навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г.)

В сила от 10.07.2018 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 9, ал. 6 т. 8 се отменя.

§ 2. В чл. 17, ал. 2 думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".

§ 3. В чл. 18, ал. 1 се създава т. 3:
"3. за декоративни, медицински и ароматни растения срокът за сортоизпитване за РХС е с минимална продължителност една година, ако резултатите са убедителни и покриват изискванията на методиките на UPOV и протоколите на CPVO."

§ 4. В чл. 20 думите "приложения № 3 и 4" се заменят с "приложения № 4 и 5".

§ 5. В чл. 31, ал. 1 думите "Министърът на земеделието и храните" се заменят с "Министърът на земеделието, храните и горите".

§ 6. В чл. 33, ал. 2, т. 6 думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".

§ 7. В допълнителните разпоредби в § 2 след думите "(ОВ, L 296 от 1.11.2016 г.)" се добавя "Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100 на Комисията от 22 януари 2018 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (ОВ, L 17 от 23.1.2018 г.)".

§ 8. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИАСАС

 

З А Я В К А .......................................................................................

(рег. №, попълва се от ИАСАС)

ДОГОВОР № ........................................................................

(попълва се от ИАСАС)

 

относно: Официално изпитване на сортове растения

[ ] с цел признаване и вписване в списък А и списък Б на официалната сортова листа

[ ] с цел получаване правна закрила на сорт

1. Заявител/и

................................................................................................................................................................................................

(име, седалище/адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

...............................................................................................................................................................................................

(адрес за кореспонденция (при наличие на разлика в горепосочения)

2. Селекционер/и на сорта:

 

[ ]

Заявителят/ите лице/а, ако е/са

 

[ ]

различно/и от заявителя:

..............................................................................................................................................................................................

(име/на, адрес/и, телефон, факс и e-mail)

Ако селекционерът/ите не е/са заявител/и, уточнете как сортът е прехвърлен на заявителя/ите:

[ ] Договор

[ ] Наследство

[ ] Друго

Забележка. Документите по тази точка представете в оригинал или официално заверени.

3. Научно име на таксона:

4. Наименование на сорта (за сортове

българска селекция на български език и на

латиница):

 

 

[ ]

Временно

 

 

 

 

 

(селекционен №)

 

 

 

 

 

..........................................................................

 

 

 

 

[ ]

Постоянно

 

 

 

 

 

код ...................................................................

 

 

 

 

 

име ..................................................................

5. Начин на създаване на сорта:

..............................................................................................................................................................................................

(опишете начина на създаване)

Формула: ..............................................................................................................................................................................

(посочете формулата)

6. Наименованието на сорта заявено ли е за регистриране, или е регистрирано като търговска марка в ЕС, в

държава - членка на UPOV, или чрез WIPO:

[ ] Да

[ ] Не

Ако е "Да", попълват се съответните колони на таблицата:

Държава -

членка на ЕС

и/или

UPOV/или

чрез WIPO

Дата на заявяване:

Дата на

регистрация:

Регистрационен номер:

 

7. Информация за всички други заявки, направени в държава - членка на Европейския съюз, и/или в държава -

 членка на UPOV

Държава/и - членка/и на ЕС

и/или на UPOV

..............................................................................................................................................................................................

(наименование на държавата/ите)

[ ] Правна закрила на сорта

[ ] Официален каталог на държава

[ ] Регистрация, година

...................................................................................................................................................................................................

[ ] В процес на регистрация, година

..................................................................................................................................................................................................

[ ] Все още не е в процес на регистрация

Оторизиран орган: ...............................................................................................................................................................

Заявка № .................................................

Етап:

[ ] Постоянно наименование на сорта:

...................................................................................................................................................................................................

[ ] Временно наименование на сорта (селекционен №):

...................................................................................................................................................................................................

Ако заявеният за изпитване сорт с цел признаване и вписване в Официалната сортова листа на Република

България е родителски компонент на хибриден сорт и е бил изпитан в държава - членка на ЕС и/или на UPOV, във

връзка с изпитването на хибридния сорт, посочете наименованието на хибридния сорт и държавата, в която е било

проведено изпитването:

...................................................................................................................................................................................................

8. Право на приоритет по отношение на най-рано подадената заявка за патентна закрила:

в държава:

...................................................................................................................................................................................................

на дата: (ден, месец и година на заявката)

...................................................................................................................................................................................................

9. Сортът бил ли е обект на търговия, или използван по друг начин:

[ ] Да

дата - .............

(ден, месец и година)

държава - ................................

(държава - членка на ЕС, или

трета държава)

 

Наименование на

сорта ........................

 

 

[ ] Не

Когато е "Да”, посочва се държавата на първото разполагане (търговия) със сорта и целта на неговата употреба.

10. За заявени хибридни сортове: (попълнете за родителските компоненти)

а) Информация за всички други заявки за родителския компонент, направени в държава - членка на

Европейския съюз, или в държава - членка на UPOV

...................................................................................................................................................................................................

(наименование на държавата)

 

(наименование на държавата)

[ ] Правна закрила на сорта

 

[ ] Правна закрила на сорта

[ ] Официален каталог на държавата

 

[ ] Официален каталог на държавата

[ ] Регистрация, година

........................................................................................

 

[ ] Регистрация, година

..............................................................................................

[ ] В процес на регистрация, година

........................................................................................

 

[ ] В процес на регистрация, година

.............................................................................................

[ ] Все още не е обект на регистрация

 

[ ] Все още не е обект на регистрация

Оторизиран орган:

......................................................................................

 

Оторизиран орган:

............................................................................................

Заявка №

.......................................................................................

 

Заявка №

.............................................................................................

Период на изпитване:

 

Период на изпитване:

[ ] Постоянно наименование на сорта:

.........................................................................................

 

 

[ ] Постоянно наименование на сорта:

..............................................................................................

[ ] Временно наименование на сорта (селекционен

№): ...................................................................

 

[ ] Временно наименование на сорта (селекционен №):

.....................................................................................

б) Родителският компонент използван ли е за създаване на други хибридни сортове:

[ ] Да

 

[ ] Не

Ако е "Да", посочете:

 

 

Наименование на

родителския компонент:

 

Наименование на

хибридния сорт:

........................................

 

........................................

11. Сортът генномодифициран ли е:

 

 

[ ] Да

 

 

 

[ ] Не

12. Сортоподдържане (посочете физическо и/или юридическо лице/а и населено място, където се поддържа сортът):

............................................................................................................................

 

13. Сортът вписан ли е във:

 

Общия каталог на Европейския съюз:

 

 

[ ] Да, година - ..................................

 

 

[ ] Не

 

Официален каталог на държава - членка на ЕС:

 

 

 

[ ] Да, година .....................................

държава ...................................................

 

година ....................................

държава .................................................

 

година ....................................

държава .................................................

 

[ ] Не

 

14. Описание на основните характеристики на сорта в съответствие с утвърдените методики за БСК (групи по

ранозрялост и качество, качествена характеристика, функционално направление, специфични изисквания при

отглеждане и прибиране, устойчивост на вредни организми и продукти за растителна защита и др.):

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Заявката се подава за всеки сорт.

 - При настъпили промени в обстоятелствата (по т. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13) заявителят е длъжен в едномесечен срок

да уведоми Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

 

Място:

 

 Дата:

 Заявител:

 

                                                                                       ( подпис и печат)

                                     

"

§ 9. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1


Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Festuca arundinacea Schreb.

Тръстиковидна власатка

TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca filiformis Pourr.

Финолистна власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca ovina L.

Овча власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca pratensis Huds.

Ливадна власатка

TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca rubra L.

Червена власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Твърдолистна власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Lolium multiflorum Lam.

Многооткосен (италиански) райграс

TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Lolium perenne L.

Английски райграс (пасищен)

TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Lolium x hybridum Hausskn.

Хибриден райграс

TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Pisum sativum L.

Фуражен грах

TP 7/2 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Poa pratensis L.

Ливадна ливадина

TP 33/1 от 15.3.2017 г.

Vicia sativa L.

Обикновен фий

TP 32/1 от 19.4.2016 г.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Брюква

TP 89/1 от 11.3.2015 г.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Фуражна ряпа

TP 178/1 от 15.3.2017 г.

Brassica napus L.

Рапица

TP 36/2 от 16.11.2011 г.

Cannabis sativa L.

Коноп

TP 276/1 от 28.11.2012 г.

Glycine max (L.) Merr.

Соя

TP 80/1 от 15.3.2017 г.

Gossypium spp.

Памук

TP 88/1 от 19.4.2016 г.

Helianthus annuus L.

Слънчоглед

TP 81/1 от 31.10.2002 г.

Linum usitatissimum L.

Лен

TP 57/2 от 19.3.2014 г.

Sinapis alba L.

Бял синап

TP 179/1 от 15.3.2017 г.

Avena nuda L.

Голозърнест овес

TP 20/2 от 1.10.2015 г.

Avena sativa L. (включва A. byzantina K. Koch)

Овес и червен овес

TP 20/2 от 1.10.2015 г.

Hordeum vulgare L.

Ечемик

TP 19/4 от 1.10.2015 г.

Oryza sativa L.

Ориз

TP 16/3 от 1.10.2015 г.

Secale cereale L.

Ръж

TP 58/1 от 31.10.2002 г.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Тритикале

(Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода Triticum и видове от рода Secale)

TP 121/2 rev. 1 от 16.2.2011 г.

Triticum aestivum L.

Пшеница обикновена

TP 3/4 rev. 2 от 16.2.2011 г.

Triticum durum Desf.

Пшеница твърда

TP 120/3 от 19.3.2014 г.

Zea mays L.

Царевица

TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum tuberosum L.

Картофи

TP 23/3 от 15.3.2017 г.


Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu)."

§ 10. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1

Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Методика на UPOV

Beta vulgaris L.

Кръмно цвекло

TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Agrostis canina L.

Кучешка полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis gigantea Roth.

Гигантска полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis stolonifera L.

Издънкова (бяла) полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L.

Обикновена полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Bromus catharticus Vahl

Овсига

TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Bromus sitchensis Trin.

Овсига

TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Dactylis glomerata L.

Ежова главица

TG/31/8 от 17.4.2002 г.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода Festuca и видове от рода Lolium

TG/243/1 от 9.4.2008 г.

Phleum nodosum L.

Тимотейка

TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Phleum pratense L.

Ливадна тимотейка

TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Lotus corniculatus L.

Звездан обикновен

TG/193/1 от 9.4.2008 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus angustifolius L.

Теснолистна лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Medicago doliata Carmign.

Стройностъблена люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Италианска люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Крайбрежна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago lupulina L.

Люцерна хмеловидна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago murex Willd.

Кръглоплодна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago polymorpha L.

Изменчива люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago rugosa Desr.

Набръчкана люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago sativa L.

Обикновена люцерна

TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Щитовидна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago truncatula Gaertn.

Отсеченолистна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago x varia T. Martyn

Хибридна люцерна

TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Trifolium pratense L.

Детелина червена

TG/5/7 от 4.4.2001 г.

Trifolium repens L.

Детелина бяла

TG/38/7 от 9.4.2003 г.

Vicia faba L.

Бакла

TG/8/6 от 17.4.2002 г.

Arachis hypogaea L.

Фъстъци

TG/93/4 от 9.4.2014 г.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Репица

TG/185/3 от 17.4.2002 г.

Carthamus tinctorius L.

Сафлор

TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Papaver somniferum L.

Мак

TG/166/4 от 9.4.2014 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Сорго

TG/122/4 от 25.3.2015 г.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Суданка

TG/122/4 от 25.3.2015 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Хибриди, получени от кръстосване на Sorghum bicolor и Sorghum sudanense

TG/122/4 от 25.3.2015 г.


Текстът на тези методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
* Изпитване за сортове тютюн се извършва по методика на UPOV Nicotiana tabacum L. TG/195/1 от 17.04.2002 г."

§ 11. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1

Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Allium cepa L. (лукова група)

Лук и шалот

TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium cepa L. (сборна група)

Шалот

TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium fistulosum L.

Лук батун

TP 161/1 от 11.3.2010 г.

Allium porrum L.

Праз

TP 85/2 от 1.4.2009 г.

Allium sativum L.

Чесън

TP 162/1 от 25.3.2004 г.

Allium schoenoprasum L.

Лук резанец

TP 198/2 от 11.3.2015 г.

Apium graveolens L.

Листна и дръжкова целина

TP 82/1 от 13.3.2008 г.

Apium graveolens L.

Кореновидна целина

TP 74/1 от 13.3.2008 г.

Asparagus officinalis L.

Аспержи

TP 130/2 от 16.2.2011 г.

Beta vulgaris L.

Цвекло салатно, включително "Cheltenham"

TP 60/1 от 1.4.2009 г.

Beta vulgaris L.

Манголд

TP 106/1 от 11.3.2015 г.

Brassica oleracea L.

Листно зеле

TP 90/1 от 16.2.2011 г.

Brassica oleracea L.

Цветно зеле (карфиол)

TP 45/2 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Броколи

TP 151/2 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Брюкселско зеле

TP 54/2 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Алабаш

TP 65/1 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено главесто зеле

TP 48/3 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica rapa L.

Китайско зеле

TP 105/1 от 13.3.2008 г.

Capsicum annuum L.

Пипер

TP 76/2 rev. от 15.3.2017 г.

Cichorium endivia L.

Къдраволистна и обикновена ендивия

TP 118/3 от 19.3.2014 г.

Cichorium intybus L.

Индустриална цикория

TP 172/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Цикория

TP 173/1 от 25.3.2004 г.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Дини

TP 142/2 от 19.3.2014 г.

Cucumis melo L.

Пъпеши

TP 104/2 от 21.3.2007 г.

Cucumis sativus L.

Краставици и корнишони

TP 61/2 от 13.3.2008 г.

Cucurbita maxima Duchesne

Тиква

TP 155/1 от 11.3.2015 г.

Cucurbita pepo L.

Тиквички

TP 119/1 rev. от 19.3.2014 г.

Cynara cardunculus L.

Артишок и кардун

TP 184/2 от 27.2.2013 г.

Daucus carota L.

Моркови и фуражни моркови

TP 49/3 от 13.3.2008 г.

Foeniculum vulgare Mill.

Резене

TP 183/1 от 25.3.2004 г.

Lactuca sativa L.

Салата

TP 13/5 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Solanum lycopersicum L.

Домати

TP 44/4 rev. 2 от 19.4.2016 г.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Магданоз

TP 136/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus coccineus L.

Многоцветен фасул

TP 9/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus vulgaris L.

Фасул пешак и фасул вейков

TP 12/4 от 27.2.2013 г.

Pisum sativum L. (partim)

Грах набръчкан, грах кръглозърнест и грах захарен

TP 7/2 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Raphanus sativus L.

Репички и черна ряпа

TP 64/2 rev. от 11.3.2015 г.

Rheum rhabarbarum L

Ревен

TP 62/1 от 19.4.2016 г.

Scorzonera hispanica L.

Черен корен

TP 116/1 от 11.3.2015 г.

Solanum melongena L.

Патладжан

TP 117/1 от 13.3.2008 г.

Spinacia oleracea L.

Спанак

TP 55/5 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Полска салата

TP 75/2 от 21.3.2007 г.

Vicia faba L. (partim)

Бакла

TP Broadbean/1 от 25.3.2004 г.

Zea mays L. (partim)

Захарна царевица и пуклива царевица

TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Подложки домати

TP 294/1 rev. 2 от 15.3.2016 г.

Cucurbita maxima x Cucurbita moschata

Междувидови хибриди от Cucurbita maxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. за използване като подложки

TP 311/1 от 15.3.2017 г.


Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu)."

§ 12. Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1

Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Методика на UPOV

Brassica rapa L.

Турнепс

TG/37/10 от 4.4.2001 г.

Cichorium intybus L.

Широколистна цикория или италианска цикория

TG 154/4 от 5.4.2017 г.


Текстът на тези методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int)."

§ 13. В приложение № 13 към чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 1 думите "Кръмно цвекло" се заменят с "Цвекло (захарно и кръмно)".
2. На ред 37 в колона "БСК третирани (g)" числото "1000" се заменя с "500", а в колона "БСК нетретирани (g)" числото "150" се заличава.
3. На ред 39 в колона "БСК третирани (g)" числото "5000" се заменя с "3000".
4. На ред 49 в колона "БСК нетретирани (g)" се добавя числото "100".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 14. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 септември 2018 г., съгласно чл. 3 на Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100 могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100.

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума