навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 ОТ 23 МАЙ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗЛИХВЕНА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ" - АД, ГР. ВРАЦА, И НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - АД, ГР. ЛОВЕЧ

В сила от 29.05.2018 г.

Обн. ДВ. бр.44 от 29 Май 2018г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер до 2 223 113 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за безлихвена възмездна финансова помощ на "Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" - АД, гр. Враца, в размер до 1 200 128 лв. и на "Многопрофилна болница за активно лечение - Проф. д-р Параскев Стоянов" - АД, гр. Ловеч, в размер до 1 022 985 лв. за погасяване на задължения за разходи за персонал.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2019 г.) Средствата по чл. 1 се възстановяват от "Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Ботев" - АД, гр. Враца, и от "Многопрофилна болница за активно лечение - Проф. д-р Параскев Стоянов" - АД, гр. Ловеч, по бюджета на Министерството на здравеопазването в срок до 10 декември 2021 г.
(2) За невъзстановени в пълен размер суми в срока по ал. 1 върху непогасената част се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Чл. 3. Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума