навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 15 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИНСПЕКТИРАНЕТО НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2016г., отм. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerОтменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата - ДВ, бр. 77 от 16 септември 2021 г., в сила от 20.09.2021 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.
(2) С държавния образователен стандарт по ал. 1 се определят същността, целите и организацията на инспектирането на детските градини и училищата.

Чл. 2. (1) Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент от дейността им и определяне на насоките за подобряване.
(2) Целта на инспектирането е установяване на степента на изпълнението на държавните образователни стандарти, като се формулира оценка за силните страни в дейността на образователните институции и за аспектите в дейността им, които се нуждаят от подобрение.
(3) Инспектирането се състои от следните взаимносвързани последователни дейности:
1. набиране на информация по определени индикатори за дейностите, осъществявани от детската градина или училището;
2. оценяване, което се състои в съпоставяне на получените данни с критериите по чл. 274, ал. 5, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;
3. подпомагане, което се състои във формулиране на препоръки за подобряване на дейността на детската градина или училището.
(4) Информацията по ал. 3, т. 1 се набира чрез наблюдение, проучване на документация, изслушване и проучване на мнението на ученици, родители и други заинтересовани страни, както и преглед на интернет страницата и портфолиото на образователната институция.

Чл. 3. Предмет на инспектиране са всички дейности, осъществявани от детската градина или училището, и постигнатите резултати.

Чл. 4. Обект на инспектирането са всички области от дейността на детската градина или училището.

Чл. 5. При извършване на инспектирането се отчита влиянието на външната среда, в която функционира образователната институция.

Чл. 6. (1) Инспектирането на детските градини и училищата в системата на предучилищното и училищното образование се осъществява чрез извършване на инспекция от Националния инспекторат по образованието (НИО).
(2) Инспекцията се планира и провежда по начин, който не нарушава дейността на образователната институция.

Глава втора.
ОБЛАСТИ, КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ И ОЦЕНКА


Чл. 7. (1) Областите за инспектиране на детската градина и училището са:
1. образователният процес;
2. управлението на институцията.
(2) Областта образователен процес включва: преподавателската и възпитателската дейност; оценяването на резултатите от обучението, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности, взаимоотношенията между педагогическите специалисти и децата или учениците и превенцията срещу отпадане от системата на образованието.
(3) Областта управление на институцията включва: управление на финансовите средства; управление на човешките ресурси; професионалните умения и компетентности на педагогическите специалисти; взаимодействията със заинтересованите страни и управлението на физическата среда.

Чл. 8. Критериите за инспектиране на детската градина и училището са стандарти за качество, въз основа на които се прави оценка на образователната институция по областите на инспектиране. Критериите се разработват, апробират и усъвършенстват от директора на Националния инспекторат по образованието и се публикуват на интернет страницата на Националния инспекторат по образованието.

Чл. 9. Индикаторите за инспектиране на детската градина и училището показват степента, в която са изпълнени критериите за инспектиране в дадена област. Индикаторите се разработват, апробират и усъвършенстват от директора на Националния инспекторат по образованието и се публикуват на интернет страницата на Националния инспекторат по образованието.

Чл. 10. (1) Цялостната оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование се формира като средноаритметична стойност от оценките на всички области за инспектиране.
(2) Оценката на всяка отделна област за инспектиране представлява средноаритметичната стойност от степента на изпълнение на всеки отделен критерий.
(3) Степента на изпълнение на отделните критерии се определя в проценти според наличието или липсата на всеки отделен индикатор.

Чл. 11. (1) Цялостната независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование се формира, като получените проценти се превръщат в качествени оценки.
(2) При получен резултат от инспекцията:
1. под 30 процента оценката е незадоволителна;
2. от 30 до 50 процента оценката е задоволителна;
3. от 50 до 75 процента оценката е добра;
4. над 75 процента оценката е много добра.

Глава трета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКЦИЯТА


Чл. 12. (1) Образователната институция се инспектира веднъж на всеки пет години. В случай че оценката от последната извършена инспекция е незадоволителна, нова инспекция се извършва в срок от шест месеца до една година.
(2) Инспекцията обхваща периода между последната и настоящата инспекция.
(3) Инспекцията започва със заповед, издадена от директора на НИО, в която се определят ръководителят и съставът на инспектиращия екип и срокът за извършване на инспекцията.

Чл. 13. Инспекцията на образователната институция се извършва на три етапа със следната продължителност:
1. подготвителен - до десет дни;
2. същински - до пет дни;
3. заключителен - до десет дни.

Чл. 14. (1) Подготвителният етап на инспекцията включва:
1. уведомяване на директора и персонала на образователната институция за предстоящата инспекция;
2. представяне на списък на необходимите документи, в т.ч. стратегията за развитието на детската градина или училището и плана за действие към нея, както и ежегодните отчети за изпълнение на плана, включително докладите от самооценяването за периода, който обхваща инспекцията;
3. проучване и анализ на предоставените документи;
4. уговаряне на срещи с родители и други заинтересовани страни.
(2) Същинският етап на инспекцията включва провеждане на уговорените срещи, посещение на образователната институция и наблюдение на образователния процес.
(3) Заключителният етап на инспекцията включва обработване и обобщаване на получената информация, поставяне на оценка по описаната в чл. 10 и 11 методика, определяне на насоките за подобряване на дейността на детската градина или училището, изготвяне на доклад за извършената инспекция до директора на НИО и даване на препоръки за предприемане на конкретни действия за подобряване на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в съответствие с определените насоки.
(4) Копие от доклада за извършената инспекция се изпраща до директора на инспектираната институция и до началника на регионалното управление по образованието.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се приема на основание чл. 22, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума