навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

Приета с ПМС № 259 от 03.10.2016 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 6 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 12 Октомври 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за разрешаване на физически и на юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 70 от 2015 г. и бр. 48 от 2016 г.), и техните препарати за:
а) медицински, научни и лабораторни изследвания;
б) образователни цели;
в) поддържане на работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества;
2. условията и редът за използването на наркотичните вещества и прекурсорите за целите по т. 1.
Чл. 2. (1) Дейностите по чл. 1, т. 1, свързани с прекурсори и тяхното използване, се извършват съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/1011 на Комисията от 24 април 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията (ОВ, L 162, 27/06/2015).
(2) Внос и износ за целите по чл. 1, т. 1 се извършва съгласно наредбата по чл. 47, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

Чл. 3. (1) Ограничените количества растения и вещества от приложение № 1 към чл. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични за целите по чл. 1, т. 1, букви "а" и "б" са определени в приложение № 1.
(2) Ограничените количества по ал. 1 не се прилагат за дейностите, които са разрешени съгласно чл. 21, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и чл. 23, ал. 1.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С РАСТЕНИЯ И ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ № 1, 2 И 3 КЪМ ЧЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ И ТЕХНИТЕ ПРЕПАРАТИ

Раздел I.
Разрешения на министъра на здравеопазването


Чл. 4. Разрешение за дейности по чл. 1, т. 1 се издава от министъра на здравеопазването на лица, които имат право да извършват експертна, научноизследователска и образователна дейност, медицински или научни изследвания.

Чл. 5. (1) Лицата по чл. 4 определят със заповед лице, което отговаря за извършваните дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати и за спазването на условията за съхраняването и унищожаването им, както и за изискванията за водене на документацията и отчетност.
(2) Лицата по чл. 4 утвърждават вътрешни правила за работа с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, в които посочват и мерките за сигурност съгласно чл. 6.

Чл. 6. Дейностите по чл. 1, т. 1, букви "а" и "б" се извършват в помещения, които отговарят на следните изисквания:
1. имат врати и прозорци, укрепени с метални решетки или метални ролетки;
2. свързани са със сигнално-охранителна система;
3. снабдени са с метална каса, неподвижно закрепена и свързана със сигнално-охранителната система, за съхранение на растения и вещества от приложения № 1 и 2 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
4. снабдени са с шкаф със секретно заключване за съхранение на растения и вещества от приложение № 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати.

Чл. 7. (1) За получаване на разрешение лицата по чл. 4 подават заявление до министъра на здравеопазването по образец съгласно приложение № 2, към което прилагат:
1. обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, съдържаща етапите на дейността и количествата растения и вещества, разпределени по календарни години за срока на валидност на разрешението;
2. заповедта по чл. 5, ал. 1;
3. вътрешните правила по чл. 5, ал. 2;
4. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2018 г.) документ за платена държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3 ЗКНВП, когато плащането не е извършено по електронен път;
5. (отм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г.)
6. декларация за начина на придобиване на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
7. договор за охрана на сградите и помещенията с лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г.) Документите по ал. 1, т. 1, 4 и 6 се представят в оригинал, а документите по ал. 1, т. 2, 3 и 7 - в заверено от заявителя копие с гриф "Вярно с оригинала".
(3) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в документацията по ал. 1, Министерството на здравеопазването уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им, които следва да бъдат изпълнени в срок до 15 дни.
(4) Когато обосновката по ал. 1, т. 1 не изяснява в пълнота заявената дейност, Министерството на здравеопазването изисква допълнителна информация и документи, които имат отношение към нея.
(5) Заявителят представя документите и информацията по ал. 4 в срока по ал. 3.
(6) В срок до 5 дни от подаване на заявлението по ал. 1 Министерството на здравеопазването изпраща по служебен ред искане до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения на лицето с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
(7) Органът по приходите издава удостоверението в 7-дневен срок от постъпването на искането.
(8) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2018 г.) Министерството на здравеопазването установява служебно обстоятелствата относно съдимостта на заявителя - физическо лице, или на управителя/изпълнителния директор на юридическото лице и на отговорното лице по чл. 5, ал. 1, когато са български граждани. За лицата, които не са български граждани, със заявлението се представя свидетелство за съдимост или аналогичен документ.

Чл. 8. (1) В срок до 5 дни от подаване на заявлението по чл. 7, ал. 1 Министерството на здравеопазването служебно изисква от инспекторите по наркотични вещества към съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намират сградите и помещенията, в които ще се извършват дейностите по чл. 73, ал. 1 ЗКНВП, да извършат проверка.
(2) В срок 10 дни от получаване на искането по ал. 1 инспекторите по наркотични вещества извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на ЗКНВП и на наредбата и съставят протокол в два екземпляра.
(3) Протоколът от проверката по ал. 2 се изпраща служебно в Министерството на здравеопазването в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката.
(4) В проверката по ал. 2 могат да участват и експерти от специализираната дирекция на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП.

Чл. 9. (1) В сложни от фактическа и експертна страна случаи специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП може да предложи на министъра на здравеопазването да създаде експертна комисия, която да изрази становище относно обосноваността и целесъобразността на посочените от заявителя дейности.
(2) В състава на експертната комисия се включват специалисти в различни области в зависимост от заявените дейности.
(3) Поименният състав на експертната комисия и вътрешните правила за нейната работа се определят със заповед на министъра на здравеопазването.
(4) В експертната комисия не могат да участват лица, които са заинтересовани от издаването на разрешението.
(5) За удостоверяване истинността на обстоятелствата по ал. 4 председателят и членовете на експертната комисия подписват декларация по образец, утвърден от министъра на здравеопазването.

Чл. 10. (1) Заседанията на комисията се свикват от председателя в срок до 5 дни от датата на издаване на заповедта за създаването и.
(2) Дейността на комисията се подпомага технически от дирекцията от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП.
(3) Заседанията на комисията са редовни, когато присъства повече от половината от състава и.
(4) Комисията изразява становище по чл. 9, ал. 1 въз основа на решения, приети с мнозинство повече половината от присъстващите на заседанието членове.
(5) За заседанията на комисията се изготвят протоколи, които се подписват от председателя.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г.) Комисията извършва оценка на пълнотата на постъпилите в Министерството на здравеопазването документи и изготвя експертно становище в срок до 15 дни от издаването на заповедта по чл. 9, ал. 3.
(2) В случаите, когато документите са непълни, становището по ал. 1 съдържа описание на установените непълноти.
(3) Когато обосновката по чл. 7, ал. 1, т. 1 не изяснява в пълнота заявената дейност, комисията посочва в становището си необходимостта от изискване на допълнителна информация и документи, които имат отношение към нея.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 срокът по ал. 1, съответно по чл. 12, ал. 1, спира да тече до отстраняване на непълнотите и несъответствията.

Чл. 12. (1) Министърът на здравеопазването издава разрешение по чл. 4 по предложение на дирекцията от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП в срок до два месеца от постъпването на заявлението и на приложените към него документи или прави мотивиран отказ.
(2) В случаите по чл. 7, ал. 3 и 4 срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на непълнотите и несъответствията.

Чл. 13. Разрешението по чл. 4 се издава за срок до 3 години в зависимост от целите, за които ще се използват растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати.

Чл. 14. (1) Разрешението по чл. 4 съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. име, седалище и адрес на заявителя;
3. трите имена на отговорното лице по чл. 5, ал. 1;
4. наименование и количество на растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
5. вида на дейностите, които ще се извършват с растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
6. целите, за които ще се използват растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
7. адрес на сградите, в които ще се извършват дейностите с растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
8. срок на валидност.
(2) Разрешението се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно.
(3) Разрешението не може да се преотстъпва.

Чл. 15. (1) Министърът на здравеопазването по предложение на дирекцията от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП отказва издаването на разрешение по чл. 4:
1. при установяване на неверни данни в заявлението и в приложените към него документи;
2. при недостатъчна обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
3. при влязла в сила присъда срещу заявителя - физическо лице, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице или срещу отговорното лице по чл. 5, ал. 1;
4. при наличие на публични задължения на заявителя към държавата, освен когато задълженията са по невлезли в сила актове, както и по разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
(2) Не се отказва издаване на разрешение на юридически лица, финансирани със средства от държавния и/или общинския бюджет, в случаите по ал. 1, т. 4.

Чл. 16. Министърът на здравеопазването по предложение на дирекцията от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП може да откаже издаването на разрешение по чл. 4 при отрицателно становище на експертната комисия по чл. 9, ал. 1.

Чл. 17. Отказът по чл. 15, ал. 1 и чл. 16 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г.) В срок до 10 дни от всяка промяна на обстоятелствата, посочени в издаденото разрешение, притежателят на разрешението по чл. 4 подава заявление до министъра на здравеопазването по образец съгласно приложение № 2а, към което прилага:
1. документите, свързани с промяната;
2. срочните документи, чийто срок на валидност е изтекъл към момента на подаване на заявлението;
3. декларация, че няма промяна в обстоятелствата, за които не прилага документи;
4. (нова - ДВ, бр. 84 от 2018 г.) документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП, когато плащането не е извършено по електронен път.
(2) Заявлението по ал. 1 и документите към него се разглеждат по реда на чл. 7 - 9.
(3) Министърът на здравеопазването издава разрешение с отразена промяна или мотивирано отказва издаването му в срок до два месеца от постъпване на заявлението по ал. 1 при спазване на чл. 12, ал. 2.
(4) При промяна в обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3 срокът по ал. 3 е 14 дни.

Чл. 19. (1) Министърът на здравеопазването по предложение на дирекцията от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП прекратява със заповед производството по издаване на разрешение:
1. при неотстраняване на непълнотите
и/или на несъответствията в срока по чл. 7, ал. 3;
2. при непредставяне на документите или на информацията по чл. 7, ал. 4 в срока по чл. 7, ал. 5.
(2) Министърът на здравеопазването прекратява със заповед разрешението:
1. по молба на притежателя му;
2. при смърт на заявителя, при прекратяване дейността на едноличния търговец или на юридическото лице и заличаване на регистрацията им.
(3) Разрешението се счита за прекратено с изтичането на срока му на валидност.

Чл. 20. (1) Министърът на здравеопазването отнема със заповед издаденото разрешение, когато се установи, че се извършва дейност в нарушение на изискванията на наредбата или на условията на издаденото разрешение.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) До изтичането на една година от влизането в сила на заповедта за отнемане на разрешението по ал. 1 лицето не може да подава заявление за издаване на ново разрешение по чл. 7, ал. 1.

Раздел II.
Разрешения на министъра на вътрешните работи


Чл. 21. (1) Дейностите по чл. 1, т. 1, които се извършват от служители на специализираните служби, научноизследователски и научно-приложни институти на Министерството на вътрешните работи, се разрешават със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава по предложение на директорите на съответните служби и институти на Министерството на вътрешните работи.
(3) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1. името и длъжността на служителите, отговарящи за дейностите по чл. 1, т. 1;
2. видът на дейностите;
3. наименованието и количеството на растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати.
(4) Служителите, посочени в заповедта по ал. 1, отговарят за извършваните дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати и за спазването на условията за съхраняването и унищожаването им, както и за изискванията за водене на документацията и отчетност.
(5) Министърът на вътрешните работи утвърждава правила за работа с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, в които се определят:
1. условията и редът за придобиване, използване и съхранение на растенията, веществата и техните препарати;
2. необходимите мерки за сигурност;
3. редът и методите за унищожаване на растенията, веществата и техните препарати, както и изискванията за документацията и отчетност на изразходваните количества.

Раздел III.
Разрешения на министъра на правосъдието


Чл. 22. (1) Дейността по чл. 1, т. 1, буква "в" с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, които се извършват от служители в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в териториалните и служби, се разрешава със заповед на министъра на правосъдието.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава по предложение на директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
(3) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1. името и длъжността на служителите, отговарящи за дейността по чл. 1, т. 1, буква "в";
2. наименованието и количеството на растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати.
(4) Служителите, посочени в заповедта по ал. 1, отговарят за извършваните дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати и за спазването на условията за съхраняването и унищожаването им, както и за изискванията за водене на документацията и отчетност.
(5) Министърът на правосъдието утвърждава правила за работа с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, в които се определят:
1. условията и редът за придобиване, използване и съхранение на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
2. необходимите мерки за сигурност;
3. редът и методите за унищожаване на растенията и наркотичните вещества, както и изискванията за документация и отчетност на изразходваните количества.

Раздел IV.
Разрешения на директора на Агенция "Митници"


Чл. 23. (1) Дейности по чл. 1, т. 1 с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, които се извършват от служители на Агенция "Митници", се разрешават със заповед на директора на Агенция "Митници".
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1. името и длъжността на служителите, отговарящи за дейностите по чл. 1, т. 1;
2. видът на дейностите;
3. наименованието и количеството на растенията и веществата от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати.
(3) Служителите, посочени в заповедта по ал. 1, отговарят за извършваните дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати и за спазването на условията за съхраняването и унищожаването им, както и за изискванията за водене на документацията и отчетност.
(4) Директорът на Агенция "Митници" утвърждава правила за работа с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, в които се определят:
1. условията и редът за придобиване, използване и съхранение на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
2. необходимите мерки за сигурност;
3. редът и методите за унищожаване на растенията и наркотичните вещества, както и изискванията за документация и отчетност на изразходваните количества.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА


Чл. 24. (1) Наркотичните вещества, които се внасят от лицата по чл. 4 в страната, трябва да са в добре запечатани опаковки, придружени от аналитичен сертификат за качество и/или сертификат за произход и копие от фактурата за продажба.
(2) При придобиване на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати на територията на страната те трябва да са в запечатани опаковки, придружени от аналитичен сертификат за качество и/или копие от документ за произход и копие от фактурата за продажба. За получените количества се съставя предавателно-приемателен протокол в два екземпляра, единият от които се съхранява от отговорното лице по чл. 5, ал. 1.

Чл. 25. Всички дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати се извършват при спазване на вътрешните правила по чл. 5, ал. 2.

Чл. 26. (1) Отговорните лица по чл. 5, ал. 1 изготвят 3-месечни и годишни отчети по образец съгласно приложение № 3, подписани от лицето, на което е издадено разрешението, или от лицето, което представлява лицето, на което е издадено разрешението.
(2) В годишните отчети се предоставя и информация относно изпълнението на етапите на дейността и постигнатите цели.
(3) В срок до 10 дни след края на всяко тримесечие и на календарната година отчетите по ал. 1 се изпращат в дирекцията от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП.
(4) Отчетите по ал. 1 се съхраняват за срок 5 години.

Чл. 27. Отговорното лице по чл. 5, ал. 1:
1. съхранява документацията, свързана с разрешените дейности с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
2. води база данни, в която се вписва всяка операция при използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати;
3. съставя отчетния документ по чл. 26;
4. изготвя и представя в дирекцията от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП отчет за внесените количества наркотични вещества след осъществяването на всеки внос;
5. съхранява ключа от металната каса или от шкафа със секретно заключване.

Чл. 28. (1) След изтичането на срока на разрешението, както и при предсрочното му прекратяване лицата по чл. 4 представят в дирекцията в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 обобщен отчет за извършените дейности, постигнатите цели и за изразходваните и наличните количества наркотични вещества.
(2) При изтичането на срока на валидност на разрешението, при предсрочното му прекратяване или при отнемането му неизразходваните количества растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати се унищожават по реда на наредбата по чл. 97 ЗКНВП в тримесечен срок.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ


Чл. 29. Контролът по спазване на изиск­ванията на наредбата се осъществява от експерти от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП и от инспекторите по наркотичните вещества от регионалните здравни инспекции.

Чл. 30. За осъществяване на контролните си правомощия лицата по чл. 29 имат право:
1. да посещават по всяко време сградите и помещенията, в които се осъществяват дейности по тази наредба;
2. да получават достъп до всички документи и данни върху хартиен и електронен носител, свързани с извършваните в съответния обект дейности;
3. да вземат проби (мостри) от наркотичните вещества и препарати за лабораторни изследвания.

Чл. 31. Лабораторните изследвания по чл. 30, т. 3 се извършват от акредитирана лаборатория на територията на Република България или държава - членка на Европейския съюз.

Чл. 32. Министерството на здравеопазването води база данни на издадените разрешения по чл. 4.

Чл. 33. При необходимост специализираните служби по наркотичните вещества към Министерството на вътрешните работи в рамките на своята компетентност оказват съдействие на експертите от дирекцията в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването по чл. 17, ал. 1 ЗКНВП и на инспекторите по наркотични вещества от регионалните здравни инспекции за осъществяване на контрол при условия и по ред, определени със съвместна заповед на министъра на здравеопазването и на министъра на вътрешните работи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата научните изследвания включват и научни методи за разследване на престъпления, в т.ч. извършването на експертни изследвания на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Лицата, получили разрешение по чл. 73, ал. 1 ЗКНВП преди влизането в сила на тази наредба, привеждат дейността си в съответствие с нея в срок до 6 месеца от влизането и в сила.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 73, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

Ограничени количества растения и вещества от приложение № 1 към чл. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични

 

Общоприето международно непатентно наименование (INN)

Други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови

Систематично наименование (IUPAC)

Количество,

грам

1

2

3

4

-

Амфетамин

(±)-1-фенилпропан-2-амин

30

Дронабинол

Делта-9-тетрахидро-канабинол и четирите стереохимически изомера:

6aR,10aR = (-)-trans

6aR,10aS = (-)-cis

6aS,10aR = (+)-cis

6aS,10aS = (+)-trans

И две рацематни форми

(±)-6aR*,10aR* = (±)-trans

(±)-6aR*,10aS* = (±)-cis

 

 

 

()-(6aR,10aR)-6,6,9-триметил-

3-пентил-6a,7,8,10a-тетрахидро-

6H-бензол[c]хромен-1-ол

30

-

Кокаин

Метил

(1R,2R,3S,5S)-3-(бензоилокси)8-метил-8-азабицикло[3.2.1]октан-2-карбоксилат

30

-

Коноп

(канабис)

(марихуана)

 

-

30 000

-

Метамфетамин

N-метил-1-фенилпропан-2-амин

30

-

3,4-метилендиоксиметамфетамин

(MDMA)

(Екстази)

 

(RS)-1-(бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-N-метилпропан-2-амин

30

-

Тетрахидроканабинол и неговите изомери:

делта 6a(10a), делта 6a(7),

делта 7, делта 8,

делта 10, делта 9(11) и техните стерохимични варианти

-

30

-

Хероин

(диацетилморфин)

[(5R,6S)-4,5-Епокси-17-метилморфин-7-ен-3,6-диил]диацетат

30

Забележка. Количествата на всички останали вещества от приложение № 1 към чл. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични не могат да надвишават 3 грама.


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2018 г.)

Изх. № .......................

ДО

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ..............................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

в качеството на .........................................................................................................................

Л.К. №

 

ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: гр./с.

 

код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

община/район

 

 

 

               

 

ул./бул.

 

 

 

тел.

 

 

Име на физическото или юридическото лице:

........................................................................................................................................................

ЕИК

 

Седалище и адрес на управление:

гр./с.

 

код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

община/район

 

 

 

               

 

ул./бул.

 

 

 

тел.

 

факс

 

e-mail

 

 

Моля на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите да бъде издадено разрешение за дейностите:

1. .................................................................................

2. .................................................................................

със следните наркотични вещества и техни препарати:

Наименование

Мярка

Дозировка

Количество

Начин на придобиване

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

за следните цели:

1. .................................................................................

2. .................................................................................

за период ................................................................................................................................................

(посочва се периодът до 3 години, който се предвижда за осъществяване на дейностите)

Адрес на сградите и помещенията, където ще се извършват дейностите с наркотични вещества и техните препарати:

№ по ред

Точен адрес:

(пощ. код, гр./с., община, ул., №)

Дейност

Мерки за безопасност

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

Лицето, което отговаря за дейностите с наркотичните вещества по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, наричана по-нататък "наредбата":

 

 

Л.К. №

 

ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

издадена на:

 

от:

 

 

адрес: гр./с.

 

код

 

 

 

 

 

община/район

 

 

 

 

ул./бул.

 

 

 

тел.

 

 

Прилагам следните документи:

1. Обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, съдържаща етапите на дейността и количествата растения и вещества, разпределени по календарни години за срока на валидност на разрешението.

2. Заповедта по чл. 5, ал. 1 от наредбата.

3. Вътрешните правила по чл. 5, ал. 2 от наредбата.

4. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2018 г.) Документ за платена държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3 ЗКНВП, когато плащането не е извършено по електронен път.

5. (отм. - ДВ, бр. 84 от 2018 г.)

6. Декларация за начина на придобиване на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати.

7. Договор за охрана на сградите и помещенията с лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частна охранителна дейност.

 

Дата:                                                        Подпис на заявителя:                          

(печат)


Приложение № 2а към чл. 18, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 84 от 2018 г.)

Изх. № .......................

                                                                                                                   ДО

                                                                                                                   МИНИСТЪРА НА

                                                                                                                   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОМЯНА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

 

От .....................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

в качеството на ................................................................................................................................................

Л.К. №

 

   ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес гр./с.

 

                                        код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

община/район

 

 

 

               

 

ул./бул.

 

      №

 

 

тел.

 

 

 

 

Име на физическото или юридическото лице:

………………………………………………………………………………...…………………………….

ЕИК

 

Седалище и адрес на управление:

гр./с.

 

                                     код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

община/район

 

 

 

               

 

ул./бул.

 

     №

 

 

тел.

 

   факс

 

  e-mail

 

 

притежаващ разрешение за извършване на дейности по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

 

 

 

 

за дейностите:

1. ............................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................

със следните наркотични вещества и техни препарати: 

 

Наименование

Мярка

Дозировка

Количество

Начин на
придобиване

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

за следните цели:

1. ............................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................

Адрес на сградите и помещенията, където ще се извършват дейностите с наркотични вещества и техните препарати: 

 

по ред

Точен адрес

(пощ. код, гр./с., община, ул., №)

Дейност

Мерки за безопасност

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

Лицето, което отговаря за дейностите с наркотичните вещества по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (наредбата):

 

 

 

Л.К. №

 

    ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

издадена на:

 

     от:

 

 

Адрес: гр./с.

 

                                      код

 

 

 

 

 

община/район

 

 

 

 

ул./бул.

 

      №

 

 

тел.

 

 

Моля, на основание чл. 18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите да бъде извършена следната промяна в разрешението:

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

Прилагам следните документи:

1. документите, свързани с промяната;

2. срочните документи, чийто срок на валидност е изтекъл към момента на подаване на заявлението;

3. декларация, че няма промяна в обстоятелствата, за които не се прилагат документи;

4. документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП, когато плащането не е извършено по електронен път.

 

Дата ...................................                                              Подпис на заявителя: ........................................

                                                                                                                                         (печат)Приложение № 3 към чл. 26, ал. 1

Физическо или юридическо лице: ................................................................................................

Изх. № ...................................

 

ОТЧЕТ

за получените, изразходваните и наличните количества растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3 към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати за периода на ............................

 

Наименование на растението, наркотичното вещество или препарат

Мярка

Налични
количества в началото на периода

Получени количества

Приход

Изразходвани количества

Налични
количества в края на
периода

1

2

3

4

3+4=5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Отговорно лице по чл. 5, ал. 1

от наредбата: ........................................

Лице по чл. 4

от наредбата: ...................................................

(подпис)

(подпис и печат)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума