навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 19 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА КРЕДИТНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Общи разпоредби

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници (регистъра) по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП);
2. документите и информацията, необходими за вписването, както и редът за предоставянето им от лицата, които възнамеряват да извършват дейност като кредитни посредници;
3. редът и условията, при които кредитни посредници, регистрирани в Република България, уведомяват Българската народна банка (БНБ) за намерението си да извършват дейност по кредитно посредничество и предоставяне на съвет в друга държава членка.

Необходими документи за регистрация
Чл. 2. (1) За да бъде вписано в регистъра, лице, което възнамерява да извършва дейност като кредитен посредник, подава до БНБ писмено заявление и регистрационен формуляр по образец на БНБ. Документите за регистрация се представят на хартиен носител, а регистрационният формуляр и документите по ал. 4 и ал. 5, т. 5 - в електронен вид, подписани с квалифициран електронен подпис.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа следната информация:
1. име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛН и постоянен адрес в Република България за физическите лица, съответно наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление - за юридическите лица;
2. име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛН, постоянен адрес и заемана длъжност - за лицата, които управляват и представляват кредитния посредник - юридическо лице;
3. дали заявителят е сключил договори с кредитори за извършването на дейност като обвързан кредитен посредник;
4. ако заявителят е сключил договор/и по смисъла на т. 3 - наименование и ЕИК на всеки от кредиторите, с които е обвързан, а ако кредиторите са от други държави членки - държавата и търговския регистър, в който е вписан всеки от тях, заедно с регистрационния му номер или еквивалентно средство за идентификация в този регистър и начина, по който тази регистрация може да се провери;
5. дейностите по кредитно посредничество, които ще извършва, и дали ще предлага услугата по предоставяне на съвет.
(3) Ако заявителят възнамерява да извършва дейност в други държави членки, той посочва поотделно всяка от тях, под каква форма ще извършва дейността (директно или чрез клон), дали ще предоставя съвет в съответната държава, а ако е обвързан - услугите на кои от кредиторите, с които е обвързан, ще предлага в съответната държава членка.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. документи, доказващи, че заявителят има сключена и изцяло заплатена годишна застраховка "Професионална отговорност" съгласно делегиран Регламент (ЕС) № 1125/2014 на Комисията от 19 септември 2014 г. за допълнение на Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималната застрахователна сума по застраховката "Професионална отговорност" или минималния паричен размер на сходната гаранция, която трябва да притежават кредитните посредници (ОВ, L 305/1 от 24.10.2014 г.), валидна в Република България, съответно и на територията на държавите членки, в които възнамерява да извършва дейност;
2. копия на сключените договори с кредиторите, с които заявителят е обвързан, когато е приложимо;
3. документ за платена такса по чл. 8, т. 1;
4. формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване, съответно на предоставяне на услуги - в случаите, когато заявителят възнамерява да извършва дейност в друга държава членка.
(5) Заявителите - физически лица, и лицата, които ще управляват и представляват заявителя - юридическо лице, прилагат:
1. заверено копие на документ за самоличност на физическото лице;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;
3. свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ в случай, че физическото лице не е български гражданин;
4. декларация, че не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, освен ако са с възстановени права;
5. попълнен въпросник-декларация по образец за придобити познания и компетентност в областите по чл. 48, ал. 2 и 3 ЗКНИП и за репутация.
(6) Лицата по чл. 51, ал. 7 ЗКНИП изпращат писмено уведомление и регистрационен формуляр по образец на БНБ.

Вписване в регистъра и отказ за вписване

Чл. 3. (1) Българската народна банка разглежда представените документи по реда на чл. 52 ЗКНИП и вписва заявителя в регистъра, ако са изпълнени всички условия за регистрация.
(2) При спиране на срока по чл. 52, ал. 4 ЗКНИП БНБ уведомява заявителя.
(3) Лицата, подали уведомления по чл. 2, ал. 6, се вписват в регистъра в срока по чл. 52, ал. 1 ЗКНИП.
(4) Българската народна банка отказва вписване при наличие на основанията в чл. 54, ал. 1 ЗКНИП.
(5) Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", или оправомощено от него длъжностно лице вписва или отказва вписване в регистъра със заповед.

Заличаване от регистъра

Чл. 4. (1) За заличаване от регистъра на кредитния посредник - физическо лице, по негово писмено искане лицето подава заявление до БНБ.
(2) За заличаване от регистъра на кредитен посредник - физическо лице, при смърт поне един от неговите наследници подава заявление, към което прилага удостоверение за наследници и заверено копие на смъртен акт.
(3) За заличаване от регистъра на кредитния посредник - физическо лице, при поставянето му под запрещение заявлението се подава от настойника или попечителя, като се прилагат документи за влязло в сила решение на компетентния съд и копие от акта за назначаването на настойника, съответно попечителя.
(4) За заличаване от регистъра на кредитния посредник - едноличен търговец, по негово искане той подава заявление до БНБ, в което посочва дали прекратява само дейността по кредитно посредничество или дейността като едноличен търговец.
(5) За заличаване от регистъра на кредитен посредник - юридическо лице, по негово искане заявлението се подава от лицето или лицата, които го управляват и представляват по данни от Търговския регистър, или от изрично упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно, като се посочва основанието за заличаване по чл. 55, ал. 2 ЗКНИП. Към заявлението се прилага решение на общото събрание на съдружниците или акционерите или на едноличния собственик на капитала, ако се прекратява юридическото лице, а за прекратяването на дейността по кредитно посредничество - решение на компетентния орган съгласно устава (дружествения договор).
(6) В случаите по ал. 1, 4 и 5 към заявлението се прилага декларация, че кредитният посредник няма неизпълнени задължения към кредитори и/или потребители.
(7) Българската народна банка заличава от регистъра кредитния посредник при наличие на основанията по чл. 55, ал. 3 - 5 и ал. 8 ЗКНИП.
(8) Заличаването от регистъра се извършва със заповед на подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", или от оправомощено от него длъжностно лице.

Уведомяване за промени след вписване в регистъра

Чл. 5. (1) Лице, вписано в регистъра, уведомява в 15-дневен срок БНБ за всяка промяна в информацията, представена във връзка с вписването в регистъра, като прилага документ за платена такса по чл. 8, т. 2 и когато е приложимо - документи, удостоверяващи промяната. В този случай БНБ има правомощията по чл. 52, ал. 2 ЗКНИП.
(2) Регистрационният формуляр и въпросниците-декларации за физическите лица - кредитни посредници, и за управляващите и представляващите юридическите лица - кредитни посредници, съдържащи новите обстоятелства, се представят в електронен вид.
(3) Уведомяването се счита за приключено след проверка на данните и документите по ал. 1 и 2 и одобряване от БНБ на въведената актуализирана информация от кредитния посредник в електронните формуляри.
(4) Регистрираните кредитни посредници представят копие на документи за актуална застраховка "Професионална отговорност" съгласно чл. 2, ал. 4, т. 1 преди датата на изтичане на предходната.

Уведомяване за намерението за извършване на дейност в друга държава членка

Чл. 6. (1) Регистриран кредитен посредник, който възнамерява да извършва дейност в друга държава членка, изпраща в БНБ писмено уведомление със съдържание съгласно чл. 2, ал. 3 и прилага документ за платена такса по чл. 8, т. 2.
(2) Когато заявлението за регистрация по чл. 2, ал. 1 съдържа уведомление за намерение кредитният посредник да извършва дейност в друга държава членка, срокът по чл. 57, ал. 4 ЗКНИП тече от вписване на посредника в регистъра.

Съхранение на данните

Чл. 7. Българската народна банка съхранява всички документи, представени на хартиен носител и в електронен вид от кредитните посредници за вписването им в регистъра и за заявените промени, в срок 5 години от датата на заличаване от регистъра на съответния кредитен посредник или от датата на отказа за регистрация.

Такси

Чл. 8. Българската народна банка събира такса за административните разходи, свързани с разглеждането на:
1. заявление за вписване в регистъра - 3000 лв.;
2. уведомление за промяна на подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства по чл. 53, ал. 1, т. 3 - 5 ЗКНИП - 500 лв.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Всички документи на чужд език, представени по реда на тази наредба, се придружават с превод на български език, извършен от Министерството на външните работи, от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа или от лице, сключило договор за преводи с Министерството на външните работи, а представяните официални документи трябва да бъдат и легализирани, когато е приложимо. Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", може да поиска отделни частни документи от съществено значение за преценката относно спазването на изискванията на тази наредба да бъдат с нотариална заверка на подписите на лицата, които са ги издали.
(2) При първоначална регистрация и промени формулярите се попълват на български език, а в електронен вид се подписват с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Тази наредба се издава на основание чл. 51, ал. 3 и § 11 Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и е приета с Решение № 115 от 20.10.2016 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
(2) Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", може да издава указания по прилагането на тази наредба.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума