навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 2016 Г. ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯТА И ОТКЛОНЕНИЯТА, ПРИ КОИТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАЕМА ДЛЪЖНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2017 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.89 от 7 Ноември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определят заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците и които представляват пречка за заемане на длъжност на педагогически специалист.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г.) Длъжност на педагогически специалист не може да се заема от лице, страдащо от заболяване и/или отклонение, както следва:
1. шизофренно разстройство: изходно състояние (шизофренен дефект), резидуална шизофрения, шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения;
2. разстройства на настроението (афективни разстройства): чести тежки епизоди с психотични симптоми, алтернантно и хронично протичане;
3. психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества с последващи когнитивни и личностови промени);
4. епилепсия - чести припадъци и промяна на личността;
5. персистиращи налудни разстройства, свързани с личностова и поведенческа промяна;
6. психични разстройства на личността и поведението, дължащи се на мозъчно заболяване;
7. разстройства на сексуалното влечение - педофилия;
8. органични психични разстройства - деменция при болестта на Алцхаймер, съдова деменция, други деменции;
9. белодробна туберкулоза с бацилоотделяне.

Чл. 3. Заболяванията и отклоненията по чл. 2 се установяват, както следва:
1. по т. 1 - 7 - от лекар с придобита специалност по психиатрия;
2. по т. 8 - от лекар с придобита специалност по психиатрия или по нервни болести;
3. по т. 9 - от лекар с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия.

Чл. 4. При заемане на длъжност на педагогически специалист за първи път лицата представят документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, издаден до три месеца преди постъпване на работа.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г.) Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист, подлежат на задължителен медицински преглед, с цел установяване наличието или липсата на заболяванията по чл. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г.) Прегледът по ал. 1 се организира от работодателя.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2017 г.)

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 215, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума