навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 24 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В сила от 25.07.2017 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 4 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerМИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.
Чл. 2. (1) Министърът на здравеопазването е първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването са:
1. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор";
3. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.)
4. председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти;
5. директорите на регионалните здравни инспекции;
6. директорът на Центъра за асистирана репродукция;
7. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.)
8. директорът на Националната експертна лекарска комисия;
9. директорът на Националния център по заразни и паразитни болести;
10. директорът на Националния център по наркомании;
11. директорът на Националния център по обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ;
12. директорът на Националния център по обществено здраве и анализи;
13. директорът на Националния център по радиобиология и радиационна защита;
14. директорите на домовете за медико-социални грижи за деца;
15. директорите на държавните психиатрични болници;
16. директорът на Националния център по трансфузионна хематология - София;
17. директорите на районните центрове по трансфузионна хематология;
18. директорите на центровете за спешна медицинска помощ;
19. (нова - ДВ, бр. 100 от 2018 г., в сила от 04.12.2018 г.) директорите на центровете за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания.
(3) Общата численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджет по ал. 2 е посочена в приложението.

Заключителни разпоредби


§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 67 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 10 и 34 от 2016 г.).
2. Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 101 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г., бр. 24, 81 и 84 от 2014 г., бр. 27, 47, 53, 60, 63 и 94 от 2015 г. и бр. 68, 74 и 89 от 2016 г.).
3. Постановление № 149 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2013 г.).
4. Член 1 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването и на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ДВ, бр. 23 от 2015 г.).

§ 2. В чл. 6, ал. 1 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2009 г., бр. 5 и 83 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 7 и 30 от 2013 г., бр. 24, 74 и 84 от 2014 г. и бр. 44 от 2015 г.), се създава т. 14:
"14. осигурява технически дейността на Комисията по етика за многоцентрови изпитвания."

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2018 Г.)

§ 2. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването да обяви и проведе конкурс по Кодекса на труда за заемане на длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания - Силистра.
(2) До провеждането на конкурс длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания - Силистра, се заема по трудово правоотношение, възникнало на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.

§ 3. В срок до един месец от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването да утвърди структурата на Центъра за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания - Силистра, броя на леглата и щатното разписание по длъжности.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР"


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2019 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 април 2019 г.

Приложение към чл. 2, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2018 г., в сила от 04.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.)


Обща численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването

 

по

ред

Наименование

Обща численост на персонала

1.

Изпълнителна агенция по лекарствата

194

2.

Изпълнителна агенция "Медицински надзор"

106

3.

(зал. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.)

4.

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

44

5.

Регионални здравни инспекции

2470

6.

Център за асистирана репродукция

7

7.

(зал. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.)

8.

Национална експертна лекарска комисия

68

9.

Национален център по заразни и паразитни болести

203

10.

Национален център по наркомании

20

11.

Национален център по обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

5

12.

Национален център по обществено здраве и анализи

189

13.

Национален център по радиобиология и радиационна защита

102

14.

Домове за медико-социални грижи за деца

1371

15.

Държавни психиатрични болници

1435

16.

Национален център по трансфузионна хематология - София

196

17.

Районни центрове по трансфузионна хематология

315

18.

Центрове за спешна медицинска помощ

7113

 19.

 Центрове за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания

25 


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума