навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 15 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2019 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2017 - 2019 г., наричана по нататък "програмата".
Чл. 2. Финансова помощ се предоставя за дейности, които допринасят за постигане целите на програмата:
1. подобряване условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти;
2. повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти;
3. опазване на пчелната популация, устойчивото и развитие и осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед постоянна работна група за управление на програмата.
(2) Постоянната работна група по ал. 1 прави предложения за промени в програмата, за преразпределение на бюджета между мерките и дейностите и дава предложения за лимитите на допустимите разходи. Промените в програмата се одобряват по предвидения в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз ред.
(3) Редът и организацията на работа на постоянната работна група за управление на програмата се определят със заповедта по ал. 1.

Глава втора.
ПОДПОМАГАНИ ДЕЙНОСТИ


Чл. 4. По реда на тази наредба се предоставя финансова помощ за една или за няколко дейности по следните мерки:
1. по мярка А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари" за дейност "Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед";
2. по мярка Б "Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата";
3. по мярка В "Рационализиране на подвижното пчеларство";
4. по мярка Г "Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти";
5. по мярка Д "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" за дейностите:
а) закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина;
б) поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства;
в) закупуване на пчелни майки;
6. по мярка E "Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти" за дейностите:
а) проучвания на различните фактори, влияещи върху размножаването, генетичните промени и здравния статус на медоносната пчела в България; молекулярни доказателства на причините, довеждащи до синдрома на празния кошер; опити за контрол и превенция на болестите по пчелите;
б) проучване на продуцентите на мана в иглолистните гори в района на Родопите, видов състав, срокове и особеностите в развитието им, манов мед и сроковете и особеностите при събирането му от пчелите.

Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя в рамките на предвидения за съответната година бюджет по всяка от мерките на програмата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на постоянната работна група за управление на програмата разпределя със заповед бюджета по програмата за съответната финансова година по мерки и дейности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на постоянната работна група за управление на програмата може да промени разпределението на бюджета между мерките и дейностите в рамките на общия годишен бюджет.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Министърът на земеделието, храните и горите при необходимост одобрява всяка година преди началото на прием на заявления по програмата лимити, без данък върху добавената стойност (ДДС) и с ДДС, на разходите за мерките и дейностите по чл. 4, т. 2 и 5.
(2) При определянето на лимитите по ал. 1 се вземат предвид предложенията на постоянната работна група за управление на програмата и събраната актуална агропазарна информация.

Чл. 7. (1) Когато бюджетът за подпомагане на дейностите по чл. 4, т. 2 и 4 е недостатъчен за предоставяне на пълния размер на финансова помощ по одобрените заявления на кандидатите, финансовата помощ се редуцира за всяко от заявленията с еднакъв процент, отразяващ съотношението на недостига спрямо бюджета по мярката. Процентът на редуциране на финансовата помощ за заявленията по съответната мярка се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".
(2) Когато сумата на исканата финансова помощ за дейностите по чл. 4, т. 1, 3 и 5 надхвърля бюджета, определен в заповедта по чл. 5, ал. 2, заявленията за подпомагане се класират и одобряват по реда на чл. 32, ал. 3.

Чл. 8. (1) Финансовата помощ е в размер на процент от одобрените за подпомагане разходи, определен в програмата.
(2) Финансовата помощ за извършване на дейностите по чл. 4, т. 1, 3, 4 и 5 се предоставя под формата на еднократни плащания, а за дейностите по чл. 4, т. 2 и 6 - под формата на междинни и окончателни плащания.
(3) Междинното плащане е допустимо за обособена част от извършена дейност/етап по одобрено заявление за подпомагане, като за дейността по чл. 4, т. 2 - след извършване на пролетно и/или есенно третиране на всички пчелни семейства в стопанството на кандидата по чл. 14.

Чл. 9. Недопустими за финансиране са разходи за:
1. доставка, извършена от свързано лице с ползвателя на помощта;
2. възстановим ДДС;
3. заплатени в брой, с изключение на разходите за дейностите по чл. 4, т. 2, 4 и т. 5, буква "в";
4. извършени извън периода на съответната пчеларска година.

Глава четвърта.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ


Чл. 10. (1) По програмата могат да кандидатстват за подпомагане и да получат плащане лица, които:
1. отговарят на условията за подпомагане по съответните мерки от програмата;
2. нямат изискуеми задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, към датата на кандидатстване;
3. не са създали изкуствено условия за получаване на предимство при получаване на помощта в противоречие на целите на програмата и чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306 от 17 декември 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.);
4. не са в производство по несъстоятелност, не са обявени в несъстоятелност и не са в ликвидация;
5. не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта, за които с акт на компетентен орган е установено, че са предоставили декларация с невярно съдържание при предоставяне на информация на ДФ "Земеделие" във връзка с кандидатстването и получаването на финансова помощ.
(3) Не са допустими за подпомагане по конкретна мярка и/или дейност лица, за които е установено неизпълнение на подписан договор от предходен прием по същата мярка и/или дейност, съгласно чл. 43, ал. 3.

Чл. 11. (1) Един кандидат може да получи еднократно подпомагане в рамките на една финансова година за всяка от дейностите по чл. 4.
(2) Един кандидат не може да подава второ заявление за подпомагане за една дейност по чл. 4, за която през същата година има подадено и одобрено заявление за подпомагане и сключен договор, както и през времето, докато първото заявление е в процес на разглеждане.

Глава пета.
УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I.
Условия за подпомагане по мярка А - Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари


Чл. 12. (1) Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.), които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.) (Наредба № 10 от 2015 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти;
4. притежават не по-малко от 20 и не повече от 100 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване.
(2) Недопустими за подпомагане по мярката са кандидати:
1. получили финансиране за същия актив от Програмата за развитие на селските райони;
2. извършващи дейности, свързани с производство и/или търговия на заявения за подпомагане актив по чл. 13, ал. 1.

Чл. 13. (1) По мярката се подпомагат следните активи и оборудване, описани в приложение № 1, и свързаните с тях разходи за закупуване на:
1. центрофуга;
2. нож за разпечатване;
3. матуратор;
4. восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи;
5. вана за разпечатване.
(2) Активите и оборудването по ал. 1 се подпомагат при следните условия:
1. за всяка финансова година кандидатът е заявил само по един брой от един или повече от предвидените за подпомагане по дейността активи;
2. заявеният актив и/или оборудване отговаря на законово разписаните изисквания за производство на храни;
3. заявеният актив и/или оборудване е ново и не е втора употреба;
4. заявеният актив и/или оборудване е заприходено в инвентарната книга на ЗС (за ЕТ и ЮЛ).
(3) Разходите по ал. 1 се финансират, когато са представени най-малко три независими оферти в оригинал за всеки заявен актив (оборудване) разход, съпоставими по показателите за оценка от приложение № 1. Цената в офертите трябва да е определена в левове или в евро с описан ДДС. Офертите трябва да са издадени не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации. В случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена, се представя обяснителна записка.
(4) Не могат да бъдат заявявани за подпомагане активи, за които вече е получено подпомагане в рамките на предишна финансова година на настоящата програма.
(5) Финансовата помощ е в размер на процент от одобрените за подпомагане разходи, определен в програмата, но не повече от 2500 лв., за цялата дейност, за всяка финансова година.

Раздел II.
Условия за подпомагане по мярка Б - Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата


Чл. 14. (1) Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци, юридически лица, сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., и признати организации на производители на мед и пчелни продукти. Допустимо за кандидат е и сдружение на пчелари, което не е регистрирано като земеделски стопанин, като в този случай то кандидатства за подпомагане и разпределя активите само между членовете си, които са регистрирани земеделски стопани.
(2) Допустимите кандидати следва да отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти.

Чл. 15. (1) По мярката се финансират разходите за закупуване на препарати за борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата, лицензирани за употреба съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и използвани за пролетно и/или есенно третиране на пчелните семейства в периода на една пчеларска година.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. за всички третирани пчелни семейства, отглеждани в животновъдните обекти на кандидата, е използван само един вид препарат; в случай че кандидатът по мярката е сдружение на пчелари, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или призната организация на производители на мед и пчелни продукти, критерият се прилага по отношение на лицата, стопанисващи пчелните семейства, с които се кандидатства;
2. при извършване на пролетно и есенно третиране приложеният препарат за пролетно третиране съдържа различно активно вещество от препарата, използван за есенно третиране на пчелните семейства;
3. са за количества препарати, които съответстват на броя на третираните пчелни семейства и приложената доза за препарата съгласно ветеринарномедицинския дневник на пчелина.
(3) Разходите по ал. 1 се финансират в рамките на определените по чл. 6, ал. 1 лимити и могат да се заявяват под формата на междинни плащания.

Раздел III.
Условия за подпомагане по мярка В - Рационализиране на подвижното пчеларство


Чл. 16. (1) Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти;
4. притежават не по-малко от 20 и не повече от 100 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване;
5. поемат писмен ангажимент, че ще практикуват подвижно пчеларство в рамките на 3 години от датата на изплащане на финансовата помощ.
(2) Недопустими за подпомагане по мярката са кандидати:
1. получили финансиране за същия актив от Програмата за развитие на селските райони;
2. извършващи дейности, свързани с производство и/или търговия с прикачен инвентар;
3. получили предходно финансиране по мярка В - Рационализиране на подвижното пчеларство.

Чл. 17. (1) По мярката се финансират разходи за закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (пчеларско ремарке, пчеларска платформа) в разновидности, описани в приложение № 2.
(2) Разходите по ал. 1 се подпомагат при следните условия:
1. заявеният за подпомагане актив следва да има минимална вместимост 10 броя кошери;
2. заявеният за подпомагане актив е нов и не е втора употреба;
3. броят на допустимите за финансиране активи по мярката - не повече от един брой за тригодишния период 2017 - 2019 г.;
4. финансираният актив е заприходен в инвентарна книга/счетоводна система (за ЕТ и ЮЛ);
5. заявеният за финансиране актив е регистриран в КАТ като ППС, категория О-1 или категория О-2 в съответствие с изискванията на Закона за движение по пътищата.
(3) Разходите по ал. 1 се финансират, когато са представени най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки заявен разход. Всяка от офертите следва да съдържа описание на всеки един от изброените в приложение № 5 параметри. Цената в офертите трябва да е определена в левове или в евро с описан ДДС. Офертите трябва да са издадени не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации. В случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена, се представя обяснителна записка.
(4) Финансовата помощ е в размер на процент от одобрените за подпомагане разходи, определен в програмата, но не повече от 2500 лв. по мярката.

Раздел IV.
Условия за подпомагане по мярка Г - Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти


Чл. 18. Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. с пчелни семейства, и признати организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти, които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти.

Чл. 19. (1) По мярката се финансират разходите за извършване на физикохимичен анализ на пчелния мед по следните показатели:
1. хидроксиметилфурфурол;
2. диастазна активност (количествено);
3. редуциращи захари и захароза;
4. полен;
5. водно съдържание;
6. неразтворими във вода примеси;
7. електропроводимост;
8. свободна киселинност.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. физикохимичните анализи са извършени в акредитирани от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) лаборатории за извършване на анализ на пчелен мед, като всеки от изследваните показатели по ал. 1 е включен в обхвата на акредитация;
2. лабораторният анализ включва най-малко изброените в ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 показатели за всяка от изследваните проби пчелен мед;
3. изследваните проби пчелен мед са от партиди, добити от пчелни семейства, отглеждани в животновъден обект на кандидата.
(3) Разходите по ал. 1 се финансират в рамките на лимити, съответстващи на цените за лабораторни/физикохимични изследвания на пчелен мед, определени по показателите по чл. 39, т. 1.4 от ценоразписа за услуги, които извършва Българската агенция по безопасност на храните съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

Раздел V.
Условия за подпомагане по мярка Д - Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз


Чл. 20. (1) Допустими за подпомагане по мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
(2) Допустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, букви "б" и "в" могат да бъдат признати организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство на пчелен мед и пчелни продукти, произведени от техните членове.
(3) Допустими за подпомагане са лицата по ал. 1 и 2, които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани като животновъдни обекти.
(4) Допустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква "а" са лицата по ал. 1, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя и не повече от 150 броя пчелни семейства.
(5) Допустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква "б" са лицата по ал. 1, притежаващи към датата на кандидатстване не по-малко от 20 броя пчелни семейства. За признатите организации на производители изискването следва да бъде изпълнено за всеки от членовете на организацията.
(6) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква "а" са кандидати:
1. които през предходните години на тригодишните програми по пчеларство са получили финансиране за закупуване на 150 и повече кошера;
2. които извършват дейности, свързани с производство и/или търговия на кошери и части от тях.
(7) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква "б" са кандидати:
1. които през предходните години на тригодишните програми по пчеларство са получили финансиране за закупуване на 150 и повече пакета пчели (голи роеве) и/или отводки;
2. които са регистрирани в съответната областна дирекция "Земеделие" като производители на пакети пчели (голи роеве) и отводки съгласно Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.) (Наредба № 47 от 2003 г.).
(8) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква "в" са кандидати:
1. които са регистрирани в съответната областна дирекция "Земеделие" като производители на пчелни майки съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. които са регистрирани в съответната областна дирекция "Земеделие" като производители на пакети пчели (голи роеве) и отводки съгласно Наредба № 47 от 2003 г. за закупуване на пчелни майки за увеличение на основните семейства.

Чл. 21. (1) По мярката се подпомагат следните разходи:
1. за закупуване на нови кошери от следните модели и окомплектовки за дейности по чл. 4, т. 5, буква "а":
а) Лангстрот-Рут комплект, с части на комплекта - 3 корпуса, дъно, капак;
б) Дадан Блат комплект, с части на комплекта - плодник, 2 магазина или 2 корпуса, дъно, капак;
в) Лангстрот-Рут комплект, с части на комплекта - 2 корпуса, дъно, капак;
г) Дадан Блат комплект, с части на комплекта - плодник, 1 магазин или 1 корпус, дъно, капак;
д) Фарар комплект, с части на комплекта - 4 корпуса, дъно, капак;
2. за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства чрез закупуване на отводки за дейности по чл. 4, т. 5, буква "б";
3. за закупуване на пчелни майки - за дейности по чл. 4, т. 5, буква "в".
(2) Разходите по ал. 1, т. 1 се подпомагат в рамките на определените лимити по чл. 6, ал. 1, когато:
1. заявените за закупуване кошери са нови и са изработени от сух дървен материал с дебелина на стените минимум 25 мм или от полистирен;
2. размерите на частите от комплекта на модела кошери, които са изработени от сух дървен материал, са съобразени с размерите, посочени в приложение № 3;
3. моделите на кошери, които са изработени от полистирен, са от изброените, както следва: Фарар, Лангстрот-Рут и Дадан Блат;
4. новозакупените кошери са заселени с пчелни семейства към датата на подаване на заявление за плащане;
5. новозакупените кошери са маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
6. броят на допустимите за финансиране кошери е, както следва:
а) при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително - не повече от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване от 51 до 150 пчелни семейства включително - до 50 броя.
(3) Разходите по ал. 1, т. 2 се подпомагат в рамките на определените лимити по чл. 6, ал. 1, когато:
1. закупените отводки са от пчелини, регистрирани в областните дирекции "Земеделие" съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. броят на допустимите за финансиране отводки е:
а) при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително - не повече от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване над 50 пчелни семейства включително - до 50 броя;
3. новозакупените отводки са настанени в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
4. новозакупените отводки не са присъединени към съществуващи в стопанството на кандидата пчелни семейства.
(4) Разходите по ал. 1, т. 3 се подпомагат в рамките на определените лимити по чл. 6, ал. 1, когато:
1. закупените пчелни майки са от пчелини, регистрирани в областните дирекции "Земеделие" съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. броят на допустимите за финансиране пчелни майки е:
а) при налични към датата на кандидатстване до 50 пчелни семейства включително - не повече от 1,5 пъти от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване от 51 до 150 пчелни семейства включително - до размер, равен на броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;
в) при налични към датата на кандидатстване над 150 пчелни семейства - не повече от 1/2 от броя на наличните към датата на кандидатстване пчелни семейства;
3. новозакупените пчелни майки са настанени в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
4. новозакупените пчелни майки не са придадени към финансирани съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 в същата пчеларска година новозакупени отводки.

Раздел VI.
Условия за подпомагане по мярка Е - Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти


Чл. 22. (1) Допустими за подпомагане по мярката са проекти, които са разработени по следните научни теми:
1. проучвания на различните фактори, влияещи върху размножаването, генетичните промени и здравния статус на медоносната пчела в България; молекулярни доказателства на причините, довеждащи до синдрома на празния кошер; опити за контрол и превенция на болестите по пчелите;
2. проучване на продуцентите на мана в иглолистните гори в района на Родопите, видов състав, срокове и особеностите в развитието им, манов мед и сроковете и особеностите при събирането му от пчелите.
(2) Проектите по ал. 1 са допустими за подпомагане, когато са получили положителна оценка на практикоприложната част на проекта, извършена от комисията по чл. 26.
(3) Проектите по ал. 1 са допустими за финансиране, когато са получили положителна оценка за обоснованост на разходите по изпълнените проекти, извършена от комисията по чл. 26.

Чл. 23. Допустими за подпомагане по мярката са:
1. университети и висши училища с преподаване на предмет пчеларство;
2. научни институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството;
3. научни организации, вписани в регистъра на Министерството на образованието и науката съгласно чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания.

Чл. 24. (1) По мярката са допустими за финансиране следните разходи:
1. по темата, посочена в чл. 22, ал. 1, т. 1:
а) материали, химикали и консумативи;
б) информационни продукти (в т.ч. софтуер);
в) командировки съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г., в т.ч. и в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г., като броят и продължителността на командировките е съобразен с целите на проекта;
г) заплащане на външни организации за техническо подпомагане в научната работа по проекта;
д) разходи във връзка с изплатени доходи по извънтрудови правоотношения - възнаграждения на членовете на колектива;
е) разходи за вземане на проби;
2. по темата, посочена в чл. 22, ал. 1, т. 2:
а) наем на апаратура и специализирано оборудване;
б) материали, химикали и консумативи;
в) информационни продукти (в т. ч. софтуер);
г) командировки съгласно Наредбата за командировките в страната, в т.ч. и в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, като броят на командировките е съобразен с целите на проекта;
д) заплащане на външни организации за техническо подпомагане в научната работа по проекта;
е) разходи във връзка с изплатени доходи по извънтрудови правоотношения - възнаграждения на членовете на колектива.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато:
1. са представени най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки заявен разход на стойност над 15 000 лв., както и когато разходът е част от доставка или услуга, договорирана с един доставчик или изпълнител, на обща стойност повече от 15 000 лв.; цената в офертите трябва да е определена в левове или в евро с описан ДДС; офертите трябва да са издадени не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации в необходимите случаи; в случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена, се представя обяснителна записка;
2. кандидатът не разполага към момента на кандидатстването с информационния продукт и/или софтуер, материали, химикали и консумативи, апаратура и оборудване, за финансирането на които кандидатства;
3. заявените за финансиране външни услуги, материали и активи са необходими за реализиране на проекта;
4. анализите по заявените разходи са извършени в акредитирани за съответната дейност лаборатории;
5. материалите и всички документи, насочени към обществеността, включително научните публикации с цел докладване на резултатите от научните проекти, описани в чл. 22, ал. 1, които ще бъдат финансирани по програмата, трябва да носят емблемата на Европейския съюз и следния текст на български език: "ФИНАНСИРАНО С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ".

Глава шеста.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 25. (1) Кандидатите за финансово подпомагане по програмата подават заявление за подпомагане по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", в зависимост от мярката, по която се кандидатства, и прилагат към него документите, посочени в образеца на заявлението.
(2) Заявлението за подпомагане по ал. 1 се подава лично от кандидата, от законния му представител или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите:
1. в Централното управление на ДФ "Земеделие" за мерките по чл. 4, т. 6;
2. в областната дирекция на ДФ "Земеделие" по постоянно местожителство на физическото лице или по адрес на регистрация на седалището на юридическото лице за мерките по чл. 4, т. 1 - 5.
(3) Служителите на ДФ "Земеделие" извършват преглед на подадените документи в присъствието на кандидата, на неговия законен представител или на упълномощеното от него лице.
(4) В случай на липси или нередовности в документите по ал. 1 заявлението не се приема и се връща на кандидата заедно с писмено изложение за всички установени липси и/или нередовности в заявлението.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута на регистрацията им в Интегрираната система за администриране и контрол.

Чл. 26. (1) Кандидатите по мярка Е - Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти, подават своите проекти до председателя на Селскостопанската академия (ССА) за оценка за практикоприложната част на проектите и издаване на положително становище в резултат на оценката.
(2) Комисия от Селскостопанската академия, чийто състав се определя със заповед на председателя на ССА, извършва оценка за практикоприложната част на представените по чл. 4, т. 6 проекти съгласно приложение № 4 и класира кандидатите. Кандидатът с най-висока оценка получава от комисията положително становище за одобрение и право да подаде заявление за подпомагане в ДФ "Земеделие". Останалите кандидати се уведомяват писмено за резултатите от проведеното класиране.
(3) Научните проекти по чл. 22, ал. 1 трябва да съдържат:
1. тема и продължителност на проекта;
2. информация за състава на научния колектив;
3. анотация - подробно описание на проблема с включена литературна справка;
4. цели и задачи;
5. материали и методика на работа;
6. очаквани резултати;
7. работна програма;
8. подробен финансов план с обосноваване на разходите по дейности;
9. ползвана литература.
(4) Изпълнените научни проекти се представят от кандидата на комисията по ал. 2 за оценка на обосноваността на разходите, като критериите за оценка се определят със заповед на председателя на ССА. Кандидатите, получили от комисията положителна оценка, имат право да подадат заявление за плащане в ДФ "Земеделие".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Резултатите от финансираните от ДФ "Земеделие" научни проекти се представят от ползвателя на подпомагането в МЗХГ в срок до един месец след окончателното изплащане на финансовата помощ с право за публикуването им на официалната електронна страница.

Чл. 27. Документите за кандидатстване за подпомагане по чл. 25, ал. 1 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 33, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се прилагат в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на прилагане на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ДФ "Земеделие";
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, да бъде легализиран или с апостил.

Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" определя със заповед периода за подаване на заявления за подпомагане по чл. 25, ал. 1. Със заповедта се определя периодът за приемане на заявления за подпомагане (с точни дати и часове на началото и края на периода), като се посочва и бюджетът на съответната мярка за съответния период на прием.
(2) Приемът на заявления за подпомагане по мерките от програмата започва не по-късно от 21 ноември за първата година и 25 октомври за останалите години от тригодишния период на прилагане на програмата и приключва не по-късно от 16 юли на всяка финансова година от действието на програмата.
(3) Периодът на прием на заявления за подпомагане по мерките от програмата може да бъде удължаван или приемът да бъде отварян отново при съобразяване с крайния срок по ал. 2.
(4) Държавен фонд "Земеделие" обявява приема на заявления за подпомагане по програмата със съобщение, което се публикува на електронната страница на ДФ "Земеделие" и се поставя на общодостъпно място в областните дирекции на ДФ "Земеделие" не по-късно от 15 календарни дни преди началото на всеки прием. Съобщението съдържа образци на документите за кандидатстване.

Чл. 29. (1) Когато след приемането на заявлението за подпомагане по чл. 25, ал. 1 бъде установена нередовност или липса в подадените документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи поради непълнота и неяснота на заявени данни и посочени факти, ДФ "Земеделие" уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаването му трябва да представи исканите документи и разяснения.
(2) Ако кандидатът не отстрани нередовност на документите и/или непълнотите и неяснотите на заявените данни и посочени факти до изтичане на срока по ал. 1, ДФ "Земеделие" отказва финансиране или финансовата помощ се намалява за частта от нея, засегната от неотстранените нередовности.

Чл. 30. (1) След подаване на заявлението за подпомагане, но не по-късно от два месеца след края на съответния период на прием на заявления, ДФ "Земеделие":
1. извършва административни проверки на представените документи, на заявените данни и на други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. може да извършва проверки на място на част от приетите заявления за подпомагане за установяване съответствие на фактическото положение с представените документи, като извадката включва произволно избрана част от подадените заявления и част, избрана чрез риск-анализ;
3. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. когато е направено запитване за становище на държавни органи или на други институции, както и когато в резултат от проверките по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;
3. когато е направено възражение срещу резултатите от извършена проверка на място по реда на чл. 31, ал. 4.

Чл. 31. (1) Проверките на място по чл. 30, ал. 1, т. 2 се извършват от длъжностни лица от ДФ "Земеделие" в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или негов служител.
(2) След извършване на проверката на място служителят на ДФ "Земеделие" представя протокола с резултатите от нея за подпис на кандидата, на упълномощения негов представител или на неговия служител, който има право да впише в него обяснения и възражения по направените констатации. Копие от протокола се предоставя на кандидата, на упълномощения негов представител или на неговия служител веднага след приключване на проверката на място.
(3) Когато кандидатът, упълномощен негов представител или негов служител не бъде открит при извършване на проверката на място, ДФ "Земеделие" уведомява кандидата за извършената проверка, като му изпраща копие от протокола по ал. 2.
(4) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място кандидатът може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации до изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".

Чл. 32. (1) Решението по чл. 30, ал. 1, т. 3 се взема въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане и приложените към него документи с критериите за допустимост по съответната мярка, определени в програмата и тази наредба.
(2) За оценяване на предложените със заявлението за подпомагане разходи по чл. 24 изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" може да определи със заповед комисия за оценка на разходите, която да се произнесе по тяхната допустимост и обоснованост. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и професионален опит в съответната област.
(3) Когато сумата на исканата финансова помощ по чл. 4, т. 1, 3 и 5 надхвърля бюджета, определен в заповедта по чл. 5, ал. 2, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 5, и се одобряват в низходящ ред. Заявленията с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се класират по реда на постъпването им.
(4) В случай че изпълнението на критериите за оценка по ал. 3 е станало основание за класиране на заявление пред други заявления по реда на тази наредба, кандидатът с класираното заявление се задължава да поддържа съответствие с критериите за оценка по ал. 3.

Чл. 33. (1) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане с уведомително писмо, което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране при:
1. липса или нередовност на документите или при непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2;
2. несъответствие с условията за подпомагане по съответната мярка;
3. неотстраняване на нередовностите и липсите в срока по чл. 29, ал. 1;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. несъответствие с изискванията на чл. 10 и 11.
(3) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на заявлението за подпомагане кандидатът трябва да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът урежда правата, задълженията и отговорностите на страните по него.
(4) В случаите на частичен отказ по ал. 2 кандидатът има право да сключи договор за отпускане на финансова помощ за одобрената част от заявлението.
(5) След изтичане на срока по ал. 3 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност съгласно чл. 11.

Глава седма.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 34. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция и/или разход по всяка от дейностите на мерките на програмата.
(2) Финансовата помощ не се изплаща на ползватели на помощта, за които е установено изкуствено създаване на условия за подпомагане, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство за получаване на помощта.

Чл. 35. (1) За получаване на еднократно, междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава в срок до 15 август на текущата финансова година заявление за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", в зависимост от мярката, по която се кандидатства, и прилага документите, посочени в същото заявление.
(2) При подаване на заявление за окончателно плащане ползвателите по мярката по чл. 4, т. 6 представят:
1. доклад за изпълнението на проекта;
2. резултатите от научно-приложните изследвания;
3. материалите и всички документи, насочени към обществеността, които са заявени за финансиране по програмата.
(3) Заявленията за плащане по ал. 1 се подават:
1. за мерките по чл. 4, т. 6 в Централното управление на ДФ "Земеделие";
2. за мерките по чл. 4, т. 1 - 5 в областните дирекции на ДФ "Земеделие" по постоянно местожителство на физическото лице или по адрес на регистрация на седалището на юридическото лице.
(4) Кандидатът има право да подаде отделно заявление за плащане за всяка една дейност по чл. 4.

Чл. 36. (1) Служителите на ДФ "Земеделие" извършват преглед на подадените документи в присъствието на кандидата, на неговия законен представител или на упълномощеното от него лице.
(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 заявлението и приложените към него документи не се приемат и се връщат на кандидата заедно с писмено изложение за всички установени липси и/или нередовности.
(3) След отстраняване на констатираните липси и/или нередовности по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 35, ал. 1 отново да подаде заявление за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава идентификационен номер на заявлението.

Чл. 37. (1) В срок до 45 дни от подаване на заявлението за плащане по чл. 35, ал. 1 и не по-късно от 15 октомври на текущата финансова година ДФ "Земеделие":
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за плащане;
2. извършва проверка на място на част от приетите заявления за плащане за установяване съответствие на фактическото положение с представените документи; проверката на място се извършва в присъствието на ползвателя, на упълномощен негов представител или на негов служител; извадката включва произволно избрана част от подадените заявления и част, избрана чрез риск-анализ, като извадката представлява най-малко 5 на сто от приетите заявления;
3. одобрява или мотивирано отказва плащането въз основа на установените фактическо съответствие и съответствие по документи между одобреното заявление за подпомагане и извършените разходи;
4. изплаща одобрената финансова помощ по представена от ползвателя собствена банкова сметка.
(2) Когато след приемането на заявлението за плащане бъде установена нередовност или липса на подадените документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи поради непълнота и неяснота на заявени данни и посочени факти, ДФ "Земеделие" уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаването му може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни документи.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", в случай че по дадено заявление е необходимо становище на държавни органи или на други институции, както и когато в резултат от проверките по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност и/или за функционална несамостоятелност.

Чл. 38. (1) Размерът на плащанията се изчислява въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи.
(2) Държавен фонд "Земеделие" отказва изплащането на част или на целия размер на помощта, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи неизпълнение на поетите с договора по чл. 33, ал. 3 и 4 задължения;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 37, ал. 2;
4. дейностите и разходите по тях не са осъществени в сроковете по чл. 39;
5. установи, че ползвателят на помощта е укрил факти и обстоятелства, които биха довели до отхвърляне на заявлението му за подпомагане;
6. установи неправомерно договориран разход, който е недопустим по изискванията на програмата и на тази наредба;
7. установи, че за одобрения разход ползвателят на помощта се подпомага и по други програми за безвъзмездна финансова помощ с публични средства, независимо от източника на финансовите средства;
8. установи, че ползвателят на помощта не отговаря на изискванията, посочени в чл. 10, към момента на подаване на заявлението за плащане, както и при непредставяне на документи, посочени в заявлението, съгласно чл. 35, ал. 1;
9. при осъществяване на контрола съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2 установи нередовност на документите или непълнота, или неяснота на заявените данни и посочените факти в заявлението за плащане.
(3) Когато е отказано изплащане на финансовата помощ, ползвателят на помощта няма право да подаде друго заявление за плащане за същата дейност.

Раздел II.
Изпълнение на дейностите по заявлението и контрол върху изпълнението


Чл. 39. Ползвателят на помощта следва да извърши одобрените разходи в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която се кандидатства за подпомагане.

Чл. 40. (1) Искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ може да бъде подавано не по-късно от 30 юни на финансовата година, за която се кандидатства за подпомагане. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката на неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова помощ, което:
1. засяга основната дейност и/или променя предназначението на одобрените разходи;
2. води до несъответствие с дейностите, изискванията за подпомагане и критериите за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;
4. е свързано с отказ за извършване на всички или част от разходите/инвестициите по подписан договор, в случай че това не се дължи на форсмажорни обстоятелства.

Чл. 41. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява оригиналите на всички документи, свързани с подпомаганите дейности, най-малко 3 години след изплащане на финансовата помощ от ДФ "Земеделие".
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на ДФ "Земеделие" всяка поискана информация, свързана с подпомаганата дейност.

Чл. 42. (1) Ползвателят на помощта или членовете на организациите на производители се задължават за срок 3 години след изплащане на финансовата помощ от ДФ "Земеделие":
1. да използват придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продават, даряват или преотстъпват ползването на активите, които са обект на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не преустановяват подпомогнатата дейност;
4. да практикуват подвижно пчеларство, в случай че са получили подпомагане по мярка В - Рационализиране на подвижното пчеларство.
(2) В случаите, когато ползвателите са признати организации на производителите, преотстъпване ползването на активите - предмет на подпомагане на съдружниците и/или акционерите, и/или членовете на юридическите лица - кандидати, не се смята за неизпълнение на задължението по ал. 1, т. 2.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Контрол за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ и на документите, свързани с подпомаганата дейност, могат да упражняват представители на ДФ "Земеделие", Министерството на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите, одитни и сертифициращи органи.
(2) На контрол по ал. 1 подлежат ползвателите на помощта и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(3) При установяване на неизпълнение на всички или част от разходите/инвестициите по дадена мярка/дейност от подписан договор, извън случаите на форсмажорни обстоятелства, ползвателят се лишава от право на кандидатстване за следващата календарна година по съответната мярка/дейност.

Чл. 44. (1) Държавен фонд "Земеделие" упражнява контрол след извършване на плащанията по заявленията, финансирани съгласно чл. 4, т. 1, 3, т. 5, букви "а" и "б" и т. 6, чрез извършване на административни проверки и проверки на място.
(2) Проверки по ал. 1 могат да се извършват до изтичането на третата година считано от датата на извършване на плащането по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Обект на проверките след плащане е изпълнението на задълженията по чл. 41 и 42.

Чл. 45. (1) Ползвателят на помощта дължи връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях, когато не изпълни свое нормативно установено или договорно задължение, както и в следните случаи:
1. ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно съдържание, неистински или подправен документ и/или изкуствено е създал условия за получаване на финансова помощ, за да извлече облага в противоречие с изискванията на тази наредба;
2. ползвателят на помощта е получил финансова помощ и от друг източник за дейностите и активите, финансирани по програмата;
3. ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност;
4. ползвателят на помощта не използва придобитите по одобрения проект активи по предназначение.
(2) Когато ДФ "Земеделие" установи наличието на обстоятелство по чл. 46, ал. 1 преди извършване на окончателно плащане, ползвателят на помощта дължи връщане на получените междинни плащания заедно със законните лихви върху тях.
(3) Когато ДФ "Земеделие" установи, че обстоятелства по чл. 46, ал. 1 са съществували преди извършване на еднократно или окончателно плащане, ползвателят на помощта дължи връщане на получените плащания заедно със законните лихви върху тях.

Чл. 46. (1) Когато установи неизпълнение на задължения по чл. 41 и 42, ДФ "Земеделие" уведомява писмено ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и за санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта не се санкционира, когато отстрани или преустанови нарушенията по ал. 1 в едномесечен срок, но не по-късно от изтичане на 3 години от изплащане на финансовата помощ.
(3) Когато ползвателят на помощта не отстрани или преустанови нарушенията по ал. 1 в срока по ал. 2, дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.

Чл. 47. (1) Страните по договора за отпускане на финансова помощ не отговарят за неизпълнение на задължения по него, когато неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства и са спазени изискванията по ал. 2.
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми ДФ "Земеделие" за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства за това в срок до 10 работни дни от датата, на която е бил в състояние да го направи.

Глава осма.
МОНИТОРИНГ


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Държавен фонд "Земеделие" ежегодно изготвя доклад до министъра на земеделието, храните и горите, с който отчита прилагането на всяка една от мерките по чл. 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Агресори" са насекоми, птици и бозайници, които нанасят вреда на пчелите, пилото и пчелните продукти.
2. "Дейности, свързани с производство на кошери" са следните дейности, извършвани по занятие:
а) производство на кошери и части за тях;
б) търговия с кошери и части за тях.
3. "Заселен пчелен кошер" съдържа най-малко:
а) пчелна майка;
б) 800 г. пчели, от които най-малко 50 % млади;
в) 3 пити за Дадан Блат или 4 пити за многокорпусен кошер със светла до тъмнокафява вощина, с най-малко 20 dm2 пило, от което 50 % запечатано.
4. "Изкуствено създаване на условия" е всяко създадено условие по смисъла на член 60 от Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
5. "Кандидат" е лице, което е подало заявление за подпомагане по програмата.
6. "Лимит" е максималният размер на конкретен вид разход, въз основа на който се определя размерът на финансовата помощ.
7. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Европейския съюз за или на бюджетите, управлявани от него, посредством намаляването или загубата на приходи или посредством извършването на неоправдан разход.
8. "Планински райони" са землищата на населените места, които са включени в приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.
9. "Ползвател" е лице, за което е одобрена или на което е изплатена финансова помощ по програмата.
10. "Признати организации на производители на мед и пчелни продукти" са организации, признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.
11. "Пчеларска година" е периодът от 12 последователни месеца от 1 август на календарната година, предхождаща годината, в която се подава заявлението за подпомагане, до 31 юли на календарната година, в която се подава заявлението за подпомагане.
12. "Пчеларска платформа" е метална конструкция, предназначена да носи монтирани на нея пчелни кошери.
13. "Пчеларско ремарке" е специализирано пътно превозно средство (ППС), предназначено да се тегли от моторно превозно средство (МПС) и да носи като товар пчелни кошери или сменяеми пчеларски платформи с монтирани на тях пчелни кошери.
14. "Референтни цени" са цени, ползвани от ДФ "Земеделие" за сравнение при определяне основателността на разходите.
15. "Свързани лица" са тези, които се намират в следната свързаност с кандидата:
а) едното лице участва в управлението на дружеството на другото;
б) са съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
е) са лица, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето физическо или юридическо лице;
ж) са лица, едното от които е търговски представител на другото.
16. "Финансова година" е 12-месечният период, започващ на 16 октомври през същата пчеларска година и завършващ на 15 октомври следващата година.
17. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) отчуждаване на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за отпускане на финансова помощ;
г) тежко природно бедствие или авария, които са въздействали сериозно върху обекта на финансираните дейности и активи;
д) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично пчелните семейства на ползвателя;
е) отравяне на пчелни семейства при извършване на растителнозащитни мероприятия;
ж) кражба на кошери и/или пчелни семейства.
18. "Функционална несамостоятелност" е налице при изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или при установяване ползването на обща инфраструктура, финансирана от Националната програма по пчеларство, с цел осъществяване на предимство за получаване на финансиране по програмата.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 58л, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ И ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО НА КЛАСИФИКАТОРИ ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ПО СКАЛАТА (S)EUROP


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2019 Г.)

§ 11. В Наредба № 15 от 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017 - 2019 г. (ДВ, бр. 87 от 2016 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в наредбата думите "Министърът на земеделието и храните" се заменят с "Министърът на земеделието, храните и горите".

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1 и 3

Активи и оборудване, допустими за подпомагане по мярка А - Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари

1. Центрофуга с показатели за оценка:
? начин на задвижване: електрическа или ръчна;
? разположение на рамките: радиална или хордиална;
? материал на изработка на съда: INOX (хромникел);
? капацитет на центрофугата в брой рамки.
2. Нож за разпечатване с показатели за оценка:
? начин за загряване: електрическо, парно, водно или без загряване;
? материал на изработка: INOX (хромникел).
3. Матуратор с показатели за оценка:
? материал на изработка на съда: INOX (хромникел);
? обем на матуратора в литри или килограми пчелен мед (1л пчелен мед = 1,4 кг пчелен мед).
4. Восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи с показатели за оценка:
? начин за загряване: слънчева, електрическа, парна, водна или с външно нагряване с газова горелка;
? капацитет на восъкотопилката в брой рамки;
? материал на изработка: INOX (хромникел).
5. Вана за разпечатване с показатели за оценка:
? материал на изработка на съда (корпуса): INOX (хромникел);
? капацитет на ваната в брой рамки.

Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1

Прикачен инвентар за подвижно пчеларство (пчеларско ремарке, пчеларска платформа), допустим за подпомагане по мярка В - Рационализиране на подвижното пчеларство

1. Система прикачен инвентар, вкл. пчеларско ремарке (колесар) и пчеларска платформа за разполагане на пчелните кошери, съдържаща следните параметри: обща товароподемност, брой на осите, брой кошери, които могат да бъдат разположени на платформата, размери.
2. Пчеларско ремарке, съдържащо следните параметри: обща товароподемност, брой на осите, брой кошери, които могат да бъдат разположени на ремаркето, размери.
3. Пчеларска платформа, съдържаща следните параметри: обща товароподемност, брой на осите, брой кошери, които могат да бъдат разположени на платформата, размери.

Приложение № 3 към чл. 21, ал. 2, т. 2

Размери на елементите на моделите кошери

1. ДБ-модел кошер, 12-рамков:
- плодник (вътрешни размери):
450 мм x 450 мм x 310 мм
- магазин (вътрешни размери):
450 мм x 450 мм x 170 мм
2. ДБ-модел кошер, 10-рамков:
- плодник (вътрешни размери):
450 мм x 376 мм x 310 мм
- магазин (вътрешни размери):
450 мм x 376 мм x 170 мм
3. ЛР-модел кошер, 10-рамков:
- вътрешни размери на корпуса:
450 мм x 376 мм x 240 мм
4. ЛР-модел кошер, 8-рамков:
- вътрешни размери на корпуса:
450 мм x 305 мм x 240 мм
5. Фараров модел кошер, 10-рамков:
- вътрешни размери на корпуса:
450 мм x 376 мм x 170 мм
6. Фараров модел кошер, 8-рамков:
- вътрешни размери на корпуса:
450 мм x 305 мм x 170 мм

Приложение № 4 към чл. 26, ал. 2

Критерии за оценка на проектите по чл. 4, т. 6

А. Критерии за оценка на информираността относно състоянието на проблема, целта и методологията на изследването:
1. Отразено ли е актуалното състояние на проблема в оценявания проект?
2. Аргументирано и коректно ли са формулирани поставените цели и задачи?
3. Подходящи ли са методите на изследване и експерименталният материал за постигане на поставените цели и задачи?
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
Б. Очаквани резултати.
1. Научнотеоретичен аспект.
2. Приложнопрактически аспект.
3. Възможност за приложение в практиката.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
В. Материално-техническо осигуряване, в т.ч. наличие на:
1. Подходящо лабораторно оборудване.
2. Експериментални пчелини.
3. Квалифициран персонал.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
Г. Персонална оценка на участниците в научния колектив.
1. Научни степени и звания.
2. Предходни изследвания на колектива по проблема. Научни публикации - монографии, книги, трудове с импакт фактор и други по изследвания проблем.
3. Разработени от колектива стандартизационни и нормативни актове.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
Д. Финансова обосновка:
1. Целесъобразност на финансовия план като цяло.
2. Обосноваване на разходите по пера.
Подточките да се оценяват с 1, 2 или 3 точки.
Е. Обща оценка на представения проект.
1. Може да бъде приет.
2. Не може да бъде приет.
Максимален брой точки - 30.

Приложение № 5 към чл. 32, ал. 3


Критерии за оценка на заявления по мерки А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари", В "Рационализиране на подвижното пчеларство" и Д "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз"

Предмет на
оценяване

Информация от

Критерий

Брой
точки

1. Кандидат по мярката на НПП

ИСАК - предходни кандидатствания по НПП

- Не е кандидатствал до момента по мярката по НПП

20 т.

2. Кандидат по мярката на НПП

Документ за завършено средно или висше образование с положен изпит по пчеларство или завършено обучение минимум 30 часа при висше училище, професионална гимназия или лицензиран център за професионално обучение, приложен към заявлението, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството

- Квалификация в областта на пчеларството

15 т.

3. Кандидат по мярката на НПП

ИСАК - предходни кандидатствания по НПП

- Кандидатът е извършил разходите по всички дейности от договорираната финансова помощ за предходни години по НПП - от 2011 г. и следващите години на прилагане на програмата

10 т.

4. Кандидат по мярката на НПП

ИСАК - заявление

- Кандидатът ще реализира инвестицията по заявлението за подпомагане на територията на административна област в Северозападен статистически район (NUTS 2)

10 т.

5. Кандидат по мярката на НПП

ИСАК - заявление

- Поне един от пчелините в стопанството на кандидата е регистриран в населено място, чието землище попада в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.)

10 т.

6. Кандидат по мярката на НПП

ИСАК - заявление

- Кандидатът е призната организация на производители на мед и пчелни продукти

10 т.

7. Кандидат по мярката на НПП

Анкетна карта за регистрация като земеделски производител

- Кандидатът е регистриран земеделски производител за повече от 1 година считано към датата на кандидатстване

15 т.

8. Кандидат по мярката на НПП

Удостоверение за регистрация или пререгистрация на пчелин, собственост на кандидата, и/или ИСАК - справка в регистъра на пчелините на БАБХ, и/или трудови договори за пчеларска дейност и служебна бележка за съответните години, издадена от работодателя, доказващи три години опит като пчелар, и/или граждански договори за извършена работа като пчелар и заверени от съответната ТД на НАП годишни данъчни декларации за съответните предходни години, доказващи три години опит като пчелар

- Кандидатът има минимум три години опит като пчелар считано към датата на кандидатстване

10 т.

Забележка. Класирането се извършва за всяка от мерките А, В и Д, включена в заявлението за подпомагане, определено като допустимо. Точки се дават за изпълнен критерий.

Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума