навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЮЛИ 2016 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

В сила от 05.08.2016 г.
Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016г., изм. ДВ. бр.98 от 17 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.
Чл. 2. (1) Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, който се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
(2) Средствата за лекарствените продукти по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадалите по чл. 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание от списъка по чл. 2, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Лицата по ал. 3 заплащат 25 на сто от стойността на лекарствения продукт, а останалите 75 на сто от стойността му са за сметка на държавния бюджет.
(5) В случаите, когато друг правен режим предвижда по-големи облекчения при заплащането на лекарствени продукти, лицата по ал. 1 и 3 се ползват от него.
(6) В случаите, когато Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е задължена за част от цената на лекарствените продукти от списъка по ал. 1, военноинвалидите и военнопострадалите по ал. 3 заплащат съответния процент от разликата до продажната цена на дребно. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.
(7) Средствата по ал. 2, 4 и 6, които са за сметка на държавния бюджет, се изплащат от Агенцията за социално подпомагане (АСП) чрез НЗОК.
(8) Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с НЗОК, за предоставени лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.
(9) Министерството на отбраната предоставя до последно число на всеки месец информация на НЗОК за лицата, имащи качеството военноинвалид и военнопострадал.

Раздел II.
Получаване и заплащане на лекарствени продукти


Чл. 3. Право да предписват лекарствени продукти по реда на тази наредба имат всички лекари и лекари по дентална медицина, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична и дентална помощ.

Чл. 4. (1) Предписаните лекарствени продукти от списъка по чл. 2, ал. 1 се вписват в рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал по образец - приложение № 1.
(2) Рецептурната книжка по ал. 1 се издава от Министерството на отбраната едновременно с издаването на книжка за военноинвалид или военнопострадал.
(3) Изгубена, унищожена или приключена рецептурна книжка се заменя с нова след подаване на заявление до министъра на отбраната.

Чл. 5. (1) Лекарствените продукти се предписват на рецептурна бланка (МЗ - НЗОК № 5Б) по образец съгласно приложение № 2.
(2) Непопълнените полета в рецептурната бланка по ал. 1 се анулират със знак "Z".
(3) Рецептурната бланка по ал. 1 се издава в два екземпляра.
(4) Лицата по чл. 3 могат да разпечатват образеца на рецептурна бланка по ал. 1, като същият съдържа задължително всички реквизити.

Чл. 6. (1) Лицата, предписващи лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1, вписват в амбулаторния лист, който се съхранява в лечебното заведение за отчетност и контрол, или в личната амбулаторна карта (ЛАК) следните данни от рецептите: код на НЗОК, МКБ код на заболяването, сигнатура, предписано количество и дните, за които е достатъчно предписаното количество.
(2) Датата на издаване на рецептата следва да съвпада с датата на издаване на амбулаторния лист/ЛАК.

Чл. 7. (1) В една рецепта се предписват до 3 лекарствени продукта от списъка по чл. 2, ал. 1.
(2) Количеството на изписаните лекарствени продукти при лечение на острите заболявания е за не повече от 10 дни, а за хроничните - за не повече от 30 дни. При хроничните заболявания срокът от 30 дни може да бъде превишен, ако изискването за ненарушаване на целостта на опаковката и определената дневна доза не позволяват да бъде спазен.
(3) Рецептите имат срок на валидност до 15 календарни дни от датата на издаване - за острите заболявания, и до 30 дни - за хроничните заболявания.
(4) В рамките на един календарен месец на един пациент могат да се издават не повече от три рецепти.

Чл. 8. На рецепта, издадена по реда на тази наредба, не могат да бъдат предписвани лекарствени продукти извън списъка по чл. 2, ал. 1.

Чл. 9. (1) На лице, на което са предписани лекарствени продукти от списъка по чл. 2, ал. 1 по реда на Закона за здравното осигуряване, за същия период не могат да му бъдат предписвани същите лекарствени продукти и по реда на тази наредба.
(2) В случаите, когато лекарствен продукт, включен в списъка по чл. 2, ал. 1, се заплаща от НЗОК при по-благоприятни условия за военноинвалидите и военнопострадалите, същият се предписва и отпуска по реда, предвиден за задължително здравноосигурените лица.

Чл. 10. (1) Лекарствените продукти, предписани по реда на тази наредба, се отпускат от аптеки, открити от притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти по чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, сключили договор с НЗОК за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се получават срещу представяне на рецепта, рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал, лична карта/личен паспорт и книжка за военноинвалид или военнопострадал.
(3) При приемането на рецептите магистър-фармацевтът се задължава да:
1. проверява дали са спазени изискванията на тази наредба;
2. вписва в рецептурната книжка дата на отпускане на лекарствените продукти и партиден номер на лекарствените продукти, което удостоверява с подпис и печат.
(4) Предписания, които не отговарят на изискванията на тази наредба, не се изпълняват.
(5) При възникнало съмнение относно предписаното в рецептата магистър-фармацевтът е длъжен, преди да отпусне лекарствения продукт, да се консултира с предписалия рецептата лекар.
(6) За всеки отпуснат лекарствен продукт фармацевтът попълва колони 8, 9 и 10 на рецептурната книжка по приложение № 1 и подпечатва с печата на аптеката.
(7) Пациентът или упълномощено от него лице се подписва за получените лекарствени продукти.

Чл. 11. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 получават лекарствените продукти по реда на тази наредба безплатно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Лицата по чл. 2, ал. 3, които получават лекарствени продукти по реда на тази наредба, заплащат в аптеките 25 на сто от стойността им.

Чл. 12. (1) Националната здравноосигурителна каса чрез съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) сключва договори с аптеки, функциониращи на тяхната територия, за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали.
(2) Условията и редът за отчитане от аптеките и заплащане на лекарствените продукти по изпълнените рецепти се уреждат в договорите по ал. 1.

Чл. 13. (1) Частта от стойността на лекарствените продукти, която е за сметка на държавния бюджет, се изплаща на аптеките от съответната РЗОК на основание сключените договори, както следва:
1. за лицата по чл. 2, ал. 1 - 100 на сто от стойността на отпуснатите лекарствени продукти;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) за лицата по чл. 2, ал. 3 - 75 на сто от стойността на отпуснатите лекарствени продукти.
(2) Сумите по ал. 1 се изплащат на аптеките от съответната РЗОК срещу представени оригинали на изпълнените рецепти, електронен отчетен документ, опис на рецептите със стойност и фактура.

Чл. 14. Надзорният съвет на НЗОК издава по предложение на управителя на НЗОК указания по предписване, отпускане и заплащане на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1 и 3, които се публикуват на интернет страницата на НЗОК.

Раздел III.
Контрол


Чл. 15. Контролът по спазване изискванията на тази наредба относно предписване и отпускане на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1 се осъществява от органите по чл. 72 от Закона за здравното осигуряване.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Код на НЗОК" означава буквено-цифров код, чиято първа буква отговаря на първо ниво на Анатомо-терапевтичната класификация на Световната здравна организация, възприета в Република България.
2. "Валидност на рецептата" означава срокът, за който тя може да бъде изпълнена в аптеката.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 5 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума