навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И МИНИМАЛНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ, РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИМ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Приета с ПМС № 93 от 01.06.2018 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. структурата и минималната численост на инспекторатите;
2. допълнителните изисквания за заемане на длъжности в инспекторатите;
3. редът и начинът за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.
Чл. 2. С наредбата се осигурява:
1. повишаване ефективността на инспекторатите като звена на административен контрол за установяване, предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
2. въвеждането на единни правила и процедури, регламентиращи дейността на инспекторатите;
3. изграждане на обща система за предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
4. подобряване взаимодействието между инспекторатите и специализираните контролни органи.

Чл. 3. При осъществяване на дейността си инспекторатите се ръководят от принципите по чл. 2, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 18 от Закона за държавния служител, както и от правилата за поведение, регламентирани в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, и Етичния кодекс на служителите в съответната администрация.

Чл. 4. (1) Инспекторатите осъществяват дейността си единствено под прякото ръководство на органа, към който са създадени, при спазване на закона.
(2) Членовете на политическите кабинети и служителите от съответната администрация не могат да се намесват в оперативната самостоятелност на инспекторатите.

Глава втора.
СТРУКТУРА И МИНИМАЛНА ЧИСЛЕНОСТ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ


Чл. 5. (1) Инспекторатите са звена за осъществяване на административен контрол извън състава на общата и специализираната администрация, пряко подчинени на органа на държавна власт като ръководител на административната структура.
(2) В инспектората могат да се създават отдели. При необходимост към отделите могат да се създават сектори.

Чл. 6. (1) Контролната дейност на Главния инспекторат и инспекторатите се осъществява от инспектори.
(2) Ръководителят на Главния инспекторат, ръководителите на инспекторатите, началниците на отдели и сектори имат правомощия на инспектор.
(3) (В сила от 01.01.2019 г.) Органите на държавна власт, към които има създадени инспекторати по Закона за администрацията, спазват следните изисквания за минимална численост:
1. при брой на служителите в проверяваните структури до 300 - не по-малко от трима инспектори, включително ръководител;
2. при брой на служителите в проверяваните структури от 301 до 600 - не по-малко от петима инспектори, включително ръководител;
3. при брой на служителите в проверяваните структури от 601 до 900 - не по-малко от шестима инспектори, включително ръководител;
4. при брой на служителите в проверяваните структури от 901 до 1200 - не по-малко от осем инспектори, включително ръководител;
5. при брой на служителите в проверяваните структури над 1200 - не по-малко от десет инспектори, включително ръководител.
(4) При осъществяване на дейността си инспекторатите могат да се подпомагат от служители на експертни или технически длъжности, които са извън минималната численост по ал. 3.

Чл. 7. (В сила от 01.01.2019 г.) За ръководител и инспектори в Главния инспекторат се назначават лица, които отговарят на изискванията на чл. 46б, ал. 1 от Закона за администрацията и на следните допълнителни изисквания:
1. за ръководител - да притежава не по-малко от седем години професионален опит в областта на контрола в държавната администрация;
2. за държавен инспектор - да притежава не по-малко от четири години професионален опит в областта на контрола в държавната администрация.

Чл. 8. (В сила от 01.01.2019 г.) (1) За ръководител и инспектори в инспекторат се назначават лица, които отговарят на изискванията на чл. 46б, ал. 1 от Закона за администрацията и на следните допълнителни изисквания:
1. за ръководител - да притежава не по-малко от пет години професионален опит в областта на контрола в държавната администрация;
2. за началник на отдел, началник на сектор и за държавен инспектор - да притежава не по-малко от три години професионален опит в областта на контрола в държавната администрация.
(2) За професионален опит в областта на контрола в държавната администрация се зачита стажът в административни звена, които осъществяват контролни или регулаторни функции, както и стажът на ръководна длъжност.

Глава трета.
РЕД И НАЧИН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ

Раздел I.
Функции на инспекторатите


Чл. 9. (1) Инспекторатът осъществява функциите по чл. 46, ал. 4 от Закона за администрацията, както и други, предвидени в нормативен акт.
(2) Инспекторатът осъществява административен контрол върху дейността на администрацията към съответния орган на власт и на второстепенните разпоредители с бюджет към него освен в случаите, когато в закон е определено друго.
(3) Организацията на дейността на инспектората се определя във вътрешни правила, утвърдени от органа на власт. Утвърдените вътрешни правила на инспектората се оповестяват на интернет страницата на съответната администрация.

Раздел II.
Права и задължения


Чл. 10. (1) Инспекторите в Главния инспекторат и инспекторатите при и по повод осъществяването на функциите си имат право:
1. на свободен достъп до всички помещения, документи и до цялата информация, необходима за изпълнение на техните задължения;
2. да проверяват всички документи и носители на информация, включително електронни, системите за управление и контрол и други, които имат значение за осъществяване на функциите им;
3. да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица и от други структурни звена, които са необходими за извършване на проверките.
(2) При извършване на проверките инспекторите имат право да изискват информация от държавните и местните органи, органите на съдебната власт и други институции.
(3) Служителите в администрацията са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяването на функциите им.

Чл. 11. (1) Инспекторите в Главния инспекторат и инспекторатите при и по повод осъществяването на техните функции са длъжни:
1. да извършват възложените им задачи в съответствие със законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;
2. да отразяват всеобхватно, обективно и точно установените обстоятелства и да бъдат безпристрастни при оценка на фактите и даване на препоръки;
3. да не участват в извършването на проверки на свързани с тях лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) Служителите в инспектората са длъжни да не разгласяват фактите и обстоятелствата, станали им известни при или по повод осъществяването на техните функции, представляващи класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация, лични данни, както и данни за подателите на сигнали.

Чл. 12. Ръководителят и служителите от инспекторатите не се включват в състава на дисциплинарния съвет.

Раздел III.
Планиране на дейността на инспекторатите


Чл. 13. Инспекторатите изготвят стратегически и годишен план за дейността си, които се утвърждават от съответния ръководител на административна структура, а за Главния инспекторат - от министър-председателя.

Чл. 14. (1) Стратегическият план се изготвя съобразно стратегическите цели и приоритети на административната структура, обвързани със стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството, както и със стратегиите и другите планови документи на администрацията.
(2) В стратегическия план се определят основните цели и приоритетните задачи в дейността на инспектората за период не по-кратък от четири години, и времевият график за реализирането им.
(3) При определяне на обектите и дейностите на проверка в стратегическия план се вземат предвид следните индикатори: промени в нормативната уредба, касаеща дейността; промени в структурата; промяна на функциите; дата на последно извършената проверка; друга относима информация.

Чл. 15. (1) Стратегическият план се изготвя от ръководителя на инспектората и се представя на съответния орган на власт за утвърждаване до 1 декември на последната година от действието на текущия план и влиза в сила от 1 януари на следващата година.
(2) В случай на приемане на нова управленска програма от правителството или на нови стратегически цели и приоритети на съответната администрация се предприемат действия по реда на чл. 14.

Чл. 16. (1) Годишният план за дейността се изготвя въз основа на утвърдения стратегически план.
(2) В годишния план се определят конкретните дейности, в това число видът и обхватът на проверките, които ще бъдат извършени през съответната година, графикът за провеждането им, както и планираният брой работни дни за всяка конкретна проверка, разпределени в зависимост от числеността на инспектората и броя на инспекторите в съответната проверка.
(3) Обектите на проверка се определят въз основа на включените в стратегическия план за съответната година проверки, като се отчитат следните индикатори: промени в нормативната уредба, касаеща дейността; структурни промени; промяна на функциите; дата на последно извършена проверка; друга служебна информация, от която могат да се получат данни за пропуски в административната дейност, включително сигнали и предложения, влезли в сила актове на органите на съдебната власт и др.

Чл. 17. (1) В годишния план се определя ефективен фонд работно време за инспектората.
(2) Ефективният фонд работно време за всеки служител от инспектората се изчислява, като от общия брой работни дни за съответната година се изваждат планираните дни за отпуск, брой дни отпуск по болест и други дни за непредвидени случаи.
(3) Ефективният фонд работно време на инспектората се изчислява, като се събере ефективният фонд работно време за всички служители в инспектората.
(4) Ефективният фонд работно време за инспектората се разпределя съобразно задачите, заложени в годишния план за дейността.

Чл. 18. (1) В срок до 15 декември на текущата година ръководителят на инспектората представя за утвърждаване на органа на власт годишен план, който има действие от 1 януари на следващата година.
(2) При промяна на обстоятелствата по чл. 16, ал. 3 ръководителят на инспектората предприема действия за изменение на годишния план. Измененията в годишния план се одобряват от органа по ал. 1.

Чл. 19. В 10-дневен срок от утвърждаването на стратегическия и годишните планове на инспекторатите копия от същите се изпращат на Главния инспекторат.

Раздел IV.
Отчитане дейността на инспекторатите


Чл. 20. (1) Инспекторатите ежегодно до 15 февруари представят за утвърждаване отчет за дейността си пред органа на власт, към който са създадени, а Главният инспекторат - пред министър-председателя.
(2) Отчетът за дейността на инспектората съдържа: информация за степента на изпълнение на целите, заложени в годишния план; вида и броя на извършените планови и извънпланови проверки; обобщена информация за дадените препоръки, тяхното изпълнение и постигнатите резултати; друга информация.
(3) Информация от отчета по ал. 1 се публикува на интернет страницата на съответната администрация.

Чл. 21. Ежегодно до 1 март инспекторатите изпращат на Главния инспекторат копие на утвърдения отчет по чл. 20, ал. 2 и справка за дейността си по образец, утвърден от ръководителя на Главния инспекторат.

Чл. 22. (1) Главният инспекторат представя на министър-председателя ежегодно до 30 април обобщен доклад за извършените проверки от инспекторите по Закона за администрацията, изготвен въз основа на отчетите по чл. 21.
(2) Копие от одобрения от министър-председателя доклад по ал. 1 се публикува на интернет страницата на администрацията на Министерския съвет.

Раздел V.
Видове проверки


Чл. 23. (1) Инспекторатът извършва планови и извънпланови проверки за осъществяване на административен контрол на структури, дейности и процеси в администрацията към органа на власт, към който е създаден, и на второстепенните разпоредители с бюджет към него.
(2) Проверките могат да обхващат дейността на едно или няколко звена от администрацията. Проверките може да имат за предмет и отделни дейности, процеси или функции, осъществявани в тях.
(3) Според обхвата проверките по ал. 1 могат да бъдат:
1. комплексни - обхващат цялостната дейност на отделно административно звено или група от такива звена в администрацията;
2. тематични - обхващат отделни дейности, процеси или функции, осъществявани от проверяваното звено; тематичната проверка може да се отнася и само до изясняването на конкретен въпрос, твърдения, действия или за изпълнението на дадените от инспектората препоръки, утвърдени от органа на власт.
(4) Плановите проверки са включени в утвърдения от съответния орган на власт годишен план за дейността на инспектората.
(5) Извънплановите проверки се извършват по сигнал или по разпореждане на органа на власт. Когато извънплановите проверки налагат изменение на годишния план за дейността, промените в него се извършват след одобрение от съответния орган на власт по предложение на ръководителя на инспектората.

Раздел VI.
Ред и начин за извършване на проверките. Докладване


Чл. 24. (1) Проверката започва въз основа на писмена заповед или писмено разпореждане на органа на власт.
(2) В заповедта се посочват основанието, обектът, предметът на проверката, проверяваният период, времето за извършване на проверката с посочване на крайната и дата, председателят и членовете на екипа, който ще извърши проверката, както и срок за представяне на доклада. В случаите, когато членовете на екипа са двама, председател не се определя.
(3) Проверката може да се извърши от един проверяващ само когато формирането на екип е обективно невъзможно или когато ще се проверяват обстоятелства без фактическа и правна сложност.
(4) Когато проверката се извършва въз основа на писмено разпореждане на органа на власт, инспекторите, които ще я извършат, се определят от ръководителя на инспектората.

Чл. 25. След издаване на заповедта проверяващите се запознават с дейността, структурата, функциите, задачите, процесите, естеството и начина на работа на проверявания обект, като:
1. проучват нормативните и вътрешноведомствените актове, уреждащи дейността на проверявания обект, както и други актове, имащи отношение към нея;
2. събират и проучват документи и информация, касаещи дейността на обекта на проверката.

Чл. 26. При възлагане на проверката може да се изготви план за извършването и.

Чл. 27. (1) При извършване на проверката инспекторите:
1. събират доказателства за степента на прилагане на нормативните и вътрешноведомствените актове в проверявания обект;
2. събират информация, относима към проверявания случай;
3. осигуряват доказателства за верността на информацията и констатациите за действителното състояние на обекта на проверката, съдържащи се в доклада.
(2) За събирането на доказателствата може да се изискват:
1. копия от документи, отнасящи се до дейността на проверявания обект, като по преценка на проверяващите могат да бъдат заверени копия;
2. справки, доклади, докладни записки, становища и други носители на информация.

Чл. 28. (1) За резултатите от проверката се изготвя доклад от проверяващите, състоящ се от следните основни раздели:
1. въведение - включва основание за извършване на проверката, проверявания обект, проверявания период, обстоятелствата, изложени в сигнала, задачите и целите на проверката, нормативните актове, уреждащи дейността на проверявания обект, или друга въвеждаща информация, по преценка на съставителите;
2. фактически констатации - включва обективно установените факти; информацията във фактическите констатации е обективна, кратка и ясна, даваща възможност за правилното разбиране на докладваните въпроси;
3. изводи - включва заключения, изготвени въз основа на фактическите констатации в доклада, следва да бъдат обосновани и могат да съдържат оценка на силни и слаби места, причини и условия, способствали за допускане на нарушение, анализ на грешки и недостатъци в дейността на проверявания обект, които създават риск от извършване или допускане на нарушения;
4. препоръки - дават се при констатирани грешки, слабости, недостатъци и нарушения в работата на проверявания обект; препоръките са в пряка връзка с фактическите констатации и направените изводи; адресирани са както към ръководството на проверявания обект, така и в определени случаи - към ръководителите на други звена и/или структури, като целта им е да се насочи тяхното внимание към рисковите зони в работата им, с цел предприемане на действия за коригиране на проблемни области и за подобряване на дейността и организацията на работата.
(2) Доказателствата, събрани в хода на проверката, се оформят или описват като приложения към доклада.
(3) Докладът по ал. 1 се регистрира по реда на правилата за организация на документооборота в съответната администрация и се представя на органа на власт.

Раздел VII.
Уведомяване за резултатите и проследяване изпълнението на препоръките


Чл. 29. (1) В срок до 7 дни след одобряването на доклада по чл. 28, ал. 1 копие от него се изпраща до ръководителя на проверявания обект. Когато докладът съдържа информация или препоръки, които не са от компетенциите на проверявания обект, се изпраща извлечение от него.
(2) Когато в одобрения доклад се предлага извършването на допълнителни проверки от компетентни органи, копие от него или извлечение от него се изпраща на съответните органи от ръководителя на инспектората.

Чл. 30. Инспекторатът следи за изпълнението на дадените препоръки в указаните срокове.

Раздел VIII.
Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията


Чл. 31. Постъпилите в инспектората сигнали се регистрират съгласно правилата за организация на документооборота в съответната администрация.

Чл. 32. (1) По постъпилите сигнали се извършва предварително проучване за предприемане на последващи действия по следните критерии:
1. вид на сигнала - анонимен или неанонимен;
2. подлежи ли на проверка в рамките на функционалната компетентност на инспектората;
3. съответствие на административно звено и длъжност на служителя, за които се отнасят данните в сигнала;
4. наличие на информация за допуснати нарушения.
(2) Не подлежат на разглеждане анонимни сигнали, както и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(3) Постъпили сигнали, които не са от компетентността на инспектората, се препращат до компетентния орган в сроковете по Административнопроцесуалния кодекс, за което се уведомяват подателите им.
(4) Постъпили сигнали, подадени повторно, които не се основават на нови факти и обстоятелства, не подлежат на разглеждане, за което се уведомяват подателите им.
(5) Когато при проведеното предварително проучване се установи, че сигналът не подлежи на проверка, ръководителят на инспектората предлага на ръководителя на административната структура да не се извършва проверка.
(6) При постъпване на сигнали, съдържащи твърдения за корупция или конфликт на интереси за лица, заемащи висша публична длъжност, се прилагат разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Чл. 33. (1) Въз основа на резултатите от предварителното проучване се предприемат действия по реда на чл. 24, ал. 1.
(2) Предварителното проучване и проверката се извършват в двумесечен срок от постъпването на сигнала.

Чл. 34. В срок до 7 дни след одобряването на доклада от извършената извънпланова проверка за решението се уведомява подателят на сигнала.

Раздел IX.
Оценка на корупционния риск. Контрол по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Чл. 35. Инспекторатът извършва оценка на корупционния риск по реда на методологиите по чл. 32, ал. 1, т. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Чл. 36. Проверката на декларациите за имущество и интереси, както и производството по установяване на конфликт на интереси се извършват по реда на наредбата по § 2, ал. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Раздел X.
Предложение за образуване на дисциплинарно производство


Чл. 37. В случай на констатирани нарушения от служител от държавната администрация проверяващите могат да предложат образуване на дисциплинарно производство, независимо че деянието му може да е основание за търсене от него и на друг вид отговорност.

Глава четвърта.
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

Раздел I.
Функции на Главния инспекторат


Чл. 38. (1) Главният инспекторат осъществява функциите по чл. 46а от Закона за администрацията, както и други, предвидени в нормативен акт.
(2) Организацията на дейността на Главния инспекторат се определя във вътрешни правила, утвърдени от министър-председателя. Утвърдените вътрешни правила на Главния инспекторат се оповестяват на интернет страницата на администрацията на Министерския съвет.

Чл. 39. (1) Главният инспекторат организира и провежда периодични работни срещи на ръководителите на инспекторатите за координиране и подпомагане на дейността им.
(2) Най-малко един път в годината Главният инспекторат провежда обща среща на ръководителите и служителите от инспекторатите за обсъждане изпълнението на задачите, споделяне на добри практики с цел подобряване на организацията на работата и на ефективността от административния контрол.

Чл. 40. (1) По предложение на органа на власт инспектори от Главния инспекторат могат да участват в съвместни проверки с инспектори от други инспекторати след предварително одобрение от министър-председателя.
(2) Заповедта за определяне състава на проверяващия екип и неговите задачи се издава от органа на власт, предложил проверката.

Раздел II.
Оценяване дейността на инспекторатите от Главния инспекторат


Чл. 41. (В сила от 01.01.2019 г.) (1) Главният инспекторат оценява дейността на инспекторатите чрез извършване на проверка.
(2) В обхвата на оценяването се включват контролната дейност на инспектората, нейното съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове, планирането, отчитането и изпълнението на задачите, както и резултатите от дейността.

Чл. 42. (В сила от 01.01.2019 г.) (1) Оценяване се извършва поне веднъж на пет години считано съответно от годината на създаване на инспектората или от последното оценяване.
(2) Проверките за оценяване дейността на инспекторатите се планират в годишния план на Главния инспекторат и се осъществяват въз основа на заповед на министър-председателя.
(3) Оценяване може да се извърши и по искане на съответния орган на държавна власт.

Чл. 43. (В сила от 01.01.2019 г.) (1) Оценката се извършва безпристрастно и обективно в съответствие с изискванията на ал. 2 и 3.
(2) Оценяващите не могат да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и да са работили в рамките на последните две години в съответната администрация.
(3) Оценяването не може да се извършва от лица, които имат частен интерес по смисъла на чл. 53 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Чл. 44. (В сила от 01.01.2019 г.) Оценяването дейността на инспектората се извършва въз основа на следните показатели:
1. вътрешни актове, регламентиращи дейността на инспектората - установява се съответствието на утвърдените актове с действащата нормативна уредба;
2. административен капацитет - структурата, числеността, промени в персоналния състав, професионален опит и образователно-квалификационна степен на инспекторите, оценяване изпълнението на длъжността, кариерно развитие, обучение и други;
3. планиране на дейността - обвързаността на стратегическия и годишния план с целите и приоритетите на администрацията, посочване на основни цели и приоритетните задачи в дейността на инспектората за периода на оценката;
4. отчитане на дейността;
5. извършени планови проверки;
6. извършени извънпланови проверки;
7. предприети действия по постъпили в инспектората сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
8. извършени проверки на декларациите;
9. проведени производства за установяване на конфликт на интереси;
10. създадените от ръководителя на административната структура условия за осъществяване на административен контрол;
11. прилаганите от инспектората контролни процедури, способи, техники и инструменти с акцент върху използваните добри практики;
12. взаимодействие на инспектората с други институции, административни звена от администрацията, второстепенните разпоредители с бюджет и с Главния инспекторат.

Чл. 45. (В сила от 01.01.2019 г.) (1) Оценяването дейността на инспектората приключва с доклад до министър-председателя.
(2) На базата на обективните констатации на действителното състояние се изготвя анализ, при който се съпоставят силните и слабите страни на дейността на инспектората, отчита се изпълнението на планираните задачи и степента на постигането на стратегическите и годишните цели и приоритети, както и спазването на действащото законодателство.
(3) Въз основа на анализа в доклада се определят областите на дейност, които се нуждаят от подобряване, определят се причините, които водят до нарушения, и се формулират препоръки за подобряване на работата и за отстраняване на причините, водещи до нарушения.
(4) Оценката на дейността на инспектората се одобрява от министър-председателя по предложение на екипа, извършил проверката, обоснована в доклада по ал. 1.

Чл. 46. (В сила от 01.01.2019 г.) В зависимост от степента на постигане на целите и съпоставянето на действителните с очакваните резултати дейността на инспектората се оценява с една от следните три оценки:
1. добра - когато дейността на инспектората е в съответствие с изискванията на Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и с другите нормативни и вътрешноведомствени актове;
2. задоволителна - когато при осъществяване на дейността на инспектората са допуснати пропуски съобразно изискванията на Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, другите нормативни и вътрешноведомствени актове;
3. незадоволителна - когато при осъществяване дейността на инспектората са допуснати съществени пропуски, които накърняват способността му да изпълнява своите цели и функции.

Чл. 47. (В сила от 01.01.2019 г.) (1) В 7-дневен срок след одобряването на доклада от министър-председателя копие от него се изпраща на съответния ръководител на административна структура.
(2) В едномесечен срок от получаването на доклада по ал. 1 ръководителят на административната структура представя на министър-председателя информация за предприети действия за изпълнение на препоръките в резултат на извършената оценка на дейността на инспектората.

Глава пета.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ


Чл. 48. (1) При осъществяване на своята дейност Главният инспекторат и инспекторатите взаимодействат помежду си и със:
1. специализирани контролни органи, създадени по специални закони;
2. специализирани държавни комисии и съвети за контрол в съответната област;
3. омбудсмана на Република България;
4. органите на местното самоуправление и на изпълнителната власт в общините, както и с обществените посредници - ако са избрани такива.
(2) При необходимост ръководителят на инспектората може да предложи на органа на власт включването в проверка и на представители на специализирани контролни органи, създадени със специален закон.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Инспекторатите, създадени по реда на специален закон, прилагат настоящата наредба, доколкото не противоречи на разпоредби на специалния закон.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 46б, ал. 2 и 3 от Закона за администрацията.

§ 3. Органите на власт, към които има създадени инспекторати по Закона за администрацията, в срок до 1 януари 2019 г. привеждат структурата им в съответствие с чл. 6, ал. 3 при спазване на изискванията на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.).

§ 4. Разпоредбите на чл. 6, ал. 3 и чл. 7, 8, 41 - 47 влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума