до всеки етап от жизнения цикъл на строителството, доставките или услугите, независимо че тези фактори не се отнасят до характеристиките, посочени в техническите спецификации. Те не трябва да дават неограничена свобода на избор и трябва да гарантират реална конкуренция.
(6) Когато критерият за възлагане включва повече от един показател, бенефициентът определя в публичната покана относителната тежест на всички показатели, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред. Бенефициентът може да определи минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели.
(7) В публичната покана бенефициентът посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател. Начинът трябва:
1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на поръчката и техническите спецификации, ако има такива;
2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно подадените оферти;
3. да осигурява на кандидатите за изпълнител достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:
а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;
б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от оценителите с конкретна стойност чрез експертна оценка.
(8) В надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите могат да бъдат фиксирани. В тези случаи оценката на офертите се основава единствено на показателите, свързани с измерване на качеството.
(9) Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс.
(10) Когато цените на стоките или услугите - предмет на поръчката, са обект на регулиране, кандидатите могат да предлагат различни цени само когато това не нарушава политиката на регулиране на тези цени.
(11) В случай че в публичната покана са включени изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидатите за изпълнители, бенефициентът може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи, съответстващи на поставените изисквания:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
3. справка за общия оборот и/или за оборота, който се отнася до предмета на поръчката, най-много за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
(12) Когато по обективни причини кандидат не е в състояние да представи поисканите от бенефициента документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който бенефициентът приеме за подходящ.
(13) В случай че в публичната покана са включени изисквания за технически възможности и/или квалификация на кандидатите, бенефициентът може в зависимост от характера, количеството и обекта на процедурата да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
1. списък на изпълнените доставки или услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
2. списък на изпълненото строителството, сходно с предмета на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
3. описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;
4. декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът, при процедури за строителство и услуги;
5. списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при възлагане на строителство - лицата, които ще изпълняват строителството;
6. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата със стандарти за системи за управление на качеството, като се посочват системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда;
7. други документи по преценка на бенефициента.
(14) Изискванията за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация, които се определят от бенефициента, трябва да са съобразени със стойността и предмета на възлагане, както и с обема и сложността на дейностите, които ще се извършват.
(15) При залагане на изисквания по ал. 11, т. 3 изискуемият оборот, който се отнася до предмета на поръчката, не може да надвишава повече от два пъти прогнозната стойност на процедурата или на съответната обособена позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции.
(16) Бенефициентите нямат право да включват критерии за подбор на кандидатите за изпълнители в процедурата като показатели за оценка на офертите.
(17) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
(18) Методиката за определяне на комплексната оценка трябва да съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател, включително за относителната тежест, която бенефициентът дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Чл. 4. (1) Разходите за целия жизнен цикъл включват цена на придобиване и един или повече от посочените по-долу разходи:
1. разходи, които се поемат от бенефициента или от други ползватели, като:
а) разходи за използване, като потребление на енергия и други ресурси;
б) разходи за поддръжка;
в) разходи в края на експлоатационния период, като разходи за събиране и рециклиране;
2. разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта, услугата или строителството по време на целия им жизнен цикъл, при условие че стойността им може да бъде определена и проверена; тези разходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии или със смекчаване на последиците от изменението на климата.
(2) Когато бенефициентите предвиждат оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в публичната покана данните, които трябва да бъдат представени от кандидатите, и начина за определяне на оценката.
(3) Когато се оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът за определяне на тяхната оценка трябва да отговаря на следните условия:
1. да се основава на недискриминационни критерии и да дава възможност за обективна проверка; когато начинът е разработен за конкретната поръчка, чрез него не следва да се дава необосновано предимство на едни лица и да се поставят други в неравностойно положение;
2. да е достъпен за всички заинтересовани лица;
3. изискваните от бенефициента данни да могат да бъдат предоставени от страна на кандидатите при полагане на разумни усилия.
(4) Когато даден метод за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл е задължителен съгласно законодателен акт на Европейския съюз, бенефициентите са длъжни да използват този метод.

Чл. 5. (1) Офертата за участие в процедурата за избор на изпълнител с публична покана трябва да съдържа най-малко:
1. данни за кандидата за изпълнител;
2. техническо предложение за изпълнение на поръчката;
3. ценово предложение, а в случаите, когато процедурата е с обособени позиции, се представя ценово предложение за всяка позиция поотделно;
4. срок на валидност, когато е приложимо;
5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители;
6. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1;
7. други документи, в случай че са предвидени в публичната покана.
(3) Оферта може да подават всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
(4) Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.
(5) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.
(6) Кандидатите могат да допълват своите оферти в рамките на определения срок за подаване на оферти.
(7) Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език.

Чл. 6. (1) Заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по публичната покана в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.
(2) Разясненията се публикуват по реда на чл. 2, ал. 1 в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
(3) Публикуваните разяснения по ал. 1 стават неразделна част от публичната покана, като те не следва да променят предварително обявените с поканата условия.

Чл. 7. (1) Разглеждането и оценката на офертите в процедурата за избор на изпълнител с публична покана се извършва от нечетен брой оценители, определени от бенефициента.
(2) Бенефициентът определя и резервни оценители, които да участват в разглеждането и оценката на офертите, в случай че някой от определените оценители не е в състояние да изпълнява задълженията си или възникне някое от обстоятелствата по ал. 3.
(3) Оценителите и резервните оценители не трябва да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с кандидат в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи.
(4) Оценителите и резервните оценители са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са им станали известни при или по повод на работата им.
(5) Оценителите подписват декларации за безпристрастност и поверителност, включително относно обстоятелствата по ал. 3 и 4, незабавно след като научат имената на кандидатите в процедура за избор на изпълнител, както и при промяна на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на провеждане на процедурата.

Чл. 8. (1) Бенефициентът може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, като предоставените разяснения по настоящата алинея не следва да включват промени в техническото и ценовото предложение на кандидатите.
(2) Бенефициентът писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички кандидати.
(3) Оценителите предлагат за отстраняване от участие в процедурата:
1. кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 5 и на условията на публичната покана, посочени от бенефициента;
2. кандидат, за когото са налице основанията за задължително отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки;
3. кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности;
4. кандидат, който не е представил в срок изисканите по реда на ал. 2 документи или представените документи не отговарят на предварително обявените условия;
5. кандидат, който е представил невярна информация в хода на процедурата за избор на изпълнител.
(4) Оценителите съставят протокол за резултатите от работата си, който се представя на бенефициента за утвърждаване.
(5) След утвърждаване на протокола бенефициентът писмено уведомява всички кандидати и управляващия орган на съответната програма за извършеното класиране.
(6) В срок 5 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 5 кандидат в процедурата може да поиска достъп до протокола или копие от него. Бенефициентът е длъжен в 7-дневен срок от получаване на писменото искане да осигури на кандидата достъп до протокола или копие от него.

Чл. 9. (1) Процедурата за избор на изпълнител се прекратява с решение, когато:
1. не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един кандидат;
2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;
3. първият и вторият класирани кандидати последователно откажат да сключат договор;
4. всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който бенефициентът може да осигури;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането и, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
6. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които бенефициентът не е могъл да предвиди;
7. са налице обстоятелствата по чл. 2, ал. 4.
(2) Процедурата за избор на изпълнител може да бъде прекратена, когато е постъпила само една оферта или само една оферта отговаря на предварително обявените от бенефициента условия.
(3) Бенефициентът е длъжен в 3-дневен срок от прекратяването на процедурата да уведоми за това кандидатите и съответно управляващия орган на съответната програма, предоставил безвъзмездната финансова помощ, или националния орган за програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва.

Чл. 10. (1) Бенефициентът сключва писмен договор за изпълнение с определения за изпълнител кандидат, който включва всички предложения от неговата оферта.
(2) Договор за изпълнение може да бъде изменен или допълнен в следните случаи:
1. промените са предвидени в публичната покана и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената; обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да водят до промяна в предмета на поръчката;
2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната поръчка, ако смяната на изпълнителя:
а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването, или с дублиране на разходи на бенефициента;
3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа бенефициентът не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;
4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:
а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора и възможността за замяна е предвидена в публичната покана и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;
б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за избор на изпълнител;
бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за изпълнение и не цели заобикаляне на процедурата за избор с публична покана;
5. се налагат изменения, които не са съществени;
6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката, като стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство.
(3) Договор за изпълнение по изключение може да бъде изменен или допълнен след писмено съгласуване със съответния управляващ орган, предоставил безвъзмездната финансова помощ, или с националния орган - за програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва, ако това е предвидено в договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
(4) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 25 на сто стойността на основния договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на прилагането на реда за определяне на изпълнител с публична покана.
(5) В случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 6, когато договорът за изпълнение съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението.
(6) Изменение на договор за изпълнение се смята за съществено по смисъла на ал. 2, т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия:
1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за избор на изпълнител, биха привлекли към участие допълнителни кандидати, биха позволили допускането на други кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите кандидати в процедурата;
3. изменението засяга предмета или обема на договора за изпълнение;
4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 2, т. 4.

Чл. 11. (1) Не се сключва договор с кандидат, спечелил процедура за избор на изпълнител, който:
1. откаже да сключи договора;
2. при подписване на договора не предостави изискуемата гаранция за изпълнение, ако такава се предвижда;
3. не представи някой от документите по чл. 12, ал. 1, т. 2.
(2) За отказ по смисъла на ал. 1, т. 1 се счита и неявяването на спечелилия кандидат в посочения от бенефициента срок.
(3) В случаите на ал. 1 бенефициентът може да избере следващия в класирането кандидат или да прекрати процедурата за избор на изпълнител.

Чл. 12. (1) Липсата на обстоятелствата по чл. 8, ал. 3, т. 2 се доказва от кандидатите:
1. при подаване на офертата - с декларация;
2. при подписване на договора за възлагане - с документи, издадени от компетентен орган.
(2) Когато кандидатът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по ал. 1, т. 2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.
(3) В случаите по ал. 2, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, кандидатът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.
(4) Когато декларацията няма правно значение, кандидатът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
(5) Бенефициентът няма право да изисква представянето на документите по ал. 1, т. 2, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на бенефициента по служебен път.
(6) Когато кандидатите са юридически лица, изискванията на ал. 1 се прилагат за лицата, които имат право да управляват и/или да представляват кандидата.
(7) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията по ал. 1 се доказва за всяко от лицата, включени в обединението участник.
(8) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията на ал. 6 и 7 се прилагат и за подизпълнителите.
(9) Договори не могат да се сключват с кандидати, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с бенефициента или с член на неговия управителен или контролен орган.

Чл. 13. (1) Бенефициентът може да включи в договора изискване за предоставяне на гаранция, обезпечаваща доброто му изпълнение.
(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 се определя като процент от стойността на договора, но не повече от 5 на сто.
(3) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за изпълнение.

Чл. 14. При провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана се използват кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 (ОВ, L 340 от 16.12.2002 г.) на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на постановлението:
1. "Жизнен цикъл" са всички последователни и/или взаимосвързани стадии, включително провеждането на научноизследователски и развойни дейности, производство, превоз, употреба и поддръжка, през целия период на съществуване на продукта или строежа или на предоставяне на услугата - от придобиването на суровината или генерирането на ресурсите до разчистването и края на експлоатацията или употребата.
2. "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
3. "Подизпълнител" е лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на поръчката.
4. "Процедура за избор на изпълнител" е система от свързани правила, при спазването на които бенефициент се стреми да избере изпълнител, с когото да сключи договор, финансиран напълно или частично със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
5. "Разделяне на предмета на възлагане" е налице, когато с цел използване на по-благоприятен режим за избор на изпълнител бенефициентът е възложил отделно изпълнението на идентични или сходни дейности, включително чрез разделяне изпълнението на конкретна дейност на части.
6. "Обособена позиция" е такава част от предмета на процедурата, която, въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на възлагане, е систематично свързана с другите позиции от предмета на процедурата.
7. Сертификатите по чл. 3, ал. 13, т. 6 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
8. "Техническа спецификация за строителство" е съвкупността от технически предписания, посочени в поканата за участие, които определят изискванията към характеристики на материалите и стоките по такъв начин, че те да отговарят на предвидената от бенефициента употреба. Тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение съгласно изискванията за опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за приемане на строителни работи и методи или технологии на строителство и всички други технически условия, които бенефициентът или кандидатът за безвъзмездна финансова помощ е в състояние да предпише по силата на закон или на подзаконови нормативни актове по отношение на завършен строеж и материалите или частите, включени в него.
9. "Техническа спецификация за услуги или стоки" е спецификация в документ, с която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като ниво на качество, нива на опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, процес или метод на производство, употреба, безопасност, размери, изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване на съответствието.

§ 2. Сроковете, предвидени в постановлението, се изчисляват съгласно разпоредбата на чл. 60 от Гражданския процесуален кодекс, като срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, от който започва да тече, и изтича в края на последния ден.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 54 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) (1) Разпоредбите на чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 не се прилагат за бенефициенти по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва.
(2) Оферти за участие в процедура за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по програмата по ал. 1 се подават на адрес на бенефициента, посочен в публичната покана.
(3) В случаите по чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 - до осигуряването на техническа възможност за използване на ИСУН, бенефициентите по програмата за развитие на селските райони публикуват публичните покани на Единния информационен портал, а офертите се подават на адреса на бенефициента, посочен в публичната покана.
(4) В случаите по чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 2 - до осигуряването на техническа възможност за използване на ИСУН, физическите и юридическите лица и техни обединения - кандидати за безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, публикуват публичните покани на Единния информационен портал, а офертите се подават на адреса на съответния кандидат за безвъзмездна финансова помощ, посочен в публичната покана.

§ 5. Постановлението не се прилага от бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони, подали заявление за подпомагане по досегашния ред към датата на влизането му в сила или в периоди на прием, обявен в срок от три месеца от влизането му в сила.

§ 6. В Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101 от 2014 г. и бр. 50 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В заглавието думите "Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство" и запетаята след тях се заличават.
2. В чл. 1 думите "Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство" и запетаята след тях се заличават.
3. В § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби думите "Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство" и запетаята след тях се заличават.
4. Навсякъде в текста думите "управляващ орган", "управляващия орган" и "Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз" и наклонената черта след тях се заличават.
5. Навсякъде в текста думите "покана", "поканата" се заменят съответно с "обява", "обявата".
6. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
"§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика и на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи."
7. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., в сила от 20.09.2022 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на образованието и науката, министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието, министъра на иновациите и растежа и на министъра на културата.

§ 8. Процедурите по глава четвърта от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при които като подзаконов нормативен акт по чл. 54 от същия закон са приложени разпоредби от Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101 от 2014 г. и бр. 50 от 2015 г.), обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 7 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.04.2017 Г.)

§ 22. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 10 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 20.09.2022 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума