навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОФПРОЕКТ - ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"

Приложение № 1 към Решение № 120 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.Чл. 1. Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, както и правата и задълженията на Общинско предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план".
Чл. 2. Общинско предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план" е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

Чл. 3. Общинско предприятие "Софпроект - ОГП" осъществява дейността си на основание чл. 52 - чл. 55 от Закона за общинската собственост.

Чл. 4. Общинското предприятие "Софпроект - ОГП" се създава, преобразува и закрива с решение на Столичния общински съвет (СОС) по предложение на Кмета на Столична община.Чл. 5. Седалището и адресът на управление на Общинско предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план" е: гр. София - 1303, район "Възраждане", Зона Б-5; бл. 11, вх. Б, ет. 18.

Принципи


Чл. 6. (1) Общинско предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план" осъществява своята дейност при изричното спазване на принципите на:
1. законност,
2. откритост и достъпност,
3. отговорност и отчетност;
4. ефективност;
5. субординация и координация;
6. предвидимост;
7. обективност и безпристрастност;
8. непрекъснато усъвършенстване на качеството.
(2) Общинско предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план" осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове.
(3) Осъществяване на своята дейност Общинско предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план" е длъжно да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по съответния ред, определен със закон.
(4) Общинско предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план" е длъжно да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.

Предмет на дейност


Чл. 7. (1) Предметът на дейност на Общинско предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план" включва:
1. създаване и поддръжка на система за широкообхватен анализ на градската среда;
2. създаване и поддръжка на система за включващ и продуктивен диалог между разнообразните участници в градска средата в различните етапи от процеса на планиране;
3. развитие и поддръжка на система за планиране на градската среда, която да бъде обвързана с динамиката на промените в града;
4. изпълнение на специализирани проучвания и програми, произтичащи от Общия устройствен план и Рамковата програма за прилагането му;
5. изготвяне на задания за изменения и проекти за изменения на Общия устройствен план;
6. изработване на проекти, свързани с устройственото развитие на Столична община и гр. София, заложени Е Общинския план за развитие;
7. изпълнение на комплексни предпроектни и проучвателни работи за изработване на ПУ! I на територии с повишена инвестиционна активност;
8. поддръжка и актуализация на данните в информационната система за прилагане на ОУП;
9. провеждане на мониторинг за изпълнението на действията, заложени в Областната стратегия за развитие и Общинския план за развитие;
10. Участие в изработването на устройствени планове, проучвания и схеми, свързани с регионалното развитие на зоната за активно влияние на гр. София и на Югозападния район за планиране, имащи отношение към развитието на Столична община;
11. осъществява представителство на експертно ниво на Столична община международни проекти, програми и други форми на сътрудничество, свързани
устройството и регионалното планиране;
12. предоставяне на техническа и експертна помощ при подготовката на документи на проекти, с които се кандидатства за финансиране от фондовете на ЕС и определяне на комплексната социална и икономическа ефективност;
13. организиране и участие в проекти и маркетингови проучвания за привличане на инвестиции в Столична община;
14. извършване на други специализирани проучвания, необходими за управление на устройственото развитие на гр. София и Столична община - демографски, социално - икономически, състояние и развитие на жилищния фонд и системата обитаване, развитие и проблеми на зелената система и отдиха, комуникационно - транспортната система, центрова система, зони за труд, бизнес, инфраструктура, екология, геология и хидрогеология, подземна урбанизирана среда, КИН и др.;
15. провеждане на експериментални проучвания и изработване на пилотни проекти и др.;
16. участие с представители в заседанията на ОЕСУТ;
17. периодично информиране на общинската администрация и обществеността за изпълнените проучвания.
(2) За осъществяване предмета на дейност на общинско предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план" и след издаване на изрична заповед и пълномощно от Кмета на Столична община Директорът на общинско предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план" може да организира и провежда обществени поръчки при условията на от Закона за обществените поръчки.
(3) С цел пълноценното и координирано осъществяване на дейността на предприятието, директорът на предприятието предоставя на Главния архитект на общината, в срок до тридесети ноември на текущата година, предложение за план - програма за работата на предприятието за следващата година. Ако в срок до един календарен месец, считано от датата на предоставянето Главният архитект на общината не внесе корекции в предложението, същото се счита за съгласувано и одобрено.

Структура


Чл. 8. (1) Общинско предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план" е съставено от Директор, постоянен екип и външни експерти, обособени според функциите по анализ, диалог, планиране и обща административна дейност.
(2) Численият състав на постоянния екип, заедно с Директора е 18 (осемнадесет) души, с функции, съгласно Класификатора на длъжностите на администрацията, посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия правилник.
(3) Външните експерти не са част от числения състав на Общинското предприятие. Същите могат да участват в работата по изпълнение на конкретна задача, подпомагайки Директора и постоянния екип.

Директор


Чл. 9. (1) Директорът на Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" организира, ръководи и контролира цялостната дейност на общинското предприятие при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от СОС наредби, свързани с дейността на общинското предприятие.
(2) Директорът на Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" представлява общинското предприятие пред компетентните органи.
(3) Директорът на Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" при изпълнение на функциите на общинското предприятие осъществява непосредствени връзки с Главния архитект на София, Общинския експертен съвет за устройство на територията (ОЕСУТ), специализираните и функционални звена на Столичната община, Столичния общински съвет и неговите комисии, районите, министерствата, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации.

Чл. 10. Общинското предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл. 11. Кметът на Столичната община сключва трудов договор с директора на Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план".

Чл. 12. Директорът на Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" назначава останалите служители по трудов договор и определя длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената численост и структура на общинското предприятие при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешни правила за дейността му и други относими нормативни актове.

Чл. 13. Договорите за осъществяването на дейността на общинското
предприятие се сключват от Кмета на Столична община или по пълномощие от директора на общинското предприятие.

Вътрешни правила за дейността


Чл. 14. (1) Директорът на Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" разработва и приема със заповед вътрешни правила за дейността му.
(2) С вътрешните правила за дейността на Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" се определят:
1. специализацията на вътрешните структури по дейности;
2. подчинеността и взаимовръзките;
3. правата и задълженията на служителите;
4. санкциите при неспазването на правилата и другите нормативни актове;
5. други специфични правила и изисквания, свързани с дейността.

Контрол върху дейността


Чл. 15. Осъществяването на дейността на Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" се координира и контролира от Главния архитект на Столична община, Кмета на Столична община или определено от тях длъжностно лице.

Финансиране


Чл. 16. (1) Финансирането на общинското предприятие се осъществява от бюджета на Столична община.
(2) Всички приходи, реализирани от дейността на общинското предприятие, се внасят в бюджета на Столична община.
(3) Всички разходи на общинското предприятие се реализират по Единния Бюджетен Класификатор на разходите по бюджета на Столична община.
(4) Предприятието оперира с предоставените финансови средства и се отчита за тях според изискванията на наредбите и заповедите, засягащи дейността на столичните общински предприятия.

Чл. 17. (1) Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" изготвя прогнозен бюджет за необходимите му бюджетни средства за следващата година, който внася за разглеждане и утвърждаване от Столичния общински съвет в срок до 30 юли на текущата година.
(2) Бюджетните средства се използват само по предназначение съгласно одобрения от Столичен общински съвет бюджет на Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" за съответната година.
(3) Промени в одобрения бюджет са възможни само след разглеждане и утвърждаване от Столичния общински съвет въз основа на мотивирано предложение от Кмета или Главния архитект на Столична община.

Чл. 18. Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

Чл. 19. На Общинското предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план" се предоставя за управление общинско имущество съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящия правилник.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Общинско предприятие "Софпроект - общ градоустройствен план" е създадено с Решение № 7 по Протокол № 31/28.07.1997 г. на Столичния общински съвет.

§ 2. Настоящият правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост.

§ 3. Правилникът е приет от Столичния общински съвет с Решение № 120, отразено в Протокол № 49 от 15.03.2018 г.

§ 4. С приемане на настоящия правилник се отменя действието на Правилника за организацията на дейността на общинско предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план", приет с Решение № 957 по Протокол № 120/11.10.2007 г. на Столичния общински съвет.

§ 5. Неразделна част от настоящия правилник са:
a. Приложение 1 - Длъжностно разписание,
b. Приложение 2 - Предоставено общинско имущество.Приложение № 1

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОП "СОФПРОЕКТ - ОГП"

(В сила от 01.01.2018 г.)

 

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОП "СОФПРОЕКТ- ОГП" В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.

 

Структурни звена и длъжностни наименования

Брой

Код по НКГ1Д

Клас на професията

Образование

1

2

3

4

5

6

Администрации

1

Директор

1

1120 6006

Ръководни кадри

Виеше

2

Главен счетоводител

1

2411 6002

Аналитичен специалист

Средно специално

3

Офис мениджър

1

3341 3004

Приложни специалисти

Полувисше

 

Експерти по устройственото планиране и развитие

4

Експерт статистика и икономика - профил микроикономика и иновации

1

2631 6029

Аналитичен специалист

Виеше

5

Експерт социология - профил градски изследвания и градска социология

1

2632 6010

Аналитичен специалист

Виеше

6

Експерт урбанизъм профил ГИС и управление на бази от данни

1

2164 6001

Аналитичен специалист

Виеше

7

Експерт архитектура и/или урбанизъм - профил териториално и регионално планира

1

2164 6001 /2161 7002

Аналитичен специалист

Виеше

8

Експерт софтуерно разработване и поддръжка на системи за комуникация

1

2513 6001

Аналитичен специалист

Виеше

9

Експерт връзки с обществеността - профил графичен дизайн и градски маркетинг

1

2432 6001

Аналитичен специалист

Виеше

10

11

Експерт право - профил ЗУТ, ЗУЗСО и ЗОП

1

2611 7011

Аналитичен специалист

Виеше

Експерт архитектура - профил културно наследство

1

2161 7002

Аналитичен специалист

Виеше

12

Експерт архитектура и/или урбанизъм - профил градски дизайн, публични пространства

1

2164 6001 /2161 7002

Аналитичен специалист

Виеше

13

Експерт транспортно планиране

1

2142 6010

Аналитичен специалист

Виеше

14

Експерт електропреносна инфраструктура - профил възобновяеми източници

1

2151 6005

Аналитичен специалист

Виеше

15

Експерт ВиК инфраструктура - профил иновативно третиране на водите

1

2142 6002

Аналитичен специалист

Виеше

16

Експерт геодезия - профил регулация

1

2165 6001

Аналитичен специалист

Виеше

17

Експерт екология - профил устойчиво развитие и екосистемни услуги

1

2133 6001

Аналитичен специалист

Виеше

18

Експерт ландшафтна архитектура - профил планиране на екосистеми

1

2162 7001

Аналитичен специалист

Виеше
Приложение № 2


 

ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО към 01.01.2018 г.

 

Наименование

1

Недвижим имот - ателие № 5, находя що се в София, район "Възраждане", Зона Б-5, бл. 8, ет. 18, с площ от 228,17 кв.м

2

Недвижим имот - ателиета № 5 и № 6, находящи се в София, район "Възраждане", Зона Б-5, бл. 11, вх. Б, ет. 18, с площ от 387 кв.м
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума