навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 13 ОТ 26 АВГУСТ 2016 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника.

Раздел II.
Условия и ред за извършване на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника

Чл. 2. (1) Продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция се употребяват върху земеделски и горски култури и други площи с наземна техника:
1. при спазване на защитни зони и отстояния:
а) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратна на пчелините;
б) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към пчелините;
в) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.)
2. при скорост на вятъра не повече от 5 м/сек., когато оборудването за прилагане на продукти за растителна защита осигурява намаляване отнасянето на струята, и не повече от 2 м/сек., без такова оборудване.
(2) Не се допуска използването на продукти за растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция с наземна техника при:
1. скорост на вятъра над 5 м/сек.;
2. при температура на въздуха над 25 °С, измерена на сянка.

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция се употребяват върху земеделски и горски култури и други площи чрез въздушно пръскане:
1. след писмено разрешение съгласно чл. 110 от Закона за защита на растенията само когато въздушното пръскане е с продукти за растителна защита;
2. при спазване на защитни зони и отстояния:
а) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) не по-малко от 200 м, когато посоката на вятъра е обратна на пчелините;
б) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) не по-малко от 800 м, когато посоката на вятъра е към пчелините.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Не се допуска прилагането на продукти за растителна защита препарати за дезинфекция и дезинсекция чрез въздушно пръскане:
1. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) при скорост на вятъра над 5 м/сек.;
3. при температура на въздуха над 25 °С, измерена на сянка;
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) при пълно безветрие;
5. при температурна инверсия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) В бордния журнал на въздухоплавателното средство авиационният оператор записва състоянието на метеорологичните елементи, характеризиращи времето в момента, преди третиране и след извършване на самото третиране.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.)

Чл. 4. (1) Разрешава се третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция със:
1. наземна техника - от залез слънце до 10,00 ч. на следващия ден;
2. авиационна техника - от изгрев слънце до 10,00 часа.
(2) Ограниченията по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат в случаите, когато в радиус до 3 км по въздух от границите на земеделските и горските култури и други площи, върху които ще се прилагат продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция, няма регистрирани пчелини и площи с обществен достъп.
(3) Не се разрешава третиране с продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на продуктите за растителна защита.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен да окоси, заоре или дискува цъфтящата растителност в междуредията на трайните насаждения (овощни градини, лозя и др.) и интензивни горски култури преди извършване на третирането при спазване изискванията на чл. 34 от Закона за пчеларството.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) На интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се поддържат и актуализират:
1. регистри с информация за разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, в които са обозначени продуктите, идентифицирани като опасни за пчелите със стандартната фраза "SPe8 Опасен за пчелите", и продуктите за растителна защита с нисък риск;
2. лицензираните за употреба ветеринарномедицински продукти;
3. списък с контакти на лаборатории, акредитирани да анализират проби от пчели за наличие на продукт за растителна защита и третирана растителност за остатъци от пестициди.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) При извънредни ситуации - каламитет или епифитотия от икономически важни вредители, обявени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, по време на цъфтеж на земеделските култури, БАБХ препоръчва за употреба продукти за растителна защита, щадящи пчелите.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) В случай на възникване на заразни болести по животните се извършват дезинсекционни и дезинфекционни дейности съгласно Наредба № 8 от 2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните (ДВ, бр. 97 от 2020 г.).

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) В случаите по чл. 7 и компетентният орган възлага на ЦОРХВ извършването на оценка на влиянието от проведените растителнозащитни, дезинсекционни и дезинфекционни дейности върху пчелите, като определя срок за всеки конкретен случай.

Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) При пострадали пчелни семейства в случаите по чл. 7 собствениците на пчелини се обезщетяват по реда на Закона за защита при бедствия.

Раздел III.
Условия и ред за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди датата на третирането са длъжни да:
1. уведомят лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието;
2. изпратят уведомително писмо съгласно приложение № 1 до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) прилагат регистрираните с входящ номер уведомителни писма до кметствата към "Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене" и към "Технологичен план" за горските територии при употреба на ПРЗ и да ги предоставят при проверка.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Кметовете по ал. 1, т. 2 обявяват предстоящото третиране в деня на получаване на уведомителното писмо чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно място в съответното населено място, а практикуващите подвижно пчеларство в землището на съответното населено място уведомяват лично с SMS и/или по електронна поща.
(3) За целите на уведомяването по ал. 1, т. 1 Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) предоставя на възложителя данни за връзка със собствениците на пчелини.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Данните по ал. 3 съдържат мобилен телефон и/или електронна поща и се съобщават в съответната ОДБХ от собственика на пчелина при регистрацията, пререгистрацията на животновъдния обект или се предоставят при необходимост от собственика на пчелина ведно с декларация за съгласие за достъп до лични данни.
(5) Лицата, които извършват дейности по чл. 1, могат да ползват информация от регистъра на пчелините в Република България, поддържан от БАБХ, както и от регистъра на пчелните семейства на подвижно пчеларство, който се води в кметствата, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството.

Чл. 9. (1) Към уведомителното писмо до кмета по чл. 8, ал. 1, т. 2 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности се прилага схема на площите за третиране, в която се отразяват видът и фенофазата на земеделската култура, както и видът и фенофазата на културите в съседните площи.
(2) В случаите на прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане към уведомителното писмо се прилага копие на разрешението по чл. 3, ал. 1, т. 1.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) (1) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).
(2) Достъпът до ЕПОРД е след извършена регистрация на потребителя с валиден адрес за електронна поща. Регистрацията и достъпът до ЕПОРД са безплатни за нейните потребители.
(3) Електронната платформа по ал. 1 съдържа географска информация за актуалните граници на слой "Физически блокове" от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), планираните и извършените растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въведени местоположения на животновъдните обекти (пчелини).
(4) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, и собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, се регистрират самостоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за електронна поща и персонален код.
(5) Регистрираните в ЕПОРД собственици на животновъдни обекти (пчелини), включително практикуващите подвижно пчеларство, следва да въведат в платформата информация за местонахождението на всеки пчелин и да я актуализират своевременно.
(6) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди датата на третирането са длъжни да въведат информация за дейностите в ЕПОРД, която включва:
1. обозначаване на блок/блокове от слой "Физически блокове" на СИЗП, в които са планирани дейностите, съответната площ в декари и вида на земеделската култура;
2. дата и час (от - до) на извършване на дейностите;
3. продукт/препарат - търговско наименование, доза на декар.
(7) Оповестяването се извършва автоматично от ЕПОРД, като на всеки регистриран собственик на пчелин, чиито пчелини попадат в 3-километрова зона около блок с планирана дейност, се изпраща електронно писмо и/или SMS с данните по ал. 6, т. 1 - 3.


Чл. 10. (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) След уведомяването по чл. 8, ал. 1, т. 2 или по чл. 9а, ал. 7, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне чрез покриване или затваряне на кошерите или по друг подходящ начин. По преценка на собствениците мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Третирането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече от 3 дни за определен масив, когато се извършва с наземна техника, и повече от 5 дни - чрез въздушно пръскане при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила на 01.03.2021 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила на 01.03.2021 г.)
(4) В случаите, когато обявено третиране не бъде проведено, ново третиране, както и всяко следващо третиране на площите в същото населено място, се извършва след процедурата за уведомяване по чл. 8 и 9.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) При масов подмор или наличие на признаци за отравяне на пчели собственикът на пчелина:
1. уведомява незабавно ветеринарния лекар, обслужващ пчелина, и кмета на населеното място на основание чл. 132, ал. 1, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) подава жалба до директора на областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) незабавно по телефона не по-късно от първия ден след констатираната смъртност на пчели, която се отразява писмено в ОДЗ в деня на получаването и или най-късно в първия работен ден.
(2) Директорът на ОДЗ незабавно уведомява ОДБХ и свиква комисията по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството в срок до 24 часа от получаване на жалбата в работни дни или в първия работен ден след получаване на жалбата, ако същата е получена в ден, предхождащ предпразнични и празнични дни. Комисията уведомява лицето по чл. 8, ал. 1 или негов представител за предстоящата проверка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, след уведомяване от собственика на пчелните семейства за масов подмор или признаци на отравяне в срок до 24 часа от уведомяването прави преглед на пчелните семейства и отразява констатациите си във ветеринарномедицинския дневник на животновъдния обект (пчелин).
(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) (1) Комисията по чл. 12, ал. 2 извършва проверка на място.
(2) Инспектор по растителна защита от ОДБХ, член на комисията, взема проба от третираната растителност и проверява за наличие на умрели пчели в нея. Пробата се транспортира незабавно до акредитирана лаборатория. При невъзможност за незабавен транспорт растителната проба следва да бъде съхранена в ОДБХ и доставена в акредитираната лаборатория по подходящ начин. Пробата се придружава от протокол за вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребени продукти за растителна защита и/или за установяване на остатъчни количества от продукти за растителна защита по процедури, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ. Пробата се опакова, транспортира и анализира за сметка на БАБХ.
(3) При необходимост по преценка на комисията инспекторът по растителна защита от ОДБХ взема проба от растителността в или около пчелина.
(4) Официалният ветеринарен лекар, член на комисията, взема проба от пчели от пострадалите семейства и около входа на кошерите. Пробата се придружава от писмо за изпращане на проби по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.
(5) Пробата по ал. 4 трябва да съдържа не по-малко от 50 г от материалите за изследване, поставени в подходяща, инертна опаковка, която предоставя сигурна защита от замърсяване, повреда или изтичане, и да е запечатана. Същата е съпроводена/идентифицирана със стикер с уникален баркод. Необходимите опаковки и стикери с уникални баркодове се осигуряват от официалния ветеринарен лекар, член на комисията.
(6) Информацията за изпратената проба се отразява в писмото за изпращане на проби по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ, и съдържа най-малко следните данни:
1. наименование и количество на пробата;
2. дата, час и място на вземане на пробата;
3. номер на стикер с уникален баркод;
4. име и подпис на заинтересованото лице или неговия представител, присъствал при вземането на пробата;
5. име, подпис и щемпел на лицето, взело пробата.
(7) Пробата по ал. 4 се изпраща за анализ в акредитирана лаборатория от собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба е взета, в присъствието на официалния ветеринарен лекар, член на комисията.
(8) Пробата се транспортира за сметка на собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба е взета.
(9) Анализите на пробата от пчели се заплащат от собственика/ците, по чиято жалба се свиква комисията.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) (1) Арбитражни проби от пчели или растителност за целите на контролна експертиза се формират и съхраняват в лабораторията, в която са изпратени пробите.
(2) След получаване на проба по чл. 14, ал. 2 - 4 във възможно най-кратък срок лабораторията изготвя от нея аналитична проба и отделя необходимия брой аналитични части в зависимост от използвания метод за анализ, включително и за контролна експертиза.
(3) Контролна експертиза на арбитражната проба се извършва след писмено заявление на заинтересованото лице до изпълнителния директор на директора на ОДБХ, на чиято територия е взета пробата. Контролна експертиза може да се заяви в срок до 3 работни дни след надлежно уведомяване за резултатите.
(4) Изпълнителният директор на БАБХ разрешава извършването на контролна експертиза в национална референтна лаборатория или в друга национална референтна лаборатория в Европейския съюз, или в друга акредитирана лаборатория, различна от лабораторията, извършила първоначалното изпитване. Всички разходи за извършването на контролна експертиза, включително транспорт, опаковане, съхранение, анализ и други, са за сметка на лицето, подало заявлението по ал. 3.
(5) Резултатите от контролната експертиза са окончателни и не подлежат на оспорване.


Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) (1) След извършване на проверката комисията съставя констативен протокол съгласно приложение № 2, в който:
1. се потвърждава или отхвърля съмнението за отравяне, придружено с мотиви;
2. при съмнение за отравяне се отразяват обстоятелствата, при които е настъпило събитието;
3. се определят и записват видът и размерът на причинените щети на пчелните семейства от отравянето, като при невърнали се летящи пчели силата на пчелните семейства се определя по броя на рамките с пило и броя на медовите пити, заети с нектар и мед.
(2) В срок до 5 дни след получаване на резултатите от анализите комисията изготвя окончателното заключение съгласно приложение № 3 за причините за подмор/наличие за отравяне на пчелите и установяване на нарушителя и връчва екземпляр от него на собственика/собствениците на пчелното стопанство, по чиято жалба се свиква комисията.
(3) При поискване от страна на комисията ЦОРХВ дава научнообосновано становище относно това, до каква степен установеният в пробата пестицид е опасен за пчелите и дали измереното количество от него е токсично за тях. Срокът за изготвяне на заключението по ал. 2 започва да тече от получаване на становището.

Чл. 15. При установени нарушения на изискванията на наредбата от контролните органи на БАБХ се прилага чл. 48 от Закона за пчеларството.

Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) Ежегодно в периода 15 март - 31 май ОДБХ осигуряват мобилни инспектори и служители на разположение за приемане на сигнали и извършване на проверка при необходимост от 8,00 до 18,00 ч. в почивните и празничните дни при спазване на действащото законодателство.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Въздушно пръскане" е прилагане на продукти за растителна защита от въздухоплавателно средство - самолет или хеликоптер.
2. "Епифитотия" е масова поява на болест, свързана с рязко нарастване честотата на заболяване и нанасяне на значителни повреди по растенията.
3. "Каламитет" е масова поява на неприятел, свързана с нанасянето на значителни повреди по растенията.
4. "Наземна техника" е специализирана техника от машини и/или оборудване за извършване на наземно прилагане на продукти за растителна защита.
5. "Подмор" е увеличена смъртност на пчели над пределно допустимите норми.
6. "Фенофаза" е фаза от физиологичното развитие на растенията.
7. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) "Щадящи пчелите" са продуктите за растителна защита, които съгласно Регламент (ЕС) 547/2011 на Комисията от 8 юни 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за етикетиране на продукти за растителна защита (ОВ, L 155 от 11.06.2011 г.) не са класифицирани като опасни за пчелите (не съдържат специална фраза за безопасност SPe 8).
8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) "Арбитражна проба" е пробата, предназначена за контролна експертиза в случай на оспорване на резултатите.
9. (нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) "Дезинсекция" е комплекс от методи за унищожаване на вредни насекоми и кърлежи.
10. (нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) "Дезинфекция" е комплекс от методи и средства за обезвреждане на патогенни микроорганизми върху живи или неживи обекти.
11. (нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) "Продукти за растителна защита с нисък риск" са продукти по смисъла на чл. 47 от Регламент (ЕО) 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г.)".
12. (нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) "Репелент" е препарат за отблъскване на насекоми.
13. (нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г.) "Хранителна примамка" са всички видове захари и/или специални добавки, които привличат насекомите.

Заключителни разпоредби


§ 2. В срок до един месец от влизане в сила на наредбата собствениците на пчелини с регистрирани животновъдни обекти подават допълнително информацията по чл. 8, ал. 4.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за пчеларството и отменя Наредба № 15 от 2004 г. на министъра на земеделието и горите за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (ДВ, бр. 47 от 2004 г.).

§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на изпълнителния директор на БАБХ и директорите на областните дирекции "Земеделие".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2016 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г.)

§ 20. Актуализацията на слой "Физически блокове" от СИЗП в ЕПОРД се извършва в срок от 1 месец от одобряване на окончателния слой "Физически блокове" за съответната година по реда на чл. 16б от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.).

§ 21. (1) Регистрацията по чл. 9а, ал. 4 се извършва до 31.01.2021 г.
(2) За новорегистрирани земеделски стопани и животновъдни обекти (пчелини) регистрацията в ЕПОРД се извършва в едномесечен срок от регистрацията на земеделския стопанин или животновъдния обект (пчелин). При практикуване на подвижно пчеларство новорегистрираните животновъдни обекти (пчелини) се регистрират в ЕПОРД в срок до два дни от регистрацията на пчелина.

§ 22. До 28.02.2021 г. включително оповестяването се извършва по реда на чл. 8, 9 и , а от 1.03.2021 г. - по реда на чл. 9а.

§ 23. Параграф 10, т. 2 влиза в сила на 1.03.2021 г.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.)

Изх. №.............................

гр./с. .......................................

До кмета на

гр./с. ................................

.......................................

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 

От ........................................................................................,

Фирма ........................................................................................................................................................................................,

БУЛСТАТ ................................................................,

Адрес: ........................................................................................................................................................................................,

тел. ....................................................

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме:

1. От .....................до ............. 20..... г. от .........до ......... часа ще се проведе третиране на

.....................................................................................................................................................................................................

(посочва се видът на земеделската култура)

с продукт за растителна защита/препарат -

......................................................................................................................................................................................................

(посочва се търговското име)

карантинен срок ....... дни, доза ............../дка.

В случай на нужда антидот (противоотрова) ................................................................ -

по лекарско предписание.

Третирането се извършва срещу вредител ..............................................................................

2. Подлежащите на третиране на дата парцели/блок на земеделски стопанин (БЗС) са в масив на местност и на площ, както следва:

а) ...................................................................................................... дка, отстоящи от населеното място ....................... км, отстояние от съседно селище на ........... км; дата на третиране: ......................;

б) ............................................................................................. дка, отстоящи от населеното място ............. км, отстояние от съседно селище на ...........км; дата на третиране:.................;

в) .................................................................................... дка, отстоящи от населеното

място ........... км, отстояние от съседно селище на ............км; дата на третиране: .................

3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особеност за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

4. ПРЗ/ВМП е закупен от .........................................................................................................................................................

(фирма)

5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: .........................................................................,

тел.: ..................................., мобилен телефон .............................................................

6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен договор ..................................................................... механизатор/авиационен оператор, тел.: ........................, моб. тел.: ..........................................

7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в .................................................................................................

 

Дата: ........... 20 ..... г.                                                                                                       Подпис:

 
Приложение № 2 към чл. 14, ал. 6

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.)

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес, ............... 20....... г., комисия в състав:

Председател: .........................................................................................................................................................................................

1. Представител на ОС "Земеделие"

гр./с. .....................................................................................................................................................................................................,

2. Представител на общината/кметството

гр./с. .....................................................................................................................................................................................................,

3. Представител на ОДБХ гр. ............................................................................................................................................................,

(ветеринарен лекар)

................................................................................................................................................................................................................

(агроном - растителна защита)

4. Пчелар - проверител ,.....................................................................................................................................................................,

5. Представител на ИАСРЖ ,..............................................................................................................................................................,

Комисията посети пчелина в гр./с. ...................................................................................................................................................,

с рег. № ................................................................................................................................................................................................,

с общ брой ........................................... пчелни семейства и след като прегледа състоянието на всяко пчелно семейство,

Констатира: .................................................................... броя пчелни семейства са с признаци на отравяне, както следва:

пчелни семейства с № ..... и % загинали пчели

...............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Комисията, след като взема под внимание фактите, че са спазени/не са спазени условията и редът за оповестяване на дейностите и е извършено/не е извършено третиране на ...........................................................................................................................................................................................................

(земеделска култура)

на площ от................... дка, отстояща на приблизително разстояние.............................................................. метра от пчелина, собственост на: ....................................................................................................................................................................................

от гр./с. ..................................................................................................................................................................................................

Преценява, че има/няма пряка връзка за смъртността на пчелите с проведените растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

На..................20.....г., с писмо № ................................................. д-р ................................................................................................

е изпратил .......................................бр. проби с материал за анализ в ............................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

(име на лабораторията)

На .................................. 20……... г. с протокол № .................................................................... представителят на ОДБХ -

гр. .................................................................., взема проба от третираната растителност/пчели, която изпраща за анализ в акредитирана лаборатория.

Настоящият протокол се състави в ........ бр. еднообразни екземпляра, от които по един за председателя и членовете на комисията, за собственика на пчелните семейства и на възложителя.

Забележка. Не по-късно от пет дни след получаване на резултатите от лабораторните анализи комисията изготвя заключение за причините, довели до смъртта на пчелите.

Заключението да се счита за неразделна част от този констативен протокол.

 

.................20.......г.                                                                                          Председател: ........................................

гр./с. ......................                                                                                         Членове:

                                                                                                                         1. ............................................................

                                                                                                                         2. ............................................................

                                                                                                                         3. ............................................................

                                                                                                                         4. ............................................................

                                                                                                                         5. ............................................................

                                                                                                                         Собственик на пчелните семейства:

                                                                                                                         ............................................................

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСТАТИВНИЯ ПРОТОКОЛ

 

Тези указания са в полза на комисията при определяне на силата и щетите на пчелните семейства.

1. Силата се определя по количеството на наличното пило в кошера, по излитащите на прелката пчели и по намерените пред прилетната дъска пчели. Трябва да се има предвид, че голяма част от летящите пчели умират още в полето или по пътя, затова само по намерените умрели пред кошера не може да се преценят щетите и процентът на загиналите летящи пчели.

2. Когато пчелинът се състои от 10 - 15 пчелни семейства, може да се опише поотделно за всяко пчелно семейство процентът на умрелите пчели. Когато са по-голям брой, засегнатите семейства се групират в зависимост от силата и процента на загиналите пчели.

3. Пробите от пчели се вземат около една голяма водна чаша (500 бр.), поставят се в стъклен буркан и с придружително писмо се изпращат за изследване. Взема се и проба от растителността, която е третирана.

 Приложение № 3 към чл. 14, ал. 7

(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КЪМ КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № ............/......... 20 .... г.

 

Днес, ............... 20....... г., комисия в състав:

Председател: ...........................................................................................................................................................................................

1. Представител на ОС "Земеделие",

..................................................................................................................................................................................................................

2. Представител на общината/кметството,

..................................................................................................................................................................................................................

3. Представител на ОДБХ,

...................................................................................................................................................................................................................

(ветеринарен лекар)

...................................................................................................................................................................................................................

(агроном - растителна защита)

4. Пчелар - проверител,

..................................................................................................................................................................................................................

5. Представител на ИАСРЖ,

.................................................................................................................................................................................................................

Относно отравянето на пчелните семейства в пчелин с рег. № ......................................................................... в

с. (гр.) ...................................................., общ. ......................................................................, обл. ........................................................

Комисията след анализ на данните от констативния протокол и резултатите от лабораторните изследвания на изпратените проби пчели с писмо № ............... от ..............20........г. на ветеринарния лекар в лабораторията на ...............................................................................................................................................................................................................

и растителност/пчели от ....................................................................., изпратена с протокол № ............................ от ....... 20...... г. на ОДБХ, в лабораторията на ................................................................................................................................................................

Преценява, че смъртността на пчелите е (не е) причинена от отравяне с продукта/и за растителна защита/препарати ............................................................................................................................................................., използван/и при пръскането на ............................................................................................... от...........................................................................................................

гр./с. ............................................................................................., обл. ....................................................................................................

Настоящото ЗАКЛЮЧЕНИЕ представлява неразделна част от протокол № .......................от...................20......... г. и се състави в ............... еднообразни екземпляра за: председателя и членовете на комисията, собственика на пчелните семейства и възложителя.

Забележки:

1. Настоящото заключение се изготвя не по-късно от пет дни след получаване на резултатите от лабораторните анализи на изпратените проби.

2. Към заключението като неразделна част се прилагат копия от резултатите от извършените лабораторни анализи.

 

.................20.......г.                                                                          Председател: ......................................

гр./с. ......................                                                                         Членове:

                                                                                                        1. ..........................................................

                                                                                                        2. ..........................................................

                                                                                                        3. ..........................................................

                                                                                                        4. ..........................................................

                                                                                                        5. ................................................................

                                                                                                       Собственик на пчелните семейства:

                                                                                                       ...................................................................Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума