навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-12 ОТ 16 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ, СДАВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Чл. 2. (1) Служебната карта удостоверява служебния статус на военнослужещите при изпълнение на служебните им задължения.
(2) Служебната карта не може да замества документите за самоличност, издадени по законоустановения ред.

Чл. 3. Служебната карта на военнослужещите (приложение № 1) съдържа:
1. трите имена на военнослужещия;
2. мястото на раждане;
3. единния граждански номер;
4. кръвната група;
5. снимка;
6. военното звание;
7. правото да носи служебно оръжие;
8. мястото на изпълнение на военната служба;
9. подпис на притежателя;
10. номер на картата;
11. дата на издаване;
12. дата на изтичане на валидността;
13. подпис на длъжностното лице по чл. 6, ал. 2;
14. печат.

Глава втора.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ КАРТИ


Чл. 4. (1) Ежегодно до 30 ноември командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на съответните структури на пряко подчинение на министъра на отбраната по команден ред изпращат до структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната заявки за необходимите им бланки за служебни карти с приложен отчет-анализ (приложение № 2).
(2) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната заявява изработването на бланки за служебни карти и разпределя изработените бланки на базата на заявките по ал. 1.
(3) Комендантството - МО, по реда на процедурите, указани в Счетоводния документооборот в МО, БА и СППМО:
1. получава изработените бланки по заявката на структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната;
2. завежда изработените бланки на първоначален отчет;
3. предоставя бланки за служебни карти на съответните военни формирования/структури след разпределянето им от структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
(4) Във военните формирования/структури бланките се завеждат като материални средства и се вписват в регистъра по чл. 5.

Чл. 5. (1) Издадените служебни карти се завеждат в Регистър за отчет на служебните карти (приложение № 3).
(2) Регистърът и бланките за служебните карти се съхраняват в структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) на съответното военно формирование/структура.

Чл. 6. (1) Служебните карти се изготвят от:
1. структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната - за военнослужещите от Министерството на отбраната, командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командира на бригада "Специални сили" и командирите/началниците на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната;
2. структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) на военни формирования/структури - за военнослужещите от съответното военно формирование/структура, командирите/началниците на подчинените им военни формирования/структури и за военнослужещите от подчинените военни формирования/структури, които нямат структури по управление на човешките ресурси (по личния състав) и/или печат;
3. структурите по личния състав на висшите военни училища - за курсантите редовна форма на обучение.
(2) Служебните карти се подписват от съответните командири/началници на военни формирования/структури, а за военнослужещите по ал. 1, т. 1 - от началника на отбраната.
(3) Срокът на валидност на служебните карти е:
1. за офицерите, офицерските кандидати, сержантите (старшините), войниците (матросите) - до пределната възраст за притежаваното военно звание;
2. за курсантите - до изтичане срока на обучение;
3. за резервистите от доброволния резерв - за срока на действие на договора за служба в доброволния резерв.

Чл. 7. (1) Служебната карта се издава след подаване на заявление (приложение № 4) от военнослужещия до длъжностното лице по чл. 6, ал. 2.
(2) Служебната карта се издава в следните случаи:
1. приемане на военна служба;
2. назначаване на длъжност в друго военно формирование/структура;
3. изтичане срока на валидност;
4. изгубване, кражба, унищожаване или повреждане;
5. промяна на някои от посочените в нея данни за военнослужещия;
6. започване на активното изпълнение на договора за служба в доброволния резерв;
7. постъпване в редовна форма на обучение във висше военно училище.
(3) При необходимост от повторно издаване на служебна карта новата се издава в едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1.

Чл. 8. Структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) проверяват данните в подаденото заявление и актуалността на снимката и при необходимост актуализират данните за военнослужещия в електронния регистър.

Чл. 9. Служебните карти се попълват при спазване на следните изисквания:
1. служебната карта се попълва чрез автоматизираната система за управление на човешките ресурси или друг утвърден приложен софтуер;
2. военните звания се попълват без съкращения;
3. званието, името, презимето и фамилията на военнослужещия се изписват с главни букви;
4. началото на званието, името, презимето и фамилията се подреждат във вертикална линия;
5. мястото на изпълнение на военната служба се изписва с абревиатурата на военното формирование/структурата или с военнопощенския номер (ВПН);
6. за място на раждане се изписва само населеното място и страната;
7. отбелязване дали военнослужещият има/няма право да носи служебно оръжие;
8. подписите върху служебната карта се полагат със син или черен химикал;
9. служебната карта се подпечатва с печата на военното формирование/съответната структура.

Чл. 10. (1) Данните за военнослужещите в служебните карти се изписват на български и на английски език, като за военното звание в полето "Rank" се използва код съгласно STANAG 2116 на НАТО (приложение № 5).
(2) В служебните карти на курсантите, редовна форма на обучение, в полето "Звание" се изписва "КУРСАНТ", а полето "Rank" не се попълва.

Чл. 11. (1) Структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) при изготвяне на служебна карта извършва следното:
1. попълва служебната карта на военнослужещия и същият се подписва под снимката;
2. представя служебната карта на длъжностното лице по чл. 6, ал. 2 за подпис;
3. поставя на служебната карта печат, ламинира я и я завежда в регистъра по чл. 5;
4. връчва служебната карта на военнослужещия лично срещу подпис в регистъра по чл. 5.
(2) Военните формирования/структури, които имат военнослужещи на служба в населени места, извън мястото на дислокация на структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) организират връчването на служебните им карти срещу подпис на два екземпляра от протокол за връчване (приложение № 6). Протоколът се завежда в регистратурата на военното формирование/структура, като вторият екземпляр се съхранява в структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), където се съхранява регистърът по чл. 5 и регистрационният му номер се изписва на мястото за подпис (съгласно ал. 1, т. 4).
(3) Връчените служебни карти се отразяват в електронния регистър по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 12. Военнослужещите, взети в разпореждане по специален щат на министъра на отбраната, престояват в него, без да им се издава нова служебна карта, с изключение на военнослужещите, зачислени в докторантура, редовна форма на обучение.

Глава трета.
ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ И СЪХРАНЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ КАРТИ


Чл. 13. (1) Отчетът на служебните карти се води в регистъра по чл. 5 от структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав).
(2) Регистърът по чл. 5 се завежда в регистратурата на военното формирование/съответната структура.

Чл. 14. Регистърът по чл. 5 се води по раздели за категории военнослужещи.

Чл. 15. (1) Военнослужещият носи лична отговорност за съхранението и опазването на служебната си карта.
(2) Когато военнослужещ е преместен от военно формирование или структура в друго/друга:
1. структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) на старото/старата военно формирование/структура отразява в регистъра по чл. 5 номера на заповедта и военното формирование/структура, в която се премества;
2. структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) на новото/новата военно формирование/структура завежда служебната карта в регистъра по чл. 5 и я унищожава по реда на чл. 21 след издаване на нова служебна карта на военнослужещия.

Чл. 16. (1) При изгубване (кражба) на служебната карта военнослужещите са длъжни незабавно да уведомят писмено непосредствения си командир (началник) или ръководител, като подадат рапорт, в който да посочат обстоятелствата, при които е настъпило събитието.
(2) Въз основа на рапорта по ал. 1 командирът (началникът) или ръководителят назначава комисия, която извършва служебна проверка за изясняване на обстоятелствата по изгубването (кражбата) и на степента на вината на военнослужещия.
(3) При кражба към рапорта си военнослужещият задължително прилага протокол, издаден от органите на Министерството на вътрешните работи или на служба "Военна полиция".
(4) При установяване на вина за изгубването (кражбата) на служебната карта на военнослужещия се налага дисциплинарно наказание.

Чл. 17. За изгубена (открадната) служебна карта военнослужещият заплаща административните разходи по издаването на нова карта в размер 20 лв.

Чл. 18. (1) Изгубена (открадната) служебна карта се обявява за невалидна и се снема от отчет в едномесечен срок от представяне на следните документи:
1. рапорт, изпратен по команден ред;
2. протокол от служебната проверка;
3. копие (заверен препис) от заповедта за дисциплинарно наказание (в случаите на установена вина);
4. копие от документа за заплащане на служебната карта.
(2) Обявяването на служебна карта за невалидна се извършва със заповед на:
1. началника на отбраната - за служебните карти на военнослужещите от МО, на командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командира на бригада "Специални сили" и командирите/началниците на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната;
2. командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили и командира на бригада "Специални сили" - за служебните карти на военнослужещите от подчинените им военни формирования/структури;
3. командирите/началниците на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - за служебните карти на военнослужещите от подчинените им военни формирования/структури.
(3) Служебната карта на починал военнослужещ, която не е предадена в структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), се обявява за невалидна със заповед на длъжностните лица по ал. 2 въз основа на смъртния акт.
(4) Екземпляр от заповедите по ал. 2 и 3 се изпраща до военно формирование 26340 - София, за публикуване в раздел "Документи" > "Заповеди" > "Служебни карти" на Автоматизираната информационна система (АИС) на Министерството на отбраната и Българската армия.

Чл. 19. (1) Служебната карта се снема от отчет в съответното военно формирование/структура на основание:
1. заповед за преназначаване на военнослужещия в друго военно формирование/структура;
2. заповедите по чл. 18, ал. 2 и 3;
3. протокол за унищожаване по чл. 21.
(2) Снемането от отчет на служебна карта се извършва чрез вписване в съответното поле на регистъра по чл. 5 на едно от основанията по ал. 1.

Глава четвърта.
РЕД ЗА СДАВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ КАРТИ


Чл. 20. (1) Служебните карти се сдават на структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) по местослужене при:
1. освобождаване от военна служба;
2. завършване на активното изпълнение на договора за служба в постоянния резерв;
3. получаване на нова служебна карта.
(2) Контролът по сдаване на служебните карти се осъществява лично от длъжностното лице по чл. 6, ал. 2.
(3) Служителят от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), който приема служебната карта по ал. 1, записва датата на сдаване в регистъра по чл. 5 и се подписва.

Чл. 21. Служебните карти се унищожават от комисия, назначена със заповед на длъжностното лице по чл. 6, ал. 2, която изготвя протокол (приложение № 7).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 189, ал. 4 от ЗОВСРБ и отменя Наредба № Н-30 от 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите (ДВ, бр. 97 от 2010 г.).

§ 2. Издадените по досегашния ред служебни карти се сдават и унищожават по реда на тази наредба.

§ 3. Служебните карти, издадени по тази наредба, да се водят на отчет в регистрите за отчет на служебните карти, заведени в регистратурите на военните формирования/структури, по реда на Наредба № Н-30 от 2010 г., като в графа "В кое формирование/структура е изпратена служебната карта, № на документа" военнослужещият изписва датата на получаване и се подписва при получаване на картата или служителят от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) записва номер и дата на протокол (приложение № 6).

Приложение № 1 към чл. 3
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ

за служебните карти на военнослужещите

I. Рекапитулация

№ по ред

Бланки за служебни карти

Брой

1.

Получени

1000

2.

Раздадени на подчинени в.ф.

450

3.

Пристигнали от други в.ф.

15

4.

Изпратени в други в.ф.

25

5.

Зачислени на военнослужещите от в.ф.

320

6.

Унищожени

25

7.

Снети от отчет

13

8.

Попълнени бланки на съхранение в кадровия орган

14

9.

Приходи (ред 1 + ред 3)

1015

10.

Разходи (ред 2 + ред 4 + ред 5 + ред 6 + ред 7 + ред 8)

847

11.

Налични бланки (ред 9 - ред 10)

168

12.

Неизползвани бланки

 

 
Забележка. Броят на неизползваните бланки за военно формирование/структура с подчинени формирования/структури е равен на сумата от всички налични бланки.

II. Планиране на необходимите бланки за следващата календарна година
1. Планирани - (Пл - планирани за издаване служебни карти) броя.
Забележка. За военни формирования/структури, които не са в организационно-щатни промени, броят се определя по формулата: Пл = 1,25 х Дл + 5 % х (Сп + Пов + Рез) + Изт, където:
Дл е броят на вакантните длъжности към годишното разместване;
Сп - общият брой на военнослужещите по списъчния състав;
Пов - броят на военнослужещите, планирани за повишаване във военно звание;
Рез - броят на длъжностите, които са определени за заемане от лица с договор в резерва;
Изт - броят на военнослужещите с изтичащ срок на валидност на служебните им карти (с изключение на навършващите пределна възраст).
За останалите да се попълни информацията, по която военното формирование/структурата определя броя на планираните за следващата година бланки за служебни карти, съобразно чл. 7, ал. 2 от наредбата.
2. Необходими бланки за служебни карти - Необх = Пл - Ннеизползвани.
Забележка. Броят на необходимите бланки за структура с подчинени формирования е равен на сумата от необходимите бланки на военното формирование и всички подчинени формирования (?Необх).
В един лист се съдържат 10 бланки за служебни карти.
III. Проблемни въпроси при издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите.
(...............)Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1

 

 

(условно или действително наименование на военното формирование/структурата)

 

УИ № ________________________________________________________________

(уникален идентификационен № на регистратурата)

_____________________________________________________

(ниво на класификация)

 

 

Ном. № _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(№ на регистъра от номенклатурния списък на отчетните документи)

 

РЕГИСТЪР

за отчитане на служебните карти на военнослужещите

Рег. № ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(пореден № на регистриране в регистър на отчетни и/или сборове от документи)

 

Начални страници на регистъра

 

Раздадени бланки за служебни карти на военнослужещи

 

№ по ред

№ и дата на складовата разписка

Формирование/структура, на което са дадени служебните карти

Служебни карти

серия

от № до №

брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получени бланки за служебни карти на военнослужещи

 

№ по ред

№ и дата на складовата разписка

Формирование/структура, от което са получени служебните карти

Служебни карти

серия

от № до №

брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Основни страници на регистъра

 

№ по ред

Звание, име, презиме и фамилия на получил служебната карта

Местослужене (ВПН на военно формирование)

№ на служебна карта

Дата на издаване

В кое формирование/ структура е изпратена служебната карта,

рег. № на документа

Дата на получаване, подпис на военнослужещия

(№ и дата на протокол, прил. № 6)

Длъжност, звание и фамилия на получилия обратно служебната карта

Дата и саморъчен подпис на получилия обратно служебната карта

В кое формирование/ структура и с чия заповед е назначен военнослужещият, № и дата на заповедта

№ и дата на протокола за унищожаване на служебната карта

№ на заповед за обявяване за невалидност

Забележка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 4 към чл. 7, ал. 1

ПРЕДИ ДА ПОПЪЛНИТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА!

Рег. №___________/__.__20__г.

ДО ____________________________________

(длъжностното лице по чл. 6, ал. 2)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на служебна карта на военнослужещ

от

 

 

 

 

Звание:

_____________________________________________________

Rank:

_____________________________________________________

(попълва се от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав)

Фамилия:

_____________________________________________________

Surname:

_____________________________________________________

Име:

_____________________________________________________

Name:

_____________________________________________________

Презиме:

_____________________________________________________

Father’s name:

_____________________________________________________

ЕГН:

_____________________________________________________

Длъжност:

_____________________________________________________

 

(попълва се от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав)

____________________________________________________________________

 

Причина за издаване на картата: ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Дата и място на раждане: _______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 (ден, месец, година, държава, област, община, населено място)

Date and place of birth: __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

(dd,mm,yyyy,city name, country)

 

Кръвна група: ________ Rh ______

Местослужене/Place of duty: _____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 (попълва се от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав)

Прилагам следните документи:

1. _____________________________________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________________________________________________________

__.__20__г.

 

____________________________________________________________________________________________

(подпис на заявителя)

 

Приел и регистрирал заявлението: ________________________________________________________________________________

(звание, подпис, фамилия)

 


Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1

Военни звания по чл. 138 от ЗОВСРБ

Код за военните звания съгласно STANAG 2116 на НАТО

в сухопътните войски и във Военновъздушните сили

във Военноморските сили

Редник - 1-ви клас

Матрос - 1-ви клас

OR-1

Редник - 2-ри клас

Матрос - 2-ри клас

OR-2

Редник - 3-ти клас

Матрос - 3-ти клас

OR-3

Ефрейтор - 1-ви клас

Ефрейтор - 2-ри клас

Старши матрос - 1-ви клас

Старши матрос - 2-ри клас

OR-4

Младши сержант

Старшина II степен

OR-5

Сержант

Старшина I степен

OR-6

Старши сержант

Главен старшина

OR-7

Старшина

Мичман

OR-8

Офицерски кандидат - 1-ви клас

Офицерски кандидат - 2-ри клас

Офицерски кандидат - 1-ви клас

Офицерски кандидат - 2-ри клас

OR-9

Лейтенант

Старши лейтенант

Лейтенант

Старши лейтенант

OF-1

Капитан

Капитан-лейтенант

OF-2

Майор

Капитан III ранг

OF-3

Подполковник

Капитан II ранг

OF-4

Полковник

Капитан I ранг

OF-5

Бригаден генерал

Флотилен адмирал

OF-6

Генерал-майор

Контраадмирал

OF-7

Генерал-лейтенант

Вицеадмирал

OF-8

Генерал

Адмирал

OF-9


Приложение № 6 към чл. 11, ал. 2


______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(военното формирование/структурата, която издава служебната карта)

 

Рег. №____________________________________________________/__.__20__г.

(на военното формирование/структурата, която издава служебната карта)

 

Екз. № ____________

ПРОТОКОЛ

за връчване на служебна карта

 

Отразена в регистъра за отчета на служебните карти под пореден № ________________________________________ и в АСУ на ЧР.

 

__.__20__г.

(дата)

______________________________________________________________________________________________________

(звание, подпис и фамилия на длъжностното лице от структурата по управление на човешки

ресурси (по личния състав) на военното формирование/структурата, която издава служебната карта)

 

Долуподписаният: ___________________________________________________________________________________________________________

(звание, име, презиме и фамилия на получателя)

получих служебна карта № ________________________________________________________, издадена от ___________________________________ .

 

__.__20__г.

(дата)

_______________________________________

(подпис на получателя)

 

 


Приложение № 7 към чл. 21

________________________________________________________________________________________________

(структурата, която унищожава служебната карта)

______________________________________________________________________________________________________________________

Рег. № __________/__.__.20_г.

Екз. единствен

УТВЪРЖДАВАМ

_______________________

__.__.20_г.

ПРОТОКОЛ

за унищожаване на служебни карти на военнослужещи

 

Днес, __.__.20_г., комисия, назначена със заповед на ______________ _____________ /__.__.20_г., в състав:

Председател: _______________________________

и членове: 1. ___________________________________

                  2. ___________________________________

се събра в пълен състав, извърши проверка по "Регистър ___________________" с номер по описа г. и отдели за унищожаване служебни карти, както следва:

№ по ред

№ на служебна карта

№ на страница в регистъра

Забележка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ:

Председател: ________________________________

Членове: 1. ___________________________________

               2. _____________________________________

 

След утвърждаването на протокола описаните служебни карти на военнослужещите се унищожиха от членовете на комисията на __.__.20_г. чрез раздробяване/изгаряне.

КОМИСИЯ:

Председател: ________________________________

Членове: 1. ___________________________________

                2. _____________________________________

 Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума