навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. (ДВ, БР. 16 ОТ 2015 Г.)

В сила от 27.02.2018 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 4:
"4. биологично животновъдство с биологично растениевъдство за периода на преход само за фуражни култури и постоянно затревени площи."

§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите "Биологичните направления" се заменят с "Биологичните дейности от съответното направление".

§ 3. В чл. 7, ал. 2 думите "или пчелно семейство" се заменят с "или пчелин/пчелно семейство".

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 9 думата "комбинирано" се заличава, а след думата "мляко" съюзът "и" се заменя с "или".
2. В ал. 2, т. 9 думата "комбинирано" се заличава, а след думата "мляко" съюзът "и" се заменя с "или".
3. В ал. 3 след думите "мярка за" се добавя "земеделски", а думите "в угар" се заменят с "под угар".
4. В ал. 4 думите "чл. 38, ал. 1 на" се заменят с "чл. 38 от".
5. Създават се ал. 5 и 6:
"(5) Годишният размер на плащанията може да бъде преразглеждан по време на изпълнявания ангажимент по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Преразглеждането може да включва изчисляване на подлежаща на приспадане сума като фиксирана средна сума, приложима към съответните подмерки/дейности.
(6) От годишния размер на плащанията по ал. 1 и 2 при изчисляване на финансовата помощ по мярката се приспада сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013."

§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "поели задължение да" се добавя "спазват всички изисквания и да".
2. В ал. 2 думите "животински единици" се заменят с "животни, определени с размер на животинските единици."

§ 6. В чл. 13 думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".

§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думата "код" се добавя "на биологичната дейност по приложение № 1";
б) точка 9 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в т. 6 думите "не се отпуска финансова помощ за текущата година" се заличават;
б) в т. 7 след думата "установи" се добавя "прекратяване на договора с контролиращо лице или е налице".
3. Създава се ал. 3:
"(3) Изплащането на финансовата помощ по направлението за календарната година на констатацията и за следващата календарна година може да се откаже, когато:
1. се установи в две последователни години неспазване на всички базови и изисквания по управление, засягащи над 50 % от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление;
2. се установи наличието на обстоятелства по чл. 35, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181, 20 юни 2014 г.);
3. се установи, че контролиращото лице е уведомило министъра на земеделието, храните и горите при отнемане на документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор за контрол и сертификация."

§ 8. В чл. 15, ал. 3 се създават т. 4 и 5:
"4. не са подали заявлението за плащане по чл. 6, ал. 2;
5. в случаите по чл. 14, ал. 2, т. 7."

§ 9. В чл. 17, ал. 2 думите "ал. 5" се заменят с "ал. 4 и 5".

§ 10. В чл. 19, ал. 4 думите "Министерството на земеделието и храните" се заменят с "Министерството на земеделието, храните и горите", а думата "агроекологични" се заличава.

§ 11. В чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "ал. 7" се заменят с "ал. 1", а след думите "заявление за плащане" се добавя "за съответното направление".
2. В ал. 3 думите "ал. 7" се заменят с "ал. 1".
3. В ал. 5 след думите "финансова помощ" се добавя "за съответното направление".

§ 12. В чл. 26 се създава т. 3:
"3. земеделски парцели, пчелни семейства и животни, за които е установено, че не са налични финансови средства по чл. 9 или не е спазено условие от заповедта по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5 от 2009 г."

§ 13. В чл. 31 думите "което не е заявено" се заменят с "което е заявено".

§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
"4. да предоставят в ДФЗ - РА, документ, удостоверяващ настъпили промени, свързани с изключването или включването в система на контрол за биологично производство на заявени за подпомагане по мярката земеделски парцели, животни и пчелни семейства - в срок 15 работни дни от настъпването на промяната или в сроковете за подаване на заявлението по чл. 6, ал. 2, когато промяната е настъпила в този период."
2. В ал. 2 думите "В срок до 30 октомври" се заличават.

§ 15. В чл. 34, ал. 2 думите "в угар" се заменят с "под угар".

§ 16. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя "по време на изпълнявания ангажимент, без да използват антибиотици";
2. В ал. 4 накрая се добавя "който не може да бъде по-малък от посочения в ал. 1".

§ 17. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, буква "г" след думите "на промяната" се добавя "или в сроковете за подаване на заявлението по чл. 6, ал. 2, когато промяната е настъпила в този период;".
2. В т. 2:
а) в буква "г" думите "ал. 4" се заменят с "ал. 3";
б) в буква "д" след думите "на промяната" се добавя "или в сроковете за подаване на заявлението по чл. 6, ал. 2, когато промяната е настъпила в този период;".
3. В т. 3:
а) в буква "в" думите "чл. 35, ал. 2, т. 3" се заменят с "чл. 36, ал. 2, т. 3";
б) в буква "г" накрая се добавя "или в сроковете за подаване на заявлението по чл. 6, ал. 2, когато промяната е настъпила в този период".

§ 18. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Прием на заявления за подпомагане може да се извършва под условие в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5 от 2009 г. В този случай земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансовата помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишни ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ - РА, до ограниченията по чл. 9."

§ 19. В чл. 43, ал. 1 думите "30 ноември" се заменят с "края".

§ 20. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея изречение второ се заличава.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Заявени нови земеделски парцели, животни и пчелни семейства могат да се одобряват за участие в мярката при наличие на финансов ресурс за многогодишни ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ - РА, до ограниченията по чл. 9 или при допълнителни условия, уредени в съответствие с чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5 от 2009 г."

§ 21. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите "чл. 11" се добавя "или чл. 12".
2. Създават се ал. 2 и 3:
"(2) Промени в заявленията за подпомагане след изтичане на срока по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 5 от 2009 г. могат да се извършат само в случай на очевидни грешки в съответствие с чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227, 31 юли 2014 г.), признати от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, на база на извършена проверка на информацията, съдържаща се в изискваните и предоставените документи с подаденото заявление за подпомагане в сроковете на съответната кампания.
(3) Промените по ал. 2 могат да се правят по всяко време до одобряване (изцяло или частично) или отказ на плащането."

§ 22. В чл. 46 се създава ал. 6:
"(6) При извършване на проверките по ал. 1 ДФЗ - РА, използва и информация от съответното контролиращо лице, както и предоставени данни от компетентното звено по чл. 1, ал. 3 от Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането."

§ 23. В чл. 47, ал. 2 думите "чл. 11" се заменят с "чл. 12".

§ 24. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "в срок до 30 октомври на годината, за която се отнасят" се заменят с "в срок, определен в заповедта по ал. 6".
2. В ал. 3 думите "Министерството на земеделието и храните" се заменят с "Министерството на земеделието, храните и горите", а думата "седемдневен" се заменя с "едномесечен".
3. В ал. 4 думите "до 31 декември на годината, за която се отнасят" се заменят с "определен в заповедта по ал. 6".
4. В ал. 5 думите "Министерството на земеделието и храните" се заменят с "Министерството на земеделието, храните и горите".
5. Създава се ал. 7:
"(7) Заповедта по ал. 6 се публикува на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, 10 дни преди началната дата за въвеждане на данни."

§ 25. В § 1 на допълнителните разпоредби се създава т. 5а:
"5а. "Очевидна грешка" е грешка в декларираните биологични дейности в подаденото заявление за подпомагане по чл. 6, ал. 2, призната от ДФЗ - РА, въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно. Не могат да бъдат очевидни грешки: всички грешки и несъответствия, резултат от проверките по чл. 10а от Наредба № 5 от 2009 г.; непосочването в заявлението на мярката или биологична дейност; непосочване на земеделски парцел, животно или пчелин/пчелно семейство; грешки, свързани с площта, декларираната земеделска култура на посочен земеделски парцел в заявлението за подпомагане, както и такива, свързани с правното основание за ползване на земеделска земя."

§ 26. В § 3 на преходните и заключителните разпоредби след думите "чл. 9а" се добавя "т. 2".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 27. Разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 4 се прилага за заявления по чл. 6, ал. 2, подадени след 1.01.2015 г.

§ 28. (Отм. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.)

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума