навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ДАНИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТНОСНО ВЗАИМНА ПОДДРЪЖКА ЧРЕЗ ОБМЕН НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА ПО ПОВЪРХНОСТТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ (SEOS)

(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2018 г. - ДВ, бр. 18 от 2018 г. В сила за Република България от 7 март 2018 г.)

Обн. ДВ. бр.32 от 13 Април 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Министерството на отбраната на Кралство Дания,
Министърът на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство Норвегия,
Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,
По-нататък наричани "Участниците",
Като взеха предвид Северноатлантическия договор (НАТО),
Като взеха предвид Споразумението между Страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните Въоръжени сили, подписано в град Лондон на 19 юни 1951 г. (NATO SOFA),
Като взеха предвид Споразумението между държавите-членки по Северноатлантическия договор и другите държави, участващи в програмата "Партньорство за мир" относно статута на техните Въоръжени сили, подписано в Брюксел на 19 юни 1995 г. (PfP SOFA),
Като отчетоха важността на подобряването на оперативната съвместимост между Участниците,
В желанието си за сътрудничество в област- та на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили, и
Като взеха предвид, че по-широкото сътрудничество и координация в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили ще повиши ефективността и по-достъпното осъществяване на съвместни отбранителни дейности,
Като посочиха Техническото споразумение относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES/"АТАРЕС") като образец, върху който да се базират и услугите в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили,
Решиха да приложат следните договорености:

Раздел I.
Цел


1.1. Целта на настоящото Техническо споразумение (ТС) е да учреди "СЕОС" (SEOS: Surface Exchange of Services/размяна на услуги по повърхността) и да изложи постигнатите между Участниците договорености относно прилагането му. SEOS (СЕОС) е договореност между Участниците за предоставяне на многонационална рамка за съдействие в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили чрез взаимноприемливи договорености. Анексите към настоящото ТС представляват неразделна част от него.
1.2. Споразумението между Страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните Въоръжени сили, подписано в Лондон на 19 юни 1951 г. (NATO SOFA), и Споразумението между държавите-членки по Северноатлантическия договор и другите държави, участващи в програмата "Партньорство за мир", относно статута на техните Въоръжени сили, подписано в Брюксел на 19 юни 1995 г. (PfP SOFA), са приложими за всички дейности, изпълнявани по силата на настоящото ТС.

Раздел II.
Дефиниции


В контекста на настоящото ТС се използват следните дефиниции:
2.1. Участник-заявител:
Участникът-заявител е Участникът, който подава заявление за предоставяне на поддръжка.
2.2. Предоставящ участник:
Предоставящият участник е Участникът, който предоставя поддръжката, заявена от Участника-заявител.
2.3. Оторизиращо лице по "СЕОС"/SEOS:
Оторизиращите лица или органи по "СЕОС" са лицата за връзка (Points of Contact - РОСs), определени от даден Участник да оторизират заявления за поддръжка и/или оторизират предоставянето на заявената поддръжка от името на този Участник.
2.4. Изпълнителен орган:
Изпълнителни органи са тези POCs, на които Оторизиращото лице по "СЕОС" възлага да оформят заявки и/или да предоставят поддръжка, и/или да изпълняват задачи от името на този Участник.
2.5. Координационен съвет:
Координационният съвет (КС) е комисията, съставена от представители на Участниците, председателствана от член на Секретариата, която ще упражнява надзор върху цялостното прилагане на ТС. Отговорностите на КС са подробно разписани в Анекс Б.
2.6. Секретариат:
Секретариатът, който ще бъде съставен от служители на организация, избрана от Участниците, е организацията, която отговаря за ежедневното управление и отчитане на дейностите по "СЕОС". Отговорностите на Секретариата са подробно описани в Анекс Б.

Раздел III.
Приложимост


Участниците могат да решат да прилагат договореностите по SEOS в мирно време, по време на криза и във война. Личен състав и оборудване на който и да било Участник могат да бъдат използвани само с предварителното писмено съгласие на компетентния орган на този Участник.

Раздел IV.
Национални приоритети


4.1. Националните изисквания са с приоритет пред дейностите, обхванати от настоящото ТС.
4.2. Предоставящият участник запазва пълен контрол върху своите активи, включително върху личния състав и оборудването.
4.3. В случай че който и да било от Предоставящите участници няма възможност да предостави предварително заявена и одобрена услуга, то този Участник уведомява възможно най-бързо Участника-заявител за това. Такова анулиране на предоставяне на услуга от страна на Предоставящия участник не представлява основание за предявяването на какъвто и да било иск за нанесени вреди или обезщетяване за направени разходи.
4.4. В случай че който и да било от Участниците-заявители анулира дадена заявка за услуга, то този Участник уведомява възможно най-бързо Предоставящия участник за това. Всяко анулиране на заявка, направено по-късно от предвидените за това времеви срокове, оповестени от КС, може да доведе до прилагане на разпоредбите за компенсации съгласно настоящото ТС.

Раздел V.
Компенсации за услуги


5.1. Общият принцип на компенсиране е Участниците да се стремят да постигнат баланс на обменяните услуги, като по този начин бъде избегната необходимостта от компенсаторни финансови плащания.
5.2. Основен принцип е услугите да бъдат посрещнати със съответни насрещни услуги в пълен размер, в разумен срок, но не непременно на двустранна основа или на основа получаване на същата насрещна услуга.
5.3. Ще бъде определена парична равностойност на услугите, която ще се кредитира (начислява) или дебитира (удържа), като се използва приета по общо съгласие разменна единица. Всеки от Участниците следва да се стреми да поддържа баланс между общата равностойност на получените услуги и общата равностойност на предоставените услуги по настоящото ТС, като осигурява като цяло неутрално салдо между дебита и кредита.
5.4. Позволява се и се очаква да има временни дисбаланси по салдата, но те трябва да се вместват във времевите и количествени ограничения, договорени предварително от КС. Подробните процедури са разписани в Анекси А, В и Г.

Раздел VI.
Искове и отговорност


6.1. Исковете, произтичащи от или във връзка с изпълнението и прилагането на счетоводната система, установена с настоящото ТС, се разглеждат в съответствие с разпоредбите на чл. VIII от Споразумението между Страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните Въоръжени сили, подписано в Лондон на 19 юни 1951 г. (NATO SOFA).
6.2. Исковете, оставащи извън обхвата на чл. VIII от NATO SOFA, се разглеждат от съответните Участници, които засягат, и се уреждат в зависимост от конкретния случай в съответствие с приложимите правила и разпоредби.

Раздел VII.
Произшествия или инциденти с транспортните средства


Националната или международната нормативна уредба, отнасящи се до разглеждането на искове в случай на произшествия или инциденти, причинени от което и да е транспортно средство, не се засягат от прилагането на настоящото ТС по отношение на въпросното транспортно средство или съответната държава.

Раздел VIII.
Разрешаване на спорове


Всички случаи на различия при тълкуването или изпълнението на настоящото ТС се разрешават изключително чрез преговори между съответните Участници, подпомагани от Секретариата по SEOS.

Раздел IX.
Бъдещи участници


9.1. Бъдещи Участници могат да се присъединяват към настоящото ТС след писмена покана от настоящите Участници. Решението на настоящите Участници за изпращане на такава писмена покана следва да бъде взето единодушно. Поканеният Участник следва да приеме клаузите на настоящото ТС от датата, когато той е подписал Нота за присъединяване. Последната ще представлява пореден Анекс към настоящото ТС. Нотата за присъединяване включва следното:
а. референция към писмото, съдържащо поканата;
б. декларация, че поканеният Участник става действителен Участник съгласно писмото, съдържащо поканата;
в. декларация, че поканеният Участник приема всички клаузи на настоящото ТС;
г. място, дата и подпис, удостоверяващи приемането от страна на поканения Участник.
9.2. Форматът на Нотата за присъединяване е предоставен в подробности в Анекс Д. В допълнение към Нотата за присъединяване поканеният Участник следва да изпрати съответните Приложения към Анексите.

Раздел X.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


10.1. Настоящото ТС, включително Анексите, които съставляват неразделна част от него, влиза в сила на 1 март 2011 г.
10.2. Освен ако изрично не е посочено друго, настоящото ТС може да бъде изменяно със заявеното в писмен вид съгласие на всички Участници:
а. С тримесечно предизвестие всеки Участник може да заяви среща за обсъждане на промяната или повторното разглеждане на който и да било или на всичките Анекси към настоящото ТС. Всяка промяна изисква единодушно одобрение на Участниците.
б. Националните приложения към Анексите могат да бъдат изменяни по всяко време от отговорния за това Участник и влизат в сила чрез незабавното им оповестяване от Секретариата.
в. Приложенията към Анекс А биват потвърждавани ежегодно, като промени в тях могат да бъдат внасяни, когато това е необходимо, от Координационния съвет (КС).
г. Приложенията към Анекс Б биват потвърждавани и публикувани ежегодно от Координационния съвет.
д. Изменения в Анекси В и Г могат да бъдат внасяни посредством единодушно решение на Координационния съвет.
е. Участниците могат да внасят изменения в техните съответни Приложения към Анекси В и Г независимо от другите Участници.
10.3. Всеки Участник може да се оттегли по всяко време от настоящото ТС, подавайки дванадесетмесечно уведомление в писмена форма до другите Участници. В такъв случай оттеглящият се Участник свежда колкото е възможно по-близо до нула останалия баланс (салдото) по сметката. В края на 12-месечния период Координационният съвет се събира на среща, за да вземе решение относно средствата за ликвидацията по окончателния баланс и средствата, които дължи оттеглящият се Участник в съответствие с клаузите на настоящото ТС.
Подписано на английски език. Оригиналите на настоящото ТС, всички по-нататъшни изменения и Ноти за присъединяване ще бъдат депозирани в Секретариата, който предоставя заверени копия на всеки Участник.

АНЕКС А

АНЕКС А

ОТЧИТАНЕ И БАЛАНС НА СМЕТКИТЕ ПО SEOS

1. ДЕФИНИЦИИ и ПРИНЦИПИ
1.1. Стандартен пътен превоз (SRC)
а. Стандартният пътен превоз SRC се отнася до контейнеровоз с подвижна рампа за товарене и разтоварване тип DROPS, способен да транспортира един 20-футов контейнерен еквивалент TEU.
1.2. Единица за разстояние (UD)
а. UD е единица мярка за разстояние, равняващо се на 100 км (54 морски мили).
1.3. Единица за еквивалент на предоставен транспорт по повърхността (SEU)
а. Приетата обща единица за обмен в настоящото споразумение е SEU. Една SEU се равнява на разходите, генерирани от един SRC (виж параграф 1.1), превозващ 20-футов контейнерен еквивалент (TEU) на разстояние 100 км. В зависимост от транспортното средство изискването за обем за една TEU също така се равнява на:
? 36 m3
? 6,06 Lim (линейни метра)
? 10 тона (договорен полезен товар на 20-футов контейнер както за вътрешнотериториален (IST), така и за морски (SEALIFТ) транспорт)
? 16 пътници
(Като индиректно следствие изискването за обем на едно TEU също така се равнява на 15 кв. м. Подреждането на TEU един върху друг няма да се взема предвид, което означава например, че три TEU, подредени едно върху друго, ще се броят за три TEU.)
Всички разходи, направени в рамките на обменените услуги, ще се изразяват в кредити, като за единица мярка се използва SEU.
б. Еквивалентите на кредитите за извършени услуги ще се изчисляват в SEU чрез прилагане на еквивалент фактори в зависимост от използвания вид транспорт и тип транспортно средство. Съответните указания за изчисляване са посочени в Приложение 2 към този Анекс.
1.4. Единица товар (UL)
a. Количеството товар или броят пътници, заявени за транспортиране, се преобразуват в UL, за да се изчисли SEU.
1.5. Еквивалент фактори (EFs)
а. Въпреки че всеки участник ще има различни експлоатационни разходи за своите SRC, за това SRC се определя еквивалент фактор (SRC) в размер на едно. Всеки участник ще определи EFs за предлаганите транспортни средства чрез сравнение на действителните експлоатационни разходи на предлаганите транспортни средства с разходите за своите SRC. Ако даден участник не притежава SRC, Координационният съвет на SEOS (СВ) единодушно ще определи подходящо изходно ниво за стойността на SRC на съответния участник.
б. Преди започването на всеки годишен отчетен период участниците предоставят на ежегодната сесия на SEOS CB актуализирани EF, които ще бъдат в сила за следващия отчетен период и ще бъдат нанесени в таблиците на Приложение 3 към Анекс Б. Изменението на EF в рамките на ежегодния отчетен период е възможно, но следва да бъде обосновано. В резултат, EF на дадено транспортно средство може да бъде изменен от който и да било от участниците. Предоставящият участник обявява промяната пред Секретариата на SEOS. Секретариатът на SEOS съответно актуализира списъка с EF.
1.6. Допълнителни разходи (AC)
а. Участниците се призовават да отразят възможно най-много АС в еквивалент факторите, определяни ежегодно за техните национални транспортни средства. Като показатели следните АС могат да бъдат отразени в EF:
? Средства за вътрешнотериториален транспорт (IST): гориво, гуми, ремонт и поддръжка, пътни разходи (на ден), лизинг на контейнери, обработка, комуникации. Тол таксите, други плащания или данъци следва да се имат предвид, доколкото е възможно.
? Морски транспорт: гориво, коефициент за компенсиране на повишените цени на горивата, разходи за отклонение от маршрута, такси за преминаване (например, транзит през Суецкия канал или Панамския канал и пр.), насипни и течни товари, разходи за сметка на кораба (повременен чартър-тайм), застраховка "Военен риск", допълнителни разходи за екипаж поради преминаване през зона на конфликт, конвоиране на кораба, митнически процедури, демюрейдж, непреодолима сила, данъци (внос и износ).
б. Допълнителни разходи (AC), които не могат да бъдат начислени в еквивалент факторите съгласно параграф 1.6.а (виж по-горе), се заплащат от заявителя в SEU. Допълнителни разходи, които не могат да бъдат заплатени в SEU, се уреждат на двустранна основа между заявителя и предоставящия участник (за детайли виж отделните национални лица за връзка при водене на отчетност в Приложение 3 към Анекс А).
в. Заплащане на допълнителни разходи чрез SEU се основава на годишната средна стойност на SEU (виж Приложение 4 към Анекс Б).
2. ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ
2.1. Дефиниции
а. Специална бюджетна сметка: Всяка държава открива една специална бюджетна сметка, в която общата стойност на всички сделки по обмен на услуги, извършени от тази държава, се сумира в SEU.
б. Двустранна подсметка: Всяка държава ще има по една двустранна подсметка с всяка друга държава. Всяка дейност по обмен на услуги между две държави, измерена в SEU, се осчетоводява като кредит или дебит в съответните им подсметки. Сумата на всички подсметки на една държава се равнява на стойността на специалната и бюджетна сметка.
2.2. Процедури за отчитане на обмена на услуги
В рамките на настоящото Техническо споразумение се приема, че предоставящият участник и участникът-заявител предприемат действия с одобрението на националните оторизатори на дейности по SEOS.
При отчитането на обмена на услуги следва да се имат предвид следните три етапа:
а. Предотчетен етап: Този етап обхваща определянето на естеството и стойността на обмена на услуги в SEU между предоставящия участник и участника-заявител чрез предварителен формуляр 1 за SEOS (виж Приложение 1 към Анекс А), който се изпраща на предоставящия участник и участника-заявител. Този предварителен формуляр 1 за SEOS цели да се определи договорена прогнозна стойност на SEU за обмена на съгласуваните услуги.
Съгласно изискванията нов предварителен формуляр 1 се публикува, като отменя предишния, в случай на настъпване на съществени изменения в договорените за съгласуване условия.
б. Етап на отчитане след приключване на дейностите: След като фазата на съгласуване бъде успешно приключена, Предоставящият участник задължително изпраща окончателен формуляр 1 или опростен формуляр 1 до Секретариата на SEOS и до участника-заявител в рамките на две седмици след извършването на транспорта. След като се потвърди и одобри от участника-заявител, този окончателен формуляр 1 или опростен формуляр 1 се фактурира и вписва в крайното салдо на SEOS от Секретариата на SEOS.
В случай че мисията бъде отменена, предоставящият участник и участникът-заявител се споразумяват да не фактурират съгласуваната мисия.
Уреждане на спорове: В случай на разногласия по окончателен формуляр 1 или опростен формуляр 1 между предоставящия участник и заявителя Секретариатът на SEOS като контролен орган и посредник и националните оторизатори на дейностите по SEOS уреждат спора.
Секретариатът на SEOS проследява отчитането на обмена на услуги, като актуализира списъците и статута (предварителен/окончателен) на SEOS формуляр 1 или опростения формуляр 1 според случая. Тази информация е на постоянно разположение на националните оторизатори на дейностите по SEOS. Националните оторизатори са тези, които информират Секретариата на SEOS преди изтичането на месеца, ако даден координиран обмен на услуги чрез системата на SEOS не следва да се отчита като такъв.
2.3. Процедури на Секретариата на SEOS за отчитане на обмена на услуги
Като ръководен орган на SEOS Секретариатът на SEOS контролира и изменя съгласно изискванията съдържанието на SEOS формуляр 1 или опростен формуляр 1. Дебитите или кредитите, отнасящи се към обмен на услуги, се нанасят в двустранните подсметки на участниците в този обмен.
3. БАЛАНС
3.1. Не е задължително всяка предоставена услуга да бъде възмездена на реципрочна основа. Услугите ще бъдат кредитирани в SEU, които могат да бъдат компенсирани чрез каквато и да било друга съизмерима услуга.
3.2. Не е задължително отделни услуги да бъдат реципрочно възмездени на двустранна основа. Балансът се изчислява на многостранна основа. Не е задължително за всяка отделна подсметка да се изготвя баланс, но Участниците трябва да се стремят към постигане на неутрално общо салдо на специалната им бюджетна сметка.
3.3. За да позволи гъвкавост в изпълнението, оперативните параметри на счетоводния баланс се приемат ежегодно и предварително от Координационния съвет.
3.4. Координационният съвет определя годишен отчетен период, в края на който Координационният съвет извършва общ преглед на анексите към Техническото споразумение, взема решение за оперативните параметри, утвърждава еквивалент факторите EF и утвърждава двустранната матрица на разходите на основата на SEU за SEOS за следващия отчетен период. Годишният отчетен период и парамет- рите на специалната бюджетна сметка се публикуват в Приложение 2 на Анекс Б. Еквивалент факторите се публикуват в Приложение 3 на Анекс В. Двустранните разходи на основата на SEU за SEOS се публикуват в Приложение 4 към Анекс Б.
3.5. Балансът на специалната бюджетна сметка може постоянно да се актуализира в случай, че сметката остава в рамките на одобрените оперативни параметри и отговаря на изискването никоя специална бюджетна сметка да не остава постоянно в дебит за по-дълъг период от 60 месеца.
4. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ НАДХВЪРЛЯНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ ИЛИ 60-МЕСЕЧНИЯ ЛИМИТ НА ДЕБИТА
4.1. Всеки баланс на специална бюджетна сметка, който надхвърли оперативните параметри или 60-месечния лимит на дебита, ще се счита за незабавно възстановим чрез обмен или заплащане. Заявките на Участниците за по-нататъшни услуги ще бъдат преустановени, докато сметката им не възвърне оперативните си параметри. Участниците следва да извършат достатъчни по обем обмен или възстановяване на разходи по баланса на подсметката, за да възвърнат специалната бюджетна сметка в рамките на одобрените параметри.
4.2. Възстановяването на разходи се урежда на двустранна основа по договорен от двете страни начин.
4.3. В случай че не бъде постигнато уреждане на сметките чрез обмен, балансът се постига чрез паричен превод. Стойностите за извършване на изчисленията се основават върху средна стойност за SEU, одобрена в последния годишен отчетен преглед на Координационния съвет и публикувана в матричната таблица в Приложение 4 към Анекс Б.
4.4. Секретариатът се уведомява за извършването на двустранно възстановяване на разходи. При получаване на уведомлението Секретариатът коригира двустранните подсметки на Участниците, за да се отрази преводът по възстановяване на разходите.

Приложение 1 към Анекс А
Приложение 1а към Анекс А


Приложение 2 към Анекс А

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ПО SEOS


1. ОСНОВНО УРАВНЕНИЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА SEU
1.1. Съгласно дефинициите, посочени в Анекс А, основното изчисляване на SEU за обмен на услуги се извършва, както следва:

Изчисляване на курса/пробега и завръщане в базовия пункт Prepositioning and De-positioning + [единица товар (UL) x еквивалент фактор според начина на транспортиране (EF) x разстояние (в UD)] = SEUs; + допълнителни разходи (AC)

 Изчислението обхваща пет различни фази:
а. Преобразуване на товара (товар, различен от пътници и пътници), който ще се транспортира, в UL:
В процеса на съгласуване между предоставящата държава и държавата-заявител този етап се състои в изразяване в UL на товара, който ще бъде транспортиран.
б. Дефиниране на EF:
В процеса на съгласуване между предоставящата държава и държавата-заявител този етап се състои в определяне на EF за вида транспорт или транспортно средство, предоставени от предоставящия участник за изпълнение на съгласуваната мисия.
в. Изчисляване на разстоянието, което ще бъде изминато от транспортното средство:
В процеса на съгласуване между предоставящата държава и държавата-заявител този етап се състои от изчисляване в UD на прогнозното разстояние, което ще бъде изминато от транспортното средство, предоставено за целите на изпълнението на съгласуваната мисия.
г. Изчисляване на курса и завръщане в базовия пункт
Prepositioning and de-positioning:
Разходите за изчисляване на курса и завръщане в базовия пункт ще бъдат отразени в съответствие със спецификациите на вида използван транспорт (вътрешнотериториален или морски - IST/Sealift).
Разходите за изчисляване на курса и завръщане в базовия пункт се изчисляват, както следва:


Максимален капацитет на използваното транспортно средство (в UL) x еквивалент фактора на вида транспорт (EF) x (разстоянието на курса/пробега + връщането в базовия пункт (в UD) = SEUs

 


a. Допълнителни разходи:
В процеса на съгласуване между предоставящата държава и държавата-заявител този етап се състои от установяване на допълнителните разходи, които ще бъдат добавени към изчисляването на SEU, както е договорено между предоставящия участник и участника-заявител.
Тези общи насоки за изчисляване на SEU целят единствено да се обясни основният принцип, който се прилага за изчисляване на стойността на SEU при обмен на услуги. Въпреки това, за да се отчетат спецификите на IST и ST и в зависимост от ситуацията, за изчисляване на SEU ще се прилагат специфични изчисления на базата на основната формула.
2. ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛЕН ТРАНСПОРТ (IST)
2.1. ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ ПРИ IST КУРС
а. Начисления за предоставяне на пълно натоварване при IST, предложен на един участник-заявител


Изчисляване на курса и завръщането в базовия пункт + [пълен капацитет на транспортното средство (в UL) x EF x разстояние (в UD)] = SEUs; + AC

 


Наличният свободен капацитет може впоследствие да се разглежда като възможност за транспортиране на частичен товар съгласно параграф 2.3.
За допълнителните разходи виж параграф 2.5.
б. Начисления за предоставяне на пълно натоварване при IST, предложени едновременно на няколко участници-заявители (които могат да включват предоставящия участник)


Изчисляване на курса и завръщането в базовия пункт + [пълен капацитет на транспортното средство (в UL) x EF x разстояние (в UD)] = SEUs; + AC. Общият размер на разходите се поделя пропорционално между участниците.

 


Размерът на общите разходи се поделя между участниците-заявители съгласно предварително одобрени договорености на базата на действителното ползване от всеки участник-заявител.
2.2. ТРАНСПОРТ НА ЧАСТИЧНИ ТОВАРИ
а. Дефиниция на частичен товар Definition of Part-Load.
"Частичен товар" се отнася за общата ситуация, когато свободният капацитет при конкретно придвижване/мисия на транспортно средство на някой участник се използва в полза на участник-заявител. Участникът-заявител няма да бъде таксуван като потребител на пълния капацитет при IST, тъй като придвижването/мисията на предоставящия участник се изпълнява независимо от това, дали участникът-заявител ще се възползва от свободния капацитет. Всъщност на участника-заявител се предлага да се възползва от ситуацията да изпълни своите заявки. Изчисленията за предоставяне на транспорт на частичен товар са посочени в параграфи 2.3 и 2.4.
б. Директен маршрут при вътрешнотериториално придвижване/мисия
Когато частичен товар се транспортира при конкретно вътрешнотериториално придвижване/мисия, услугите се предоставят съгласно параграф 2.4 б.
в. Вътрешнотериториално придвижване/мисия с отклонения
Когато дадено вътрешнотериториално придвижване се изменя така, че да изпълни заявка по транспортиране на частичен товар, частичният товар се отчита съгласно параграф 2. 2.4 в.
2.3. ИЗМЕРВАНЕ НА ЧАСТИЧНИЯ ТОВАР
а. Частичен товар
Частичните товари се отчитат в единица частичен товар (PLU) според теглото в единици от 100 кг.
Тегла, по-малки от 100 кг, се закръгляват нагоре или надолу до най-близкото до 100 кг цяло число. Частични товари под 50 кг не се отчитат.
б. Частичен товар, пътници
Частичният товар от пътници се приравнява към единица товар от 100 кг за всеки един пътник, включително 30 кг багаж.
За целите на отчитането всеки пътник се приема за частичен товар от 100 кг. В такъв случай изчисляването се извършва в съответствие с разпоредбите, отнасящи се за товари.
Всеки пътник има право да транспортира безплатно допълнителен личен багаж с тегло до 30 кг (общо позволени 130 кг).
Пътници, които придружават товара, не се отчитат.
2.4. ОТЧИТАНЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТ НА ЧАСТИЧЕН ТОВАР
а. Принцип
За целите на това Техническо споразумение частичните товари ще се отчитат като единици от 100 кг като процент от 10 тона, което е приетият максимален полезен товар на стандартен пътен превозвач, транспортиращ 1 TEU на 1 UD. Факторът за частичен товар (PLF) ще бъде: 100 kg/10 000 kg = 0,01 SEU за UD.
б. Изчисляване на директно вътрешнотериториално придвижване/мисия (независимо от вида на използваното транспортно средство)


Единица частичен товар (PLU) x Разстояние (в UD) x 0,01 (PLF) = SEUs

 


в. Изчисляване на вътрешнотериториално придвижване/мисия с отклонения (независимо от вида на използваното транспортно средство)
Допълнителното разстояние (в UD), което ще бъде изминато, се начислява на участника-заявител плюс начисленията за частичен товар, изчислени като при директно придвижване/мисия до дестинацията на отклонението.


Максимален капацитет на използваното транспортно средство (в UL) x EF x допълнителното разстояние за изминаване (в UD) + [единица частичен товар (PLU) x разстоянието на директния курс (в UD) x 0,01 (PLF)] = SEUs

 


2.5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ (АС)
Съгласно Анекс А, параграф 1,1.6, предоставящият участник има право да заяви специфични допълнителни разходи, които не могат да бъдат начислени към различните EF. Тези специфични АС ще се начисляват на участника-заявител.
3. ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОРСКИ ТРАНСПОРТ
3.1. ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ
а. Начисления за пълно натоварване при морски транспорт, предложен на един участник-заявител


Изчисляване на курса и завръщането в базовия пункт + [пълния капацитет на транспортното средство (в UL) x EF x разстояние (в UD)] = SEUs; + AC

 


За допълнителните разходи виж параграф 3.3.
б. Начисления за пълно натоварване при морски транспорт, предложен едновременно на няколко участници-заявители (които могат да включват предоставящия участник)
i. Основното изчисление е, както следва:

Първи сегмент + втори сегмент + трети сегмент +...+ последен сегмент + изчисляване на отклонението (за държавите, заявили отклонението) = Общо SEUs; + AC

 


ii. Всеки сегмент ще се изчислява и начислява на държавата/държавите, използващи предложения капацитет за съответния сегмент, както следва:

Първи сегмент (сегмент 1 се зачита само на държавите, за които се отнася това първо придвижване) = пълния капацитет на транспортното средство (в UL) x EF x [разстояние на първия сегмент (в UD) - разстояние до пункта на отклонението (UD)] x фактора на товара (виж параграф 3.1. b. iii.)

 


Втори и следващи сегменти = същите изчисления като за първия сегмент

 


Последен сегмент = пълен капацитет на транспортното средство (в UL) x EF x разстояние на последния сегмент (в UD) x фактор на товара

 


iii. Изчисляването на фактора на товара е, както следва:


Фактор на товара за сегмент 1 = [държава/и, собственици на товара Cargo (в UL и за сегмент 1)/ ? държава/и, собственици на товара (в UL)]

 


iv. Изчисляването на отклонението е, както следва:


Изчисляване на отклонението = [[разстояние от пристанището на отплаване SPOE през пристанище А до пристанището на разтоварване SPOD (в UD)] - [разстояние от SPOE до SPOD (в UD)]] x EF x пълния капацитет на транспортното средство (в UL)

 


Размерът на общите разходи се поделя между участниците-заявители съгласно предварително одобрени договорености на базата на действителното ползване от всеки участник-заявител.
3.2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАНСПОРТ НА ЧАСТИЧЕН ТОВАР
а. Дефиниция на частичен товар
Частичният товар се отнася за общата ситуация, когато свободният капацитет при конкретно придвижване/мисия на транспортно средство на някой участник се използва в полза на участник-заявител. Участникът-заявител няма да бъде таксуван като потребител на пълния капацитет при използване на морски ттранспорт, тъй като придвижването/мисията на предоставящия участник се изпълнява независимо от това, дали участникът-заявител ще се възползва от свободния капацитет. Всъщност на участника-заявител се предлага да се възползва от ситуацията да изпълни своите заявки. Изчисленията за предоставяне на транспорт на частичен товар са посочени по-нататък.
б. Директно придвижване/мисия при ползване на морски транспорт
В този случай изчисленията се основават на изчисляването на SEU, приложимо за ползването на пълен капацитет на морското транспортно средство (виж параграф 3.1).

Частичен товар, различен от пътници (в UL) x EF x разстояние (в UD) = SEUs; + AC

 


в. Придвижване/мисия с морски транспорт с отклонение
Когато придвижването с морски транспорт се изменя, за да изпълни заявка по превозване на частичен товар, превозът на частичния товар се изчислява, както следва:


Частичен товар, различен от пътници (в UL) x EF x разстояние (в UD) = SEUs; + изчисляване на отклонението + AC

 


3.3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ (АС)
Съгласно Анекс А, параграф 1.6, предоставящите участници имат право да обявят специфични допълнителни разходи, които не могат да бъдат начислени към различните EF на техните транспортни средства. Тези специфични АС ще се компенсират от участника-заявител.АНЕКС Б

 

КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ

 

1.  ОТГОВОРНОСТИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ (КС)

1.1. 

Цялостният контрол върху обмена на услуги ще се извършва от Координационния съвет. Координационният съвет заседава ежегодно поне един месец преди началото на новия отчетен период. Координационният съвет също така свиква заседание в рамките на три месеца след постъпване на искане за такава, внесено от който и да било Участник.

По време на годишната сесия Координационният съвет:

 

а.

Одобрява балансите на националните специални бюджетни сметки

 

б.

Оценява резултатите от сътрудничеството през изминалата година и разглежда всички актуални въпроси, произтичащи от Техническото споразумение (ТС) или от предложения за изменения в ТС и Анексите към него.

 

в.

Взема решения относно и публикува в Приложение 2 всички промени, отнасящи се до бъдещия отчетен период.

 

г.

Взема решения относно и публикува в Приложение 2 оперативните параметри за следващия отчетен период.

 

д.

Взема решения относно и публикува в Приложение 3 актуализираните еквивалент фактори за видовете транспорт за следващия отчетен период.

 

е.

Одобрява и публикува в Приложение 4 актуализираните разходи на участниците за еквивалент на SEU за следващия отчетен период.

 

ж.

Одобрява и публикува в Приложение 4 актуализираната средна годишна стойност на SEU.

 

з.

Одобрява и публикува в Приложение 4 актуализираната двустранна матрица на разходите за SEOS SEU.

 

и.

Избира Председател и назначава Секретариат за следващи отчетни периоди.

 

й.

В случай че някой Участник се оттегли от Техническото споразумение, Бордът на Координационния съвет взема решение за начините за уреждане на крайния ликвидационен баланс след 12-месечния период на предизвестие съгласно стойностите на компенсациите, посочени в Приложение 4 към Анекс Б.

2. ОТГОВОРНОСТИ НА СЕКРЕТАРИАТА

2.1. 

От името на Координационния съвет Секретариатът на SEOS контролира получаването на формуляр 1 или опростен формуляр 1 по SEOS от всички участници. Секретариатът следи вписванията в националните подсметки, данните за извършен обмен на услуги и стойностите на SEU за всички извършени дейности по обмена и наблюдава цялостните наличности в специалните бюджетни сметки. От името на Координационния съвет Секретариатът на SEOS изпраща уведомления за преустановяване и възстановяване до всички участници в случай на надвишаване на оперативните параметри. Секретариатът следи движението на всички преводи за възстановяване на разходите и незабавно актуализира националните подсметки и специални бюджетни сметки при получаване на уведомление за потвърждение на извършените преводи.

2.2. 

В края на всеки месец Секретариатът предоставя на оторизаторите на дейности по SEOS подробен списък на услугите, които могат да бъдат предоставени и получени съгласно реда и условията на това Техническо споразумение. След сравнение и предприемане на всякакви необходими усилия за двустранно решаване на противоречия Секретариатът разпространява сред оторизаторите на дейности по SEOS актуализирани счетоводни отчети за периода до края на предходното тримесечие. Този отчет ще подпомогне организациите, отговарящи за планирането на дейности, да коригират действията си за запазване на специалните бюджетни сметки в рамките на оперативните параметри.

2.3. 

Секретариатът ще служи като първоначален център за контакт (РОС) по всички рутинни административни въпроси, отнасящи се до това Техническо споразумение. В своя тримесечен доклад Секретариатът ще предоставя актуализирана информация на членовете на Координационния съвет и ще свика заседание на КС, ако такова бъде поискано съгласно условията на това ТС.

  

 

Приложение 1 към Анекс Б

 

СЪСТАВ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ (КС) ПРЕЗ 2017 г.

 

1.

Председател: Директорът на Центъра за координация на придвижването "Европа";

2.

Секретариат: Център за координация на придвижването "Европа";

3.

Министерството на отбраната на Дания се представлява в КС от:

4.

Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия се представлява в КС от:

5.

Министерството на отбраната на Норвегия се представлява в КС от:

6.

Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и еверна 

Ирландия се представлява в КС от:

 

Щабен офицер, Международно взаимодействие1

7.

Министерството на отбраната на Белгия се представлява в КС от:

8.

Министерството на отбраната на Австрия се представлява в КС от:

9.

Министерството на отбраната на Италия се представлява в КС от:

 

Щаб за съвместни операции на Италия, Обединен център за координация на придвижването, национален представител2

10.

Министерството на отбраната на Франция се представлява в КС от:

11.

Министерството на отбраната на Унгария се представлява в КС от:

12.

Министерството на отбраната на Словакия се представлява в КС от:

13.

Министерството на отбраната на Турция се представлява в КС от:

14.

Министерството на отбраната на Литва се представлява в КС от:

15.

Министерството на отбраната на Германия се представлява в КС от:

16.

Министерството на отбраната на Естония се представлява в КС от:

___________________

1Понастоящем: представлява се от водач на ескадрила Джон Руук (ВВС на Великобритания).

2Понастоящем: подполковник Марко Пакой, Италиански сухопътни сили

 

 

Приложение 2 към Анекс Б

 

РЕШЕНИЯ НА БОРДА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г.

 

1. 

Координационният съвет взе следните решения, които остават в сила до следващо нареждане:

 

а.

Директорът на Центъра за координация на придвижването "Европа" (DMCCE) ще председателства 8-то заседание на Координационния съвет на SEOS (решението за следващото председателство на КС ще бъде взето по време на 8-то заседание на Координационния съвет на SEOS).

 

б.

Центърът за координация на придвижването "Европа" (MCCE) ще предостави секретариат на КС.

 

в.

Годишният отчетен период се определя като календарна година, т.е. от 1 януари до 31 декември.

 

г.

Оперативни параметри:

 

д.

Максималният срок, през който една специална бюджетна сметка може да бъде в дебит, се определя на 60 месеца.

 

 

Максималният дебитен параметър за салдото на специална бюджетна сметка се определя на 10 000 SEU

.  

Приложение 3 към Анекс Б

 

ЕКВИВАЛЕНТ ФАКТОРИ ЗА 2017 г.

 

1.  ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА SEU ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ НА СРЕДСТВА ЗА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛЕН/МОРСКИ ТРАНСПОРТ

 

1.1. Съгласно дефиницията на SEU (виж Анекс А, параграф 1, т. 1.1) еквивалент факторите (EF) на участниците се определят веднъж годишно от всеки един участник чрез сравняване на разходите, генерирани от SRC за транспортиране на един TEU на разстояние един UD, с разходите, генерирани за транспортирането на един TEU на разстояние един UD на транспортните средства, предложени от участниците в рамките на SEOS.

Всички еквивалент фактори (EFs) се изчисляват на база еквивалент фактора за стандартен пътен превоз на SEOS, който се равнява на едно.

1.2. ТАБЛИЦА НА ЕКВИВАЛЕНТ ФАКТОРИТЕ

Държава/вид транспорт

Транспортно средство

Тип

EF 2017

Максимален капацитет (в UL)

 

 

 

 

 

Според SEOS

SRC

DROPS

 

 

 

 

 

 

 

ДЪРЖАВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

SRC

DROPS

 

 

 

 

 

 

 

Всякакъв друг вид транспортно средство, предложено от дадена държава

 

 

По заявка

 

ЖП/вътрешнотериториални водни пътища

Товарен вагон

 

 

 

 

Товарен вагон

 

 

 

 

Товарен вагон

 

 

 

 

Пътнически вагон

 

 

 

 

Баржа

 

 

 

Всякакъв друг вид транспортно средство, предложено от дадена държава

 

 

 

 

МОРСКИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Кораб Ro-Ro ARK FUTURA

Среден Ro-Ro кораб

 

 

 

1.3.  ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА SEU ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛЕН ТРАНСПОРТ (IST) ЗА ЧАСТИЧЕН ТОВАР

 Когато транспортирането на частичен товар се отчита в SEU, се използват следните стойности за еквивалент-фактор (EF):

(виж Приложение 2 към Анекс А за подробен анализ)

IST ЧАСТИЧЕН ТОВАР

Директно придвижване/мисия по IST

Придвижване/мисия по IST с отклонение

директен сегмент от придвижването/мисията

сегмент на отклонението от придвижването/мисията

За един пътник

0,01

0,01

Допълнително разстояние за изминаване (в UD), съотносимо с EF, приложим към използване на пълния

капацитет при използване на IST.

За 100 кг

0,01

0,01

Допълнително разстояние за изминаване (в UD), съотносимо с EF, приложим към използване на пълния капацитет при използване на IST.

 

1.4.  ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА SEU ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОРСКИ ТРАНСПОРТ (Sealift) ЗА ЧАСТИЧЕН ТОВАР

Когато транспортирането на частичен товар се отчита в SEU, се използват следните стойности за еквивалент-фактор (EF):

(виж Приложение 2 към Анекс А за подробен анализ)

Морски транспорт на частичен товар

Директно придвижване/мисия на морското транспортно средство

Придвижване/мисия с отклонение

директен сегмент от придвижването/мисията

сегмент на отклонението от придвижването/мисията

За един пътник

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Транспортиран товар (в UL)

Виж изчисленията за частичен товар в Анекс А, параграф 3.2.б

Виж изчисленията за частичен товар в Анекс А, параграф 3.2.б

Виж изчисленията за частичен товар в Анекс А, параграф 3.2.в

 

 

Приложение 4 към Анекс Б

 

СТОЙНОСТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА КОМПЕНСАЦИИ, КОГАТО СА НАДХВЪРЛЕНИ ОПЕРАТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ ИЛИ 60-МЕСЕЧНИЯТ ДЕБИТЕН ЛИМИТ

 

1.  Когато се изисква финансова компенсация поради надхвърляне на договорените параметри за обмен, таблиците по-долу съдържат стойностите, които да бъдат използвани за изчисляване на компенсациите съгласно инструкциите в Анекс А на този документ.

2.  РАЗХОДИ В SEU НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА 20---- ГОДИНА

 Стойностите по-долу са декларираните разходи (в евро) на участниците за извършване на стандартен пътен превоз при транспортиране на едно TEU за UD. Компонентите в изчисляването на разходите се различават сред участниците (т. е. включват/не включват национални параметри).

DNK

NLD

NOR

GBR

BEL

AUT

ITA

FRA

HUN

SVK

TUR

LTU

DEU

EST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тези национални стойности ще се използват за определяне на средната годишна стойност на SEU (в евро).

3.  SEU РАЗХОДИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДВУСТРАННИ ФАКТУРИ

 Годишната средна стойност на SEU ще се използва като база за разход за SEOS SRC, освен ако участниците не решат на двустранна основа да приложат друга договорена стойност като тяхна взаимно определена цена за SEOS SRC (виж параграф 4).

4.  МАТРИЦА ЗА ДВУСТРАННИТЕ РАЗХОДИ ЗА SEOS SEU

Получател

 

Извършител на компенсационно плащане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНЕКС В

ПОДДРЪЖКА С ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛЕН ТРАНСПОРТ (IST)


1. ТРАНСПОРТИРАН ПОЛЕЗЕН ТОВАР
1.1. Полезният товар може да съдържа военно оборудване или пътници (напр. държавни служители, членове на други правителствени организации, членове на семейства на държавните служители и др.), за които се приема, че са получили необходимата оторизация от компетентните национални власти на Предоставящия участник.
1.2. Транспортирането на чувствителен или класифициран товар може да наложи държавата-заявител да осигури конвой или куриер.
1.3. Товарът, подлежащ на обмен по това ТС, може да бъде транспортиран с военно транспортно средство, собственост на който и да е Участник, или с транспортни средства на превозвачи от трета страна, сключила договор с някой от Участниците, в зависимост от това, дали дадена държава е декларирала еквивалент фактор за това транспортно средство.
2. ОФЕРТИ ЗА КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛЕН ТРАНСПОРТ
2.1. Всеки Предоставящ участник се ползва от своите собствени транспортни средства за превоз на товари и полезни товари с приоритет пред каквито и да било заявки за поддръжка, отправени от Участник-заявител. Предоставящият участник може да предложи поддръжка с IST, като транспортното средство бъде използвано, както следва:
а. С Пълно натоварване. IST, изискващ осъществяването на транспортна мисия специално за целта. Като правило такива мисии използват изцяло товарния капацитет на средствата. В настоящото ТС те се описват с термина "Пълно натоварване".
б. С Частично натоварване. Транспортиране на товар или пътници, като се използва свободният капацитет на съществуващ, вече планиран курс. В настоящото ТС този се описва с термина "Частично натоварван".
2.2. В допълнение към своите оторизиращи органи по SEOS всички съответни изпълнителни органи, осъществяващи IST, следва да бъдат посочени в националните приложения на всеки един от Участниците.
2.3. Конкретни параметри във връзка с мисиите следва да се договарят между Участниците-заявители и изпълнителния орган от държавата на Предоставящия участник, осъществяващ транспортната мисия.
3. НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРАВИЛНИЦИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНИЯ ТРАНСПОРТ (IST).
3.1. Приложимите правилници и нормативна уредба за IST следва да бъдат тези на Предоставящия участник. Лицето, което отговаря за транспортирането, ще бъде единственото лице, преценяващо оперативната и техническата изпълнимост на мисията, като неговите решения също така са единствено валидните и по отношение на безопасността и сигурността. Нищо в настоящия Анекс не засяга националната нормативна уредба и правилниците на Предоставящата държава, както и властта и пълномощията на отговорното лице.
3.2. По отношение превозването на пътници отговорност на Участника-заявител е да гарантира, че всички необходими документи - съгласно посочения като референтен документ STANAG 2455 ("Процедури за придвижване през национални граници" - AMov-P2) относно пресичането на границите и транзитното придвижване във и преминаване през чужда държава (заповед за командировка на НАТО "NATO Travel Order", придружена с военна карта за самоличност или паспорти и визи) и сертификати за ваксинация - са налице и са валидни. Предоставящият участник не поема отговорност за тези формалности. Освен ако не са постигнати други договорености между Участниците, Участникът-заявител е отговорен за настаняването, прехраната и придвижването на своя личен състав. Участниците ще представят подробно всички релевантни разпоредби и правилници, отнасящи се до транспортирането на чуждестранен личен състав, в националните си приложения към настоящия анекс.
3.3. По отношение превозването на товари Участникът-заявител носи пълната отговорност за всички митнически изисквания във връзка с изпращането им в съответствие с международното право. Освен ако няма други предварителни договорености между Участниците, Участникът-заявител отговаря за складирането на товарите, доставянето на товарите до пункта на натоварване и транспортирането от пункта на разтоварване. Отговорност на Участниците-заявители са и товарно-разтоварните дейности (ТРР), свързани с товарите, които следва винаги да се извършват под надзора на личния състав по управлението на транспорта на Предоставящия участник. Възможно е обаче ТРР да бъдат извършвани и от Предоставящия участник, като това може да доведе до допълнителни разходи (Вж. Анекс A, параграф 1.6).
3.4. Предоставящият участник отговаря за осъществяването на IST на одобрения полезен товар от пункта на отпътуване (натоварване) до пункта на местоназначение (разтоварване). Това включва предприемането на всички необходими мерки за осъществяването на мисията.
3.5. С изключение на случаите, когато националните правилници на всеки от Участниците са по-ограничаващи, транспортирането на опасни товари следва да се извършва в съответствие с Европейската спогодба относно международните автомобилни превози на опасни товари (ADR), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (AND), Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) и Наръчника на НАТО за принципите за безопасност при транспортиране на военни бойни припаси и експлозиви - AASTP-2 (STANAG 4441, Manual of Safety Principles for the Transport of Military Ammunition and Explosives - AASTP-2). В случай че е необходим конвой за осигуряване на безопасността на даден товар, то този конвой се предоставя в съответствие с договореностите, постигнати между Участника-заявител и Предоставящия участник. В случай че конвоят се предоставя от Участника-заявител, то тогава не се натрупват допълнителни разходи (AC). В случай обаче че конвоят се предоставя от Предоставящия участник, то той може да начисли определена сума като допълнителни разходи (AC).
3.6. Съществуващи договори с други държави или политически съображения могат да създадат ограничения спрямо транспортирането на полезни товари към или през определени страни. Съгласието на други държави за транспортирането на определен полезен товар следва да бъде получено по начина, договорен между Участника-заявител и Предоставящия участник. В случай че получаването на нужното съгласие се забави поради политически съображения на въпросната държава, всеки Участник следва да уведоми останалите Участници относно състоянието на заявките, изпратени до държави - трети страни, за които е необходимо получаването на съгласие.
4. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА - ОБЩИ ПРАВИЛА
4.1. Участниците в IST предоставят поддръжка на база "отговор на подадена заявка". Подава се "Начална заявка" до Клетката за IST в MCCE, като се попълва Формуляр-заявка за IST.
4.2. Клетката за вътрешнотериториалния транспорт (IST) изпраща заявката до възможните Предоставящи участници. Всеки Участник, който би могъл да предостави поддръжка съгласно съдържанието на заявката, следва да уведоми подалия я Участник чрез Клетката за IST и да започне директни преговори с Участника-заявител, като държи Клетката IST в течение.
4.3. Спешните заявки могат да бъдат подавани по телефона, но трябва да бъдат последвани от заявка в писмен вид във възможно най-кратък срок.
4.4. Началната заявка за поддръжка чрез осигуряване на IST трябва да бъде последвана от "Пълна заявка" до предоставящия/те. Тази заявка трябва да бъде подадена в писмен вид с достатъчно дълъг срок на уведомление, който ще позволи получаване на всякакъв тип дипломатически оторизации и други разрешителни, както и всякаква друга информация и други изисквани от Предоставящата държава документи. За приемливи начини за подаване на писмени заявки се считат изпращането на телеграми, съобщения, факсове и имейли, като в реда, в който се вписва предметът на съобщението, се вписва "Заявка по SEOS".
4.5. За Заявки/Отговори на заявки за IST може да се използва форматът за съобщения, посочен в документите за придвижвания и транспорт AMovP-3.
4.6. Тъй като транспортирането на товари със спорен характер (като експлозиви, военни бойни припаси) подлежи на подаване на специални и подробни заявки, в допълнение към Формуляра за заявка за вътрешнотериториален транспорт (Inland Surface Transport Request Form) следва да се използва Формуляр за превоз на опасни стоки (Transportation of Dangerous Goods Form) съгласно документите за придвижвания и транспорт AMovP-3, като този Формуляр се изпраща на Предоставящия участник във възможно най-кратки срокове.
4.7. Преди изпълнението на транспортната мисия Участникът-заявител следва своевременно да предостави списък на пътниците и товарен манифест на съответната агенция, упомената в приложенията към настоящия анекс. В случай че товарът включва опасни стоки, чувствително/класифицирано или извънгабаритно оборудване, срокът, в който трябва да бъдат предоставени съответните документи, може да бъде определен от участниците според изискванията на държавите, през чиято територия се транзитират товарите.
4.8. Преди мисията Участникът-заявител следва да потвърди, че:
а. товарът/пътникът (пътниците), които трябва да бъдат транспортирани, са готови за заемане на местата/натоварване на терминала на отпътуване в съответствие с инструкциите и правилниците, издадени от Предоставящия участник;
б. товарите са ясно маркирани с точен адрес, върху всеки контейнер поставена табелка със знак за съответствие съгласно Конвенцията за безопасност на контейнерите ("CSC-Plate"), посочваща неговите точни размери, обем, тегло и съдържание;
в. всички документи са съставени в съответствие с нормативната уредба и правилниците на Предоставящия участник;
г. на Предоставящия участник са предоставени в писмен вид подробности относно товара, средствата за неговото транспортиране и изискванията относно поемането на отговорност от негова страна за товара и за неговата обработка при преминаване през митницата на терминала на местоназначение;
д. необходимите митнически, имиграционни формалности и здравни формалности са изцяло изпълнени и са подадени съответните заявки за придвижване преди предоставящият услугата Участник да поеме отговорността за товара; на този етап вече са подадени заявки за необходимите оторизации за транзитните маршрути и крайното местоназначение;
е. организирано е транспортирането на пътници и товари от терминала на местоназначение до крайното местоназначение.
5. АНУЛИРАНЕ НА ЗАЯВКИ, ЗА КОИТО ВЕЧЕ Е ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ОТ ПОДАЛИТЕ ЗАЯВКА УЧАСТНИЦИ
5.1. Съобщението за анулиране от Участника-заявител следва да бъде получено от Предоставящите участници в срок два работни дни преди осъществяването на транспортната мисия, до 0900Z (координирано универсално време), като в осъществяването на транспортната мисия се включва и курсът на транспортното средство към терминала на местоназначение/натоварване (предварителното разполагане на транспортното средство).
5.2. В случаите на "частично натоварване", което не изисква отклонения от курса, анулирането на заявката може да бъде извършено по всяко време.
5.3. В случай че Участниците-заявители не успеят да анулират заявките в необходимите срокове, от сметките им ще бъдат удържани в пълен размер разходите (изчислени в SEU) за заявената услуга. Заплащането на таксите може да бъде отменено единствено по усмотрение на Предоставящия участник.


АНЕКС Г

ПОДДРЪЖКА С МОРСКИ ТРАНСПОРТ


1. ТРАНСПОРТИРАН ПОЛЕЗЕН ТОВАР
1.1. Полезният товар може да съдържа военно оборудване или пътници, за които се приема, че са получили необходимата оторизация от компетентните национални власти на Предоставящите участници.
1.2. Товарът, подлежащ на обмен в съответствие с постановките на настоящото ТС, може да бъде транспортиран с военно транспортно средство, собственост на който и да е Участник, или с транспортни средства на превозвачи от трета страна, сключила договор с някой от Участниците, в зависимост от това, дали дадена държава е декларирала еквивалент фактор за това транспортно средство.
2. ОФЕРТИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОРСКИ ТРАНСПОРТ
2.1. Всеки Предоставящ участник се ползва от своите собствени транспортни средства за превоз на товари и полезни товари с приоритет пред каквито и да било заявки за поддръжка, отправени от Участник-заявител. Предоставящият участник може да предложи поддръжка с морски транспорт, както следва:
а. С пълно натоварване на транспортното средство. Морски транспорт, изискващ осъществяването на транспортна мисия специално за целта. Като правило такива мисии използват изцяло товарния капацитет на транспортното средство. В настоящото ТС те се описват с термина "Пълно натоварване на транспортното средство".
б. С частично натоварване на транспортното средство. Транспортиране на товар или пътници, като се използва свободният капацитет на съществуващ, вече планиран курс. В настоящото ТС този вид транспортиране се описва с термина "Частично натоварване на транспортното средство".
2.2. В допълнение към своите оторизиращи органи по SEOS всички съответни органи, осъществяващи морски транспорт, следва да бъдат посочени в националните приложения на всеки един от Участниците.
2.3. Конкретни параметри на мисиите (отговорност и др.) следва да се договарят между Участниците-заявители и изпълнителния орган на Предоставящия участник (като се уреждат със съответен документ (напр. Договор за изпълнение(Letter of Acceptance - LOA).
3. ПРАВИЛА НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ
3.1. Освен ако не е заложено друго в националните процедури, приложими са заповедите за придвижване и националните нормативни разпоредби и правилници на Предоставящия участник. Командирът или капитанът на кораба е отговорното лице по всички въпроси, които биха могли да засегнат безопасността на кораба и неговия екипаж. Нищо в настоящия Анекс не засяга националната нормативна уредба и правилниците на Предоставящия участник, както и властта и пълномощията на отговорното лице.
3.2. Отговорност на Участника-заявител е да гарантира, че целият му личен състав/всички пътници, натоварен на борда, разполага с необходимите документи (заповед за командировка на НАТО "NATO Travel Order" или паспорти, визи и сертификати за ваксинация). Предоставящият участник не поема отговорност за тези формалности.
3.3. По отношение превозването на товари Участникът-заявител носи пълната отговорност за всички митнически изисквания във връзка с изпращането им в съответствие с международното право. Освен ако няма други предварителни договорености между Участниците, Участникът-заявител отговаря за складирането на товарите, доставянето на товарите до пристанището за натоварване (SPOE) и транспортирането от пристанището за разтоварване (SPOD). Отговорност на Участниците-заявители са и товарно-разтоварните работи (ТРР), свързани с товарите, които следва винаги да се осъществяват под надзора на личния състав по придвижването на Предоставящия участник. Възможно е обаче ТРР да бъдат извършвани и от Предоставящия участник, като това води до допълнителни разходи (вж. Анекс A, & 1.6).
3.4. Предоставящият участник отговаря за осъществяването на морския транспорт на одобрения полезен товар от морското пристанище на отплаване (натоварване) до морското пристанище на местоназначение (разтоварване). Това включва предприемането на всички необходими за осъществяването на транспортната мисия мерки.
3.5. При получено съгласие от страна на Предоставящия участник могат да бъдат превозвани опасни товари за даден Участник-заявител, при условие че се прилагат всички релевантни международни и национални законови уредби и правилници. Всички приложими законови и подзаконови актове ще бъдат конкретизирани от участниците в дадената транспортна мисия. В случай че е необходима охрана на товара, то тя се предоставя в съответствие с договореностите, постигнати между Участника-заявител и Предоставящия участник. В случай че охраната се осигурява от Предоставящия участник, то той може да начисли определена сума, изразена чрез единици еквивалент на предоставен транспорт по повърхността (SEUs). Охраняващият личен състав винаги е в подчинение на командира или капитана.
3.6. Съществуващи договори с други държави или политически съображения могат да ограничават транспортирането на полезни товари към или през определени страни. Съгласието на други държави за транспортирането на определен товар следва да бъде получено по начина, договорен между Участника-заявител и Предоставящия участник. В случай че постигането на нужното съгласие се забави поради политически съображения на въпросната държава, всеки Участник следва да уведоми останалите Участници относно състоянието на заявките, изпратени до държави - трети страни, за които е необходимо получаването на съгласие.
4. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА - ОБЩИ ПРАВИЛА
4.1. Участниците в морския транспорт предоставят поддръжка на база "отговор на подадена заявка". Подава се "Начална заявка" до Клетката за морския транспорт към MCCE, като се попълва Формуляр-заявка за морски транспорт.
4.2. След публикуването на дадена заявка всеки Участник, който би могъл да предостави поддръжка съгласно съдържанието на заявката, следва да уведоми директно подалия я Участник и да започне преговори, като държи Клетката за морския транспорт към MCCE в течение.
4.3. Спешните заявки могат да бъдат подавани по телефона, но трябва да бъдат последвани от заявка в писмен вид във възможно най-кратък срок.
4.4. Началната заявка за поддръжка чрез осигуряване на морски транспорт трябва да бъде последвана от "Цялостна заявка" (Списък на товара и т. н.) до предоставящите услугата. Тази цялостна заявка трябва да бъде подадена в писмен вид с достатъчно дълъг срок на уведомление, който ще позволи получаване на всякакъв тип дипломатически оторизации и други разрешителни. За приемливи начини за подаване на писмени заявки се считат изпращането на телеграми, съобщения, факсове и имейли.
4.5. Преди мисиите Участникът-заявител следва да потвърди, че:
а. Товарът/пътниците, които трябва да бъдат транспортирани, са готови за заемане на местата/натоварване на пристанището на отплаване в съответствие с инструкциите и правилниците, издадени от Предоставящия участник.
б. Всички документи са съставени в съответствие с нормативната уредба и правилниците на Предоставящия участник.
в. Необходимите митнически, имиграционни и здравни формалности са изцяло изпълнени преди Предоставящият участник да поеме отговорността за товара и необходимите оторизации за крайното местоназначение са получени.
5. ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА АНУЛИРАНЕТО НА ЗАЯВКИ
Процедурите, по които се извършва анулирането на заявки, са част от националните процедури и са упоменати в Договора за изпълнение (Letter of Acceptance - LOA).


АНЕКС Д

НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ


за участие в Техническото споразумение относно "СЕОС"/SEOS между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, Министерството на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Кралство Дания, Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Република Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Литва, министъра на отбраната на Словашката република, правителството на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (ТС "СЕОС"/SEOS TA)
Министерството на отбраната на ...............
във връзка и в съответствие с изискванията, заложени в Писмото-покана от Председателя на Координационния съвет по "СЕОС"/SEOS от дата .............
Желаейки да участва в предоставянето на взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността, взе решение да подпише ТС "СЕОС"/SEOS TA, подписано първоначално между: Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, в сила от 1 март 2011 г.,
като се съгласява съответно с разпоредбите на раздел 9 от гореспоменатото ТС и като се съгласява да спазва всички разпоредби, заложени в него и анексите към него съгласно версията в сила към дадения момент.
Оригиналът на настоящата Нота за присъединяване се депозира в Секретариата по "СЕОС"/SEOS, който предоставя заверени копия на всеки от Участниците.
Подписано:
Име:
Място:
Дата:
За Министерството на отбраната на ..............НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

за участие в Техническото споразумение SEOS между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, Министерството на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Кралство Дания, Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Литва, министъра на отбраната на Словашката република, Въоръжените сили на Кралство Швеция, правителството на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (ТС SEOS)

Министерството на отбраната на Република България
във връзка и в съответствие с изискванията, заложени в Писмото-покана от Председателя на Координационния съвет по SEOS от дата 16 февруари 2017 г.,
Желаейки да участва в предоставянето на взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността, взе решение да подпише ТС SEOS, подписано първоначално между: Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, в сила от 1 март 2011 г.,
като се съгласява с разпоредбите на раздел 9 от гореспоменатото ТС, както и да спазва всички разпоредби, заложени в него и анексите към него съгласно версията в сила към дадения момент.
За българската страна Техническото споразумение ще влезе в сила от датата на писменото уведомление от Министерството на външните работи на Република България за завършването на нейната национална процедура.
Оригиналът на настоящата Нота за присъединяване се депозира в Секретариата по SEOS, който предоставя заверени копия на всеки от Участниците.
Подписано:
Място: Съюзното командване по операциите на НАТО, Белгия
Дата: 20 октомври 2017 г.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума