навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" (ДВ, БР. 89 ОТ 1995 Г.)

В сила от 15.05.2018 г.

Обн. ДВ. бр.40 от 15 Май 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 3, ал. 2, изречение второ накрая се добавя "освен в случаите по чл. 6".

§ 2. Член 6 се изменя така:
"Чл. 6. Приложения към нормативен акт, включително към международни договори, ако е предвидено в акта, се обнародват като притурка само на интернет страницата на "Държавен вестник" към броя на вестника, в който е обнародван съответният акт. Обнародването на интернет страницата на "Държавен вестник" има същото правно значение, както и обнародването в печатно издание на "Държавен вестник"."

§ 3. В чл. 8, т. 1 думите "както и на притурките към него" се заличават.

§ 4. В чл. 12, ал. 3 накрая се добавя "освен в случаите по чл. 6".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 5. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. - бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 17 и 30 от 2018 г.) в чл. 54, ал. 7 накрая се добавя "като приложенията към НРД, когато е предвидено в договора, се обнародват като притурка само на интернет страницата на "Държавен вестник".

§ 6. Приложенията към Националните рамкови договори за 2018 г. по чл. 54, ал. 1 и 2 от Закона за здравното осигуряване, представени до влизането в сила на този закон за обнародване в притурка към "Държавен вестник", се обнародват като притурка само на интернет страницата на "Държавен вестник".

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 3 май 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 
rss
Посети форума