навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА, НАЧИНА, СРОКОВЕТЕ И ОБХВАТА НА ПОДЛЕЖАЩАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ

Приета с ПМС № 299 от 14.11.2016 г.

Обн. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определят редът, начинът, сроковете и обхватът на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА).
Чл. 2. Министерството на финансите ежедневно публикува в самостоятелна категория, обособена на интернет страницата му и леснодостъпна за потребителите, информация за всеки работен ден за:
1. извършените плащания чрез СЕБРА:
а) на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, Националния осигурителен институт и администрираните от него бюджети на социалноосигурителните фондове, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската академия на науките и на държавните висши училища;
б) на Националния фонд към министъра на финансите, сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" и други сметки за средствата от Европейския съюз по чл. 142, ал. 2 от Закона за публичните финанси;
в) на включените в СЕБРА други бюджетни организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси, включително лицата по чл. 171, ал. 1 от този закон;
2. предоставените трансфери/субсидии/временни безлихвени заеми от централния бюджет за общините;
3. други извършени плащания - по обслужване на държавния дълг (лихви и главници), вноска в общия бюджет на Европейския съюз, субсидии и капиталови трансфери за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел и др.

Чл. 3. Информацията по чл. 2, т. 1 се публикува по отделни първостепенни системи и по код за вид плащане в СЕБРА.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Първостепенните разпоредители с бюджет, включени в СЕБРА, публикуват ежедневно на интернет страниците си информация за плащанията от бюджета си, извършени чрез СЕБРА, общо за първостепенната система, по второстепенни системи/второстепенни разпоредители с бюджет и по код за вид плащане за всеки работен ден.

Чл. 5. Българската академия на науките и държавните висши училища публикуват информация за плащанията по реда на чл. 4, включително за техни подведомствени разпоредители.

Чл. 6. Националният фонд към министъра на финансите, Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" (за сметката за средствата от Европейския съюз) и включените в СЕБРА бюджетни организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси публикуват информация за плащанията по реда на чл. 4.

Чл. 7. Съответният първостепенен разпоредител с бюджет, държавните висши училища и Българската академия на науките, включени в СЕБРА, периодично извършват преглед за коректното прилагане на определените кодове за вид плащане съобразно икономическия характер и естеството на съответните плащания в СЕБРА, включително от подведомствените разпоредители с бюджет.

Чл. 8. (1) Съответният първостепенен разпоредител с бюджет, държавните висши училища и Българската академия на науките, включени в СЕБРА, периодично извършват преглед за наличието на неактуализирани наименования на разпоредители с бюджет - титуляри на съответния десетразряден код в СЕБРА, и при необходимост - извършат корекции за тяхната актуализация.
(2) Когато в резултат на ограничения брой символи, които могат да се попълнят в полето за наименование на десетразрядния код в СЕБРА, използваните съкращения са неясни, на интернет страницата на съответния първостепенен разпоредител/държавните висши училища/Българската академия на науките може да се публикува пояснителна информация, съдържаща пълните наименования на второстепенните системи/разпоредители и техните съответстващи съкращения.

Чл. 9. (1) Информацията за извършените плащания в СЕБРА за съответния ден се публикува на интернет страницата на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, на държавните висши училища и на Българската академия на науките на отделен файл във формат MS Excel, като сумите на плащанията следва да фигурират като числа с цел потребителите на тази информация да могат да извършват допълнителна обработка за техни нужди.
(2) Информацията за публикуване се извлича от функционалността на СЕБРА "Преводи и директни операции по кодове за вид плащане в СЕБРА". От съответния потребителски екран се избира бюджетната организация, като задължително се посочва първостепенната система, а в полетата "от дата на изпълнение" и "до дата на изпълнение" следва да се посочи денят, за който ще се публикува информацията. След така направения избор генерираната на потребителския екран информация за сумите на извършените плащания по кодове за вид плащане за съответния ден както общо за първостепенната система, така и по кодове на второстепенни системи/разпоредители се отразява на отделен файл съгласно ал. 1.

Чл. 10. Информацията по чл. 2 - 6 се публикува най-късно до края на следващия работен ден.

Чл. 11. Информацията по чл. 2 - 6 за всеки работен ден се съхранява на съответната интернет страница за срок, не по-кратък от 31 март на следващата бюджетна година.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се приема на основание чл. 157 от Закона за публичните финанси.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума