навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ОТ 2016 Г.

В сила от 01.07.2016 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2016г., отм. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Централното военно окръжие - ДВ, бр. 65 от 7 август 2018 г., в сила от 07.08.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Централното военно окръжие (ЦВО) и подчинените му военни окръжия (ВО).

Чл. 2. (1) Централното военно окръжие е военно формирование от въоръжените сили, структура на пряко подчинение на министъра на отбраната със седалище гр. София, ул. Георги Бенковски № 12.
(2) Централното военно окръжие е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната. Финансовите средства за изпълнение на мисията, функциите и задачите на ЦВО се осигуряват от бюджета на МО за съответната година.
(3) Реализираните приходи на ЦВО се отчитат в съответствие с нормативната база и установения ред в МО.

Чл. 3. Дейността на ЦВО се осъществява в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.), Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ), Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 145 от 2012 г. (ДВ, бр. 54 от 2012 г.), Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, приета с ПМС № 167 от 2012 г. (ДВ, бр. 60 от 2012 г.), Наредбата за условията и реда за провеждане на мобилизация, приета с ПМС № 211 от 2012 г. (ДВ, бр. 71 от 2012 г.), Наредбата за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация, приета с ПМС № 114 от 2013 г. (ДВ, бр. 47 от 2013 г.), Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба (ДВ, бр. 95 от 2010 г.), Наредбата за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища, приета с ПМС № 43 от 2013 г. (ДВ, бр. 21 от 2013 г.), Кодекса на труда, нормативните и административните актове на министъра на отбраната.

Глава втора.
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ


Чл. 4. Централното военно окръжие:
1. организира воденето на военния отчет в мирно и военно време, поддържането и съхраняването на регистри, изготвянето на военноотчетни документи, административното обслужване и предоставянето на услуги на българските граждани;
2. планира, разпределя и възлага изпълнението на мобилизационни задачи;
3. осигурява комплектуването със запасни и техника-запас за военно време на военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВС;
4. организира планирането, оповестяването и доставянето на запасни и техника-запас във военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВС;
5. организира съпоставянето на количеството и качеството на запасни и техника-запас между военните окръжия/отдел "Столичен" и отдел "София област" и заявителите;
6. организира изпълнението на отсрочването от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените запасни и техника-запас;
7. организира провеждането на преглед на готовността за използване на техника-резерв и техника-запас с мобилизационно назначение;
8. оказва методическа помощ на централната и местната администрация по военния отчет и подготовката за провеждане на мобилизация;
9. популяризира военната професия, обучението във висшите военни училища, обучението на български граждани в курсове за начална и специална военна подготовка;
10. приема документите на кандидати за: военнослужещи във въоръжените сили, служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника-резерв, обучение във висшите военни училища и за курсове по начална и специална военна подготовка;
11. организира подготовката на учениците от 9 и 10 клас на средните училища, свързана със задълженията на гражданите по отбраната на страната;
12. планира и организира началната и специалната подготовка на български граждани без военна подготовка и на тези с професии и специалности, необходими на въоръжените сили за военно време;
13. участва в организирането и провеждането на дейностите по адаптацията на военнослужещите при освобождаване от военна служба и съдейства за осигуряването на успешен преход към цивилната сфера;
14. изпълнява и други задачи, възложени от министъра на отбраната.

Глава трета.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ


Чл. 5. (1) Централното военно окръжие е организирано в ръководство, отдели и сектори. На ЦВО са подчинени военни окръжия.
(2) Ръководството на ЦВО се състои от началник, заместник-началник и други служители на пряко подчинение на началника.

Чл. 6. Непосредственото ръководство на отделите, секторите и военните окръжия се осъществява от техните началници, които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на задачите, свързани с тяхната дейност.

Чл. 7. (1) Централното военно окръжие се ръководи и представлява от началник.
(2) Началникът на ЦВО е пряко подчинен на министъра на отбраната.
(3) Началникът на ЦВО осъществява непосредственото ръководство на ЦВО и е пряк началник на подчинените му военни окръжия.
(4) В изпълнение на правомощията си началникът на ЦВО издава заповеди и указания.

Чл. 8. (1) Началникът на ЦВО:
1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на ЦВО;
2. организира разработването и утвърждаването на програми и планове и отчита тяхното изпълнение пред министъра на отбраната;
3. организира изпълнението на актовете на министъра на отбраната и взаимодействието с административните звена на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, с държавни органи, ведомства и организации;
4. ръководи изготвянето на ежегоден доклад за дейността на ЦВО и го представя на министъра на отбраната;
5. представлява ЦВО пред трети лица, организации и учреждения в страна и в чужбина;
6. ръководи изготвянето на проектите за: бюджетна сметка, Единния финансов план за материално-техническо осигуряване (МТО) и Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта им за ЦВО и ги представя на министъра на отбраната за утвърждаване;
7. ръководи процеса на планиране, програмиране, бюджетиране и координира управлението на риска в отбранителната програма за осигуряване изпълнението на задачите в ЦВО;
8. ръководи създаването на организация за прилагане на двустранното счетоводно записване съобразно разпоредбите на Закона за счетоводството и вътрешните правила за счетоводна политика на ЦВО и военните окръжия;
9. ръководи логистичното и финансовото осигуряване на ЦВО;
10. утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на цивилните служители в рамките на утвърдените разходи за заплати в бюджета;
11. сключва договори, необходими за изпълнение на основните функции и задачи на ЦВО;
12. отговаря за изпълнението на бюджета на ЦВО и представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за законосъобразното му изпълнение;
13. ръководи дейността по управление на човешките ресурси в ЦВО;
14. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения и договори с цивилните служители, а при оправомощаване от министъра на отбраната - сключва, изменя и прекратява договорите за военна служба с военнослужещите и резервистите, назначава и ги освобождава от военна служба и от служба в доброволния резерв;
15. утвърждава длъжностните характеристики на военнослужещите, цивилните служители в ЦВО и началниците на военните окръжия;
16. предлага за утвърждаване на министъра на отбраната проект на длъжностни разписания на ЦВО и военните окръжия, както и измененията и допълненията в тях;
17. ръководи дейността по атестирането на военнослужещите и на цивилните служители в ЦВО съгласно нормативната уредба в действащите законови и подзаконови актове;
18. контролира изпълнението на нормативните актове при изпълнение на задачите, поставени на структурните звена на ЦВО и на военните окръжия;
19. организира управлението и експлоатацията на имуществото, предоставено за ползване на ЦВО;
20. организира обмена на информация между ЦВО и централните и местните органи на властта и техните администрации;
21. ръководи дейността на ЦВО по въпросите на адаптацията на военнослужещите при освобождаването им от военна служба;
22. изпълнява и други функции и задачи, възложени му от министъра на отбраната.
(2) При изпълнение на функциите по ал. 1 началникът на ЦВО се подпомага от заместник-началник.
(3) Функциите на началника на ЦВО при негово отсъствие поради ползване на законоустановен отпуск или командировка се изпълняват от заместник-началника на ЦВО.

Чл. 9. Заместник-началникът на ЦВО:
1. организира изпълнението на административните актове на министъра на отбраната и на началника на ЦВО;
2. организира подготовката, разработването и изпълнението на годишния и месечните планове за дейността на ЦВО и военните окръжия;
3. координира дейността на структурните звена на ЦВО и взаимодействието с административните звена на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, държавните органи, ведомства и организации;
4. координира дейностите по осъществяване на ефективно управление на материално-техническите и финансовите средства на ЦВО, като отправя предложение до началника на ЦВО, свързано с осигуряването на баланс между наличните ресурси и извършваните разходи;
5. осъществява контрол за спазване на вътрешния трудов ред и дисциплината спрямо служителите на ЦВО;
6. следи и отговаря за правилната експлоатация и техническо обслужване на служебните транспортни средства;
7. координира дейността по медицинско, психологично, жилищно и социално-битово осигуряване и аварийна и пожарна безопасност;
8. ръководи дейностите по управление на риска в отбранителната програма, координира разработването и изпълнението на програмния меморандум и съгласува тримесечните отчети по дейността;
9. подпомага началника на ЦВО в ръководство на цялостната дейност на ЦВО, като издава по делегирани правомощия разпореждания и указания;
10. изпълнява и други функции и задачи, възложени му от началника на ЦВО.

Чл. 10. Главният юрисконсулт на ЦВО е пряко подчинен на началника на ЦВО и:
1. съгласува и/или дава становища за законосъобразност по всички проекти на административни актове на началника на ЦВО;
2. осигурява методическа правна помощ на служителите на ЦВО и на началниците на военните окръжия, като им предоставя устни или писмени становища по правни въпроси;
3. съгласува докладните записки от началниците на военни окръжия с предложения за назначаване или освобождаване от длъжност;
4. осъществява процесуалното представителство на ЦВО;
5. осъществява контрол по отношение на процедурите по възлагане на обществени поръчки, както и при изготвянето и сключването на договорите;
6. изпълнява в рамките на функционалните си задължения и други задачи, възложени от началника на ЦВО и заместник-началника на ЦВО.

Чл. 11. Финансовият контрольор е пряко подчинен на началника на ЦВО и:
1. извършва предварителен контрол за законосъобразност в ЦВО в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и указанията на министъра на финансите по ред, определен с вътрешни правила;
2. извършва конкретни проверки преди вземането на решението или извършването на действия, свързани с финансовата дейност на ЦВО;
3. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи контрола на финансовата дейност на ЦВО и военните окръжия.

Чл. 12. (1) Началникът на сектор "Сигурност на информацията" е пряко подчинен на началника на ЦВО, ръководи сектор "Сигурност на информацията" и изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията за организационната единица ЦВО:
1. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация в ЦВО;
2. разработва план за охрана на ЦВО чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;
3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите в ЦВО;
4. дава становища по Закона за обществените поръчки относно това, дали поръчката включва, изисква или съдържа класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ;
5. организира правилното размножаване, изпращане, предаване, пренасяне и приемане на материали, съдържащи класифицирана информация, до и от други организационни единици или формирования;
6. уведомява ДКСИ при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служители, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация в ЦВО;
7. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения в ЦВО;
8. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация в ЦВО и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;
9. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията в ЦВО;
10. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение в ЦВО;
11. организира и провежда обучението на служителите от ЦВО в областта на защитата на класифицираната информация.
(2) Сектор "Сигурност на информацията" подпомага началника на ЦВО, като:
1. осъществява националната политика и политиката на НАТО по защитата на класифицираната и некласифицираната информация в ЦВО в областта на физическата, персоналната, документалната, индустриалната, криптографската сигурност, сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи (АИС/М) и контрола на пропускателния режим;
2. осъществява организирането, съхранението, използването, експертизата, обработването и приемането на създадени от дейността на ЦВО документи в Учрежденския архив към сектора; съхранява архивните единици до изтичане на сроковете и предаването им в дирекция "Държавен военноисторически архив" - гр. Велико Търново, или до тяхното унищожаване;
3. организира, осъществява, координира и контролира прилагането на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) относно дейностите по физическата, персоналната, документалната, индустриалната, криптографската сигурност и сигурността на АИС или мрежи в ЦВО;
4. извършва проверки за спазване на изискванията на ЗЗКИ и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ) в ЦВО;
5. организира деловодната дейност и организацията на документооборота за документи, материали и електронни носители, съдържащи национална класифицирана информация, класифицирана и некласифицирана информация на НАТО и ЕС в ЦВО в съответствие с изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и нормативните актове по неговото прилагане;
6. осигурява деловодната дейност и организацията на документооборота на некласифицирана информация в ЦВО в съответствие с изискванията на Инструкцията за деловодната работа, Закона за държавния архивен фонд и нормативните актове по тяхното прилагане;
7. осъществява архивната дейност на организационната единица ЦВО;
8. планира и извършва обучение на служителите от ЦВО в областта на защитата на класифицираната информация;
9. извършва защита на класифицираната информация чрез средства и системи за физическата сигурност на класифицираната информация;
10. извършва контрол по спазването на пропускателния режим в ЦВО;
11. осъществява дейността си в тясно взаимодействие с Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), дирекция "Специална куриерска служба", дирекция "Сигурност на информацията" - МО (ДСИ), и дирекция "Държавен военноисторически архив" - гр. Велико Търново;
12. осигурява непрекъсната поддръжка и администриране на информационната инфраструктура и работоспособността на информационните системи в ЦВО, тяхното техническо наблюдение и контрол при поддържане на постоянна бойна готовност, при привеждане в по-високо състояние и степени на бойна готовност и провеждане на мобилизация;
13. координира изграждането и въвеждането на мерки по защита на автоматизираните информационни системи или мрежи (АИС/М), обработващи класифицирана информация в организационната единица;
14. осигурява ежедневната поддръжка (обновяване на софтуер и хардуер, поддържане в изправно техническо състояние) на сървърите и работните станции, както и осигуряване на актуалността на базата от данни;
15. осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;
16. участва в изготвянето на документите по сигурността, необходими за акредитиране на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация и администрирането им в процеса на тяхното развитие и експлоатация;
17. осигурява правилното класифициране и маркиране на работните станции, структурно кабелни системи (СКС) и елементите от АИС/М съгласно Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, приет с ПМС № 276 от 2002 г. (ДВ, бр. 115 от 2002 г.);
18. провежда и води на отчет текущото и тематичното обучение на служителите от ЦВО при работа в подсистемите и модулите от АИС на МО и БА;
19. поддържа официалната интернет страница (www.comd.bg) и пощенския сървър (www.mail.comd.bg) на ЦВО и следи за тяхното актуално състояние, хостване и достъп;
20. изготвя анализ на риска и разработва План за физическата сигурност на класифицираната информация в ЦВО;
21. участва в установяване на обстоятелствата, свързани с компрометиране на сигурността на АИС/М и криптографските мрежи в ЦВО;
22. участва в разработването и актуализирането на План за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;
23. осъществява дейности по системното администриране и развитие на ведомствената информационна мрежа на ЦВО;
24. осъществява контрол за спазване на лицензионните права, произтичащи от ползването на софтуер;
25. изготвя предложения за развитие и внедряване на нови информационни и комуникационни технологии в ЦВО и подчинените му военни окръжия;
26. изготвя проект на заповеди, анализи, отчети, доклади, сведения и други документи, свързани с дейността на сектора;
27. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО.

Чл. 13. Сектор "Човешки ресурси" (ЧР):
1. планира, организира и осъществява цялостната дейност по управление на човешките ресурси на ЦВО и методически подпомага военните окръжия по въпросите, отнасящи се до тази област;
2. изготвя или участва в изготвянето на проекти на административни актове на началника на ЦВО, свързани с човешките ресурси;
3. разработва проекти, поддържа и актуализира длъжностните разписания на ЦВО и ВО, поименното разписание на длъжностите и длъжностните характеристики на служителите в ЦВО;
4. изготвя и поддържа актуалното състояние на поименното разписание на длъжностите по основен и допълнителен щат за ЦВО в АСУ на "ЧР";
5. изготвя и съгласува актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения с цивилните служители, а при оправомощаване на началника на ЦВО от министъра на отбраната съгласува и актовете по назначаване, преминаване и освобождаване от военна служба и служба в резерва, както и за повишаване във военно звание на военнослужещите в ЦВО;
6. съгласува докладните записки от началниците на военни окръжия с предложения за назначаване или освобождаване от длъжност;
7. създава, съхранява и актуализира трудовите досиета на цивилните служители и служебните дела на военнослужещите в ЦВО и на началниците на ВО;
8. планира и организира обучението на военнослужещите и цивилните служители от ЦВО и ВО с цел повишаване на тяхната квалификация, преквалификация и кариерното им развитие;
9. координира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики;
10. планира, организира и осигурява контакти с медиите и комуникацията с обществеността, както и дейността по осигуряването на социален диалог и сътрудничество със синдикалните организации;
11. организира дейности по въвеждане и редактиране на информацията в интернет страница (www.comd.bg) и по осигуряване на достъпа до обществена информация;
12. организира дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и спазване на мерките за безопасност и хигиена на труда;
13. организира дейността по осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители с цел пълноценното използване на отпуските и свободното време;
14. организира служебното време на военнослужещите и работното време на цивилните служители и неговото отчитане извън нормалната му продължителност;
15. изготвя проект на заповеди, анализи, отчети, доклади, сведения и други документи, свързани с дейността на сектора;
16. изготвя отговори на заявления, жалби и сигнали от военнослужещи, цивилни служители и граждани;
17. участва в изготвяне на програмния меморандум на ЦВО, в отчетите за степента на изпълнението му и в управлението на риска в програмата относно данните, касаещи човешките ресурси;
18. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО и заместник-началника на ЦВО.

Чл. 14. Отдел "Планиране, анализ на военния отчет, комплектуване и адаптация" (ПАВОКА):
1. изготвя План за бойна готовност и План за комплектуване на военновременни формирования и структури със запас;
2. разработва и актуализира Стратегическия план за дейността на ЦВО;
3. обобщава информацията по военния отчет, поддържа и съхранява регистри за резерва;
4. обобщава и извършва анализ на заявените потребности от запасни и техника-запас за военните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. подготвя предложения за възлагане на мобилизационни задачи на военните окръжия/отдел "Столичен" и отдел "София област" за комплектуване на военните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
6. организира провеждането на преглед на готовността за използване на техника-резерв и техника-запас с мобилизационно назначение и обобщава резултатите от проведените прегледи;
7. обобщава информацията и изготвя предложения за присвояване и повишаване във военно звание на личния състав от резерва;
8. организира дейността на военните окръжия/отдел "Столичен" и отдел "София област" по военния отчет, набирането на кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв, като изготвя предложения за подобряване на работата;
9. организира дейността на военните окръжия/отдел "Столичен" и отдел "София област" по въвеждането на данни в модулите "Отчет на ресурсите от резерва" и "Кандидати" от Автоматизираната система "Човешки ресурси" (АСУ "ЧР") и изготвя предложения за подобряване на работата;
10. организира оповестяването на резервисти и техника-резерв чрез военните окръжия/отдел "Столичен" и отдел "София област";
11. изготвя планове, процедури и актове на началника на ЦВО за набиране на кандидати: за военна служба, за служба в доброволния резерв, за начална и/или специална военна подготовка;
12. разработва документи и осигурява дейностите по подготовка на учениците от средните училища, свързани със задълженията на гражданите по отбраната на страната;
13. организира рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната професия, службата в доброволния резерв и обучението в курсове по начална и специална военна подготовка;
14. изготвя годишни и месечни планове за дейността на ЦВО;
15. изготвя периодични и годишни обобщени анализи, отчети, доклади, сведения и други документи, свързани с дейността на отдела и на ЦВО;
16. разработва и актуализира програмен меморандум на отбранителната програма и изготвя тримесечни отчети за степента на изпълнението на програмата и доклади за резултатите от управлението на риска в ЦВО;
17. участва в разработването на Единния финансов план за МТО и Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта им за ЦВО;
18. планира, организира, координира и отчита резултатите от извършените дейности по адаптацията на военнослужещите, освободени от военна служба;
19. изготвя и участва в изготвянето на проекти на административни актове на началника на ЦВО;
20. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО и заместник-началника на ЦВО.

Чл. 15. Сектор "Финанси":
1. изготвя годишен бюджет (ГБ) за издръжка на ЦВО и военните окръжия;
2. разработва счетоводната политика, организира финансовата дейност и счетоводната отчетност съгласно действащата нормативна уредба;
3. организира и осъществява разходването и отчитането на финансовите ресурси по бюджета на ЦВО, като прилага принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на ежедневната дейност;
4. организира и извършва финансово-счетоводното обслужване на дейностите, свързани с формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване на военнослужещите и цивилните служители в ЦВО и военните окръжия, финансово осигурявани от ЦВО;
5. организира и извършва финансово-счетоводното обслужване на дейностите, свързани с изплащането на възнагражденията на резервистите от доброволния резерв в ЦВО и военните окръжия, финансово осигурявани от ЦВО;
6. изготвя и обобщава месечни заявки за финансови средства на ЦВО и ВО и ги представя за одобрение в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" - МО;
7. извършва промяна и актуализира състоянието на ГБ на ЦВО съгласно нормативно установените условия и процедурите в МО;
8. координира, коригира и предлага за утвърждаване разходите и плащанията на военните окръжия;
9. оказва методическа помощ на военните окръжия по управление на финансовите средства;
10. изготвя Единния финансов план за МТО и предложения за изменението му в частта му за ЦВО на база указанията на първостепенния разпоредител с бюджет и началника на ЦВО;
11. изготвя отчета за Единния финансов план за МТО в частта му за ЦВО на база указанията на първостепенния разпоредител с бюджет и началника на ЦВО;
12. участва в разработването на Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта им за ЦВО и военните окръжия;
13. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на ЦВО в съответствие с действащата нормативна уредба, в т.ч. счетоводното отчитане и движение на дълготрайните активи, материалните запаси и финансовите ресурси;
14. участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона за счетоводството и вътрешноведомствената уредба на Министерството на отбраната;
15. организира своевременното заплащане и отчитане на разходите на ЦВО;
16. извършва контрол върху дейността на военните окръжия, свързан с финансовото осигуряване, и прави предложения за подобряване на работата;
17. изготвя обобщени периодични и годишни анализи, отчети, проект на заповеди, доклади, сведения и други документи, свързани с финансовото осигуряване;
18. участва в изготвянето на проекти на административни актове на началника на ЦВО по въпросите, свързани с финансово-счетоводна дейност;
19. участва в разработването на програмните меморандуми, в отчетите за степента на изпълнението им и при управлението на риска в програмата относно планираните и утвърдени финансови средства;
20. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО и заместник-началника на ЦВО.

Чл. 16. Сектор "Логистика":
1. оказва методическа помощ на военните окръжия по управление на собствеността и транспортните средства;
2. обобщава потребностите на военните окръжия и представя справка на началника на ЦВО за изготвянето на Единния финансов план за МТО в частта му за ЦВО на база указанията на първостепенния разпоредител с бюджет и началника на ЦВО;
3. изготвя Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта им за ЦВО и военните окръжия;
4. обобщава потребностите за следващия планов период, за което изготвя заявки и спецификации по позиции и ги предлага на началника на ЦВО за включване в Единния финансов план за МТО на MО;
5. организира правилното движение на дълготрайни активи и материални запаси (завеждане на отчет, съхранение и снемане от отчет), осигурени за дейността на ЦВО и ВО;
6. участва в организирането и провеждането на инвентаризация и проверки в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона за счетоводството и вътрешноведомствената уредба на МО, и бракуването на материални запаси;
7. организира и осигурява поддържането на сградния фонд и санитарно-хигиенните условия в ЦВО;
8. организира и осъществява транспортното осигуряване на ръководството на ЦВО;
9. участва в извършването на контрол върху дейността на военните окръжия, свързана с материалното осигуряване, и отправя предложения за подобряване на работата;
10. изготвя обобщени периодични и годишни анализи, отчети, проект на заповеди, докладни, сведения и други документи, свързани с логистичното осигуряване;
11. организира дейността по медицинско, психологично, жилищно и социално-битово осигуряване;
12. осигурява дейността по възлагане на обществени поръчки, планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки и осигурява изпращането в установените срокове на информацията, свързана с обществените поръчки, до Агенцията по обществени поръчки;
13. поддържа регистър на сключените договори за обществени поръчки в ЦВО и осъществява контрол върху изпълнението на договорите;
14. осигурява непрекъснато администриране на въоръжената охрана в ЦВО при стриктно спазване на нормативната уредба;
15. осигурява поддръжката на техническите средства за своевременното оповестяване на ЦВО и ВО при привеждане в по-високо състояние и степени на бойна готовност;
16. участва в разработването на програмните меморандуми, в отчетите за степента на изпълнението им и при управлението на риска в програмата в съответствие с Единния финансов план за МТО в частта му за ЦВО и утвърдения Единен поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги за ЦВО и военните окръжия;
17. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО и заместник-началника на ЦВО.

Чл. 17. Отдел "Столичен":
1. води военния отчет в Столична община, изготвя военноотчетни документи, поддържа и съхранява регистри за личния състав от резерва и запаса и за техниката-резерв и техниката-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни на водещите се на военен отчет български граждани и техника;
3. изготвя годишни и месечни планове за дейността на отдела през годината;
4. ръководи дейностите по военния отчет на гражданите и техниката в офисите за водене на военния отчет в районите;
5. изпълнява възложените задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
6. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни документи и организира получаването им;
7. организира оповестяването и доставянето на резерва от районите на Столична община до пунктовете за приемане на запас за военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. съгласува заявените за доставяне запасни и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50 ЗОВСРБ;
9. изготвя План за комплектуване на военновременните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
10. провежда мероприятия за осигуряване комплектуването на военновременните формирования и структурите със запас;
11. изпълнява планове и процедури за набиране на кандидати за начална и/или специална военна подготовка и осигуряване на дейности по подготовка на учениците от средните училища в Столична община;
12. изготвя предложения за присвояване и повишаване във военно звание на резервисти и запасни в Столична община;
13. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от резерва в Столична община;
14. оказва методическа помощ на централните и местните структури по военния отчет и подготовката за мобилизация;
15. организира и провежда преглед на готовността за използване на техника-резерв и техника-запас с мобилизационно назначение, водеща се на отчет в Столична община;
16. организира актуализирането на данните от Главна дирекция "Регистрация и административно обслужване" (ГРАО) на водещите се на военен отчет български граждани и за техника от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на същата;
17. организира и провежда мероприятията по набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища и подпомага кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
18. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв на територията на Столична община;
19. взаимодейства с органите на местната и изпълнителната власт, училищата, ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" при провеждане на рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната служба;
20. създава необходимата организация за изпълнение на програмата за подготовка на учениците от средните училища в Столична община, свързана с отбраната на страната;
21. участва с представители в заседанията на Столичния съвет за сигурност и районните съвети за сигурност;
22. планира, провежда и отчита резултатите от извършените дейности по адаптацията на военнослужещите, освободени от военна служба;
23. извършва административно обслужване и административни услуги на българските граждани от Столична община;
24. изготвя анализи, отчети, проект на заповеди, доклади и сведения, свързани с дейността на отдела;
25. организира планирането и провеждането на подготовката на резервистите от доброволния резерв от състава на отдел "Столичен";
26. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО и заместник-началника на ЦВО.

Чл. 18. Отдел "София-област":
1. води военния отчет в София област, изготвя военноотчетни документи, поддържа и съхранява регистри за личния състав от резерва и запаса и за техниката-резерв и техниката-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни на водещите се на военен отчет български граждани и техника;
3. изготвя годишни и месечни планове за дейността на отдела;
4. ръководи дейностите по военния отчет на гражданите и техниката в офисите за водене на военния отчет в общините;
5. изпълнява възложените от ЦВО задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
6. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни документи и организира получаването им;
7. организира оповестяването и доставянето на резерва от общините до пунктовете за приемане на запас на военновременните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. съгласува заявените за доставяне запасни и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
9. изготвя План за комплектуване на военновременните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ със запас;
10. провежда мероприятия за осигуряване комплектуването на военновременните формирования и структурите със запас;
11. изпълнява планове и процедури за набиране на кандидати за начална и/или специална военна подготовка и осигуряване на дейности по подготовка на учениците от средните училища в София област;
12. изготвя предложения за присвояване и повишаване във военно звание на резервисти и запасни в София област;
13. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от резерва в София област;
14. оказва методическа помощ на областната и общинските администрации по военния отчет и подготовката за мобилизация;
15. организира и провежда преглед на готовността за използване на техника-резерв и техника-запас с мобилизационно назначение, водеща се на отчет в София област;
16. организира актуализирането на данните от Главна дирекция "Регистрация и административно обслужване" (ГРАО) на водещите се на военен отчет български граждани и за техника от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на същата;
17. организира и провежда мероприятия по набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища и подпомага кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
18. организира и провежда рекламно-информационната дейност за набиране на кандидати за военна служба и служба в доброволния резерв на територията на София област;
19. взаимодейства с органите на местната и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" при провеждане на рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната служба;
20. създава необходимата организация за изпълнение на програмата за подготовка на учениците от средните училища, свързана с отбраната на страната;
21. участва с представители в заседанията на Областния съвет за сигурност и общинските съвети за сигурност;
22. планира, провежда и отчита резултатите от извършените дейности по адаптацията на военнослужещите, освободени от военна служба;
23. извършва административно обслужване и административни услуги на българските граждани от София област;
24. изготвя анализи, отчети, проект на заповеди, доклади и сведения, свързани с дейността на отдела;
25. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО и заместник-началника на ЦВО.

Чл. 19. Военното окръжие е организирано в ръководство, сектор "Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация", с офиси за водене на военен отчет в общините/районите:
1. води военния отчет в съответната област, изготвя военноотчетни документи, поддържа и съхранява регистри за личния състав от резерва и запаса и за техниката-резерв и техниката-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни на водещите се на военен отчет български граждани и техника в общините/районите от областта;
3. ръководи дейностите по военния отчет на гражданите и техниката в офисите за водене на военния отчет в общините/районите;
4. изпълнява възложените задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни документи и организира получаването им;
6. организира оповестяването и доставянето на резерва от общините/районите на областта до пунктовете за приемане на запас на военновременните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
7. съгласува заявените за доставяне запасни и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. изготвя План за бойната готовност и План за комплектуване на военновременните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ със запас от областта;
9. провежда подготовка за осигуряване комплектуването на военновременните формирования и структурите със запас;
10. изпълнява планове и процедури за набиране на кандидати за начална и/или специална военна подготовка и осигуряване на дейности по подготовка на учениците от средните училища в областта;
11. изготвя предложения за присвояване и повишаване във военно звание на резервисти и запасни в областта;
12. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от резерва в областта;
13. оказва методическа помощ на местната администрация по военния отчет и подготовката за мобилизация;
14. организира и провежда преглед на готовността за използване на техника-резерв и техника-запас с мобилизационно назначение, водеща се на отчет в областта;
15. извършва актуализирането на данните от Главна дирекция "Регистрация и административно обслужване" (ГРАО) на водещите се на военен отчет български граждани и за техника от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на същата;
16. провежда мероприятия по набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища, за начална и/или специална военна подготовка и подпомага кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
17. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати за военна служба, за служба в доброволния резерв, за обучение във висшите военни училища, за начална и/или специална военна подготовка на територията на областта;
18. взаимодейства с органите на местната и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" при провеждане на рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната служба;
19. създава необходимата организация за изпълнение на програмата за подготовка на учениците от средните училища, свързана с отбраната на страната;
20. участва с представители в заседанията на областния съвет за сигурност и общинските/районните съвети за сигурност;
21. планира, провежда и отчита резултатите от извършените дейности по адаптацията на военнослужещите, освободени от военна служба;
22. извършва административно обслужване и административни услуги на българските граждани от областта;
23. изготвя анализи, отчети, доклади и сведения за дейността на ВО;
24. организира денонощното дежурство/създава условия за своевременно оповестяване на военното окръжие при привеждане в по-високо състояние и степени на бойна готовност;
25. изготвя годишни и месечни планове за дейността на ВО;
26. разработва програмен меморандум на програмния елемент, изготвя тримесечни отчети за степента на изпълнението му и доклади за резултатите от управлението на риска в програмния елемент;
27. организира и контролира изразходването на отпуснатите финансови средства в съответствие с утвърдения годишен бюджет;
28. осъществява деловодната дейност, комуникационното осигуряване и обмена на информацията, функционирането на регистратурата за класифицирана информация (РКИ);
29. въвежда данни в модулите "Отчет на ресурси от резерва" и "Кандидати" в АСУ "ЧР";
30. организира поддържането на имоти, предоставени на окръжието, и организира тяхната охрана;
31. планира финансови и материални средства за функциониране на окръжието;
32. организира експлоатацията на транспортните средства на окръжието;
33. организира планирането и провеждането на подготовката на резервистите от доброволния резерв от състава на военното окръжие;
34. изпълнява и други задачи, възложени от началника на ЦВО и заместник-началника на ЦВО.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ


Чл. 20. (1) Организацията на работа в ЦВО се осъществява по реда на ЗОВСРБ, ЗРВСРБ, подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България и вътрешните правила за организация на работата, утвърдени от началника на ЦВО.
(2) Началникът на ЦВО осъществява непосредственото ръководство на ЦВО и е пряк началник на подчинените му военни окръжия. Той се подпомага от заместник-началника на ЦВО, началниците на отдели и началниците на сектори, които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на своята дейност.
(3) Непосредственото ръководство на подчинените военни окръжия се осъществява от техните началници, които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на дейността си.
(4) Служителите на ЦВО и подчинените военни окръжия отговарят пред прекия си ръководител за точното и срочното изпълнение на възложените им задачи в съответствие с длъжностната им характеристика.

Чл. 21. (1) Входящата преписка се регистрира във входящ регистър, воден от Регистратура, с отбелязване датата на получаването й.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка, която се разпределя съобразно адресата или съдържанието й.
(3) Изходящите от ЦВО и военните окръжия документи се съставят в два екземпляра. Първият екземпляр съдържа името и подписа на служителя, изготвил документа, на ръководителя на съответното звено, който е съгласувал документа, и дата.

Чл. 22. (1) Нормалната продължителност на работното време в ЦВО и подчинените му военни окръжия е 8 часа дневно и 40 часа седмично при петдневна работна седмица.
(2) Началото и краят на работното време се определят със заповед на началника на ЦВО.
(3) Със заповед на началника на ЦВО може да се определя ненормирано работно време за цивилни служители на определени длъжности при спазване на нормите за междудневна и седмична почивка.

Чл. 23. Редът за влизане в сградите и пропускателният режим за личния състав, длъжностните лица и гражданите се определят със заповед на началника на ЦВО.

Чл. 24. (1) При изпълнение на задачите си ЦВО осъществява взаимодействие с административните звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия и други държавни органи, ведомства и организации.
(2) Взаимодействието се осъществява на основата на:
1. действащите нормативни актове и актовете на министъра на отбраната;
2. сключени договори и споразумения;
3. утвърдени от министъра на отбраната планове и програми.
(3) Взаимодействието на ЦВО с други държавни и местни органи, ведомства и организации в страната включва:
1. обмен на информация относно дейността на резерва;
2. провеждане на семинари, симпозиуми, конференции, курсове и др.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 21, ал. 4 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и отменя Правилника за устройството и дейността на Централно военно окръжие (ДВ, бр. 63 от 2015 г.).

§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 юли 2016 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума