навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 16 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 01.01.2017 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.10 от 27 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 27 Април 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето си.
(2) При условията и по реда на тази наредба не се възстановяват разходи за вътрешноградски превоз.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Право на възстановяване на извършените разходи за транспорт или за наем по месторабота имат педагогическите специалисти по смисъла на чл. 211 от Закона за предучилищното и училищното образование, работещи по трудово правоотношение в държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование, чиято месторабота е в населено място извън местоживеенето им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(4) За един и същ период на лицата по ал. 1 могат да бъдат възстановявани извършените разходи за транспорт или за наем по месторабота.

Раздел II.
Условия и ред за възстановяване на транспортните разходи


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) При условията и по реда на тази наредба се възстановяват разходите за обществен автобусен и железопътен транспорт и/или за лични моторни превозни средства на педагогическите специалисти по смисъла на чл. 211 от Закона за предучилищното и училищното образование, работещи по трудово правоотношение в държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование, чиято месторабота е в населено място извън местоживеенето им.
(2) Пътуванията на педагогическите специалисти по реда на тази наредба обхващат междуселищните превози от населеното място на тяхното местоживеене до населеното място, в което е местоработата им, и обратно.
(3) Адресът по местоживеене се удостоверява с документ за адресна регистрация по настоящ адрес.
(4) Педагогическите специалисти не се ползват от правото по чл. 2, ал. 1, когато има специализиран превоз, организиран от първостепенните разпоредители с бюджет или от директорите на институциите.
(5) Не се полага възстановяване на транспортните разходи на лицата по ал. 1, когато те ползват безплатен транспорт на друго основание.
(6) Педагогическите специалисти се ползват от правото си на възстановяване на транспортните разходи в пълния размер на реално извършените такива за времето на изпълнение на служебните си задължения на работното им място, установено с трудовия договор.

Чл. 4. (1) Когато педагогическият специалист работи по повече от едно трудово правоотношение в рамките на едно населено място, правото му на възстановяване на транспортни разходи по реда на тази наредба се реализира по основното му трудово правоотношение.
(2) Когато педагогическият специалист работи по второ и следващо трудово правоотношение като такъв в различни населени места, размерът на възстановяваните транспортни разходи се определя за всяко работно място след преценка на съответния работодател с цел недопускане дублиране на възстановяваните по реда на тази наредба разходи.

Чл. 5. Изплащането на средствата на педагогическите специалисти се извършва на период не по-дълъг от 2 месеца след представяне на съответните разходооправдателни документи и след издаване на заповед от директора на съответната институция за изплащането им.

Чл. 6. (1) Разходите при ползване на обществен транспорт се удостоверяват с представяне на билети, фактури и абонаментни карти за пътуване по маршрута от местоживеенето до местоработата и обратно.
(2) Възстановяването на транспортните разходи за пътуване с обществен транспорт на правоимащите лица срещу издадени абонаментни карти се извършва след преизчисление на стойността на картите за времето, в което лицата са били в законоустановен платен или неплатен отпуск, с изключение на отпуска при временна неработоспособност.

Чл. 7. (1) Разходите при ползване на лични моторни превозни средства се удостоверяват въз основа на данните за вида, марката и модела на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и изминатото разстояние в километри.
(2) Разходът за гориво се изчислява по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.
(3) Видът и цената на горивото се удостоверяват с фактура за заредено гориво.

Чл. 8. (1) При ползване на лични моторни превозни средства, когато между населените места по местоживеене и месторабота няма организиран обществен транспорт или разписанията на обществения транспорт не съответстват с работното време на лицата по чл. 3, ал. 1, се възстановяват извършените разходи за гориво за ползваното моторно превозно средство.
(2) При ползване на лични моторни превозни средства, когато между населените места има организиран обществен транспорт и не е налице несъответствие на разписанията на обществения транспорт с работното време на лицата по чл. 3, ал. 1, разходите се възстановяват в размер, съответстващ на размера на разходите за най-евтиния вид транспорт.
(3) Когато с едно лично моторно превозно средство пътуват повече лица по чл. 3, ал. 1, се изплащат разходите на педагогическия специалист, представил документите по чл. 7.

Раздел III.
Условия и ред за възстановяване на разходите за наем


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) При условията и по реда на тази наредба се възстановяват разходи за наем по месторабота на педагогическите специалисти по чл. 2, ал. 1, когато местоработата е в населено място в общините, попадащи от четвърта до осма група съгласно приложение № 1 към чл. 3а, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Възстановяването на разходите за наем се извършва при наличие на договор за наем на жилище и адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място, където педагогическият специалист работи по основно трудово правоотношение, и при условие, че лицето или член от семейството му нямат собствено жилище в същото населено място.
(3) Когато педагогическият специалист работи по повече от едно трудово правоотношение в рамките на едно или няколко населени места, възстановяването на разходите за наем по реда на тази наредба се реализира по основното му трудово правоотношение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Размерът на възстановяваните разходи за наем на жилище за един месец не може да надвишава средномесечните разходи за транспорт от местоживеенето на педагогическия специалист до населеното място на местоработата му и обратно за най-евтиния вид транспорт при условията на тази наредба.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Максималният размер на възстановяваните разходи за наем по ал. 4 не може да надвишава 200 лв.

Чл. 10. (1) Изплащането на средствата за възстановяване на извършени разходи за наем на жилище се извършва за период не по-дълъг от 2 месеца след представяне на документ, удостоверяващ заплащането на наема.
(2) Педагогическите специалисти се ползват от правото по чл. 2, ал. 1 за целия срок на наемните отношения, през който са в трудови правоотношения с държавната или общинската институция в системата на предучилищното и училищното образование.

Раздел IV.
Контрол


Чл. 11. Контролът по спазване на изискванията на тази наредба се упражнява от първостепенните разпоредители с бюджет.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Директорите на съответните институции отговарят за законосъобразното, икономичното и ефикасното разходване на средствата, предоставени от държавния бюджет за възстановяването на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Специализиран превоз" по смисъла на тази наредба са автобусните или автомобилните превози на педагогическите специалисти, организирани от първостепенните разпоредители с бюджет или от директорите на държавните и общинските институции по договор с определен маршрут и разписание.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и е съгласувана с министъра на финансите.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г. и отменя Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 46 от 2014 г.; изм., бр. 13 от 2015 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 6. Лицата, имащи право по чл. 2, ал. 1 до обнародването на тази наредба, запазват правото си на възстановяване на разходи за наем по месторабота до 1 юли 2018 г.

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г., с изключение на § 4, т. 2, 3 и 4, които влизат в сила от 1 юли 2018 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума