навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР ПО ОТБРАНА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТНОСНО ВЗАИМНА ПОДДРЪЖКА ЧРЕЗ ОБМЕН НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ И ДЕЙНОСТИ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ (ATARES)

(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2018 г. - ДВ, бр. 18 от 2018 г. В сила за Република България от 7 март 2018 г.)

Издадено от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.32 от 13 Април 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Министърът на отбраната на Кралство Белгия,
Министърът на отбраната на Френската република,
Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия,
Министерството на отбраната на Италианската република,
Министърът на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство Норвегия,
Министърът на отбраната на Кралство Испания,
Държавният секретар по отбрана на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия,
по-нататък наричани "Участниците",
Като взеха предвид Северноатлантическия договор (НАТО),
Като взеха предвид Споразумението между Страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните Въоръжени сили, подписано в Лондон на 19 юни 1951 г. (NATO SOFA),
Като взеха предвид Споразумението между държавите - членки по Северноатлантическия договор, и другите държави, участващи в програмата "Партньорство за мир", относно статута на техните Въоръжени сили, подписано в Брюксел на 19 юни 1995 г. (PfP SOFA),
Като отчетоха важността от подобряване на оперативната съвместимост между Участниците,
В желанието си за сътрудничество в областта на дейности на военновъздушните сили, и
Като взеха предвид, че устройството на военновъздушните сили на Участниците е такова, че по-широко сътрудничество и координация в областта на поддръжката на дейности на военновъздушния транспорт ще повиши ефективността и по-достъпното осъществяване на съвместни отбранителни дейности,
Въз основа на разпоредбите на раздел 9.2 от Техническото споразумение относно "АТАРЕС", подписано в град Хага на 8 февруари 2001 г. за изменение на Споразумението,
Решиха да приложат следните договорености:

Раздел I.
Цел


1.1. Целта на настоящото Техническо споразумение (ТС) е да учреди "АТАРЕС" (ATARES: въздушен транспорт, презареждане с гориво във въздуха (Air to Air Refueling - AAR) и друга размяна на услуги) и да изложи постигнатите между Участниците договорености относно прилагането му. "АТАРЕС" е договореност между Участниците за предоставяне на многонационална рамка за съдействие в областта на взаимната поддръжка чрез обмен на услуги в областта на дейности на военновъздушните сили чрез взаимно приемливи договорености. Анексите към настоящото ТС представляват неразделна част от него.
1.2. Споразумението между Страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните Въоръжени сили, подписано в Лондон на 19 юни 1951 г. (NATO SOFA), и Споразумението между държавите - членки по Северноатлантическия договор, и другите държави, участващи в програмата "Партньорство за мир", относно статута на техните Въоръжени сили, подписано в Брюксел на 19 юни 1995 г. (PfP SOFA), са приложими за всички дейности, изпълнявани по силата на настоящото ТС.

Раздел II.
Дефиниции


В контекста на настоящото ТС се използват следните дефиниции:
2.1. Участник-заявител:
Участникът-заявител е Участникът, който подава заявление за предоставяне на поддръжка.
2.2. Предоставящ участник:
Предоставящият участник е Участникът, който предоставя поддръжката, заявена от Участника-заявител.
2.3. Оторизиращо лице по "АТАРЕС":
Оторизиращото лице по "АТАРЕС" е лицето за връзка (Point of Contact - РОС), определено от даден Участник да оторизира заявления за поддръжка и/или да оторизира предоставянето на заявената поддръжка от името на този Участник.
2.4. Изпълнителен орган:
Изпълнителни органи са тези РОС, на които Оторизиращото лице по "АТАРЕС" възлага да оформят заявки и/или да предоставят поддръжка, и/или да изпълняват задачи от името на този Участник.
2.5. Координационен съвет:
Координационният съвет (КС) е комисията, съставена от представители на Участниците, председателствана от член на Секретариата, която ще упражнява надзор върху цялостното прилагане на ТС. Отговорностите на КС са подробно разписани в Анекс Б.
2.6. Секретариат:
Секретариатът, който ще бъде съставен от служители на организация, избрана от Участниците, е организацията, която отговаря за ежедневното управление и отчитане на дейностите по "АТАРЕС". Отговорностите на Секретариата са подробно разписани в Анекс Б.

Раздел III.
Приложимост


Участниците могат да решат да прилагат договореностите по ATARES в мирно време, по време на криза и във военно време. Личен състав и оборудване на който и да било Участник могат да бъдат използвани само с предварителното писмено съгласие на компетентния Орган на този Участник.

Раздел IV.
Национални приоритети


4.1. Националните изисквания са с приоритет пред дейностите, обхванати от настоящото ТС.
4.2. Предоставящият участник запазва пълен контрол върху своите активи, включително върху личния състав и оборудването.
4.3. В случай че който и да било от Предоставящите участници няма възможност да предостави предварително заявена и одобрена услуга, то този Участник уведомява възможно най-бързо Участника-заявител за това. Такова анулиране на предоставяне на услуга от страна на Предоставящия участник не представлява основание за предявяването на какъвто и да било иск за нанесени вреди или обезщетение за направени разходи.
4.4. В случай че който и да било от Участниците-заявители анулира дадена заявка за услуга, то този Участник уведомява възможно най-бързо Предоставящия участник за това. Всяко анулиране на заявка, направено по-късно от предвидените за това времеви срокове, оповестени от КС, може да доведе до прилагане на разпоредбите за компенсации съгласно настоящото ТС.

Раздел V.
Компенсации за услуги


5.1. Общият принцип на компенсиране е Участниците да се стремят да постигнат баланс на обменяните услуги, като по този начин бъде избегната необходимостта от компенсаторни финансови плащания.
5.2. Основен принцип е услугите да бъдат посрещнати със съответни услуги в пълен размер, в разумен срок, но не непременно на двустранна основа или на основа получаване на същата насрещна услуга.
5.3. Ще бъде определена парична равностойност на услугите, която ще се кредитира (начислява) или дебитира (удържа), като се използва приета с общо съгласие разменна единица. Всеки от Участниците следва да се стреми да поддържа баланс между общата равностойност на получените услуги и общата равностойност на предоставените услуги по настоящото ТС, като осигурява като цяло неутрално салдо между дебита и кредита.
5.4. Позволява се и се очаква да има временни дисбаланси по салдата, но те трябва да се вместват във времевите и количествените ограничения, договорени предварително от КС. Подробните процедури са разписани в Анекси А, В и Г.

Раздел VI.
Искове и отговорност


6.1. Исковете, произтичащи от или във връзка с изпълнението на настоящото ТС на територията на която и да е държава - членка на НАТО, или държава, участваща в програмата "Партньорство за мир", се разглеждат в съответствие с разпоредбите на чл. VIII от Споразумението между Страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните Въоръжени сили, подписано в Лондон на 19 юни 1951 г. (NATO SOFA).
6.2. Исковете, оставащи извън обхвата на чл. VIII от NATO SOFA, се разглеждат от съответните Участници, които засягат, и се уреждат в зависимост от конкретния случай в съответствие с приложимите правила и разпоредби.

Раздел VII.
Авиационни произшествия или инциденти


Всяко въздушно произшествие или инцидент, във връзка с който са предоставени услуги по силата на настоящото ТС, подлежи на разследване в съответствие с разпоредбите на Стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 3531 "Safety Investigation and Reporting of Accidents/Incidents involving Military Aircraft and/or Missiles" (Разследване във връзка с безопасността и докладване на авиационни произшествия (аварии и катастрофи/сериозни инциденти и инциденти), включващи военни летателни апарати, авиационни неуправляеми и управляеми ракети и/или БЛА), и STANAG 3318 "Aero-medical Aspects of Aircraft Accident/Incident Investigation" (Авиомедицински аспекти при разследването на произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства).

Раздел VIII.
Разрешаване на спорове


Всички случаи на различия при тълкуването или изпълнението на настоящото ТС се разрешават изключително чрез преговори между съответните Участници.

Раздел IX.
Бъдещи участници


9.1. Бъдещи участници могат да се присъединяват към настоящото ТС след писмена покана от вече настоящите Участници. Решението на настоящите Участници за изпращане на такава писмена покана следва да бъде взето единодушно. Поканеният Участник следва да приеме клаузите на настоящото ТС от датата, когато той е подписал Нота за присъединяване. Последната ще представлява пореден Анекс към настоящото ТС. Нотата за присъединяване включва следното:
а. Референция към писмото, съдържащо поканата.
б. Изявление, че поканеният Участник става действителен Участник съгласно писмото, съдържащо поканата.
в. Изявление, че поканеният Участник приема всички клаузи на настоящото ТС.
г. Място, дата и подпис за приемане на поканения Участник.
9.2. Видът на Нотата за присъединяване е предоставен в подробности в Анекс Д. В допълнение към Нотата за присъединяване поканеният участник следва да изпрати съответните Приложения към Анексите.

Раздел X.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


10.1. Настоящото ТС, включително Анексите, които съставляват неразделна част от него, влиза в сила от датата на полагане на последния подпис от Участниците. Всички предшестващи ATARES, свързани с Техническите споразумения (ТС), престават да бъдат валидни и се заменят от настоящото ТС, когато то влезе в сила.
10.2. Освен ако конкретно не е посочено друго, настоящото ТС може да бъде изменяно със заявеното в писмен вид съгласие на всички Участници.
а. С тримесечно предизвестие всеки Участник може да заяви среща за обсъждане на промяната или повторното разглеждане на който и да било или на всичките Анекси към настоящото ТС. Всяка промяна изисква единодушно одобрение на Участниците.
б. Националните приложения към Анексите могат да бъдат изменяни по всяко време от отговорния за това Участник и влизат в сила чрез незабавното им оповестяване от Секретариата.
в. Приложенията към Анекс А биват потвърждавани ежегодно, като промени в тях могат да бъдат внасяни в Координационния съвет (КС), когато това е необходимо.
г. Приложенията към Анекс Б биват потвърждавани и публикувани ежегодно от Координационния съвет.
д. Изменения в Анекси В и Г могат да бъдат внасяни посредством единодушно решение от Координационния съвет.
е. Участниците могат да внасят изменения в техните съответни Приложения към Анекси В и Г независимо от другите Участници.
10.3. Всеки Участник може да се оттегли по всяко време от настоящото ТС, подавайки 12-месечно (дванайсетмесечно) уведомление в писмен вид до другите Участници. В такъв случай оттеглящият се участник ще сведе колкото е възможно по-близо до нула останалия баланс в сметката. В края на 12-месечния период Координационният съвет се събира на среща, за да вземе решение относно средствата за ликвидацията по окончателния баланс и средствата, които дължи оттеглящият се Участник в съответствие с клаузите на настоящото ТС.
Подписано в два екземпляра на английски и френски език, като двата текста имат еднаква сила. Оригиналите на настоящото ТС, всички по-нататъшни изменения и Ноти за присъединяване ще бъдат депозирани в Секретариата, който предоставя сертифицирани копия на всеки Участник.
Анекси към ATARES TA, януари 2017 г.

АНЕКС А

ОТЧИТАНЕ, БАЛАНС И КОМПЕНСАЦИИ ПО ATARES

1. ПРИНЦИПИ
1.1. Еквивалент на летателни часове
а. Възприетата обща единица за обмен на услуги в това Споразумение ще бъде "Еквивалент на летателен час на самолет С130" (EFH). Всички разходи, предизвикани при обмена на услуги, ще се изразяват в кредити, като EFH се използва за единица мярка.
б. Еквивалентите на кредити за предоставяне на услугите (EFH) ще бъдат отнасяни за всички видове летателни средства и дейности чрез прилагане на еквивалент фактори. Указанията за изчисляване на EFH за всеки вид услуга са посочени в Приложения 2 и 3 към този Анекс.
1.2. Еквивалент фактори
а. Участниците прилагат към летателния час на своите национални С130 еквивалент фактор 1. Впоследствие еквивалент факторите за други видове летателни средства се определят ежегодно от всеки Предоставящ участник за неговите летателни средства и видове дейности чрез сравняване на оперативните му разходи с базовите разходни стойности на С130. В случай че някоя държава не притежава С130, Координационният съвет (КС) единодушно приема подходящ изходен еквивалент фактор за стойностите на EFH за тази държава.
б. Преди започването на всеки годишен отчетен период Участниците предоставят на ежегодната среща на Координационния съвет актуализирани еквивалент фактори, които ще бъдат валидни за следващия отчетен период и ще бъдат нанесени в таблиците в Приложение 3 към Анекс Б.
2. ОТЧИТАНЕ
2.1. Определения:
а. Специална бюджетна сметка: Всяка държава открива една специална бюджетна сметка, в която сумата на всички операции по обмена на услуги, извършени от съответната държава, ще бъде изчислена в EFH.
б. Двустранна подсметка: Всяка държава разкрива една двустранна подсметка с всяка друга държава. Всяка дейност по обмен на услуги между двете държави, измерена в EFH, ще се отчита като кредит или дебит в техните съответни подсметки. Размерът на сумата от всички подсметки на дадена държава се равнява на размера на специалната и бюджетна сметка.
в. Целево заделени EFH: На участниците е позволено да предложат EFH на разположение на трета Страна/Организация (ЕС, НАТО, ООН) безвъзмездно и на доброволни начала. Летателните часове, изпълнени от участник, предоставящ услуги по силата на ТС за ATARES, по заявка на която и да било организация с право на такива целево заделени EFH, ще бъдат поделени поравно и впоследствие начислени между съответните държави, предоставящи този вид EFH.
2.2. Процедури за отчитане на обмена на услуги
Всеки обмен на услуги се отчита от Предоставящите участници, участващи в операцията чрез системата ANAIS (Система за отчитане и фактуриране на ATARES) и като съпътстващ механизъм, чрез попълване на Формуляр 1 от ATARES, както е посочено в Приложение 1 към Анекс А. Отчитането на времевата продължителност е чрез "време на излитане", което включва времето за рулиране. Отчитането на разменените услуги се изпраща на Секретариата чрез системата ANAIS в срок две седмици след завършването на операцията по обмен на услуги.
ANAIS предоставя списък на обменените услуги, за които все още се очакват фактури, до упълномощаващите извършването на услуги по въздушен транспорт, зареждане с гориво във въздуха, използване на морска патрулна авиация, операции по издирване и спасяване (AT, AAR и MPA/LR SAR) на ATARES, за да съдействат на държавите за спазване на точна отчетност. Предоставящите държави следва да изпратят липсващите отчетни данни преди края на следващия месец или да посочат, че обменената услуга няма да се въведе в отчетната система на ATARES.
2.3. Процедури на Секретариата за отчитане на обмена на услуги
При получаване на отчет за разменени услуги Секретариатът проверява предоставените цифри и изчислява/проверява стойностите на EFH. След това дебитите или кредитите, отнасящи се към даден обмен, се въвеждат в двустранните подсметки на участниците в обмена. Впоследствие двустранната подсметка на всяка държава се сумира за постоянно актуализиране на специална бюджетна сметка на тази държава.
2.4. Процедури за използване на целево заделените EFH, предоставяни за безвъзмездно ползване от организации
Държавите - членки на ATARES, трябва да посочат, че поставят на разположение за ползване EFH, като уточнят броя на EFH за разпределяне, съответната организация и оперативната цел на предоставянето им в писмен вид пред Секретариата на ATARES и организацията-заявител, която ще ползва този принос.
Държавите, предоставящи EFH за безвъзмездно ползване, дават на организациите пълни правомощия да определят начина, по който ще използват тези EFH. Те трябва да се използват за целта, определена в писмената комуникация по разпределяне на EFH.
Отчитането се извършва единствено след изпълнение. Държавата, предоставяща услуги по ATARES, внася Формуляр 1 в Секретариата на ATARES. Действително изпълнените EFH ще бъдат поделени равностойно между държавите, заделили такъв вид часове, които ще действат като заявители за целите на отчитането.
Целево заделените EFH остават в сметките на заделилите ги държави, ако не бъдат използвани от организации на трети страни.
3. БАЛАНС
3.1. Не е задължително всяка предоставена услуга да бъде възмездена на реципрочна основа чрез директно предоставяне на идентична услуга. Услугите ще бъдат превръщани в EFH кредити, които могат да бъдат компенсирани чрез каквато и да било друга съизмерима услуга.
3.2. Не е задължително отделни услуги да бъдат реципрочно възмездени на двустранна основа. Балансът се изчислява на многостранна основа. Не е задължително за всяка отделна подсметка да се изготвя баланс, но Участниците трябва да се стремят към постигане на неутрално общо салдо на специалната им бюджетна сметка.
3.3. За да се постигне гъвкавост в изпълнението, оперативните параметри на счетоводния баланс се приемат ежегодно и предварително от Координационния съвет.
3.4. Координационният съвет определя ежегоден отчетен период, в края на който Координационният съвет извършва общ преглед на Техническото споразумение, взема решение за оперативните параметри и утвърждава еквивалент факторите. Годишният отчетен период и параметрите на специалната бюджетна сметка се публикуват в Приложение 2 на Анекс Б. Еквивалент факторите се публикуват в Приложение 3 на Анекс Б.
3.5. Балансът на специалната бюджетна сметка може постоянно да се пренася в случай, че сметката остава в рамките на одобрените оперативни параметри и отговаря на изискването никоя специална бюджетна сметка да не остава в дебит за по-дълъг период от 60 месеца.
4. ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ НАДХВЪРЛЯНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ ИЛИ 60-МЕСЕЧНИЯ ЛИМИТ НА ДЕБИТА
4.1. Всеки баланс на специална бюджетна сметка, който надхвърли оперативните параметри или 60-месечния лимит на дебита, ще се считат за незабавно възстановими чрез обмен или заплащане. Заявките на Участниците за по-нататъшни услуги ще бъдат преустановени, докато сметката им не възвърне оперативните си параметри. Участниците следва да извършат достатъчен по обем обмен или възстановяване на разходи по баланса на подсметката, за да възвърнат специалната бюджетна сметка в рамките на одобрените параметри.
4.2. Възстановяването на разходи се урежда на двустранна основа по двустранно определен начин.
4.3. В случай че не бъде постигнато уреждане на сметките чрез обмен, балансът се постига чрез паричен превод. Стойностите за извършване на изчисленията се основават върху двустранно одобрена стойност за EFH според ATARES.
4.4. Секретариатът се уведомява за извършването на двустранно възстановяване на разходи. При получаване на уведомлението Секретариатът коригира двустранните подсметки на Участниците, за да се отрази преводът по възстановяване на разходите.

- Приложение 1 -

 

ATARES, ФОРМУЛЯР 1

ЗА ОТЧИТАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО И ПОЛУЧАВАНЕТО НА УСЛУГИ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ (АТ)

Предоставяща държава

Вид летателно средство

Номер на национал-

ната мисия

Позивна

 

 

 

 

 

Държава-заявител

Въздушен транспорт - цял самолет

Въздушен транспорт - частичен товар

Полет с отклонение

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДАННИ ЗА ПОЛЕТА

Сегмент

Точка на излитане

Дата/време на излитане

Кацане/Точки на буксиране

Дата/време на излитане

Продължителност на полета

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 
ДАННИ ЗА ПОЛЕТ С ОТКЛОНЕНИЯ

Държава-заявител

Добавена точка по маршрута по заявка на зареждания самолет

Изчислена продължителност на полета без отклонение

Допълнителна продължителност на полета поради отклонение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данни за въздушен транспорт с частично натоварване

Държава-заявител

 

 

 

 

 

Тегло на частичния товар (кг)

 

 

 

 

 

Пътници при частично натоварване (брой)

 

 

 

 

 

Пореден номер на изпълнени сегменти

 

 

 

 

 

Обща продължителност на полета по всички сегменти

 

 

 

 

 

 

Подпис

Име и звание

Длъжност

Формирование

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

 
Изпратете попълнените формуляри на: atares-secretariat@mcce-mil.com.

 

ATARES Формуляр 1 за отчитане получаване и предоставяне на услуги по зареждане с гориво във въздуха (AAR)

Предоставяща държава

Вид на самолета-цистерна

Номер на националната мисия

Позивна

 

 

 

 

 

Държава-заявител

Вид сътрудничество

1.  Специален полет/фиксиран слот

2.  Полет, използван от няколко потребители

Възможност за ползване на слот

Полет с отклонение

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данни за полета

Сегмент

Излитане

ICAO

Дата и време (координирано универсално време, z) на излитане

Кацане

ICAO

Дата и време (z) на кацане

Продължителност на полета

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 
Данни за предоставяне на услуга за зареждане във въздуха

Държава-заявител

Позивна на зареждания самолет

Номер и вид на зареждания самолет

 

Регистрационен знак

Фиксиран слот

Време за ползване на слота (слот период)

Възможност за ползване на слот

Време за зареждане

Общо доставено количество (тон)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данни за отклонение на полета

Държава- заявител

Точка по маршрута добавена по заявка на зареждания самолет

Изчислена продължителност на полета без отклонения

Допълнителна продължителност на полета поради отклонение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис

Име и звание

Длъжност

Формирование

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

 
Изпратете попълнените формуляри на: atares-secretariat@mcce-mil.com.
 

ATARES Формуляр 1

Отчитане на предоставянето и получаването на услуги с използване на морска патрулна авиация и широкообхватни операции по търсене и спасяване

Предоставяща държава

Вид на летателното средство за морско патрулиране

Номер на националната мисия

Позивна

 

 

 

 

 

Държава-заявител

Вид сътрудничество

1. Специален полет

2. Специално наземно дежурство

3. Фиксиран слот

4. Полет/дежурство по заявка на няколко потребители

Полет с отклонение

Забележки/мисия

1. Полет за многокомпонентно разузнаване ISR

2. Полет за търсене и спасяване

3.Полет за изпълнение на мисия по ASW

4. Полет за изпълнение на мисия по ASuW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данни за полета

Сегмент

Излитане по ICAO или оперативния център на зоната за операциите

Дата и време (Z)на излитане или време (Z) на кацане

Кацане по ICAO или оперативния център на зоната за операциите

Дата и време (Z) на кацане или Дата и време (Z)на излитане

Продължителност на полета

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 
Данни за отклонението

Държава- заявител

Точка от маршрута, добавена по заявка на зареждания самолет

Изчислена продължителност на полета без отклонението

Допълнителна продължителност на полета поради отклонението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данни за стоварване на боеприпаси с използване на морска патрулна авиация (само за сведение)

Държава- заявител

Стоварени боеприпаси

Маркери (кг)

Шамандури (бр.)

SUS/ESUS

Количество

 

 

 

 

 

 

 

Подпис

Име и звание

Длъжност

Формирование

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

 
Изпратете попълнените формуляри на: atares-secretariat@mcce-mil.com.

- Приложение 2 -

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

1.    НАТОВАРВАНЕ НА ЦЕЛИЯ САМОЛЕТ
1.1. Такси за натоварване на цял самолет, предлагани на един участник-заявител

Общо летателни часове (включително полет и връщане в базовото летище) x еквивалент-фактора за вид самолет = EFH

 
       Наличният свободен капацитет впоследствие може да се разглежда като възможност за частично натоварване съгласно параграф
1.2. Начисления за натоварване на цял самолет от няколко участници-заявители едновременно (като може да е включен предоставящият участник)

Действителни летателни часове (включително полет и връщане в базовото летище) x? еквивалент- фактора за вида самолет, поделен между потребителите = EFH

 
        (Общата стойност се поделя между участниците-заявители съгласно предварително одобрен регламент въз основа на ползването от всеки един участник-заявител.)
2.    ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ПРИ ЧАСТИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА САМОЛЕТА
2.1. Директни полети
        Когато частичен товар се транспортира със съществуващ полет, услугите се предоставят съгласно следната таблица:

Потребител ®

BEL

FRA

DEU

ITA

NLD

ESP

GBR

NOR

DNK

SWE

HUN

POL

EST

SVN

FIN

TUR

CZE

AUT

LVA

LUX

Предоставящ участник?

BEL

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

FRA

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

DEU

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

ITA

N

N

N

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

NLD

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

ESP

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GBR

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

NOR

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

DNK

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

SWE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

HUN

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

POL

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

EST

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

SVN

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

FIN

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

TUR

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

CZE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

AUT

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

LVA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

LUX

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 
       F:  Предоставящият участник предлага да превози частични товари безплатно на реципрочна основа.
       A: Предоставящият участник предлага да превози частични товари на отчетна основа.
       N:  Предоставящият участник разглежда всяка заявка за превоз на частичен товар за всеки отделен случай.
2.2. Полети с отклонения
        Когато летателният план се коригира, за да поеме заявка за превоз на частичен товар, превозът на частичния товар се компенсира съгласно параграф 4.2 по-долу.
3.    ИЗМЕРВАНЕ НА ЧАСТИЧНИЯ ТОВАР
3.1. Единица товар от 100 кг   Според теглото в единици от 100 кг
                                                     Тегла, по-малки от 100 кг, се закръгляват нагоре или надолу според най-близкото до 100 кг число
                                                     Частични товари под 50 кг не се отчитат
3.2. Частичен товар, пътници  Приравняват се към единица товар от 100 кг за всеки един пътник, включително ръчния багаж
       а.  За целите на отчитането всеки пътник се приема за частичен товар от 100 кг. В такъв случай изчисляването на компенсациите се извършва в съответствие с разпоредбите, отнасящи се за товари.
       б. Всякакъв вид допълнителен багаж или оборудване се отчитат и осчетоводяват като товар.
4.    ОТЧИТАНЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРЕВОЗ НА ЧАСТИЧНИ ТОВАРИ
4.1. Принцип
        За целите на настоящото Техническо споразумение отчитането на частични товари се извършва въз основа на единица от 100 кг като част от 15 тона, което е приетият среден максимален товар на С130, което означава (1 EFH / 150) = 0.007 EFH за 100 кг за 1 час.
4.2. Изчисляване (независимо от вида на използваното летателно средство)
       а. Директни полети

PLU x действителен брой летателни часове x 0,007 = EFH

 

             (PLU - единици частичен товар, б.пр.)
       б. Полети с отклонение
        Общият брой часове, изпълнени извън първоначално планираните, подлежат на компенсиране съгласно параграф 1.2, плюс такси за частичен товар, начислени като за директен полет съгласно планирания график до точката на отклонението от маршрута.

Действително изпълнени летателни часове извън планирания полет x еквивалент-фактора за вида летателно средство + PLU x продължителността на полета в сегмента на превозване на частичния товар x 0,007 = EFH

 
        (Пример: един полет ITA B767 (EF=2,30) от Рим (LIRA) до Брайз Нортън (EGVN) превозва 2 пътници и 240 кг товар до Истр (LFMI) за FRA.
       Продължителност на полета (FT) Rome - Brize Norton = 2,5 hrs
       Обща продължителност на полета (TFT) Rome-Istres-Brize Norton: 1 hr 16 min + 1 hr 44 min = 3 Hrs
       Продължителност на полета с отклонението (DFT): TFT - FT= 3 - 2,5 = 30 Min
       Изчисленият EFH ще бъде:  (DFT x EF на вида самолет) + (PLU x FT P/L x 0,007) (0,5 x 2,30) + (4 x 1,27 x 0,007) = 1,15 + 0,036 = 1,18 EFH.


- Приложение 3 -

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО ВЪВ ВЪЗДУХА

ЧАСТ I. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЕНСЦИИТЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО ВЪВ ВЪЗДУХА (AAR)
1.    ОПРЕДЕЛЕНИЯ
       В контекста на това Техническо споразумение са приложими следните определения:
       а. Специален полет:
        Специалният полет се определя като продължителността на един цялостен полет на самолет-цистерна, специално резервиран от участника-заявител. Това включва общата продължителност на полета на цистерната, включително полета от и обратно до базовото летище, както и времето за заемане на зоната за зареждане.
       б. Слот:
        Слотът се определя като времето, за което се планира зарежданият самолет да остане в зоната на опериране на цистерната.
       в. Фиксиран слот:
        Фиксираният слот се определя като продължителност на периода за използване на слота (време на излитане), специално резервиран от участника-заявител при вече планиран (по заявка от трети страни) полет на цистерната.
       г. Време за зареждане:
        Времето за зареждане се определя като продължителността в минути от момента на напускане на предварителното позициониране за осъществяване на зареждане, заемане на позиция за зареждане до момента на отделяне от цистерната. Времето за зареждане за повече от един зареждан самолет се определя като продължителност в минути от момента на заемане на позиция за зареждане на първия зареждан самолет до момента на отделяне от цистерната на последния зареждан самолет.
       д. Възможност за ползване на слот:
        Възможността за ползване на слот се определя като слот за самолета-цистерна, който не е специално резервиран от участника-заявител. Ако цистерната има възможност да заема зоната за зареждане извън времето, резервирано от първоначалния потребител, или когато планираните потребители не се възползват от планиран слот, това време остава на разположение за други потребители за извършване на операции по зареждане с гориво във въздуха в наличното време при възможност. Това също се нарича "прехвърляне".
       е. Полет по заявка на няколко потребители:
        Полет по заявка на няколко потребители се определя като продължителността на един цялостен полет на цистерната, специално резервиран от двама или повече участници-заявители, които се съгласяват да поделят разходите въз основа на съотношението на резервираните слот-периоди за всеки един участник.
2.    КОМПЕНСАЦИИ
2.1. Специален полет
        Компенсацията за специален полет се определя на базата на времето за излитане (с времето за рулиране) и включва специален полет и връщане в базовото летище. Времетраенето на възможните за използване от трети страни слотове по време на изпълнението на специален полет се отчислява от таксите. Удължаването на заявената продължителност на полета, което не е причинено от който и да било от участниците-заявители, не се включва в размера на таксите.

(Обща продължителност на полета минус времетраенето на възможните за използване слотове) x еквивалент-фактор = EFH

 
2.2. Фиксиран слот
        Компенсацията за фиксиран слот се определя въз основа на времетраенето на слота, както е резервиран от участниците-заявители и потвърден от предоставящия участник. Когато някой участник-заявител не се възползва от целия или част от заявения слот и ако никоя трета страна не използва целия или част от слота като възможен за използване слот, участникът-заявител заплаща целия фиксиран слот, включително неизползваната част.

Слот-период според резервацията минус използваните възможни слотове x еквивалент-фактор = EFH

 
2.3. Възможност за използване на слот
        Компенсацията за ползване на възможен слот се определя на базата на действителното времетраене на зареждането, използвано от зареждан/и самолет/и.

Действително времетраене на зареждането x еквивалент-фактор = EFH

 
2.4. Полети, заявени от няколко потребители
        Компенсацията за полет по заявка на няколко потребители се определя на базата на съотношението на резервирани и потвърдени слот-периоди за всеки един участник. Като цяло се прилагат начисленията за специален полет, но общата стойност за специален полет се поделя между участниците-заявители.

Общо EFH за специален полет xслот-периодите, резервирани от дадена държава

Общо резервирани слот-периоди за всички заявители

 
3.    РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВЕНО ГОРИВО
        Разходите за гориво, доставено по време на полет, не се включват в уравненията за компенсацията на обмена на услуги, посочени в това Техническо споразумение. Доставеното гориво се отчита отделно по следния начин:
       а. Пилотите на зареждания самолет съобщават на самолета-цистерна следните данни:
         (Освен ако не са предварително координирани и изпълнени по съответния начин, мисиите, изпълнени при операции, се подчиняват на съответните указания.)
       - Позивна на мисията
       - Вид на летателното средство и регистрационен знак
       - Националност и номер на ескадрилата/военното поделение
       б.  Счетоводният отдел на предоставящия участник изготвя фактурите. Във фактурите се отразява количеството гориво, доставено на всеки един самолет. Фактурите се изпращат за заплащане на съответните счетоводни отдели на участниците-заявители съгласно разпоредбите на STANAG 2034.
4.    Отчитане на услуга по зареждане с гориво във въздуха (AAR) по ATARES

ФОРМАТ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПО ATARES ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО ВЪВ ВЪЗДУХА (AAR) И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТА НА ЛЕТАТЕЛЕН ЧАС

  

- Приложение 4 -

КОМПЕНСАЦИИ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОРСКА ПАТРУЛНА АВИАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ШИРОКОБХВАТНО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
В контекста на настоящото Техническо споразумение се прилагат следните определения:
а. Специален полет:
Специален полет се определя като продължителността на един цялостен полет на летателно средство за морско патрулиране, специално резервирано от участника-заявител. Това включва общата продължителност на полета на средството за морско патрулиране, включително полета от и обратно до базовото летище, както и времето, прекарано в определения за предоставяне на услугата по морско патрулиране район.
б. Наземно дежурство:
Наземното дежурство се определя като продължителността на престоя в готовност на земята на едно летателно средство за морско патрулиране, специално резервирано от участника-заявител.
в. Слот:
Слотът се определя като времето, за което за дадено летателно средство за морско патрулиране се планира да бъде в полет или да бъде в готовност на земята в определената авиобаза.
г. Фиксиран слот:
Фиксираният слот се определя като продължителността на слот-периода (време за излитане), специално резервиран от участника-заявител, по време на вече планиран (по заявка на трети страни) полет за морско патрулиране или наземно дежурство.
д. Полет за целите на няколко потребители:
Полет за целите на няколко потребители се определя като продължителността на един цялостен полет за морско патрулиране или наземно дежурство, специално резервирани от двама или повече участници-заявители, съгласни да поделят разходите пропорционално на резервираните слот-периоди за всеки един участник.
е. Боеприпаси:
Боеприпаси означава специфично оборудване в мисия по морско патрулиране, което да бъде стоварено с различна цел (маркери, шамандури, SUS, ESUS). Всички видове кинетични боеприпаси са извън обхвата на настоящото Техническо споразумение.
2. КОМПЕНСАЦИИ
За всяко летателно средство за извършване на морско патрулиране следва да се определят два различни еквивалент-фактори, за да позволят съответно изчисляването на компенсациите за полет или наземно дежурство при използване на услуга с участие на морска патрулна авиация.
2.1. Специален полет
Компенсациите за извършване на специален полет се определят на базата на времето за излитане (включително времето за рулиране) и включва полета от и обратно до базовото летище. Удължаването на заявената продължителност на полета, което не е причинено от който и да било участник-заявител, не се включва в начисляваните такси.

(Обща продължителност на полета) x еквивалент-фактор = EFH

 
2.2. Наземно дежурство
Компенсациите за поемане на наземно дежурство се определят на базата на продължителността на времената за излитане при дежурство и може да включват полети от и обратно до базовото летище. Удължаването на заявеното време на дежурство или продължителността на полета, които не са причинени от който и да било участник-заявител, не се включват в начисляваните такси.

(Обща продължителност на дежурството) x еквивалент-фактор = EFH

 
или

(Обща продължителност на дежурството) x еквивалент-фактор + (обща продължителност на полета) x еквивалент-фактор = общо EFH

 
2.3. Фиксиран слот
Компенсацията за използване на фиксиран слот се определя на базата на продължителността на слота (при полет или наземно дежурство на морската патрулна авиация), както е резервиран от участниците-заявители и потвърден от предоставящия участник. Когато някой участник-заявител не използва целия или част от фиксирания слот, на участника-заявител се начислява стойността на целия фиксиран слот, включително неизползваната част.

Резервирано слот-време x еквивалент-фактор = EFH

 
2.4. Полет или наземно дежурство, ползвани от няколко потребители
Компенсацията за полет или наземно дежурство за ползване от няколко потребители се определя пропорционално на резервираните и потвърдени слот-периоди за всеки един участник. Като цяло се прилага стойността за специален полет или наземно дежурство, но общата стойност за специален полет или наземно дежурство се поделя между участниците-заявители.

Общо EFH за (специален полет или наземно дежурство) x  слот-периоди, резервирани за отделна държава

Общо резервирани слот-периоди за всички

 
3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БОЕПРИПАСИ
Превозването и стоварването на боеприпаси се извършва съгласно правилата и разпоредбите на държавата на предоставящия участник. Използването на боеприпаси винаги подлежи на парични компенсации между предоставящите участници и заявителите на основата на двустранни споразумения, сключени извън рамките на Техническото споразумение по ATARES.

- Приложение 5 -

НАЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТЧИТАНЕ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТАНЕКС Б

КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ

1. ОТГОВОРНОСТИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ (КС)
1.1. Цялостният надзор върху обмена на услуги ще бъде извършван от КС. КС осъществява една среща годишно не по-късно от един месец след края на предходния отчетен период. КС също така осъществява среща в рамките на три месеца след постъпване на заявка за такава, подадена от който и да било Участник.
На годишната си среща КС следва да извърши следното:
а. Потвърждава балансите на националните специални бюджетни сметки.
б. Оценява резултатите от сътрудничеството по време на предходната година и обсъжда всички уместни въпроси, произтичащи от Техническото споразумение (ТС) или от предложените изменения към ТС и свързаните с него анекси.
в. Решава и публикува в Приложение 2 всички промени, свързани с бъдещия отчетен период.
г. Решава и публикува в Приложение 2 оперативните параметри за следващия отчетен период.
д. Решава и публикува в Приложение 3 обновените еквивалент-фактори за следващия отчетен период.
е. Избира Председател и назначава Секретариат за бъдещите отчетни периоди.
ж. В случай че Участник се оттегля от ТС, КС взема решение относно средствата за осъществяване на ликвидация на всички окончателни баланси след периода за уведомление, продължаващ 12 месеца, в съответствие със стойностите за компенсация, изброени в Приложение 4 към Анекс Б.
2. ОТГОВОРНОСТИ НА СЕКРЕТАРИАТА
2.1. От името на Координационния съвет (КС) Секретариатът ще приема Формуляр 1 на ATARES от всички участници посредством онлайн система за отчет ANAIS. Секретариатът ще използва системата ANAIS като инструмент, чрез който съгласува и регистрира в национални специални бюджетни подсметки подробности по обмена и стойностите EFH на всички обменни транзакции, като ще извършва мониторинг на цялостните баланси на Специалните бюджетни сметки. От името на КС Секретариатът ще издава уведомления за прекратяване и възобновяване до всички Участници, ако са надвишени оперативните параметри. Секретариатът ще извършва мониторинг по напредъка на трансферите за възстановяване на финансови средства, като незабавно обновява националните специални бюджетни подсметки при получаване на уведомление за потвърдени транзакции.
2.2. Чрез системата ANAIS Секретариатът ще извършва мониторинг на предоставените и получените услуги от държавите. Всички Оторизиращи звена по ATARES могат да извършват наблюдение на техните национални баланси по всяко време посредством системата ANAIS. В случай че е необходимо да се вземе двустранно решение относно отчетени несъответствия, Секретариатът ще служи като посредник между съответните държави и ще обновява техните Национални баланси чрез системата ANAIS. Онлайн уебсайтът на ANAIS ще функционира като основен инструмент за онези национални служби, отговорни за планиране на дейности- те, като целта е те да регулират собствените си дейности така, че да поддържат специалните си бюджетни сметки в рамките на оперативните параметри.
2.3. Секретариатът ще действа като начална точка за контакт (POC) по всички рутинни административни въпроси, свързани с настоящото ТС. Секретариатът ще държи в течение всички членове на КС по отношение на всички въпроси, свързани с ТС, и ще свиква срещи на КС, когато такива са искани, спазвайки условията на настоящото ТС.
3. ЕЖЕГОДЕН ФОРМАТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ
3.1. Форматът в параграф 3.2 следва да бъде използван от държавите, за да представят своето изискуемо ежегодно обновяване пред Секретариата на ATARES най-малко 10 дни преди датата, планирана за среща на КС на ATARES по тези въпроси.
3.2. Формат:

- Приложение 1 -

СЪСТАВ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ

- Приложение 2 -

РЕШЕНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА 2016 Г.
1. Координационният съвет взема решение по следните въпроси, като решенията следва да бъдат изпълнявани до издаване на допълнително разпореждане.

- Приложение 3 -

ЕКВИВАЛЕНТ ФАКТОРИ ЗА 2016 г.
1. ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО EFH ПРИ ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ НА САМОЛЕТА
1.1. Еквивалент-факторите на участниците следва да бъдат определени, като се сравнят разходите за съответните самолети, изчислени със същите компоненти на разходите, както при самолет С130 с разходите на всеки Участник за самолет С130. Всички самолети С130 и С160 имат еквивалент-фактор, равен на 1.
1.2. ТАБЛИЦА НА ЕКВИВАЛЕНТ-ФАКТОРИ
2. EFH ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА ЧАСТИЧНО НАТОВАРВАНЕ.
Всеки път, когато транспортиране с частично натоварване се отчита като EFH, следва да бъдат използвани следните стойности за еквивалент-фактори:
(Вж. Приложение 2 към Анекс A за подробен анализ.)

- Приложение 4 -

СТОЙНОСТИ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ, КОГАТО СА НАДВИШЕНИ ОПЕРАТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ ИЛИ 60-МЕСЕЧНИЯТ ЛИМИТ НА ДЕБИТ
1. Във всички случаи, когато се изисква финансова компенсация поради превишаване на одобрените параметри за обмен, трябва да се направят изчисления в съответствие с инструкциите в Анекс А на настоящия документ.
2. Разходи по ATARES в EFH, които следва да бъдат прилагани в случаи на двустранни парични фактури.
Относно разходите на Участниците за самолет С130 следва да бъдат постигани двустранни споразумения между съответните Участници, като целта е да се одобри стойност като техен взаимен разход по ATARES за 1 EFH (разход ATARES EFH).


АНЕКС В

ПОДДРЪЖКА НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

1. ТРАНСПОРТИРАН ПОЛЕЗЕН ТОВАР

1.1. Полезният товар може да съдържа военно оборудване или пътници, евакуирани лица и други категории пътници (цивилен сервизен личен състав, членове на други правителствени организации, членове на семействата на цивилния сервизен личен състав и др.), за които се приема, че са упълномощени от компетентните национални власти на подалите заявки Участници. Терминът "евакуирани лица" включва лица от личния състав, които са болни, ранени или бременни, като това се определя по видими налични признаци или посредством диагноза, като въпросните евакуирани лица се транспортират по въздух в съответствие с инструкциите на медицинските власти или при спешни медицински случаи под медицинско или парамедицинско наблюдение, след като бъдат подготвени по съответния начин. Този вид транспорт се предвижда с цел предоставяне на максимална възможност за оцеляване и възстановяване на лицата, евакуирани по този начин, и следва да бъде извършван в съответствие с постановките, залегнали в STANAG 3204 и STANAG 2040, когато това е приложимо.
1.2. В случай на необходимост транспортирането на класифициран товар, принадлежащ на един от Участниците, може да се извърши със самолет на друг Участник, като се изисква подалият заявка Участник да предостави въздушен куриер, създаващ условия за адекватен надзор на въпросния товар.
1.3. Товарът, подлежащ на обмен в съответствие с постановките на настоящото ТС, може да бъде транспортиран с транспортен самолет на ВВС, принадлежащ на когото и да било от Участниците, или със самолет на трета страна, сключила договор с някой от Участниците, в зависимост от това, дали дадена държава е декларирала еквивалентен фактор за този тип самолети. За самолети на трета страна с договор тип "чартърен полет" се възприема модалността "решение за всеки отделен случай", ако доставчикът и държавите, подали заявка, постигнат споразумение относно EFH разходите по транспортирането преди изпълнението на заявката.
2.   ОФЕРТИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
Всеки Участник, предоставящ въздушен транспорт, запазва приоритет за неговите собствени самолети и товари пред каквито и да било заявки за подпомагане от Участник, подаващ съответната заявка. Предоставящият въздушен транспорт Участник има правото да предложи поддръжка с въздушен транспорт (ВТ), която може да бъде използвана, както следва:
а. Пълно натоварване на самолета. Въздушен транспорт, изискващ фиксирана мисия. Като правило такива мисии използват изцяло товарния капацитет на самолета. В настоящето ТС те са описвани с термина "Пълно натоварване на самолета".
б. Частично натоварване на самолета. Транспортиране на товар или пътници, като се използва резервният капацитет на съществуващ, вече планиран полет. В настоящото ТС този вид транспортиране се описва с термина "Частично натоварване на самолета".
2.1. В допълнение на своите оторизиращи органи по ATARES всички релевантни власти, осъществяващи въздушен транспорт, следва да бъдат посочени в националните приложения на всеки един от Участниците.
2.2 Оферти за чартърни полети
Когато даден Участник предлага цивилен чартърен полет да бъде заплатен чрез EFH, офертата трябва да включва както цената в EFH, така и СРАВНИТЕЛНИ РАЗХОДИ В БРОЙ*. Тези "СРАВНИТЕЛНИ РАЗХОДИ В БРОЙ" са необходими за създаване на прозрачност на офертата и за предоставяне на подалата заявка държава основа за сравнение за техния рамков договор (ако има такъв).
Ако чартърната услуга трябва да бъде заплатена с пари в БРОЙ, само ЦЕНАТА В БРОЙ** следва да бъде включена в офертата.
И накрая, в случай че предоставящата държава проявява гъвкавост по отношение на плащането, офертата включва и EFHцената, и ЦЕНАТА В БРОЙ**.
* СРАВНИТЕЛНИ РАЗХОДИ В БРОЙ с цел сравняване на различните цени:
  Паричната стойност за сравнение на цената, извършвано от държавата, подала заявка.
** ЦЕНА В БРОЙ:
  Парична цена, която се заплаща от подалата заявка държава на предлагащата услугата държава.
Всяка направена оферта/разход в брой (за сравнение на цената) ще бъде базирана на приемливи коефициенти за преобразуване, за които държавата, направила офертата, следва да вземе решение.
 

ЗАЯВКА :

Държава A:

 

 

 

ОФЕРТИ :

Държава B:

плащане единствено посредством EFH:

Сравнителни разходи в брой:

Държава C:

плащане единствено посредством EFH:

Държава D:

плащане единствено посредством EFHили плащане в брой:

                                                    Цена в брой:

Държава E:

плащане единствено в брой:

                                                    Цена в брой:

 
3.   НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРАВИЛНИЦИ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
3.1. Приложимите правилници за Въздушен транспорт (ВТ) следва да бъдат тези на предоставящия услугата Участник. Капитанът на самолета след окончателен анализ ще бъде единственото лице, преценяващо оперативната и техническата изпълнимост на мисията, неговите решения също така са единствените и по отношение на безопасността и сигурността. Нито една постановка, залегнала в настоящия Анекс, не засяга дълга на капитана на самолета да следва националните правилници.
3.2. По отношение транспорта на пътници или в случай на медицинска евакуация подалият заявка Участник носи отговорността да гарантира, че цялата необходима документация - в частност паспорти, визи и сертификати за извършени ваксинации - са налични и валидни. Предоставящият услугата Участник не поема отговорност за уреждането на тези формалности. Правилата и ограниченията по отношение на предоставящия услугата Участник са приложими и за багажа. Освен ако не са постигнати други договорености между Участниците, подалият заявка Участник е отговорен за настаняването, прехраната и придвижването на своя личен състав. Участниците ще представят подробно всички релевантни правилници, отнасящи се до транспортирането на чуждестранен личен състав, в националните си приложения към настоящия анекс.
3.3. По отношение на медицинските услуги за двата Участника следва да бъдат определени процедури преди началото на всяка медицинска евакуация. Подалият заявка Участник е отговорен за подготовката на медицинската евакуация на пациентите. Преди извършване на полета подалият заявка Участник следва да предостави пълна медицинска информация, свързана с евакуацията.
3.4. По отношение транспортирането на товари подалият заявка Участник е изцяло отговорен за изпълнението на всичките митнически изисквания, свързани с доставки в съответствие с международното право. Митническото освобождаване на летищата с обозначената дестинация е отговорност на подалия заявката Участник; на транзитните летища митническото освобождаване е отговорност на предоставящия услугата Участник. В случай че не са достигнати други предварителни договорки между Участниците, подялият заявка Участник носи отговорност за съхранението на товара, доставката на товара до летището на отпътуване, както и за транспорта от летището с обозначената дестинация до крайното място за доставка. Подалите заявка Участници са отговорни и за натоварването и разтоварването на товара, които винаги следва да се изпълняват под надзор от личния състав по транспорта на предоставящия услугата Участник.
3.5. Предоставящият Участник носи отговорност за транспортиране по въздуха на оторизирания полезен товар от летището на отпътуването (натоварването) до летището с обозначената дестинация (разтоварването). Това включва всички мерки, необходими за успешното приключване на мисията (PPR, дипломатически оторизации за освобождаване, слотове за отпътуване...).
3.6. С изключение на случаите, когато националните правилници на всеки от Участниците са по-рестриктивни, транспортирането на опасни стоки по въздуха следва да се извършва в съответствие с Техническите инструкции за безопасен транспорт на опасни стоки (Технически инструкции на ICAO), с правилниците на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) за транспортиране на опасни стоки, както и с документа на НАТО STANAG 3854 TN (Директиви и процедури за транспортиране на опасни стоки). Ако е необходимо осигуряване на ескорт по сигурността на товара, ескортът следва да бъде предоставен от подялия заявката Участник. Ескортът по сигурността по всяко време следва указанията на капитана на самолета.
3.7. Съществуващи договорки с други нации или политически съображения могат да бъдат насочени срещи срещу транспортирането на полезни товари към или през определени страни. Съгласието на други нации за транспортирането на определен полезен товар следва да бъде получено от предоставящия услугата Участник посредством неговите собствени системи. В случай че постигането на нужното съгласие се забави поради политически съображения на въпросната държава, всеки Участник следва да уведоми останалите Участници относно състоянието на заявките, изпратени до нации от трети страни, за които е необходимо получаването на съгласие.
4.   ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА- ОБЩИ ПРАВИЛА
Участниците във въздушния транспорт следва да предоставят поддръжка на базата "отговор на подадената заявка".
"Начална заявка", направена до другите Участници, следва да съдържа следната информация:
       НАЧАЛНА ЗАЯВКА ПО ATARES
       (а) Направилата заявката нация.
       (б)  Предпочитани и възможни дати на полетите.
       (в)  Брой пътници (Рах)/количество и най-общ тип на товарите.
       (г) Възможни точки на отлитане.
       (д)  Възможни точки и дати на пристигане.
       (е) Лица за контакт (POC).
4.2. Участници, които могат да поемат дадена "Начална заявка", следва да уведомят подалия заявката Участник и да започнат преки преговори или преговори посредством MCCE с подалия съответната заявката Участник.
4.3. Началната заявка за подкрепа при осъществяване на въздушен транспорт трябва да бъде последвана от "Цялостна заявка" до предоставящите съответната услуга. Тази цялостна заявка трябва да бъде подадена в писмен вид с достатъчно дълъг срок на уведомление, който ще позволи получаване на всякакъв тип дипломатически оторизации и други разрешителни за освобождаване на товарите. Сигнали, послания, факсове и имейли са приемливи средства за подаване на писмени заявки. Формат NARAT (Заявка на НАТО за предоставяне на въздушен транспорт) или документ, служещ като заместител на NARAT, както е изложено в Глава 6, Серия 617 на Приложение 8, трябва да бъде използван, в частност Параграф А - "Относно: ЗАЯВКА ПО АТАRES".
4.4. Съобщения в отговор на NARAT следва да използват формата за съобщения на НАТО, както е обозначено в Приложение 8 или в ATP 53 (или съответните документи, служещи като заместители на гореизброените).
4.5. По отношение на краткосрочните задачи спешните заявки могат да бъдат направени по телефона, но трябва да бъдат последвани от заявка в писмен вид колкото е възможно по-бързо.
4.6. Транспортирането на товари със спорен характер (като експлозиви, муниции) подлежат на подаване на специални и подробни заявки с известие за период в идеалния случай от 21 работни дни.
4.7. Най-малко три работни дни преди изпълнението на мисията подалият заявката Участник следва да предостави списък на пътниците, товарен манифест и документи за опасни товари на съответната агенция, упомената в Приложенията към настоящия Анекс.
4.8. Преди мисията подалият заявка Участник следва да потвърди, че:
а. Товарът/пътникът (пътниците)/лицето (лицата), подлежащи на медицинска евакуация, които трябва да бъдат транспортирани, са готови за заемане на местата/натоварване на летището за отпътуване в съответствие с инструкциите и правилниците, издадени от предоставящия услугата Участник.
б. Товарите са ясно маркирани с верния адрес на дестинацията и върху всеки контейнер е поставен етикет, посочващ неговите точни размери, обем, тегло и съдържание.
в. Всичките документи са съставени в съответствие с правилниците на предоставящия услугата Участник.
г. На получателя на товара са предоставени в писмен вид подробности относно товара, средствата за неговото транспортиране. Получателят на товара следва да отговори на изискването да поеме отговорността за товара и за неговата обработка при преминаване през митницата на летището с указаната дестинация.
д. Необходимите митнически, имиграционни и здравни формалности са изцяло изпълнени преди предоставящият услугата Участник да поеме отговорността за товара. На този етап вече са подадени заявки за необходимите оторизации, за транзитните летища и окончателната дестинация.
е. Организирано е транспортирането на пътници и товари от летището на дестинацията до крайната дестинация.
5.   АНУЛИРАНЕ НА ЗАЯВКИ, ЗА КОИТО ВЕЧЕ Е ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ОТ ПОДАЛИТЕ ЗАЯВКА УЧАСТНИЦИ
5.1.  В случай на анулиране на "натоварване на целия самолет" съобщение за анулиране от изпратилия заявка Участник следва да бъде получено от предоставящите услугата Участници не по-късно от 96 часа преди планираното по разписание време за полета със следните изключения:
•  Словенските A-320, A-319, CRJ-900 и CRJ-200 изискват уведомление за анулиране на заявката с период от 5 дни.
5.2.  В случай на анулиране при "частично натоварване на самолета", за което е необходимо отклонение от полетния план, съобщението за анулиране трябва да бъде получено от предоставящия услугата Участник не по-късно от 24 часа преди планираното по разписание време за полета.
5.3.  За "частично натоварване", което не изисква отклонения, анулирането на заявката може да бъде извършено по всяко време.
5.4.  Неизпълнението на анулиране на товари в необходимите срокове означава, че от подалия заявката Участник ще бъде удържан разходът по ЕFH за резервираната услуга. Заплащането на таксите може да бъде отменено единствено по усмотрение на предоставящия услугата Участник.

АНЕКС Г

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО ВЪВ ВЪЗДУХА

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО ВЪВ ВЪЗДУХА (AIR TO AIR REFUELLING - AAR)
РЕФЕРЕНТЕН A. Съюзна тактическа
ДОКУМЕНТ: публикация относно
презареждането с
гориво във въздуха ATP 56(B), изм. 1
декември 2008 г.
(http://www.raf.mod.uk/downloads/airtoair56b.cfm)
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Използваните в настоящото ТС изрази са дефинирани в Анекс A, Приложение 3, & 1, както и в Референтен документ A.
2. ПОДДРЪЖКА ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ГОРИВО ВЪВ ВЪЗДУХА (AAR SUPPORT)
2.1. Поддръжката чрез предоставяне на услугата презареждане на гориво във въздуха (AAR support) може да бъде свързано със:
а. Извършване на презареждане на гориво във въздуха (AAR) чрез специално предназначени за Участника-заявител полети на самолети-цистерни.
б. Извършване на AAR в рамките на определени за целта фиксирани времеви слотове, предварително резервирани от Участниците-заявители.
в. Извършване на AAR в рамките на възможни/нефиксирани слотове по време на съществуващите планирани мисии.
2.2. Предоставящият участник обслужва собствените си сили и средства с приоритет пред тези на Участниците-заявители.
2.3. Подробностите по отношение на мисиите се определят от Участниците-заявители и изпълнителния орган на Предоставящия участник.
2.4. Мисиите, подлежащи на обмен по силата на настоящото ТС, могат да бъдат осъществявани с въздухоплавателни средства на ВВС на който и да е от Участниците или на въздухоплавателни средства на трети страни, отдадени за ползване по силата на договор с Участник, съгласно това, дали дадена държава е декларирала еквивалент-фактор за този самолет.
3. АНУЛИРАНЕ ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИЦИТЕ-ЗАЯВИТЕЛИ НА ЗАЯВКИ, ЗА КОИТО Е БИЛО ПОСТИГНАТО СЪГЛАСИЕ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ
3.1. По отношение на специално предназначените за целта "фиксирани полети" е необходимо Предоставящите участници да получат уведомление за анулирането от Участниците-заявители в срок от два работни дни преди полета, до 0900Z (координирано универсално време).
3.2. По отношение на специално определените за целта "фиксирани времеви слотове" е необходимо Предоставящите участници да получат уведомление за анулирането в срок от един работен ден преди полета, до 0900Z (координирано универсално време).
3.3. В случай че Участниците-заявители не успеят да анулират дадена заявка в определените срокове, ще им бъде удържана пълната сума, изчислена на базата на EFH, за резервираната услуга.
4. ПРОЦЕДУРИ, КОИТО УЧАСТНИЦИТЕ-ЗАЯВИТЕЛИ СЛЕДВА ДА СПАЗВАТ
4.1. Сертифициране на въздухоплавателното средство
Самолетите на Участника-заявител трябва да бъдат сертифицирани за оперативно взаимодействие със самолетите на Предоставящия участник. Меродавният, окончателен орган за сертифициране е Националният орган за удостоверяване на годност и пускане в експлоатация (или съответният еквивалент на този орган) за съответния тип самолет.
4.2. Квалификации и правоспособност на екипажа на зареждания самолет
Първоначалните квалификации на екипажите се получават в съответствие с националната нормативна уредба на Предоставящия участник или тази на Участника-заявител в зависимост от това, коя от двете уредби е по-строга. Следните квалификации се признават взаимно като сравними:
а. Квалификациите на екипажите за работа със системата за презареждане чрез телескопична щанга, използваща фюзелажния резервоар на самолети-цистерни C135FR (модификацията на C135 за ВВС на Френската република), KC 135R (третата модификация на C135) или KDC 10, са валидни за трите типа самолети-цистерни.
б. Квалификациите за презареждане с гориво във въздуха (AAR) на екипажите на модификация E3F са сравними със и могат да се приравнят към квалификациите на екипажите на самолетите-цистерни Tristar или VC10, а квалификациите за AAR на екипажите на модификация E3D са сравними със и могат да се приравнят към всеки самолет-цистерна със система за презареждане чрез телескопична щанга, когато се включат:
i) инструктаж, проведен от инструктор, квалифициран за самолета-цистерна на другия Участник, или изучаване на съответната видеокасета, предназначена за подготовка на екипажите;
ii) два полета в светлата част на денонощието под контрола на инструктор, квалифициран за самолета-цистерна на другия Участник.
в. Квалификацията на екипажите за работа със системата, използваща глава за зареждане (Boom Drogue Adaptator - BDA), използваща фюзелажния резервоар на самолети-цистерни C135FR и KC135R, включва:
i) предварителен инструктаж от инструктор, квалифициран за работа с главата за зареждане (BDA), по процедурите, особеностите на системата, конкретни технически рискове и основни процедури за безопасност (информацията, съдържаща се в Референтен документ A, Съюзни процедури за оперативна съвместимост); целите на инструктажа могат да се постигнат и чрез изучаване на съответните видеокасети, предназначени за подготовка на екипажите;
ii) два полета в светлата част на денонощието под контрола на инструктор, квалифициран за работа с главата за зареждане (BDA); по време на всеки полет се осъществяват процедура по сближаване и два контакта, един от които включва прехвърляне на гориво; тези два полета в идеалния случай се провеждат в двуместен самолет, като инструкторът е на борда, но когато оперативните обстоятелства го изискват, може да се проведат и в едноместен самолет, но само при визуални метеорологични условия (ВМУ).
г. Квалификациите на екипажите за работа със системата за презареждане чрез телескопична щанга, използваща фюзелажния резервоар на самолети-цистерни VC10K и Tristar, както и крилните резервоари на самолети-цистерни VC10, 707 и C135FR, включва:
i) инструктаж, проведен от квалифициран инструктор, по процедурите, особеностите на системата, конкретни технически рискове и основни процедури за безопасност (информацията, съдържаща се в Референтен документ A, Съюзни процедури за оперативна съвместимост); целите на инструктажа могат да се постигнат и чрез изучаване на съответната видеокасета относно презареждането с гориво за съответното въздухоплавателно средство;
ii) за пилотите, които вече са квалифицирани за работа с голям самолет-цистерна, оборудван със система за презареждане с гориво "шланг-конус" - един полет в светлата част на денонощието под контрола на квалифициран инструктор (който може да бъде в друго въздухоплавателно средство), като този полет трябва да включва минимум два контакта, един от които включва прехвърляне на гориво;
iii) за пилотите, които са квалифицирани само за работа с витлови самолети или самолети, които могат да зареждат само същия тип самолети (buddy-buddy tankers) - два полета в светлата част на денонощието под контрола на квалифициран инструктор (който може да бъде в друго въздухоплавателно средство); всеки от полетите трябва да включва минимум два контакта, един от които включва прехвърляне на гориво.
д. Квалификацията на екипажите за работа със системата за презареждане с гориво във въздуха (AAR), инсталирана на витлови самолети или самолети, които могат да зареждат само същия тип самолети (buddy-buddy tankers), включва:
i) един полет в светлата част на денонощието под контрола на вече квалифициран инструктор, по време на който обучаващият се пилот осъществява една процедура по сближаване и два контакта, един от които задължително включва прехвърляне на гориво.
е. По отношение на KC-130J на Италианските ВВС, вж. новия Национален анекс за Италия (Annex L) към Съюзна тактическа публикация ATP-56 (Част 5).
4.3. Актуалност на квалификациите и правоспособността
Отговорност на Участниците-заявители е да удостоверят актуалността на квалификациите за презареждане с гориво във въздуха (AAR) на екипажите на зарежданите самолети преди опит за презареждане чрез самолети-цистерни на други държави.
Необходимата честота на провеждане на действия по AAR, за да могат квалификациите да продължат да бъдат взаимнопризнати, е:
а. Едно презареждане на всеки 6 месеца за системата, използваща телескопична щанга.
б. Едно презареждане на всеки 6 месеца за системата, използваща глава за зареждане (BDA) (инсталирана на който и да е тип самолет за ВВС на която и да е държава). Извън рамките на посочения период за целите на преквалификацията е необходим инструктаж, проведен от квалифициран инструктор (или запознаване със съответната видеокасета), и един полет под контрола на квалифициран инструктор. В идеалния случай този полет се провежда в двуместен самолет, като инструкторът е на борда, но когато оперативните обстоятелства го изискват, може да се проведе и в едноместен самолет.
в. Едно презареждане на всеки 6 месеца за системата, използваща шланг, свързан с крилните резервоари или фюзелажния резервоар (инсталирана на който и да е тип самолет за ВВС на която и да е държава). Извън рамките на посочения период за целите на преквалификацията е необходимо изучаване на съответната видеокасета или инструктаж, проведен от квалифициран инструктор, както и един полет под контрола на инструктор (който може да бъде в друго въздухоплавателно средство).
г. Едно презареждане на всеки шест месеца за екипажите на модификации E-3D и E-3F.
д. По отношение на KC-130J на Италианските ВВС, вж. новия Национален анекс за Италия (Annex L) към Съюзна тактическа публикация ATP-56 (Част 5).
5. ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
5.1. Оперативните способности на пилотите се придобиват и поддържат чрез осъществяването на квалификационни и тренировъчни полети.
5.2. С цел осигуряване непрекъснатостта на обучението и подготовката предоставящите участници могат регулярно да предоставят самолети-цистерни за ползване от Участниците-заявители със следната периодичност:
а. Всеки месец изпълнителните органи, отговарящи за мисията по AAR, определят, в хода на рутинния процес на планиране на мисиите, кога има възможност за предоставяне на тренировъчна база и съоръжения.
б. Отговорност на Участниците-заявители е да влязат във връзка с колегите си от военновъздушните сили на другите Участници в рамките на последната седмица на всеки месец, за да уговорят датите и слотовете за базите и съоръженията за презареждане с гориво във въздуха (AAR), които ще бъдат на разположение следващия месец.
в. Докато трае изпълнението на възложената му мисия, самолетът-цистерна е под тактическия контрол (TACON) на Предоставящия участник и се управлява по същия начин, както собствените му самолети за презареждане с гориво (що се отнася до съобщенията и указанията за дейностите, метеорологичните прогнози, предупрежденията и т. н.).
5.3. Отговорност на всеки от Предоставящите участници е да включи в националното си приложение:
а. Честотата на тренировъчните полети по AAR, които са на разположение на всеки от партньорите.
б. Предпочитани зони за работа за обменяните чуждестранни самолети-цистерни.
6. НАЦИОНАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В националното си Приложение към настоящия анекс всяка държава включва подробно описание на националните документи, приложими по отношение на оперативната съвместимост в областта на презареждането с гориво във въздуха (AAR), но необхванати от Референтен документ A. Всеки участник изпраща екземпляри от съответните национални документи на английски език до лицата за връзка по AAR (AAR POCs) на останалите Участници. Отговорност на всяко лице за връзка (POC) е да разпространи така получените чуждестранни документи до съответните национални структури и формирования.

АНЕКС Д

НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

за участие в Техническото споразумение между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Кралство Дания, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, Министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Република Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Република Литва, Министерството на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Португалската република, Министерството на отбраната на Словашката република Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, правителството на Кралство Швеция, правителството на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили
Министерството / Министърът на отбраната / Генералният щаб на <<Държава>> - във връзка и в съответствие с изискванията, заложени в Писмото-покана на Участниците в Техническото споразумение (ТС) в областта на обмена на услуги за въздушен транспорт, презареждане с гориво във въздуха и други (Air Transport, Air to Air Refueling and other Exchanges of Services - ATARES) от дата <<предстои да бъде уточнено>>,
Желаейки да участват в предоставянето на взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на авиационните дейности, взеха решение да подпишат Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги (ТС "АТАРЕС"), в сила от 31 май 2006 г. в съответствие с раздел 9 от гореспоменатото ТС, както и да спазват всички разпоредби, заложени в него и анексите към него съгласно версията в сила към дадения момент.
Подписано на английски и френски език, като двата текста са с еднаква сила. Оригиналът на настоящата Нота за присъединяване се депозира при секретаря по ATARES, който предоставя заверени копия на всеки от Участниците.
Място:
Дата:
За Министерството/ Министъра на отбраната/ Генералния щаб на <<държава>>


АНЕКС Е

МОРСКА ПАТРУЛНА АВИАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА ПРИ ШИРОКООБХВАТНИ ОПЕРАЦИИ ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ (MPA AND LR-SAR SUPPORT)

РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ:
Референтен документ A - NATO ATP 10 (SAR)
Референтен документ B - NATO ATP 1
Референтен документ C - NATO APP 6
Референтен документ D - NATO AJP 3
Референтен документ E - NATO AJP 3.3
Референтен документ F - NATO ATP 28 (ASW)
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Изразите, използвани в настоящото ТС, са дефинирани в параграф 1 на Приложение 3 към Анекс А, както и в референтните документи A, B, C, D, E и F на настоящия Анекс.
2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНА НА МОРСКАТА ПАТРУЛНА АВИАЦИЯ (MPA) И ПОДДРЪЖКА ПРИ ШИРОКООБХВАТНИ ОПЕРАЦИИ ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ (LR-SAR)
2.1. Предоставянето на поддръжка от страна на MPA и поддръжка при LR-SAR може да бъде свързано със:
а. Изпълнение на специални дежурства при полет и специални наземни дежурства на MPA или при LR-SAR за подалите заявка Участници.
б. Изпълнение на фиксирани слотове по време на дежурства при полет или наземни дежурства на МРА или при LR-SAR, предварително ангажирани от подалите заявка Участници.
2.2. Предоставящият услугата Участник следва да запазва приоритета на своите собствени сили пред онези на подалите заявка Участници.
2.3. Подробности по мисиите следва да бъдат определени между подалите заявка Участници и изпълнителната власт на предоставящия услугата Участник.
2.4. Мисиите, подлежащи на обмен по настоящото ТС, могат да бъдат изпълнявани със самолети на ВВС/ВМС, принадлежащи на който и да било от Участниците, или със самолет на трета страна, с която който и да било от Участниците е сключил договор, в зависимост от това, дали дадена нация е заявила еквивалентен фактор за този тип самолет.
3. ПРАВИЛНИЦИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МPA
3.1. Правилниците, които следва да се прилагат по отношение на МРА, са онези на предоставящия услугата Участник. Капитанът на самолета, след приключване на окончателния анализ, ще бъде единственото лице, преценяващо оперативната и техническата изпълнимост на мисията, неговите решения също така са единствените и по отношение на безопасността и сигурността. Нито една постановка, залегнала в настоящия Анекс, не засяга дълга на капитана на самолета да следва националните правилници.
3.2. Предоставящият услугата Участник носи отговорността за провеждане на мисии на МРА от летището на отпътуването до летището на обозначената дестинация. Това включва всички мерки, необходими за успешното приключване на мисията (PPR, дипломатически оторизации за освобождаване, слотове за отпътуване...).
3.3. Подалият заявката Участник следва да изпрати заявката до Клетката за Координация на МРА (МРА-СС) в одобрения формат (заявка за въздушна поддръжка) на следния имейл адрес: flottenkdomaoc@bundeswehr.org. Заявката трябва да бъде изпратена най-малко 2 седмици до 4 месеца предварително в зависимост от интензивността на мисията, географското положение и сложността и. МРА-СС носи отговорност за координацията и за допълнителния мониторинг на мисията/резултатите от изпълнението на мисията и вписването на полетите. МРА-СС е интегрирана в постоянния Военноморски център за въздушни операции (MAOC), разположен във външния периметър на Военноморското командване в Глюкбург, Германия.
3.4. След мисията MPA-CC носи отговорност за изпращане на Формуляр 1 MPA/LR-SAR ATARES, за които е постигнато съгласие и е подписан от Участниците (изпълняващи полета/излитанията за осъществяване на въздушна поддръжка) до Секретариата на ATARES. Най-общо данните за мисията (фотоси, акустични данни, ESM параметри) следва да останат собственост на този Участник, чийто самолет е изпълнил мисията. Други процедури, като предаване на класифицирани и чувствителни данни, са двустранна отговорност на Участниците и по тях следва да бъде постигната договорка по време на обмена на подробностите относно задачите, които трябва да бъдат изпълнени по време на мисията. Единственият задължителен доклад относно мисията, който трябва да бъде предоставен на подалите заявка за поддръжка от МРА Участници, е форматът за резултата на мисията MISREP (формулярът в лилав цвят).
4. АНУЛИРАНЕ НА ЗАЯВКИ, ЗА КОИТО ВЕЧЕ Е НАЛИЦЕ ДОГОВОРКА, ОТ ПОДАЛИТЕ ЗАЯВКА УЧАСТНИЦИ
4.1. За "фиксирани излитания с цел осъществяване на въздушна поддръжка или специални наземни дежурства" съобщението за анулиране от подалите заявка Участници следва да бъде получено от предоставящите услугата Участници в срок два работни дни до 0900Z часа преди полета.
4.2. За "фиксирани слотове" съобщението за анулиране следва да бъде получено от предоставящите услугата Участници в срок от един работен ден до 0900Z часа преди полета.
4.3. Неизпълнението на анулиране в необходимите срокове означава, че от подалите заявката Участници ще бъде удържан пълният разход по ЕFH за резервираната услуга. Заплащането на таксите може да бъде отменено единствено по усмотрение на предоставящия услугата Участник.
5. АНУЛИРАНЕ НА ЗАЯВКИ, ЗА КОИТО Е НАЛИЦЕ ПОСТИГНАТА ДОГОВОРКА, ОТ ПРЕДОСТАВЯЩИТЕ УСЛУГАТА УЧАСТНИЦИ
5.1. Всяка заявка, за която е налице постигната договорка и която е анулирана от предоставящия услугата Участник, следва да бъде докладвана както на подялия заявка Участник, така и на MPA-CC във възможно най-спешен порядък.
6. НАЦИОНАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРАВИЛНИЦИ
Всяка нация следва да изброи в своите приложения към настоящия Анекс подробностите относно националните документи, които са приложими към оперативната съвместимост по отношение на MPA/LR-SAR и не се покриват от Референтните документи A, B, C, D, E и F на настоящия Анекс.


НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

за участие в Техническото споразумение между федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Кралство Дания, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Република Литва, Министерството на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Португалската република, Министерството на отбраната на Словашката република, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, правителството на Кралство Швеция, правителството на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента на отбраната на САЩ относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили

Министерството на отбраната на Република България
във връзка и в съответствие с изискванията, заложени в Писмото-покана на Участниците в Техническото споразумение (ТС) в областта на обмена на услуги за въздушен транспорт, презареждане с гориво във въздуха и други (Air Transport, Air to Air Refueling and other Exchanges of Services - ATARES) от дата 16 февруари 2017 г.,
Желаейки да участва в предоставянето на взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на авиационните дейности, взе решение да подпише Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги (ТС ATARES), в сила от 31 май 2006 г.
в съответствие с раздел 9 от гореспоменатото ТС, както и да спазва всички разпоредби, заложени в него и анексите към него съгласно версията в сила към дадения момент.
За българската страна Техническото споразумение ще влезе в сила от датата на писменото уведомление от Министерството на външните работи на Република България за завършването на нейната национална процедура.
Подписано на английски и френски език, като двата текста са с еднаква сила. Оригиналът на настоящата Нота за присъединяване се депозира при секретаря по ATARES, който предоставя заверени копия на всеки от Участниците.
Място: Съюзното командване по операциите на НАТО, Белгия
Дата: 20 октомври 2017 г.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума