навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 5 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Обн. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г., доп. ДВ. бр.75 от 11 Септември 2018г., доп. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2022г., изм. ДВ. бр.60 от 29 Юли 2022г., изм. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С постановлението се определят:
1. детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.;
2. структурният състав на комисията за оценка на проектни предложения в процедура чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;
3. изискванията към лицата, извършващи оценка при директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, лицата, извършващи проверка на постъпили възражения, и лицата, извършващи оценка на концепции за проектни предложения;
4. правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 2. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя чрез:
1. подбор на проектни предложения, включително на интегрирани проектни предложения и на големи проекти по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1303/2013";
2. директно предоставяне на конкретен бенефициент.

Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя от ръководителя на управляващия орган с административен договор или със заповед, когато управляващият орган и бенефициентът са в една административна структура или организация.
(2) Помощта по ал. 1 се предоставя въз основа на одобрени: проектно предложение, проектно предложение за системен проект, финансов план за бюджетна линия. За голям проект и за съвместен план за действие по смисъла на чл. 100, съответно на чл. 104, от Регламент (ЕС) № 1303/2013 помощта се предоставя след решение на Европейската комисия съгласно чл. 102, съответно чл. 107, от същия регламент.
(3) Безвъзмездната финансова помощ за голям проект може да се предостави и преди решението по ал. 2 въз основа на решение на Министерския съвет. В решението на Министерския съвет се посочва източникът на финансиране на проекта в случай на отрицателно решение на Европейската комисия.
(4) При интегрирано проектно предложение помощта по ал. 1 се предоставя съвместно от ръководителите на управляващите органи на съответните програми.

Чл. 4. (1) Административният договор, съответно заповедта, включително одобреният проект, може да бъде изменян и/или допълван, съответно прекратяван, на някое от приложимите основния, посочени в чл. 39, ал. 1 - 5, съответно чл. 47, ал. 1 и 2 или чл. 48, от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
(2) Случаите, при които срокът по чл. 39, ал. 4, съответно чл. 48, ал. 2, ЗУСЕСИФ спира да тече, са, както следва:
1. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка - от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на процедурата до откриването на нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, но за не повече от два месеца;
2. когато решението за определяне на изпълнител се обжалва - от датата, на която е образувано производството по обжалване, до окончателното решаване на спора;
3. когато се обжалва друго решение, действие или бездействие на възложителя и е наложена временна мярка "спиране на процедурата" - от датата, на която е образувано производството по обжалване, до окончателното решаване на спора.

Чл. 5. (1) За всяка процедура ръководителят на управляващия орган на програмата, съответно на водещата програма, утвърждава при условията и по реда на чл. 26, ал. 1, 3, 4 и 5 ЗУСЕСИФ насоки и/или друг документ, определящи:
1. условията за кандидатстване;
2. условията за изпълнение на одобрените проекти.
(2) При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за интегрирани проектни предложения документите по ал. 1 се разработват съвместно от управляващите органи на всяка от програмите, по които се предоставя финансовата помощ.
(3) Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по ал. 1 в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се утвърждават от ръководителя на управляващия орган, съответно от ръководителя на управляващия орган на водещата програма, или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.
(4) Разясненията по ал. 3 се съобщават по реда на чл. 26, ал. 6 ЗУСЕСИФ в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Чл. 6. Проектни предложения, проектни предложения за системен проект и финансови планове за бюджетна линия се подават чрез формуляр за кандидатстване при спазване на изискванията на ЗУСЕСИФ, това постановление и документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, утвърдени за конкретната процедура.

Чл. 7. (1) В процедура чрез подбор не може да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.
(2) В документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 може да се определят и други изисквания към кандидатите, включително изисквания за липса на обстоятелства по чл. 55 от Закона за обществените поръчки, като се посочват и съответните документи, с които се доказва съответствието с тези изисквания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки могат да не се прилагат, за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, когато това е предвидено в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и когато е приложимо - по чл. 55, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, се отнасят за лицата, които представляват кандидата.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) Изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат и за партньорите на кандидата, като за тяхното доказване се прилага редът по ал. 7. По отношение на асоциираните партньори не се допуска конфликт на интереси.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) В процедура чрез директно предоставяне изискванията към конкретните бенефициенти и техните партньори и асоциирани партньори се определят в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) Съответствието с изискванията по ал. 1, 2 и 6 се доказва:
1. при кандидатстване - само с декларации;
2. при предоставянето на безвъзмездната финансова помощ:
а) с официални документи, издадени от съответните компетентни органи - за обстоятелствата, за които такива документи се издават, или заверени копия от тях;
б) с декларации - за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства.

Чл. 8. При кандидатстването и предоставянето на безвъзмездна финансова помощ управляващият орган няма право да изисква представяне на документи, когато данните в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или когато информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на управляващия орган по служебен път.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) С мотивирано решение ръководителят на управляващия орган може да прекрати процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при обявено извънредно положение или когато е настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици.

Глава втора.
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Оценяване на проектни предложения чрез подбор


Чл. 9. (1) При процедура чрез подбор се извършва:
1. оценяване на всяко проектно предложение, подадено в определения срок, което включва:
а) оценка на административното съответствие и допустимостта;
б) техническа и финансова оценка;
2. класиране на проектните предложения, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата по чл. 19, ал. 1, в низходящ ред;
3. определяне на проектни предложения, за които се предоставя финансова помощ.
(2) Всеки кандидат може писмено да оттегли своето проектно предложение от оценителния процес, като в този случай оценителната комисия не разглежда оттегленото предложение. Оттеглянето на предложението се записва в оценителния доклад.

Чл. 10. (1) Преди провеждане на процедура чрез подбор може да бъде извършен предварителен подбор на концепции за проектни предложения, когато това е предвидено в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.
(2) Концепциите за проектни предложения се подават, представени във формуляра за предварителен подбор, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за откриване на процедурата, освен ако в нея не е определен по-дълъг срок.

Чл. 11. (1) Формулярът за кандидатстване, който съдържа проектното предложение, се подава в срока, посочен в обявата за откриване на процедурата чрез подбор, съответно в поканата по чл. 17, ал. 4.
(2) Срокът по ал. 1 не може да бъде по-кратък от 60 дни, а за инфраструктурни проекти - от 90 дни. По изключение срокът за подаване на проектни предложения може да бъде съкратен с до 30 дни, ако:
1. в обявата за откриване на процедурата е указана датата на откриване на следващата процедура за финансиране на същата дейност при същите условия за кандидатстване;
2. в рамките на календарната година е проведена или е прекратена друга процедура за финансиране на същата дейност при същите условия за кандидатстване.
(3) Срокът за подаване на проектни предложения не може да бъде по-кратък от 90 дни, а за инфраструктурни проекти - от 120 дни, когато съответната процедура не е била включена в публикуваната в срока по чл. 26, ал. 7 индикативна годишна работна програма или когато е извършено изменение на индикативната годишната работна програма, с което са променени:
1. целите на процедурата;
2. начинът на провеждане на процедурата - чрез директно предоставяне или чрез подбор;
3. датата на обявяване на процедурата - с повече от 30 дни преди първоначално посочената дата;
4. допустимите кандидати по процедурата - при включване на нови допустими кандидати;
5. минималният и/или максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект по процедурата.
(4) При процедура чрез подбор, открита с два или повече срока за подаване на проектни предложения, в обявата за откриване на процедурата се посочват началната дата и крайният срок за кандидатстване за второто и следващите производства, като по отношение на тях не се прилагат минималните срокове по ал. 2.
(5) Срокът за подаване на проектни предложения може да се удължава:
1. при изменение на документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 на основанията, посочени в чл. 26, ал. 7, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ;
2. когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал. 1 няма постъпили проектни предложения или всички проектни предложения са оттеглени;
3. когато общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените в рамките на срока по ал. 1 проектни предложения е по-малък от бюджета на процедурата;
4. когато с изменение на индикативната годишна работна програма се отменя обявяването на друга процедура за финансиране на същата дейност;
5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 11.09.2018 г.) когато е налице пълно или частично нефункциониране на информационни системи или регистри, данните от които са необходими при кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 12. (1) Ръководителят на управляващия орган назначава със заповед комисия, която да извърши оценяване и класиране на проектните предложения по процедурата. Комисията се назначава в двуседмичен срок от изтичането на крайния срок за подаване на проектните предложения.
(2) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател без право на глас;
2. секретар (секретари) без право на глас;
3. необходимия брой членове с право на глас, които са не по-малко от трима;
4. резервни членове, които са не по-малко от трима.
(3) Председателят на комисията е щатен служител на управляващия орган или на междинното звено.
(4) Секретарят, съответно секретарите, на комисията са щатни служители на управляващия орган, на междинното звено или на второстепенен разпоредител с бюджет към ръководителя на администрацията, в рамките на която се намира управляващият орган.
(5) Членовете и резервните членове на комисията могат да бъдат щатни служители на управляващия орган, междинното звено или на администрацията, в рамките на която се намира управляващият орган, както и външни оценители.
(6) Председателят на оценителната комисия ръководи организационно и методически работата и, координира процеса на оценка и осигурява безпристрастност на процеса.
(7) Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата обезпеченост на дейността на комисията.
(8) В случаите, в които се извършва предварителен подбор на концепции за проектни предложения, в едноседмичен срок от крайния срок за подаването им ръководителят на управляващия орган определя със заповед лица, които да извършат оценка на получените концепции.
(9) Лицата по ал. 8 трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите и да отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 2 и 3.
(10) Броят на лицата по ал. 8 и изискванията за квалификацията и професионалната им компетентност се определят съобразно спецификата на съответната процедура и броя на получените концепции.

Чл. 13. (1) Външните оценители могат да бъдат:
1. служители в държавната администрация, които не заемат длъжност в управляващия орган или в междинното звено;
2. физически лица, избрани след провеждане на централизиран конкурс;
3. лица, избрани в съответствие със Закона за обществените поръчки.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.
(3) Лицата по ал. 1, т. 1 се избират с оглед на тяхната компетентност, необходима за конкретната процедура.
(4) Лицата по ал. 1, т. 2 следва да отговарят най-малко на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
3. да не са поставени под запрещение.
(5) Изборът на лица по ал. 1, т. 2 за конкретна процедура следва да е съобразен с принципите на недискриминация и равни възможности, с предмета на процедурата и с притежавания от тях опит и квалификация.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*)) Централизиран конкурс за избор на лицата по чл. 13, ал. 1, т. 2 се организира от Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет. Изборът се извършва въз основа на документи, съответно на писмени декларации, доказващи съответствие с изискванията по чл. 13, ал. 2 и 4.
(2) Конкурсът по ал. 1 се провежда при спазване на принципите на недискриминация и равни възможности.
(3) За провеждане на конкурса по ал. 1 на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ, наричан по-нататък "Единния информационен портал", се публикува покана за участие, в която се посочват:
1. изискванията, на които следва да отговарят лицата;
2. документите, необходими за доказване на съответствие с изискванията по т. 1;
3. срокът за подаване на заявленията, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) Всяко заинтересовано лице може да подаде писмено заявление по образец, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Образецът на заявление се прилага към поканата по ал. 3.
(5) Всяко постъпило в срок заявление се разглежда за установяване на съответствието на кандидата с обявените изисквания.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) За одобрените в резултат от проверката по ал. 5 лица се съставя списък, който се утвърждава от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и се публикува в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН 2020) в двумесечен срок от изтичането на срока по ал. 3, т. 3.
(7) Списъкът по ал. 6 съдържа най-малко следната информация:
1. имената на експерта съгласно документ за самоличност;
2. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;
3. придобита образователна степен и специалност;
4. област на професионална компетентност;
5. данни за професионална квалификация, допълнителна квалификация, ако има такава, и практическия опит, свързан със заявената професионална компетентност.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2022 г., в сила от 15.03.2022 г.) При необходимост списъкът по ал. 6 се допълва чрез провеждане на нов конкурс.
(9) Възнагражденията на лицата по чл. 13, ал. 1, т. 2 се определят на база единна почасова ставка, която се прилага при участие в оценителни комисии по всички оперативни програми. Размерът на ставката се посочва в поканата по ал. 3.
(10) Максималният общ размер на брутното възнаграждение, което лице по чл. 13, ал. 1, т. 2 може да получи в рамките на една календарна година за дейността си като външен оценител, е 30 000 лв.
(11) До 31 януари всяка година на Единния информационен портал се публикува информация за размера на възнагражденията, получени от лицата по чл. 13, ал. 1, т. 2 през предходната календарна година за дейността им на външни оценители.

Чл. 15. (1) В оценителния процес могат да участват и:
1. помощник-оценители;
2. наблюдатели.
(2) Лицата по ал. 1 не са членове на оценителната комисия. Те се определят със заповедта за назначаване на комисията по чл. 12, ал. 1, в която подробно се определят възложените им задачи в процеса на оценка.
(3) Помощник-оценителите са служители на управляващия орган, на междинното звено и/или външни оценители, които подпомагат дейността по оценка и чиято дейност се ограничава до етапите на оценка, определени в заповедта за назначаване на комисията по чл. 12, ал. 1.
(4) Наблюдателите следят за спазване на разпоредбите на ЗУСЕСИФ и постановлението при оценяването на проектните предложения. Те присъстват на заседанията на комисията, като не могат да влияят при оценяването на проектните предложения. При констатиране на нарушения наблюдателят е длъжен писмено да информира ръководителя на управляващия орган. След приключването на оценителния процес наблюдателят изготвя доклад за своята дейност до ръководителя на управляващия орган.
(5) В случаите, когато дейността по оценка на проектните предложения се извършва от междинно звено, по своя преценка управляващият орган може да излъчи свой представител със статут на наблюдател.

Чл. 16. (1) Председателят, секретарят и членовете на оценителната комисия, помощник-оценителите и наблюдателите трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване на комисията по чл. 12, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно;
2. да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(3) Лицата по ал. 1 не могат:
1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г.) да имат интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г.) да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с кандидат или партньор в процедурата;
4. да са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост.
(4) Лицата по ал. 1 подписват декларация за спазване на изискванията по ал. 2 и за съответствие с изискванията по ал. 3 незабавно след като научат имената на кандидатите и партньорите в процедурата.
(5) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на оценителния процес съответното лице по ал. 1 незабавно информира писмено за това ръководителя на управляващия орган и се отстранява от оценителния процес.
(6) В случаите на йерархична зависимост от участие в оценителния процес се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълнят съответните изисквания на ал. 3, т. 4.
(7) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други обективни причини, поради които член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член. Когато заместването с резервен член не е възможно, се изменя заповедта за назначаване на комисията по чл. 12, ал. 1.
(8) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други обективни причини, поради които председателят, секретарят, помощник-оценител или наблюдател не може да изпълнява задълженията си, той се заменя с друго лице, което притежава необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите и отговаря на изискванията по ал. 3, като за това се изменя заповедта за назначаване на комисията по чл. 12, ал. 1.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 новоопределените лица подписват декларация за спазване на изискванията по ал. 2 и за съответствие с изискванията по ал. 3, а мотивите за промяната се отразяват в оценителния доклад.

Чл. 17. (1) Оценяването и класирането на проектните предложения се извършва до три месеца от назначаването на комисията по чл. 12, ал. 1, а в случаите по чл. 11, ал. 4 - до три месеца от крайния срок за кандидатстване за всяко отделно производство, освен ако по изключение в заповедта за назначаване на комисията не е посочен по-дълъг срок, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.
(2) Работата на комисията приключва в рамките на съответния срок по ал. 1 с оценителен доклад до ръководителя на управляващия орган на програмата, съответно на водещата програма, при оценка на интегрирани проектни предложения.
(3) Концепциите за проектни предложения се оценяват в едномесечен срок от крайния срок за подаването им по критерии и ред, определени в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.
(4) Въз основа на направената оценка по ал. 3 ръководителят на управляващия орган одобрява кандидатите, на които да бъде изпратена покана за участие с проектни предложения.

Чл. 18. (1) Оценката на административното съответствие и допустимостта се извършва от членове на оценителната комисия, като те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители.
(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи липса на документи и/или друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.
(3) Въз основа на извършената оценка на административното съответствие и допустимостта комисията по чл. 12, ал. 1 изготвя списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка. В списъка се посочват и основанията за недопускане. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната програма и в ИСУН 2020, а за недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в списъка, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Кандидат, чието проектно предложение е включено в списъка по ал. 3, може писмено да възрази пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването. При интегрирани проектни предложения възражението се подава до ръководителя на управляващия орган на водещата програма.
(5) С подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или не са допълнени по реда на ал. 2.
(6) Ръководителят на управляващия орган определя със заповед лица, които да извършват проверка за основателността на получените възражения, като им се осигурява достъп до цялата документация във връзка с възраженията. В проверката не могат да участват лица, които са участвали в оценката на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения.
(7) Лицата по ал. 6 трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за извършване на проверката и да отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 2 и 3, за което подписват декларации по чл. 16, ал. 4.
(8) След приключване на проверката лицата по ал. 6 изготвят писмено становище до ръководителя на управляващия орган за основателността на всяко от възраженията.
(9) Ръководителят на управляващия орган се произнася по основателността на възражението в едноседмичен срок от неговото получаване, като:
1. връща проектното предложение за техническа и финансова оценка;
2. прекратява производството по отношение на кандидата.

Чл. 19. (1) Техническата и финансова оценка на проектните предложения се извършва по критерии и методика, определени в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1. В документите се определя минимално допустима оценка за качество на проектните предложения.
(2) За финансиране се одобряват в низходящ ред проектните предложения, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата оценка по ал. 1, до покриване на общия размер на финансовите средства по съответната процедура.
(3) Оценката по ал. 1 се извършва най-малко от двама членове на комисията независимо един от друг, като те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители. Окончателната оценка е средноаритметично между получените оценки. Когато проектно предложение е оценено от двама членове на комисията и между двете оценки има разлика от повече от 20 на сто от максималната възможна оценка, председателят на комисията възлага оценяването на трети оценител - член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на третия оценител и по-близката до неговата от първите две оценки. Окончателната оценка се оформя от оценката на третия оценител само в случаите, когато тя е средноаритметично от оценките на другите двама.
(4) Когато проектно предложение е оценено от двама членове на комисията и едната оценка е под минималната допустима оценка по процедурата, а другата оценка - над нея или равна на нея, председателят на комисията възлага оценяването на трето лице - член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на третото лице и сходната с неговата по отношение на праговете от първите две оценки.
(5) При оценката на проектните предложения оценителната комисия може да изисква допълнителна пояснителна информация от кандидатите, като срокът за представянето и не може да бъде по-кратък от една седмица. Тази възможност не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ.
(6) В случай че при оценката на конкретно проектно предложение се установи, че с финансовата помощ, за която се кандидатства, ще бъде надхвърлен прагът на допустимите държавни или минимални помощи, оценителната комисия намалява служебно размера на безвъзмездната финансова помощ до максимално допустимия размер. Тази корекция не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ.
(7) Оценителната комисия може да извършва корекции в бюджета на проектно предложение, в случай че при оценката се установи:
1. наличие на недопустими дейности и/или разходи;
2. несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
3. дублиране на разходи;
4. неспазване на заложените в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 правила или ограничения по отношение на заложени процентни съотношения/прагове на разходите;
5. несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи.
(8) Корекциите по ал. 7, т. 2 и 3 се извършват след изискване на допълнителна пояснителна информация от кандидата, като срокът за представянето и не може да бъде по-кратък от 5 дни.
(9) Корекциите по ал. 7 не могат да водят до:
1. увеличаване на размера или на интензитета на безвъзмездната финансова помощ, предвидени в подаденото проектно предложение;
2. невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности;
3. подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ.
(10) Кандидатът се уведомява за извършените корекции по ал. 6 и 7 с поканата по чл. 36, ал. 2 ЗУСЕСИФ.

Чл. 20. (1) Въз основа на резултатите от оценката комисията изготвя оценителен доклад до ръководителя на управляващия орган, който включва:
1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко предложение;
2. списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране;
3. списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.
(2) Към оценителния доклад се прилагат:
1. списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения;
2. копие на заповедта за назначаване на комисията по чл. 12, ал. 1 и на заповедите за изменението и, ако има такива;
3. декларациите по чл. 16, ал. 4;
4. разясненията, които са предоставяни на кандидатите преди подаването на проектните предложения, както и кореспонденцията, водена с кандидатите по време на оценителния процес;
5. оценителни листове от всеки етап на оценката;
6. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в съответния етап на оценка лица, по образец, утвърден от ръководителя на управляващия орган.
(3) В случаите на предварителен подбор на концепции за проектни предложения лицата по чл. 12, ал. 8 изготвят доклад до ръководителя на управляващия орган, към който се прилагат:
1. списък на кандидатите, които се предлага да бъдат поканени да подадат проектни предложения;
2. списък на оттеглените по време на оценката концепции за проектни предложения;
3. списък на предложените за отхвърляне концепции за проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;
4. копие на заповедта за определяне на лицата по чл. 12, ал. 8 и на заповедите за изменението и, ако има такива;
5. декларациите по чл. 16, ал. 4;
6. разясненията, които са предоставяни на кандидатите преди подаването на концепциите за проектни предложения, както и кореспонденцията, водена с кандидатите по време на оценителния процес;
7. оценителни листове.
(4) Докладът по ал. 1 се подписва от председателя, секретаря, съответно секретарите, и от всички членове на оценителната комисия, а докладът по ал. 3 - от лицата по чл. 12, ал. 8.
(5) Получаването на докладите по ал. 1 и 3 се удостоверява с дата и подпис.

Чл. 21. При предоставяне на безвъзмездната финансова помощ за интегрирани проектни предложения ръководителят на управляващия орган на водещата програма съгласува доклада по чл. 20, ал. 1 заедно с приложените към него документи с ръководителите на управляващите органи на останалите програми, по които се предоставя финансовата помощ. При извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения ръководителят на управляващия орган на водещата програма съгласува и доклада по чл. 20, ал. 3.

Чл. 22. При извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения в 10-дневен срок от получаването на доклада по чл. 20, ал. 3 ръководителят на управляващия орган изпраща писмена покана на одобрените кандидати, в която посочва срока за подаване на проектни предложения, и уведомява кандидатите, чиито концепции за проектни предложения са отхвърлени.

Раздел II.
Оценяване при директно предоставяне


Чл. 23. Поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне се изпраща на конкретните бенефициенти заедно с документите по чл. 5, ал. 1 и се публикува в ИСУН 2020 и на интернет страницата на съответната програма, съответно на всяка от програмите, по които се предоставя финансовата помощ за интегрирани проектни предложения.

Чл. 24. (1) При процедура чрез директно предоставяне се извършва оценка на: проектно предложение, включително интегрирано проектно предложение, проектно предложение за системен проект, финансов план за бюджетна линия, голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съвместен план за действие по смисъла на чл. 104 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 с включени в него проектни предложения по ред, определен в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.
(2) В документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 като задължителен елемент на оценяването по ал. 1 се предвижда оценка на административния, финансовия и оперативния капацитет на конкретния бенефициент за изпълнение на съответния проект.
(3) При оценка на съвместен план за действие се оценява съответствието на конкретния бенефициент с изискванията по чл. 104, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и съответствието на съвместния план за действие с изискванията на чл. 106 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, с целите на съответната програма и с проектните предложения, включени в него.
(4) Оценяването на проектно предложение, на голям проект и на съвместен план за действие се извършва в срок до три месеца от датата на подаването им или от крайния срок за подаването им, ако такъв е посочен в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1.
(5) Оценяването на проектно предложение за системен проект и на финансов план за бюджетна линия се извършва в срок до един месец от датата на подаването им.
(6) Лицата, които извършват оценките по ал. 4 и 5, трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите и да спазват изискванията по чл. 16, ал. 2.
(7) В оценяването на интегрирани проектни предложения участват представители на управляващите органи на всяка от програмите, по които се предоставя финансовата помощ.
(8) При установяване на нередовности, непълноти и/или несъответствия на документите по ал. 1 съответният управляващ орган изпраща на конкретния бенефициент уведомление за установените нередовности, непълноти и/или несъответствия и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването им в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициент. Срокът по ал. 4 и 5 спира да тече до датата на тяхното отстраняване.

Чл. 25. (1) При наличие на положителен резултат от оценяването ръководителят на управляващия орган в едноседмичен срок от приключване на оценяването взема решение за:
1. изпращане на голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за:
а) оценка от независими експерти съгласно чл. 101, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и за нотификация съгласно чл. 102, параграф 1 от същия регламент;
б) одобряване от Европейската комисия съгласно чл. 102, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
в) одобряване и нотификация на Европейската комисия съгласно чл. 103, параграфи 2 - 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
2. изпращане на съвместен план за действие за одобряване от Европейската комисия по реда на чл. 107 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(2) Управляващият орган изпраща големия проект, съответно съвместния план за действие, в едноседмичен срок от решението по ал. 1.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 2, при получаване на коментари от страна на Европейската комисия по големия проект, съответно по съвместния план за действие, управляващият орган ги изпраща незабавно на бенефициента. В тези случаи преработеният голям проект, съответно съвместен план за действие, и когато е необходимо, преработените проектни предложения, включени в него, се подават повторно до управляващия орган в определен от него разумен срок.
(4) Ръководителят на управляващия орган взема решение за изпращане на изменения голям проект, съответно съвместен план за действие и обхванатите от него проектни предложения, на Европейската комисия в 45-дневен срок от получаването им от бенефициента.
(5) В рамките на срока по ал. 4 управляващият орган извършва оценка на степента на отразяване на получените от страна на Европейската комисия коментари. При необходимост големият проект, съответно съвместният план за действие и обхванатите от него проектни предложения, могат да бъдат връщани мотивирано на кандидата до отразяване на коментарите и/или до отстраняване на констатирани други непълноти или нередовности.

Глава трета.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 26. (1) За осигуряване на информация и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ управляващият орган ежегодно изготвя индикативна годишна работна програма за следващата календарна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) Индикативната годишна работна програма включва планираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и се разработва съгласно образец, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(3) Проектът на индикативна годишна работна програма се публикува за коментари на електронната страница на съответната програма и на Единния информационен портал не по-късно от 1 октомври всяка година за срок 20 дни.
(4) След изтичането на срока по ал. 3 Съветът за координация при управлението на средствата от Европейския съюз съгласува проектите на индикативни годишни работни програми по всички програми по чл. 1, т. 1, като разглежда едновременно представените проекти на свое заседание.
(5) След съгласуването по ал. 4 проектът на индикативна годишна работна програма се съгласува от Комитета за наблюдение на съответната програма.
(6) При съгласуването по ал. 4 и 5 проектът на индикативната годишна работна програма се разглежда от съответния орган заедно с информация за коментарите, получени по реда на ал. 3, и за степента на отразяването им.
(7) Съгласуваната от съответния комитет за наблюдение индикативна годишна работна програма се публикува за информация на интернет страницата на съответната програма и на портала по ал. 3 не по-късно от 30 ноември всяка година.
(8) Измененията на индикативната годишна работна програма се съгласуват от съответния комитет за наблюдение при:
1. включване на нова процедура;
2. отменяне на планирана процедура;
3. промяна по отношение на конкретна процедура, свързана със:
а) целите и;
б) начина на провеждането и - чрез директно предоставяне или чрез подбор;
в) общия размер на финансовата помощ по процедурата - при промяна с повече от 30 на сто спрямо първоначално заложения;
г) допустимите кандидати;
д) максималния процент на съфинансиране.
(9) Извън случаите по ал. 8 измененията в индикативните годишни работни програми се изпращат на Комитета за наблюдение за информация.
(10) Всички изменения в индикативната годишна работна програма се публикуват на електронната страница на съответната програма и на Единния информационен портал, като измененията по ал. 8 се публикуват в едноседмичен срок от съгласуването им.

Чл. 27. Управляващият орган организира координирано с мрежата от информационни центрове по чл. 20, ал. 1 ЗУСЕСИФ разяснителна кампания, насочена към потенциалните бенефициенти, в рамките на 30 дни от датата на публикуване на обявата за откриване на процедурата.

Чл. 28. До 14 дни от датата на сключване на административния договор, съответно издаването на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на интернет страницата на съответната програма, а при интегрирани проекти - на интернет страницата на водещата програма, в ИСУН 2020 и на Единния информационен портал се публикува информация относно предоставената финансова помощ в съответствие с изискванията, посочени в приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Чл. 29. До 30 дни от датата на сключване на административния договор, съответно издаването на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, управляващият орган организира въвеждащо обучение за бенефициентите за изпълнение на проектите по съответната процедура, с изключение на случаите, в които бенефициентът изрично е заявил, че няма да се възползва от тази възможност. При необходимост областните информационни центрове подпомагат управляващия орган в изпълнението на тази дейност.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на постановлението:
1. "Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.
2. "Водеща програма" е програмата, по която е определен най-голям финансов ресурс за процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за интегрирани проектни предложения. В случаите на операции, предвиждащи целенасочена подкрепа за устойчиво градско развитие в съответствие с чл. 7, т. 2 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта "Инвестиции за растеж и работни места" и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), водеща програма е оперативна програма "Региони в растеж".
3. "Кандидати за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение или на финансов план за бюджетна линия.
4. "Оценка на административното съответствие и допустимостта" е етап от оценяването на проектното предложение, при който се извършва проверка относно формалното съответствие на проектното предложение и на допустимостта на кандидатите и проектните дейности.
5. "Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта и разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.
6. "Техническа и финансова оценка" е оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка на проектите.

§ 2. Постановлението се прилага и при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, доколкото друго не е предвидено в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.) и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.), в Закона за подпомагане на земеделските производители или в акт по неговото прилагане.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. се отменя.

§ 4. Започналите и недовършени до влизането в сила на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове производства по предоставянето на безвъзмездна финансова помощ се довършват по реда на отмененото Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*)) Промени във вътрешните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по отделните програми, които засягат функционалностите на ИСУН 2020, се извършват в координация с дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.

§ 6. Конкурсът по чл. 14, ал. 1 се обявява в шестмесечен срок от влизането в сила на постановлението.

§ 7. Образецът по чл. 26, ал. 2 се утвърждава в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.

§ 8. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 7 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.04.2017 Г.)

§ 18. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 53 от 2016 г.) навсякъде думите "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика" се заменят със "заместник министър-председателя по европейските фондове".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 22. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 03.01.2018 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2018 Г.)

§ 2. Параграф 1 се прилага и за започнатите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ преди влизането в сила на постановлението.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 13 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2020 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 10 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 26 ЮЛИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2022 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 70 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2022 Г. (*))

§ 28. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2022 г. с изключение на § 1, т. 3, буква "б", т. 22, буква "а", подбуква "бб", буква "ж", подбуква "бб" и буква "м", подбуква "бб", които влизат в сила от 1 януари 2023 г.

(Бел. ред. Сиела Норма - Във връзка с отмяна на Постановление № 197 от 26 юли 2022 г. за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози промените, предвидени с преходните и заключителните разпоредби на постановлението, не пораждат действие.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2022 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 31 август 2022 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума