навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 73 ОТ 2016 Г.)

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 5, ал. 3 думите "от спортните училища" се заличават.

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 5 думите "и лабораторна" се заличават.
2. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Продължителността на учебния час е тридесет и пет минути за ученици:
1. в паралелките в центровете за специална образователна подкрепа и в паралелките в социалните услуги в общността по чл. 195, ал. 1 ЗПУО;
2. с множество увреждания от специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания;
3. със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план."
3. В ал. 7 след думите "по ал. 1, т. 3" се добавя "и 5".

§ 3. В чл. 8, ал. 3 думите "и за осигуряване на транспорт на пътуващите ученици" се заличават и се създава изречение второ: "Директорът на средищното училище създава организация за превозване на учениците съобразно транспортната схема до населените места по местоживеене."

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите "по решение на педагогическия съвет и със съгласието на обществения съвет" се заличават.
2. Създава се ал. 8:
"(8) В случаите по чл. 8, ал. 1 продължителността на почивките между учебните часове е 5 минути."

§ 5. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. Началото на учебния ден, продължителността на часовете и на почивките между тях, както и продължителността на дейностите при целодневна организация на учебния ден определят дневното разписание на училището и се оповестяват на електронната страница на училището."

§ 6. Член 15 се изменя така:
"Чл. 15. (1) Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по време на учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.
(2) Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в обществени, културни и научни институции се определят в правилника за дейността на училището, а провеждането им се контролира от директора.
(3) Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други институции и провеждани в населеното място на училището, се разрешават от директора на училището по реда и начина, определени в ал. 2.
(4) За всички дейности по организирано извеждане на ученици от населеното място на училището се изисква информирано писмено съгласие на родител. Редът, начинът и сроковете за уведомяване на родителите, получаването и съхранението на информираното писмено съгласие се определят в правилника за дейността на училището."

§ 7. В чл. 16, ал. 3 думите "за което директорът уведомява началника на РУО не по-късно от 10 дни преди началото на учебната година" се заличават.

§ 8. В чл. 21, ал. 3 думата "защитени" се заличава.

§ 9. В чл. 32, ал. 5 след думата "заявителите" се добавя "по ал. 4".

§ 10. В чл. 36 ал. 3 се изменя така:
"(3) Директорът на училището организира разработването на индивидуален учебен план и график на учебните часове и ги утвърждава."

§ 11. В чл. 37, ал. 9 думите "редовна сесия" се заменят с "учебна година".

§ 12. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 3 думите "в екипа при необходимост може да се канят и други специалисти" се заличават;
2. В ал. 4 след думите "по един или" се добавя "по".

§ 13. Член 43 се изменя така:
"Чл. 43. (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.
(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.
(3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:
1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
(4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
(5) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.
(6) Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:
1. дете с трайни увреждания над 50 %;
2. дете с двама починали родители;
3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
5. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни."

§ 14. В чл. 44, ал. 2 след думата "Директорът" се добавя "до 10 април" и след думата "образованието" се добавя "и финансиращия орган".

§ 15. В чл. 47, ал. 1 след думата "децата" се добавя "с включен постоянен/настоящ адрес" и думите "до 1 март" се заменят с "до 31 януари".

§ 16. В чл. 50, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя "и техните представителни организации, общини и министерства за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии;".
2. В т. 5 накрая се добавя "с изключение на паралелките с дуална форма на обучение."

§ 17. В чл. 51, ал. 4 думите "профили или" се заличават.

§ 18. В чл. 52, ал. 1, т. 4 след думата "предоставя" се добавя "за съгласуване" и след думата "предложение" се добавя "за държавен план-прием".

§ 19. В чл. 53 думите "до 15 юни" се заменят с "до 30 април".

§ 20. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 7:
"7. включване по един път резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика."
2. В ал. 4 думите "по ал. 3, т. 2 или 6" се заменят с "по ал. 3, т. 2, 6 или 7".
3. Създава се нова ал. 5:
"(5) Когато е избран вариант по ал. 3, т. 7, резултатите от национален или областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по ал. 2 се удвояват."
4. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.

§ 21. В чл. 59, ал. 3 думата "първи" се заличава.

§ 22. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Класирането за профил "Физическо възпитание и спорт" се извършва от приемащото училище."
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 23. В чл. 66, ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. закриване на част от паралелките от началника на РУО след анализ на броя на учениците, определените места за държавен план-прием и спецификата на населеното място;".

§ 24. В чл. 68, ал. 6 думите "ако паралелката е единствена за населеното място" се заличават.

§ 25. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(3) Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и 3."
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 26. В чл. 78 се създава ал. 3:
"(3) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава до 30 юли реализирания държавен прием за V клас в профилираните гимназии с профил "Математически" или "Природни науки"."

§ 27. В чл. 89, ал. 1 след думите "директора на" се добавя "приемащото", а думата "училището" се заменя с "училище".

§ 28. В глава четвърта заглавието на раздел VI се изменя така:
"Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип".

§ 29. В чл. 95, ал. 3 след думите "по здравеопазване" се поставя запетая и се добавя "и двама специалисти от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование".

§ 30. В чл. 96, ал. 1 след думите "определени в чл. 55 и 82" се поставя запетая и се добавя "с изключение на учениците със специални образователни потребности, по чл. 120, ал. 7 ЗПУО."

§ 31. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "и заявените желания" се поставя запетая и се добавя "а учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО и съобразно становището на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Броят на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, насочени по реда на ал. 1 на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3."
3. Алинея 3 се отменя.

§ 32. В чл. 100, ал. 1 думите "18 юни" се заменят с "три дни след приключване на втория учебен срок".

§ 33. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Преместването в друга паралелка на същото училище се извършва по ред, установен в правилника на училището."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 34. В чл. 107, ал. 1 думите "при смяна на местоживеенето" се заличават.

Преходни разпоредби


§ 35. Състезанията и/или олимпиадата по чл. 73, ал. 1 за приема през учебната 2018/2019 г. в V клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" се оповестяват на интернет страница на училището до 30 ноември 2017 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума