навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 ОТ 5 АПРИЛ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ (ДВ, БР. 31 ОТ 2016 Г.)

В сила от 13.04.2018 г.

Обн. ДВ. бр.32 от 13 Април 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. Създава се чл. 1а:
"Чл. 1а. Осигурява се за безвъзмездно ползване електронно четим учебник на съответните учебници - печатни издания по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3 и 5 - за учениците от I до VII клас."

§ 2. В чл. 3, ал. 2 след думата "нормативи" се добавя "на средствата".

§ 3. Създава се чл. 3а:
"Чл. 3а. Определят се следните нормативи на допълнителни средства при осигуряване на достъп до електронно четим учебник по чл. 1а:
1. 3 на сто върху съответните нормативи по чл. 3 за I клас - за една учебна година;
2. 8 на сто върху съответните нормативи по чл. 3 за II - VII клас - за три учебни години."

§ 4. В чл. 7, ал. 2 и 3 думите "Информационната система "АдминМ" се заменят с "Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование", а след думите "чл. 3" се добавя "и 3а".

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите "съответния регионален инспекторат по образование" се заменят със "съответното регионално управление на образованието".
2. В ал. 4 думите "Регионалните инспекторати по образованието" се заменят с "Регионалните управления на образованието".

§ 6. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става т. 1.
2. Създава се т. 2:
"2. "Електронно четим учебник" е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 7. (1) За учебната 2017/2018 година допълнителните средства по чл. 3а се предоставят, както следва:
1. за I клас - 1,5 на сто от норматива по чл. 3, ал. 1, т. 2;
2. за II - VII клас - 1,33 на сто от норматива по чл. 3, ал. 1, т. 3 - 5 и ал. 2;
3. за I - II клас - 1,33 на сто от норматива по чл. 3, ал. 3, т. 1.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят считано от датата на влизане в сила на постановлението.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума