навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2017 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА "ХОЛДИНГ БДЖ" - ЕАД, СОФИЯ

В сила от 08.08.2017 г.

Обн. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г., изм. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер до 62 000 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на "Холдинг БДЖ" - ЕАД, София, като възмездна финансова помощ, подлежаща на възстановяване съгласно чл. 2, и се разходват целево, както следва:
1. до 20 000 хил. лв. - за погасяване на задължения на "Холдинг БДЖ" - ЕАД, София, по Втори облигационен заем от 2007 г.;
2. до 42 000 хил. лв. - за погасяване на задължения във връзка с активирана държавна гаранция по Договор за заем, сключен между "Холдинг БДЖ" - ЕАД, София, и Международната банка за възстановяване и развитие.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) Средствата по чл. 1 се възстановяват от "Холдинг БДЖ" - ЕАД, София, по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 30 декември 2019 г.
(2) За невъзстановени в пълен размер суми в срока по ал. 1 върху непогасената част се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Чл. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума