навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 73 ОТ 2016 Г.)

В сила от 08.06.2018 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6:
а) в т. 2 думите "дете с двама" се заменят с "дете с един или двама";
б) създава се нова т. 5:
"5. дете от семейство с повече от две деца;"
в) досегашната т. 5 става т. 6.
2. Създава се ал. 7:
"(7) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето."

§ 2. Създава се чл. 43а:
"Чл. 43а. (1) Когато прилагането на чл. 43 обективно води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места.
(2) Децата по ал. 1 се насочват и се приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при условия и по ред, определени от общината, и при заявено желание на техните родители/настойници."

§ 3. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите "учениците" се заменят с "местата" и накрая се добавя второ изречение: "предложенията на директорите относно броя на местата за обучение по специалности от професии се съгласуват с местен работодател или с местен орган на национално представителна организация на работодателите, който е член на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие;"
б) създава се т. 6:
"6. до 30 ноември на текущата учебна година началникът на регионалното управление на образованието предоставя списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, за следващата учебна година на местните органи на национално представителните организации на работодателите в областта."
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите "30 март" се заменят с "30 април";
б) в т. 2 накрая думите "както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа" се заличават.
3. В ал. 3 думите "10 април" се заменят с "3 май".

§ 4. Член 53 се отменя.

§ 5. В чл. 56, ал. 3 думите "по изобразително изкуство" се заличават.

§ 6. В чл. 73, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите "математиката или на природните науки" се заменят с "математиката и/или на природните науки".
2. В т. 2 думите "математиката или на природните науки" се заменят с "математиката и/или на природните науки".

§ 7. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3:
а) в буква "а" думите "математиката или на природните науки" се заменят с "математиката и/или на природните науки";
б) в буква "б" думите "математиката или на природните науки" се заменят с "математиката и/или на природните науки".
2. В ал. 2, т. 2 думата "олимпиадите" се заменя с "олимпиадите - само за ученици от друга област".

Заключителни разпоредби


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума