навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 1999 Г. ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 101 ОТ 1999 Г.)

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 4, т. 1 след думата "благонадеждност" в скоби се добавя "добра репутация".

§ 2. Член 5 се изменя така:
"Чл. 5. (1) Изискванията за благонадеждност (добра репутация) са изпълнени, когато:
1. ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност;
2. на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на Приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 74/8 от 19 март 2016 г.) (Регламент (ЕС) 2016/403).
(2) Оценката за изпълнение на изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 2 се извършва в съответствие с изискванията на чл. 1 от Регламент (ЕС) 2016/403."

§ 3. В чл. 9, ал. 5 след думите "Автомобилна администрация" се добавя "или оправомощено от него лице".

§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 абревиатурата "ППС" се заменя с "моторно превозно средство";
2. В ал. 4 абревиатурата "ППС" се заменя с "моторно превозно средство".

§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
"3. да притежава валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;".
2. Точка 4 се изменя така:
"4. да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози."

§ 6. В чл. 52а, изречение първо, след думите "Търговския закон" се поставя запетая и се добавя "както и общини".

§ 7. В чл. 59б, ал. 1, изречение първо, след числото "55" се поставя запетая и се добавя "55а".

§ 8. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
"(3) В комисията по ал. 2 се включват: служител от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - председател, служител от съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи и представител на общината, на чиято територия се намира автогарата. В работата на комисията като наблюдател може да участва представител, излъчен от браншовите организации, в сферата на автомобилния транспорт в съответната област, на чиято територия се намира автогарата."
2. Създава се нова ал. 5:
"(5) При необходимост от становище от компетентен орган по отношение на документите по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 в срок до 5 работни дни от датата на заседанието комисията изпраща писмено запитване до компетентния орган, като уведомява заявителя за това."
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
"(6) Ако в указания срок по ал. 4 непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени от заявителя или ако отговорът на запитването по ал. 5 съдържа информация, че представеният от заявителя документ е нередовен или не удостоверява обстоятелствата, за които е приложен, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" със заповед прекратява производството."
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и след думата "документите" се поставя запетая и се добавя "или от удостоверяване от компетентен орган на липсата на нередовност по отношение на документите по ал. 5".
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите "ал. 6" се заменят с "ал. 7".

§ 9. В чл. 60а, ал. 3 думите "ал. 8" се заменят с "ал. 9".

§ 10. В чл. 66, т. 1 абревиатурата "ППС" се заменя с "моторно превозно средство".

§ 11. В чл. 71, т. 1 абревиатурата "ППС" се заменя с "моторно превозно средство".

§ 12. В чл. 73, ал. 1, т. 1 след думата "благонадеждност" в скоби се добавя "добра репутация".

§ 13. Член 74 се изменя така:
"Чл. 74. (1) Изискванията за благонадеждност (добра репутация) са изпълнени, когато:
1. ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност;
2. на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403.
(2) Оценката за изпълнение на изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 2 се извършва в съответствие с изискванията на чл. 1 от Регламент (ЕС) 2016/403."

§ 14. В чл. 78, ал. 5 след думите "Автомобилна администрация" се добавя "или оправомощено от него лице".

§ 15. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 абревиатурата "ППС" се заменя с "моторно превозно средство";
2. В ал. 4 абревиатурата "ППС" се заменя с "моторно превозно средство".

§ 16. В чл. 87 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
"2. да притежава валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;".
2. Точка 3 се изменя така:
"3. да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози."

§ 17. В чл. 89, т. 1 абревиатурата "ППС" се заменя с "моторно превозно средство".

§ 18. В част "Приложени документи" , т. 2 от приложение № 3 към чл. 7, ал. 8 думата "оригинал" и скобите пред и след нея се заличават.

§ 19. Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на лиценз за обществен превоз на територията на Република България

0 на пътници

0 на товари

от: .................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

0 лице, представляващо търговеца*

0 упълномощено лице**

на

 

 

 

 

                         (наименование на дружеството)                                         (правна форма)

ЕИК:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти с търговеца:

 

 

                                                                                 (имейл)

 

 

 

 

 

 

            (мобилен телефон)                    (стационарен телефон)                  (факс)

Представям настоящото заявление и приложените към него документи за издаване на лиценз за обществен превоз на територията на Република България и

 

 

 

броя удостоверения към лиценза.

     (с цифри)                         (с думи)

*** Приложени документи и електронен носител:

0 1. Справка за доказване на финансова стабилност.

0 2. Свидетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата членка, в която е пребивавал ръководителят на транспортната дейност.

0 3. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност. (Прилага се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".)

0 4. Документи за платени държавни такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

0 5. Електронен носител с данни:

0 5.1. Файл в табличен вид с разширение "xls" (Microsoft Еxcel) - списък с данни на моторните превозни средства (приложение № 5а от Наредба № 33).

0 5.2. Файлове със сканирани документи на моторните превозни средства:

- свидетелство за регистрация - част І;

- договори за наем или лизинг.

В представения електронен носител данните са достоверни и сканираните документи са идентични с оригиналите.

В съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета заявявам, че разполагам със:

1. Офис на адрес:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

2. Гаражна площ на адрес:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3. Експлоатационен център на адрес:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7. прокуристите - когато има такива.

Забележка**. Упълномощено лице е:

1. адвокат с изрично пълномощно или

2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.

Забележка***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца, или от упълномощено лице с "вярно с оригинала", подпис и печат.

Желая да получа заявените документи:

0 в регионална структура на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация",

     гр. ....................................................;

0 в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", 1000, София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.

За моя сметка на:

0 адреса на управление на търговеца;

0 друг адрес:

....................................................................................................................................................

(пощенски код, област, община, населено място, ул./ж.к., №, блок, телефон)

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Дата: ...................                                 Заявител: .......................................

                                                                                  (подпис и печат)

Служителят, ................................................................................................................................,

(име, фамилия и длъжност на проверяващия)

извърших проверка за комплектуване на заявлението с изискваните документи и

0 не установих пропуски;

0 установих, че:

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат към заявлението.

Заявител: .................................                Служител: .....................................

                 (подпис, печат)                                                  (подпис)


".

§ 20. Приложение № 6в към чл. 11, ал. 3 се изменя така:
"Приложение № 6в към чл. 11, ал. 3

З А Я В Л Е Н И Е

за продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на територията на Република България

0 на пътници №

 

 

0 на товари №

 

 

от:.........................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

0 лице, представляващо търговеца*

0 упълномощено лице**

на

 

 

 

 

                       (наименование на дружеството)                                           (правна форма)

 

ЕИК:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти с търговеца:

 

 

                                                                            (имейл)

 

 

 

 

 

 

            (мобилен телефон)                (стационарен телефон)                        (факс)

Представям настоящото заявление и приложените към него документи за продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на територията на Република България и броя удостоверения към лиценза.

***Приложени документи:

0 1. Справка за доказване на финансова стабилност.

0 2. Свидетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата членка, в която е пребивавал ръководителят на транспортната дейност.

0 3. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност. (Прилага се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".)

0 4. Документи за платени държавни такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

0 5. Други:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

В съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета заявявам, че разполагам със:

1. Офис на адрес:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2. Гаражна площ на адрес:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3. Експлоатационен център на адрес:

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Забележка*: Лице, представляващо търговеца, е:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7. прокуристите - когато има такива.

Забележка**. Упълномощено лице е:

1. адвокат с изрично пълномощно или

2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.

Забележка ***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца, или от упълномощено лице с "вярно с оригинала", подпис и печат.

Желая да получа заявените документи:

0 в регионална структура на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация",

     гр. ....................................................;

0 в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", 1000, гр.София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.

 

За моя сметка на:

0 адреса на управление на търговското дружество;

0 друг адрес:

...........................................................................................................................................................

(пощенски код, област, община, населено място, ул./ж.к., №, блок, телефон)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Дата: ...................                     Заявител: .......................................

                                                                         (подпис и печат)

Служителят, ................................................................................................................................,

(име, фамилия и длъжност на проверяващия)

извърших проверка за комплектуване на съответното заявление с изискваните документи, при която

0 не установих пропуски;

0 установих, че:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат към заявлението.

Заявител: .................................                         Служител: .....................................

                   (подпис)                                                                      (подпис)

 

".

§ 21. Приложение № 8в към чл. 60, ал. 6 се изменя така:
"Приложение № 8в към чл. 60, ал. 7

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ПРОТОКОЛ

№ . . . . . .

За определяне на категория или промяна на категорията на автогара

Днес, ........................ г., комисия в състав:

Председател: ...................................................... - служител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Членове:

1. ........................................................................... - представител на ................................................................

2. ........................................................................... - представител на ................................................................

В присъствието на: ...........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 управител

0 упълномощено лице

на

 

 

 

 

                          (наименование на дружеството)                                                  (правна форма)

ЕИК:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извърши проверка за съответствие с изискванията на Наредба № 33 от 1999 г.

На автогара:

 

 

(наименование на автогарата)

Адрес:

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (област)                         (община)                    (пощ. код)               (населено място)

 

 

 

 

 

 

                               (район)                                                       (ул., бул.)                                №

 

 

,

(друго)

при която КОНСТАТИРА:

I. Приложените към заявлението документи са идентични с оригиналите:

ДА

НЕ

 

II. Изисквания за определяне на категория на автогарата:

 

Изискване

Категория I

Категория II

Категория III

1. Гише за обслужване на водачите и информация на пътниците.

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

2. Помещение за приемане и съхраняване на багаж.

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

3. Площадка с твърда настилка (бетон, асфалт или паваж) за движение и престой на автобусите с нанесена пътна маркировка.

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

4. Телефонен автомат, достъпен за лица, придвижващи се с инвалидни колички, и нискоръстови граждани, специално пригоден за лица със зрителни увреждания, с номеронабирателен механизъм.

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

5. Подемна платформа или рампа за придвижване на инвалидна количка.

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

6. Достъпни маршрути и места на територията на автогарата за лицата с намалена подвижност.

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

7. Маркирано място на територията на автогарата за спиране и престой на автомобили, превозващи лица с увреждания и лица с намалена подвижност, които ползват услугите на автогарата.

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

8. Осигурена информация на територията на автогарата:

8.1. визуална, включваща:

- разписание с часовете на тръгване от и пристигане в автогарата;

- часовото време;

- списък на обслужваните автобусни линии и курсовете по тях, обявени за изпълнение с автобуси, оборудвани за превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, цени на билетите и работно време на всяко билетно гише;

- табела с номер, съдържаща имената на крайните пунктове на линиите от съответното направление - на всеки сектор;

8.2. звукова информация за заминаващи и пристигащи автобуси.

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

9. Осигурен безжичен интернет достъп на територията на автогарата.

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

10. Собствено гише за предварителна и текуща продажба на билети.

2 (две )

1 (едно)

1 (едно)

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

11. Помещение за пътниците (чакалня) с отопление и осигурени:

Климатизация и/или вентилация, места за сядане на 50 пътници и площ не по-малко от 100 кв. м

Климатизация, места за сядане на 30 пътници и площ не по-малко от 60 кв. м

Места за сядане на 20 пътници и площ не по-малко от 40 кв. м

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

12. Тоалетна с мивка за пътници.

 

2 броя дамски и 2 броя мъжки тоалетни, извън тези, необходими за изградените търговски обекти в автогарата

1 брой дамска и 1 брой мъжка тоалетни, извън тези, необходими за изградените търговски обекти в автогарата

1 брой тоалетна, извън тези, необходими за изградените търговски обекти в автогарата

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

13. Оборудвани с навеси сектори за заминаващи и преминаващи автобуси.

8 сектора

4 сектора

2 сектора

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

14. Оборудвани с навеси сектори за пристигащи автобуси.

 

3 сектора

 

2 сектора

1 сектор

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

15. Помещение за майки с деца с отопление и осигурени:

3 места за сядане, включително оборудвано с мивка и маса за повиване на бебета

2 места за сядане, включително оборудвано с мивка и маса за повиване на бебета

1 място за сядане

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

16. Осигурена охрана, включваща:

Видеонаблюдение, СОТ и физическа охрана

Видеонаблюдение, СОТ или физическа охрана

Видеонаблюдение и СОТ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

17. Телефонен номер към телефонна мрежа в страната с осигурен оператор за предоставяне на информация.

 

Универсален телефонен номер с осигурена информация на български и на още един официален език на Европейския съюз

Телефонен номер с осигурена информация на български език

Телефонен номер с осигурена информация на български език

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

18. Интернет страница, на която са публикувани:

- списък на обслужваните автобусни линии;

- маршрутните разписания по всички обслужвани автобусни линии с часовете на пристигане и тръгване за всяка спирка, както и курсовете по тях, обявени за изпълнение с автобуси, оборудвани за превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност;

- превозвачът, който изпълнява превозите - за всяко маршрутно разписание;

- цени на билетите по обслужваните автобусни линии;

- работното време на автогарата и на всяко билетно гише в нея.

На 3 езика - български, английски и още един официален език на Европейския съюз, както и информация за предоставяната в автогарата помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност и възможност за предварително заявяване на помощ от тези лица

На 2 езика - български и английски

На български език

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

19. Заведение за бързо хранене или сладкарница на територията на автогарата.

Задължително

Търговски обект или автомат за топли напитки и храни

Не се изисква

ДА

НЕ

ДА

НЕ

 

20. Терминално устройство - АТМ (банкомат) и ПОС терминал.

Задължително

Само ПОС терминал

Не се изисква

ДА

НЕ

ДА

НЕ

 

21. Помещение за оказване на първа долекарска помощ, оборудвано с легло, аптечка, апарат за кръвно налягане и медикаменти от първа необходимост.

Задължително

Задължително

Не се изисква

ДА

НЕ

ДА

НЕ

 

22. Ясно обозначено място на територията на автогарата, където лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност могат да съобщят за пристигането си, да поискат помощ, както и да получат в достъпна форма информация за автогарата и предоставяната в нея помощ.

Задължително

Не се изисква

Не се изисква

ДА

НЕ

 

 

23. Предоставяне на безплатна помощ в автогарата за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност най-малко в степента, определена в част а) от приложение I на Регламент (ЕС) № 181/2011.

Задължително

Не се изисква

Не се изисква

ДА

НЕ

 

 

 

 

Забележка. Невярното се зачертава или вярното се огражда.

Заключение на комисията:

Автогарата .................................................. на изискванията за ........................................... категория.

                         (отговаря/не отговаря)                                        (първа, втора, трета)

Предписания: ..............................................................................................................................................

Възражения: .................................................................................................................................................

Подписи:

Председател: ....................

Членове:

1. .....................

2. .....................

Представител на заявителя: ....................

 "

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума