навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се урежда организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища (ВУ) и научните организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания", наричани за краткост съответно "организациите" и "Фонда".
Чл. 2. Системата по чл. 1, наричана за краткост "системата", осигурява условия за:
1. подобряване качеството на научните изследвания посредством въвеждане на международни показатели за оценка на научноизследователската дейност;
2. подобряване управлението на научноизследователската дейност;
3. отчетност на резултатите от научноизследователската дейност и на дейността на Фонда пред научната общност, съответните държавни органи и други институции, които я финансират, както и пред обществото.

Чл. 3. Основна цел на системата е подкрепа за формиране и провеждане на национална политика в областта на научните изследвания, допринасяща за постигане на качествени и конкурентни научноизследователски резултати и за развитието на българските научни организации като водещи научни организации и като равностойни партньори на водещи научни организации в Европейския съюз (ЕС) и в световен мащаб.

Чл. 4. Специфични цели на системата са:
1. оценяване и анализиране на научноизследователската дейност в научните звена и на позиционирането им в Европейското научноизследователско пространство;
2. идентифициране и подкрепа на научноизследователската дейност с високо научно качество и значимо обществено въздействие;
3. осигуряване публичност на процеса на оценяване и на резултатите от реализирането на националната политика в областта на научните изследвания;
4. стимулиране на научните организации за достигане на високи научни резултати, както и такива с обществена значимост и въздействие на основата на система от обективни, измерими, прозрачни и лесно проверяеми критерии за оценка.

Чл. 5. (1) Системата включва ежегодно наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от организациите, както и на дейността на Фонда, основани на принципите на публичност, прозрачност и предсказуемост на политиката за финансиране на научните изследвания, осъществявани от организациите.
(2) Наблюдението по ал. 1 представлява събиране на обективни данни и установяване динамиката в научното развитие на организациите и ефективността на дейността на Фонда.
(3) Оценката по ал. 1 се формира по реда на раздел ІІ за научноизследователската дейност, осъществявана от организациите, и съответно по реда на раздел ІІІ - за дейността на Фонда.
(4) Въз основа на наблюдението и оценката се извършва анализ на научноизследователската дейност на организациите, както и на дейността на Фонда.
(5) Наблюдението и оценката се правят на всички факултети и институти към ВУ, както и на всички научни институти на Българската академия на науките (БАН) и Селскостопанската академия (ССА) с брой изследователи не по-малко от 20 с придобита поне ОНС "доктор" (с изключение на институтите на ССА с брой изследователи не по-малко от 10), с акредитирани в Националната агенция за оценяване и акредитация докторантски програми.
(6) Резултатите се обобщават и анализът се извършва на ниво висши училища, БАН, ССА и за цялата страна.
(7) Резултатите от оценката на научната дейност на организациите се използват като основа за определяне на институционалното финансиране на тяхната научна дейност.

Чл. 6. (1) Оценката се основава на използването на обективни и лесно проверими данни от независими източници. Основни източници и инструменти на системата са:
1. Световните научни бази данни - SCOPUS, WEB of SCIENCE (All Databases);
2. Бази данни, поддържани от Directory of Intellectual Property Offices - WIPO, European Patent Office (EPO), United States Patent and Trademark Office, BPO Online - database of Bulgarian Patent Office;
3. Регистър за научната дейност в Република България;
4. Регистър на завършилите студенти и докторанти;
5. Регистър на лицата, придобили образователна и научна степен "доктор" и/или научната степен "доктор на науките", на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България;
6. Регистър на академичния състав на висшите училища;
7. Регистър на висшите училища;
8. Отчет за дейността на Фонд "Научни изследвания";
9. Финансово-счетоводни отчети от научните организации и висшите училища и справки за привлечените средства по националните и международните проекти, по които през съответния отчетен период са изразходвани парични средства от конкурсно-проектно финансиране, и размера на изразходваните средства по тези проекти, и за привлечените средства по договорите с български или чуждестранни предприятия и/или организации, както и от сключени лицензионни договори с фирми/земеделски производители за реализация на интелектуални продукти, по които през отчетния период са изразходвани парични средства, и размера на изразходваните средства по тези договори.
(2) За изготвяне анализа на научноизследователската дейност, осъществявана от оценяваните организации, допълнителни източници на системата могат да представляват данни, подадени от оценяваните организации, както и независими оценки и доклади на институциите на ЕС и на Министерството на образованието и науката.

Чл. 7. (1) Наблюдението, оценката и анализът на научноизследователската дейност, осъществявана от организациите, се извършват от комисия в състав от председател и 12 независими експерти.
(2) Наблюдението, оценката и анализът на дейността на Фонда се извършват от комисия в състав от председател и 6 независими експерти.
(3) Съставът на комисиите по ал. 1 и 2 се формира при спазване на равнопоставеност по научни направления и организации.

Чл. 8. (1) Независимите експерти по чл. 7 трябва да бъдат професори или доценти и да отговарят на следните изисквания:
1. да имат опит във формиране, оценка и анализ на научни политики и/или в оценка на организациите;
2. да имат публикации (студии, статии, доклади от международни конференции в пълен текст) през последните 5 години в реферирани и индексирани научни списания, отразени в базите данни по чл. 6, ал. 1, т. 1;
3. да имат опит в изпълнение и/или управление на национални и/или международни научни проекти през последните 5 години.
(2) За членове на комисията по чл. 7, ал. 1 не могат да бъдат избирани лица, заемащи или заемали по време на отчетния период следните ръководни длъжности:
1. ректорите, заместник-ректорите и деканите на факултети и директорите на институти във висшите училища;
2. председателят, заместник-председателите, членовете на Управителния съвет, главният научен секретар на Българската академия на науките и научните секретари по направления;
3. председателят, заместник-председателите, членовете на Управителния съвет и главният научен секретар на Селскостопанската академия;
4. директорите на научни институти на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на други научни организации, които са с акредитация от НАОА за докторантски програми и подлежат на оценка съгласно чл. 5, ал. 5.
(3) За членове на комисията по чл. 7, ал. 2 не могат да бъдат избирани лица, заемащи или заемали по време на отчетния период длъжностите управител на Фонда, председател и членове на изпълнителния съвет и на временните и постоянните научно-експертни комисии на Фонда.
(4) Членовете на комисиите са длъжни да изпълняват задълженията си безпристрастно и обективно и при спазване на принципа на конфиденциалност, за което подписват декларация.

Чл. 9. (1) Министърът на образованието и науката определя със заповед поименния състав на комисиите по чл. 7.
(2) Съставът на комисията по чл. 7, ал. 1 се състои от председател, който е без право на глас, и 12 експерти.
(3) Съставът на комисията по чл. 7, ал. 2 се състои от председател, който е без право на глас, и 6 експерти.
(4) Председателите на комисиите по чл. 7 са представители на Министерството на образованието и науката и се определят от министъра на образованието и науката.
(5) Комисиите по чл. 7 приемат правила за работата си, които се утвърждават от министъра на образованието и науката.
(6) Комисиите приемат решения с мнозинство най-малко от две трети от списъчния си състав.
(7) За работата си в комисиите членовете им получават възнаграждение в размер, определен със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на председателя на Комисията, с изключение на представителите на Министерството на образованието и науката.

Чл. 10. (1) Членовете на комисиите се определят за срок 4 години с право на не повече от два последователни мандата. След изтичането на мандата им председателят и членовете на съответната комисия изпълняват дейността си до определянето на нов състав.
(2) Мандатът на председателя и членовете на комисиите по чл. 7 се прекратява предсрочно:
1. по искане на лицето;
2. при фактическа невъзможност за участие в работата на комисията, продължила повече от два месеца;
3. при възникване на някои от обстоятелствата по чл. 8, ал. 2, 3 или 4;
4. по инициатива на министъра на образованието и науката с мотивирана заповед.
(3) Попълването на състава на комисията се извършва при условията на чл. 9 до края на съответния мандат.

Чл. 11. Административното и техническото обслужване на дейността на комисиите по чл. 7 се организират от Министерството на образованието и науката.

Раздел II.
Наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от организациите


Чл. 12. (1) Системата по чл. 1 осигурява възможност за ежегодна оценка на научноизследователската дейност на организациите въз основа на наблюдението на обективни и измерими показатели, които се използват при подобни оценки в държавите - научни и иновационни лидери в света. Оценката се основава на получените резултати в три основни направления:
1. научни резултати и тяхното научно въздействие;
2. резултати по отношение възпроизводството и развитието на академичната общност в България;
3. обществено и икономическо въздействие на получените научни резултати.
(2) Оценяват се само резултати, в които изрично е упомената оценяваната организация.

Чл. 13. (1) Ежегодно до края на месец март организациите предоставят на Министерството на образованието и науката финансово-счетоводни отчети и справки по чл. 6, ал. 1, т. 9, актуална стратегия за научно развитие, план за нейното изпълнение и съответните документи, удостоверяващи приемането им.
(2) Ежегодно до 20 април Министерството на образованието и науката предоставя на Комисията следната информация на електронен носител за предходната календарна година:
1. списък на организациите, осъществяващи научноизследователска дейност, подлежащи на наблюдение и оценка, техните идентификационни кодове в световните бази данни по чл. 6, ал. 1, т. 1;
2. списък на изследователите, работещи на трудов договор не по-малко от 6 месеца от оценяваната година и получаващи възнаграждение за това съгласно Регистъра на научната дейност в България;
3. списък на публикациите (студии, статии, доклади от международни конференции в пълен текст), извлечени от световните бази данни за организациите по т. 1, изготвен по актуалния списъчен състав на съответните факултети и институти спрямо данните от Регистъра на научната дейност на Република България и съдържащи линк към съответните записи в базите данни;
4. справка за броя независими цитирания в Scopus или Web of Science, получени през оценявания период, на публикации на изследователите от актуалния списъчен състав;
5. списък на научните монографии, индексирани в базите данни Scopus и/или Web of Science;
6. списък на регистрирани патентни заявки и списък на регистрирани патенти, извлечени от световните бази данни по актуалния списъчен състав на оценяваните организации по т. 1;
7. справка за дела на публикациите в съавторство с институции в други страни спрямо общия брой публикации;
8. справка по образец на привлечените средства от организациите по т. 1 по националните и международните проекти, по които през съответния отчетен период са изразходвани парични средства от конкурсно-проектно финансиране, и размера на изразходваните средства по тези проекти, удостоверен чрез приложени счетоводни справки;
9. справка по образец на привлечените и изразходваните средства от организациите по т. 1 по договорите с български или чуждестранни предприятия и/или организации, лицензионни договори с фирми/земеделски производители за реализация на интелектуални продукти, по които през отчетния период са изразходвани парични средства, и размера на изразходваните средства по тези договори, удостоверен чрез приложени счетоводни справки;
10. списък на успешно защитилите дисертационен труд през отчетния период докторанти в рамките на 5 години от зачисляването им и списък на броя защитили докторанти след 5 години от зачисляването им;
11. списък на защитилите дисертационен труд за придобиване на научната степен "доктор на науките" през отчетния период;
12. актуална стратегия за научно развитие на организацията, план за нейното изпълнение и съответните документи, удостоверяващи приемането им.
(3) ВУ предоставят информацията по ал. 1 за всеки от факултетите и институтите си.
(4) БАН и ССА предоставят информацията по ал. 1 за всеки от институтите, включени в тяхната структура.
(5) В срока по ал. 1 МОН предоставя на всяка от оценяваните организации справка за обективните показатели от базите данни, необходими за оценка на всеки от факултетите и институтите в организациите по критериите, включени в приложение № 1, изготвена по актуалния списъчен състав на съответните факултети и институти, съгласно Регистъра на научната дейност в България.
(6) Справката по ал. 5 се проверява от съответната оценявана организация най-късно до 20 април на съответната година. Всяка промяна в справката да бъде придружена с доказателствен материал с линк към записа в съответната база данни.
(7) Информацията по ал. 1 и проверените справки по ал. 6 се предоставят на комисията за оценка по чл. 7, ал. 1 най-късно до 30 април на съответната година.

Чл. 14. (1) Въз основа на данните по чл. 13, ал. 1 и 2 и източниците по чл. 6, ал. 1 Комисията оценява научноизследователската дейност на организациите по чл. 5, ал. 5 съгласно критериите, показателите и съответните методи за оценка, посочени в приложение № 1.
(2) Комисията формира отделна числова оценка на научноизследователската дейност на всеки факултет/институт на оценяваните организации по всеки от трите критерия, обща числова оценка от оценките по трите критерия и обща оценка за ефективността на съответната организация, която се получава, като общата оценка се дели на общия брой на изследователите, съгласно приложение № 1.
(3) Комисията формира общи числови оценки на научноизследователската дейност на оценяваните висши училища, БАН и ССА по всеки от трите критерия съгласно приложение № 1 като средна аритметична на оценките на оценяваните им структурни звена.

Чл. 15. На базата на оценката по чл. 14 и на данните, предоставени по чл. 13, комисията обобщава резултатите за всяко висше училище, БАН и ССА и изготвя анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от тези организации. Анализът включва:
1. оценка на съответствието между мисията, стратегията и капацитета на научната организация (налични академичен състав и научна инфраструктура), от една страна, и постигнатите научни резултати, от друга страна; отчита се наличието на висококвалифицирани и на млади учени, а също и наличието и използването на подходяща научна апаратура; очертават се слабите и силните страни на организацията, възможностите и опасностите за нейното развитие през следващия период (SWOT анализ) на основата на трите групи критерии съгласно приложение № 1;
2. оценка на националната и международната разпознаваемост и значимост на научната организация; оценяват се качеството, мащабът и значимостта на резултатите на висшето училище и академията за: (а) развитието на науката в национален и международен аспект; (б) решаването на важни обществени проблеми и задачи за развитието на икономиката.

Чл. 16. (1) Комисията по чл. 7, ал. 1 представя на министъра на образованието и науката доклад, съдържащ резултатите от оценяването на научноизследователската дейност на организациите, както и анализ, заключение и препоръки.
(2) Резултатите се групират по научни области съгласно приложение № 2 и се представят отделно за висшите училища и за научните институти, като включват оценки по трите критерия, обща оценка и съответните оценки за ефективност на всяка организация съгласно приложение № 1.
(3) Докладът по ал. 1 се представя за одобрение на министъра на образованието и науката до 30 юни на съответната година и се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Раздел III.
Наблюдение и оценка на дейността на Фонд "Научни изследвания"


Чл. 17. Системата по чл. 1 осигурява възможност за ежегодна оценка на дейността на Фонда по отношение на приноса му за постигане целите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030, европейските рамкови програми и други международни програми, Европейската и Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура, както и целесъобразността, балансираността и обосноваността на публичните средства за научните изследвания и ефективността от изпълнението на финансираните конкурсни програми и проекти.

Чл. 18. Ежегодно до края на месец март Фондът предоставя в Министерството на образованието и науката информация на електронен носител за предходната календарна година, както следва:
1. списък на проведените конкурси за финансиране на научни програми и проекти през отчетния период, както и конкурсната документация към тях;
2. докладите на временните научно-експертни комисии за резултатите от проведените конкурси и класираните проекти през отчетния период;
3. решенията на изпълнителния съвет за определяне на проектите за финансиране и съответно размера на предоставените им средства;
4. правилата на изпълнителния съвет за текущ финансов контрол и отчетност по изпълнението на договорите за финансиране на научни изследвания;
5. справка за изпълнението и отчитането на финансираните проекти през отчетния период по образец съгласно приложение № 3;
6. списък на изградените през отчетния период научни инфраструктури, които са в резултат на изпълнението на програми и проекти, финансирани от Фонда;
7. списък на научните резултати (патенти, опитни образци, публикации, модели, алгоритми, програми, методологии и др.) през отчетния период, които са в резултат на изпълнението на проекти, финансирани от Фонда;
8. списък на научните резултати през отчетния период, използвани в иновационни проекти.

Чл. 19. Комисията по чл. 7, ал. 2 извършва наблюдение на дейността на Фонда, като проследява напредъка в постигане на тематичните цели на конкурсите и изпълнението на годишната оперативна програма.

Чл. 20. (1) Критериите, по които се оценява дейността на Фонда, са:
1. принос на Фонда за постигане целите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания, европейските рамкови програми, Европейската и Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура;
2. въздействие и ефикасност на изпълнението на Годишната оперативна програма на Фонда за развитието на научните изследвания и иновациите в България;
3. резултати от приоритизирането на финансирането на научни програми и проекти по научни области съгласно приложение № 2;
4. ефективност на дейността по осъществявания контрол на изпълнение и отчитане на финансираните проекти;
5. социално-икономическо въздействие на резултатите от финансираните проекти;
6. качество на работни процеси и практики, прилагани във Фонда през оценявания период, включително спазване сроковете за разглеждане и уведомяване за резултатите от оценките.
(2) В съответствие с критериите по ал. 1 и въз основа на информацията по чл. 19 комисията оценява дейността на Фонда през съответния отчетен период.

Чл. 21. На базата на наблюдението и оценката комисията изготвя анализ на дейността на Фонда.

Чл. 22. (1) Комисията по чл. 7, ал. 2 представя на министъра на образованието и науката доклад, съдържащ анализ, заключение, предложение за финансиране на следващия период и препоръки за подобряване дейността на Фонда.
(2) Докладът по ал. 1 се представя за одобрение на министъра на образованието и науката до 30 юни на съответната година и се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този правилник:
1. "Конфиденциалност" е забрана за независимите експерти по чл. 7 да разгласяват или предоставят на трети лица информация, станала им известна при или по повод изпълнение на задълженията им, освен когато това е предвидено в закон.
2. "Изследователите" са служителите на висши училища и научни организации, които са заели академични длъжности и/или са с придобита образователна и научна степен "доктор", работещи на трудов договор не по-малко от 6 месеца от оценяваната година и получаващи възнаграждение за това съгласно Регистъра на научната дейност в България.
3. "Монография" е отделно и публикувано за първи път научно издание, което съдържа пълно и завършено всестранно изследване на определен предмет, проблем или личност, написано от един или от няколко автори, придържащи се към един и същи възглед. Монографията е научен труд, който съдържа оригинални научни приноси, има научен редактор и/или научни рецензенти, излезли с положително становище за научните приноси и с предложение за публикуването и, притежава ISBN и е в обем не по-малък от 100 стандартни страници (1800 знака на страница). Тя съдържа разгърнато съдържание, изчерпателна библиография, като в текста има позовавания на други научни трудове.
4. "Цитат" е позоваване на научна публикация на автора в друга научна публикация или патент. От общия брой цитирания се изваждат тези, при които цитираната и цитиращата публикация имат поне един общ автор (автоцитатите). Всяка цитирана статия се брои само веднъж независимо от това, колко пъти е спомената в текста на цитиращата статия.
5. "Индексирано издание" е всяко издание, включено в SCOPUS и/или Web of Science.
6. Въздействие на цитиранията, нормализирано по научни области съгласно показатели от Web of Science и SCOPUS, е мярка за броя на цитиранията, които дадена публикация е получила по отношение на средния брой цитирания, които са получили всички публикации в световен мащаб в същата научна област и в същата година на публикуване. Средното влияние на цитиранията, усреднени за дадена научна област за конкретна група публикации, може да бъде използвано за оценка на това, дали тези публикации имат академично влияние над или под средното. Стойност 1.0 показва, че публикациите са цитирани толкова, колкото е средното ниво на цитиране за света, стойност 2.0 показва, че публикациите са получили два пъти повече цитирания от средното ниво на цитиране.

Заключителни разпоредби


§ 2. Правилникът се издава на основание чл. 7а от Закона за насърчаване на научните изследвания и отменя Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания" (ДВ, бр. 72 от 2015 г.).


Приложение № 1 към чл. 14
Таблица 1


КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от организациите

 

Критерии

Формула за оценка

1. Научни резултати и тяхното научно въздействие през отчетния период (U1)

U1 = (a + b + c + d)

1.1.

Брой научни публикации в издания, индексирани в Scopus и/или Web of Science (All databases) (a), от които:

в списания от категория Q1(a1), Q2(a2) и Q3(a3) на Web of Science. Всички останали публикации в Scopus и/или Web of Science (All databases) попадат в показател (a4).

При отчитане на статии със съавтори от повече от десет институции броят на тези статии се умножава с коефициент 0,1.

 

където:

a = 5a1 + 3a2 + 2a3 + a4

 

 

 

 

b = 10b1

 

c = 0,5c1?k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d = d1 + 3d2 + 3d3 + 6d4

1.2.

Брой научни монографии, индексирани в базите данни Scopus и/или Web of Science (b1)

1.3.

Средноаритметично от броя независими цитирания в Scopus и Web of Science, получени през оценявания период, на публикации на изследователите от актуалния списъчен състав (c1), като се отчита въздействие на цитиранията нормализирано по научни области, съгласно показатели от Web of Science и SCOPUS с коефициент ? и коефициент k, отразяващ спецификата на цитируемост в различните области от табл. 2.

При отчитане на цитиранията на статия със съавтори от повече от десет институции броят цитирания на тази статия се умножава с коефициент 0,1.

1.4.

Брой регистрирани от ВУ и научните организации патенти и патентни заявки, вкл. от сключени договори с фирми, от които:

- патентни заявки: национални (d 1) и PCT (d 2)

- регистрирани патенти: национални (d3), европейски, US или др. международни патенти (d4)

2. Научен капацитет и възпроизводство на академичната общност през отчетния период (U2)

U2 = e + f

2.1.

Брой защитили докторанти през отчетния период: в рамките на 5 години от зачисляването им (е1) и след 5 години от зачисляването им (е2)

е = 10е1 + 2е2

 

 

f = 10f1

pi = ai/(a1234)

2.2.

Брой защитили през отчетния период "доктори на науките" (f1)

2.3.

Дял на публикациите в съавторство с институции от други страни (ai) спрямо общия брой публикации (показател в етап на наблюдение)

3. Обществено и икономическо въздействие през отчетния период (U3)

U3 = (g + l)/25

3.1.

Изразходвани през отчетния период парични средства в хил. лв., получени от Европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации (g 1) и други международни научни проекти (g 2)

където:

g = 5(g1 + g2)

 

 

l = l1 + 3l2 + 5l3 +4l4

 

 

 

 

 

m = m1/m2

3.2.

Изразходвани през отчетния период парични средства в хил. лв., получени от външно за организацията финансиране по национални проекти и програми (l1), от договори за научна дейност с български (l2) или чуждестранни фирми и предприятия (l3), от продадени авторски права, изготвени концепции, експертни становища и лицензионни договори за реализиране на интелектуални продукти (l4)

3.3.

Дял на научните резултати, достъпни чрез режим на "отворен достъп" (m1), по отношение на общия брой научни резултати (m2) в Web of Science и SCOPUS (показател в етап на наблюдение)

Обща оценка: U = 0,5 x U1 + 0,25 x U2 + 0,25 x U3

Забележки:

1. При анализа на ефективността на висшите училища и научните организации получените оценки се делят на броя на изследователите за съответния оценяван факултет или институт (напр. U = U1/N,..., Uе = U/N, където N = брой изследователи в звеното).

2. При публикации на резултати от клинични проучвания за съавтори да се приемат само включените след заглавието на публикацията.

3. Journal Citation Reports на WoS ранкира научните списания във всяка научна категория в четири квартила (четвъртини) - Q1, Q2, Q3 и Q4, - https://incites.thomsonreuters.com.

4. Показателите 2.3 и 3.3 се използват при изготвяне на анализа на научноизследователската дейност на организациите и не се вземат предвид при формиране на оценките.

 

Таблица 2

Стойности на коефициента k за 2017 г., нормиращ спецификата на цитируемост в отделните научни области (съгласно ISI Web of Science 2017 г.)

 

Научна област

k

Молекулярна биология и генетика

1,0

Имунология

1,3

Невронауки

Космически изследвания

1,4

Биология и биохимия

1,5

Микробиология

1,6

Химия

1,7

Интердисциплинарни изследвания

1,8

Клинична медицина

Фармакология и токсиколотия

Екология и околна среда

1,9

Геонауки

Психиатрия и психология

2,0

Физика

Материалознание

2,2

Ботаника и зоология

2,7

Селскостопански науки

2,9

Икономика и бизнес

3,1

Инженерни науки

3,4

Компютърни науки

Социални и хуманитарни науки

3,7

Математика

5,7

Забележка. Коефициентът k се изчислява за всяка конкретна година от данните съгласно ISI Web of Science (https://incites.thomsonreuters.com).

 
Приложение № 2 към чл. 16, ал. 2

Списък на научните области и научните направления

 

Научни

области

Научни направления

1. Педагогически науки

1.1. Теория и управление на образованието

1.2. Педагогика

1.3. Педагогика на обучението по...

2. Хуманитарни науки

2.1. Филология

2.2. История и археология

2.3. Философия

2.4. Религия и теология

3. Социални, стопански и правни науки

3.1. Социология, антропология и науки за културата

3.2. Психология

3.3 Политически науки

3.4. Социални дейности

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

3.6. Право

3.7. Администрация и управление

3.8. Икономика

3.9. Туризъм

4. Природни науки, математика и информатика

4.1. Физически науки

4.2. Химически науки

4.3. Биологически науки

4.4. Науки за земята

4.5. Математика

4.6. Информатика и компютърни науки

5. Технически науки

5.1. Машинно инженерство

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

5.3. Комуникационна и компютърна техника

5.4. Енергетика

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

5.6. Материали и материалознание

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

5.9. Металургия

5.10. Химични технологии

5.11. Биотехнологии

5.12. Хранителни технологии

5.13. Общо инженерство

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.1. Растениевъдство

6.2. Растителна защита

6.3. Животновъдство

6.4. Ветеринарна медицина

6.5. Горско стопанство

7. Здравеопазване и спорт

7.1. Медицина

7.2. Стоматология

7.3. Фармация

7.4. Обществено здраве

7.5. Здравни грижи

7.6. Спорт

8. Изкуства

8.1. Теория на изкуствата

8.2. Изобразително изкуство

8.3. Музикално и танцово изкуство

8.4. Театрално и филмово изкуство

9. Сигурност и отбрана

9.1. Национална сигурност

9.2. Военно дело

Забележка. Научните области и научните направления съответстват на областите на висше образование и професионалните направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.

 Приложение № 3 към чл. 18, т. 5

СПРАВКА

за изпълнението и отчитането на финансираните проекти за .......... г.

 

Наименование на конкурса/година на обявяване1

Общ брой договори за изпълнение на проекти2

Етап на изпълнение: междинен/ окончателен

Брой докторанти, участващи в изпълнението на договори

Брой млади учени, участващи в изпълнението на договори

Брой договори, изпълнени в срок

Брой завършили договори

Брой договори с отлична оценка на резултатите3

Брой прекратени договори

Предоставени финансови средства в отчетната година

(в лв.)

Общо предоставени финансови средства за конкурса

(в лв.)

Брой научни публикации, резултат от приключили проекти, в т.ч. в издания с импакт фактор и импакт ранг (...)

Брой патенти, резултат от приключили проекти, в т.ч. регистрирани патентни заявки (...)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

1 Описват се поименно всички конкурсни сесии, в които финансираните научноизследователски проекти са оценени от постоянните научноекспертни комисии през отчетната година.

2 Броят договори от колона 2 представлява сумата от броя договори в колони 6, 7 и 9 независимо от етапа на изпълнение, отразен в колона 3.

3 Броят договори от колона 8 представлява броя приключили изпълнението си договори, получили отлична оценка от съответната НЕК.

 
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума