навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 24 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В сила от 25.07.2017 г.

Обн. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 4 Декември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerМИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.
Чл. 2. (1) Министърът на здравеопазването е първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването са:
1. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата;
2. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Медицински одит";
3. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по трансплантация;
4. председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти;
5. директорите на регионалните здравни инспекции;
6. директорът на Центъра за асистирана репродукция;
7. директорът на Център "Фонд за лечение на деца";
8. директорът на Националната експертна лекарска комисия;
9. директорът на Националния център по заразни и паразитни болести;
10. директорът на Националния център по наркомании;
11. директорът на Националния център по обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ;
12. директорът на Националния център по обществено здраве и анализи;
13. директорът на Националния център по радиобиология и радиационна защита;
14. директорите на домовете за медико-социални грижи за деца;
15. директорите на държавните психиатрични болници;
16. директорът на Националния център по трансфузионна хематология - София;
17. директорите на районните центрове по трансфузионна хематология;
18. директорите на центровете за спешна медицинска помощ;
19. (нова - ДВ, бр. 100 от 2018 г., в сила от 04.12.2018 г.) директорите на центровете за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания.
(3) Общата численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджет по ал. 2 е посочена в приложението.

Заключителни разпоредби


§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 67 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 10 и 34 от 2016 г.).
2. Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 101 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г., бр. 24, 81 и 84 от 2014 г., бр. 27, 47, 53, 60, 63 и 94 от 2015 г. и бр. 68, 74 и 89 от 2016 г.).
3. Постановление № 149 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2013 г.).
4. Член 1 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването и на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ДВ, бр. 23 от 2015 г.).

§ 2. В чл. 6, ал. 1 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2009 г., бр. 5 и 83 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 7 и 30 от 2013 г., бр. 24, 74 и 84 от 2014 г. и бр. 44 от 2015 г.), се създава т. 14:
"14. осигурява технически дейността на Комисията по етика за многоцентрови изпитвания."

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2018 Г.)

§ 2. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването да обяви и проведе конкурс по Кодекса на труда за заемане на длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания - Силистра.
(2) До провеждането на конкурс длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания - Силистра, се заема по трудово правоотношение, възникнало на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.

§ 3. В срок до един месец от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването да утвърди структурата на Центъра за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания - Силистра, броя на леглата и щатното разписание по длъжности.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2018 г., в сила от 04.12.2018 г.)

Обща численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването

 

по

ред

Наименование

Обща численост на персонала

1.

Изпълнителна агенция по лекарствата

194

2.

Изпълнителна агенция "Медицински одит"

78

3.

Изпълнителна агенция по трансплантация

28

4.

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

39

5.

Регионални здравни инспекции

2488

6.

Център за асистирана репродукция

7

7.

Център "Фонд за лечение на деца"

10

8.

Национална експертна лекарска комисия

68

9.

Национален център по заразни и паразитни болести

203

10.

Национален център по наркомании

20

11.

Национален център по обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

5

12.

Национален център по обществено здраве и анализи

189

13.

Национален център по радиобиология и радиационна защита

102

14.

Домове за медико-социални грижи за деца

1371

15.

Държавни психиатрични болници

1435

16.

Национален център по трансфузионна хематология - София

196

17.

Районни центрове по трансфузионна хематология

315

18.

Центрове за спешна медицинска помощ

7113

 19.

 Центрове за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания

25 Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума