навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 29 МАРТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ НА ВНОСИТЕЛ ЗА ВНОС НА СЕМЕНА ОТ КОНОП, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОСЕВ

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.32 от 13 Април 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев (лицензия).
Чл. 2. Внос на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява от лицата по чл. 29, ал. 4 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), получили лицензия от министъра на земеделието, храните и горите.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ НА ВНОСИТЕЛ ЗА ВНОС НА СЕМЕНА ОТ КОНОП, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОСЕВ


Чл. 3. (1) За издаване на лицензия лицата по чл. 2 подават ежегодно в срок до 10 януари заявление до министъра на земеделието, храните и горите по образец съгласно приложение № 1.
(2) Заявлението по ал. 1 и документите, които се прилагат към него, се представят на български език. Официалните документи на друг език се придружават с официален превод на български език или легализиран, когато е приложимо.
(3) Заявлението по ал. 1 може да се подава писмено или по електронен път и в него се посочват:
1. име, седалище и адрес на управление на заявителя;
2. ЕИК/БУЛСТАТ.
(4) При подаване на заявление след срока по ал. 1 същото се оставя без разглеждане.

Чл. 4. Към заявлението по чл. 3, ал. 1 се прилагат:
1. заверено копие на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, издадено по реда на Закона за устройство на територията;
2. заверено копие на документ, удостоверяващ правното основание за ползване на склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев;
3. заверено копие на документ, удостоверяващ, че складът за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, е осигурен с I категория системи за физическа защита на строежа съгласно чл. 29а, ал. 2 от ЗКНВП;
4. декларация по образец съгласно приложение № 2, че заявителят е запознат със задълженията по чл. 29б от ЗКНВП;
5. декларация по образец съгласно приложение № 3 от заявителя - едноличен търговец, съответно от лицата, включени в управителните органи на юридическото лице, че не са осъждани за престъпление по чл. 242 - чл. 242а и/или по чл. 354а - чл. 354в от Наказателния кодекс (НК) или аналогично престъпление съгласно законодателството на друга държава, а когато заявителят е регистриран в друга държава - членка на Европейския съюз, се прилага и легализиран превод на свидетелство за съдимост или друг еквивалентен документ за съдебния статус на заявителя - едноличен търговец, съответно на лицата, включени в управителните органи на юридическото лице;
6. официален превод на български език на документ за регистрация на заявителя - едноличен търговец, съответно на юридическото лице, когато заявителят е регистриран в друга държава - членка на Европейския съюз;
7. нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

Чл. 5. (1) Министърът на земеделието, храните и горите назначава със заповед комисия по чл. 29а, ал. 3 от ЗКНВП, която разглежда постъпилите заявления по чл. 3, ал. 1.
(2) Комисията уведомява заявителя при установяване на непълноти и/или неточности в заявлението и документите към него. Срокът за отстраняването им е 14 работни дни от получаването на уведомлението, като при неотстраняване административното производство се прекратява.
(3) В 7-дневен срок от постъпване на заявлението, съответно от изтичането на срока по ал. 2, комисията изготвя протокол с предложение до министъра на земеделието, храните и горите за издаване на лицензия или за постановяване на отказ.

Чл. 6. (1) Министърът на земеделието, храните и горите в срок до 10 март издава:
1. лицензия;
2. заповед за отказ, когато:
а) заявителят има влязла в сила присъда за престъпление по чл. 242 - чл. 242а и/или по чл. 354а - чл. 354в от НК или аналогично престъпление съгласно законодателството на друга държава;
б) с документ от компетентен орган е установено, че заявителят си е послужил с неверни данни при подаване на заявлението.
(2) Заповедта за отказ по ал. 1, т. 2 се съобщава, като:
1. отказът по буква "а" не подлежи на обжалване;
2. отказът по буква "б" може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 7. (1) Лицензията се издава по образец съгласно приложение № 4 и съдържа:
1. име, седалище и адрес на заявителя;
2. ЕИК/БУЛСТАТ.
(2) Срокът на валидност на лицензията е една година от датата на издаването и.
(3) Лицензията се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно.
(4) Лицензията не може да се преотстъпва.
(5) Компетентната дирекция съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите поддържа регистър на издадените лицензии по чл. 6, ал. 1 при спазване на Закона за защита на личните данни, в който се вписват:
1. име, седалище и адрес на заявителя;
2. ЕИК/БУЛСТАТ;
3. номер и дата на издаване/прекратяване/отнемане и обезсилване на лицензията.

Чл. 8. (1) Действието на лицензията се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е издадена;
2. при подадено от притежателя заявление за прекратяване на лицензията;
3. при прекратяване на юридическото лице, кооперацията или дружеството по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - притежател, или при смърт на едноличния търговец или поставянето му под запрещение;
4. при отпадане на правното основание за ползване на склада по чл. 4, т. 2.
(2) Прекратяването на лицензията се отразява в регистъра по чл. 7, ал. 5.

Чл. 9. (1) Министърът на земеделието, храните и горите отнема и обезсилва със заповед издадената лицензия, когато:
1. служебно или с акт на компетентен орган се установи, че заявителят си е послужил с неверни данни при подаване на заявлението по чл. 3, ал. 1;
2. в рамките на срока на валидност по отношение на лицето по чл. 10 влезе в сила осъдителна присъда за извършено престъпление по чл. 242 - чл. 242а и/или по чл. 354а - 354в от НК или аналогично престъпление съгласно законодателството на друга държава.
(2) Отнемането на лицензията се отразява в регистъра по чл. 7, ал. 5.

Чл. 10. (1) Лицата, получили лицензия, които пускат в свободно обръщение семена, предназначени за храна или фураж, се регистрират по реда на Закона за храните (ЗХ), съответно по реда на Закона за фуражите (ЗФ).
(2) Когато семената по ал. 1 са произведени по биологичен начин, лицата, получили лицензия, следва да бъдат включени в система за контрол съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (ДВ, бр. 16 от 2013 г.) и да уведомят за своята дейност Министерството на земеделието, храните и горите.

Чл. 11. (1) Вносът на семена от коноп, непредназначени за посев, се извършва само през одобрени инспекционни пунктове съгласно чл. 29д от ЗКНВП и чл. 185, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Лицето, отговорно за въвеждане на пратка семена от коноп, непредназначени за посев, като фураж или фуражна суровина с произход от трета държава на територията на Република България, на основание чл. 53, ал. 3 от ЗФ уведомява писмено съответния граничен инспекционен пункт 24 часа преди пристигането на пратката.
(3) В случаите, когато семена от коноп, непредназначени за посев, се внасят на територията на Република България за използване като храна за консумация от човека или като суровина за производството на храни, се извършва официален контрол при внос на всяка пратка съгласно чл. 24, ал. 1 и чл. 27а, ал. 2 и 3 от ЗХ и във връзка с изискванията на чл. 29г от ЗКНВП.
(4) Проверките на всички пратки по ал. 2 и 3 се извършват от Българската агенция по безопасност на храните в съответствие с изискванията на глава пета от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, L 165, 30.04.2004 г.).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "семена от коноп, непредназначени за посев" са семена от коноп, предназначени за производство на фуражи или храни.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 29, ал. 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

 

ДО

МИНИСТЪРА НА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

 

от

Наименование: ......................................................., ЕИК/БУЛСТАТ ................................., представлявано от ..........................................................., в качеството на ........................,

адрес на управление: гр. (с.) ...................., пощенски код .........., община ......................., област ...................., ж.к./ул. .........................................................., № ....., бл. ....................,

вх. ........., ап. ........., телефон ........................., е-mail: ...........................................................

Упълномощено лице (при упълномощаване)

име ......................................................................................., ЕГН ........................................,

пълномощно № ..................., дата............... .................... г., заверено от нотариус (име и рег. № на НК) .......................................,

адрес за контакт: гр. /с. .............................., пощенски код ........., община ......................, област ...................., ж.к./ул. .........................................................., № ....., бл. ....................,

вх. ........., ап. ........., телефон ........................., е-mail: ...........................................................

 

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

 

Моля на ...................................................................................................................................

(наименование на ЮЛ/ЕТ)

да бъде издадена лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

Прилагам следните документи:

1. заверено копие на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, издадено по реда от Закона за устройство на територията;

2. заверено копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев;

3. заверено копие от документ, удостоверяващ, че склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, е осигурен с I категория системи за физическа защита на строежа съгласно чл. 29а, ал. 2 от ЗКНВП;

4. декларация по образец съгласно приложение № 2 към чл. 4, т. 4;

5. декларация по образец съгласно приложение № 3 към чл. 4, т. 5;

6. легализиран превод на свидетелство за съдимост или друг еквивалентен документ за съдебния статус на физическото лице - ЕТ, съответно на лицата, включени в управителните органи на ЮЛ                                                                                  0 да 0 не;

7. официален превод на български език на документ за регистрация на ЕТ/ЮЛ

0 да 0 не;

8. нотариално заверено пълномощно

0 да 0 не.

 

Декларирам, че сведенията и данните в настоящото заявление са верни.

Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ..........................................                                                     Подпис: ..........................

 

Забележка. Заявлението се принтира двустранно!

 Приложение № 2 към чл. 4, т. 4

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/ата, ...........................................................................................................

......................................................., ЕГН .........................., в качеството на .........................

на ............................................................................................................................................,

(наименование и седалище на ЮЛ/ЕТ)

ЕИК/БУЛСТАТ .....................................................................................................................,

 

Декларирам, че съм запознат/а със задълженията по чл. 29б от ЗКНВП, както следва:

1.  да съхранявам документите за вноса на семената от коноп, непредназначени за посев, и за реализацията им до крайния потребител за срок 5 години от датата на вноса;

2.  да пускам на пазара семена от коноп, непредназначени за посев, като фуражна суровина само когато към датата на формиране на пратката в трета страна съответната суровина е включена в Каталога на фуражните суровини на Европейския съюз;

3.  да осигурявам по всяко време достъп на контролните органи до складовите помещения по чл. 29а, ал. 2;

4.  за всяка внесена партида семена от коноп, непредназначени за посев, в едномесечен срок след осъществяване на преработката и/или реализацията и до краен клиент да предоставям на Българската агенция по безопасност на храните информация за:

а) начина на преработка на семената;

б) количествата семена, реализирани като фуражна суровина или храна за консумация на човека;

в) количествата комбинирани фуражи, произведени от семената, както и реализираните количества от тези фуражи;

5.  за всяка внесена партида от конопени семена, непредназначени за посев, в срок до 1 месец след осъществяване на реализацията на стоката на пазара в страната или в други държави - членки на ЕС, да представям в Българската агенция по безопасност на храните документи, удостоверяващи продажбата и.

 

Дата: ..........................................                                                    Подпис: ..........................

 Приложение № 3 към чл. 4, т. 5

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/ата, ...........................................................................................................

......................................................., ЕГН .........................., в качеството на ........................

на ............................................................................................................................................,

(наименование и седалище на ЮЛ/ЕТ)

ЕИК/БУЛСТАТ .....................................................................................................................,

 

Декларирам, че не съм осъждан/а за престъпление по чл. 242 - чл. 242а и/или по чл. 354а - чл. 354в от Наказателния кодекс или за аналогично престъпление, съгласно законодателството на друга държава.

 

Дата: ..........................................                                                  Подпис: ..........................

 
Приложение № 4 към чл. 7, ал. 1

 

  

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието, храните и горите 

 

 

ЛИЦЕНЗИЯ

на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев

№ ......................................

гр. София, .............................. г.

 

Издадена на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и протокол № ............./.................... г. във връзка с подадено заявление № ............./.................... г.

на ............................................................................................................................................,

(наименование на ЕТ/ЮЛ)

................................................................................................................................................,

(адрес на управление)

.................................................................................................................................................

(ЕИК/БУЛСТАТ)

Срокът на валидност на лицензията е една година от датата на издаването и.

 

...............................................

Министър на земеделието,

храните и горите

 

 

 Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума