навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

В сила от 08.12.2017 г.
Приет с ПМС № 266 от 30.11.2017 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 11 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г., изм. ДВ. бр.41 от 18 Май 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 23 Септември 2022г., изм. ДВ. бр.81 от 26 Септември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на дейността, функциите и числеността на персонала в административните звена на Министерството на културата, наричано по-нататък "министерството".

Чл. 2. (1) Министерството на културата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. Александър Стамболийски № 17.
(2) Министерството на културата е администрация, която подпомага министъра на културата при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Глава втора.
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

Раздел I.
Правомощия на министъра


Чл. 3. (1) Министърът на културата, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на културата.
(2) Министърът ръководи и представлява министерството.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г., в сила от 26.09.2023 г.) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от четирима заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Чл. 5. (1) Министърът:
1. ръководи разработването на стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на културата;
2. организира разработването на краткосрочни програми, както и текущата дейност на министерството за постигане целите на политиката в областта на културата;
3. създава условия за участие в обсъждането и провеждането на държавната политика в областта на културата с граждански сдружения и неправителствени организации, които работят в областта на културата, като осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, изпълнението и мониторинга на отделни програми и проекти за осъществяването и;
4. ръководи разработването на секторни политики за развитието на сценичните изкуства и филмовото изкуство;
5. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г., в сила от 11.10.2019 г.) осъществява контрол по спазването на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Закона за културното наследство (ЗКН) и Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ);
6. участва в разработването, организирането, координирането и контролирането на изпълнението на държавната политика, свързана с членството на Република България в Европейския съюз, предлага и провежда мерки за въвеждане на стандартите и законодателството на Европейския съюз в областта на своите правомощия;
7. ръководи разработването и осъществява политиката на министерството за участие в програми и проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и от други международни програми;
8. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори и споразумения за сътрудничество в областта на културата, както и други договори в областите на своята дейност;
9. участва в пленарни заседания на Народното събрание и в заседания на парламентарните комисии;
10. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;
11. ръководи подготовката на проекти на нормативни актове в областта на културата;
12. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове съгласно правомощията си;
13. упражнява правата на собственост на държавата и по възлагане на управлението в едноличните търговски дружества с държавно имущество, осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества;
14. координира и контролира дейността по управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на министерството;
15. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) координира и контролира дейностите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата;
16. организира и осъществява дейността по предоставяне на концесии на недвижими културни ценности и изпълнението на концесионните договори съгласно ЗКН и Закона за концесиите;
17. осъществява финансово подпомагане на културни инициативи от Националния културен календар и обявява конкурси за подпомагане на творчески проекти в различните области на изкуствата;
18. осъществява постоянно сътрудничество с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление с цел ефективна регионална и местна културна политика и ресурсното и подпомагане;
19. прави предложения до Министерския съвет за създаване, преобразуване и закриване на държавни културни институти;
20. прави предложения до Министерския съвет за създаване, преобразуване и закриване на българските културни институти в чужбина и осъществява методическо ръководство на тяхната дейност;
21. съдейства за приобщаване на българите в чужбина към целите на националната културна политика;
22. сключва договори с директорите на държавните културни институти в системата на министерството за осъществяване на творческата им дейност, при условие че необходимите за това средства са в рамките на разходите по бюджета на културния институт за съответната година;
23. осъществява други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяването на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

Раздел II.
Политически кабинет


Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".
(3) Към политическия кабинет министърът може да назначава по трудово правоотношение съветници, експерти и технически сътрудници.
(4) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето на стратегии, програми и решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. планира и отчита изпълнението на ежегодните цели на министерството;
5. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността.

Чл. 7. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на кабинета:
1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
2. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството, преглежда и насочва по компетентност и съгласува с главния секретар текущата дейност на администрацията;
3. изготвя работната програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за неговите срещи и международни участия;
4. организира и контролира работата на експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
5. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;
6. участва в обсъждането на становища по приоритетни актове на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството;
7. координира изпълнението на приоритетите на министерството и на програмата на правителството в областта, в която министърът има правомощия;
8. организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министъра и обобщава предложенията на членовете на кабинета за допълнение на програмата;
9. съгласува с директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" медийните изяви на членовете на политическия кабинет.

Чл. 8. Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с парламентарните групи и комисиите на Народното събрание и при необходимост го представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с работата на министерството материали от дейността на Народното събрание и неговите комисии;
3. участва в разработването на проекта на законодателна програма на министерството и контролира нейното изпълнение;
4. информира министъра за предложените промени във внесените проекти на закони, които са в сферата на неговите правомощия;
5. информира за дебатите, повдигнатите въпроси и приетите решения от парламентарните комисии, свързани с работата на министерството;
6. предоставя информация относно приетите закони и решения на Народното събрание и я предоставя за анализ и оценка на началника на политическия кабинет;
7. координира и участва в изработването на отговори на актуални въпроси и питания от народни представители;
8. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите от внасянето им за разглеждане в Министерския съвет до обнародването им в "Държавен вестник";
9. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет и с парламентарните секретари на другите министерства.

Чл. 9. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол":
1. планира дългосрочната медийна политика на министъра;
2. организира проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;
3. координира връзките с медиите с цел редовно осигуряване на информация за дейността на министерството в публичното пространство;
4. координира съгласувано с началника на кабинета медийното отразяване на дейността на министъра, на заместник-министрите и на служителите в министерството;
5. организира и участва в срещите и посещенията на министъра и на заместник-министрите в страната и в чужбина и отразяването им от медиите;
6. при необходимост участва в подготовката на отговорите на министъра по повод парламентарния контрол;
7. организира и контролира постъпването на информация на страницата на министерството в интернет.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Общи положения


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) Министерството е структурирано в една главна дирекция, 10 дирекции, инспекторат, звено за вътрешен одит, служител по сигурността на информацията и финансов контрольор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г., в сила от 07.08.2020 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на министерството е 169 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена е посочена в приложението.

Чл. 11. (1) Министърът утвърждава структурата на административните звена и щатните разписания по предложение на главния секретар.
(2) Министърът назначава държавните служители и сключва договори с другите служители в министерството.
(3) Министърът може да възложи своите правомощия или отделни свои правомощия по служебното правоотношение с лицата от администрацията на главния секретар.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 12. Главният секретар осъществява административното ръководство на общата и специализираната администрация на министерството, като:
1. осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена в министерството;
2. организира разпределението на задачите между административните звена в министерството с цел създаване на условия за нормална и ефективна работа на служителите в министерството;
3. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване;
5. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;
6. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) координира и контролира дейностите, свързани с управлението на собствеността, осъществяване на бюджетния процес и финансирането на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата;
7. изпълнява и други функции и задължения, възложени с нормативен акт или със заповед на министъра.

Раздел III.
Инспекторат


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) Инспекторатът е звено на пряко подчинение на министъра, което осигурява изпълнението на контролните му функции и осъществява контрол върху дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата.
(2) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, проверки по сигнали или при случаи с обществен отзвук, както и последващи проверки. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.
(3) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за решаването им.
(4) Инспекторатът:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) извършва проверки по организацията и ефективността на административната дейност на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата;
2. извършва проверки за спазването на правилата за организация на работата в министерството;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) осъществява дейности по разкриване и предотвратяване на корупцията в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата;
4. проверява изпълнението на плана за действие на съответната администрация, включително изпълнението на дадените препоръки от инспектората, омбудсмана и от външния одит, съобразно своята компетентност;
5. извършва проверки на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
6. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г., в сила от 11.10.2019 г.) прави предложения за образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
7. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г., в сила от 11.10.2019 г.) осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
8. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване;
9. осъществява други функции във връзка с административния контрол, които произтичат от нормативни актове или са възложени от министъра;
10. представя ежегоден отчет за дейността си пред министъра.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) При осъществяването на своите функции инспекторите на министерството имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.

Раздел IV.
Звено за вътрешен одит


Чл. 14. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и докладва директно на него.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително финансираните със средства от Европейския съюз, на второстепенните разпоредители с бюджет, в които няма звено за вътрешен одит, и на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и търговските дружества, чийто капитал е собственост на тези дружества, в които няма звено за вътрешен одит.
(3) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се съгласуват от одитния комитет и се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейността със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
8. представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, а при необходимост - и с одитния комитет, резултатите от всеки одитен ангажимент за даване на увереност и изготвя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на дейностите в одитираните структури, подпомага ръководителите на одитираните структури при разработването на план за действие за изпълнение на препоръките и проследява изпълнението на приетите препоръки съгласно план за действие, утвърден от министъра;
10. изготвя и представя на министъра обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на министъра на финансите, в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
11. дава становище за информацията в годишния доклад и въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол в съответствие с констатациите от извършените одитни ангажименти;
12. изготвя план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори и го представя за утвърждаване от министъра.

Раздел V.
Служител по сигурността на информацията


Чл. 15. (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министъра.
(2) В изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и на други нормативни актове, които регламентират защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, които съдържат класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;
6. отговаря за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството;
7. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
8. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация;
9. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
10. организира и контролира работата на регистратурата за класифицирана информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация;
11. разработва и поддържа плановете на министерството за привеждане в различни степени на готовност за военно време и за управление при кризи;
12. организира подготовката и защитата на служителите от системата на министерството при положение на война, при военно положение и при бедствия, аварии и катастрофи;
13. осъществява връзки и взаимодействие с органите на централната администрация по отношение на управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка.

Раздел VI.
Финансов контрольор


Чл. 16. (1) Финансовият контрольор е пряко подчинен на министъра и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява становища за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове, които са утвърдени от министъра.

Раздел VII.
Обща администрация


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) Общата администрация е организирана в 6 дирекции:
1. дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси";
2. дирекция "Връзки с обществеността и протокол";
3. дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности";
4. дирекция "Управление на собствеността";
5. дирекция "Правнонормативна дейност и публични предприятия";
6. дирекция "Обществени поръчки".

Чл. 18. Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси":
1. организира цялостната дейност на министерството по административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа "едно гише";
2. осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодна дейност, архивиране и съхраняване на документите на министерството, изготвя заверени копия на документите, които се съхраняват в архива, организира експертиза за ценността на документите, тяхната обработка и предаването им в Централния държавен архив;
3. систематизира и съхранява документите от текущия архив и осигурява информация за движението на кореспонденция;
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския съвет, отнасящи се до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата, чрез автоматизирана информационна система;
5. организира и координира дейностите по осъществяване на електронното управление;
6. отговаря за поддръжката на моторните превозни средства, стопанисвани от министерството, и организира и осъществява транспортното обслужване;
7. организира пропускателния режим в сградата на министерството;
8. организира и осъществява снабдяването, ползването, съхранението, поддръжката и ремонта на стоково-материалните ценности;
9. организира и осъществява почистването на сградата на министерството;
10. организира дейността по набирането на кадри, организира и участва в провеждането на конкурсни процедури по Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
11. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;
12. организира, координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите;
13. изготвя и актуализира длъжностни и поименни разписания на длъжностите, както и справки за движението на кадрите в министерството;
14. актуализира в съответствие с изискванията на нормативните актове индивидуалните основни работни заплати в министерството, както и заплатите на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет от системата на министерството и левовите основни месечни работни заплати на персонала на българските културни институти в чужбина;
15. организира дейностите по обучението и повишаването на квалификацията на служителите;
16. организира и контролира дейността по оценяване на изпълнението на служителите в министерството;
17. контролира спазването на нормите за безопасни и здравословни условия на труд;
18. участва в подготовката на противопожарните планове.

Чл. 19. Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":
1. предоставя на средствата за масово осведомяване информация за дейността на министерството и за публичните изяви на министъра, за които се предвижда медийно отразяване;
2. организира пресконференции и интервюта на министъра и на заместник-министрите;
3. ежедневно подготвя преглед на централния печат и печатен бюлетин за министъра, заместник-министрите и главния секретар;
4. подготвя проекти на съобщения до средствата за масово осведомяване към всеки внесен от министъра законопроект или подзаконов акт в Министерския съвет;
5. изготвя проекти на програми и организира пребиваването на чуждестранни делегации и гости;
6. организира протоколни срещи на министъра, заместник-министрите, началника на политическия кабинет и главния секретар;
7. поддържа информацията, необходима за осъществяването на международните контакти;
8. поддържа и осъвременява страницата на министерството в интернет, публикува текуща и актуална информация, свързана с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.;
9. участва при изготвянето на програмата на министъра, заместник-министрите, главния секретар и на други служители на министерството при официални и работни посещения в чужбина.

Чл. 20. Дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности":
1. организира процеса по разработване и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета на министерството;
2. разработва тригодишна бюджетна прогноза и проект на бюджет по Единната бюджетна класификация по политики и програми след анализиране на информация, предоставена от всички звена на министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет по предварително утвърдени параметри;
3. изготвя месечното разпределение на бюджета по икономически елементи на Единната бюджетна класификация и предлага разпределението на бюджета по второстепенни разпоредители с бюджет за утвърждаване от министъра;
4. подготвя предложения за промени по бюджета на министерството, отразява извършените корекции в годишния план и уведомява второстепенните разпоредители;
5. организира изпълнението и отчитането на бюджета на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители;
6. залага месечни лимити и одобрява плащания чрез системата за електронни разплащания "СЕБРА";
7. изготвя периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства;
8. обобщава отчетите, изготвя в програмен формат и представя в министерството на финансите информация за разходите по бюджетни програми;
9. организира процеса по прилагането на системата на делегираните бюджети и участва при разработването на формула за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти, между професионалните гимназии и училища по изкуствата и културата, които са финансирани от министерството;
10. организира процеса по прилагането на системата на делегираните бюджети от държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, културното наследство и библиотечното дело;
11. осъществява мониторинг на изпълнението на делегираните бюджети в съответствие с действащата нормативна база;
12. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) изготвя справки и анализи, свързани с изпълнението на приходите и разходите по бюджета на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата, и самостоятелно изготвя и/или участва при подготовката на становищата и предложенията до ръководството, свързани с публичните финанси;
13. следи за изпълнението на утвърдените капиталови разходи и изготвя отчети и анализи;
14. анализира разходването на средствата за персонал в администрацията на министерството и предоставя информация на ръководството;
15. участва съвместно със специализираната администрация в подготовката на стратегии и програми за политиката на правителството в сферата на културата;
16. участва в разработването на проекти на нормативни актове и програми, свързани с финансирането на културата, и подпомага разработването на финансовите обосновки към проекти на нормативни актове;
17. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на администрацията на министерството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации и приложимите счетоводни стандарти и документи в тази област;
18. изготвя периодичните оборотни ведомости, баланси и друга отчетна информация на администрацията на министерството, както и консолидираните за системата на министерството и ги предоставя на Министерството на финансите и на Сметната палата;
19. отговаря за и осигурява съхранението на счетоводните и други документи съгласно нормативните изисквания за съхраняването и ползването на счетоводния архив;
20. издава удостоверения за осигурителен доход и подготвя документи за пенсиониране;
21. участва в подготовката и извършването на годишните инвентаризации на администрацията на министерството и изготвя доклад до министъра за състоянието на активите и пасивите;
22. изготвя месечните ведомости за заплати на администрацията на министерството и извършва плащанията в министерството;
23. организира финансирането и отчитането на проекти в областта на културата от Структурните фондове на Европейския съюз и други международни програми и проекти;
24. анализира периодичните и годишните счетоводни отчети на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличен собственик на капитала;
25. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) изготвя указания до второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата по въпроси, свързани с бюджетния процес;
26. осъществява взаимодействието с останалите дирекции в министерството във връзка с изпълняваните от дирекцията функции.

Чл. 21. Дирекция "Управление на собствеността":
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) проучва необходимостта от ново строителство, реконструкции, основни ремонти, доставки на машини и съоръжения, обзавеждане и оборудване за нуждите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата;
2. изготвя или при необходимост възлага техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови обекти и реконструкция на съществуващите и техническите спецификации относно процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП);
3. организира и провежда експертни технически съвети за приемане на изготвените проекти за строителство и ремонти;
4. осъществява ефективен контрол по изпълнението на проектите, посочени в поименните списъци за дълготрайни материални активи, строителство и ремонти;
5. организира и участва в приемателни комисии за построените или реконструираните обекти с предоставени права на управление на министерството;
6. осигурява поддържането на сградния фонд, инсталациите и съоръженията;
7. съдейства на органите, определени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), за издаването на разрешения и за въвеждане в експлоатация и ползване на обектите на министерството;
8. организира и участва в комисии за установяване на щетите при природни бедствия на обекти, които са държавна собственост, и са предоставени на министерството и на държавните културни институти;
9. анализира и документира собствеността, предоставена на министерството и на държавните културни институти, и предлага предприемането на действия по законосъобразното и ефективното и управление;
10. организира провеждането на процедури за отдаване под наем на недвижими имоти, които са държавна собственост;
11. организира фактическото приемане на предоставените за управление имоти;
12. организира премахването на негодните за ползване имоти;
13. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) поддържа актуална информация за имотите, предоставени за управление на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата;
14. подготвя и извършва фактическото предаване на имоти с отпаднала необходимост за министерството;
15. отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на недвижимата - публична и частна държавна собственост, предоставена на министерството и на ведомствения жилищен фонд на министерството;
16. изготвя и предлага съвместно с дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности" за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи със съпътстващата ги документация.

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) Дирекция "Правнонормативна дейност и публични предприятия":
1. подпомага разработването и участва съвместно с други звена в изготвянето на проекти на нормативни актове, регулиращи дейностите в областта на културата, както и във всички случаи, когато министерството е заинтересувано ведомство;
2. дава правни становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове;
3. прави предложения за промени в нормативни актове, засягащи дейността на министерството, които произтичат от изменения или от отменяне на закони или подзаконови нормативни актове;
4. дава становища относно законосъобразността на проекти на нормативни актове и решения на Министерския съвет, представени за съгласуване в министерството от други ведомства, и по внесените за разглеждане от Министерския съвет проекти на актове;
5. дава становища по законосъобразността на проектите на административни актове на министъра;
6. подготвя и изпраща за съгласуване и за разглеждане на заседание на Министерския съвет проекти на актове на Министерския съвет;
7. осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра и на министерството пред всички съдебни инстанции;
8. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му във връзка с дейността на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
9. дава становища за законосъобразността на проекти на договори, които се сключват от министерството или предложени от други организации;
10. осъществява правно обслужване на министерството в областта на трудовоправните и служебните правоотношения и изготвя гражданските договори;
11. участва в комисии за провеждане на конкурсни процедури по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, както и в експертни комисии за определяне размера на финансиране на творчески проекти в различните области на изкуствата;
12. изразява становища относно законосъобразността на актовете, които са свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебни и трудови правоотношения на служителите в министерството;
13. оказва правно съдействие при осъществяване на дейността на съветите, които се създават към министъра на културата;
14. организира дейността по образуване, преобразуване, прекратяване и възлагане на управлението и контрола на търговските дружества с държавно участие от отрасловата компетентност на министъра на културата, провежда конкурси и подготвя договори за възлагане на управлението на търговските дружества;
15. разглежда заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществената информация и изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп, извършва справки и съставя отчети по този закон.

Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) Дирекция "Обществени поръчки":
1. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;
2. подготвя документацията и участва в провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП);
3. осигурява изпращането в нормативно установените срокове на информацията, която е свързана с обществените поръчки, подготвя и публикува документите в профила на купувача, изготвя документите, подлежащи на публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз, в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки;
4. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им; изисква и получава своевременно необходимата информация от отговорното за изпълнението и контрола им административно звено или лице/лица;
5. поддържа регистъра на обществените поръчки в министерството;
6. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки;
7. изготвя становища, съдейства за изграждане на правна защита и осъществява процесуално представителство при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
8. изготвя система за контрол на договорите по т. 4.

Раздел VIII.
Специализирана администрация


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) Специализираната администрация е организирана в една главна дирекция и 4 дирекции:
1. Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство";
2. дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства";
3. (отм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.)
4. дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности";
5. дирекция "Сценични изкуства и художествено образование";
6. дирекция "Авторско право и сродните му права".

Чл. 23. (1) Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство":
1. контролира изпълнението на изискванията на ЗКН от физическите и юридическите лица при условията и по реда на действащото законодателство;
2. осъществява предварителен, текущ и последващ контрол за спазване изискванията на ЗКН и на издадените въз основа на него актове, свързани със:
а) извършването на теренни и подводни археологически проучвания;
б) прилагането и изпълнението на мерките по териториалноустройствена защита на недвижимите културни ценности;
в) опазването на движимите и недвижимите културни ценности в музеите;
г) извършването на консервация и реставрация на движимите и недвижимите културни ценности;
д) изпълнението на сключените концесионни договори;
е) опазването на книжовни и литературни културни ценности, съхранявани в библиотечните колекции - български, славянски, ориенталски и други чуждоезикови ръкописи, архивни документи, редки, ценни и старопечатни издания;
ж) извършването на възмездни прехвърлителни сделки с движими културни ценности, износ и временен износ на движими културни ценности;
з) възпроизвеждането и разпространението на културни ценности;
3. организира процедури по съгласуване и издаване на разрешения, за които компетентен орган е министърът на културата;
4. води следните регистри по ЗКН и организира процедурите по издаване на необходимите разрешения и удостоверения:
а) регистър на специалните технически средства за извършване на теренни проучвания;
б) регистър на разрешенията за износ и временен износ на движими културни ценности от митническата територия на Общността и на сертификатите за износ по чл. 128, ал. 3 ЗКН от територията на Република България към други държави - членки на Европейския съюз, и на отказите за издаването им;
в) регистър на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности по чл. 115 ЗКН;
5. координира, организира и контролира дейността по връщането на незаконно изнесени културни ценности - национално богатство;
6. осъществява обмен на информация в специализирания модул в Информационна система за вътрешния пазар на Европейския съюз по Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ, L 159/1 от 28 май 2014 г.);
7. контролира спазването на нормативните актове по комплектуването, съхраняването, отчетността, консервацията, реставрацията и представянето на движимото културно наследство;
8. извършва проверки на място или по документи и прилага предвидените в ЗКН принудителни административни мерки;
9. съставя актове за установяване на административни нарушения;
10. участва със свой представител и прави предложения при подготовката на нормативни актове, свързани с опазването и представянето на културните ценности, музейната дейност и изобразителните изкуства;
11. участва със свой представител в Съвета за теренни проучвания;
12. дава указания по чл. 72 ЗКН за укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи при наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване;
13. участва в комисиите по чл. 73, ал. 1 ЗКН;
14. участва в държавните приемателни комисии по ЗУТ в случаите на приемане на обекти по чл. 83 ЗКН и в приемателни комисии, когато възложител е министърът на културата;
15. участва със свой представител в Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства (СЕСИИ) и в Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ);
16. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) организира дейността по издаване на разрешения на музеите - второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата, при извършване на правни сделки с културни ценности от обменния им фонд;
17. подпомага министъра при издаване на разрешения за извършване на дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности - национално богатство;
18. участва в междуведомствена комисия за координация и осъществява дейности по взаимодействието с органите на Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата срещу престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности, във връзка с чл. 194, ал. 2 ЗКН;
19. подготвя становища и организира процедурите по съгласуване при бракуване на движими културни ценности от фондовете на националните, регионалните и общинските музеи и участва със свой представител в комисиите по ликвидация;
20. уведомява министъра в случаите, когато държавата има право да придобие като първи купувач чрез възмездни прехвърлителни сделки движими културни ценности, идентифицирани и регистрирани съгласно ЗКН;
21. организира образуването и провеждането на административнонаказателните производства и преписки за административни нарушения по ЗКН и води регистър на административнонаказателните производства;
22. осъществява процесуално представителство по административнонаказателните производства по ЗКН;
23. организира процедурата по чл. 158а ЗКН за приемане на приключили спасителни и редовни теренни археологически проучвания;
24. организира процедурата по чл. 160, ал. 2 и 3 ЗКН за новооткрити археологически обекти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2020 г., в сила от 07.08.2020 г.) Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" е структурирана в централно управление и в териториални звена - регионални инспекторати по опазване на културното наследство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г., в сила от 07.08.2020 г.) Регионалните инспекторати се създават във всеки един от регионите за планиране от ниво 2 по смисъла на Закона за регионалното развитие със седалища съответно във:
1. гр. Враца - за Северозападен район;
2. гр. Велико Търново - за Северен централен район;
3. гр. Варна - за Североизточен район;
4. гр. Бургас - за Югоизточен район;
5. гр. Пловдив - за Южен централен район;
6. гр. София - за Югозападен район.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г., в сила от 07.08.2020 г.) Правомощията на инспекторите в териториалните звена се осъществяват в съответния регион за планиране по ал. 3, а по разпореждане на главния директор - и в други региони.
(5) Материалните и организационно-техническите условия за дейността на инспекторатите по ал. 3 се осигуряват от областните управители на територията на района по ал. 3.

Чл. 24. (1) Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства":
1. подпомага министъра при определянето на стратегията, приоритетите и механизмите за провеждане на държавната културна политика в сферата на културното наследство, музеите и изобразителните изкуства;
2. подпомага министъра при осъществяването на предвидените в ЗКН и в други нормативни актове ръководни, регистрационни, разрешителни и съгласувателни функции;
3. предлага приоритетите за дигитализация на движимото културно наследство;
4. води следните регистри по ЗКН и организира процедурите по издаване на необходимите разрешения и удостоверения:
а) регистър на музеите;
б) регистър на лицата по чл. 96, ал. 3 ЗКН, които могат да участват в комисия за идентификация на културни ценности;
в) регистър на движимите културни ценности, придобили статут на национално богатство по реда на чл. 100 ЗКН;
г) публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности;
д) регистър на разрешенията за теренни археологически проучвания;
е) регистър по чл. 150, ал. 2 ЗКН на лицата, които имат право да извършват теренни археологически проучвания;
5. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с опазването и представянето на движимото и недвижимото културно наследство, музейната дейност и с изобразителните изкуства;
6. участва в разработването на нормативни актове, свързани с опазването на движимото и недвижимото културно наследство и представянето на културните ценности, с музейната дейност и изобразителните изкуства;
7. анализира нормативната уредба в областта на движимото и недвижимото културно наследство и изобразителните изкуства и прави мотивирани предложения за актуализирането и или за приемането на нови актове;
8. оказва методическа и експертна помощ в областта на опазването и представянето на културното наследство на музеите и галериите и на физически и юридически лица;
9. организира национални представителни изложби в страната и в чужбина с движими културни ценности от фондовете на музеите, инициирани и планирани от министерството;
10. подпомага и координира изложбената дейност на българските музеи и галерии в чужбина и на чуждестранните музеи и галерии у нас;
11. организира, координира и участва в процедури по разпределяне на държавната субсидия за финансиране на проекти и дейности по утвърдени от министъра правила в областта на:
а) движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства;
б) археологическите проучвания, консервацията и реставрацията и други дейности, свързани с опазването на недвижимите културни ценности;
12. предлага специализираната част към договорите за финансиране на проектите по т. 11;
13. координира и съдейства за провеждане на национални и международни научни и културни прояви по проблемите на движимото и недвижимото културно наследство, музеите и изобразителните изкуства;
14. подпомага международното сътрудничество в областта на опазването и представянето на културното наследство, музейната дейност и изобразителните изкуства;
15. подготвя становища за съгласуване на заданията за музейни сгради, тематико-експозиционните документи и проектите за художествено-пространствено оформление на музеите;
16. дава становища за:
а) създаването, преобразуването и закриването на музеи и галерии и за съгласуването и издаването на техните правилници за устройство и дейност;
б) придобиването и отнемането на статут на държавен културен институт и на държавен културен институт с национално значение;
в) предоставянето на статут "регионален" на общински музеи;
г) стандартите за финансиране на държавните културни институти в областта на културното наследство в системата на министерството;
д) предоставянето за ползване на движими културни ценности - държавна собственост, за временни експозиции в страната и в чужбина;
17. осъществява съгласувателната процедура по чл. 84 ЗКН;
18. участва със свой представител в Съвета за теренни проучвания и координира дейността по издаване от министъра на разрешения за теренни археологически проучвания;
19. организира и координира работата на Музейния съвет;
20. организира и координира провеждането на националните срещи с музеите, подпомага повишаването на професионалната квалификация на специалистите в областта на музеите, опазването и представянето на културното наследство чрез споделяне на добри практики и семинари;
21. осъществява координация с Националния институт за недвижимо културно наследство и с Центъра за подводна археология;
22. съвместно с дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси" организира и участва със свой представител в конкурсната процедура по обявяването и провеждането на конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавен музей/галерия, както и разработва длъжностната характеристика за тази длъжност;
23. предлага стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за музеи и художествени галерии;
24. организира и координира работата на Специализирания експертен съвет към министъра във връзка с предоставянето на статут на национално богатство на движими културни ценности и отговаря за дейностите по издаването на паспортите за тези културни ценности;
25. подпомага дейността по регистриране и опазване на културните ценности, които са от значение за Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания, в съответствие с разпоредбите на ЗКН;
26. дава становище при съгласуване от министъра на правила за управляваните от Светия синод на Българската православна църква и от другите регистрирани вероизповедания културни ценности в съответствие с режимите за тяхното опазване;
27. подпомага министъра при координирането и организацията по опазването на културното наследство, свързано с българската история и култура, извън територията на Република България;
28. дава становища и участва в съгласуването на проекти за споразумения и програми в областта на културното наследство;
29. организира и координира работата на Специализирания експертен съвет за издаване на разрешения за изработване на копия и реплики на културни ценности с категории "световно" и "национално значение" или "национално богатство" и дава становища за издаване или отказ за издаване на разрешения за изработване на копия и реплики на движими културни ценности - национално богатство, или на недвижими културни ценности с национално и световно значение;
30. организира и координира работата на СЕСОНКЦ, изготвя протоколите от заседанията на съвета, актовете на министъра при деклариране, предоставяне или промяна на статут и уведомленията по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс за тези актове, организира процедурата за включване на недвижимите културни ценности в Индикативната листа на Република България и за вписване на недвижими културни ценности в Списъка на световното културно и природно наследство;
31. уведомява общинските администрации и съответния регионален инспекторат по опазване на културното наследство и по компетентност - Центъра за подводна археология, за издадените актове на министъра във връзка с деклариране и предоставяне на статут или отписване от регистъра на недвижимите културни ценности;
32. съдейства при провеждането на процедурите по възлагането и приемането на задания и планове за опазване и управление на недвижими културни ценности в случаите, когато се възлагат от министъра;
33. координира дейностите и организира назначаването на междуведомствени комисии за изготвяне на предложения на режими за опазването на недвижимите културни ценности;
34. организира, координира и обслужва технически работата на СЕСИИ;
35. подготвя становищата, свързани с концесии за търсене, проучване и добив на подземни богатства;
36. организира и участва в анализа, определянето на критериите, предложенията и подготовката на годишните и средносрочните бюджетни прогнози за теренни археологически проучвания, набирането на заявки и подбора на обектите при разпределението на годишната субсидия за извършване на теренни археологически проучвания, осигурени чрез бюджета на министерството;
37. проверява наличието на необходимите документи и координира процедурата по издаване от министъра на разрешения за извършване на редовни теренни археологически проучвания;
38. изготвя справки от Автоматизираната информационна "Археологическа карта на България" за изпълнение на служебни задължения;
39. подпомага подготовката на техническата документация за концесиониране на обекти - недвижими културни ценности, които са държавна собственост;
40. дава становища и при необходимост определя условията при създаването, разпространението и използването на изображение на културна ценност или на елементи от нея във фотографско, компютърно, видео- и друго изображение;
41. анализира дейността на държавните културни институти на делегиран бюджет в областта на културното наследство в системата на министерството, извършва мониторинг и годишна комплексна оценка на дейностите им;
42. наблюдава изпълнението на концепциите, с които директорите на държавните културни институти в областта на културното наследство са спечелили конкурси за заемане на длъжността, информира министъра и прави предложения въз основа на направените констатации.
(2) Дейностите на дирекцията, свързани с международни прояви, задължително се съгласуват с министъра.

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.)

Чл. 26. (1) Дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности":
1. участва в разработването на международни проекти и програми в областта на културата, финансирани от Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори;
2. идентифицира, разработва, участва в разработването, изпълнението и контрола на проекти и програми в областта на културата, националните планове за развитие и оперативните програми на Република България;
3. организира и осъществява мониторинг по проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз и от други международни финансови институции и донори в областта на културата и културното наследство;
4. изпълнява функциите на програмен оператор по програма БГ 08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 - 2014 г. и по програма "Предприемачество в областта на културата, културното наследство и културното сътрудничество", финансирана по ФМ на ЕИП 2014 - 2021;
5. осъществява цялостната координация и мониторинг на изпълнението на международните програми и проекти, разработва и актуализира система от критерии и индикатори за мониторинг и оценка на изпълняваните от министерството програми и проекти;
6. докладва за напредъка на проектите и програмите пред институциите, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от фондове на Европейския съюз и международните финансови институции и донори;
7. участва в разработването и съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения по програми и проекти в областта на културата;
8. организира и координира международната дейност на министерството в областта на културата, свързана с международни конвенции и двустранни договори, и осъществява организацията и контрола за тяхното изпълнение; изготвя проекти на международни договори в областта на културата и прави предложения за сключване, присъединяване, ратифициране или изменение на международни договори в областта на културата;
9. координира цялостната дейност на министерството: по въпросите на Европейския съюз във връзка с прилагането на европейското законодателство и по участието на Република България в процеса на приемане на решения в Европейския съюз, като:
а) изготвя националните позиции по въпросите на културата и организира участието в работните органи на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия;
б) изготвя докладите до Европейската комисия съгласно изискванията на европейското законодателство;
в) прилага процедурите относно допуснати нарушения в транспонирането и прилагането на законодателството на Европейския съюз;
10. изготвя становища за сътрудничеството между Република България и Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенцията за франкофония, Съвета на министрите на културата от Югоизточна Европа и други правителствени и неправителствени организации в областта на културата, както и организира работата на Междуведомствена работна група "Политика в областта на културата и аудиовизията" в рамките на Координационния механизъм по европейските въпроси;
11. координира и методически подпомага дейността на българските културни институти в чужбина;
12. координира и провежда изпълнението на политиката на министерството в областта на аудиовизията и медиите;
13. подпомага участието на български творци и културни организации в програмите на Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други международни организации в областта на културата;
14. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, събира и предоставя информация за европейския и световния опит в областта на управлението на културата и за международни и регионални културни дейности, както и подпомага министъра при определянето на стратегията, приоритетите и механизмите за провеждане на държавната културна политика в сферата на читалищното дело, нематериалното културно наследство, библиотеките и българската книжнина;
15. води и поддържа:
а) информационен регистър на обществените библиотеки и Единна база данни за тяхната дейност;
б) публичен регистър по Закона за народните читалища;
в) регистър на елементите на нематериалното културно наследство;
16. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с библиотечната дейност, книгоиздаването и книгоразпространението, като оказва и методическа помощ;
17. предлага тематиката и организира подготовката на сесии на експертните комисии за държавно финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването и библиотечното дело, както и организира и подкрепя прояви и организира процедури за отпускане на целева подкрепа за популяризиране на българската книга и на четенето чрез различни прояви, кръгли маси, дискусии, международни книжни изложения и др.;
18. предлага стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за библиотеки и читалища;
19. организира и координира дейността на Националния съвет по библиотечно дело, Националния съвет по читалищно дело и Националния съвет за нематериално културно наследство;
20. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г., в сила от 11.10.2019 г.)
21. координира дейността по изпълнението на национални и международни проекти за модернизиране дейността на библиотеките и включването им в глобалната информационна мрежа;
22. съвместно с дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси" организира и участва със свой представител в конкурсната процедура по обявяването и провеждането на конкурс за заемане на длъжността "директор на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", както и разработва длъжностната характеристика за тази длъжност;
23. анализира дейността на държавните културни институти в областта на библиотечното дело, прави предложения за оптимизиране на тяхната работа, извършва текущ мониторинг и годишна комплексна оценка на дейностите им;
24. наблюдава изпълнението на концепциите, с които директорите на държавните културни институти в областта на библиотечното дело са спечелили конкурси за заемане на длъжността, информира министъра и прави предложения въз основа на направените констатации;
25. координира изпълнението на политиката на министерството по отношение на читалищата, любителското творчество и културната интеграция на етническите общности;
26. организира и координира програмата на министъра, заместник-министрите, главния секретар и на други служители на министерството при официални и работни посещения в чужбина и изготвя заповеди за командировка в чужбина.
(2) Свързаните с международни прояви дейности на дирекцията задължително се съгласуват с министъра.

Чл. 27. (1) Дирекция "Сценични изкуства и художествено образование":
1. подпомага министъра при провеждането на политиката в сферата на сценичните изкуства, училищата по културата и по изкуствата и младите таланти;
2. отговаря за подготовката на конкурси за държавно подпомагане на проекти в сферата на сценичните изкуства, подготвя договорите за финансиране на проектите и следи за тяхното изпълнение;
3. изготвя критерии за оценка на проекти, които кандидатстват за финансова подкрепа по т. 2;
4. разработва програми за развитието на структурата, финансирането и функционирането на националната мрежа от държавни културни институти в областта на сценичните изкуства;
5. анализира дейността на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, прави предложения за оптимизиране на тяхната работа, извършва текущ мониторинг и годишна комплексна оценка на дейностите им;
6. наблюдава и анализира художественото състояние на българските културни организации в областта на сценичните изкуства;
7. оказва методическа помощ на организациите, които осъществяват културна дейност в сферата на сценичните изкуства;
8. организира културни прояви в сферата на сценичните изкуства, инициирани от министерството;
9. организира работата на експертните съвети към министъра по проблемите на изкуствата;
10. координира културни инициативи и програми в сферата на сценичните изкуства в страната и в чужбина;
11. наблюдава изпълнението на концепциите, с които директорите на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства са спечелили конкурси за заемане на длъжността, информира министъра и прави предложения въз основа на направените констатации;
12. съвместно с дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси" организира и участва със свой представител в конкурсната процедура по обявяването и провеждането на конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавен културен институт в областта на сценичните изкуства, както и разработва длъжностната характеристика за тази длъжност;
13. анализира нормативната уредба в сферата на сценичните изкуства и прави мотивирани предложения за актуализирането и или за приемането на нови актове;
14. оказва съдействие при изготвянето на бюджета за дейностите в областта на сценичните изкуства и на училищата по изкуствата и културата;
15. наблюдава изпълнението на клаузите в договорите за смесено финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, подписани между министерството и общините;
16. изготвя програми за приоритетите в използването на държавната материална база, предоставена на държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца;
17. осъществява дейностите, свързани с прилагането на Закона за меценатството, и води регистрите на меценатите и организациите за подпомагане на културата;
18. осъществява дейностите, свързани с прилагането на чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, води и поддържа Информационен регистър на културните организации и институти;
19. разработва и представя за утвърждаване учебни планове, учебни програми, държавния план-прием, национални изпитни програми за професионална квалификация, програми и теми за приемни изпити в училищата по изкуствата и в училищата по културата;
20. заверява дипломи и свидетелства за завършено средно образование и за квалификация в областта на изкуствата и културата, както и други документи, които са издадени от министерството, от училищата по изкуствата и от училищата по културата в страната;
21. съдейства на училищата по изкуствата и на училищата по културата при разработването на образователни проекти и учебни програми, както и при организирането на изложби, концерти, конкурси и други творчески изяви на учениците;
22. поддържа електронна информационна система за училищата по изкуствата и училищата по културата;
23. участва в разработването и изпълнението на мерки за закрила на деца с изявени дарби в областта на изкуствата и води дневник за предоставената закрила;
24. съвместно със специализираните администрации по ресори подготвя общия културен календар по приоритетите на отделните направления в сферата на културата;
25. осъществява координацията с Изпълнителна агенция "Национален филмов център" и "Българска национална филмотека - София".
(2) Свързаните с международни прояви дейности на дирекцията задължително се съгласуват с министъра.

Чл. 28. Дирекция "Авторско право и сродните му права":
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г., в сила от 11.10.2019 г.) организира образуването и провеждането на административнонаказателните производства и преписки за административни нарушения по ЗАПСП, Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (ЗАРПТОДМДНСОАПСП) и за нарушения по чл. 17, ал. 6 и 7 от ЗЗДПДПОРДМУ;
2. организира изготвяне на експертни заключения по експертизи, назначавани от органите на досъдебното производство и съда;
3. изпълнява функциите на секретариат на Съвета за защита на интелектуалната собственост;
4. осигурява упражняването от страна на държавата на авторските права на починали автори, които нямат наследници;
5. води и поддържа регистрите по ЗАПСП и по ЗАРПТОДМДНСОАПСП и изготвя необходимите документи въз основа на регистрацията;
5а. (нова - ДВ, бр. 80 от 2019 г., в сила от 11.10.2019 г.) осъществява дейностите, свързани с прилагането на ЗЗДПДПОРДМУ:
а) събира и обработва декларациите по чл. 7а, ал. 3 и чл. 7б, ал. 1 от ЗЗДПДПОРДМУ;
б) води и поддържа публичния регистър по чл. 7в, ал. 1 от ЗЗДПДПОРДМУ и публикува изискуемата по закон информация;
в) анализира информацията от декларациите по буква "а" и уведомява Комисията за защита на конкуренцията, когато лице използва в търговската си дейност повече от 1/3 от всички декларирани обекти за продажба на дребно на периодични печатни произведения в страната;
6. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на авторското право и сродните му права и подготвя становища по постъпили за съгласуване в министерството проекти на такива актове;
7. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г., в сила от 11.10.2019 г.) осъществява процесуално представителство във връзка с образувани дела по прилагането на ЗАПСП и на ЗАРПТОДМДНСОАПСП, както и по административнонаказателните производства по ЗАПСП, ЗАРПТОДМДНСОАПСП и ЗЗДПДПОРДМУ;
8. подготвя анализи във връзка с цялостното прилагане на законодателството в областта на авторското право и сродните му права;
9. участва в съвместни действия с компетентните органи по прилагането и контрола на нормативните актове, свързани със закрилата на авторското право и сродните му права;
10. участва в дейността на Работна група № 34 "Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост" към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;
11. участва в работни групи, създадени към министъра и към други ведомства във връзка с авторското право и сродните му права;
12. осъществява координация на дейността по прилагането на инициативите на международни програми в областта на авторското право и сродните му права;
13. подготвя участието или присъединяването на Република България към международни споразумения в областта на авторското право и сродните му права;
14. води досие за членски внос в Световната организация за интелектуална собственост;
15. участва в координирани действия с други органи и организации във връзка с прилагането на ЗАРПТОДМДНСОАПСП;
16. организира и осигурява техническото поддържане на национална система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и на индустриалната собственост в рамките на своята компетентност.

Раздел IX.
Организация на работата в министерството


Чл. 29. (1) В изпълнение на функциите и на поставените конкретни задачи административните звена в министерството изготвят становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, програми, концепции, информация, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове и други документи.
(2) Административните звена в министерството пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

Чл. 30. Съгласуваността и оперативността по дейности, отнасящи се до две или повече административни звена, се осигуряват чрез спазването на следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на министъра, заместник-министър, главния секретар, началника на кабинета, парламентарния секретар и на директорите на дирекции върху документите задължително се посочват водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други звена, изпълнителят и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който осъществява необходимата съгласуваност между звената; другите звена задължително изпращат на водещото звено своите становища по въпроси от съвместна компетентност;
в) ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от министъра, от заместник-министър или от главния секретар;
г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са в рамките на техните функции, ги изпращат на компетентното административно звено с копие до лицето, поставило резолюция върху съответния документ;
2. субординация:
а) ръководителите на административните звена докладват на ресорния заместник-министър или на главния секретар въпросите от своята компетентност, както и изпълнението на възложените им задачи;
б) ръководителите на административни звена или служители, които са пряко подчинени на министъра, докладват на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ характер се предоставят на заинтересуваните административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от главния секретар;
б) ръководителите на административните звена в министерството осъществяват цялостен контрол върху дейността на ръководеното звено, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.

Чл. 31. (1) Входящите и създадените в резултат от дейността на министерството документи се регистрират в автоматизираната информационна система.
(2) Изходящите документи се съставят в толкова екземпляра, колкото са получателите, и един екземпляр за класиране в дело. Екземплярът, предназначен за съхранение, съдържа длъжността, двете имена и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата на полагане на подписа.

Чл. 32. Главният директор и директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените с правилника и възлаганите допълнително от министъра функции.

Чл. 33. Вътрешните правила за работа в министерството, документооборотът, пропускателният режим и други въпроси, засягащи дейността на министерството, се утвърждават от министъра след съгласуване с главния секретар.

Чл. 34. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.

Чл. 35. (1) Работното време в министерството е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч., като вътрешният ред за отработване и отчитане на 8-часовия работен ден за служителите се определя със заповед на министъра.
(2) Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните устни предложения и сигнали се извършва всеки вторник от 14,00 до 16,00 ч. и всеки четвъртък от 10,00 до 12,00 ч. в приемната на министерството. Информация за това се оповестява на интернет страницата, както и на указателното табло в сградата на министерството.
(3) Предложенията и сигналите - писмени или устни, могат да се подават лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.
(4) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на министерството.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, за лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават до:
1. министъра на културата, когато сигналът се отнася до служители на министерството на културата;
2. министъра на културата, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра на културата;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.) съответните ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата, когато сигналът се отнася до техни служители, или до министъра на културата;
4. Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра на културата като административен орган; по преценка на подателя сигналът може да се подаде и чрез министъра на културата.

Чл. 36. (1) Гражданите, които желаят да се срещнат с министъра на културата, подават писмена молба до началника на кабинета, която се завежда в деловодството на министерството.
(2) Началникът на кабинета съставя график за срещите на министъра с граждани само за приемното му време.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 11.10.2019 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2020 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 13 МАЙ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2021 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 23.09.2022 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 26.09.2023 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 10, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г., в сила от 07.08.2020 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2022 г., в сила от 23.09.2022 г.)

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на културата - 169 щатни бройки


Политически кабинет

8

Инспекторат

3

Звено за вътрешен одит

4

Финансов контрольор

1

Служител по сигурността
на информацията

1

Главен секретар

1

Обща администрация

51

в т.ч.:

 

дирекция "Административно
обслужване и човешки ресурси"

19

дирекция "Връзки с обществеността
и протокол"

3

дирекция "Бюджет и финансово-
счетоводни дейности"

11

дирекция "Управление
на собствеността"

6

дирекция "Правнонормативна
дейност и публични предприятия"

8

дирекция "Обществени поръчки"

4

Специализирана администрация

100

Главна дирекция "Инспекторат за
опазване на културното наследство"

40

в т.ч.:

 

Централно управление

16

регионални инспекторати

24

дирекция "Културно наследство,
музеи и изобразителни изкуства"

15

дирекция "Международно
сътрудничество, европейски
програми и регионални дейности"

21

дирекция "Сценични изкуства
и художествено образование"

11

дирекция "Авторско право
и сродните му права"

13
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума